Sairauksien hoidon paraneminen törmää talouteen

Uutiset lääketi­eteestä lupaa­vat hoit­o­m­ah­dol­lisuuk­sien paranevan merkit­tävästi. On tulos­sa geen­it­er­api­aa perin­nöl­lis­ten sairauk­sien hoita­miseen ja yksilöl­lis­es­ti räätälöi­tyjä syöpälääkkeitä ja vaik­ka mitä ihmeel­listä. Se kaik­ki lupaa pidem­pää ja ter­veem­pää elämää.

Har­mi vain, että tämä kaik­ki maksaa.

Sanoo val­tio­varain­min­is­ter­iö mitä hyvän­sä, ter­vey­destä kan­nat­taa mak­saa enem­män, kun­han saa myös enem­män ter­veyt­tä. Paljon turhempaankin moni rahaansa käyttää.

Kaik­ki uusi ja parem­pi ei lisää kus­tan­nuk­sia. Alzheimer-lääke voi olla hyvin kallis ja alen­taa silti hoidon kokonaiskustannuksia.

Rajansa on sil­läkin, paljonko paljon ter­vey­destä kan­nat­taa mak­saa. Niin paljon on kehit­teil­lä kalli­ita hoito­ja, että jos ne kaik­ki otet­taisi­in täysimääräis­es­ti käyt­töön, voisimme käyt­tää koko kansan­tu­lon terveydenhuoltoon.

Hoito­jen pri­or­isoin­nista onkin puhut­ta­va avoimesti, tai siitä päätetään salaa.

Jos ter­vey­den­huol­lon bud­jet­ti on kiin­teä, eri­laisia ter­veyt­tä edis­täviä toimia tehdään kus­tan­nuste­hokkaim­mas­ta alka­en – lis­tan kär­keen sijoit­tuvat ne, jot­ka tuot­ta­vat euroa kohden eniten ter­veitä elin­vu­osia ­– ja jatke­taan näin, kunnes rahat on käytetty­. Jos ohi lis­tan tek­isimme jotain kus­tan­nuste­hot­tomam­paa, pitäisi jotain tehokkaam­paa jät­tää tekemät­tä, ja menet­täisimme ter­veyt­tä. Pri­or­isoin­ti on teo­ri­as­sa yksinkertaista.

Käytän­tö on vaikeam­paa. Pitäisi tietää, kuin­ka vaikut­tavia hoidot ovat. Puut­tuvan tiedon joutuu kor­vaa­maan parhaal­la arvauk­sel­la. Vaikeampia ovat arvo­tuskysymyk­set, jot­ka liit­tyvät ter­veenä ja sairaana elet­ty­i­hin vuosi­in – onko kak­si vuot­ta ter­veenä parem­pi kuin kolme vuot­ta raihnaisena.

Se, että teimme sydän­si­ir­to­ja sil­loinkin, kun ne riskien­sä vuok­si alen­si­vat elin­janan odotet­ta, osoit­taa, että ter­veitä elin­vu­osia pide­tään sairau­den vaivaamia arvokkaamp­ina. Jos leikkaus onnis­tui, poti­las pystyi elämään täy­s­pain­oisem­paa elämää.

Rahaa kan­nat­taa pan­na mielu­um­min ter­veenä elämiseen kuin kuole­man venyt­tämiseen. Tämä on help­po sanoa, mut­ta rajan­ve­to on tässäkin vaikeata.

Ole­tamme, että jokaisen elämä on yhtä arvokas­ta. Kaikkial­la tämä ei ole yhtä itses­tään selvää. Suomes­sa käyvät lääketi­eteen asiantun­ti­jat ihmettelevät erikois­sairaan­hoitoamme: tar­joat­teko te todel­la näin korkeata­soista hoitoa köyhillekin?

Peri­aate vaaran­tuu, jos rajaamme kalli­ita hoito­ja pois julkises­ta ter­vey­den­huol­losta. Emme voi kieltää niitä itse tai sairaus­vaku­u­tuk­sel­la mak­set­tuina. Sen tien päässä ovat normi­hoitoa tar­joa­vat julkiset ja huip­puhoitoa tar­joa­vat yksi­tyiset sairaalat.

= = = =

Yksilöl­li­sis­sä lääkkeis­sä on vaka­va hin­noit­telu­on­gel­ma. Lääk­keen kehit­tämi­nen voi mak­saa mil­jardin. Jos sen käyt­täjiä on koko maail­mas­sa satatuhat­ta, rahaa pitäisi saa­da jokaiselta 10 000 euroa. Sekään ei riitä, kos­ka korkea hin­ta rajaisi suuren osan käyt­täjistä pois. Rahansa saisi takaisin, jos lääke mak­saisi 50 000 € ja käyt­täjiä olisi 20 000. Turhaan ilman lääket­tä jäisi 80 000 potilasta.

Olisi järkeväm­pää ostaa patent­ti pois ja myy­dä lääket­tä valmistuskustannuksilla.

Yritin jotain täl­laista ollessani vuosi­tuhan­nen alus­sa perus­palve­lu­min­is­teri. Oli eräs kallis, sairaalas­sa annos­telta­va lääke, joka oli Suomes­sa korkean hin­tansa vuok­si räikeästi alikäytet­ty. Kysyin maa­han­tuo­jal­ta, antaisiko tämä 80 % alen­nus­ta, jos ostaisimme kymme­nen ker­taa enem­män. He saisi­vat kak­si ker­taa enem­män rahaa ja me kymme­nen ker­taa enem­män ter­veyt­tä. Maa­han­tuo­ja oli ehdo­tuk­ses­ta kiin­nos­tunut, mut­ta päämies tyr­mäsi sen. Miten selitet­täisi­in ruot­salaisille, että sama lääke on Ruot­sis­sa viisi ker­taa kalli­impi, ja miten estet­täisi­in hal­van lääk­keen viem­i­nen ulos Suomesta.

Täl­lainen vaatisi OECD-maid­en yhteistyötä.

 

====

Kir­joi­tus on julka­istu kolumn­i­na Lääkärilehdessä

16 vastausta artikkeliin “Sairauksien hoidon paraneminen törmää talouteen”

 1. Poli­it­tis­es­ti rahan käyt­tämi­nen ter­vey­teen on hyvä asia, riip­pumat­ta onko siinä mitään vaikuttavuutta. 

  Etu­rauhas­syöpää leikataan viidel­lä leikkaus­ro­bot­il­la. Kahdel­la käyt­töaste olisi kohtu­ulli­nen. Lonkkia leikataan noin 60 eri paikas­sa, tusi­na olisi järkevä määrä. 

  Sote oli vas­taus kil­pavarustelu­un. Ei ole enää. Jokainen säästö­toimen­pide kuin­ka hyvä tahansa vähen­tää jonkun kun­nan vero­tu­lo­ja eikä tuo mitään tilalle. Jokaista tilaa ja päällekkäistä ylika­p­a­siteetista puo­lus­te­taan kuin Malmin lento­kent­tää, viimeiseen päät­täjään saakka. 

  Yksi­tyi­nen puoli tekee myös osansa alukäytet­tyyn ylika­p­a­siteet­ti­in. Ne investoin­ti­ra­hat tul­laan aivan var­masti veloit­ta­maan taval­la tai toisel­la kansalaisilta. 

  Mon­es­sa paikas­sa kohtu­ullisel­la järkevöit­tämisel­lä on saatu kar­sit­tua turhia kulu­ja. Val­takun­nal­liset ratkaisut vain puutuvat. 

  Tämä olisi osa ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuskri­isin ratkaisemista. Olen­naisin osa, kos­ka se ei ole pois keneltäkään.

  Lääkkei­den hin­nan ongel­ma on, että uudet syöpälääk­keen ovat sekä tehokkai­ta että kalli­ita. Miten kiin­nos­tus niiden kehit­tämiseen pide­tään yllä? 

  <block­quote

 2. On ehkä kau­nis peri­aate että kaik­ki ovat samal­la viival­la, mut­ta liika kauneuskaan ei ole hyvästä. Tiedän tapauk­sen, jos­sa työssäkäyvä oli työkyvytön kai­hin takia. Meni samaan jonoon van­huk­sien kanssa, jot­ka eivät näh­neet telkkarin tek­sti­tyk­siä. Sama vai­va, mut­ta yhdel­lä vähän suurem­pi hait­ta siitä vaivasta.

 3. Ongel­ma tuos­sa patent­tien ostossa on se, että niistä saatu­jen raho­jen pitää kat­taa myös epäon­nisuneet tuotekehityshankkeet.

  Lääkkei­den tes­taami­nen on usko­mat­toman kallista ja testeis­sä epäon­nis­tu­vi­in lääkkeisi­in on upotet­tu kym­meniä, ellei sato­ja miljoo­nia. Lääkey­htiöi­den pitää kat­taa myös nämä kus­tan­nuk­set niil­lä onnis­tunei­den lääkkei­den tuotoilla.

  Cost account­ing on täl­läisessä businek­ses­sa hyvin epätriv­i­aalia ja pää­ty­isimme hel­posti rahoit­ta­maan lääke­tutkimus­ta cost+ menetelmäl­lä julkises­ti. Onko se var­masti paras tapa?

 4. Kyl­lähän tämä johtaa siihen, että ihmisiä pide­tään juuri ja juuri hengis­sä pitkään, pian vaik­ka vuo­sisato­ja. Kuten vas­tavalit­tu lääkärili­iton puhis tote­si, “en voisi ajatel­la tap­pa­vani ihmistä”. Täm­mö­nen kam­mot­ta­va hih­hulilääkäri pitää ihmistä pakol­la hengis­sä, vaik­ka “ihmi­nen” olisi enää kasa elim­iä ämpärissä.

  Jumala tai muu vas­taa­va pikkukko tap­paa hih­hulilääkärin puoles­ta, mut­ta kuin­ka pitkään? Jos­sain vai­heessa kaik­ki “luon­nol­liset” kuolin­ta­vat on elim­i­noitu ja jäl­jelle jää zom­pe­ja, joiden sydän sykkii ja aiv­o­toim­intaakin on enem­män kuin kastemadol­la, niin että mitään kris­til­listä perustet­ta kuoli­navun antamiseen ei ole.

 5. His­to­ri­al­lis­es­ti tarkastellen san­i­taa­tio ym. hygien­ia on ollut vaikut­tavu­udeltaan aivan omaa luokkaansa. Hyvänä kakkose­na, selväl­lä erol­la, tule­vat roko­tuk­set. Muu ter­vey­den­huolto on tähti­ti­eteel­lisen teho­ton­ta ver­rat­tuna edellämainittuihin.

  Ehkä sama pätee edelleenkin mar­gin­aalil­la. Näin ajatellen vesirokko­rokote ja koti­hoidon tuen säi­lyt­tämi­nen (pitää kuo­laa­vat taap­er­ot erossa toi­sis­taan) ovat viime aiko­jen parhaat ter­veyspoli­it­tiset päätökset.

  Henkilöko­htais­tet­tu ter­vey­den­hoito on mil­jardöörien jut­tu. Hal­van sekven­soin­nin merk­i­tys tulee lähin­nä näkymään PGD:ssä ja eti­olo­gian ja diag­nos­ti­ikan kehit­tymisenä, kun enem­män tau­d­i­nai­heut­ta­jia saadaan näkyviin.

 6. Sepi:
  Ongel­ma tuos­sa patent­tien ostossa on se, että niistä saatu­jen raho­jen pitää kat­taa myös epäon­nisuneet tuotekehityshankkeet.

  Lääkkei­den tes­taami­nen on usko­mat­toman kallista ja testeis­sä epäon­nis­tu­vi­in lääkkeisi­in on upotet­tu kym­meniä, ellei sato­ja miljoo­nia. Lääkey­htiöi­den pitää kat­taa myös nämä kus­tan­nuk­set niil­lä onnis­tunei­den lääkkei­den tuotoilla.

  Cost account­ing on täl­läisessä businek­ses­sa hyvin epätriv­i­aalia ja pää­ty­isimme hel­po­sti­ra­hoit­ta­maan lääke­tutkimus­ta cost+ menetelmäl­lä julkises­ti. Onko se var­masti paras tapa?

  Keskimäärin t&k kus­tan­nuk­set käyt­töön asti päässyt­tä lääket­tä kohden ovat noin 5 mil­jar­dia dollaria. 

  Yksi kysymys on tietysti, onko nykyi­nen malli kus­tan­nuste­hokkain mah­dolli­nen. Aika iso osa tuos­ta sum­mas­ta on var­masti eri fir­mo­jen tekemää päällekkäistä tutkimus­ta, kos­ka tuoteke­hi­tyk­sen tulok­set ovat liike­salaisuuk­sia. Eli kun epäon­nis­tunei­ta kokei­ta ei julka­ista, samaan kuop­paan pudo­taan uud­estaan ja uud­estaan. Toisaal­ta kalli­it kli­iniset kokeet saat­taisi­vat myös olla tehokkaampia jos niitä pystyt­täisi­in koordi­noimaan parem­min yhteistyössä. Myös ihmiskokei­den hyväksyt­tävyys olisi var­masti korkeampi jos moti­iv­ina ei olisi yksi­tyi­nen voitontavoittelu.

  Kokon­aan oma lukun­sa on sit­ten köy­hien maid­en sairaudet: jos lähtöko­htana on että uud­es­ta lääkeaineesta pitää saa­da vähin­tään 6 mil­jar­dia tuot­toa, onko kan­nat­tavam­paa kohden­taa kehi­tys­panok­set rikkaiden elin­ta­so­sairauk­si­in vai köy­hien kulkutauteihin?

 7. Vas­tauk­se­na otsikon väit­tämään: kukkua. Kansan­ter­vey­del­lis­es­ti suurim­mat ongel­mat, kakkostyypin dia­betes, verisuoni­tau­dit, taval­lisim­mat syövät, johtu­vat ruokavalios­ta ja elin­tavoista. Niiden kor­jaami­nen on erit­täin hal­paa — se suo­ras­taan säästäisi rahaa jo ennen kuin ter­vey­den­hoitoku­lu­ja edes las­ke­taan. Tart­tis saa­da kansa syömään perunoi­ta ilman voita.

 8. Olli S: His­to­ri­al­lis­es­ti tarkastellen san­i­taa­tio ym. hygien­ia on ollut vaikut­tavu­udeltaan aivan omaa luokkaansa. Hyvänä kakkose­na, selväl­lä erol­la, tule­vat roko­tuk­set. Muu ter­vey­den­huolto on tähti­ti­eteel­lisen teho­ton­ta ver­rat­tuna edellämainittuihin.

  Antibiooteille pitää tietenkin antaa myös tun­nus­tus. Kiru­gias­takin on tul­lut merkit­tävä tek­i­jä antibioot­tien myötä.

 9. Mikko H:
  Vas­tauk­se­na otsikon väit­tämään: kukkua. Kansan­ter­vey­del­lis­es­ti suurim­mat ongel­mat, kakkostyypin dia­betes, verisuoni­tau­dit, taval­lisim­mat syövät, johtu­vat ruokavalios­ta ja elin­tavoista. Niiden kor­jaami­nen on erit­täin hal­paa – se suo­ras­taan säästäisi rahaa jo ennen kuin ter­vey­den­hoitoku­lu­ja edes las­ke­taan. Tart­tis saa­da kansa syömään perunoi­ta ilman voita.

  Just näin. Ongel­ma ei ole raho­jen riit­tävyys vaan se, että liian moni holtit­tomil­la elin­tavoil­laan pilaa­vat ter­veyten­sä aiheut­taen erit­täin suuren osan kaik­ista ter­vey­den­hoit­o­menoista, sairaspois­saoloista ja mm. työkyvyt­tömyys­menoista, aivan turhaan. Ja yhteiskun­tamme poli­itikko­jen johdol­la ei tee tarpeek­si estääk­seen tätä.

 10. > Paljon turhempaankin moni rahaansa käyttää.

  Omat­pa­han ovat rahansa. — Ei ole ole­mas­sa uni­ver­saalia mit­taria hyvälle ja pahalle (rahankäytölle) pait­si tyranniassa.

  > jos rajaamme kalli­ita hoito­ja pois julkisesta
  > ter­vey­den­huol­losta. Emme voi kieltää niitä itse
  > tai sairaus­vaku­u­tuk­sel­la maksettuina.

  Tämän arvioin­nis­sa on kak­si läh­es päin­vas­taista linjaa:

  Yksi­tyi­nen kulu­tuskysyn­tä luo markki­noille omat tuotan­toresurssin­sa eikä tuo parem­pi hoito ole keneltäkään pois.

  Yksi­tyisen kalli­il­la osta­ma hoito on pois köy­hiltä ja sik­si se pitäisi jotenkin estää. 

 11. Mikko H: kakkostyypin dia­betes, verisuoni­tau­dit, taval­lisim­mat syövät, johtu­vat ruokavalios­ta ja elintavoista.

  Alzheimeri­in liit­tyvien amy­loi­di­en on viimeaikai­sis­sa tutkimuk­sis­sa epäilty liit­tyvän aivo­jen immuunipuolustukseen.

  Verisuoni­tau­dit ovat immuu­ni­taute­ja. Kyse ei ole spon­taanista “kalkin ja kovien rasvo­jen jäh­mettymis­es­tä” verisuoni­in. http://annals.org/aim/article/705309/chronic-chlamydia-pneumoniae-infection-risk-factor-coronary-heart-disease-helsinki

  Pak­susuolen syövät liit­tyvät vah­vasti lihan syön­ti­in. A‑luokan lihan­syöjät syövät pait­si karsino­geene­jä sisältävää grillil­i­haa, myös tuotan­toeläin­ten viruk­sia sisältävää raakaa lihaa.

  Kovi­in kuumetautei­hin liit­tyy 2‑tyypin-dia­betes­mainen insuli­inire­sistenssi lihak­sis­sa, jot­ta tärkeille elimille ja immuu­ni­jär­jestelmälle riit­tää energiaa.

  Julkises­sa keskustelus­sa syy tun­tuu aina ole­van län­si­maises­sa ihmisessä itsessään. Mitään ulkop­uolista, mah­dol­lis­es­ti vihamielistä, ei ole olemassakaan.

 12. Olli S: Julkises­sa keskustelus­sa syy tun­tuu aina ole­van län­si­maises­sa ihmisessä itsessään.

  Itse kir­joitin tuos­sa edel­lä kansa ja kansan­ter­veys. Turha näistä on yksilöä sen kum­mem­min syyt­tää. Ihmisen elim­istö on evoluu­tios­sa sopeu­tunut aivan toisen­laiseen rav­in­toon kuin mitä nykyään syödään. Aiv­ot anta­vat suurim­man mieli­hyvä­palkin­non sok­erista, suo­las­ta ja ras­vas­ta, syys­tä että nämä ovat luon­nos­sa harv­inaista ja arvokas­ta herkkua, syötävässä muo­dos­sa siis. Mar­ketista niitä saa määrät­tömästi ja hal­val­la, ja luon­nolle täysin vieraina teol­lisi­na tuot­teina (siis lakupötköinä yms.). Alan teol­lisu­us main­os­taa ja lob­baa minkä kerk­iää. Lop­putule­man tästä arvaa, eikä se var­masti pelkästään syyl­listämäl­lä ja val­is­ta­mal­la muutu.

  Aika monia mod­ernin lääketi­eteen ihmeitä voisi ver­ra­ta siihen, että ben­sa-auton tankki­in laite­taan jatku­vasti aivan väärää polt­toainet­ta ja sit­ten han­ki­taan mitä ihmeel­lisimpiä kon­ste­ja ja entistä kalli­impia mekaanikko­ja pitämään moot­tori käyn­nis­sä. Rak­en­tele­maan ohi­tuk­sia tuk­keen­tuville putkille, moot­torin käy­dessä, jne. Melko paljon helpom­paa olisi lait­taa ben­saa tankki­in. Siinä vaan katoaisi hohto super­me­kaanikko­jen ammat­tikunnal­ta ja muu­ta sem­moista. Perunat ja parsakaalit eivät ole lainkaan niin sek­sikkäitä, eivätkä varsinkaan tuo­ta sem­moisia voit­tomar­gin­aale­ja kuin ohi­tusleikkauk­set, geen­itestit sun muut (ja sanon tämä bioalan luonnontieteilijänä).

 13. Olli S:Julkises­sa keskustelus­sa syy tun­tuu aina ole­van län­si­maises­sa ihmisessä itsessään.

  Niin, eikä osit­tain esimerkik­si main­on­nas­sa, jos­sa hyö­dyn­netään paljon tieteel­lis­es­ti pätevää tutkimus­ta ihmis­ten käyttäytymisestä.

  Ihmisel­lä on vas­tu­u­ta valin­nois­taan, kyl­lä, mut­ta kär­jistäen län­si­maiset ihmiset ovat yli­pain­ois­ia, kos­ka joulukon­ve­hdit tule­vat kaup­poi­hin lokaku­us­sa. Tähän päälle vielä kesän gril­li­herkut, suk­laan makuiset kahvit ja kahvin makuiset suk­laat ja muu val­ta­va valikoima syötävää.

 14. Sairau­den­hoidon kus­tan­nuk­sia kas­vat­taa myös panos­t­a­mi­nen lääkkeil­lä hoitoon, ja hoidon seu­ran­nas­ta tin­kimi­nen. Tämä on var­maan osit­tain seu­raus­ta per­ver­sios­ta, että lääk­keet mak­saa KELA, lääkärin ajan sairaanhoitopiiri.

  Kroonis­es­ti sairaille pis­tetään “lääk­i­tys kun­toon”, ja elleivät sairaat vali­ta, ettei lääke toi­mi, jatke­taan lääk­i­tys­tä, ilman todel­lista tietoa lääk­keen vaiku­tuk­sista. 1000 EUR/kk mak­sa­van lääk­keen tehon seu­ran­ta voi olla, että ker­ran vuodessa tai kahdessa kysytään, mikä olo, vaik­ka sairau­den eten­e­mistä tai eten­emät­tömyyt­tä voisi seu­ra­ta ver­rat­en edullisil­la tutkimuksilla.

 15. Rolle: Sairau­den­hoidon kus­tan­nuk­sia kas­vat­taa myös panos­t­a­mi­nen lääkkeil­lä hoitoon, ja hoidon seu­ran­nas­ta tin­kimi­nen. Tämä on var­maan osit­tain seu­raus­ta per­ver­sios­ta, että lääk­keet mak­saa KELA, lääkärin ajan sairaanhoitopiiri.

  Sanois­in, että ongel­ma on perus­tavam­paa laat­ua ja liitt­tyy nykylääketi­eteen lähetystymistapaan ylipäätään. On san­ot­tu, että tämä syn­tyi antibioot­tien mullis­ta­van suk­seen ansios­ta: poti­laal­la oli (aku­ut­ti tartunta)tauti, lääkäri määräsi (antibiootti)pillereitä ja tau­ti parani nopeasti. Tätä mallia on sit­ten sovel­let­tu kaik­keen elin­tavoista johtu­vista kroon­i­sista sairauk­sista mie­len­ter­veysongelmi­in, ennal­taehkäisyn ja muun ter­api­an kus­tan­nuk­sel­la, jopa niin, että poti­laat koke­vat, että lääkäri ei tehnyt mitään ellei hän määrän­nyt lääkkeitä. Esim. rav­it­se­mus­ta ei pitkään opetet­tu län­si­mai­sis­sa lääketi­eteel­li­sis­sä tiedekun­nis­sa hoit­o­muo­tona lainkaan (toki aineen­vai­h­dun­taa opete­taan biokemi­an näkövinkke­listä). Mon­es­sa paikas­sa ei opete­ta vieläkään, ja lääkärit suosit­tel­e­vat Beneco­l­ia ikään kuin teolli­nen mar­gari­i­ni edis­täisi terveyttä.

 16. Olisiko se blogikir­joituk­ses­sa mainit­tu mil­jar­di parem­pi vaik­ka julk­i­sista varoista jollekin esimerkik­si val­tion oma­lle lääkey­htiölle, kuin yri­tys­tuk­i­na jo tuot­taville yri­tyk­sille? Esim. Kesko saa läh­es 0,5 mrd yritystukia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.