Pohdintoja korkeakoulujen sisäänotosta

Juu­tu­in Twit­ter-väit­te­lyyn yliopis­to­jen pääsykokeista huo­mautet­tuani, että on epälo­ogista väit­tää, että Helsin­gin eli­it­tilukioiden lau­datur-hir­mut val­taisi­vat aloi­tu­s­paikat, jos sisäänot­to perus­tu­isi yliop­pi­laskir­joituk­si­in eikä pääsykokeisi­in. Ei heitä yksinker­tais­es­ti riitä ja vaikka­pa oikik­seen nämä kyl­lä pää­si­sivät halutes­saan nytkin, mut­ta eivät kaik­ki halua.

Keskustelus­sa sinkosi niin paljon väit­teitä, ettei niitä voin­ut kom­men­toi­da 140 merkin vas­tauk­sil­la. Sik­si teen yhteenve­don esite­ty­istä väitteistä.

Lähtöko­htani on se, että on sinän­sä tärkeätä vali­ta korkeak­oului­hin niitä, joil­la on parhaat edel­ly­tyk­set men­estyä opin­nois­sa. On esitet­ty sel­l­ais­takin, että opiske­li­jat pitäisi vali­ta ”demokraat­tisem­min” niin, että huono­jakin men­estyjiä valit­taisi­in, mut­ta tähän en oikein löy­dä perusteita.

Oikei­den opiske­li­joiden val­in­ta on niin tärkeätä, että se saa vähän mak­saakin – joko rahaa tai opiske­li­joiden aikaa. Niin­pä, jos voitaisi­in osoit­taa, että pääsykokei­den validi­teet­ti on selvästi parem­pi, kan­nat­taisin pääsykokei­ta, mut­ta tästä ei ole kukaan esit­tänyt mitään näyttöä.

Tämä vielä julkaise­ma­ton tutkimus osoit­taa – niin tutk­i­jat ainakin  väit­tävät – että yliop­pi­las­tutk­in­to ennus­taa opin­nois­sa men­estymistä parem­min kuin pääsyko­keet. Kun tutkimus ensi kuus­sa julka­istaan, tiedämme tästäkin enemmän.

Jos tuo väite pääsykokei­den kehnoud­es­ta pitää paikkansa, asian pitäisi olla selvä. Jos koe­jär­jeste­ly on kallis, vie opiske­li­joiden aikaa kohtu­ut­tomasti, johtaa tilanteeseen, jos­sa pääsee sisään vas­ta muu­ta­man vuo­den jäl­keen, ja kaiken tämän rum­ban jäl­keen testi on huonom­pi kuin yliop­pi­laskir­joi­tus, en näe jär­jeste­lyis­sä jär­jen hiventäkään.

Niiden, jot­ka väit­tävät pääsykokei­den val­it­se­van opiske­li­jat parem­min, pitäisi tuo­da jotain tutkit­tua tietoa väit­teen­sä pohjaksi.

On selvä, että teat­teriko­rkeak­oulu­un ja Sibelius-akatemi­aan kan­nat­taa vali­ta oppi­laat toisin ja ehkä myös arkkite­hdik­si opiskele­viksi. Voi olla joitain muitakin alo­ja, jos­sa kan­nat­taisi mita­ta sovel­tuvu­ut­ta työsken­nel­lä alal­la. Lääkik­sen opiske­li­javal­in­toi­hin täl­laista sovel­tuvu­ustestiä ei tietääk­seni kuu­lu, vaik­ka ehkä pitäisi. Juris­tik­si valmis­tuneet sijoit­tuvat niin eri­laisi­in tehtävi­in, ettei mitään yleis­pätevää sovel­tuvu­uskoet­ta voi olla, joten opin­nois­sa men­estymi­nen on paras­ta, mitä voimme mitata.

Pääsyko­keet eivät lisää aloituspaikkoja

Moni kir­joit­ta­ja on ker­tonut, että hän ei olisi päässyt min­nekään surkean yliop­pi­las­todis­tuk­sen­sa perus­teel­la, mut­ta men­estyi pääsykokeis­sa. Se ei kuitenkaan tuonut opiske­li­japaikko­ja lisää, joten hän pudot­ti jonkun toisen pois. On inhimil­listä pitää omaa etu­aan mui­ta tärkeäm­pänä, mut­ta päät­täjät eivät voi näin ajatel­la. Pitäisi tietää, mik­si hänen pääsemisen­sä opiskele­maan tärkeämpi asia kuin sen toisen, jon­ka hän pudotti?

Saadaan motivoituneimpia opiskelijoita

Pääsykokei­den puoles­ta on san­ot­tu, että kun sisään ei pääse vain ilmoit­tau­tu­mal­la ‚vaan on osoitet­ta­va moti­vaa­tion­sa valmis­tau­tu­mal­la kokeisi­in, saadaan motivoituneem­pia opiske­li­joi­ta, jot­ka eivät keskeytä opin­to­jaan niin herkästi. Jos on tarkoi­tus mita­ta vain moti­vaa­tio­ta, pääsykoe voidaan kor­va­ta puhe­lin­luet­telon opet­telul­la ulkoa tai muu­ra­hais­pesässä istu­misel­la, ja sitä eräät pääsykokeista muistuttavatkin.

Aika hyvin moti­vaa­tio­ta mit­taa sekin, että val­it­see juuri tämän alan kaik­ista niistä aloista, joi­hin voisi päästä.

Kun osaan korkeak­ouluista vaa­di­taan tätä puhe­lin­luet­telon ulkoa oppimista ja osaan pääsee suo­raan pape­rien perus­teel­la, sil­loin tietysti jälkim­mäiset saa­vat vähän huonom­min motivoitunei­ta, mut­ta ei, jos kaikkialle pääsee suo­raan paperei­den perusteella.

Nykyjär­jestelmä tuot­taa paljon opin­to­jen keskeyt­tämisiä esimerkik­si kemi­an laitok­sel­la, jonne lääkik­sen sisään­pääsykokeis­sa epäon­nis­tuneet tule­vat vuodek­si pyrk­iäk­seen uud­estaan lääkik­seen. Se ei itse asi­as­sa ole mitenkään huonos­ti käytet­tyä aikaa, mut­ta tätä ei olisi, jos lääkik­seen otet­taisi paperei­den perus­teel­la. Tätä ei siis voi käyt­tää argu­ment­ti­na sen puoles­ta, että pääsykokei­den kaut­ta tule­vat keskeyt­tävät opin­to­jaan harvemmin.

Ei tarvitse taktikoida

Jos korkeak­oului­hin haet­taisi­in paperei­den eikä työläi­den pääsykokei­den perus­teel­la, voisi hakea mon­een paikkaa yhtä aikaa. Nyt joutuu hake­maan käytän­nössä vain yhteen, joten joutuu tak­tikoimaan: tuonne halu­aisin, mut­ta on epä­var­maa, pääsenkö, joten varminta hakea tuonne. Tämä johtaa epäop­ti­maal­isi­in valintoihin.

Opin­not voivat alkaa heti

Toinen argu­ment­ti yliop­pi­las­todis­tuk­sen puoles­ta on se, että jos val­i­taan paperei­den perus­teel­la, melkein kaik­ki voivat aloit­taa opiskelun heti lukios­ta päästyään. Jotkut jäävät sakkok­ier­rokselle paran­taak­seen yliop­pi­las­todis­tus­ta, mut­ta jos lukio-opin­not ovat ker­ran jääneet vähän kesken, on aivan ratio­naal­ista lukea lukio lop­pu­un sen sijaan, että haaskaa aikaa muu­ra­hais­pesässä istu­miseen tai puhe­lin­luet­telon ulkoa oppimiseen. Mitään lisäope­tus­ta ei tarvitse antaa. Kir­jo­ja on osat­ta­va lukea, jos ker­ta on tarkoi­tus opiskel­la korkeakoulussa.

Yliop­pi­las­tutk­in­to suosii nopeam­min kehit­tyviä tyttöjä 

Tämä on koko koulu­jär­jestelmämme ongel­ma. Se on pahim­mil­laan lukioon pyrkimisen vai­heessa, kos­ka pojil­la on siinä vai­heessa mur­rosikä vielä vähän kesken. Olen ehdot­tanut ennenkin ja ehdotan taas: tyt­tö­jen pitäisi aloit­taa koulu puoli vuot­ta poikia nuoremp­ina – siis niin, että ikälu­ok­ka pan­taisi­in poik­ki heinäku­un alus­ta ja pojil­la tam­miku­un alusta.

Poikien hitaampi kyp­symi­nen on syy pain­ot­taa yliop­pi­las­tutk­in­toa eikä lukion päästö­todis­tus­ta, kos­ka yliop­pi­las­tutk­in­to mit­taa osaamista lukion lopus­sa ja päästö­todis­tus koko lukion aikana. En sinän­sä ymmär­rä, mik­si vaikka­pa englan­ninkie­len arvosanaan vaikut­taa se, kuin­ka hyvin osasi englan­tia jo lukion ensim­mäisel­lä. Eikö sen pitäisi mita­ta sitä, kuin­ka hyvin osaa englan­tia lukion lopus­sa. Ei juok­suk­il­pailus­sakaan anneta mitalei­ta väli­aiko­jen perus­teel­la vaan siitä, mikä on sijoi­tus maalissa.

Toinen syy käyt­tää nimeno­maan yliop­pi­las­todis­tus­ta on siinä, että arvostelu­asteikko eri kouluis­sa on aivan eri­lainen – perusk­ouluis­sa vaa­timus­ta­son ero voi olla jopa kak­si arvosanaa niin, että osaami­nen, jol­la yhdessä koulus­sa saa kasin saa toises­sa koulus­sa kutosen. Jos sisään otet­taisi­in opet­ta­jan anta­man arvosanan perus­teel­la ilman tasokokei­ta, syn­ty­isi numeroin­flaa­tio, jos­sa kaik­ki saisi­vat vain hyviä arvosanoja.

Mik­si uskon­non arvosanan pitäisi vaikut­taa sisään pääsyyn

Ei pitäisikään. (Se on jopa uskon­non­va­pau­den vas­taista, mut­ta tämä on oma tari­nansa.) Korkeak­ouluil­la on oikeus ja jopa velvol­lisu­us vähän miet­tiä, mitä yliop­pi­las­todis­tuk­sen arvosano­ja ne pain­ot­ta­vat. Teknil­lisille aloille pyrit­täessä var­maankin kan­nat­taisi pain­ot­taa matem­ati­ikan, fysi­ikan ja kemi­an arvosano­ja – aivan oikein, lukios­sa pitäisi vähän miet­tiä, mitä siel­lä opiskelee, jot­ta ope­tus korkeak­ouluis­sa ei jou­tu­isi alka­maan aivan alusta.

Lukios­sa on omat kurssin­sa vaa­ti­valle ja yksinker­tais­te­tulle matem­ati­ikalle. Niiden arvosano­ja ei tietenkään pidä ver­ra­ta suo­raan toisi­in­sa. Lyhyen matem­ati­ikan lau­datur vas­taa korkein­taan pitkän matem­ati­ikan cumua, jos sitäkään.

(Sinän­sä on pieni ongel­ma, että matem­ati­ikan arvosano­ja on vain yksi, kun kieli­taitoa mitataan use­al­la eri kokeel­la niin, että jokaises­ta kielestä saa oman arvosanan. Toden­näköisyys­lasken­ta esimerkik­si on aivan eri asia kuin inte­graalilasken­ta, ainakin enem­män eri asia kuin espan­ja ja ran­s­ka. Matem­ati­ikan kokeen mata­la infor­maa­tioar­vo on yksi peruste mita­ta lukion matem­ati­ikan osaami­nen uud­estaan pääsykokeis­sa vähän detaljoidummin.)

Se mitä ainei­ta korkeak­oulu­jen sisään­pääsyssä pain­ote­taan, vaikut­taa tietysti siihen, mitä ainei­ta kan­nat­taa lukios­sa lukea. Joku voi pitää tätä ongel­mana, mut­ta minus­ta sen, joka aikoo luke­maan teknill­stä fysi­ikkaa, on syytäkin lukea matemaat­tisia ainei­ta ja luon­non­ti­eteitä lukiossa.

Nuoret ovat liian nuo­ria val­it­se­maan uraansa

Mikä näis­sä suo­ma­lai­sis­sa luki­o­lai­sis­sa on niin nössöä? Muis­sa mais­sa suun­taudu­taan jo lukios­sa tiety­ille urille ja meil­läkin ammat­tik­oul­u­laiset joutu­vat heti perusk­oulun jäl­keen päät­tämään, koulut­tau­tu­vat kam­paa­jik­si vai autonasen­ta­jik­si. Mik­si luki­o­laiset ovat epäkypsem­piä kuin ammattikoululaiset?

Sinän­sä olen sitä mieltä, että alan vai­h­t­a­mi­nen kesken opin­to­jen pitäisi olla help­poa ja suo­tavaa. Oman elämänu­ran hah­mot­tumi­nen sujuu aiko­maansa alaa opiskellen parem­min kuin välivuot­ta bile­pain­ot­teis­es­ti viettäen.

Pitää olla uusi mahdollisuus

Moni kai­h­taa sitä, että yliopis­toon pääsy olisi ker­ras­ta poik­ki ja tun­neta­sol­la ymmär­rän tämän hyvin. Mietitään­pä tilan­net­ta, jos­sa johonkin ote­taan 400 oppi­las­ta vuodessa arpo­ma­l­la. Kos­ka on aivan kohtu­u­ton­ta, että yksi arpomi­nen ratkaisee kaiken, on olta­va mah­dol­lisu­us uuteen arvon­taan. Hyvä, ote­taan vuosilu­okas­ta ensim­mäisel­lä ker­ral­la arpo­ma­l­la 200. Vuo­den kulut­tua samas­ta ikälu­okas­ta ote­taan 100 lisää ja jot­ta tämäkään ei olisi lop­ullista, seu­raavak­si 50, sit­ten 25 ja niin edelleen. Mil­lä taval­la tämä olisi parempi.

Pääsyko­keet eivät kuitenkaan ole arpomista. Näi­den liian myöhään miehistynei­den – palaut­teen perus­teel­la sukupuolit­tunut ilmaisu näyt­tää perustel­lul­ta – on saata­va uusi tilaisu­us. Ehkäpä näin. Mik­si he eivät voisi vain paran­nel­la sitä yliop­pi­las­tutk­in­toaan.  Mut­ta tämä on jonkin­lainen argu­ment­ti sen puoles­ta, että vaik­ka pääosa otet­taisi­in heti lukios­ta yliop­pi­las­tutkin­non perus­teel­la, osa voitaisi­in ottaa pääsykokeilla.

Monipuolisem­paa joukkoa

Korkeak­oului­hin tarvi­taan monipuolisem­paa poukkoa. Sama testi kaikille tuot­taa liian saman­laisia osaa­jia. Tämä on minus­ta hyvä argu­ment­ti. Tosin pääsykokeis­sa on sama ongel­ma. Nekin suo­si­vat kovin saman­laisia, kos­ka on vain yksi testi eikä mon­ta rinnakkaista.

Siitä papereil­la sisään ottamis­es­takin voidaan tehdä mon­imuo­toisem­paa. Tehdään täl­lainen kuvit­teelli­nen esimerk­ki, että jokin korkeak­oulu päät­täisi ottaa suo­raan päältä ne, joil­la on lau­datur matem­ati­ikas­sa, fysi­ikas­sa, his­to­ri­as­sa tai äidinkielessä, mis­sä tahansa näistä. Sil­loin sisään tulisi eri taval­la hyviä kuin siinä tapauk­ses­sa, että nois­sa neljässä aineessa las­ket­taisi­in puoltoäänet yhteen.

Ote­taan 75 % paperei­den perus­teel­la, lop­ut pääsykokeilla. 

Harkin­na­nar­voinen kom­pro­mis­si voisi olla, että ote­taan 75% opiske­li­joi­ta yliop­pi­laskir­joi­tusten perus­teel­la ja lop­ut pääsykokeil­la., Sil­loin val­taosa pää­sisi opiskele­maan suo­raan lukios­ta. He voisi­vat tak­tikoimat­ta hakea mihin halu­a­vat eikä heille tulisi välivu­osia lukion ja korkeak­oulu­opin­to­jen välille, mut­ta olisi taka­port­ti noille ”eri­laisille oppi­joille”. Kos­ka jokin väylä pitäisi olla myös ammat­tik­ouluista, tämä pääsyko­eväylä voisi sopia myös heille.

Lah­jakku­ustestit?

Työ­paikka­haas­tat­teluis­sa käytetään yht­enä kri­teer­inä palikkat­este­jä. Se on siis hyväksyt­tävää työhön oto­ssa. Hal­li­tuk­sen mukaan korkeak­oulu­jen pääsykokei­ta on kehitet­tävä sel­l­aisik­si, ettei niihin voi valmis­tau­tua. Mitä muu­ta se voi tarkoit­taa kuin lahjakkuustestejä?

Enem­män sisään?

Aika moni kom­men­toi­ja tun­tuu ajat­tel­e­van, että sisään­pääsykri­teere­itä pitäisi muut­taa niin, että hän itse tai joku lähisuku­lainen pää­sisi. Tämä onnis­tuu vain, jos sisään­pääsyä lisätään.

Aloi­tu­s­paikko­ja pitäisi tehdä. Suomes­sa koulute­taan mui­ta mai­ta vähem­män kan­de­ja – olemme jäämässä koulu­tus­ta­sos­sa jäl­keen ­– mut­ta vas­taavasti mui­ta enem­män mais­tere­i­ta. Otet­takoon siis sisään enem­män, mut­ta kar­sit­takoon opin­tomen­estyk­sen perus­teel­la puo­let pois mais­terivai­heessa. Sil­loin val­tion on kyl­lä muutet­ta­va kelpoisu­use­hto­jaan niin, että kandin paper­itkin kel­paa­vat sil­loin, kun mais­terinopin­to­ja ei tosi­asi­as­sa tarvita.

Jos sään­töjä muute­taan niin, että yhä use­ampi pääsee korkeak­oului­hin suo­raan lukios­ta, pitää sisäänot­toa joka tapauk­ses­sa lisätä tilapäis­es­ti, sil­lä muuten meille tulee kohort­ti, joka ei pääse sisään juuri lainkaan.

Aivan olen­naista on tutkia sitä, mikä ennus­taa opin­tomen­estys­tä. Pääsyko­keet vai yliop­pi­laskir­joi­tusten arvosanat ja jos yliop­pi­laskir­joi­tusten arvosanat, mitkä niistä mis­säkin opinnoissa.

 

 

78 vastausta artikkeliin “Pohdintoja korkeakoulujen sisäänotosta”

 1. Eipä siinä ole mitään ongel­maa vaik­ka kaik­ki valit­taisi­in yliop­pi­las­todis­tuk­sel­la, kun­han yo-kokeen saa halutes­saan uusia niin mon­ta ker­taa kuin halu­aa ja opiske­li­jaa valit­taes­sa laite­taan kaik­ki hak­i­jat samalle viivalle eikä anneta ran­gais­tuk­sia uusi­tu­ista kokeista (eli suosi­ta niitä jot­ka koet­ta eivät ole uusi­neet). Mah­dol­lisuuk­sien tasa-arvo on tärkeintä.

  Uskoisin, että tässä uud­is­tuk­ses­sa ihmisiä eniten närästää usei­den yo-koe­val­in­taa puo­lus­tavien ylim­ieli­nen suh­tau­tu­mi­nen hei­hin, joiden val­i­tuk­si tulem­i­nen suo­raan yo-todis­tuk­sen perus­teel­la ei aivan itses­tään selvää. Ks. esim. Heik­ki Pur­si­aisen kannanotot.

 2. Kun­han säi­lyy myös kohtu­ul­li­inen mah­dol­lisu­us lukion jäl­keen. Tälle kan­nalle kään­nyi kun kum­mipoi­ka, joka oli 8.8:n oppi­las perusk­oulus­sa oli lah­jakas myös liikun­nas­sa. Lukios­sa halusi urheil­la ja kokeil­la rajo­jaan niin paljon, että ei riit­tänyt aika eikä yksinker­tais­es­ti jak­sanut panos­taa lukioon. Har­joituk­set ja kil­pailut veivät aikaa n. 25–30h aikaa viikos­sa. Sai kuitenkin lukion läpi neljässä vuodessa noin seiskan oppi­laana. Urheilu lop­pui jos­sain vai­heessa ja innos­tui sit­ten taas opiskelus­ta. Yliopis­tossa suun­tasi taas ener­gian siihen opiskelu­un ja eri­no­maista tulosta on tullut.

 3. Esi­tys valintamalliksi:

  1. Val­i­taan 50 % opiske­li­joista älykkyys­testeil­lä, esim. SAT tai vaik­ka Men­san testi. Testit saisi tehdä kak­si ker­taa vuodessa, mut­ta vas­ta kun on yliop­pi­las. Testit voisi halutes­saan uusia niin mon­ta ker­taa kuin haluaa.

  2. Val­i­taan lop­ut 50 % opiske­li­joista pain­ot­ta­mal­la yo-tutkin­non arvosano­ja kullekin tiedekun­nalle (vast.) sopi­val­la taval­la. Yo-kokei­ta saisi uusia niin mon­ta ker­taa kuin haluaa.

  Poikkeuk­se­na oli­si­vat tietenkin taide­alat ja vas­taa­vat, jois­sa pitää tes­ta­ta jotakin sel­l­aista mitä 1 ja 2 eivät mit­taa, esim. soit­to­taito. Näil­lä aloil­la olisi pääsykoe, johon ei voi opiskel­la. Toki voi soit­taa, piirtää, näytel­lä jne. Pääsyko­keen ohel­la val­in­tapis­teitä voisi antaa myös kohdista 1 ja 2.

 4. Kom­men­toin vain tähän: ” Ei tarvitse taktikoida
  Jos korkeak­oului­hin haet­taisi­in paperei­den eikä työläi­den­pääsykokei­den perus­teel­la, voisi hakea mon­een paikkaa yhtä aikaa. Nyt joutuu hake­maan käytän­nössä vain yhteen, joten joutuu tak­tikoimaan: tuonne halu­aisin, mut­ta on epä­var­maa, pääsenkö, joten varminta hakea tuonne. Tämä johtaa epäop­ti­maal­isi­in valintoihin.”

  Tuo voi aiheut­taa sen, että nuori jät­tää helpom­man mut­ta omaan mie­lenki­in­toon­sa parem­min sopi­van opiskelu­paikan käyt­tämät­tä kos­ka pää­sisi vaikeam­paankin sisälle. Tuo siis mah­dol­lis­es­ti aiheut­taa sen että opiske­li­jat jakau­tu­vat eri oppi­laitok­si­in yliop­pi­las­todis­tuk­sen ka:n perus­teel­la eivätkä varsi­naisen kiin­nos­tuk­sen kohteen mukaisesti.

  Helpom­paan paikkaan hakem­i­nen hyväl­lä todis­tuk­sel­la aiheut­taa siis näen­näis­es­ti sen että parem­pi päät­tö­todis­tus menee osaltaan hukkaan ja har­va sitä haluaa?

 5. “Mik­si uskon­non arvosanan pitäisi vaikut­taa sisään pääsyyn
  Ei pitäisikään. (Se on jopa uskon­non­va­pau­den vas­taista, mut­ta tämä on oma tari­nansa) Korkeak­ouluil­la on oikeus ja jopa velvol­lisu­us vähän miet­tiä, mitä yliop­pi­las­todis­tuk­sen arvosano­ja ne pain­ot­ta­vat. Teknil­lisille aloille pyrit­täessä var­maankin kan­nat­taisi pain­ot­taa matem­ati­ikan, fysi­ikan ja kemi­an arvosano­ja – aivan oikein, lukios­sa pitäisi vähän miet­tiä, mitä siel­lä opiskelee, jot­ta ope­tus korkeak­ouluis­sa ei jou­tu­isi alka­maan aivan alusta.”

  Tässä pieni paradok­si. Van­han tutkimuk­sen mukaan yliop­pi­las­todis­tuk­sen uskon­non arvosana kor­reloi parhait­en tekni­ikan opiske­li­joiden opin­tomen­estyk­sen kanssa. Oli­vat oppi­neet työsken­telemään tun­nol­lis­es­ti jo koulus­sa. En ole var­ma, onko tämä argu­ment­ti todis­tus­valin­nan vai pääsykokei­den puoles­ta. Ehkä kuitenkin molem­pia tarvitaan.

 6. Min­un lähtöko­htanani on se, että on tärkeätä vali­ta korkeak­oului­hin niitä, joil­la on parhaat edel­ly­tyk­set men­estyä työelämässä tai vai­h­toe­htois­es­ti ne joiden korkeak­oulu­tus tuo yhteiskun­nalle suurim­man lisäarvon. 

  Työelämän men­estyk­sen mit­ta­ri­na voisi esimerkik­si toimia yhdis­telmä valmis­tunei­den palkkauk­ses­ta ja työl­listymis­es­tä. Jos korkeak­oului­hin valit­tu­jen sukupuoli­jakau­ma muut­tuu huo­mat­tavasti ja työelämän kult­tuuri pysyy ennal­laan, vähe­nee korkeak­oulutet­tu­jen työhön käyt­tämät tun­nit tule­vaisu­u­den työelämässä. 

  Toisaal­ta opiskele­maan kan­nat­taisi vali­ta ne, jot­ka ilman korkeak­oulu­tus­ta jäi­sivät työelämän ulkop­uolelle tai muuten työl­l­listy­i­sivät heikosti, mut­ta korkeak­oulutet­tuina pär­jäävät hyvin työssään.

 7. Mietiske­lin asi­aa, ja mieleen tuli, että ongel­mallis­in­ta pelkkien yliop­pi­las­tutk­in­to­jen käyt­tämisessä sisään­pääsykri­teer­inä saat­taa olla se, mitä se tekee yliop­pi­las­tutkin­nolle ja sitä myötä luki­olle. Sil­lähän on väistämät­tä vaiku­tuk­sen­sa, jos kaik­ki tietävät, että juuri yliop­pi­las­tutk­in­to ratkaisee. Jo nyt valite­taan usein, että lukio-ope­tus­ta rajoit­taa aivan liikaa se, että valmis­taudu­taan kir­joituk­si­in. Lukio on kuitenkin yleis­sivistävä koulu: yleen­sä viimeinen ker­ta, kun human­is­tit opiskel­e­vat luon­non­ti­eteitä ja päin­vas­toin. Jääkö yleis­sivistyk­selle taik­ka ylipäätään millekään todel­liselle oppimiselle mitään tilaa, jos kir­joituk­sien pain­oar­vo kas­vaisi näin rajusti.

  Ver­tailuko­htana tulee mieleen eri­laiset siteer­ausin­dek­sit, joil­la pisteytetään korkeak­oulu­ja ja tutk­i­joi­ta. Nämä indek­sit ovat epäilemät­tä olleet alku­un hyvinkin toimivia ja ker­toneet luul­tavasti aika hyvin eri tutk­i­joiden pain­oar­von. Mut­ta ongel­mallista on, kun tutkit­ta­vat tietävät itse, että heitä tutk­i­taan ja muut­ta­vat käyt­täy­tymistään sen mukaan. Tutk­i­joiden ei pitäisi oikeas­t­aan lainkaan välit­tää siteer­auk­sis­taan puoleen ja toiseen, jot­ta siteer­auk­sia mit­taa­mal­la selviäisi tutkimusten pain­oar­vo. Voi myös olla, että yo-tutk­in­to mit­taa poten­ti­aal­ista men­estys­tä yliopis­tossa parhait­en sil­loin, kun opiske­li­jat eivät yritä liikaa pär­jätä itse kokeessa, vaan valmis­tau­tu­vat siihen pääasi­as­sa omak­sumal­la itse opetet­tavaa asiaa.

 8. Hyvä alku olisi lopet­taa pakolli­nen ruotsin ope­tus kouluista. Itse vas­ta yli parikymp­pisenä kiin­nos­tu­in luke­maan kir­jal­lisu­ut­ta, mut­ta huo­masin etten osan­nut paljoakaan englan­tia vaik­ka olin kir­joit­tanut siitä M:n. Tämän joh­dos­ta aloin vapaa-ajala opet­tele­maan englan­nin sanavaras­toa tasais­es­ti. Oma­l­la englan­nil­lani ei oikein pär­jän­nyt tekni­ikankaan teosten kanssa vaik­ka fys­sast ja matikas­ta kri­joitin tois­es­ta ällän ja tois­es­ta kah­ta pis­tet­tä vaille ällän.

  Mik­si opet­telemme ruot­sia vuon­na vieläkin ja tuh­laamme aikaa?

 9. Onko kukaan tehnyt sim­u­laa­tio­ta siitä, mille tasolle pääsyra­jat aset­tuisi­vat mikäli val­in­ta tehtäisi­in pelkän yo-kokeen perus­teel­la, ja kuin­ka paljon val­i­tuis­sa opiske­li­jois­sa tapah­tu­isi muu­tok­sia? Peri­aat­teessa dataa pitäisi olla saatavil­la ihan riittävästi.

  Jotenkin tun­tuu siltä, että lääke- ja oikeusti­eteelli­nen saa­vat aivan ansiot­toman suuren huomion näis­sä keskusteluis­sa. Paljon enem­män kiin­nos­taisi ns. “keskinker­taiset” alat: minkälaisel­la todis­tuk­sel­la pää­sisi vaik­ka sähkö­teekkarik­si Tampereelle?

 10. Pitkäjän­teinen opiskelu vaatii sin­nikkyyt­tä ja päämääräti­etoisu­ut­ta (eikä pelkästään älyä). Kun luki­o­lainen jo etukä­teen tietää päästö­todis­tuk­sel­la pää­sevän­sä opiskele­maan hän joutuu jo lukios­sa käyt­tämään **juuri niitä samo­ja kykyjä**, joi­ta opiskelus­sa men­estymi­nen edellyttää.

  Toisek­seen.
  Erikoisalat ja ‑yliopis­tot voisi­vat hyvinkin loba­ta lukioi­hin vapaae­htoisia kursse­ja (= jär­jestää ten­tit kurssin arvosanaa varten, jol­loin kurssin arvosana on val­takun­nal­lis­es­ti ver­tailukelpoinen), jois­sa men­estymi­nen ker­too eri­ty­is­men­estyk­ses­tä juuri tuos­sa opinahjos­sa. Men­estys näis­sä vapaae­htoi­sis­sa kurs­seis­sa sit­ten pisteytetään sopi­vasti sisään­valin­nas­sa. — Eli **kaik­ki mah­dolli­nen** lukiomen­estys ote­taan huomioon. Ei vain lop­ulli­nen ja viralli­nen tulos (päästö­todis­tus).

  Olen­nainen kysymys on, miten yliopis­to­jen henkilökun­ta saadaan tun­temaan vas­tu­u­ta siitä tehtävästä, mik­si yliopis­tot alun alka­en ovat ole­mas­sa eikä vain naut­ti­maan “viran suomista eduista”.

 11. Olen niin van­ha, että pääsin yliopis­toon kuu­den viikon karsin­takurs­seil­la. Niiden sisältö oli suo­raan ensim­mäisen vuo­den opiskelua, ja kun ne jäivät pois, sisältö siir­ret­ti­in ensim­mäiselle lukukaudelle (jonkin ver­ran supis­tet­tuna, jon­ka esim. kemi­an osaamises­sa kyl­lä myöhem­min huo­maa). Sama kos­kee sisään­pääsykokei­ta. Jos niiden sisältö on sitä, mitä tiedekun­nas­sa joka tapauk­ses­sa opiskel­laan, ei se ole “hukkaan men­nyt­tä aikaa”. Ehkä siis enem­män pitäisi miet­tiä sitä, mikä on sisään­pääsykokei­den sisältö, eikä mus­tavalkois­es­ti, onko vai eikö. Jonkin­lainen kom­bi­naa­tio yo-todis­tuk­ses­ta ja sisään­pääsykokeista ilmeis­es­ti olisi mon­es­sa tiedekun­nas­sa paras, mut­ta tiedekun­nat kyl­lä vai­htel­e­vat tässä, niin että yleistä viisaut­ta tuskin on olemassa.

 12. Mika:
  Min­un lähtöko­htanani on se, että ontärkeätä vali­ta korkeak­oului­hin niitä, joil­la on parhaat edel­ly­tyk­set men­estyä työelämässä tai vai­h­toe­htois­es­ti ne joiden korkeak­oulu­tus tuo yhteiskun­nalle suurim­man lisäarvon. 

  Työelämän­men­estyk­sen mit­ta­ri­na voisi esimerkik­si toimia yhdis­telmä valmis­tunei­den palkkauk­ses­ta ja työl­listymis­es­tä. Jos korkeak­oului­hin valit­tu­jen sukupuoli­jakau­ma muut­tuu huo­mat­tavasti ja työelämän kult­tuuri pysyy ennal­laan, vähe­nee korkeak­oulutet­tu­jen työhön käyt­tämät tun­nit tule­vaisu­u­den työelämässä. 

  Toisaal­ta opiskele­maan kan­nat­taisi vali­ta ne, jot­ka ilman korkeak­oulu­tus­ta jäi­sivät työelämän ulkop­uolelle tai muuten työl­l­listy­i­sivät heikosti, mut­ta korkeak­oulutet­tuina pär­jäävät hyvin työssään.

  Tuo­ta, eiköhän korkeak­oulu­un pääsem­i­nen tai opin­to­jen lop­pu­un­saami­nen edel­lytä kyvykkyyt­tä. Voi hyvin olla että täl­lainen ihmi­nen pär­jäisi muutenkin. Esimerkik­si yrittäjänä.

  Koulu­tus toki lisää osaamista jostain ilmiöalueesta, mut­ta mon­esti varsi­naiset työte­htävät opet­ta­vat ammatin / ammatit. Mut­ta työ­paikkaa ei saa, jos ei pysty esit­tämään oikeaa signaalia…

 13. Otet­takoon siis sisään enem­män, mut­ta kar­sit­takoon opin­tomen­estyk­sen perus­teel­la puo­let pois maisterivaiheessa. 

  Tämä on hyvä idea. Lisäk­si karsin­taa fuk­sivuo­den kursseissa.

  Toden­näköisyys­lasken­ta esimerkik­si on aivan eri asia kuin integraalilaskenta 

  Tiedän mitä tarkoi­tat (lukios­sa on juuri näin), mut­ta teo­reet­tis­es­ti edelli­nen on pitkälti jälkim­mäisen erikoistapaus.

  Tämä saat­taa kuu­lostaa pahal­ta, mut­ta tiet­ty­i­hin aineisi­in tarvi­taan ide­ol­o­gista mon­imuo­toisu­ut­ta takaa­va pääsykoe. Yhteiskun­tati­eteet ja jour­nal­is­mi eivät saa olla niin yksisilmäisiä kuin ne nyt ovat. Lisäk­si val­in­taa voidaan kohdis­taa ryh­mä­paineille vas­tus­tuskykyisem­pi­in autismikir­jol­la ole­vi­in henkilöihin.

  Hyvä koe voisi olla ide­ologi­nen Tur­ing-testi, jos­sa koke­laat yrit­tävät esit­tää kon­ser­vati­ivisia näkökan­to­ja niin kuin kon­ser­vati­iv­it ne esittäisivät.

 14. Koulu mit­taa sitä kuin­ka paljon jak­saa käyt­tää vaivaa opiskelu­un. Työelämässä lah­jakku­us nousee eri taval­la esille kun kaik­ki tekevät kutakuinkun saman ver­ran töitä. Arvosanat ei kor­reloi mitä osaa tehdä töissä.

 15. “Aivan olen­naista on tutkia sitä, mikä ennus­taa opin­tomen­estys­tä. Pääsyko­keet vai yliop­pi­laskir­joi­tusten arvosanat”

  Eikö olisi mielekästä huomioi­da myös se, ennus­taako pääsyko­keet vai yo-arvosanat parem­min myös esim. työllistymistä?

 16. “Lukios­sa on omat kurssin­sa vaa­ti­valle ja yksinker­tais­te­tulle matematiikalle. ”

  Aikoinaan oli vain lyhyt ja pitkä eli sup­pea ja laa­ja. Taso­vaa­timus molem­mis­sa sama ja ope­tus­tahti sama. Toises­sa vaan enem­män tun­te­ja ja sitä kaut­ta pikkaisen enem­män asiaa.

 17. Ris­to: Koulu mit­taa sitä kuin­ka paljon jak­saa käyt­tää vaivaa opiskelu­un. Työelämässä lah­jakku­us nousee eri taval­la esille kun kaik­ki tekevät kutakuinkun saman ver­ran töitä. Arvosanat ei kor­reloi mitä osaa tehdä töissä.

  Yleen­sä ihmiset jot­ka eivät jak­sa käyt­tää vaivaa opiskelu­un, ovat harvem­min niitä jot­ka saa­vat itsen­sä motivoitua työte­htävien tehokkaasen suorittamiseen. 

  Arvosanat ker­to­vat oppimiskyvys­tä sekä kyvys­tä motivoi­da itseään tekemään tyl­siä tehtäviä.

 18. Olen ollut korkeak­oulu­jen pääsykoea­sioiden kanssa tekemi­sis­sä kolmes­sa maas­sa, ja tältä koke­mus­po­h­jal­ta olen taipu­vainen kan­nat­ta­maan opiske­li­joiden val­in­taa yliop­pi­lasko­keen poh­jal­ta. Vai­hte­htoisen reitin on hyvä olla ole­mas­sa, mut­ta parem­pi avoin yliopis­to ‑jär­jestelmä voisi riittää. 

  Minus­ta seu­raa­vat argu­men­tit omaa kan­taani vas­taan ovat kutienkin jääneet hie­man vähälle huomiolle:

  1. Luki­o­laisil­la ei pääsään­töis­es­ti ole kovinkaan suur­ta ymmär­rystä siitä, minkälaisia eri aka­teemiset oppi­aineet tai aka­teemiset ammatit ovat. Pääsykoerum­ba on tärkeä moti­vaa­tion kannal­ta nimeno­maan sik­si, että siinä tutus­tu­taan siihen, minkälaista esimerkik­si oikeustiede oikeasti on (ero­tuk­se­na amerikkalai­sista tv-sar­joista). Vapaa val­in­ta yliop­pi­laskoemen­estyk­sen poh­jal­ta saat­taisi tästä syys­tä edis­tää aiem­paa enem­män tiet­ty­jen koulu­tusa­lo­jen per­i­ty­tyvyyt­tä tai yleen­sä aka­teemisen kodin merk­i­tys­tä. Lisäk­si koko jär­jestelmä sopii tästä syys­tä parem­min amerikkalaiseen col­lege-malli­in, jos­sa yliopis­tol­la opiskel­laan laa­jasti eri alo­ja ennen oman alan val­in­taa, ja alaa saate­taan kan­di­daat­in­tutkin­nonkin jäl­keen vai­h­taa jopa radikaalisti.

  2. Ihan kehi­tysp­sykologi­nen fak­ta on, että monel­la jonkin­lainen aikuis­mainen, abstrak­ti ajat­telu käyn­nistyy vas­ta siinä noin yliop­pi­lasko­keen aikoi­hin. On kohtu­u­ton­ta, että ennen tätä laadullista muu­tos­ta tehty koulu­työ vaikut­taa opiskelumah­dol­lisuuk­si­in. Se on melkein kir­jaimel­lis­es­ti jonkun muun työtä, niin suuri muu­tos on.

  1. Ege H.:
   Olen ollut korkeak­oulu­jen pääsykoea­sioiden kanssa tekemi­sis­sä kolmes­sa maas­sa, ja tältä koke­mus­po­h­jal­ta olen taipu­vainen kan­nat­ta­maan opiske­li­joiden val­in­taa yliop­pi­lasko­keen poh­jal­ta. Vai­hte­htoisen reitin on hyvä olla ole­mas­sa, mut­ta parem­pi avoin yliopis­to ‑jär­jestelmä voisi riittää. 

   Minus­ta seu­raa­vat argu­men­tit omaa kan­taani vas­taan ovat kutienkin jääneet hie­man vähälle huomiolle:

   1. Luki­o­laisil­la ei pääsään­töis­es­ti ole kovinkaan suur­ta ymmär­rystä siitä, minkälaisia eri aka­teemiset oppi­aineet tai aka­teemiset ammatit ovat. Pääsykoerum­ba on tärkeä moti­vaa­tion kannal­ta nimeno­maan sik­si, että siinä tutus­tu­taan siihen, minkälaista esimerkik­si oikeustiede oikeasti on (ero­tuk­se­na amerikkalai­sista tv-sar­joista). Vapaa val­in­ta yliop­pi­laskoemen­estyk­sen poh­jal­ta saat­taisi tästä syys­tä edis­tää aiem­paa enem­män tiet­ty­jen koulu­tusa­lo­jen per­i­ty­tyvyyt­tä tai yleen­sä aka­teemisen kodin merk­i­tys­tä. Lisäk­si koko jär­jestelmä sopii tästä syys­tä parem­min amerikkalaiseen col­lege-malli­in, jos­sa yliopis­tol­la opiskel­laan laa­jasti eri alo­ja ennen oman alan val­in­taa, ja alaa saate­taan kan­di­daat­in­tutkin­nonkin jäl­keen vai­h­taa jopa radikaalisti.

   2. Ihan kehi­tysp­sykologi­nen fak­ta on, että monel­la jonkin­lainen aikuis­mainen, abstrak­ti ajat­telu käyn­nistyy vas­ta siinä noin yliop­pi­lasko­keen aikoi­hin. On kohtu­u­ton­ta, että ennen tätä laadullista muu­tos­ta tehty koulu­työ vaikut­taa opiskelumah­dol­lisuuk­si­in. Se on melkein kir­jaimel­lis­es­ti jonkun muun työtä, niin suuri muu­tos on.

   Soin­in­vaara halu­aa Etelä-Kore­an mallin Suomeen. Siinä van­hem­mat lait­ta­vat jo lapsen­sa pien­inä lisäk­oulu­tuk­si­in jot­ta ne pää­sevät parhaisi­in ylä-asteisi­in ja sieltä parhaisi­in lukioi­hin ja sieltä parhaisi­in yliopis­toi­hin. Koko lap­su­us on jär­jetön­tä suorit­tamista ja ne jot­ka ei men­esty niin on tuomit­tu ikuiseen köyhyyteen.

 19. Miten on noteer­at­ta­va esimerkik­si 40 vuot­ta van­ha lukion päästö­todis­tus yliopis­ton sisäänotossa.

  – Jos van­ha päästö­todis­tus ei ole samal­la viival­la uuden kanssa, mis­sä menee raja?
  — Onko tuo raja ehdo­ton ja jyrkkä vaiko joustava?
  — Miten tuo raja joustaa?
  — Mis­tä tulee “lisäpis­teitä”? (Val­in­tako­keestako?!)

 20. “Oikei­den opiske­li­joiden val­in­ta on niin tärkeätä, että se saa vähän mak­saakin – joko rahaa tai opiske­li­joiden aikaa.”

  Ketkä ovat “oikei­ta opiske­li­joi­ta”? Onko oikein opiske­li­ja se, kelle opin­noista on lop­ul­ta eniten hyö­tyä vai se, jon­ka tutk­in­to­todis­tuk­seen tulee korkein keskiar­vo? Mon­ethan lah­jakkaat opiske­li­jat eivät hyödy opetuk­ses­ta yhtään mitenkään, vaan käyvät yliopis­tossa lähin­nä suorit­ta­mas­sa ten­tit ja nap­paa­mas­sa tutk­in­to­todis­tuk­sen. Aika suuri osa yliopis­to-opin­to­ja tehneistä ei myöskään lop­ul­ta sovel­la oppi­maansa yhtään mitenkään (tässä vai­heessa yleen­sä san­o­taan jotain runol­lista “aka­teemi­sista taidoista” tai “kyp­syy­destä”).

  Mitä edes tarkoit­taa opin­nois­sa men­estymi­nen? Eikö saman argu­mentin englan­nin osaamis­es­ta 1. lukiovuon­na vs. lukion päät­teek­si voisi kuvitel­la pätevän yliopis­toonkin? Ovatko yliopis­to­jen tent­tiar­vosanat eri­tyisen merk­i­tyk­sel­lisiä mittare­i­ta? Ennus­taako samas­ta lääkik­ses­tä valmis­tunei­den lääkärei­den arvosano­jen keskiar­vo poti­laan paran­tu­mista jotenkin olennaisesti?

  Minus­ta tämä hak­i­joiden pakkomiel­teinen “oikeaan” järjestyk­seen lait­ta­mi­nen ei ole kovinkaan tärkeää. Tärkeää on saadan riit­tävän hyvä, ei opti­maa­li­nen val­in­tamenetelmä. Jos val­in­tamenetelmä on tolkulli­nen, huip­pu­lah­jakku­udet pää­sevät sisään joka tapauk­ses­sa. Nyt keski­tytään siihen, mitä har­maan sävyä har­maan mas­san pitäisi olla.

 21. “Sinän­sä olen sitä mieltä, että alan vai­h­t­a­mi­nen kesken opin­to­jen pitäisi olla help­poa ja suo­tavaa. Oman elämänu­ran hah­mot­tumi­nen sujuu aiko­maansa alaa opiskellen parem­min kuin välivuot­ta bile­pain­ot­teis­es­ti viettäen.”

  Eikö tuos­sa ole aika iso ris­tiri­ita sen kanssa, että val­in­ta tehdään YO-kokeen perus­teel­la? Vaik­ka osas­sa alan­vai­h­to­ja vai­hde­taankin vaan yhdestä saman alueen koulus­ta toiseen, osa alan vai­h­doista tehdään hyvinkin rajusti poikkeavasti. Itse tun­nen muun muas­sa teol­o­gis­es­ta oikik­seen vai­h­ta­neen kaverin ja ne kokeet, joi­ta hänen olisi pitänyt pain­ot­taa päästäk­seen teol­o­giseen ovat toden­näköis­es­ti hyvin eri­laiset kuin ne kokeet, joi­ta hänen olisi pitänyt pain­ot­taa päästäk­seen oikikseen.

  Ratkaisu voisi tietenkin olla se, että hän menisi vaan kiltisti istu­maan YO-kokeisi­in vuodes­ta toiseen, kunnes olisi saatu YO-arvosanat oikeis­sa aineis­sa tarpeek­si korkeik­si oikik­seen pääsemiseen, mut­ta mitä tässä voite­taan suh­teessa siihen, että val­in­ta suorite­taan kokeella?

  Itse olen valmis­tunut alal­ta, jonne tuskin olisin päässyt, kos­ka kir­joitin kak­si ker­taa pis­tet­tä vaille ällän YO-kokeis­sa pitkästä matikas­ta. Olet oike­as­sa, että ei pitäisi liikaa kat­soa omaa napaa näis­sä asiois­sa, mut­ta han­kala min­un on olla miet­timät­tä miten hyvin opin­not menivät ja uno­htaa se, että pelkkä pitkän matikan E olisi rajan­nut min­ul­ta ulos aika mon­ta tekni­ikan alan lin­jaa Aallosta.

  Olisin itse asi­as­sa aika toden­näköis­es­ti valmis­tunut lukios­ta ainakin vuo­den myöhem­min, kos­ka olisin halun­nut käy­dä kaik­ki viimeisetkin matikan ker­taa­vat ja syven­tävät kurssit läpi siltä var­al­ta, että sieltä olisi tul­lut apua siihen YO-kokeeseen. Mikäli siitäkään ei olisi ollut apua, sit­ten olisi ollut edessä ker­taami­nen niin pitkään, että olisi sen ällän kanssa tär­pän­nyt. Nyt sen sijaan pääsin ker­ral­la sisälle Aal­toon juuri sinne minne halusin ja opin­notkin alkoi­vat heti armei­javuo­den jälkeen.

  Itse asi­as­sa kun tätä DI-kuvio­ta mietin, niin ratko­taanko­han tässä kaikkialle ulot­tuval­la taval­la ongel­maa, joka kos­kee oikeas­t­aan vain kah­ta opiskelu­alaa: oik­ista ja lääk­istä. Molem­pi­in on isot pääsykoekir­jat ja paljon hak­i­joi­ta ja siten iso kasa porukkaa, jot­ka jäävät ran­nalle valmis­tau­tu­maan seu­raavaan yri­tyk­seen. Olisiko järkeväm­pää ratkaista vain näi­den laitosten ongel­mat ja jät­tää muut yliopis­tot / oppi­aineet rauhaan?

 22. Mie­lenki­in­toinen keskustelu kaikkiaan!

  Kir­joituk­seen ja koko keskustelu­un sisäl­tyy tosin ainakin äkkiä luke­mal­ta hienoinen ris­tiri­ita. Toisaal­ta nykysys­teemin ongel­mak­si esitetään sitä, että esim. moni lääkärik­si pyrkivä menee opiskele­maan kemi­aa ja jät­tää nämä opin­not sit­ten kesken kun lop­ul­ta pääsee lääkik­seen. Toisaal­ta tode­taan, että “alan vai­h­t­a­mi­nen kesken opin­to­jen pitäisi olla help­poa ja suo­tavaa”, mis­tä voi syys­tä ollakin ihan samaa mieltä.

  Mikä siis oikeas­t­aan on ongel­ma tuon lääkärin uras­ta haaveil­e­van, pakkokemi­anopiske­li­jan kanssa, ja miten hän hak­isi lääkik­seen pääsyko­keet­tomas­sa sys­tee­mis­sä? Ilmeis­es­ti vain jät­täisi yliop­pi­lasko­keen tulok­set sisään ja toivoisi, että muut hak­i­jat oli­si­vat seu­raav­ina vuosi­na huonom­pia? Vai pitäisikö kemi­an opiskelun tuo­da lisäpis­teitä lääkik­sen hakuun?

  Olisiko ideana, että ikälu­okas­ta pääsee yliop­pi­las­todis­tuk­sen perus­teel­la yliopis­toon kir­joille tiet­ty osu­us, joka sit­ten yliopis­tossa ollessaan val­it­see kuitenkin sen itselleen oikean alan ja vai­h­taa siihen. En ymmär­rä, miten tämä olisi vält­tämät­tä yksilön tai eri­tyis­es­ti yliopis­ton kannal­ta olen­nais­es­ti parem­pi tilanne kuin nykyjärjestelmä.

 23. Juha:
  Kun­han säi­lyy myös kohtu­ul­li­inen mah­dol­lisu­us lukion jäl­keen. Tälle kan­nalle kään­nyi kun kum­mipoi­ka, joka oli 8.8:n oppi­las perusk­oulus­sa oli lah­jakas myös liikun­nas­sa. Lukios­sa halusi urheil­la ja kokeil­la rajo­jaan niin paljon, että ei riit­tänyt aika eikä yksinker­tais­es­ti jak­sanut panos­taa lukioon. Har­joituk­set ja kil­pailut veivät aikaa n. 25–30h aikaa viikos­sa. Sai kuitenkin lukion läpi neljässä vuodessa noin seiskan oppi­laana. Urheilu lop­pui jos­sain vai­heessa ja innos­tui sit­ten taas opiskelus­ta. Yliopis­tossa suun­tasi taas ener­gian siihen opiskelu­un ja eri­no­maista tulosta on tullut.

  Mik­si juuri sen sin­un suku­lais­po­jan piti saa­da opiskelu­paik­ka, eikä jonkun muun? Jonkun, joka suh­tau­tui opiskelu­un vakavasti koko ajan?

 24. Onko mitään tutkimus­tu­lok­sia siitä, mis­sä määrin sisään pää­sisi eri ihmisiä kuin pääsykokeil­la, jos käytet­täisi­inkin YO-todistusta?

 25. En pidä nykysys­teemiä mitenkään opti­maalise­na, mut­ta sisään­pääsyra­jan vai­h­tamiseenkin liit­tyy ongelmia. Yksi on se, että nyt on suuri määrä aikaisem­pi­en vuosien yliop­pi­lai­ta, jot­ka halu­aisi­vat opiskel­la lääketiedettä/oikeustiedettä/kauppatiedettä. Jos nyt vai­hde­taan paperival­in­taan, niin näi­den alo­jen aloi­tu­s­paikat täyt­tyvät mon­ek­si vuodek­si van­hoista yliop­pi­laista, joil­la on puh­das lau­datur-rivi kaik­ista niistä aineista, joi­ta sisään­pääsyssä kat­so­taan. Jos van­ho­jen yliop­pi­laiden sisään­pääsyä ei jotenkin estetä, niin käytän­nössä suosi­tu­impi­in paikkoi­hin ei muu­ta­mana ensim­mäisenä vuon­na pääse muil­la kuin laudatur-riveillä.

  Min­ul­lakin on ollut kau­sia, jol­loin olen miet­tinyt, olisinko sit­tenkin onnel­lisem­pi lääkärinä kuin nykyisessä amma­tis­sani. Nämä epäi­lyt eivät ole kuitenkaan olleet niin voimakkai­ta, että olisin viitsinyt käyt­tää pari kuukaut­ta tosis­saan pääsyko­keeseen lukemiseen. Jos olisin sen sijaan voin­ut päästä lääketi­eteel­liseen vain lähet­tämäl­lä paper­it val­in­toi­hin, olisin hyvinkin saat­tanut ottaa vuo­den virkava­paa­ta töistäni ja käy­dä kokeile­mas­sa, tun­tuuko lääketiede oma­l­ta alal­ta. Tuskin olen ainoa.

 26. Toinen yliop­pi­las­todis­tuk­sen perus­teel­la tapah­tu­vaan val­in­taan liit­tyvä ongel­ma on se, että yliop­pi­laskir­joi­tusten tulok­set eivät erot­tele tarpeek­si hyvin niil­lä aloil­la, joi­hin on kaik­ista vaikein päästä. Kun mainitsin tästä edel­lisen ker­ran, joku tote­si, että tämä ei ole oikea ongel­ma: kat­so­taan vain arvosanan lisäk­si kokeista saatu­ja pisteitä. 

  Minus­ta pis­tei­den ver­taami­nen lau­da­turin saan­neil­la ei kuitenkaan vält­tämät­tä joh­da parhaaseen lop­putu­lok­seen. Esimerkik­si pitkän matem­ati­ikan yliop­pi­lasko­keessa pitää ratkaista 10 tehtävää. Tyyp­il­lis­es­ti lau­da­turi­in vaa­di­taan se, että tehtävistä 9 on ratkaistu täysin oikein (tai oppi­las on kerän­nyt vas­taa­van pis­temäärän use­am­mas­ta melkein oikein ratkaistus­ta tehtävästä). Jos nyt lähde­tään ver­taa­maan pyrk­i­jöitä vain sil­lä perus­teel­la, kuin­ka hyvin he ovat ratkaisseet kymme­nen­nen tehtävän, tulos riip­puu toden­näköis­es­ti liikaa sat­tuman­varai­sista tekijöistä. 

  Tekni­ikan alal­la vaikeim­millekin aloille pääsee nyky­isil­lä pääsykokeil­la sisään, vaik­ka kak­si tehtävää kahdesta­toista olisi täysin väärin. Käytän­nössä siis parhaat hak­i­jat erotel­laan pääsykokeis­sa toi­sis­taan use­an vaikeam­man tehtävän perus­teel­la eikä vain yhden. Uskon, että täl­löin pääsykoe ennus­taa men­estys­tä opin­nois­sa parem­min kuin ylioppilaskoe.

 27. Kepa: Jos nyt lähde­tään ver­taa­maan pyrk­i­jöitä vain sil­lä perus­teel­la, kuin­ka hyvin he ovat ratkaisseet kymme­nen­nen tehtävän, tulos riip­puu toden­näköis­es­ti liikaa sat­tuman­varai­sista tekijöistä.

  Puhu­mat­takaan siitä, että yo-kokei­den tulee olla keskenään ver­tailukelpoisia vielä usei­den vuosienkin jäl­keen. Tun­netusti kokei­den vaikeusta­so heit­telee vuosit­tain, minkä vuok­si myös pis­ter­a­jat vaihtelevat.

  Yksi ratkaisumalli olisi antaa arvosano­ja huo­mat­ta­van paljon tiheäm­mäl­lä skaalal­la, vaik­ka jär­jestämäl­lä kokeen tek­i­jät pros­en­ti­ilei­hin. Täl­löin pis­teen päähän ällästä jäänyt kir­joit­ta­ja saisi (ansai­tusti) korkeam­man arvosanan kuin rimaa hipoen eximi­an saanut. Toki täl­löin myös kokeet tulisi tehdä laa­jem­mik­si, jot­ta erot saataisi­in parem­min näkyvi­in ja sat­un­naisvirhei­den vaiku­tus olisi vähäisempi.

  Tietysti tässäkin tulee tak­tikoin­nin paik­ka: kan­nat­taako kir­joit­taa koe isoim­man mas­san mukana kevääl­lä, vai olisiko mah­dol­lista saavut­taa parem­pi arvosana pänt­täämäl­lä vielä seu­raavaan syksyyn — vai onko seu­raa­van syksyn taso liian korkea kun muutkin hikar­it taktikoivat?

  Kaikenkaikki­aan on kiin­nos­tavaa nähdä, miten väistämät­tömään yo kokei­den tulosta­son parane­miseen reagoidaan. Onko jatkos­sa L:n saami­nen käytän­nössä mah­dol­lista vas­ta 4–5 vuo­tisen lukion jäl­keen, kun uusi­jat, val­men­nuskur­seil­la kävi­jät ja pitkän kaa­van kaut­ta kir­joit­ta­vat val­taa­vat ykkösti­lat, vai ale­taanko korkeimpia arvosano­ja myön­tää nyky­istä suurem­malle osalle kirjoittajista?

 28. OS: “Aloi­tu­s­paikko­ja pitäisi tehdä. Suomes­sa koulute­taan mui­ta mai­ta vähem­män kan­de­ja – olemme jäämässä koulu­tus­ta­sos­sa jäl­keen ­– mut­ta vas­taavasti mui­ta enem­män mais­tere­i­ta. Otet­takoon siis sisään enem­män, mut­ta kar­sit­takoon opin­tomen­estyk­sen perus­teel­la puo­let pois mais­terivai­heessa. Sil­loin val­tion on kyl­lä muutet­ta­va kelpoisu­use­hto­jaan niin, että kandin paper­itkin kel­paa­vat sil­loin, kun mais­terinopin­to­ja ei tosi­asi­as­sa tarvita.”

  Tämä olisi se oikeu­den­mukaisn tie. Karsin­taa voitaisi­in toki tehdä jo ensim­mäisen luku­vuo­den aikana ja sen päättyessä.

  Ensim­mäis­ten vuosien opin­not ovat halpo­ja. Luen­tos­alien istuma­paikat ja perus­labrat eivät hirveästi mak­sa, ja tent­te­jä voidaan kehit­tää hel­posti arvosteltaviksi. Aihei­den syväl­listä ymmär­rystähän ei tuos­sa vai­heess­sa edel­lytetä. Pis­tetään vaik­ka AI poim­i­maan selvä tapaukset.

 29. “Aivan olen­naista on tutkia sitä, mikä ennus­taa opin­tomen­estys­tä. Pääsyko­keet vai yliop­pi­laskir­joi­tusten arvosanat ja jos yliop­pi­laskir­joi­tusten arvosanat, mitkä niistä mis­säkin opinnoissa.”

  Tätä on tutkit­tu paljon, mut­ta kor­re­laa­tio­ta ei ole löy­det­ty yo-kir­joi­tusten, pääsykokei­den ja opin­tomene­tyk­sen välil­lä sel­l­aisel­la tarkku­udel­la, että voitaisi­in määritel­lä ala, jol­la opiske­li­ja menestyy.

  Jos on eden­nyt yliop­pi­laak­si saak­ka kohtali­is­lla papereil­la niin on kykenevä opiskel­maan mitä vain,menestys riip­puu lop­pu­jen lopuk­si motivaatiosta .
  Kun oikea ala on löy­tynyt niin heikom­pi­lah­jainenkin pon­nis­telee läpi. Hyvä esim on G.W .Bush nuorempi.

  Paperei­den perus­teel­la tehtävä val­in­takin onnis­tuu , L‑papereilla valmis­tuu n 5 % yliop­pi­laak­si joten 1500 hyväksyt­tyä ei tuki mitään

  Mut­ta jot­ta muut reitit eivät muo­dos­tu­isi umpiperäk­si pitäisi pääsykokeil­la ja/tai muiden oppi­laitosten papereil­la päästä reilun kokoinen osu­us sisään

  Ja lisäopin­to­ja tai suun­taa pitäisi voi­da vai­h­taa helpom­min kuin nykyään.Jos ihmi­nen näkee mah­dol­lisuuk­sia muual­la kuin mitä lukee niin mik­si estää vaihto.

  Suomel­la on jo uusi ongel­ma, ulko­maille men­nään opiskele­maan jo kuten 80-luvul­la kun opiskelumah­dol­lisuuk­sia rajoitet­ti­in voimakkaasti.

  Suom­lais­ten ongel­ma on, että har­va palaa takaisin valmistuttuaan
  SAma ongel­ma kos­kee lukukausi­mak­su­ja: Virossa ja mon­es­sa muus­sa maas­sa voi opiskel­la halvalla.JOs se mak­saa liikaa Suomes­sa aina voi siir­tyä halvem­paan maahan

 30. Keskeisiä ongelmia on minus­ta kaksi. 

  Käytän­nössä jo lapse­na tehdyt valin­nat / omak­su­tut mieliku­vat ja asen­teet rajaa­vat tule­via vai­h­toe­hto­ja. Esimerkik­si matem­ati­ikas­sa osaami­nen alkaa hajo­ta perusk­oulun ylälu­okil­la, mikä käytän­nössä estää pitkän matem­ati­ikan opiskelun ja näin ollen sul­kee vai­h­toe­hto­ja paljon pois. Oma osuuten­sa tässä on myös sukupuolis­tereo­ty­p­i­ois­sa ja koke­muk­sista siitä, mihin itse voi pystyä. En usko, että lap­su­udessa tai varhais­nuoru­udessa tapah­tu­va osaamisen hajoami­nen vielä ker­toisi riit­tävän virheet­tömästi lah­jakku­ud­es­ta tai moti­vaa­tios­ta yliopis­to-opin­toi­hin. Posi­ti­ivises­sa tapauk­ses­sa var­maankin, mut­ta negati­ivises­sa tuskin. 

  Toinen liit­tyy sosioekonomisen taus­tan vah­vaan yhtey­teen perusk­oulun oppimis­tu­lok­si­in. Myös tämä johtaa heikom­pi­in lähtöko­hti­in lukio-opin­nois­sa, ja toden­näköis­es­ti rajoit­taa myös kuvit­tr­lukykyä siitä, mille kaikille aloille voisikaan kyetä.

  Huom. tämä ei tarkoi­ta, että nykyjär­jestelmässä kan­nat­taisi pysyä,kirjoituksessa kyl­lä tuo­daan hyvin esille siihen liit­tyvät ongel­mat, mut­ta koko sys­tee­mi pitäisi ajatel­la perusk­oulun rajoit­tuneisu­us huomioiden, jot­ta lah­jakku­us­po­ten­ti­aalia ei hukat­taisi, ja jot­ta mah­dol­lisuuk­sien tasa-arvo lisääntyisi.

  Lisäk­si lukio-opiskelus­ta voisi tul­la mielekkääm­pää ja vähem­män henkises­ti kuor­mit­tavaa, jos pääasialli­nen moti­vaa­tiotek­i­jä ei olisi korkeak­oulu­un pääsy, vaan oppimisen halu. Sisäiseen moti­vaa­tioon oppimi­nen voisi edesaut­taa myös myöhempää korkeak­ouluis­sa ja työelämässä pärjäämistä.

 31. Kepa:

  Minus­ta pis­tei­den ver­taami­nen lau­da­turin saan­neil­la ei kuitenkaan vält­tämät­tä joh­da parhaaseen lop­putu­lok­seen. Esimerkik­si pitkän matem­ati­ikan yliop­pi­lasko­keessa pitää ratkaista 10 tehtävää. Tyyp­il­lis­es­ti lau­da­turi­in vaa­di­taan se, että tehtävistä 9 on ratkaistu täysin oikein (tai oppi­las on kerän­nyt vas­taa­van pis­temäärän use­am­mas­ta melkein oikein ratkaistus­ta tehtävästä). Jos nyt lähde­tään ver­taa­maan pyrk­i­jöitä vain sil­lä perus­teel­la, kuin­ka hyvin he ovat ratkaisseet kymme­nen­nen tehtävän, tulos riip­puu toden­näköis­es­ti liikaa sat­tuman­varai­sista tekijöistä. 

  Tekni­ikan alal­la vaikeim­millekin aloille pääsee nyky­isil­lä pääsykokeil­la sisään, vaik­ka kak­si tehtävää kahdesta­toista olisi täysin väärin. Käytän­nössä siis parhaat hak­i­jat erotel­laan pääsykokeis­sa toi­sis­taan use­an vaikeam­man tehtävän perus­teel­la eikä vain yhden. Uskon, että täl­löin pääsykoe ennus­taa men­estys­tä opin­nois­sa parem­min kuin ylioppilaskoe.

  Esim. lääkik­seen hak­i­joiden välille syn­tyy selkeitä ero­ja, jos las­ke­taan yhteen fysi­ikan, kemi­an ja biolo­gian yo-kokeista saadut pis­teet. Sama hom­ma tekni­ikan alalle kun huomioidaan matem­ati­ikan ja fysi­ikan yo-pisteet.

  Em. raakapis­teet voidaan nor­mit­taa eri vuosi­na tehhty­jen kokei­den ver­tailun mah­dol­lis­tamisek­si. Siis laskea esim. persen­ti­ilit ja antaa pis­teitä 0–100 per koe.

 32. Keskustelus­sa on uno­hdet­tu, että yliopis­toi­hin voi pyrk­iä myös ammatil­lisen tutkin­non perusteella.

  Yleisen jatko-opin­tokelpoisu­u­den saavut­tamisek­si ammat­tik­ouluis­sa opiskel­laan samo­ja lukuainei­ta kuin lukios­sakin. Tun­te­ja on liian vähän korkeak­oulu­opin­to­jen vaa­ti­man tason saavut­tamisek­si, mut­ta samal­la aivan liikaa niille, jot­ka ovat jo perusk­oulus­sa saa­neet lukuaineista tarpeek­seen. Amik­ses­sa istu­taan ruotsin ja äikän tun­neil­la ker­taa­mas­sa tulok­set­ta asioi­ta, jot­ka perusk­oulus­sakin jäivät oppi­mat­ta, ja samal­la käytän­nön ammat­tiopin­not on säästet­ty etäopin­noik­si ja työhar­joit­teluk­si. Ei ihme, että ammat­tiopin­to­jen keskeyt­tämi­nen on iso ongelma.

  Jos lukuin­toinen LVI-asen­ta­ja voisi jous­tavasti suorit­taa vain vaa­dit­tavien ainei­den lukiokurssit ja yo-kokeet (esimerkik­si matem­ati­ikan, fysi­ikan ja englan­nin) ja pyrk­iä niiden pis­teil­lä tekniseen korkeak­oulu­un, muut LVI-asen­ta­jaopiske­li­jat voitaisi­in säästää muodol­lis­es­ti yleiseen jatko-opin­tokelpoisu­u­teen johtavista, käytän­nössä tulok­set­tomak­si jäävistä lukuaineopinnoista.

 33. Oliko Soin­in­vaara ehtinyt pohtia sitä, mil­lä taval­la yliop­pi­lasko­keen tulok­set muut­tuisi­vat, kun niistä tulisi mit­tari elämästä ja kuole­mas­ta? Mit­taisi­vatko ne täl­löin yhtä hyvin opin­tomen­estys­tä yliopis­tossa, kun lah­jat­tomat ja/tai vau­raudessa elävät koke­laat ohit­taisi­vat kokeessa laiskat ja/tai nuoru­ud­estaan naut­ti­vat lah­jakkaat? Siis samoin kuin nyt yliopis­to­jen pääsykokeis­sa. Ja olisiko Soin­in­vaara halukas lyhen­tämään lap­su­ut­ta koulut­tau­tu­misen paineessa? (vrt. gaokao Kiinas­sa; lisää Mari Man­nisen Suomen Kuvale­hteen kir­joit­ta­mas­sa artikke­lis­sa ”Kiinalaisen käsi­tys koul­u­laisen vapaapäivästä: 8,5 tun­tia pänttäystä”)

 34. JN:
  Toisaal­ta tode­taan, että “alan vai­h­t­a­mi­nen kesken opin­to­jen pitäisi olla help­poa ja suo­tavaa”. […] Mikä siis oikeas­t­aan on ongel­ma tuon lääkärin uras­ta haaveil­e­van, pakkokemi­anopiske­li­jan kanssa, ja miten hän hak­isi lääkik­seen pääsyko­keet­tomas­sa systeemissä? 

  En näe ris­tiri­itaa. Alan vai­h­t­a­mi­nen itselle sopi­vam­paan pitäisi olla help­poa. Lääkärik­oulu ei ole pakkokemi­anopiske­li­jalle sopi­vampi, kos­ka joku toinen on hän­tä lah­jakkaampi sil­lä alal­la. Parem­pi siis tyy­tyä opiskele­maan kemistiksi.

 35. arkkite­hti: Onko jatkos­sa L:n saami­nen käytän­nössä mah­dol­lista vas­ta 4–5 vuo­tisen lukion jäl­keen, kun uusi­jat, val­men­nuskur­seil­la kävi­jät ja pitkän kaa­van kaut­ta kir­joit­ta­vat val­taa­vat ykkösti­lat, vai ale­taanko korkeimpia arvosano­ja myön­tää nyky­istä suurem­malle osalle kirjoittajista? 

  Eikö nopeas­ta suo­ri­u­tu­mis­es­ta voisi palki­ta lisäpis­teil­lä? Joka tarvit­see paljon aikaa yo-tutkin­non suorit­tamiseen, tarvin­nee paljon aikaa korkeak­oulu­tutkin­non suorittamiseen.

 36. Tapio:
  OS: “Aloi­tu­s­paikko­ja pitäisi tehdä. Suomes­sa koulute­taan mui­ta mai­ta vähem­män kan­de­ja – olemme jäämässä koulu­tus­ta­sos­sa jäl­keen ­– mut­ta vas­taavasti mui­ta enem­män mais­tere­i­ta. Otet­takoon siis sisään enem­män, mut­ta kar­sit­takoon opin­tomen­estyk­sen perus­teel­la puo­let pois mais­terivai­heessa. Sil­loin val­tion on kyl­lä muutet­ta­va kelpoisu­use­hto­jaan niin, että kandin paper­itkin kel­paa­vat sil­loin, kun mais­terinopin­to­ja ei tosi­asi­as­sa tarvita.”

  Tämä olisi se oikeu­den­mukaisn tie. Karsin­taa voitaisi­in toki tehdä jo ensim­mäisen luku­vuo­den aikana ja sen päättyessä. 

  Blo­gisti ker­too oikein sen, mitä val­ta­me­dia ja vas­tu­umin­is­teri eivät ole osan­neet ker­toa: Suomes­sa korkeak­oulute­taan hie­man pienem­pi osu­us väestöstä kuin monis­sa muis­sa OECD-mais­sa, mut­ta tämä johtuu siitä, että Suomes­sa kaikille kan­diopiske­li­joille annetaan oikeus mais­ter­itutkin­non tekemiseen. Ratkaisu ei siis ole mais­te­ri­opiske­li­joiden määrän lisäämi­nen vaan vähen­tämi­nen, samal­la kan­diopiske­li­joiden määrää lisäten.

  Kyl­lä sisääno­to­ssa on syytä olla sen ver­ran huolelli­nen, että val­taosa saadaan koulutet­tua 3 vuodessa kandiksi.

 37. Soin­in­vaara:

  “Pääsykokei­den puoles­ta on san­ot­tu, että kun sisään ei pääse vain ilmoit­tau­tu­mal­la ‚vaan on osoitet­ta­va moti­vaa­tion­sa valmis­tau­tu­mal­la kokeisi­in, saadaan motivoituneem­pia opiske­li­joi­ta, jot­ka eivät keskeytä opin­to­jaan niin herkästi. Jos on tarkoi­tus mita­ta vain moti­vaa­tio­ta, pääsykoe voidaan kor­va­ta puhe­lin­luet­telon opet­telul­la ulkoa tai muu­ra­hais­pesässä istu­misel­la, ja sitä eräät pääsykokeista muistuttavatkin.”

  Ei se ihan noin ole. Pääsykokei­den myötä opiske­li­joiden valmi­udet voivat olla parem­pia jo opin­to­jen alus­sa. Jos käyt­tää kuukau­den tai kak­si jonkun alan opin­toi­hin, niin kyl­lä osaamista on opin­to­jen alka­es­sa enem­män kuin olisi, jos olisi viet­tänyt saman ajan vaik­ka sen puhe­lin­luet­telon ääressä. Taan­noin lueske­lin artikke­lia, jos­sa ver­tailti­in opin­to­jen keskeyt­tämis­määriä Suomen ja Ruotsin lääketi­eteel­li­sis­sä tiedekun­nis­sa. Ruot­sis­sa valin­nat on jo vuosien ajan tehty todis­tusten ja yliop­pi­las­tutkin­non perus­teel­la, Suomes­sa puolestaan pääsykokein. Ruot­sis­sa lääketi­eteen opin­not keskeyt­tävien määrä on moninker­tainen Suomeen nähden.

  Kyse ei ole vain siitä, että onko ylipäätään moti­vaa­tio­ta mihinkään — vaan siitä, että sel­l­aisil­la aloil­la, jot­ka eivät ole suo­raan lukion oppi­ainei­ta, lukios­ta tule­vat eivät etukä­teen edes tiedä, mitä ala sisältää. Jos on pääsyko­keet, nuoret pere­htyvät alaan edes hiukan, ja osa huo­maa sen myötä jo ennen opin­to­jen aloit­tamista, ettei tämä olekaan sel­l­ainen ala, joka kiinnostaa.

 38. komme:

  Ei se ihan noin ole. Pääsykokei­den myötä opiske­li­joiden valmi­udet voivat olla parem­pia jo opin­to­jen alus­sa. Jos käyt­tää kuukau­den tai kak­si jonkun alan opin­toi­hin, niin kyl­lä osaamista on opin­to­jen alka­es­sa enem­män kuin olisi, jos olisi viet­tänyt saman ajan vaik­ka sen puhe­lin­luet­telon ääressä.Taannoin lueske­lin artikke­lia, jos­sa ver­tailti­in opin­to­jen keskeyt­tämis­määriä Suomen ja Ruotsin lääketi­eteel­li­sis­sä tiedekun­nis­sa. Ruot­sis­sa valin­nat on jo vuosien ajan tehty todis­tusten ja yliop­pi­las­tutkin­non perus­teel­la, Suomes­sa puolestaan pääsykokein. Ruot­sis­sa lääketi­eteen opin­not keskeyt­tävien määrä on moninker­tainen Suomeen nähden. 

  Suomes­sa lääketi­eteel­lisen pääsyko­keet perus­tu­vat nyky­isin lukion fysi­ikan, kemi­an ja biolo­gian kurs­sei­hin sekä kokeessa jaet­tavaan aineis­toon. On vaikea uskoa, että pääsykoe tässä suh­teessa edis­täisi lääketi­eteen alan osaamista tai tun­temista tuoreel­la opiske­li­jal­la jotenkin olen­nais­es­ti siihen ver­rat­tuna, että tutkit­taisi­in vain yliop­pi­laskir­joi­tusten fysi­ikan, kemi­an ja biolo­gian arvosanoja.

  Pääsyko­keet saat­ta­vat silti olla paikallaan, jos ne erot­tel­e­vat hak­i­joi­ta parem­min kuin ko. ylioppilaskokeet.

 39. Kepa: Suomes­sa lääketi­eteel­lisen pääsyko­keet perus­tu­vat nyky­isin lukion fysi­ikan, kemi­an ja biolo­gian kurs­sei­hin sekä kokeessa jaet­tavaan aineis­toon. On vaikea uskoa, että pääsykoe tässä suh­teessa edis­täisi lääketi­eteen alan osaamista tai tun­temista tuoreel­la opiske­li­jal­la jotenkin olen­nais­es­ti siihen ver­rat­tuna, että tutkit­taisi­in vain yliop­pi­laskir­joi­tusten fysi­ikan, kemi­an ja biolo­gian arvosanoja.

  Näin on tosi­aan nyky­isin, kun varsi­nainen lääketi­eteelli­nen pääsykoekir­ja on pudotet­tu pääsyko­e­vaa­timuk­sista pois. Aiem­min pääsykoekir­jana oli mukana Galenos ja sitä ennen Ihmisen fys­i­olo­gia ja anato­mia. Uusien yliop­pi­laiden sisään­pääsymah­dol­lisuuk­sien paran­tamisek­si lääketi­eteel­lis­es­tä pääsykoekir­jas­ta luovut­ti­in. Kat­selin opin­to­jen suori­tusti­las­to­ja, ja viime vuosi­na lääketi­eteessä näköjään opin­to­suori­tusten määärä on kas­vanut kohis­ten. Lääketi­eteessä jopa 84 % opiske­li­joista näyt­tää suorit­ta­neen viimek­si rapor­toitu­na tilas­tovuon­na vähin­tään 55 opin­topis­tet­tä luku­vuodessa, kun 2010-luvun alus­sa osu­us oli 70 %. Val­takun­nan keskiar­vo kaikil­la aloil­la on nous­sut samana aikana 36 %:sta 42 %:iin. Lääketi­eteel­lis­ten tiedekun­tien sisäänot­to­jen kasvun kanssa samaan aikaan on kas­vanut niiden opiske­li­joiden osu­us, jot­ka tekevät opin­to­ja tavoitea­jas­sa eteen­päin. Keskeyt­tämis­määrien kehi­tyk­ses­tä sen sijaan en valitet­tavasti Suomes­ta löytänyt sel­l­aisia tilas­to­ja, jois­sa näky­isi muu­tok­set eri vuosina.

 40. Kepa:
  En pidä nykysys­teemiä mitenkään opti­maalise­na, mut­ta sisään­pääsyra­jan vai­h­tamiseenkin liit­tyy ongelmia. Yksi on se, että nyt on suuri määrä aikaisem­pi­en vuosien yliop­pi­lai­ta, jot­ka halu­aisi­vat opiskel­la lääketiedettä/oikeustiedettä/kauppatiedettä. Jos nyt vai­hde­taan paperival­in­taan, niin näi­den alo­jen aloi­tu­s­paikat täyt­tyvät mon­ek­si vuodek­si van­hoista yliop­pi­laista, joil­la on puh­das lau­datur-rivi kaik­ista niistä aineista, joi­ta sisään­pääsyssä kat­so­taan. Jos van­ho­jen yliop­pi­laiden sisään­pääsyä ei jotenkin estetä, niin käytän­nössä suosi­tu­impi­in paikkoi­hin ei muu­ta­mana ensim­mäisenä vuon­na pääse muil­la kuin laudatur-riveillä.

  Min­ul­lakin on ollut kau­sia, jol­loin olen miet­tinyt, olisinko sit­tenkin onnel­lisem­pi lääkärinä kuin nykyisessä amma­tis­sani. Nämä epäi­lyt eivät ole kuitenkaan olleet niin voimakkai­ta, että olisin viitsinyt käyt­tää pari kuukaut­ta tosis­saan pääsyko­keeseen lukemiseen. Jos olisin sen sijaan voin­ut päästä lääketi­eteel­liseen vain lähet­tämäl­lä paper­it val­in­toi­hin, olisin hyvinkin saat­tanut ottaa vuo­den virkava­paa­ta töistäni ja käy­dä kokeile­mas­sa, tun­tuuko lääketiede oma­l­ta alal­ta. Tuskin olen ainoa. 

  Ei pidä paikkaansa. Suurin osa lau­da­turin yliop­pi­laista saa nykysys­tee­mis­säkin opiskelu­paikan ja pää­tyy aika nopeasti työelämään. Eivät van­hat lau­da­turin kir­joit­ta­jat ole viemässä kan­di­vai­heen paikko­ja keltään. He ovat pääosin jo ammateis­saan, ja jos he hakeu­tu­vat uudelle alalle, he ovat toden­näköis­es­ti mais­terivai­heen valin­nois­sa, kun alla on jo tutkinto.

  Tämän lau­daturkam­mon eräänä perus­teena on uskoak­seni se yliopis­to­jen eräi­den tiedekun­tien pelko, että heille ei riit­täisi lau­da­turin yliop­pi­lai­ta. Nyt, kun on vaa­ti­vat pääsykoe, on help­po tode­ta, että opiske­li­jat ovat ikälu­okkansa parhaim­mis­toa. Todel­lisu­udessa näin ei kuitenkaan ehkä ole.

  Lau­da­turin yleis­ar­vosanan kir­joit­taa ehkä tuhat yliop­pi­las­ta vuosit­tain. (Lop­ut suun­nilleen 500 lau­da­turia menevät hajaään­inä eximi­an ja mag­nan yliop­pi­laille.) Näistä ainakin kol­mannes on pitkän matem­ati­ikan luk­i­joi­ta, joten matemaat­tis-luon­non­ti­eteel­lis­ten ja teknil­listi­eteel­lis­ten alo­jen voi olet­taa imevän noin 300–400 lau­da­turin yliop­pi­las­ta. Lääketi­eteelli­nen ottaa oman osansa, ehkä noin 100–200. Muille aloille jää siis 400–500 lau­da­turin yliop­pi­las­ta. Kaik­ki näistä eivät todel­lakaan mene oikeusti­eteel­liseen. Yhteiskun­tati­eteelli­nen ala ottaa ehkä satakun­ta, kaup­pati­eteelli­nen saman ver­ran ja kas­va­tusti­eteel­liset ja human­is­tiset alat ehkä sata. Kadik­seen menee ehkä parikym­men­tä, ulko­maillekin muu­ta­ma kymme­nen. Oikeusti­eteel­liselle jää mak­simis­saan sata lau­da­turin yliop­pi­las­ta koko val­takun­nas­sa. Eli Helsin­gin yliopis­ton oikeusti­eteel­liseen, jonne ote­taan 200 opiske­li­jaa vuodessa, tulee pääsemään aivan hyvin eximi­an tai mag­nan yleis­ar­vosanal­la, jos pain­opis­tekokeista on laudatur.

  Voi siis tode­ta, että eximi­an papereil­la pääsee tule­vaisu­udessa melkein mihin vain, ja mag­nal­lakin var­maan niille aloille, joiden pain­opis­tekokeista on eximia tai lau­datur. Maakun­tayliopis­toi­hin men­nään cumun papereil­la ihan ongelmitta.

  Sit­ten jokin Otaniemen teknilli­nen fysi­ik­ka, tuo nört­tien lasku­var­jo­jääkärik­oulu, on ihan oma lukun­sa. Siel­lä ei paperivalin­nas­sa riitä lau­datur sekä fysi­ikas­ta että eximi­as­ta. Ratkai­se­vak­si nou­se­vat kiel­ten arvosanat, kos­ka lau­da­turin hak­i­joi­ta on liikaa.

 41. Arkkite­hti kysyy vii­sai­ta. Ensin­näkin se, onko tehty sim­u­laa­tioi­ta. Ymmärtääk­seni ainakin lääkis on tehnyt. Konkreet­tisin seu­raus oli kaiketi se, että sisään­pääsy­poruk­ka nai­sis­tui entisestään.

  Vielä parem­pi kysymys on tässä:

  Kaikenkaikki­aan on kiin­nos­tavaa nähdä, miten väistämät­tömään yo kokei­den tulosta­son parane­miseen reagoidaan. Onko jatkos­sa L:n saami­nen käytän­nössä mah­dol­lista vas­ta 4–5 vuo­tisen lukion jäl­keen, kun uusi­jat, val­men­nuskur­seil­la kävi­jät ja pitkän kaa­van kaut­ta kir­joit­ta­vat val­taa­vat ykkösti­lat, vai ale­taanko korkeimpia arvosano­ja myön­tää nyky­istä suurem­malle osalle kirjoittajista? 

  Itse olen yläk­oulun opet­ta­ja ja olen aivan var­ma siitä, että tais­telu “hyvistä” lukiopaikoista ja lukion venymi­nen oli­si­vat vääjäämättömiä. 

  Mikä tässä on niin vaikeaa hahmottaa?

  Kol­maskin kysymys, taisi sekin olla arkkite­hdin, on rel­e­vant­ti: onko tässä käytän­nössä vain lääkik­sen, oikik­sen ja kaup­pik­sen ongel­ma? (Kaup­pis oma lisäykseni.)

  Tämä aihe tun­tuu ole­van ns. tun­teisi­in menevä: aika moni miet­tii itseään tai läheisiään — eri­tyis­es­ti lap­si­aan. Niin toki minäkin, mut­ta voin vaku­ut­taa että olen itse speku­laa­tioiden ulkop­uolel­la: nuorin lapseni aloit­ti lääkik­sessä jo muu­ta­ma vuosi sitten.

  Lop­pu­jen lopuk­si: minus­ta ongel­ma on se val­ta­va hak­i­japo­ten­ti­aali, joka on vuosien saatossa ker­tynyt. Olisiko jopa 50 000 nuor­ta, jot­ka ovat kir­joit­ta­neet yliop­pi­laak­si viimeisen viiden vuo­den aikana mut­ta eivät ole (vielä) päässeet toivo­maansa opiskelu­paikkaan. Heil­lä on oikeasti aikaa ja ilmeis­es­ti myös rahaa sat­sa­ta taas ensi vuo­teen. Ja mielestäni heil­lä on siihen täysi oikeus. 

  Korkeak­oulu­opin­not voidaan aloit­taa 19-vuo­ti­aina (tai pojat 20-vuo­ti­aina) jos tuo hak­i­jat­ulp­pa saadaan sula­maan. Minus­ta sel­l­aisia sulat­tamiskeino­ja on hyvin vähän. 

  Tähän päät­täjien ja vaikut­ta­jien — kuten esim. Osmo — olisi syytä ottaa kan­taa. Sen jäl­keen val­in­ta­pe­ri­aat­tei­den val­in­ta olisi paljon helpompaa.

  Touko Met­ti­nen
  (nim­imerk­ki)
  ei omaa lehmää (enää) ojassa

 42. Ja kun vielä pohdin, oivalsin tämänkin ongel­man: lukion opet­ta­jan on käytän­nössä mah­do­ton­ta tar­jo­ta sel­l­aista kurssia, jon­ka osaa­mal­la oppi­las saavut­taa lau­da­turin — jos vaaa­timuk­set nykyis­es­tä karkaa­vat, kuten on vääjäämätön­tä. Pait­si ehkä ihan muu­ta­mas­sa lukios­sa iso­jen kaupunkien keskus­tas­sa. Kun se lau­da­turin vaa­timus karkaa, kos­ka kaik­ki sat­saa­vat siihen, kos­ka vain lau­datur tar­joaa pääsyn korkeakouluun.

  Eli kun Osmo tuos­sa alus­sa lähti vähän siitä, että “eihän ne Helsin­gin eli­it­tilukioiden lau­datur-hir­mut nyt kaikkia aloi­tu­s­paikko­ja veisi” niin olet kyl­lä oike­as­sa: vain parhaat. Se, onko se oikeu­den­mukaista ja tas­a­puolista, onkin sit­ten pohdin­nan paik­ka. Tai siis se, että onko eli­it­tilukion lap­si vääjäämät­tä parem­pi juristi kuin pienem­män paikkakun­nan koulukas. 

  Touko

  1. Mis­tä on peräisin usko­mus, että oppi­laan on helpom­pi saa­da lau­datur eli­it­tilukios­sa kuin taval­lises­sa lukios­sa. Asi­aa tutkit­ti­in viime keväänä VATT:ssa ja päädyt­ti­in siihen, että eroa ei ole. Kohde joukkona oli­vat ne, jot­ka juuri ja juuri pää­sivät eli­it­tilukioon ja ne jot­ka jäivät täpärästi riman alle. Hyvä oppi­las pär­jää mis­sä vain.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Mis­tä on peräisin usko­mus, että oppi­laan on helpom­pi saa­da lau­datur eli­it­tilukios­sa kuin taval­lises­sa lukios­sa. Asi­aa tutkit­ti­in viime keväänä VATT:ssa ja päädyt­ti­in siihen, että eroa ei ole. Kohde joukkona oli­vat ne, jot­ka juuri ja juuri pää­sivät eli­it­tilukioon ja ne jot­ka jäivät täpärästi riman alle. Hyvä oppi­las pär­jää mis­sä vain.

    Eikö tuos­sa “pseu­dosat­un­nais­te­tus­sa” tutkimusasetel­mas­sa ole ongel­mana, että eli­it­tik­oulun huonoim­man oppi­laan ja keskinker­taisen lukion pri­imuk­sen koke­mus koulus­ta saat­taa olla hyvin eri­lainen kuin medi­aan­iopiske­li­jal­la tai keskim­mäisel­lä 50 pros­en­til­la samas­sa koulussa.
    Esim. STT:n lukiover­tailus­sa maini­tut huip­pu­lukiot, kuten Etelä-Tapi­olan lukio, pär­jäävät huo­mat­ta­van hyvin, vaik­ka lähtö­ta­so huomioidaan.
    Samas­ta aiheesta rapakon takana:

    https://www.google.fi/amp/s/www.theatlantic.com/amp/article/263122/

   2. Kos­ma Hako­nen: Eikö tuos­sa “pseu­dosat­un­nais­te­tus­sa” tutkimusasetel­mas­sa ole ongel­mana, että eli­it­tik­oulun huonoim­man oppi­laan ja keskinker­taisen lukion pri­imuk­sen koke­mus koulus­ta saat­taa olla hyvin eri­lainen kuin medi­aan­iopiske­li­jal­la tai keskim­mäisel­lä 50 pros­en­til­la samas­sa koulussa.
    Esim. STT:n lukiover­tailus­sa maini­tut huip­pu­lukiot, kuten Etelä-Tapi­olan lukio, pär­jäävät huo­mat­ta­van hyvin, vaik­ka lähtö­ta­so huomioidaan.
    Samas­ta aiheesta rapakon takana:

    https://www.google.fi/amp/s/www.theatlantic.com/amp/article/263122/

    “On kuitenkin hyvä huo­ma­ta, että tutkimuk­ses­samme ”eli­it­tilukiokäsit­te­lyn” saa­vat ovat niitä, jot­ka ovat ainakin peri­aat­teessa lähtö­ta­soltaan lukion­sa tai ver­tais­ryh­män­sä heikoimpia. Täten hei­dän suh­teelli­nen ”sijoituk­sen­sa” ver­tais­ryh­män­sä sisäl­lä voi heiken­tää hei­dän arvosano­jaan, ja täten kumo­ta eli­it­tilukion mah­dol­lisen posi­ti­ivisen vaiku­tuk­sen (Mur­phy ja Wein­hardt 2016, Cicala ym. 2017).”

    Itseäni kiusaa lisäk­si suuresti nämä esim. VATT:n tutkimuk­set lukioiden “lisäar­vos­ta” ja “tehokku­ud­es­ta”, jois­sa eli­it­tilukioi­ta kuvataan keskinker­taisik­si*, mut­ta ver­tailut ovat pääosin anonyymejä tai (tilas­tol­lis­es­ti merk­it­se­viä?) tulok­sia kuvail­laan vain osin.

    http://vatt.fi/lukioiden-valiset-erot-ja-paremmuusjarjestys *

 43. Tapio:

  Ensim­mäis­ten vuosien opin­not ovat halpo­ja. Luen­tos­alien istuma­paikat ja perus­labrat eivät hirveästi mak­sa, ja tent­te­jä voidaan kehit­tää hel­posti arvosteltaviksi. Aihei­den syväl­listä ymmär­rystähän ei tuos­sa vai­heess­sa edel­lytetä. Pis­tetään vaik­ka AI poim­i­maan selvä tapaukset.

  Ensim­mäis­ten vuosien opin­not eivät ole hirveän halpo­ja, kun ne toteutetaan hyvin. Esimerkik­si teknil­li­sis­sä yliopis­tois­sa ensim­mäisen vuo­den mas­sakurs­seil­la on tyyp­il­lis­es­ti noin kak­si tun­tia pien­ryh­mässä tehtäviä laskuhar­joituk­sia viikos­sa kul­lakin kurssil­la. Jos opiske­li­ja on luen­noil­la n. 20 tun­tia viikos­sa, on hän hyvinkin kymme­nen tun­tia viikos­sa laskuhar­joituk­sis­sa noin kol­menkymme­nen hen­gen ryh­mässä. Se ei todel­lakaan ole ilmaista.

  Lab­o­ra­to­riokurssit puolestaan eivät ole halpo­ja. Päin­vas­toin, ne ovat kohtu­ullisen kalli­ita. Tarvi­taan lab­o­ra­to­riok­si raken­net­tu ope­tusti­la ja lait­teis­tot. Työ­tur­val­lisu­u­den ja oppimisen tehokku­u­den varmis­tamisek­si tarvi­taan noin yksi opet­ta­ja kym­men­tä opiske­li­jaa kohti, ja kir­jal­liset rapor­titkin on jonkun tarkastet­ta­va. Ei ole todel­lakaan ilmaista puuhaa. 

  Teknil­li­sis­sä yliopis­tois­sa on lisäk­si saatu se koke­mus, ettei Suomes­ta löy­dy paljoa enem­pää lah­jakku­us­re­serviä alalle. Kun sisäänot­to­ja las­ket­ti­in 2000-luvun lop­pupuolel­la noin kol­man­nek­sel­la, valmis­tunei­den määrä pysyi melkein samana. Tämä puhuu omaa, synkkää kieltään.

 44. Jouko Tuomis­to:
  Olen niin van­ha, että pääsin yliopis­toon kuu­den viikon karsin­takurs­seil­la. Niiden sisältö oli suo­raan ensim­mäisen vuo­den opiskelua, ja kun ne jäivät pois, sisältö siir­ret­ti­in ensim­mäiselle lukukaudelle (jonkin ver­ran supis­tet­tuna, jon­ka esim. kemi­an osaamises­sa kyl­lä myöhem­min huo­maa). Sama kos­kee sisään­pääsykokei­ta. Jos niiden sisältö on sitä, mitä tiedekun­nas­sa joka tapauk­ses­sa opiskel­laan, ei se ole “hukkaan men­nyt­tä aikaa”. Ehkä siis enem­män pitäisi miet­tiä sitä, mikä on sisään­pääsykokei­den sisältö, eikä mus­tavalkois­es­ti, onko vai eikö. Jonkin­lainen kom­bi­naa­tio yo-todis­tuk­ses­ta ja sisään­pääsykokeista ilmeis­es­ti olisi mon­es­sa tiedekun­nas­sa paras, mut­ta tiedekun­nat kyl­lä vai­htel­e­vat tässä, niin että yleistä viisaut­ta tuskin on olemassa

  Karsin­takurssi on hieno sys­tee­mi, mut­ta sosi­aalis­es­ti hirveän epäoikeu­den­mukainen. Se tarkoit­taa, että ihmisel­lä pitää olla varaa osal­lis­tua kuu­den viikon kurssi­in vier­aal­la paikkakun­nala. Käytän­nössä se estää kesätöi­den vas­taan­ot­tamisen koko kesäk­si, joten kurssin kus­tan­nuk­sek­si tulee hel­posti kolme, neljä tuhat­ta euroa, sekä tuhatkun­ta euroa matkoi­hin ja elämiseen vier­aal­la paikkakun­nal­la lyhy­taikaise­na kävi­jänä. Pääsyko­keeseen osal­lis­tu­misen kus­tan­nuk­sek­si tulee hel­posti viitisen­tuhat­ta euroa.

  Täl­lainen val­in­tamenet­te­ly suosi erit­täin voimakkaasti paikkakun­ta­laisia ja vau­rai­ta per­heitä. Pääsykokeisi­in siir­ryt­ti­in, kos­ka ne eivät ole yhtä kalli­ita osal­lis­tua. Yliop­pi­laskoe on vielä parem­pi. Siihen saa osal­lis­tua koti­paikallaan ja lukio on korkeak­oulukelpoisu­u­den saamisek­si käytävä joka tapauksessa.

 45. Touko Met­ti­nen: Kun se lau­da­turin vaa­timus karkaa, kos­ka kaik­ki sat­saa­vat siihen, kos­ka vain lau­datur tar­joaa pääsyn korkeakouluun.

  Mitä ihmeen harhaop­pia tääl­lä levitetään?

  Jos halu­aa yliopis­toon, val­it­see pitkän matem­ati­ikan ja sen kun lukee mais­terik­si tai DI:ksi.

  Teknil­lisen + luon­non­ti­eteel­lisen alan aloi­tu­s­paikko­ja taitaa olla yliopis­tois­sa enem­män, mitä pitkän matem­ati­ikan kir­joit­ta­jua ikälu­okas­sa. Tästä voisi päätel­lä, että ällää heikom­pikin arvosana kelpaa. 

  Eipä ainakaan teknis­ten alo­jen pääsykokeis­sa tarvin­nut osa­ta kovinkaan paljoa, jos tavoit­teena on vain opiskelupaikka. 

  Muis­tan kun aloin lukios­sa laskeskele­maan, minne sitä omil­la arvosanoil­la pää­sisi ja miten pitäisi pär­jätä pääsykokeis­sa. Yllä­tyin, kuin­ka mafyke-ainevalin­noil­la vain kävelti­in yliopis­toon sisälle.

 46. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­tä on peräisin usko­mus, että oppi­laan on helpom­pi saa­da lau­datur eli­it­tilukios­sa kuin taval­lises­sa lukios­sa. Asi­aa tutkit­ti­in viime keväänä VATT:ssa ja päädyt­ti­in siihen, että eroa ei ole. Kohde joukkona oli­vat ne, jot­ka juuri ja juuri pää­sivät eli­it­tilukioon ja ne jot­ka jäivät täpärästi riman alle. Hyvä oppi­las pär­jää mis­sä vain.

  Tilanne muut­tuu jos L:n saami­nen vaatii jatkos­sa “erikoispitkää” lukion oppimäärää, eli 4–5 vuot­ta pitkää lukio­ta ja yksi­ty­isiä val­men­nuskursse­ja. “Eli­it­tilukion”, jos­sa kaik­ki opiske­li­jat ovat huip­puta­soa, on helpom­pi tar­jo­ta nor­maalin kurssi­tar­jon­nan yhtey­dessä nyky­istä syven­täväm­pää ope­tus­ta kun perusasioi­hin ei tarvitse käyt­tää yhtä paljon aikaa.

  Eli käytän­nössä “eli­it­tilukios­sa” käytäisi­in kolmes­sa vuodessa sama ope­tus­sisältö, mihin nor­maalilukion tahdil­la kuluisi neljä vuot­ta. Toki hyvä oppi­las voisi itsenäis­es­ti opiskel­la ero kiin­ni nor­maalilukios­sakin, eli vält­tämät­tä ero ei olisi kovin dramaattinen.

  On täysin mah­dol­lista, että YO-koe­tu­lok­set ovat paras indikaat­tori tulev­as­ta opin­tomen­estyk­ses­tä juuri sik­si, että YO-kokei­ta _ei_ käytetä sisäänot­tokri­teer­inä. Eli YO-kokeet ote­taan juuri sopi­van ren­nos­ti jot­ta “todel­li­nen” älykkyys on domi­noi­va mit­tari lyhy­taikaisen pänt­täys­muistin, moninker­taisen uudelleenyrit­tämisen ja tur­nauskestävyy­den sijaan. Jos YO-kokeesta tehdään opin­touran tärkein yksit­täi­nen pon­nis­tus, on melko var­maa että koe­tu­losten seli­tysvoima heiken­tyy “väärinkäytön” seurauksena.

  1. arkkite­hti,
   Sin­ua ei lainkaan häir­itse se, että VATT:n tutkimus pää­tyi havain­to­jen perus­teel­la eri tulok­seen kuin sin­un fundeerauksesi.

 47. Moni kir­joit­ta­ja on ker­tonut, että hän ei olisi päässyt min­nekään surkean yliop­pi­las­todis­tuk­sen­sa perus­teel­la, mut­ta men­estyi pääsykokeis­sa. Se ei kuitenkaan tuonut opiske­li­japaikko­ja lisää, joten hän pudot­ti jonkun toisen pois. On inhimil­listä pitää omaa etu­aan mui­ta tärkeäm­pänä, mut­ta päät­täjät eivät voi näin ajatel­la. Pitäisi tietää, mik­si hänen pääsemisen­sä opiskele­maan tärkeämpi asia kuin sen toisen, jon­ka hän pudotti? 

  Pääsykokeis­sa myöhem­min men­estyneen vart­tuneem­man hak­i­jan pääsy sisään nuorem­man pelkil­lä papereil­la hak­e­neen sijas­ta oli selkeästi oikeu­den­mukaisem­paa, kos­ka vai­h­toe­htoises­sa ske­naar­ios­sa ensin maini­t­ul­la ei olisi ollut edes real­is­tista hakuoikeut­ta. Nyt molem­mil­la oli hakuoikeus ja toinen onnis­tui hyö­dyn­tämään sitä reilun pelin sään­nöil­lä parem­min kuin toinen.

  En huo­man­nut myöskään tässä keskusteluketjus­sa minkään­laista huomio­ta pääsykokei­den pois­to­vaa­timusten yhteyt­tä lukukausi­mak­sukeskustelu­un. Onhan niin, että juuri kir­joit­tanei­den ylen­määräi­nen suosimi­nen päästää sisään juuri sitä opiske­li­ja-aines­ta, joiden van­hem­mil­la olisi poten­ti­aalis­es­ti enem­män mah­dol­lisuuk­sia ja halua rahoit­taa jälkikasvun­sa opin­to­ja. Käsit­telin aihet­ta itse edel­lisessä Uuden Suomen kirjoituksessani:

  * Yliopis­to­jen pääsykokei­den pois­to johtaisi lukukausi­mak­su­jen käyttöönottoon

 48. Eras­totenes alek­san­dri­alainen: Ei pidä paikkaansa. Suurin osa lau­da­turin yliop­pi­laista saa nykysys­tee­mis­säkin opiskelu­paikan ja pää­tyy aika nopeasti työelämään. Eivät van­hat lau­da­turin kir­joit­ta­jat ole viemässä kan­di­vai­heen paikko­ja keltään. He ovat pääosin jo ammateis­saan, ja jos he hakeu­tu­vat uudelle alalle, he ovat toden­näköis­es­ti mais­terivai­heen valin­nois­sa, kun alla on jo tutkinto.

  Lau­da­turin yleis­ar­vosanan kir­joit­taa ehkä tuhat yliop­pi­las­ta vuosit­tain. (Lop­ut suun­nilleen 500 lau­da­turia menevät hajaään­inä eximi­an ja mag­nan yliop­pi­laille.) Näistä ainakin kol­mannes on pitkän matem­ati­ikan luk­i­joi­ta, joten matemaat­tis-luon­non­ti­eteel­lis­ten ja teknil­listi­eteel­lis­ten alo­jen voi olet­taa imevän noin 300–400 lau­da­turin yliop­pi­las­ta. Lääketi­eteelli­nen ottaa oman osansa, ehkä noin 100–200. Muille aloille jää siis 400–500 lau­da­turin yliop­pi­las­ta. Kaik­ki näistä eivät todel­lakaan mene oikeustieteelliseen. 

  Ongel­maa ei olisikaan, jos nyt aloitet­taisi­in puh­taal­ta pöy­dältä ja hake­mas­sa olisi vain yksi yliop­pi­lasvu­osik­er­ta. Ongel­mana ovat ne vähin­tään kak­si muu­ta vuosik­er­taa, jot­ka ovat myös kil­paile­mas­sa aloi­tu­s­paikoista. Omas­sa tut­tava­pi­iris­säni on paljon sel­l­aisia lau­da­turin — eximi­an yliop­pi­lai­ta, jot­ka eivät ensim­mäisel­lä hakuk­er­ral­la pääseet halu­a­malleen alalle ja jot­ka yrit­tävät seu­raa­vana ja mah­dol­lis­es­ti sitä seu­raa­vana vuon­na uud­estaan. Lisäk­si tun­nen myös nuo­ria, jot­ka päät­tivät lääketi­eteel­lisen sijaan tyy­tyä kakkos­vai­h­toe­htoon­sa, mut­ta jot­ka vai­h­taisi­vat heti lääketi­eteel­liseen, jos pää­si­sivät sinne papereillaan.

  Toki tilanne muut­tuu, jos paperival­in­taan saa­vat osal­lis­tua vain saman kevään yliop­pi­laat tai ensim­mäistä ker­taa pyrkivät.

 49. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­tä on peräisin usko­mus, että oppi­laan on helpom­pi saa­da lau­datur eli­it­tilukios­sa kuin taval­lises­sa lukios­sa. Asi­aa tutkit­ti­in viime keväänä VATT:ssa ja päädyt­ti­in siihen, että eroa ei ole. Kohde joukkona oli­vat ne, jot­ka juuri ja juuri pää­sivät eli­it­tilukioon ja ne jot­ka jäivät täpärästi riman alle. Hyvä oppi­las pär­jää mis­sä vain.

  Kom­men­toin tätä jo aikaisem­man aiheeseen liit­tyvän kir­joituk­sen yhtey­dessä, mut­ta sanon saman uudelleen: Tutkimus ei antanut luotet­tavaa tietoa siitä, että luki­ol­la ei olisi mitään väliä. Oppi­las, joka ei juuri ja juuri päässyt 9,3:n keskiar­vo­ra­jan lukioon, ei var­mas­tikaan men­nyt 7,8:n keskiar­von lukioon, vaan toden­näköis­es­ti lukioon, jon­ka keskiar­vo­ra­ja oli esim. välil­lä 8,7–9,2. Niin­pä tutkimus ei ker­ro mitään siitä, miten tämä oppi­las olisi men­estynyt yliop­pi­laskir­joituk­sis­sa, jos hän olisi men­nyt 7,8:n keskiar­vo­ra­jan lukioon.

  Itse asi­as­sa luotet­tavam­paa tietoa lukion vaiku­tuk­ses­ta olisi saatu sil­lä, että olisi ver­rat­tu maalai­s­paikkakun­tien ain­oaan lukioon selvästi yli 9:n keskiar­vol­la tullei­den oppi­laiden yliop­pi­laskir­joi­tus­men­estys­tä samal­la keskiar­vol­la huip­pu­lukioi­hin tullei­den oppi­laiden men­estyk­seen. Toki vielä parem­pi olisi ollut mita­ta lähtö­ta­so testil­lä kuin perusk­oulukeskiar­vol­la, kos­ka pääkaupunkiseudul­lakin on suuri ero eri yläk­oulu­jen välil­lä sil­lä, mil­laisel­la osaamisel­la saa minkin numeron.

  Toki kaikkein parhaat oppi­laat kir­joit­ta­vat lau­da­turin­sa lukios­ta riip­pumat­ta. Minäkin tun­nen usei­ta henkilöitä, jot­ka ovat kir­joit­ta­neet 6 lau­da­turia maalais­lukios­ta, jonne keskiar­vo­ra­ja oli 6,5. Mut­ta jos taas ajatel­laan niitä oppi­lai­ta, jot­ka ovat eximi­an ja lau­da­turin rajoil­la, niin onhan siinä nyt suuri ero, käytetäänkö oppitun­nil­la suurin osa ajas­ta itses­tään selvien perusasioiden jankkaamiseen vai ehditäänkö tun­nil­la käy­dä perus­teel­lis­es­ti läpi myös niitä asioi­ta, joiden osaami­nen tekee eron lau­da­turin ja eximi­an välillä.

  1. Itse asi­as­sa luotet­tavam­paa tietoa lukion vaiku­tuk­ses­ta olisi saatu sil­lä, että olisi ver­rat­tu maalai­s­paikkakun­tien ain­oaan lukioon selvästi yli 9:n keskiar­vol­la tullei­den oppi­laiden yliop­pi­laskir­joi­tus­men­estys­tä samal­la keskiar­vol­la huip­pu­lukioi­hin tullei­den oppi­laiden menestykseen

   No ei kyl­lä olisi. Pitää ottaa huomioon moti­vaa­tio ja per­hetaus­ta ja muut, koulus­ta riip­pumat­tomat tek­i­jät. Sik­si jonkin­lainen pseu­dosat­un­nais­t­a­mi­nen vas­ta avaa tien kausali­teetin tutkimiselle. Kun tutkimuk­sen kohteeno oli­vat eli­it­tilukioon pyrki­neet, hei­dän moti­vaa­tion­sa ja per­hetaus­tansa oli­vat jok­seenkin samanlaisia.
   Lisäk­si maaseu­tu­lukioi­hin var­maankin tul­laan maaseu­tu­pe­rusk­ouluista, jois­sa arvostelu­asteikko on aivan muu­ta kuin kaupunkipe­rusk­ouluis­sa. Ysi saat­taa vas­ta­ta kaupunkik­oulu­jen seiskaa. 

 50. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­tä on peräisin usko­mus, että oppi­laan on helpom­pi saa­da lau­datur eli­it­tilukios­sa kuin taval­lises­sa lukios­sa. Asi­aa tutkit­ti­in viime keväänä VATT:ssa ja päädyt­ti­in siihen, että eroa ei ole. Kohde joukkona oli­vat ne, jot­ka juuri ja juuri pää­sivät eli­it­tilukioon ja ne jot­ka jäivät täpärästi riman alle. Hyvä oppi­las pär­jää mis­sä vain.

  Vas­taavia tulok­sia on saatu useis­sa muis­sakin tutkimuk­sis­sa: Suomes­sa koulumen­estys selit­tyy lähin­nä per­hetaus­toil­la, ei niinkään koulu­jen tasoil­la. Jois­sain muis­sa mais­sa koulun merk­i­tys oppimis­tu­lok­si­in on isom­pi. Asi­aa on selitet­ty sil­lä, että Suomes­sa on hyvä­ta­soiset oppikir­jat, jot­ka ovat val­takun­nal­lis­es­ti käytössä, ja jot­ka vieläpä jok­seenkin kaik­ki oppi­laat han­kki­vat. Se tapa­päistää oppimis­mah­dol­lisuuk­sia. Täy­den­tävää tietoa saa jokainen aika tas­a­puolis­es­ti sit­ten vaik­ka netistä. Mais­sa, jois­sa oppikir­jat on huono­ja, tai köy­him­mil­lä ei ole kir­joi­hin varaa, ollaan riip­pu­vaisem­pia opet­ta­jan toimin­nas­ta, ja täl­löin koul­ul­la on selvästi enem­män merk­i­tys­tä oppimis­tu­losten kannalta.

 51. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­tä on peräisin usko­mus, että oppi­laan on helpom­pi saa­da lau­datur eli­it­tilukios­sa kuin taval­lises­sa lukios­sa. Asi­aa tutkit­ti­in viime keväänä VATT:ssa ja päädyt­ti­in siihen, että eroa ei ole. Kohde joukkona oli­vat ne, jot­ka juuri ja juuri pää­sivät eli­it­tilukioon ja ne jot­ka jäivät täpärästi riman alle. Hyvä oppi­las pär­jää mis­sä vain.

  Eli eli­it­tilukion “heikoin” oppi­las ja hyvän lukion pri­imu­sop­pi­las kir­joit­taa kutakuinkin samoin. Näin olisin toki arvel­lutkin, mut­ta hyvä että on tutkittu.

  Min­un huoleni kyl­läkin oli se, että tämän val­in­tau­ud­is­tuk­sen jäl­keen lau­da­ture­ja met­sästetään ihan eri­laisel­la vim­mal­la, kos­ka niitä tarvi­taan ja ne varmis­ta­vat sisäänpääsyn.

  Tarvit­sem­meko­han me VAT­Tia selvit­tämään, saako äidinkie­len lau­da­turin helpom­min sel­l­aises­sa luokas­sa, jos­sa huonoin perusk­oulun keskiar­vo on 9,3 ja opet­ta­ja voi huo­let­ta luot­taa siihen, että yhdys­sanat ja kap­pale­jako ovat hal­lus­sa, eli voidaan keskit­tää suurem­pi tar­mo niihin fines­sei­hin, jot­ka erot­tel­e­vat eximi­at ja laudaturit.

  Touko Met­ti­nen

 52. Pääsyko­e­val­men­nuk­ses­ta päästään sen­tään eroon!

  Lääketi­eteel­liseen pääsys­tä mak­se­taan jopa 7 000 euroa – ja nyt val­men­nuskurssi­fir­mo­ja kiin­nos­ta­vat jopa peruskoululaiset

  Suun­nitel­malli­nen ja varakas pyrk­i­jä voi myös palkata heti lukion alus­sa itselleen yksityis­opettajan. Lääketi­eteel­lisen tiedekun­nan pääsykokeisi­in val­men­ta­van Pro huip­pu­val­men­nus oy:n toim­i­tusjo­hta­ja Eli­na Pöysti sanoo yksi­ty­isopetuk­sen ole­van vah­vas­sa nousussa.

  ”Kysyn­tä on kas­vavaa, ja meil­lä on nyt ensim­mäistä ker­taa laitet­tu tuote kun­nol­la esille.”

  Yksi­ty­isopetuk­seen voi Pöystin mukaan tul­la jo lukion al­kaessa, jos suun­nitel­mana on pyrk­iä vaikka­pa lääketi­eteel­liseen. Yksi­tyi­nen ope­tus voi mak­saa 69 euroa tunnilta. 

 53. Sylt­ty: Yleen­sä ihmiset jot­ka eivät jak­sa käyt­tää vaivaa opiskelu­un, ovat harvem­min niitä jot­ka saa­vat itsen­sä motivoitua työte­htävien tehokkaasen suorittamiseen. 

  Arvosanat ker­to­vat oppimiskyvys­tä sekä kyvys­tä motivoi­da itseään tekemään tyl­siä tehtäviä.

  Tun­nol­lis­es­ti tyl­siä tehtäviä “tehokkaasti” suorit­ta­vat puur­ta­jat tun­tu­vat ole­van suo­ma­laises­sa organ­isaa­tiokult­tuuris­sa niitä kaikkein arvoste­tumpia yksilöitä, jot­ka pitkäl­lisen suo­dat­tumis­pros­essin kaut­ta tun­tu­vat kon­den­soitu­van johtote­htävi­in ja ‑ryh­mi­in.

  Tietysti on tot­ta, ettei työn­teko voi olla mitään kivaa ja mukavaa puuhastelua, mut­ta ei tehtävien järkevyyt­tä kyseenalais­tam­a­ton kuri­nalainen puur­t­a­mi­nenkaan ole nyky­maail­mas­sa juuri turhaa puuhastelua arvokkaampaa.

  Ihan turha ihme­tel­lä, mik­si suo­ma­laisen teol­lisu­u­den uusi­tu­miskyky ja tuot­tavu­u­den kasvu ovat mitä ovat, kun suuri osa pomo­por­taas­ta hal­vaan­tuu men­taal­lis­es­ti, jos eteen tyrkätään jotain mille ei löy­dy suo­raan ratkaisua jostain pros­es­sikäsikir­jas­ta tai ylim­män johdon myl­lykir­jeestä. Tietenkään nämä “kovat, mut­ta kivat puur­ta­jat” eivät sinän­sä yleen­sä tor­paa ideoita (kun olo on kuin peu­ral­la ajo­val­ois­sa, ei mieleen voi tul­la ensim­mäistäkään uskot­tavaa kiistävää koment­tia) — vaan hom­ma hoide­taan “otan selvää”, “hyvä idea, vien eteen­päin”, yms. ‑kom­menteil­la — joil­la idea hau­dataan kuu­den jalan syvyy­teen pysyvästi.

 54. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­tä on peräisin usko­mus, että oppi­laan on helpom­pi saa­da lau­datur eli­it­tilukios­sa kuin taval­lises­sa lukios­sa. Asi­aa tutkit­ti­in viime keväänä VATT:ssa ja päädyt­ti­in siihen, että eroa ei ole. Kohde joukkona oli­vat ne, jot­ka juuri ja juuri pää­sivät eli­it­tilukioon ja ne jot­ka jäivät täpärästi riman alle. Hyvä oppi­las pär­jää mis­sä vain.

  Ei eli­it­tilukioon opetuk­sen vuok­si men­näkään vaan luo­maan suhteita.Kolme vuot­ta sosi­aalis­es­ti arvoste­tus­sa ympäristössä luo elinikäisiä verkos­to­ja, joiden avul­la on helpom­pi luo­da uraa kuin aloit­ta­mal­la jostain peräkylän lukiosta

  Sama kos­kee eli­it­tiyliopis­to­ja niiden tärkein funk­tio on rak­en­taa ylälu­okkaa ja mak­si­moi­da nepotismia

 55. Liian van­ha: Ei eli­it­tilukioon opetuk­sen vuok­si men­näkään vaan luo­maan suhteita.Kolme vuot­ta sosi­aalis­es­ti arvoste­tus­sa ympäristössä luo elinikäisiä verkos­to­ja, joiden avul­la on helpom­pi luo­da uraa kuin aloit­ta­mal­la jostain peräkylän lukiosta

  Koke­muk­seni lähipi­iristä ovat kyl­lä täysin eri­laisia: Eli­it­tilukioon menevä nuori menee sinne sik­si, että hän halu­aa koulu­un, jos­sa saa olla rauhas­sa oma itsen­sä, kiin­nos­tunut koulus­sa opetet­tavista asioista ja hyvä lukuaineis­sa ilman, että se leimaa hänet koulukaverei­den silmis­sä hylk­iök­si. Toisek­si nuori halu­aa koulu­un, jos­sa oppitun­neil­la ede­tään suun­nilleen hänelle sopi­vaan tahti­in eikä tarvitse pitkästyä perusasioiden jankkaamiseen.

  Työelämässä tarvit­tavia suhtei­ta min­un tun­te­mani nuoret eivät ole ajatelleet pätkääkään eli­it­tilukioon hakeutues­saan. Sen sijaan kyl­lä kaver­i­joukkoon pääsem­i­nen lukios­sa on ollut heille tärkeää.

 56. Osmo Soin­in­vaara: No ei kyl­lä olisi. Pitää ottaa huomioon moti­vaa­tio ja per­hetaus­ta ja muut, koulus­ta riip­pumat­tomat tek­i­jät. Sik­si jonkin­lainen pseu­dosat­un­nais­t­a­mi­nen vas­ta avaa tien kausali­teetin tutkimiselle. Kun tutkimuk­sen kohteeno oli­vat eli­it­tilukioon pyrki­neet, hei­dän moti­vaa­tion­sa ja per­hetaus­tansa oli­vat jok­seenkin samanlaisia.
  Lisäk­si maaseu­tu­lukioi­hin var­maankin tul­laan maaseu­tu­pe­rusk­ouluista, jois­sa arvostelu­asteikko on aivan muu­ta kuin kaupunkipe­rusk­ouluis­sa. Ysi saat­taa vas­ta­ta kaupunkik­oulu­jen seiskaa. 

  Oletko siis ihan oikeasti sitä mieltä, että se, miten 9,2:n keskiar­vol­la lukioon päässyt oppi­las kir­joit­taa yo-kir­joituk­sis­sa 8,9:n keskiar­vo­ra­jan lukios­ta (kun hän ei päässyt sinne 9,3:n rajan Ressu­un vaan jou­tui men­emään kakkos­vai­h­toe­htoon­sa), antaa luotet­ta­van kuvan siitä, miten tämä oppi­las olisi kir­joit­tanut, jos hän olisikin men­nyt 7,5:n keskiar­vo­ra­jan lukioon?

  Myön­nän kyl­lä, että ehdot­ta­mas­sanikin tavas­sa ver­tail­la huip­pu­lukioiden ja maaseu­tu­lukioiden saman keskiar­von oppi­lai­ta pitäisi ottaa mukaan myös mui­ta taus­tatek­i­jöitä keskiar­von lisäksi.

  Mitä arvosanaeroi­hin tulee, niin yhtä hyvin yhden pääkaupunkiseudun perusk­oulun päät­tö­todis­tuk­sen ysi saat­taa vas­ta­ta toisen pääkaupunkiseudun perusk­oulun päät­tö­todis­tuk­sen seiskaa. Omien las­teni yläk­oulus­sa Espoos­sa oli oppi­laiden kesku­udessa ihan yleinen tieto, että ko. yläk­oulus­ta naa­puriyläk­oulu­un siir­tynei­den oppi­laiden keskiar­vo tyyp­il­lis­es­ti nousi siir­tymisen jäl­keen noin numerol­la. Var­maan tässä oli vähän oppi­laiden liioit­telua mukana, mut­ta tuskin puheet oli­vat täysin perättömiä.

 57. Osmo Soin­in­vaara:

  arkkite­hti,

  Sin­ua ei lainkaan häir­itse se, että VATT:n tutkimus pää­tyi havain­to­jen perus­teel­la eri tulok­seen kuin sin­un fundeerauksesi.

  Nähdäk­seni tutkimus­tu­los on osoi­tus siitä, että huip­puta­sol­la lukio ei ole riit­tävän haas­ta­va. Eli “eli­it­tilukios­sa” ope­tus ei ole sil­lä tasol­la minkä oppi­la­saines mah­dol­lis­taisi, ainakaan sel­l­aisel­la taval­la joka näky­isi YO-koe­tu­lok­sis­sa. Toki on mah­dol­lista että “eli­it­tilukios­sa” käytetään perusasioiden opetuk­ses­sa säästyvä aika sel­l­ais­ten asioiden opet­tamiseen, joi­ta ei ollenkaan käsitel­lä YO-kokeis­sa — esimerkik­si sel­l­ai­sisin asioi­hin, joi­ta kysytään pääsykokeissa.

  Tai sit­ten opetuk­sel­la ylipäätään ei ole mitään merk­i­tys­tä men­estyk­sen kannal­ta, mikä tietenkin tar­joaa kiin­nos­tavia mah­dol­lisuuk­sia merkit­tävi­in säästö­toimi­in tule­vaisu­u­den bud­jet­te­ja laadittaessa.

 58. kom­ment­ti: Vas­taavia tulok­sia on saatu useis­sa muis­sakin tutkimuk­sis­sa: Suomes­sa koulumen­estys selit­tyy lähin­nä per­hetaus­toil­la, ei niinkään koulu­jen tasoil­la. Jois­sain muis­sa mais­sa koulun merk­i­tys oppimis­tu­lok­si­in on isom­pi. Asi­aa on selitet­ty sil­lä, että Suomes­sa on hyvä­ta­soiset oppikir­jat, jot­ka ovat val­takun­nal­lis­es­ti käytössä, ja jot­ka vieläpä jok­seenkin kaik­ki oppi­laat han­kki­vat. Se tapa­päistää oppimis­mah­dol­lisuuk­sia. Täy­den­tävää tietoa saa jokainen aika tas­a­puolis­es­ti sit­ten vaik­ka netistä. Mais­sa, jois­sa oppikir­jat on huono­ja, tai köy­him­mil­lä ei ole kir­joi­hin varaa, ollaan riip­pu­vaisem­pia opet­ta­jan toimin­nas­ta, ja täl­löin koul­ul­la on selvästi enem­män merk­i­tys­tä oppimis­tu­losten kannalta. 

  Oppikir­jo­jen lisäk­si on syytä nos­taa esi­in opet­ta­jat. Suomes­sa lukion opet­ta­jat ovat erit­täin pääsään­töis­es­ti muodol­lis­es­ti ja myös asial­lis­es­ti päte­viä. Aineenopet­ta­jank­oulu­tus on aika vaa­ti­va ja antaa kohtu­ullisen hyvän poh­jan myös ped­a­gogian hallintaan. 

  Tosi­asial­lis­es­ti ns. eli­it­tik­oulun opet­ta­jat eivät hirveän paljoa eroa muis­sa kouluis­sa työsken­tele­vistä virkaveljistään. Ne perus­teet, joil­la opet­ta­jia virkaan valites­sa erotel­laan, eivät hirveän paljon ope­tuskyvys­tä ker­ro, joten käytän­nössä opet­ta­jat jakau­tu­vat eri koului­hin aika sat­un­nais­es­ti. Lukios­ta ei virkaa saa mis­sään työhön sovel­tuma­ton henkilö. Lisäk­si eri opet­ta­jien tyylit sopi­vat eri oppi­laille eri tavoin, joten oppi­laan kannal­ta opet­ta­jan taso on koulus­ta riip­pumat­ta läh­es satunnainen.

  Olen ollut joinain vuosi­na jär­jestämässä val­takun­nal­lista kil­pailua luki­o­laisille, eikä kil­pail­i­joiden, ikälu­okan kär­jen, kohdal­la voi nähdä kovin suuria ero­ja. Maalaisk­ouluista tulee väestöpo­h­jaan näh­den ainakin saman ver­ran men­estyneitä kuin kaupunkik­ouluista. Poikkeuk­sia löy­tyy, mut­ta nämä ovat selitet­tävis­sä yksit­täis­ten, yhden käden sormil­la las­ket­tavien ja alal­la tun­net­tu­jen opet­ta­jien eri­tyisel­lä har­ras­tuneisu­udel­la eivätkä liity mil­lään lail­la eliittikouluihin.

 59. Oikeas­t­aan kan­nat­taisi palkata ment­tori tai yksi­ty­isopet­ta­ja jos tavoit­teena on lukiomen­estys. Ei sel­l­ainen joka lukee kal­vol­ta tek­stiä vaan joka antaa suun­tavi­ivat mitä tehdä lukion aikana. Miten opiskel­la tehokkaasti laa­ja sanavaras­to? Mitä kir­jal­lisu­ut­ta kan­nat­taa lukea saadak­seen sivistyk­sen äidinkieltä varten? Miten yhdis­tää sosi­aa­li­nen elämä opin­to­jen oheen jne. 

  Vääriä asioi­ta pain­ot­ta­mal­la voi huka­ta vuosia ja saa­da huono­ja tuloksia.

 60. Liian van­ha: Ei eli­it­tilukioon opetuk­sen vuok­si men­näkään vaan luo­maan suhteita.Kolme vuot­ta sosi­aalis­es­ti arvoste­tus­sa ympäristössä luo elinikäisiä verkos­to­ja, joiden avul­la on helpom­pi luo­da uraa kuin aloit­ta­mal­la jostain peräkylän lukiosta

  Sama kos­kee eli­it­tiyliopis­to­ja niiden tärkein funk­tio on rak­en­taa ylälu­okkaa ja maksimoidanepotismia

  No höpön löpön. Merk­i­tyk­sel­liset suh­teet luo­daan yliopistossa.Keskiverrosti ei siel­läkään. Joil­lain lukio­tu­tu­il­la ei ole mitään merk­i­tys­tä työ­paikan saanniissa.Opiskelin Helsin­gin kaup­pako­rkeak­oulus­sa, ja ensim­mäiset vuo­den jäl­keen opiske­li­jan taustal­la ei ollut enää mitään merk­i­tys­tä. Koko tämä verkos­toi­tu­miseen kan­nus­t­a­mi­nen on ampunut aivan yli. Että niinkuin osaamisel­la ei olisikaan niin väliä. Älkää luoko nuo­rille tuol­laisia mieliku­via. Johtaa pahasti harhaan.

 61. Ei meis­sä luki­o­lai­sis­sa mielestäni mitään nössöä ole, vaikkei 16-vuo­ti­aana perusk­oulun “yleis­sivistävil­lä” tiedoil­la vielä tietäisikään, mitä sitä sit­ten elämäl­lään halu­aa tehdä.
  Mm. ver­taus ammat­tik­oului­hin alavalin­nan suh­teen ontuu, sieltä kuitenkin valmis­tuu ammat­ti­in huo­mat­tavasti nopeam­min, eli alaa valit­taes­sa saman­laisia painei­ta ei ole kuin korkeak­ouluis­sa. Korkeak­oulu­opin­not vaa­ti­vat pitem­pää sitou­tu­mista, joten on oikeasti aika paljon pyy­det­ty, että jo lukioon tul­taes­sa pitäisi tietää, mihin aikoo lukon jälkeen.
  Ainakin omaan silmääni ensin hal­li­tuk­sen lukiokokeiluis­sa ja nyt korkeak­oulu­jen sisäänot­to­su­un­nitelmis­sa on päämääränä, että nuoret val­it­si­si­vat yhä varhaisem­mas­sa vai­heessa tule­van urapolkunsa.
  Lukion tarkoituk­se­na on olla nimeno­maan yleis­sivistävä oppi­laitos, ei kolmivuoti­nen val­men­tau­tu­mis­jak­so korkeak­oulu­opiskelua varten.
  Sinän­sä on (ja olisi) oikein hyvä, että korkeak­oului­hin pää­sisi myös pelkäl­lä YO-tutkinnolla.

 62. ksee:
  Pääsyko­e­val­men­nuk­ses­ta päästään sen­tään eroon!

  Lääketi­eteel­liseen pääsys­tä mak­se­taan jopa 7 000 euroa – ja nyt val­men­nuskurssi­fir­mo­ja kiin­nos­ta­vat jopa peruskoululaiset

  Et tain­nut ymmärtää, että tuos­sa artikke­lis­sa alal­la toimi­vat yri­tyk­set yrit­tävät nyt epä­toivois­es­ti kek­siä uut­ta myytävää, kun markki­nat katoa­vat alka.

  “Val­men­nuskursse­ja tar­joa­vat yri­tyk­set hio­vat kiivaasti ope­tus­taan uusiksi.”

  Jos olisin tuol­laisen fir­man johta­ja niin aivan var­masti yrit­täisin tunkea lukio-opetuk­seen, kos­ka muuten­han min­ul­ta lähtisi bisnes alta. Se on sit­ten toinen asia, mitä järkeä on ostaa lisäope­tus­ta jos käy jo lukio­ta, mielum­min­han kan­nat­taa rohmu­ta ilmaisia lisäkursseja. 

  Arvaan että tämä val­men­nus­bisnes tulee rom­ah­ta­maan mur­to-osaan aiem­mas­ta, vaik­ka var­maankin kir­joi­tusten prep­pauskurssit jäävät elämään.

 63. Pääsykokei­den suurista ongelmista opiskelu­jen alun venyt­täjänä on puhut­tu kiitet­tävästi. Jos halu­taan help­po tapa erotel­la suh­teel­lisen oikeu­den­mukaises­ti ihmisiä toi­sis­taan, niin yliop­pi­lasko­keen tai pääsyko­keen pis­teet ovat ver­tailukelpoisia erot­te­lu­mittare­i­ta, minkä takia niitä yhä var­maan suositaankin.

  Sit­ten kun ale­taan puhua mah­dol­lisu­ud­es­ta vai­h­taa opiskelu­alaa yliopis­ton sisäl­lä tai yliopis­tos­ta toiseen (kandin jlk), niin oikeu­den­mukainen ver­tailu muut­tuu huo­mat­ta­van paljon vaikeam­mak­si. Yksinker­taista olisi kat­soa kand­in­tutkin­non arvosana ja tutk­in­toon men­nyt aika, mut­ta eri opiskelu­alo­jen ja ‑paikko­jen tutk­in­toar­vosanat ja ‑vaa­timuk­set eivät ole suo­raan ver­tailukelpoisia keskenään. Esimerkik­si fysi­ikan tai kemi­an kan­di­tutkin­nol­la lääkik­seen, val­ti­oti­eteen tai his­to­ri­an kan­di­tutkin­nol­la oikikseen?

  Opiskelu­a­jas­sakin pitäisi ottaa huomioon mah­dol­liset varus­mies­palve­lut (helpohko, ainakin täysien vuosien osalta), äitiyslomat/vanhempainvapaat ja sairaslo­mat (kevät­flun­ssa aller­giakaudel­la osuu pahasti kevään tenttikauteen).

 64. Sit­ten kun ale­taan puhua mah­dol­lisu­ud­es­ta vai­h­taa opiskelu­alaa yliopis­ton sisäl­lä tai yliopis­tos­ta toiseen (kandin jlk), niin oikeu­den­mukainen ver­tailu muut­tuu huo­mat­ta­van paljon vaikeam­mak­si. Yksinker­taista olisi kat­soa kand­in­tutkin­non arvosana ja tutk­in­toon men­nyt aika, mut­ta eri opiskelu­alo­jen ja ‑paikko­jen tutk­in­toar­vosanat ja ‑vaa­timuk­set eivät ole suo­raan ver­tailukelpoisia keskenään. Esimerkik­si fysi­ikan tai kemi­an kan­di­tutkin­nol­la lääkik­seen, val­ti­oti­eteen tai his­to­ri­an kan­di­tutkin­nol­la oikikseen? 

  Selkeä ver­tailukelpoisu­us on ollut yliopis­toille per­in­teis­es­ti sik­sikin tärkeää, että opiske­li­javalin­nas­ta voi valit­taa — tulos pitäisi pystyä siis perustelemaan.

 65. Sylt­ty: Et tain­nut ymmärtää, että tuos­sa artikke­lis­sa alal­la toimi­vat yri­tyk­set yrit­tävät nyt epä­toivois­es­ti kek­siä uut­ta myytävää, kun markki­nat katoa­vat alka.

  “Val­men­nuskursse­ja tar­joa­vat yri­tyk­set hio­vat kiivaasti ope­tus­taan uusiksi.”

  Jos olisin tuol­laisen fir­man johta­ja niin aivan var­masti yrit­täisin tunkea lukio-opetuk­seen, kos­ka muuten­han min­ul­ta lähtisi bisnes alta. Se on sit­ten toinen asia, mitä järkeä on ostaa lisäope­tus­ta jos käy jo lukio­ta, mielum­min­han kan­nat­taa rohmu­ta ilmaisia lisäkursseja. 

  Arvaan että tämä val­men­nus­bisnes tulee rom­ah­ta­maan mur­to-osaan aiem­mas­ta, vaik­ka var­maankin kir­joi­tusten prep­pauskurssit jäävät elämään.

  Itse pelkään kseen ole­van pes­simis­mistään huoli­mat­ta oike­as­sa. Jos sille oma­lle kul­lan­mu­rulle mak­se­taan val­men­nuskurssi lääkik­seen, mik­si hänelle ei mak­set­taisi val­men­nuskurssia, joka takaa lau­da­turin pitkästä matikas­ta? Ainakin itse olen näh­nyt bus­sipysäkeil­lä main­ok­sia val­men­nuskurssista, jon­ka käy­tyään saa eximi­an pitkästä englan­nista tai tulee rahat takaisin.

  Lisäk­si siinäkin tilanteessa, että val­men­nuskurssit / yksi­ty­isope­tus jäävät käymät­tä ja luki­o­laiset otta­vat vaan entistä enem­män kursse­ja lukios­sa päädytään vaan siihen, että meil­lä on entistä enem­män neljän tai viiden vuo­den luki­o­laisia. Kuten jo aikaisem­min totesin, kir­joitin itse pitkän matikan niin, että joitain syven­täviä ja soveltavia kursse­ja oli vielä tar­jon­nas­sa jäl­jel­lä ja siten kokeessa oli tehtävien 11–15 joukos­sa kysymyk­siä, joi­hin vas­taamiseen tarvit­tavia perusti­eto­ja en ollut ollut opiskelemassa.

  Jos se koe olisi määrit­tänyt meikäläisen tule­vaisu­ut­ta huo­mat­tavasti rajum­min, olisin var­masti ottanut sen ajan ja lukenut joka ikisen niistäkin kurs­seista ja en var­masti ole ain­oa, joka näin olisi tehnyt. Itse olin isos­sa lukios­sa pääkaupunkiseudul­la, joten olisin var­maan saanut neljän­tenä vuon­na kaik­ki nämä lop­ut kurssit käy­tyä, mut­ta pienel­lä luki­ol­la olisi voin­ut tul­la ongelmia, jos niitä kursse­ja tar­jot­taisi­inkin vain joka toinen vuosi ja lukio-opiske­lut oli­si­vatkin venyneet viidelle vuodelle.

  Täs­men­net­täköön vielä, että nämä pitkän matikan ylimääräiset kurssit eivät jääneet luke­mat­ta sen takia, että olisin lukios­sa laiskotel­lut tai suorit­tanut jotain hömp­päainei­ta. Luin kak­si pitkää kieltä, keskip­itkän ruotsin, pitkän fysi­ikan, pitkän kemi­an ja pitkän matikan. Viikoista lop­pui­v­at yksinker­tais­es­ti tun­nit kesken.

 66. Jukkis: Jos se koe olisi määrit­tänyt meikäläisen tule­vaisu­ut­ta huo­mat­tavasti rajum­min, olisin var­masti ottanut sen ajan ja lukenut joka ikisen niistäkin kurs­seista ja en var­masti ole ain­oa, joka näin olisi tehnyt. Itse olin isos­sa lukios­sa pääkaupunkiseudul­la, joten olisin var­maan saanut neljän­tenä vuon­na kaik­ki nämä lop­ut kurssit käytyä,

  Ensin­näkin, mihin oikein tähtäsit kun ns. hyvä perus­tu­los mafyke-kir­joituk­sis­sa ei riit­tänyt? Tyyp­il­lis­es­ti suurim­paan osaan luon­non­ti­eteel­li­sistä ja teknil­li­sista lin­joista pääsee heit­täen sitään, jos vain viit­sii lukea pitkän matematiikan.

  Toisek­si, parem­pi tuokin kuin se, että opiske­li­jat menevät kemi­an laitok­selle tuh­laa­maan yliopis­ton resursse­ja vaik­ka tavoite on oikeasti lukea lääkik­sen kokeisiin. 

  Aivan ylivoimais­es­ti suurin osa mafyke-lin­joista men­nään kävellen sisään. Sitä ei lääkis ja Aal­lon teo­reet­ti­nen fysi­ik­ka muu­ta miksikään. 

  Ja kol­man­nek­si, jos tulee liikaa neljän vuo­den luki­o­laisia, sitäkin voi rajoit­taa. Omas­ta mielestäni lukio täy­tyy selvit­tää kolmes­sa vuodessa ja mikäli se ei onnis­tu, niin sit­ten amik­seen. Kurssimuo­toises­sa lukios­sa on täl­lä het­kel­lä se vika, että liian use­at löysäävät sen neliv­uo­tisek­si, kun ei vaan jak­sa lukea niin paljoa. Neliv­uoti­nen lukio on ongel­ma, jota kan­nat­taa sitäkin taval­la tai toisel­la kor­ja­ta. Keino­ja tähän(kin) on var­masti olemassa.

 67. Jukkis: mik­si hänelle ei mak­set­taisi val­men­nuskurssia, joka takaa lau­da­turin pitkästä matikasta? 

  Min­un on vaikea nähdä tätä kovin hyvänä liike­toim­intana. Se osu­us pop­u­laa­tios­ta, joka pystyy omak­sumaan kieliä kun vain altiste­taan enem­män, on aika paljon suurem­pi kuin se, joka pystyy omak­sumaan pitkän matem­ati­ikan lau­da­turin aivan kurssi­tuk­ses­ta riippumatta.

 68. Sylt­ty: Ensin­näkin, mihin oikein tähtäsit kun ns. hyvä perus­tu­los mafyke-kir­joituk­sis­sa ei riit­tänyt? Tyyp­il­lis­es­ti suurim­paan osaan luon­non­ti­eteel­li­sistä ja teknil­li­sista lin­joista pääsee heit­täen sitään, jos vain viit­sii lukea pitkän matematiikan.

  Toisek­si, parem­pi tuokin kuin se, että opiske­li­jat menevät kemi­an laitok­selle tuh­laa­maan yliopis­ton resursse­ja vaik­ka tavoite on oikeasti lukea lääkik­sen kokeisiin. 

  Aivan ylivoimais­es­ti suurin osa mafyke-lin­joista men­nään kävellen sisään. Sitä ei lääkis ja Aal­lon teo­reet­ti­nen fysi­ik­ka muu­ta miksikään. 

  Ja kol­man­nek­si, jos tulee liikaa neljän vuo­den luki­o­laisia, sitäkin voi rajoit­taa. Omas­ta mielestäni lukio täy­tyy selvit­tää kolmes­sa vuodessa ja mikäli se ei onnis­tu, niin sit­ten amik­seen. Kurssimuo­toises­sa lukios­sa on täl­lä het­kel­lä se vika, että liian use­at löysäävät sen neliv­uo­tisek­si, kun ei vaan jak­sa lukea niin paljoa. Neliv­uoti­nen lukio on ongel­ma, jota kan­nat­taa sitäkin taval­la tai toisel­la kor­ja­ta. Keino­ja tähän(kin) on var­masti olemassa.

  Olen Tuta-DI, joten kieltämät­tä meikäläi­nen ei vält­tämät­tä ole kaikkein tyyp­il­lisin ref­er­enssi. Suurim­malle osalle Aal­lon lin­joista var­mas­tikin pääsee sisään aika lail­la sama poruk­ka tämän uud­is­tuk­sen jäl­keen kuin pääsee nytkin. Itse asi­as­sa mitä enem­män mietin tätä niin tässä tun­tuu siltä, että ratkaistaan koko opiskeluken­tän läpi ongel­maa, jota ei ole ole­mas­sa kuin muu­tamien lin­jo­jen osalta (lääkis, oikis, kaup­pis ja pari DI-lin­jaa). Ehkä toisaal­ta sil­läkään ei ole niin väliä, kos­ka näi­den lin­jo­jen ulkop­uolel­la tämä uud­is­tus ei vält­tämät­tä juurikaan heilau­ta tätä sisään­pääs­sei­den kokonaisuutta.

  Lukion neliv­uo­tisu­u­den estämisen osalta olen vähän samaa mieltä, mut­ta se on vähän ris­tiri­idas­sa sen kanssa, että YO-kokeet määrit­tävät sen, että mihin on mah­dol­lista päästä. Entä, jos vas­ta lukion toisel­la vuosikurssil­la taju­at, että halu­at diplo­mi-insinöörik­si? Sen jäl­keen pitää jostain pystyä repimään pitkän fysi­ikan 8 kurssia jotenkin jäl­jel­lä oleville jak­soille ja se ei vält­tämät­tä ole vaan tehtävis­sä. Tässäkin isom­mat lukiot ovat var­masti etu­lyön­ti­ase­mas­sa, kos­ka kursse­ja jär­jestel­lään koko vuo­den ajan siinä mis­sä pienem­mässä lukios­sa jotain yksit­täistä fysi­ikan kurssia ei tar­jo­ta kuin ker­ran vuodessa.

 69. tcrown: Min­un on vaikea nähdä tätä kovin hyvänä liike­toim­intana. Se osu­us pop­u­laa­tios­ta, joka pystyy omak­sumaan kieliä kun vain altiste­taan enem­män, on aika paljon suurem­pi kuin se, joka pystyy omak­sumaan pitkän matem­ati­ikan lau­da­turin aivan kurssi­tuk­ses­ta riippumatta.

  Kieltämät­tä, jos pistäisi pystyyn val­men­nuskurssin, joka lupaa pitkästä matikas­ta lau­da­turin ottaa aika ison riskin. Tämä ei silti muu­ta sitä, että aivan var­masti val­men­nuskursse­ja tar­joa­vat yri­tyk­set siirtävät tar­jon­tansa tar­joa­maan tukiope­tus­ta. En pidä edes mah­dot­tomana, etteikö siel­lä onnis­tut­taisi kas­vat­ta­maan bisnestä, kos­ka nyt yhdelle luki­o­laiselle voidaan myy­dä kurssi­tus­ta kol­men tai neljän vuo­den ajan yhden kevään sijaan.

  Menee vähän tästä asi­as­ta ohi, mut­ta miten muuten tule­vaisu­udessa meil­lä suo­ma­laisen YO-jär­jestelmän ulkop­uolelta tule­vat tahot voivat päästä yliopis­toi­hin opiskele­maan? Kyse niin IB-luki­o­lai­sista kuin ulko­mail­ta tule­vista opiskelijoista.

 70. Entä jos yliopis­toi­hin ei enää tule­vaisu­udessa men­nä etsimään tuot­toisaa alaa vaan pitämään hauskaa? Automaa­tio aiheut­taa vält­tämät­tä sen, että yleisilmapi­iri ei ole työori­en­toitunut ja statuts ei enää riipu uras­ta tai tuloista.
  Ehkä ihmiset eivät enää edes tavoit­tele korkei­ta tulo­ja kirurgina vaan halu­a­vat vain etsiä itseään yliopis­ton kätävillä?

 71. Turun lääkis tote­si, että lukion todis­tus­valin­nal­la puo­let nyt val­i­tu­ista olisi päässyt sisälle ja puo­let olisi ollut muita.

  Tärkein­tä olisi kuitenkin se, että jos muu­tos­ta tehdään niin se saa astua voimaan vas­ta kol­men vuo­den päästä. Olisi kohtu­u­ton­ta, että omaa uraa suun­nitelleet kaver­it jäi­sivät ran­nalle aiem­pi­en koulu­tus­val­in­to­jen vuoksi

 72. “Mikä näis­sä suo­ma­lai­sis­sa luki­o­lai­sis­sa on niin nössöä? Muis­sa mais­sa suun­taudu­taan jo lukios­sa tiety­ille urille ja meil­läkin ammat­tik­oul­u­laiset joutu­vat heti perusk­oulun jäl­keen päät­tämään, koulut­tau­tu­vat kam­paa­jik­si vai autonasen­ta­jik­si. Mik­si luki­o­laiset ovat epäkypsem­piä kuin ammattikoululaiset?”

  Alus­sa toteat, että pääsykokei­ta pitäisi perustel­la tutkimus­näytöl­lä. Sik­si osa argu­menteis­tasi ovat ris­tiri­idas­sa tek­stin alun kanssa. Esimerkik­si tuo siteer­at­tu point­ti siitä, että mik­si luki­o­laiset oli­si­vat epäkypsem­piä, on tutkimustiedon val­os­sa jär­jetön. Psykolo­gias­sa on yleis­es­ti tiedet­ty fak­ta, että nuoren aiv­ot kehit­tyvät vielä 25 ‑vuo­ti­aak­si asti, sekä se että nuoret toimi­vat impul­si­ivisem­min juuri tuos­sa iässä kun lukioaineval­in­to­ja pitäisi tehdä. Ja mitä tulee ammat­tik­oul­u­laisi­in, tot­takai hekin ovat yhtä epä­valmi­ita tekemään koko elämään­sä koske­via päätök­siä. He kaik­ki ovat nuoria.
  Itse näen tässä uud­is­tuk­ses­sa kaikkein ongel­mallisim­mak­si sen, että yliopistopainei­den tul­lessa jo lukioon, van­hempi­en koulu­tus­taus­tan vaiku­tuk­sen voi olet­taa kas­va­van. Luki­o­laisia kohtaan on myös epäreilua, että 30 ‑vuo­ti­aat jo yliopis­tossa opiskelleet tule­vat kil­paile­maan 18-vuo­ti­aiden kanssa esimerkik­si äidinkie­len ja yhteiskun­taopin laudatureista.
  Selvää on se, että aina jää ihmisiä ran­nalle ja ei ole oikeaa tapaa vali­ta opiske­li­joi­ta yliopis­toon. Kouluk­sen periy­tyvyyt­tä ja väylien sulkeu­tu­mista liian nuorel­la iäl­lä ei vain min­un mielestäni pidä edistää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.