Kaupunkiympäristölautakunta 12.9.2017

En ole kir­joit­ta­nut edel­li­ses­tä kokouk­ses­ta mitään, kos­ka minun ei pitä­nyt men­nä kokouk­seen. Osal­lis­tuin kau­pun­gin tar­joa­maan kou­lu­tuk­seen kau­pun­gin omis­ta­mien yhtiöi­den hal­li­tus­ten jäse­nil­le. Kos­ka Mik­ko Säre­lä­kään ei pääs­syt, kävin pai­kal­la kokouk­sen alus­sa. Tuol­loin käsi­tel­tiin oikai­su­pyyn­töä Mal­min len­to­ken­tän Han­gaa­rin vuo­kraa­mat­ta jättämisestä.

Oikai­su­pyyn­tö Mal­mi len­to­ken­tän han­gaa­rin vuo­kraa­mat­ta jättämisestä

Oikai­su­pyyn­töa perus­tel­tiin sil­lä, että pää­tös perus­tuu val­hei­siin ja lait­to­muuk­siin. Onko­han vali­tuk­sen teki­jä tul­lut aja­tel­leek­si, että hyväk­syes­sään oikai­su­pyyn­nön lau­ta­kun­ta jou­tui­si yhty­mään myös perus­te­lui­hin? Vas­taeh­do­tuk­sen teh­nyt kokoo­muk­sen Atte Kale­va jou­tui mene­mään aika mut­kal­le muo­toil­les­saan vas­taeh­do­tuk­sen niin, ettei sii­nä samal­la julis­te­ta vir­ka­mie­hiä lain­rik­ko­jik­si ja valeh­te­li­joik­si. Se oli vähän sii­nä ja sii­nä, voi­ko oikai­su­pyyn­nön yhtey­des­sä päät­tää muu­ta kuin hyväk­syä tai hylä­tä, mut­ta emme ryh­ty­neet hal­ko­maan hiuk­sia. Kale­van ehdo­tus hävi­si sel­vin nume­roin. Sitä kan­nat­ti Kale­van muka­na kokoo­muk­sen Sir­pa Asko-Sel­ja­vaa­ra ja perus­suo­ma­lais­ten Hyttinen.

Lau­ta­kun­nal­le ker­rot­tiin, että eri­lai­siin tapah­tu­miin vuo­kraa­mi­nen tuot­taa rahaa enem­män kuin len­to­ko­ne­hal­lik­si vuo­kraa­mi­nen. Lisäk­si tapah­tu­mis­ta on ilmeis­tä ulkois­ta hyö­tyä. Edel­leen ken­täl­lä jäl­jel­lä ole­vat koneet mah­tu­vat kaik­ki toi­seen halliin.

Ystä­väl­li­se­nä neu­vo­na kai­kil­le oikai­su­pyyn­tö­jen teki­jöil­le: miet­ti­kää vähän perus­te­lu­ja. Pyyn­töä ei kan­na­ta perus­tel­la taval­la, joka tekee sii­hen suos­tu­mi­sen mahdottomaksi.

Tämän kokouk­sen muut asiat meni­vät lis­tan mukaan. Pyö­räi­ly­oh­jel­man tilan­ne­kat­sauk­seen lii­tet­tiin toi­vo­mus, että hen­ki­lö­re­surs­se­ja irro­tet­tai­siin pyö­rä­reit­tien suun­nit­te­luun, sil­lä nyt on jää­nyt mää­rä­ra­ho­ja käyt­tä­mät­tä suun­ni­tel­mien puuttuessa.

 

 

22 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 12.9.2017”

 1. … nyt on jää­nyt mää­rä­ra­ho­ja käyt­tä­mät­tä suun­ni­tel­mien puuttuessa

  Seli­tys meni läpi lau­ta­kun­nas­ta? Eikö kukaan kysy­nyt mik­sei raho­ja käy­tet­ty reu­na­ki­vien poistoon?

 2. ant­ti:
  Seli­tys meni läpi lau­ta­kun­nas­ta? Eikö kukaan kysy­nyt mik­sei raho­ja käy­tet­ty reu­na­ki­vien poistoon?

  Reu­na­ki­vien pois­to pitää suunnitella? 😀

  Vaka­vam­min, pyö­rä­tei­den mää­rä­ra­ho­ja sai­si kyl­lä kulu­maan ihan vain kor­jaa­mal­la ja paran­ta­mal­la nykyi­siä. Hel­sin­gis­sä on pal­jon pyö­rä­tei­tä, jot­ka ovat röyk­kyi­siä asfalt­ti­pa­la­pe­le­jä, kun ne on kai­vet­tu moneen ker­taan auki ja kai­van­not on pai­kat­tu huonosti. 

  Myös Antin mai­nit­se­mat reu­na­ki­vet hait­taa­vat monel­la pyörätiellä.

  Ensim­mäi­nen korjaus/parannuskohde, joka tulee mie­leen, on Paki­lan­tie. Käpy­län­tien klv on myös todel­la huo­nos­sa kunnossa.

 3. Yli­pään­sä pyö­rä­tei­den raken­ta­mi­nen on Hel­sin­gis­sä täl­lä het­kel­lä lii­ak­si yli­kal­lii­ta kal­lion­rä­jäy­tys­hank­kei­ta ja lii­an vähän perus­in­fran yllä­pi­toa ja parantamista. 

  Esi­mer­kik­si suun­ta­vii­tat puut­tu­vat aika monel­ta käy­te­tyl­tä pyö­rä­väy­läl­tä koko­naan, tai nii­tä on hyvin satun­nai­ses­ti joka nel­jän­nes­sä ris­teyk­ses­sä. Tämä ei ole ongel­ma, jos ajaa tut­tu­ja reit­te­jä tutuil­la seu­duil­la, mut­ta tekee todel­la vas­ten­mie­li­sek­si tait­taa satun­nai­sia asioin­ti­mat­ko­ja vie­raam­mil­le seu­duil­le pyö­räl­lä. Ei nois­ta lähiöi­den mil­joo­nis­ta saman­nä­köi­sis­tä ali­kul­ku­ris­teyk­sis­tä muis­ta, että mis­tä piti kään­tyä, vaik­ka oli­si jon­kun ker­ran men­nyt ennenkin.

  1. Pyö­rä­tei­den suun­ta­viit­to­jen ongel­ma­na on se, että joi­den­kin mie­les­tä on hir­veän hyvä vit­si vään­tää ne osoit­ta­maan vää­rään suun­taan. On teh­tä­vä viit­to­ja, joi­ta ei voi vääntää.

 4. Ker­ron nyt tark­kaan var­jel­lun salai­suu­den: Jos tolp­pa on muo­dol­taan ihan mikä tahan­sa pait­si pyö­reä, viit­to­ja ei voi käännellä.

 5. Pyö­rä­tei­den raken­ta­mi­nen asu­tuk­sel­le tuot­tai­si enem­män rahaa…

 6. Pyö­räi­ly­oh­jel­man tilan­ne­kat­sauk­seen lii­tet­tiin kuu­lem­ma toi­vo­mus, että hen­ki­lö­re­surs­se­ja irro­tet­tai­siin pyö­rä­reit­tien suun­nit­te­luun. Oikeas­ti kyl­lä tun­tuu, että Hel­sin­gis­sä ei nyky­ään pal­jon muu­ta suun­ni­tel­la­kaan kuin pyöräreittejä.

 7. Kus­ti P.: Oikeas­ti kyl­lä tun­tuu, että Hel­sin­gis­sä ei nyky­ään pal­jon muu­ta suun­ni­tel­la­kaan kuin pyöräreittejä.

  Vika on sus­sa, ei muaal­la. Juu­ri lau­ta­kun­nal­le esi­te­tyn rapor­tin mukaan suun­nit­te­lu ja raken­ta­mi­nen ovat pahas­ti myö­häs­sä aika­tau­lus­ta. Täl­lä menol­la baa­na­ver­kon raken­ta­mi­seen menee vuosisata.

 8. Baa­na­ver­kos­to syn­tyi­si hel­pos­ti ihan vain asfalt­tia maa­laa­mal­la. Hel­sin­gin pyö­räin­fran ongel­ma ei ole se, ettei­kö pyö­ril­le oli­si reit­te­jä. Ongel­ma on lähin­nä sii­nä, ettei kau­pun­kiin ole suun­ni­tel­tu _pyörätieverkostoa_ tai jos onkin, niin ei sii­tä ole pyö­räi­li­jöil­le ker­rot­tu, eikä sitä ole tuon­ne kaduil­le merkattu.

  Hel­sin­gin kes­kel­tä löy­tyy kyl­lä autoi­li­joil­le ohjeet, että min­ne päin aja­mal­la ja mitä kais­to­ja valit­se­mal­la pää­see Lah­teen, Tur­kuun ja mui­hin maa­lais­pi­tä­jiin. Mat­kal­la ei ole edes kovin pal­joa epä­loo­gi­suuk­sia, vaan suun­nil­leen Ete­lä-Espal­la voi jo vali­ta kais­tan ja sil­lä kais­tal­la pysy­mäl­lä on rei­lun tun­nin kulut­tua radiomastokaupungissa.

  Pyö­räi­li­jäl­le sen sijaan tun­tuu vai­keal­ta pääs­tä samas­ta pai­kas­ta Pasi­laan. Reit­ti kyl­lä on ole­mas­sa ja se on mel­ko suo­ra, mut­ta sitä ei ole mer­kat­tu tai vii­toi­tet­tu, se sisäl­tää pät­kiä, jois­sa käy mie­les­sä, että saa­ko täs­sä edes fil­la­ril­la ajaa vai pitäi­si­kö talut­taa (Kes­kus­ka­tu), mat­ka sisäl­tää aika epäin­tui­tii­vi­sia valin­to­ja ris­teyk­sis­sä (Lin­nun­lau­lun läpi ei seu­ra­ta juna­ra­taa, vaan kou­ka­taan lin­joil­le), yhden kort­te­lin pää­see aja­maan ajo­ra­dal­la jne. Ensi­ker­ta­lai­sel­la mat­ka fil­la­ril­la Espal­ta Pasi­laan kes­tää har­ha­ret­ki­neen suun­nil­leen saman kuin autol­la Lahteen.

  Ja siis ongel­ma pyö­räi­lyn lisää­mi­sen kan­nal­ta on se, että kun ensim­mäi­sen ker­ran yrit­tä­nyt sitä työ­mat­kaan­sa fil­la­ril­la, niin koke­mus on väis­tä­mät­tä niin huo­no, ettei tois­ta ker­taa tee mieli.

 9. j‑lu:

  Ja siis ongel­ma pyö­räi­lyn lisää­mi­sen kan­nal­ta on se, että kun ensim­mäi­sen ker­ran yrit­tä­nyt sitä työ­mat­kaan­sa fil­la­ril­la, niin koke­mus on väis­tä­mät­tä niin huo­no, ettei tois­ta ker­taa tee mieli.

  Tur­haa luo­pua työ­mat­kois­taan ensim­mäi­sen ker­ran jäl­keen. Sen jäl­keen­hän reit­ti on tut­tu ja mie­li­kin paranee.

 10. Mik­ko H:Täl­lä menol­la baa­na­ver­kon raken­ta­mi­seen menee vuosisata. 

  Ajoin juu­ri käpy­län “baa­naa” kes­kel­lä päi­vää. Yksin sain ajaa. Kausi on kai sit­ten ohi. Aika lyhyt seson­ki ja iso investointi.

  1. Minun ajaes­sa­ni siel­lä on kyl­lä ollut mui­ta­kin. Se on työ­mat­ka­pyö­räi­li­jöi­den käyt­tä­mä, joten kes­kel­lä päi­vää ei ole kovas­ti lii­ken­net­tä. Tämän yhtey­den käyt­töä hei­ken­tää Pasi­lan työ­mai­den han­ka­la kier­to, joka kar­kot­taa pyö­räi­li­jöi­tä muualle.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minun ajaes­sa­ni siel­lä on kyl­lä ollut mui­ta­kin. Se on työ­mat­ka­pyö­räi­li­jöi­den käyt­tä­mä, joten kes­kel­lä päi­vää ei ole kovas­ti lii­ken­net­tä. Tämän yhtey­den käyt­töä hei­ken­tää Pasi­lan työ­mai­den han­ka­la kier­to, joka kar­kot­taa pyö­räi­li­jöi­tä muualle.

  pikem­min­kin se että väy­lä ei var­si­nai­ses­ti edes kier­rä­tä lii­ken­net­tä työ­maan ohi, vaan ajat­taa kes­kel­le aivan päin hel­vet­tiä suun­ni­tel­tua ja toteu­tet­tua liikennesumppua.

 12. Jos Pasi­la ker­ran nyt on mer­kit­tä­vä kat­kos, se oli­si kan­nat­ta­nut hoi­taa kun­nol­la. Ja Kala­sa­ta­ma myös.

  Tule­vai­suus on toki ensi vuo­si­kym­me­nel­lä ja asiat rat­kea­vat jos­kus “itses­tään” mut­ta kyl­lä ura­koit­si­joil­le voi ihan oikeas­ti aset­taa ehto­ja sii­tä että rei­tit ja kier­to­tiet hoi­de­taan kun­nol­la. Kun nuo ei ihan mitään kaa­pe­li­kai­van­to­ja ole.

  Irral­li­set pyö­rä­tien­pät­kät on ihan vas­taa­via kuin se län­si­väy­lä joka päät­tyy valo­ris­teyk­seen ja ruutukaavaan.

 13. j‑lu:
  Baa­na­ver­kos­to syn­tyi­si hel­pos­ti ihan vain asfalt­tia maalaamalla.

  Pyö­räi­li­jäl­le sen sijaan tun­tuu vai­keal­ta pääs­tä samas­ta pai­kas­ta Pasi­laan. Reit­ti kyl­lä on ole­mas­sa ja se on mel­ko suo­ra, mut­ta sitä ei ole mer­kat­tu tai vii­toi­tet­tu, se sisäl­tää pät­kiä, jois­sa käy mie­les­sä, että saa­ko täs­sä edes fil­la­ril­la ajaa vai pitäi­si­kö talut­taa (Kes­kus­ka­tu), mat­ka sisäl­tää aika epäin­tui­tii­vi­sia valin­to­ja ris­teyk­sis­sä (Lin­nun­lau­lun läpi ei seu­ra­ta juna­ra­taa, vaan kou­ka­taan lin­joil­le), yhden kort­te­lin pää­see aja­maan ajo­ra­dal­la jne. Ensi­ker­ta­lai­sel­la mat­ka fil­la­ril­la Espal­ta Pasi­laan kes­tää har­ha­ret­ki­neen suun­nil­leen saman kuin autol­la Lahteen. 

  Tämä ker­taa sata! Erin­omai­nen huo­mio, johon tör­mää kes­kus­tan ulkopuolellakin.

  Mut­ta eten­kin mat­kat kau­pun­gin (ja siis mel­kein väis­tä­mät­tä kes­kus­tan) hal­ki ovat han­ka­lia juu­ri tämän takia. Kokei­le­mal­la oppii par­haat rei­tit, mut­ta nii­tä kokei­lu­ja jou­tuu teke­mään pal­jon ja pyö­rä­tie­mer­kin­nät “maas­tos­sa” ovat ajoit­tain todel­la epäselviä.

  Punai­sel­la maa­lil­la tosi­aan pääs­täi­siin jo pitkälle!

 14. PRNDL:
  Jos Pasi­la ker­ran nyt on mer­kit­tä­vä kat­kos, se oli­si kan­nat­ta­nut hoi­taa kun­nol­la. Ja Kala­sa­ta­ma myös.

  Tule­vai­suus on toki ensi vuo­si­kym­me­nel­lä ja asiat rat­kea­vat jos­kus “itses­tään” mut­ta kyl­lä ura­koit­si­joil­le voi ihan oikeas­ti aset­taa ehto­ja sii­tä että rei­tit ja kier­to­tiet hoi­de­taan kun­nol­la. Kun nuo ei ihan mitään kaa­pe­li­kai­van­to­ja ole.

  Irral­li­set pyö­rä­tien­pät­kät on ihan vas­taa­via kuin se län­si­väy­lä joka päät­tyy valo­ris­teyk­seen ja ruutukaavaan.

  Niil­le irral­li­sil­le Hämeen­tien pyö­rä­kais­toil­le on löy­ty­mäs­sä jat­ko­reit­ti, eli sil­ta Sil­ta­saa­res­ta Kai­sa­nie­men­lah­den yli. Hin­taa lie­nee noin 10 meuroa.

  http://wspdesignworks.com/wspdw/wp-content/uploads/2017/09/mitajos1_kartta.pdf

  Pal­ve­lee muka­vas­ti Kal­lios­sa asu­via Vih­rei­den äänes­tä­jiä ja Haka­nie­mes­sä majai­le­via Sos­su­ja, joten sil­ta toteu­tuu kun­han Kok­ka­rit saa­vat jotakin.

 15. Työ­mat­ka fil­la­ril­la: Tur­haa luo­pua työ­mat­kois­taan ensim­mäi­sen ker­ran jäl­keen. Sen jäl­keen­hän reit­ti on tut­tu ja mie­li­kin paranee.

  Monas­ti vaa­tii kyl­lä aina­kin yhden vkl käy­tön reit­tien etsimiseen.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pyö­rä­tei­den suun­ta­viit­to­jen ongel­ma­na on se, että joi­den­kin mie­les­tä on hir­veän hyvä vit­si vään­tää ne osoit­ta­maan vää­rään suun­taan. On teh­tä­vä viit­to­ja, joi­ta ei voi vääntää.

  Kyl­lä se suu­rem­pi ongel­ma ovat hul­lun­haus­kat vii­tat Mal­mil­le, Viher­laak­soon tai muu­al­le näreik­köön. Pyö­räi­li­jää kiin­nos­ta käy­tän­nös­sä Hel­sin­kiin vai maal­le ja Kehäl­lä itään vai länteen.

 17. Ei kai pyö­rä­tei­den kor­jaa­mi­nen niin vai­kea­ta pitäi­si olla?
  Reu­na­ki­vet ja asfalt­ti onkin jo mai­nit­tu. Uudet rei­tit tie­tys­ti on kivo­ja, mut­ta voi­si­ko ne tiet nyt vii­mein­kin lait­taa sem­moi­sik­si, että ne säi­lyi­si­vät saman­lai­si­na usei­den kort­te­lei­den mat­kal­ta? Eli ettei­vät väy­lät muut­tui­si pel­kik­si jal­ka­käy­tä­vik­si, pyö­rä­tiet vaih­te­li­si maa­la­tuis­ta kais­tois­ta pyö­rä­teik­si, yhdis­te­tyik­si väy­lik­si tai auto­tien toi­sel­le puo­lel­le? Ja mie­lel­lään ne mer­kin­nät yhte­ne­väi­sik­si joka suun­nas­ta ja maa­lit vas­taa­maan lii­ken­ne­merk­ke­jä. Jou­tuu välil­lä arvai­le­maan. Tämä ei siis kan­ta­kau­pun­gis­sa vaan siel­lä, mis­sä pol­ku­pyö­räl­le löy­tyy luon­tai­nen käyttöympäristö.

  Onko pyö­rä­teis­sä auto­tei­tä huo­nom­pi poh­ja kun nii­hin niin kovin hel­pos­ti tulee pai­nau­mia ja reu­noil­taan pys­tyyn nouse­via halkeamia?

  Ja mikä muu­ten on syy­nä, että Kan­nel­mäes­sä Pris­man koh­dal­la siir­ret­tiin Kehän vie­rei­nen suo­ra kevyen lii­ken­teen väy­lä kai­kin puo­lin huo­nom­mal­le mut­kal­le ja suo­raan bus­si­py­sä­kin vie­reen (ja pako­kaa­suun)? Ja mik­si jätet­tiin muu­tok­ses­sa toi­seen ris­teyk­seen huo­no pääl­lys­te­tilk­ku­täk­ki ja teh­tiin toi­seen yli 90 asteen kään­nös met­si­kön takaa?

 18. Kal­le: Monas­ti vaa­tii kyl­lä aina­kin yhden vkl käy­tön reit­tien etsimiseen.

  Tämä on kyl­lä tot­ta. Ilmei­ses­ti pyö­rä­ver­kos­ton toi­mi­vuus ei oikeas­ti ole kenen­kään vas­tuul­la. Esi­mer­kik­si kes­kus­puis­tos­sa on paik­ko­ja jos­sa ris­teyk­ses­sä ei ole viit­toa, sit­ten on paik­ko­ja jos­sa reit­ti jakaan­tuu ja ris­teyk­ses­sä lukee vaik­ka Laak­so x km ja toi­seen suun­taa pelk­kä Laak­so. Kum­pi on siis lyhyem­pi reitti?

  Sen sijaan että jyr­si­tään kal­lio­ta mil­joo­nil­la voi­si lait­taa nyt muu­ta­man sata tuhat­ta sii­hen että pyö­rä­ver­kos­ta teh­täi­siin oikea lii­ken­ne­pal­ve­lu opas­tei­den avulla. 

  Simp­pe­li alku oli­si väri­koo­da­tut nopeim­mat rei­tit ete­lä — poh­joi­nen ja Itä- län­si — suunnilla.

 19. Simp­pe­li alku oli­si väri­koo­da­tut nopeim­mat rei­tit ete­lä – poh­joi­nen ja Itä- län­si – suunnilla.” 

  Kau­pun­gi­no­sit­tain avi­tet­tu­na ihan hel­ve­tin hyvä idea. 

  Pyö­räi­li­jää kiin­nos­ta käy­tän­nös­sä Hel­sin­kiin vai maal­le ja Kehäl­lä itään vai länteen.” 

  Ja tää taas on ihan vee­dun spe­de idea. Nimit­täin sil­lons­täl­lö­se­nä turis­ti­pyö­räi­li­jä­nä­kin (juu, katos kun me oma­ko­ti­ta­lo­läs­kit­kin lii­ku­taan muul­la­kin kun autol­la) mua NIMENOMAAN kiin­nos­taa mikä reit­ti vie vaik­ka, sano­taan­ko, Hei­de­ho­fiin kes­kel­tä ei yhtään mitään.

Vastaa käyttäjälle antti Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.