Kaupunkiympäristölautakunnan lista 19.9.2017

Kaup­pakar­tanonkatu 16:n asemakaava

Tämä oli meil­lä 28.2.2017 ja on nyt tul­lut lausun­nol­ta. Olen selostanut sisältöä tarkem­min silloin.

Tämä on harv­inainen purka­van saneer­auk­sen kohde. hekan huonokun­toiset asuin­talot pan­naan murskak­si ja tilalle raken­netaan liki kaksinker­tainen määrä ker­rosneliöitä. Tässä yhtey­dessä päivähoito luop­uu yhdestä päiväkodista. Tämän takia vasem­mis­toli­it­to pyysi asian viimek­si pöy­dälle. Sinän­sä kysymys päiväko­tien tarpeesta kuu­luu toiselle lau­takun­nalle, mut­ta jos VaKa on syyt­tänyt päiväko­tien puut­teesta kaavoit­ta­jaa, sil­loin mei­dän tietysti on käsiteltävä tätäkin asiaa.

Ström­bergin­tien asemakaava

Tämä oli meil­lä 14.3.2017 ja se on nyt tul­lut lausun­noil­ta ilman suurem­pia muu­tok­sia. Toim­i­ti­lakaa­va muute­taan asuinkaavak­si, jol­loin saadaan asun­to­ja noin 250 hengelle.

Uuden­maan Ely-keskuk­sen tien­pidon ja liiken­teen suun­nitel­mas­ta vuosille 2018–2021

Juuri mitään suun­nitelmia ei Helsingis­sä ole, kos­ka tämä hal­li­tus suun­taa rahat muualle. Tämän seu­rauk­se­na Jok­eri 2:n lin­jaan olen­naiew­sti kuu­lu­vat bus­sipysäk­it Tuusu­lantiel­lä esimerkik­si ovat siir­tyneet hamaan tule­vaisu­u­teen. Tämä on kyl­lä nerokas­ta. Kymm­nien miljoonien joukkoli­iken­nehanke, joka jää ram­mak­si muu­ta­man kymme­nen tuhan­nen euron pysäkki­jär­jeste­ly­jen takia. Olisi parem­pi, että vas­tuu val­tion teistä Helsingis­sä siir­ty­isi kaupungille – ja samal­la tietysti vaik­ka asukaslukua vas­taa­va määrä rahaa.

Ei vieläkään yhtään uut­ta ase­makaavaa. Edelli­nen oli huhtiku­us­sa. Ymmär­rän, että organ­isaa­tiomuu­tos ottaa kville, mut­ta silti.

 

6 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 19.9.2017”

 1. Monipuolis­te­taanko hallinta­muo­to­ja kaup­pakar­tanon kaavassa?

 2. Voitko Osmo kysyä viran­halti­joil­ta, mikä kaavo­ja viivyt­tää? Viekö talousarvion valmis­telu koko organ­isaa­tion johdon huomion?

 3. Ely-keskuk­sen suun­nitelmista: Mihin ihmeeseen noi­ta vai­h­tu­via nopeusra­joituk­sia oikein tarvi­taan? Mikä niistä tekee kiireel­lisem­mät kuin vaik­ka noista Jok­eri II:n bus­sipysäkeistä? Min­ulle ei aukea tien­pidon investoin­tien logi­ik­ka ollenkaan.

 4. Ely-keskuk­sis­ra puheen ollen, hesaris­sakin ker­rot­ti­in hil­jan että Vihd­in­tieltä Espoon puolelta pois­tet­ti­in koul­u­lais­ten suo­jatie, kos­ka nykyiset suun­nit­teluph­jeet ei sal­li aiem­paa raken­nel­maa tur­val­lisu­u­den takia, eikä rahaa alikulku­un ole. Kiin­toisa kysymys ei ole toimikobtiepi­iri tyh­mästi, vaan mikä demokraat­tis­es­ti valit­tu elin/ketkä on voin­ut hyväksyä ohjeen, jon­ka mukaan on parem­pi että ihmiset ylit­tävät tien vas­ta sit­ten kun ruuh­ka on men­nyt ohi, kuin se, että tuo­daan betoni­por­sai­ta kaven­ta­maan kaisto­ja ja rajoi­tus­ta las­ke­taan kunnes suo­jati­etä noudatetaan?

  1. Tämä oli aivan käsit­tämätön päätös. Lähdet­ti­in siitä, etä on vaar­al­lista luot­taa siihen, että autoil­i­jat nou­dat­taisi­vat suo­jati­etä koske­via lake­ja, kos­ka tämä ei ole autoil­i­jan laji­tyyp­il­listä käyt­täy­tymist ja pois­tet­ti­in suo­jatie ajatuk­sel­la, että voivathan lapset men­nä koulu­un sit­ten ruuh­ka-ajan jäl­keen. Suo­jatielle gval­ot ja pain­on­apit. Ei mak­sa paljon.
   Sinän­sä meil­lä pitäisi olla enem­män kam­er­avalvon­taa suo­jateil­lä, kos­ka suo­jatiesään­nön rikkomi­nen on ylinopeut­takin vaarallisempaa.
   On muuten hyvä, että Helsin­gin alueel­la on aika vähän val­tion määräys­val­las­sa ole­via teitä. 

 5. “Lähdet­ti­in siitä, etä on vaar­al­lista luot­taa siihen, että autoil­i­jat nou­dat­taisi­vat suo­jati­etä koske­via lake­ja, kos­ka tämä ei ole autoil­i­jan laji­tyyp­il­listä käyttäytymist ”

  En kyl­lä vetäisi met­sän keskeltä tule­vaa pyöräti­etä tien ylitse raivaa­mat­ta kun­nol­la ja läh­tien olet­ta­muk­ses­ta, että kyl­lähän pyöräil­i­jät nyt ymmärtää hidas­taa ja kat­soa jos siinä sat­tuu ole­maan vähän puskaa edessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.