Kaupunkiympäristölautakunnan lista 19.9.2017

Kaup­pa­kar­ta­non­ka­tu 16:n asemakaava

Tämä oli meil­lä 28.2.2017 ja on nyt tul­lut lausun­nol­ta. Olen selos­ta­nut sisäl­töä tar­kem­min silloin.

Tämä on har­vi­nai­nen pur­ka­van sanee­rauk­sen koh­de. hekan huo­no­kun­toi­set asuin­ta­lot pan­naan murs­kak­si ja tilal­le raken­ne­taan liki kak­sin­ker­tai­nen mää­rä ker­ros­ne­liöi­tä. Täs­sä yhtey­des­sä päi­vä­hoi­to luo­puu yhdes­tä päi­vä­ko­dis­ta. Tämän takia vasem­mis­to­liit­to pyy­si asian vii­mek­si pöy­däl­le. Sinän­sä kysy­mys päi­vä­ko­tien tar­pees­ta kuu­luu toi­sel­le lau­ta­kun­nal­le, mut­ta jos VaKa on syyt­tä­nyt päi­vä­ko­tien puut­tees­ta kaa­voit­ta­jaa, sil­loin mei­dän tie­tys­ti on käsi­tel­tä­vä tätä­kin asiaa.

Ström­ber­gin­tien asemakaava

Tämä oli meil­lä 14.3.2017 ja se on nyt tul­lut lausun­noil­ta ilman suu­rem­pia muu­tok­sia. Toi­mi­ti­la­kaa­va muu­te­taan asuin­kaa­vak­si, jol­loin saa­daan asun­to­ja noin 250 hengelle.

Uuden­maan Ely-kes­kuk­sen tien­pi­don ja lii­ken­teen suun­ni­tel­mas­ta vuo­sil­le 2018–2021

Juu­ri mitään suun­ni­tel­mia ei Hel­sin­gis­sä ole, kos­ka tämä hal­li­tus suun­taa rahat muu­al­le. Tämän seu­rauk­se­na Joke­ri 2:n lin­jaan olen­nai­ews­ti kuu­lu­vat bus­si­py­sä­kit Tuusu­lan­tiel­lä esi­mer­kik­si ovat siir­ty­neet hamaan tule­vai­suu­teen. Tämä on kyl­lä nero­kas­ta. Kymm­nien mil­joo­nien jouk­ko­lii­ken­ne­han­ke, joka jää ram­mak­si muu­ta­man kym­me­nen tuhan­nen euron pysäk­ki­jär­jes­te­ly­jen takia. Oli­si parem­pi, että vas­tuu val­tion teis­tä Hel­sin­gis­sä siir­tyi­si kau­pun­gil­le – ja samal­la tie­tys­ti vaik­ka asu­kas­lu­kua vas­taa­va mää­rä rahaa.

Ei vie­lä­kään yhtään uut­ta ase­ma­kaa­vaa. Edel­li­nen oli huh­ti­kuus­sa. Ymmär­rän, että orga­ni­saa­tio­muu­tos ottaa kvil­le, mut­ta silti.

 

6 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 19.9.2017”

 1. Moni­puo­lis­te­taan­ko hal­lin­ta­muo­to­ja kaup­pa­kar­ta­non kaavassa?

 2. Voit­ko Osmo kysyä viran­hal­ti­joil­ta, mikä kaa­vo­ja vii­vyt­tää? Vie­kö talous­ar­vion val­mis­te­lu koko orga­ni­saa­tion joh­don huomion?

 3. Ely-kes­kuk­sen suun­ni­tel­mis­ta: Mihin ihmee­seen noi­ta vaih­tu­via nopeus­ra­joi­tuk­sia oikein tar­vi­taan? Mikä niis­tä tekee kii­reel­li­sem­mät kuin vaik­ka nois­ta Joke­ri II:n bus­si­py­sä­keis­tä? Minul­le ei aukea tien­pi­don inves­toin­tien logiik­ka ollenkaan.

 4. Ely-kes­kuk­sis­ra puheen ollen, hesa­ris­sa­kin ker­rot­tiin hil­jan että Vih­din­tiel­tä Espoon puo­lel­ta pois­tet­tiin kou­lu­lais­ten suo­ja­tie, kos­ka nykyi­set suun­nit­te­luph­jeet ei sal­li aiem­paa raken­nel­maa tur­val­li­suu­den takia, eikä rahaa ali­kul­kuun ole. Kiin­toi­sa kysy­mys ei ole toi­mi­kob­tie­pii­ri tyh­mäs­ti, vaan mikä demo­kraat­ti­ses­ti valit­tu elin/ketkä on voi­nut hyväk­syä ohjeen, jon­ka mukaan on parem­pi että ihmi­set ylit­tä­vät tien vas­ta sit­ten kun ruuh­ka on men­nyt ohi, kuin se, että tuo­daan beto­ni­por­sai­ta kaven­ta­maan kais­to­ja ja rajoi­tus­ta las­ke­taan kun­nes suo­ja­tie­tä noudatetaan?

  1. Tämä oli aivan käsit­tä­mä­tön pää­tös. Läh­det­tiin sii­tä, etä on vaa­ral­lis­ta luot­taa sii­hen, että autoi­li­jat nou­dat­tai­si­vat suo­ja­tie­tä kos­ke­via lake­ja, kos­ka tämä ei ole autoi­li­jan laji­tyy­pil­lis­tä käyt­täy­ty­mist ja pois­tet­tiin suo­ja­tie aja­tuk­sel­la, että voi­vat­han lap­set men­nä kou­luun sit­ten ruuh­ka-ajan jäl­keen. Suo­ja­tiel­le gva­lot ja pai­no­na­pit. Ei mak­sa paljon.
   Sinän­sä meil­lä pitäi­si olla enem­män kame­ra­val­von­taa suo­ja­teil­lä, kos­ka suo­ja­tie­sään­nön rik­ko­mi­nen on yli­no­peut­ta­kin vaarallisempaa.
   On muu­ten hyvä, että Hel­sin­gin alu­eel­la on aika vähän val­tion mää­räys­val­las­sa ole­via teitä. 

 5. Läh­det­tiin sii­tä, etä on vaa­ral­lis­ta luot­taa sii­hen, että autoi­li­jat nou­dat­tai­si­vat suo­ja­tie­tä kos­ke­via lake­ja, kos­ka tämä ei ole autoi­li­jan laji­tyy­pil­lis­tä käyttäytymist ”

  En kyl­lä vetäi­si met­sän kes­kel­tä tule­vaa pyö­rä­tie­tä tien ylit­se rai­vaa­mat­ta kun­nol­la ja läh­tien olet­ta­muk­ses­ta, että kyl­lä­hän pyö­räi­li­jät nyt ymmär­tää hidas­taa ja kat­soa jos sii­nä sat­tuu ole­maan vähän pus­kaa edessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.