Puheenvuoroni kaupunginvaltuuston strategiakeskustelussa

Asun­to­tuo­tan­non määrä

Toi­sin kuin jul­ki­ses­ta kes­kus­te­lus­ta voi­si luul­la, asu­mi­nen ei ole kal­lis­tu­nut koko Hel­sin­gin seu­dul­la, vaan lähin­nä vain Hel­sin­gin ratik­ka­kau­pun­gis­sa. Kehys­kun­nis­sa ne ovat jopa laskeneet.

Se, että ihmi­set halua­vat nime­no­maan Hel­sin­kiin, osoit­taa, että olem­me teh­neet jotain naa­pu­ri­kau­pun­ke­ja parem­min. Sil­ti asu­mi­sen kal­lis­tu­mi­nen on suu­ri sosi­aa­li­nen vääryys.

Ric­hard Flo­ri­da on kir­joit­ta­nut, että Yhdys­val­lois­sa nuor­ten kou­lu­tet­tu­jen hakeu­tu­mi­nen asu­mi­nen kau­pun­kien kes­kusa­lueil­le on tyreh­ty­nyt. Pai­kal­li­nen Nur­mi­jär­vi-ilmiö on taas voimissaan.

Par­hais­sa kau­pun­geis­sa kau­pun­kia­su­mi­ses­ta on tul­lut niin suo­sit­tua, että asu­mi­ses­ta on tul­lut lii­an kal­lis­ta nuo­ril­le luo­vil­la kan­sa­lai­sil­le, eivät­kä nämä enää mah­du par­hai­siin kaupunkeihin.

On jopa elin­kei­no­po­liit­ti­nen ongel­ma, jos luo­vat nuo­ret osaa­jat eivät pys­ty asu­maan Helsingissä.

Me olem­me rea­goi­neet asu­mi­sen kysyn­tään aivan lii­an hitaas­ti. Stra­te­gias­sa pyri­tään asun­to­tuo­tan­toa lisää­mään, mut­ta kovin varo­vai­ses­ti. Pal­jon hitaam­min kuin muut vas­taa­vas­sa ase­mas­sa ole­vat kaupungit.

Syy ei kui­ten­kaan ole vain Hel­sin­gin. Muu­al­la val­tio osal­lis­tuu huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mil­la sum­mil­la kau­pun­kien kas­vun vaa­ti­miin infrain­ves­toin­tei­hin. Sik­si olem­me jää­mäs­sä Tuk­hol­man, Köö­pen­ha­mi­nan ja Tal­lin­nan jalkoihin.

Hyväk­syn, että näis­sä olois­sa kau­pun­ki lisää asun­to­tuo­tan­toa niin varo­vai­ses­ti kuin lisää, kos­ka val­tion suh­tau­tu­mi­nen kau­pun­gis­tu­mi­seen on niin torjuva.

On kui­ten­kin varau­dut­ta­va myös sii­hen, että meil­lä on hal­li­tus, jon­ka suh­tau­tu­mi­nen kau­pun­gis­tu­mi­seen on suo­peam­pi. Sil­loin on varau­dut­ta­va asun­to­tuo­tan­non nope­aan lisää­mi­seen. Niin­pä esi­tän­kin ponnen:

Hyväk­syes­sään stra­te­gian kau­pun­gin­val­tuus­to edel­lyt­tää, että kau­pun­ki varau­tuu yhteis­työs­sä val­tio­val­lan kans­sa tar­vit­taes­sa nopeut­ta­maan asun­to­tuo­tan­toa stra­te­gias­sa suunnitellusta.

Lai­na­kat­to

Stra­te­gias­sa esi­te­tään, ettei kau­pun­gin lai­na­mää­rä asu­kas­ta koh­den nouse. Jos panos­tam­me voi­mak­kaas­ti kau­pun­gin kas­vuun, tämä rajoi­te on epätarkoituksenmukainen.

En halua olla siir­tä­mäs­sä las­ku­ja tule­vil­le pol­vil­la, mut­ta vel­kaan­tu­mi­nen ei ole vas­tuu­ton­ta, jos tuot­ta­va omai­suus nousee yhtä paljon.

Kun me kaa­voi­tam­me kau­pun­gin omis­ta­maa maa­ta asun­to­tuo­tan­toon, jou­dum­me inves­toi­maan mer­kit­tä­väs­ti infra­struk­tuu­riin ja tont­tien raken­nus­kel­poi­suu­teen, mut­ta vas­taa­vas­ti maa­omai­suu­tem­me arvo nousee.

Jos me myym­me ton­tit, kau­pun­gin vel­ka­mää­rä ei kas­va, mut­ta jos­kus on tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­paa vuo­kra­ta ton­tit. Valin­ta myy­mi­sen ja vuo­kraa­mi­sen välil­lä on tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus­ky­sy­mys ja sel­lai­se­na se pitäi­si tapaus­koh­tai­ses­ti rat­kais­ta. Sik­si kas­va­vaa maa­omai­suut­ta vas­taan pitäi­si tar­vit­taes­sa voi­da ottaa velkaa.

Mikään ei ole niin hyvä vakuus kuin vuo­krat­tu, indek­sieh­toi­nen tont­ti. Talo voi vie­lä homeh­tua, mut­ta tont­ti on ja pysyy.

Täs­tä en kui­ten­kaan tee edes pon­sie­si­tys­tä, kos­ka olen ymmär­tä­nyt, että asias­ta on neu­vot­te­luis­sa vään­net­ty tiukasti.

.…

Auto­pai­kat

Lopuk­si haluan osoit­taa ilo­ni sii­tä, että täs­sä stra­te­gias­sa hyväk­sy­tään vih­rei­den pit­kä­ai­kai­nen tavoi­te: siir­ty­mi­nen koh­ti mark­ki­naeh­tois­ta pysäköintiä.

Tal­len­na

43 vastausta artikkeliin “Puheenvuoroni kaupunginvaltuuston strategiakeskustelussa”

 1. Min­kä­lai­sel­la aika­tau­lul­la tuo­hon mark­ki­naeh­toi­seen pysä­köin­tiin siirrytään?
  Kuu­los­taa lupaavalta!

 2. Mitäs tuol­la tavoit­teel­la pape­ris­sa tekee, kun on jo kaa­voi­tet­tu Kes­ki-Pasi­la, Jät­kä­saa­ri ja Kala­sa­ta­ma hyvin pit­käl­ti? Jos tuo ei mene heti käy­tän­töön, niin talot suun­ni­tel­laan van­han mukaan vie­lä vuo­sia, kun muu­ta ei voi­da. Menee aika pit­kään noi­den aluei­den jäl­keen kun tulee saman­lai­sia aluei­ta jois­sa pär­jäi­si ilman autoa ja joi­hin ilman type­rää pak­ko­nor­mia sai­si pal­jon enem­män veronmaksajia/kuluttajia/asukkaita. Tätä type­ryyt­tä ihme­tel­lään samaan tapaan kuin met­ron lyhyi­tä pysäk­ke­jä. Kum­pi­kin estää nyt tehok­kaas­ti tehok­kaan ja urbaa­nin kau­pun­gin rakentamisen. 

  Hyvä jos on huo­mat­tu, että kau­pun­ki voi myös omis­taa itse, eikä vain myy­dä yksi­tyi­sil­le omai­suut­taan omak­si tap­piok­seen. Lai­naa­kin sai­si Hel­sin­gin kokoi­nen pul­ju hal­val­la, joten nyt kan­nat­tai­si kas­vaa jos ker­ran aikoo. Mut­ta ei kau­pun­gin tule­vis­ta suun­ta­vii­vois­ta tih­ku­neet tie­dot kovin vakuut­ta­via ole. Mitään ei olla oikeas­ti teke­mäs­sä, vaan kat­sel­laan ja ihme­tel­lään. Kyl­lä auto­paik­ka­nor­mis­ta pitää tul­la oikea pää­tös por­ras­te­lun sijaan, kun par­hai­ta aluei­ta ollaan kaa­voit­ta­mas­sa. Muu­ten menee Hel­sin­gin par­haat raken­nus­maat huk­kaan ja kan­ta­kau­pun­gin sijaan tulee pelk­kää hil­jais­ta lähiötä. 

  Kun tänään pää­tet­tiin vii­meis­tään, että Suo­mi tekee samaa poli­tiik­kaa kuin Trump, eli ilmas­to ja pako­lai­set vit­tuun, niin mik­si ei sit­ten kil­pail­tai­si kau­pun­gin kas­vus­sa Tuk­hol­ma suo­hon. Jäi­si aina­kin komeam­mat rau­niot. Nos­to­kur­kia kau­pun­ki täyteen!

 3. kau­pun­ki varau­tuu yhteis­työs­sä val­tio­val­lan kans­sa tar­vit­taes­sa nopeut­ta­maan asun­to­tuo­tan­toa stra­te­gias­sa suunnitellusta”

  Olet­ko siir­ty­mäs­sä Kepun val­tuus­to­ryh­mään kun edel­ly­tät alue­tu­kiai­sia Hel­sin­gin oman kaa­voi­tuk­sen edistämiseen? 

  Tuo­han on täs­mäl­leen sitä poli­tii­kaa, jota kepu ajaa ja jota aina­kin minä hel­sin­ki­läi­se­nä kavahdan.

 4. Mark­ki­naeh­toi­seen pysä­köin­ti on ainoa kes­tä­vä perus­ta, mut­ta se vaa­tii toi­mi­vat mark­ki­nat. Onko roh­keut­ta läh­teä pur­ka­maan sään­te­lyä, roh­keut­ta kaa­voit­taa riit­tä­väs­ti ja roh­keut­ta estää isoil­ta yhtiöil­tä mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käyt­tö? Eikä kau­pun­gin välis­tä­ve­dot­kaan auta asi­aa, mut­ta tavoi­te siis on hyvä.

 5. Val­tuu­tet­tu­jen rivis­sä tai­taa tul­la hil­jais­ta, kun ruve­taan kyse­le­mään stra­te­gian toteut­ta­mi­sen tehok­kuu­den perään. Tulos­ten seu­ran­ta ei ole riit­tä­vän teho­kas­ta. Se yhdis­tet­ty­nä lii­an vähäi­siin resurs­sei­hin ei luo hyviä edel­ly­tyk­siä tehok­kaal­le toi­min­nal­le. Kaik­ki yli­mää­räi­nen toi­min­ta tulee kau­pun­gin orga­ni­saa­tios­sa rutii­ni­töi­den pääl­le, jol­loin vähäis­ten resurs­sien vuok­si tulok­set eivät ole hyviä.

  Kau­pun­kior­ga­ni­saa­tion sisäl­lä kul­kee sanon­ta: “Ollaan kiin­nos­tut­tu, että rahat tule­vat käy­te­tyik­si, eikä tulok­sis­ta.” Olin häm­mäs­ty­nyt, kun kuu­lin tämän.

  Ker­ta­luon­tei­set raho­jen myön­tä­mi­set joh­ta­vat hie­man ongel­mal­li­seen tilan­tee­seen. Kos­ka se edel­lyt­tää lisä­työ­voi­man rek­ry­toin­te­ja, mikä on kau­pun­gin sisäl­lä han­ka­la pro­ses­si. Esi­mer­kik­si jos tulee joku vuo­den mää­rä­ra­ha. Niin on äkkiä men­nyt jo puo­let vuo­des­ta ennen kuin ensim­mäi­set uudet työn­te­ki­jät ovat opet­te­le­mas­sa tekemistä. 

  Jos perus­te­taan han­ke, niin jon­kun pitäi­si suun­ni­tel­la se ja napu­tet­ta­va tar­vit­ta­vat han­ke- ja pro­jek­ti­suun­ni­tel­mat kasaan, sekä muut doku­men­tit. Sit­ten sii­hen vie­lä pitäi­si jos­tain kai­vaa niu­kois­ta resurs­seis­ta tyln­te­ki­jät han­ke- ja pro­jek­tior­ga­ni­saa­tio­ta var­ten. Näis­sä olo­suh­teis­sa raho­jen käy­tön tulok­sel­li­suu­del­le jää toi­vo­mi­sen varaa.

  Kau­pun­ki tar­vit­see oman han­ke- ja pro­jek­ti­toi­mis­ton joka hoi­taa yksi­köil­le han­ke- ja pro­jek­ti­toi­min­taan liit­ty­vät perus­asiat kun­toon, kun stra­te­gian perus­teel­la rupe­aa tipah­te­le­maan yksi­köil­le “kark­ki­ra­ho­ja”, jot­ka nyt pitäi­si joten­kin käyt­tää. Myös tar­vi­taan riit­tä­vä rapor­toin­ti, jot­ta näh­dään että rahat on oikeas­ti käytetty.

 6. Siis tar­ken­nuk­se­na: Rahat oikeas­ti käy­tet­ty sii­hen mihin ne on tarkoitettu.

 7. Oikeas­ti ne “luo­vat kes­kit­ty­mät” ovat isois­sa kau­pun­geis­sa olleet alun­pe­rin jos­tain syys­tä hyl­jek­sit­ty­jä mut­ta sil­ti kes­kei­siä paikkoja. 

  Van­ho­ja teol­li­suusa­luei­ta ja ‑kiin­teis­tö­jä, rapis­tu­nei­ta huon­omai­nei­sia vuo­kra­ta­lo­kort­te­lei­ta jois­ta on saa­nut hal­val­la pal­jon tilaa. 

  Nii­tä ei ole läh­det­ty kehit­tä­mään kes­kus­joh­toi­ses­ti isol­la rahal­la vaan se luo­va kehi­tys on tapah­tu­nut pii­los­sa ja orgaanisesti.

  Aikaa myö­ten mai­ne para­nee, sijoit­ta­jat kiin­nos­tu­vat, hin­nat nouse­vat ja ei-niin-luo­va raha ostaa itse­nä tilal­le. Luo­va luok­ka muut­taa muualle. 

  Hel­sin­gis­sä ei enää juu­ri­kaan ole hal­paa jou­to­maa­ta ja ‑tilaa jos­sa tuo oli­si mah­dol­lis­ta. Van­hat sata­mat ja teol­li­suusa­lu­eet on hyvin nopeas­ti rahas­tet­tu ja rakennettu.

 8. Ante­ro Umpi­mie­li: Jos tuo ei mene heti käy­tän­töön, niin talot suun­ni­tel­laan van­han mukaan vie­lä vuo­sia, kun muu­ta ei voida.

  Kyl­lä­hän tuo­ta voi­si rat­kais­ta ohjaa­mal­la vir­ka­mie­hiä myön­tä­mään poik­keuk­sia ole­mas­sao­le­viin kaa­voi­hin pysä­köin­ti­paik­ko­jen osal­ta. Ja tie­dot­ta­mal­la lin­jauk­ses­ta rakennuttajille.

  Tie­tys­ti oli­si kiin­nos­ta­vaa näh­dä ennak­ko­ta­paus oikeu­des­sa kun joku naa­pu­ri valit­taa kaa­van vas­tai­ses­ta raken­nus­lu­vas­ta: eli pitäi­si­kö oikeus kaa­van vaa­ti­mas­ta pysä­köin­ti­paik­ka­mää­räs­tä poik­kea­mis­ta vähäi­se­nä vir­ka­mies­pää­tök­se­nä vai mer­kit­tä­vä­nä muu­tok­se­na joka vaa­ti­si uuden kaa­van ja sii­hen liit­ty­vän vuorovaikutusprosessin.

 9. Voi­sit­ko Osmo selit­tää, miten Kala­sa­ta­ma oli­si kaa­voi­tet­tu, jos auto­paik­ka­nor­mi oli­si eri­lai­nen? Nyt­hän aina­kin Itä­väy­län ete­lä­osaan tulee tosi tii­vis­tä korttelikaupunkia.Olisivatko talot kor­keam­pia, jos autoil­le ei teh­täi­si luo­lia talo­jen alle vai miten se näkyisi?

 10. Mie­les­tä­ni Soi­nin­vaa­ra osoit­taa täs­sä poik­keuk­sel­lien hyvää kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria, aika har­va blo­gis­ti nos­taa esiin noin roh­keas­ti vas­ta­väit­tei­tä ja vie­lä ana­ly­soi ne neutraalisti.

  Autoi­lu kes­kus­tas­sa on mie­les­tä­ni han­ka­laa ja sitä pitäi­si vähen­tää, mut­ta en pidä sii­tä että ihmi­siä ase­te­taan eriar­voi­seen ase­maan sil­lä perus­teel­la tar­vit­se­vat­ko he autoa täl­lä hetkellä.

  Ihmi­set ovat dynaa­mi­sia otuk­sia ja jonain het­ke­nä autoa tar­vit­see ja auto­pai­kal­le on tar­vet­ta ja toi­se­na het­ke­nä autoa ei tar­vit­se ja auto­pai­kas­ta voi­si luopua.

  Ide­aa­li tilan­ne mie­les­tä­ni oli­si, jos joku taho hal­lin­noi­si auto­paik­ko­jen resurs­se­ja ja vuo­krai­si nii­tä eteen­päin siten että kenen­kään ei tar­vit­se sitou­tua jon­kun pai­kan hal­lin­taan tun­te­mat­to­mak­si ajak­si. Ide­aa­lis­ti auto­paik­ko­ja sai­si vaik­ka­pa muu­ta­man tun­nin varoi­tusa­jal­la, jos on tulos­sa vie­rai­ta käy­mään kyläs­sä, jol­loin kaik­ki voi­si­vat käyt­tää samaa pai­koi­tus­ti­laa. Täl­löin jokai­nen pai­kois­ti­la oli­si ikään­kuin poten­ti­aa­li­nen park­ki­hal­li, täm­möi­siä rat­kai­su­ja­han on jo teh­ty­kin, esim. Tam­pe­reel­la täm­möi­siä on kes­kus­tan alueella.

  Mie­les­tä­ni täm­möi­set ovat käy­tän­nöl­li­siä alueil­la, joil­la on jotain ylei­ses­ti ihmi­siä kiin­nos­ta­vaa, esim. työ­paik­ko­ja, kult­tuu­ri­koh­tei­ta tai mui­ta vie­rai­li­joi­ta pal­jon puo­leen­sa vetä­vää. Toi­sin sanoen, kau­pun­kien kes­kus­tois­sa, jois­sa vie­rai­le­vien ihmis­ten mää­rä voi vaih­del­la vaik­ka­pa eri­lais­ten tapah­tu­mien muka­na suuresti.

 11. ^ uups, tuo meni vahin­gos­sa vää­rään ket­juun, piti men­nä “Mark­ki­naeh­toi­set auto­pai­kat. Vas­tauk­sia ylei­siin vastaväitteisiin”

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Aina­kin Kala­sa­ta­mas­ta oli­si tul­lut hal­vem­pi toteuttaa.

  Mut­ta oli­si­ko Kala­sa­ta­maan tul­lut lisää raken­nusoi­keut­ta, jos auto­hal­lit kel­la­riin oli­si­vat jää­neet teke­mät­tä? Ja jos oli­si tul­lut lisää raken­nusoi­keut­ta, niin sehän oli­si ymmär­tääk­se­ni tapah­tu­nut ainoas­taan talo­ja korot­ta­mal­la, kos­ka mitään pysä­köin­ti­kent­tiä tai ‑talo­ja ei kaa­vas­sa ole.

 13. Hel­sin­gis­sä val­tio on suu­ri työl­lis­tä­jä, siis vir­ka­mie­hiä, yli­ops­to­vä­keä, kult­tuu­ri­lai­tos­vä­keä ja muu­ta. Nämä tar­vit­se­vat mel­koi­sen mää­rän huol­to­hen­ki­lös­töä, sii­voo­jia, kaup­pa­vä­keä ja muu­ta. Tar­koi­ta, että kyl­lä Hel­sin­ki yhtä ja tois­ta saakin.
  Naa­pu­ri­kun­nat, Espoo ja Van­taa alka­vat olla aika lail­la työ­paik­kao­ma­va­rai­sia. Van­taal­la len­to­ken­tän seu­tu tun­tuu kas­va­van mel­kois­ta vauh­tia, lii­key­ri­tyk­siä vetää len­to­kent­tä, ei Hel­sin­gin keskusta.

  1. Kyl­lä Van­taal­la ja eri­tyi­ses­ti Espoos­sa on tyh­jää toi­mis­to­ti­laa sel­väs­ti enem­män kuin Hel­sin­gin keskustassa.

 14. Kau­pun­gin uudes­sa stra­te­gias­sa on myös teko­ä­ly nos­tet­tu esiin.

  Oli­si­ko Osmo ihan val­lan­ku­mouk­sel­li­nen aja­tus, jos vaik­ka sii­nä teh­täi­siin yhteis­työ­tä mui­den kau­pun­kien kans­sa, ettei vään­net­täi­si vero­ra­hoil­la samaa pyö­rää moneen ker­taan uudestaan?

  Espoo tah­too hyö­dyn­tää asia­kas­pal­ve­lus­sa auto­ma­ti­saa­tio­ta ja robotiikkaa”
  https://openservices.fi/ajankohtaista/espoo/espoo-tahtoo-hyodyntaa-asiakaspalvelussa-automatisaatiota-ja-robotiikkaa

 15. Pitäi­si­kö Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa ottaa kan­taa Hel­sin­gin polii­sin tapaan myy­dä ihan kaik­ki medi­aa kiin­nos­ta­va tie­to, mitä niil­le tulee vas­taan? Siis oikeas­ti Sil­lan­pään pika­tes­tit seu­lan tulos myy­tiin heti medial­le ja myö­hem­min kaik­ki myy data mitä polii­si sai aikaan.

  Luu­li­si, että huu­me­po­lii­sin kaup­po­jen jäl­keen Hel­sin­gin polii­sil­la oli­si moti­vaa­tio­ta saa­da joten­kin mai­net­taan parem­mak­si. Mut­ta ei. Myl­ly­läs­tä ei ole opit­tu mitään.

  Hais­tat­ta­kaa niil­le edes pas­kat, jos ette val­tion lai­tok­sel­le muu­ten mitään mahda

  1. Pitäi­si­kö Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa ottaa kan­taa Hel­sin­gin polii­sin tapaan myy­dä ihan kaik­ki medi­aa kiin­nos­ta­va tie­to, mitä niil­le tulee vastaan? 

   Ei pidä. Polii­si on Suo­mes­sa val­tion toi­mi­val­taan kuuluva.

 16. Maa­il­man tren­dit tule­vat myös Hel­sin­gin tapai­siin pie­niin kau­pun­kei­hin eli muu­ta­ma vuo­si kun odo­te­taan, niin nur­mi­jär­vi-ilmiö on taas ajan­koh­tai­nen. Nuo­ris­sa ihmi­sis­sä on sel­lai­nen valu­vi­ka, että vaik­ka kuin­ka haluai­si elää jat­ket­tua nuo­ruut­ta, niin tosi­asiat tule­vat eteen kun luon­to ajaa tikan­po­jan puu­hun. Yli­hin­tai­nen kana­kop­pi Kal­lios­sa ei oikein sovi lapsiperheelle.

 17. Muut­to­lii­ke tulee kään­ty­mään Hel­sin­gis­tä pois päin lisään­ty­vien sosi­aa­lis­ten ongel­mien ja tur­vat­to­muu­den vuok­si. Töi­tä ei maa­han­muut­ta­jil­le löy­dy ja työt vähe­ne­vät tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­sen vuok­si edel­leen. Tus­kin kovin kau­an esi­mer­kik­si Itä-Hel­sin­gis­sä ja Kal­lios­sa maa­han­muut­ta­jat jak­sa­vat toi­met­to­mi­na pyö­riä niu­kal­la elin­ta­sol­la. Ei tar­vit­se kovin ihmeel­li­siä ennus­ta­jan lah­jo­ja sen oival­ta­mi­sek­si mitä sii­tä seuraa.

 18. Jor­ma Nord­lin:
  Muut­to­lii­ke tulee kään­ty­mään Hel­sin­gis­tä pois päin lisään­ty­vien sosi­aa­lis­ten ongel­mien ja tur­vat­to­muu­den vuok­si. Töi­tä ei maa­han­muut­ta­jil­le löy­dy ja työt vähe­ne­vät tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­sen vuok­si edel­leen. Tus­kin kovin kau­an esi­mer­kik­si Itä-Hel­sin­gis­sä ja Kal­lios­sa maa­han­muut­ta­jat jak­sa­vat toi­met­to­mi­na pyö­riä niu­kal­la elin­ta­sol­la. Ei tar­vit­se kovin ihmeel­li­siä ennus­ta­jan lah­jo­ja sen oival­ta­mi­sek­si mitä sii­tä seuraa.

  Vasem­mis­to­lais­vi­her­ty­nyt vas­taus on perus­tu­lo. Eli rau­ha kaduil­la ja äänet vaa­leis­sa ostet­tai­siin rahal­la. Kun vain joku kek­si­si mis­tä rahat sii­hen löy­ty­vät. Jos vaik­ka val­tio ryh­tyi­si tuu­li­voi­mal­la mai­naa­maan bitcoineja!!!

 19. Jor­ma Nord­lin: Muut­to­lii­ke tulee kään­ty­mään Hel­sin­gis­tä pois päin lisään­ty­vien sosi­aa­lis­ten ongel­mien ja tur­vat­to­muu­den vuoksi. 

  Ei tuo muut­to­lii­ket­tä kään­nä, mut­ta eri aluei­den välil­le muo­dos­tuu nykyis­tä suu­rem­pia hintaeroja.

 20. Alue­tu­kea” ei ole se, jos val­tio palaut­taa Hel­sin­gil­le yhden sil­tä otta­mis­taan mil­jar­deis­ta sitä vas­taan, että Hel­sin­ki tuot­taa kun­nal­lis­tek­nii­kan useam­paan asun­toon. Täl­löin entis­tä useam­pi työ­tä vail­la ole­va muut­taa Hel­sin­kiin, työl­lis­tyy ja mak­saa kes­ki­mää­rin pal­jon enem­män vero­ja val­tiol­le kuin maakunnissa.

 21. Ano­nyy­mi kulut­ta­ja:
  Nuo­ris­sa ihmi­sis­sä on sel­lai­nen valu­vi­ka, että vaik­ka kuin­ka haluai­si elää jat­ket­tua nuo­ruut­ta, niin tosi­asiat tule­vat eteen kun luon­to ajaa tikan­po­jan puu­hun. Yli­hin­tai­nen kana­kop­pi Kal­lios­sa ei oikein sovi lapsiperheelle.

  Niin. Usein­han las­ten kans­sa on pak­ko vaih­taa isom­paan asun­toon, jol­loin kehys­kun­nat ovat yksi vaih­toeh­to. Toi­saal­ta kehys­kun­nis­sa vart­tu­neis­ta nuo­ris­ta iso osa muut­taa jos­sain elä­män­vai­hees­sa kes­kus­kau­pun­kiin, kos­ka oma­ko­ti­ta­lo met­sän kes­kel­lä ei oikein sovi nuo­rel­le, mikä ilme­nee hyvin näis­tä tilastoista:

  https://i.imgur.com/gro3yoS.jpg

  https://i.imgur.com/Nu4Rlh9.jpg

  Nämä ovat sel­lai­sia elä­män kier­to­kul­ku ‑jut­tu­ja, jois­sa en aina­kaan itse näe mitään väärää.

 22. Lee­na: Mut­ta oli­si­ko Kala­sa­ta­maan tul­lut lisää raken­nusoi­keut­ta, jos auto­hal­lit kel­la­riin oli­si­vat jää­neet teke­mät­tä? Ja jos oli­si tul­lut lisää raken­nusoi­keut­ta, niin sehän oli­si ymmär­tääk­se­ni tapah­tu­nut ainoas­taan talo­ja korot­ta­mal­la, kos­ka mitään pysä­köin­ti­kent­tiä tai ‑talo­ja ei kaa­vas­sa ole. 

  Kau­pun­ki oli­si saa­nut enem­män rahaa ton­teis­ta, sil­lä edul­li­sem­mat raken­nus­kus­tan­nuk­set suh­tees­sa myyn­tiin­toi­hin oli­si­vat aina­kin osit­tain pää­omit­tu­neet maan arvoon/sen vuo­kriin. Pää­omit­tu­mi­nen ei ehkä oli­si 100%:sta nykyi­sel­lä rak­sa­fir­mo­jen oli­go­po­lil­la, mut­ta var­mas­ti yli 0%:sta kun kui­ten­kin tar­jous­kil­pai­lul­la noi­ta järjestellään.

 23. erk­ki nii­ni: Van­taa

  Espoos­sa on pal­jon tyh­jiä toi­mis­to­ti­lo­ja kos­ka Nokian suur­ten leik­kaus­ten kaut­ta jäi pal­jon kiin­teis­tö­jä tyh­jik­si. Esi­mer­kik­si Nor­dean uusi toi­mi­ti­la ei mene Espoo­seen vaan toden­nä­köi­ses­ti Vallilaan.

 24. Lee­na: Mut­ta oli­si­ko Kala­sa­ta­maan tul­lut lisää raken­nusoi­keut­ta, jos auto­hal­lit kel­la­riin oli­si­vat jää­neet teke­mät­tä? Ja jos oli­si tul­lut lisää raken­nusoi­keut­ta, niin sehän oli­si ymmär­tääk­se­ni tapah­tu­nut ainoas­taan talo­ja korot­ta­mal­la, kos­ka mitään pysä­köin­ti­kent­tiä tai ‑talo­ja ei kaa­vas­sa ole. 

  Oli­si voi­nut tul­la lisää raken­nusoi­keut­ta talo­ja korot­ta­mal­la tai muu­ten tii­vis­tä­mäl­lä, kos­ka kaa­voi­tuk­sen ohje­nuo­ra­na on pysä­köin­nin mitoi­tus ja jos kaa­voi­te­taan lii­an kal­lii­ta pysä­köin­ti­rat­kai­sui­ta (lii­an tii­vis­tä kau­pun­kia), kaa­va­ta­lous menee mii­nuk­sel­le tai ton­tit eivät mene lain­kaan kaupaksi.

 25. Yli­hin­tai­nen kana­kop­pi Kal­lios­sa ei oikein sovi lapsiperheelle.” 

  Niin­pä, eikä kyl­lä meil­le vart­tu­neem­mil­le lap­set­to­mil­le­kaan. Itse asuin/asuimme 30 vuot­ta Kal­lios­sa kak­sios­sa, mut­ta nyt koil­lis­hel­sin­ki­läi­ses­sä oma­ko­ti­ta­los­sa. Ja jopa­han para­ni elä­män­laa­tu kohis­ten tilan ja rau­han myötä! 

  Pai­kal­li­nen Nur­mi­jär­vi-ilmiö on taas voimissaan.” 

  Kas, alka­vat jenk­ki­hips­te­rit­kin tul­la järkiinsä. 

  Pos­ta­sin muu­ten tän­ne aiem­min haja­huo­mion sii­tä, kuin­ka oma­ko­tia­su­mi­nen on urba­nis­mi­hy­pe­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta edel­leen kyse­ly­tut­ki­mus­ten perus­teel­la suo­ma­lais­ten suo­si­tuin asu­mis­muo­to, mut­ta Osmo jät­ti kom­ment­ti­ni jul­kai­se­mat­ta. Eikö tätä tosia­si­aa saa mai­ni­ta täällä?

  1. En ole jät­tä­nyt jul­kai­se­mat­ta Mau­rizion kir­joi­tus­ta. Onko siinåä ollu­yt lii­kaa link­ke­jä, jol­loin se jou­tuu spammifiltteriin.

 26. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  En ole jät­tä­nyt jul­kai­se­mat­ta Mau­rizion kir­joi­tus­ta. Onko siinåä ollu­yt lii­kaa link­ke­jä, jol­loin se jou­tuu spammifiltteriin.

  Voi­si­ko spam­mi­filt­te­rin ohjel­moi­da niin, että se suo­dat­tai­si kaik­ki vies­tit, jois­sa vii­ta­taan kel­vot­to­miin kyse­ly­tut­ki­muk­siin totuu­te­na? Vai voi­ko kysy­mäl­lä “haluai­sit­ko voit­taa loton jät­ti­po­tin” todis­taa, että lot­to­voit­ta­ja on Suo­men suo­si­tuin ammat­ti ja sii­hen joh­ta­vaa kou­lu­tus­ta tuli­si lisätä?

 27. jois­sa vii­ta­taan kel­vot­to­miin kyse­ly­tut­ki­muk­siin totuutena” 

  Jos ihmi­siä pyy­de­tään valit­se­maan suo­sik­ki­vaih­toeh­ton­sa jou­kos­ta valin­to­ja ja he täs­sä tapak­ses­sa sano­vat sen ole­van oma­ko­ti­ta­lo, niin sii­nä­hän ei mitään kel­vo­ton­ta ole. Pait­si ehkä sel­lai­sen pie­neh­kön vähem­mis­tön mie­les­tä, johon tuon kir­joit­ta­neen nimi­mer­kin­kin voi­ta­neen kat­soa kuuluvan. 

  Mut­ta eihän tämä Oden pals­ta näkö­jään kos­kaan mik­si­kään muu­tu. Esi­tät tosi­sei­kan ja se tyr­mä­tään omaan toi­vea­jat­te­luun sopi­mat­to­ma­na. No ei se mitään, moro vaan, pala­taan taas jos­kus ensi vuo­si­kym­me­nel­lä tai jotain 😀

  1. Kyl­lä nois­sa asu­mis­toi­ve­tut­ki­muk­sis­sa jokin jär­ki on, mut­ta nii­tä pitää osa­ta tul­ki­ta oikein. Enem­mis­tö ei halua asua Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, vaan ainoas­taan puo­li mil­joo­naa. Täs­tä sit­ten pää­tel­lään, että kos­ka enem­mis­tö ei halua, ei kene­kään tar­vit­se. Joku toi­nen voi­si aja­tel­la, että jos mon­ta ker­taa enem­män halu­aa kuin pys­tyy, sii­tä voi­si pää­tel­lä, wet­tä kau­pun­ki­mais­ta asu­mis­ta tar­vi­taan lisää.
   Oikea kysy­mys asu­mi­sen toi­veis­ta oli­si, että jos voi­tat­te arpa­jai­sis­sa 20 vuo­den asu­mi­soi­keu­den mis­sä hyvän­sä Suo­mes­sa sadan neliön asun­nos­sa, mis­sä asui­sit. Sil­loin ei oli­si budjettirajoitusta.
   Toi­sen­lai­sen vas­tauk­sen sai­si bud­jet­ti­ra­joi­tuk­sen kanns­sa. Kysyt­täi­siin, että jos teil­le mak­se­taan 1500 €/kk asu­mi­ses­ta mis­sä hyvän­sä, jol­lon sil­lä sai­si kak­sin Ullan­lin­nas­sa tai ison 300 neliön oma­ko­ti­ta­lon Uuku­nie­mes­sä ja kaik­kea sil­tä välil­tä, mis­sä asuisitte.
   Yli­pään­sä pitäi­si pyy­tää ihmi­siä näyt­tä­mäs­tä kar­tal­la ole­mas­sa ole­vas­ta tar­jon­nas­ta, mssä he halua­vat asua, niin emme sai­si näi­tä isol­la oma­ko­ti­ton­til­la Kruu­nun­haas­sa ‑vas­tauk­sia.
   Kun­nal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiön mukaan kau­pun­ki­mais­ta asu­mis­ta halua­vien mää­rä on lisään­ty­nyt nel­jäs­sä vuo­des­sa 350 000 hen­gel­lä. He jul­kis­ti­vat tämän niin, että kau­pun­ki­mais­ta asu­mis­ta halua­vat ovat yhöä vähem­mis­tös­sä. Jos ensi kuus­sa kokoo­muk­sen kan­na­tus oli­si nous­sut 27 pro­sent­tiin, kuin­ka jär­ke­vää oli­si otsi­koi­da, kokoo­muk­sen kan­nat­ta­jat ovat vähemmistössä.

 28. Mau­rizio:
  “jois­sa vii­ta­taan kel­vot­to­miin kyse­ly­tut­ki­muk­siin totuutena” 

  Jos ihmi­siä pyy­de­tään valit­se­maan suo­sik­ki­vaih­toeh­ton­sa jou­kos­ta valin­to­ja ja he täs­sä tapak­ses­sa sano­vat sen ole­van oma­ko­ti­ta­lo, niin sii­nä­hän ei mitään kel­vo­ton­ta ole. Pait­si ehkä sel­lai­sen pie­neh­kön vähem­mis­tön mie­les­tä, johon tuon kir­joit­ta­neen nimi­mer­kin­kin voi­ta­neen kat­soa kuuluvan. 

  Mut­ta eihän tämä Oden pals­ta näkö­jään kos­kaan mik­si­kään muu­tu. Esi­tät tosi­sei­kan ja se tyr­mä­tään omaan toi­vea­jat­te­luun sopi­mat­to­ma­na. No ei se mitään, moro vaan, pala­taan taas jos­kus ensi vuo­si­kym­me­nel­lä tai jotain 

  En ole kos­kaan kiis­tä­nyt sen toden­pe­räi­syyt­tä, että enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta haluai­si asua isos­sa oma­ko­ti­ta­los­sa, ajaa isol­la uudel­la autol­la, vie­hät­tä­vän puo­li­son ja älyk­käi­tä lap­sia. Sil­lä ei vaan ole juu­ri mitään mer­ki­tys­tä Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kan­nal­ta. Sat­tu­mal­ta enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta ei myös­kään asu eikä tule asu­maan Hel­sin­gis­sä, mikä on hie­no asia. En todel­la­kaan toi­vo lisää muut­to­pai­net­ta Hel­sin­kiin, vaan oli­si hie­noa jos kaik­ki pakol­la tän­ne siir­re­tyt pääs­tet­täi­siin vapau­teen (pait­si ne hotel­li Her­man­nin auk­kaat) ja tilaa jäi­si niil­le, jot­ka tääl­lä halua­vat asua.
  Kel­vot­to­mia kon­di­tio­naa­lis­sa teh­dyis­tä kyse­lyis­tä, jois­ta on pois­tet­tu kaik­ki todel­li­suu­den reu­naeh­dot, tulee sil­loin jos niil­lä yri­te­tään perus­tel­la yhteis­kun­nal­lis­ta pää­tök­sen­te­koa, jon­ka täy­tyy perus­tua todel­li­suu­teen. Fan­ta­sias­sa ihmi­set muut­ta­vat pois Hel­sin­gis­tä maal­le oma­ko­ti­ta­loi­hin ja beto­ni­hel­ve­tit tyh­jen­ty­vät, todel­li­suu­des­sa ihmi­siä muut­taa koko ajan Hel­sin­kiin ker­ros­ta­loi­hin opis­ke­lun, työn ja parem­pien mah­dol­li­suuk­sien peräs­sä, ja Hel­sin­gin kau­pun­gin on vas­tat­ta­va tämän todel­li­suu­den haas­tee­seen. Se ei todel­la­kaan hait­taa, jos lap­si­per­hei­tä muut­taa tilan peräs­sä kau­em­mas, kos­ka yhtään asun­toa ei jää sen takia tyh­jil­leen. Tämän het­ken todel­li­suu­des­sa ongel­ma siis kui­ten­kin on, että kan­ta­kau­pun­gis­sa on enem­män lap­sia kuin mihin pal­ve­luis­sa on varau­dut­tu, eli kau­pun­ki on epä­on­nis­tu­nut tehtävässään.

  Kau­pun­gis­tu­mi­sen “hips­te­rit­ren­di” on jat­ku­nut maa­il­mas­sa aina­kin 5000 vuot­ta eri maa­no­sis­sa, kult­tuu­reis­sa ja ilmas­to-olo­suh­teis­sa. Vii­mei­sin näyt­tö sen voi­mas­ta on Kii­nan nopea nousu joh­ta­vak­si talous­mah­dik­si, mikä on perus­tu­nut ennen­nä­ke­mät­tö­män nope­aan ja tehok­kaa­seen kau­pun­gis­tu­mi­seen. Jos joku väit­tää, että huo­mi­ses­ta alkaen maa­il­ma toi­mii toi­sin, niin minus­ta todis­tus­taak­ka on sil­lä väit­tä­jäl­lä, ja todis­tus sai­si olla vähän van­kem­pi kuin kyse­lyt hypo­teet­ti­sis­ta vaih­toeh­dois­ta. On toki täy­sin mah­dol­lis­ta, että todel­li­suus muut­tuu täs­sä­kin suh­tees­sa juu­ri nyt, kun mones­sa suh­tees­sa tapah­tuu tek­no­lo­gian loik­kauk­sia uuteen uljaa­seen maa­il­maan. Itse pidän kui­ten­kin toden­nä­köi­sem­pi­nä tule­vai­suuss­ke­naa­rioi­na mm. Poh­jois-Koreas­ta käyn­nis­ty­vää ydin­tu­hoa ja teko­ä­lyn val­lan­kaap­paus­ta, enkä odo­ta että Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu varau­tui­si niihin.

  Hupai­sin­ta Mau­rizion kom­men­tis­sa on se, että TOIVEISIIN kes­kit­ty­vien kyse­ly­jen kri­tiik­ki kui­ta­taan TOIVEAJATTELUNA. Tois­tan, minä en toi­vo kaik­kien muut­ta­van Hel­sin­kiin tai edes halua­van sitä. En vain ymmär­rä, miten Hel­sin­gin varau­tu­mi­nen kas­vu­pai­nee­seen par­hai­ten hal­lit­ta­val­la taval­la uhkai­si kenen­kään oikeut­ta ja mah­dol­li­suut­ta asua maal­la omas­sa mökis­sä. En yleen­sä­kään ymmär­rä, mik­si eri­lais­ten elä­män­ta­po­jen pelk­kä ole­mas­sao­lo aiheut­taa tie­tyil­le pii­reil­le sie­tä­mät­tö­män uhan. Sen toki ymmär­rän hyvin, mik­si Kepu ja Pel­ler­von tut­ki­mus­lai­tos teke­vät kaik­ken­sa var­mis­taak­sen vero­ra­ho­jen liik­ku­mi­sen vas­tak­kai­seen suun­taan kuin ihmiset.

 29. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Enem­mis­tö ei halua asua Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, vaan ainoas­taan puo­li miljoonaa. 

  Pää­kau­pun­ki­lai­sis­ta 19% asui­si mie­lui­ten kau­pun­gin kes­kus­tas­sa. Se on pyö­reäs­ti 220000 hen­keä. Koko Suo­mes­sa mää­rä on 11% eli 600000, mut­ta kau­pun­ke­ja­kin on usei­ta kym­me­niä. Suo­men suo­si­tuin kau­pun­ki kyse­lyis­sä on Tampere.

 30. JY: Pää­kau­pun­ki­lai­sis­ta 19% asui­si mie­lui­ten kau­pun­gin kes­kus­tas­sa. Se on pyö­reäs­ti 220000 hen­keä. Koko Suo­mes­sa mää­rä on 11% eli 600000, mut­ta kau­pun­ke­ja­kin on usei­ta kym­me­niä. Suo­men suo­si­tuin kau­pun­ki kyse­lyis­sä on Tampere. 

  Jos nämä luvut ovat tot­ta, “pää­kau­pun­ki­lai­sis­ta” kaik­ki ne, jot­ka halua­vat asua kes­kus­tas­sa (tar­koit­ta­nee kan­ta­kau­pun­kia?) jo asu­vat siel­lä. Jos joku muu sin­ne halu­aa muut­taa, pitää vas­taavs­ti kan­ta­kau­pun­gis­sa asua ihmi­siä, jot­ka ovat siel­lä vas­ten­tah­toi­ses­ti. Kun näyt­tää sil­tä, että haluk­kai­ta muut­ta­jia on pal­jon, kan­ta­kau­pun­gis­sa on ilmei­ses­ti pal­jon ihmi­siä, jot­ka eivät siel­lä haluai­si asua. Tai sit­ten nuo pro­sen­tit eivät pidä alkuun­kaan paik­kaan­sa Helsingissä.

 31. JY: Pää­kau­pun­ki­lai­sis­ta 19% asui­si mie­lui­ten kau­pun­gin kes­kus­tas­sa. Se on pyö­reäs­ti 220000 hen­keä. Koko Suo­mes­sa mää­rä on 11% eli 600000, mut­ta kau­pun­ke­ja­kin on usei­ta kym­me­niä. Suo­men suo­si­tuin kau­pun­ki kyse­lyis­sä on Tampere.

  Mik­si ainoas­taan Suo­men sisäi­nen muut­to oli­si rele­vant­ti Hel­sin­gin kan­nal­ta? Ja ennen kuin hom­ma­lai­set hyök­kää­vät kimp­puu­ni, niin koi­tan puo­lus­tau­tua tar­ken­ta­mal­la. Hel­sin­gin menes­tys kau­pun­kien kil­pai­lus­sa edel­lyt­tää, että pys­tym­me hou­kut­te­le­maan juu­ri nii­tä ärsyt­tä­vim­piä ste­reo­tyyp­pe­jä: nuo­ria urbaa­ne­ja IT:n ja luo­vien alo­jen osaa­jia, jot­ka etsi­vät libe­raa­lia hips­te­ri­pö­hi­nää ja tar­vit­se­vat koh­tuu­hin­tais­ta, jous­ta­vaa asu­mis­mah­dol­li­suut­ta, mihin Hel­sin­gin asun­to­mark­ki­noi­den nyky­ke­hi­tys, nor­mis­to ja perin­tei­nen suo­ma­lai­nen asun­to­lai­na­van­keus eivät tar­joa rat­kai­su­ja. Jos tar­jol­la on ei oota, käy kuten San Franciscos­sa. Jos taas täl­lai­nen jen­gi pys­ty­tään tör­mäyt­tä­mään sopi­vas­ti päte­vien suo­ma­lais­ten puri­taa­ni-insi­nöö­rien kans­sa, niin sii­nä voi­daan vapaut­taa mel­koi­sia energioita.

 32. Fan­ta­sias­sa ihmi­set muut­ta­vat pois Hel­sin­gis­tä maal­le omakotitaloihin” 

  Ei ehkä onnis­tu kai­kil­ta, eikä var­mas­ti kas­va­van väes­tön val­tao­sal­ta­kaan, mut­ta omas­sa fan­ta­sias­sa­ni muu­tin kui­ten­kin Kal­lios­ta Koil­lis-Hel­sin­kiin oma­ko­ti­ta­loon ja se fan­ta­sia toteu­tui, joten mah­dol­lis­ta­han tuo on maal­le mene­mät­tä­kin. Eli mis­tä ihmees­tä kuvi­tel­ma, että kaik­ki hel­sin­ki­läi­set­kään haluai­si­vat asua ker­ros­ta­los­sa, tai että hei­dän oli­si pak­ko niin teh­dä jol­lei­vät muu­ta maaseudulle? 

  Suu­rin osa ihmi­sis­tä täy­tyy asut­taa tiheäs­ti jos hei­dät halu­taan saa­da mah­tu­maan, se on sel­vä. Mut­ta se ei sil­ti tee meis­tä pien­ta­loa­su­jis­ta yhtään sen vähäi­sem­piä täkä­läi­siä, kos­ka oikeas­ti moniar­voi­nen kau­pun­ki olem­me ME KAIKKI. Ja se tup­paa täs­sä vali­tet­ta­van yksi­ää­ni­ses­sä ja ‑arvoi­ses­sa urba­nis­mi­kes­kus­te­lus­sa usein unohtumaan. 

  PS. Aloit­ta­kaa­pa muu­ten se Mal­min raken­ta­mi­nen ja sas­siin. Siel­lä kun on sitä lääniä.

 33. Sini­vih­reä: Mik­si ainoas­taan Suo­men sisäi­nen muut­to oli­si rele­vant­ti Hel­sin­gin kannalta? 

  Vas­ta­sin Oden esil­lä pitä­mään väit­tee­seen, jos­sa kaik­ki suo­ma­lai­set, jot­ka halua­vat asua kau­pun­gin kes­kus­tas­sa, halua­vat asua juu­ri Hel­sin­gis­sä. Sehän on suo­raan sanot­tu­na vale. 

  Sinän­sä minul­le on ihan yksi lys­ti kuin­ka tii­vis­tä ja auto­ton­ta Hel­sin­kiä te siel­lä rakennatte.

 34. Vil­le: Jos nämä luvut ovat tot­ta, “pää­kau­pun­ki­lai­sis­ta” kaik­ki ne, jot­ka halua­vat asua kes­kus­tas­sa (tar­koit­ta­nee kan­ta­kau­pun­kia?) jo asu­vat siel­lä. Jos joku muu sin­ne halu­aa muut­taa, pitää vas­taavs­ti kan­ta­kau­pun­gis­sa asua ihmi­siä, jot­ka ovat siel­lä vas­ten­tah­toi­ses­ti. Kun näyt­tää sil­tä, että haluk­kai­ta muut­ta­jia on pal­jon, kan­ta­kau­pun­gis­sa on ilmei­ses­ti pal­jon ihmi­siä, jot­ka eivät siel­lä haluai­si asua. Tai sit­ten nuo pro­sen­tit eivät pidä alkuun­kaan paik­kaan­sa Helsingissä.

  Sitee­ra­sin sitä Kun­nal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiön tut­ki­mus­ta. Ja aivan var­mas­ti kan­ta­kau­pun­gis­sa asuu ihmi­siä, jot­ka eivät halua siel­lä asua. Ovat vuo­kran­neet käm­pän Ora­va ‑rahas­tol­ta tai jol­ta­kin muul­ta pyra­mi­di­hui­jauk­sel­ta. Sin­kut eivät muu­ta Espoo­seen oma­ko­ti­ta­loon, vaik­ka mie­lel­lään sel­lai­ses­sa asuisivatkin.

 35. Mau­rizio:
  “Fan­ta­sias­sa ihmi­set muut­ta­vat pois Hel­sin­gis­tä maal­le omakotitaloihin” 

  Ei ehkä onnis­tu kai­kil­ta, eikä var­mas­ti kas­va­van väes­tön val­tao­sal­ta­kaan, mut­ta omas­sa fan­ta­sias­sa­ni muu­tin kui­ten­kin Kal­lios­ta Koil­lis-Hel­sin­kiin oma­ko­ti­ta­loon ja se fan­ta­sia toteu­tui, joten mah­dol­lis­ta­han tuo on maal­le mene­mät­tä­kin. Eli mis­tä ihmees­tä kuvi­tel­ma, että kaik­ki hel­sin­ki­läi­set­kään haluai­si­vat asua ker­ros­ta­los­sa, tai että hei­dän oli­si pak­ko niin teh­dä jol­lei­vät muu­ta maaseudulle? 

  Sini­vih­reä:

  Suu­rin osa ihmi­sis­tä täy­tyy asut­taa tiheäs­ti jos hei­dät halu­taan saa­da mah­tu­maan, se on sel­vä. Mut­ta se ei sil­ti tee meis­tä pien­ta­loa­su­jis­ta yhtään sen vähäi­sem­piä täkä­läi­siä, kos­ka oikeas­ti moniar­voi­nen kau­pun­ki olem­me ME KAIKKI

  Hie­noa että pää­sit asu­maan toi­veit­tei­si mukai­seen kotiin, ja hie­noa että Hel­sin­gis­sä on ja tulee ole­maan monia eri­lai­sia, viih­tyi­siä oma­ko­tia­luei­ta. Enti­nen asun­to­si ei var­mas­ti myös­kään jää­nyt tyh­jäk­si, vaan joku sai tar­pee­seen­sa kodin Kal­lios­ta. Olet­ko muu­ten har­mis­sa­si sii­tä, että asuit siel­lä 30 vuot­ta, jos vaih­toeh­to oli­si ollut asua Hel­sin­gin ulko­puo­lel­la? Ilmei­ses­ti et, kos­ka et muut­ta­nut jo pal­jon aikai­sem­min, kau­em­mas hal­vem­paan kun­taan. Sik­si­hän tätä kau­pun­kia raken­ne­taan, että aina uusil­la pari-kol­me­kymp­pi­sil­lä oli­si mah­dol­li­suus tääl­tä löy­tää koti.

  Emme vält­tä­mät­tä ole eri miel­tä mis­tään, mut­ta en vie­lä­kään ymmär­rä mik­si kyse­ly­tut­ki­muk­set suo­ma­lais­ten toi­veis­ta ja unel­mis­ta oli­si­vat mer­kit­tä­vä perus­te Hel­sin­gin kaa­voi­tus­po­li­tii­kal­le. Kuten itse­kin myön­nät, Hel­sin­gis­sä ei ole rea­lis­mia täyt­tää suur­ten ihmis­jouk­ko­jen oma­ko­tiu­nel­mia, vaik­ka monel­la nii­tä var­mas­ti on. Kun tilaa on kau­pun­gis­sa aina rajal­li­ses­ti, on parem­pi raken­taa asun­to­ja tuhan­sil­le kuin kym­me­nil­le ker­ral­laan. Ja minä siis uskon, että pää­tök­sen­teon kan­nal­ta on tär­keäm­pää mis­sä ja miten ihmi­set todel­li­suu­des­sa päät­tä­vät asua kuin mitä he unel­mis­saan haluai­si­vat. Uskoak­se­ni Suo­meen tuo­daan enem­män Nis­sa­nei­ta ja Volk­ka­rei­ta kuin Mer­su­ja ja Bema­rei­ta, vaik­ka kyse­ly voi­si ennus­taa toi­sin; ovat­ko auto­kaup­pi­aat siis vää­räs­sä? Jos asu­ma­kun­toi­sia, mark­ki­na­hin­tai­sia ker­ros­ta­lo­ja jos­kus alkaa jää­dä Hel­sin­gis­sä vajaal­le kysyn­näl­le, sit­ten on syy­tä arvioi­da lin­jauk­sia uudelleen. 

  Lyhyt ja ärty­nyt vies­ti­ni kyse­ly­tut­ki­muk­sis­ta joh­tui lähin­nä sii­tä, että val­tao­sa kyse­lyis­tä, ja jok­seen­kin kaik­ki hypo­teet­ti­sia mie­li­pi­tei­tä eikä toteu­nut­ta toi­min­taa ja valin­to­ja sel­vit­tä­vät kyse­lyt, teh­dään mark­ki­noin­tia, lob­baus­ta ja pro­pa­gan­daa var­ten. Tut­ki­mus­lai­tos­ten amma­til­li­set stan­dar­dit, tai aina­kin tai­to pei­tel­lä tar­koi­tus­ha­kui­suut­ta, ovat vie­lä haih­tu­neet help­po­jen net­ti­ky­se­ly­jen mas­sa­tuo­tan­non muka­na. En siis läh­tö­koh­tai­ses­ti ole­ta min­kään kyse­lyn tuot­ta­van tosi­seik­ko­ja. “Fol­low the money and footprints” on työ­lääm­pi, mut­ta ainoa luo­tet­ta­va tapa tut­kia ja ennus­taa ihmis­ten todel­li­sia arvos­tuk­sia ja valintaperusteita.

 36. Sil­ti asu­mi­sen kal­lis­tu­mi­nen on suu­ri sosi­aa­li­nen vääryys.”

  Osmo, sai­sim­me­ko asu­mi­seen liit­tyen mää­ri­tel­män sosi­aa­li­sel­le vääryydelle?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.