Positiivinen vaihtoehto ravihevosille — sijoittaminen startupiin

Jos olet kiin­nos­tu­nut uhka­pe­lis­tä, mut­ta et ymmär­rä mitään jal­ka­pal­los­ta tai ravi­he­vo­sis­ta, sijoi­ta suo­ma­lai­seen star­tu­piin. Voi­ton toden­nä­köi­suus on pal­jon suu­rem­pi kuin Lotos­sa. Jokai­nen arpa ei voi­ta, mut­ta hajaut­ta­mal­la raha­si riit­tä­vän moneen yri­tyk­seen mah­dol­li­suu­te­si voit­taa kasvavat.

Nyt on tar­jol­la tam­pe­re­lai­sen Yep­so­nin jouk­ko­ra­hoi­tus­luon­tei­nen osa­kean­ti (mini­mi­pa­nos vain 235 euroa).  Yepzon tekee pai­kan­ti­mia, jol­la voit seu­ra­ta lem­mik­ki­si tai fil­la­ri­si ihmeel­li­siä seik­kai­lu­ja. Sen voi antaa mukaan myös rep­pu­reis­saa­jal­le, joka läh­tee Aasi­aan, niin voi nuk­kua yön­sä rauhallisesti.

Yri­tyk­ses­tä ja sen tuot­teis­ta ker­ro­taan täs­sä ja meneil­lään ole­vas­ta osa­kean­nis­ta täs­sä.

Jos aikoo antiin osal­lis­tua, kan­nat­taa pitää kii­ret­tä. Osa­kean­ti on peri­aat­tees­sa auki vie­lä nel­jä viik­koa, mut­ta voi sul­keu­tua huo­mat­ta­vas­ti aiem­min­kin. Anti päät­tyy, kun mak­si­mi­ta­voi­te, 1,3 M€ on saa­vu­tet­tu. Puo­li mil­joo­naa on näkö­jään jo tullut.

 

 

22 vastausta artikkeliin “Positiivinen vaihtoehto ravihevosille — sijoittaminen startupiin”

 1. Mul­la on kym­me­ni­sen ide­aa, jois­ta voi­si peri­aat­tees­sa pol­kas­ta pys­tyyn jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jan Kicks­tar­ter-tyy­liin eli niin, että raha­pa­nos­ta vas­taan sai­si val­miin tuot­teen. Kicks­tar­ter tai­taa kui­ten­kin olla lai­ton tai “puo­li­lai­ton” Suo­mes­sa: vip­pas­kons­teil­la voi fir­man sivuil­le pääs­tä, mut­ta ei käsit­tääk­se­ni ilman esi­mer­kik­si sak­sa­lais­ta tai englan­ti­lais­ta kump­pa­nia. Tosin ihan var­ma en ole, sil­lä googlet­ta­mal­la löy­tyy fir­ma tai pari, joka on Suo­mes­ta onnis­tu­nut Kicks­tar­te­riin pää­se­mään. En tie­dä, mil­lä keinoin.

  Jos joku asias­ta tie­tä­vä sat­tui­si tämän luke­maan: miten suo­ma­lai­nen yksi­tyis­hen­ki­lö pää­see Kicks­tar­te­riin, jos pää­see, ja onko sit­ten lainsuojaton?

  Sää­li, jos suo­ma­lai­set täss­kin tip­pu­vat kel­kas­ta, kos­ka lain­sää­dän­töä ei saa­da ajan tasal­le. (Vii­mek­si tsek­ka­sin tilan­teen puo­li­sen vuot­ta sitten.)

 2. Ensim­mäi­nen jouk­ko­ta­hoi­tus, jota näen mai­nos­tet­ta­van tv:ssä! Ihan hyvä kulut­ta­ja­tuo­te, mut­ta en oikein usko tuos­ta syn­ty­vän mitään mah­do­ton­ta hit­tiä. Mut­ta uskoi­sin kyl­lä mai­ni­tut ravi­he­vo­sen voittavan.

 3. Kal­le: Ensim­mäi­nen jouk­ko­ta­hoi­tus, jota näen mai­nos­tet­ta­van tv:ssä!

  Minua hie­man hämää että TV-mai­nos­ten aikaan kysei­nen fir­ma oli kerää­mäs­sä rahoi­tus­ta Inno­ves­to­rin kaut­ta, joka on saman­ta­pai­ses­ta nimes­tään huo­li­mat­ta eri putiik­ki ja kerää sijoi­tuk­sia isom­mis­sa pala­sis­sa kuin tämän­ker­tai­nen Inves­dor. Tämä on siis jo aina­kin nel­jäs Yepzo­nin osakeanti.

  1. En ole näh­nyt tv-mai­nos­ta, mut­ta Inno­ves­to­ril­la ei ole Yepzo­nin osak­kei­ta myyn­nis­sä enää. Itse olen aika­naan osta­nut sieltä.

 4. Mikä on toden­nä­köi­syys sil­le, että nark­ka­rin jäl­jil­tä pyö­räl­lä tekee enää mitään?

  Krää­sä­pul­ju.

 5. LK:
  Mikä on toden­nä­köi­syys sil­le, että nark­ka­rin jäl­jil­tä pyö­räl­lä tekee enää mitään?

  Jos nis­ti saa­daan kiin­ni ja tuomittua…Ai niin, kyse ei ole yli­no­peu­des­ta henkilöautolla.

  Nis­tit pitää saa­da häk­kiin, juu­ri tuos­ta syys­tä. Van­ki­la ei paran­na ketään, mut­ta van­ki­las­sa ole­va nis­ti ei tee rikoksia.

 6. Mie­len­kiin­toi­nen kuluttajatuote(valikoima), hyviä part­ne­rei­ta ja jake­li­joi­ta! Kyl­lä sel­lai­sen mie­lel­lään perä­kär­ryyn, pol­ku­pyö­rään tai lap­sen rep­puun tök­kää var­sin­kin, jos pal­ve­lun kk-hin­ta puto­aa alle kympin.

  Ihmet­te­len, mik­si fir­ma halu­aa pien­osak­kai­ta sal­li­mal­la niin pie­nen mini­mi­pa­nok­sen. Osak­kai­den mää­rä kas­vaa sadas­ta kol­meen sataan ellei pal­jon enem­män­kin. On sel­lai­sen osa­kas­luet­te­lon yllä­pi­dos­ta vähän vaivaa.

  Arvauk­se­ni on, että esit­teis­sä mai­nit­tu Teke­sin 750k lai­nan saa­mi­nen on kas­vul­le tär­keä ja Yepzo­nin on ensin kerät­tä­vä annil­la lai­naa­jan edel­lyt­tä­mä mää­rä omaa pää­omaa. Niil­lä yhdes­sä he saa­vat myyn­nin nopeam­paan kas­vuun ja kas­sa­vir­ran plus­sal­le ennen kuin kirs­tun poh­ja hää­möt­tää. Jos täl­lä rahoi­tus­kier­rok­sel­la tulee enem­män pien­osak­kai­ta kuin ammat­ti­si­joit­ta­jia, ei yhtiö­ko­kouk­seen ilmes­ty juu­ri uusia äänen­käyt­tä­jiä. Näin on hel­pom­pi hal­li­ta jatkossa.

  Pes­si­mis­ti­sem­pi arvaus on, että fir­ma tar­vit­see akuu­tis­ti omaa pää­omaa kätei­se­nä seu­raa­vak­si vuo­dek­si puo­lek­si­tois­ta ja ammat­ti­si­joit­ta­jil­ta oli vai­kea sitä saada.

  Toi­von, että fir­ma pää­see voi­tol­li­sek­si ja vie sii­vun glo­baa­leis­ta mark­ki­nois­ta! Suo­ma­lai­seen star­tu­piin sijoit­ta­mal­la voit tosi­aan voit­taa. Samal­la tie­dät, että uhka­pe­laa­maa­si rahaa ei jae­ta poliit­ti­ses­ti pää­te­tyin perus­tein vaan joku yrit­tää sil­lä kas­vat­taa kansantaloutta.

 7. Mark­ki­noil­la on kym­me­niä ellei sato­ja lem­mik­kien gps-trac­ke­rien val­mis­ta­jia, en oikein saa­nut sel­vää onko tämän yri­tyk­sen tuot­teis­sa jotain lisä­ar­voa kil­pai­li­joi­hin näh­den. Tuk­ku­hin­ta täl­lai­sil­le kil­pai­li­joi­den lait­teil­le näyt­tää ali­ba­bas­sa ole­va alim­mil­laan noin 20€/kpl, kat­teet ovat pie­niä. Ei jatkoon.

 8. Pien­pa­ni­moil­la on ollut osa­kean­te­ja. Jos niis­tä ei vau­ras­tu, niin aina­kin on mah­dol­li­suus pääs­tä rikas­tut­ta­maan suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria oikeasti.

  Entäs Osmo pien­lai­noi­hin eri­kois­tu­nut Euro­loan? Oli­si­ko hyvä sijoi­tus­koh­de? Suo­ma­lais­ta pal­ve­lua vie­dään maailmalle.

 9. Kal­le:
  Nis­tit pitää saa­da häk­kiin, juu­ri tuos­ta syys­tä. Van­ki­la ei paran­na ketään, mut­ta van­ki­las­sa ole­va nis­ti ei tee rikoksia. 

  Pal­jon hal­vem­mak­si tuli­si antaa nis­til­le huu­meet aptee­kis­ta ilmai­sek­si. Nii­den val­mis­tus ei mak­sa juu­ri mitään ja anta­mal­la ilmai­sek­si nis­til­tä lop­pui­si tar­ve ryös­te­lyl­le. Ja kus­tan­nus rikos­ten ehkäi­sys­tä oli­si mur­to-osa van­ki­la­pai­kan hinnasta.

 10. pek­su:
  Mark­ki­noil­la on kym­me­niä ellei sato­ja lem­mik­kien gps-trac­ke­rien val­mis­ta­jia, en oikein saa­nut sel­vää onko tämän yri­tyk­sen tuot­teis­sa jotain lisä­ar­voa kil­pai­li­joi­hin näh­den. Tuk­ku­hin­ta täl­lai­sil­le kil­pai­li­joi­den lait­teil­le näyt­tää ali­ba­bas­sa ole­va alim­mil­laan noin 20€/kpl, kat­teet ovat pie­niä. Ei jatkoon.

  Minul­le­kaan ei kil­pai­lue­tu sel­vin­nyt, sil­lä näi­tä trac­ke­rei­ta on kau­pan pil­vin pimein, ja perus­o­mi­nai­suu­den saa myös kän­nyk­kään. Yepzo­nin pit­kä toi­min­ta-aika tai­taa jää­dä ainoak­si eduksi.

  Tilan­ne oli­si toi­nen, jos fir­ma pys­tyi­si kehit­tä­mään lait­teen, joka oli­si oleel­li­ses­ti nykyis­tä pie­nem­pi, niin että se voi­tai­siin pii­lot­taa raken­tei­siin, esim. ommel­la vaat­tei­siin, tai naa­mioi­da taval­li­sek­si avai­men­pe­räk­si, auto­na­vai­mek­si tms, jol­loin voro tai demen­toi­tu­nut van­hus ei sitä hok­sai­si poistaa. 

  Kulut­ta­ja­mark­ki­na on yli­pää­tän­sä han­ka­la tun­te­mat­to­mil­le tyh­jä­tas­kuil­le. Eikö­hän täs­sä­kin ole tavoit­tee­na saa­da fir­ma ajan mit­taan myyntikuntoon.

  Mini­mi­si­joi­tus ei ole paha, joten saa­tan kui­ten­kin kokeilla.

 11. Sepi: Pal­jon hal­vem­mak­si tuli­si antaa nis­til­le huu­meet aptee­kis­ta ilmai­sek­si. Nii­den val­mis­tus ei mak­sa juu­ri mitään ja anta­mal­la ilmai­sek­si nis­til­tä lop­pui­si tar­ve ryös­te­lyl­le. Ja kus­tan­nus rikos­ten ehkäi­sys­tä oli­si mur­to-osa van­ki­la­pai­kan hinnasta.

  No, mut­ta juop­po ostaa käte­väs­ti Kela Gol­dil­la ale­kal­jaa ja kusek­sii ne oven­pie­lee­si. Lop­pui­si­ko kuses­ke­lu, jos aptee­kis­ta jaet­tai­siin ale­kal­jaa ilmaiseksi?

 12. LK:
  Mikä on toden­nä­köi­syys sil­le, että nark­ka­rin jäl­jil­tä pyö­räl­lä tekee enää mitään?

  Mitä sit­ten? Vetää nis­tiä pesis­mai­lal­la otsaan. Se ei ole edes tör­keä pahoinpitely.

 13. LK: No, mut­ta juop­po ostaa käte­väs­ti Kela Gol­dil­la ale­kal­jaa ja kusek­sii ne oven­pie­lee­si. Lop­pui­si­ko kuses­ke­lu, jos aptee­kis­ta jaet­tai­siin ale­kal­jaa ilmaiseksi?

  Se onkin höl­mö aja­tus jakaa päih­teet ilmai­sek­si. Sen sijaan ne aptee­kis­ta myy­tä­vät möm­möt pitäi­si verot­taa sel­lai­sel­le tasol­le, että lait­to­mat toi­mi­tus­ket­jut jäi­si­vät marginaaliin. 

  (Noin muu­ten minun on hie­man vai­kea ymmär­tää mik­si mui­ta hie­man parem­mat ihmi­set ™ hyväk­sy­vät sen, että hei­dän päih­ty­mi­seen­sä tar­koi­tet­tu­ja ainei­ta vero­te­taan rajus­ti, kun taas ne aineet, mil­lä huo­nom­mat ihmi­set hoi­ta­vat päih­ty­mi­sen­sä ovat verot­ta­jan ulottumattomissa)

 14. Hyvän ravu­rin voi­ton­mah­dol­li­suus on välil­lä 30%-95% ja hyvän star­tu­pin mah­dol­li­suus max 10%. Suo­sit­te­len ravureita. 

  Star­tup sijoit­ta­mi­nen on yksi­tyis­hen­ki­löil­le täy­sin sopi­ma­ton­ta puu­haa. Moni VC yrit­tä­jä­kin on hukas­sa ana­ly­soi­des­saan näi­tä. Kicks­tar­ter videoi­ta kat­so­mal­la ei voi pää­tel­lä kannattaako.

 15. Riip­puu var­maan ihan sii­tä omas­ta sijoi­tus­va­ral­li­suu­des­ta. Jos on asun­to­lai­nat mak­set­tu ja tilil­le tulee 1500e enem­män kuus­sa kuin itsel­le on käyt­töä, niin mik­sei­pä sitä voi­si yhtä hyvin noi­hin räis­kiä kasi­nol­la pelaa­mi­sen sijaan.

  Aina­kin se kan­nus­ta star­tup­pien aloittamiseen.

 16. Osmo, olet­ko tutus­tu­nut San­gen Oy:n toimintaan?

  Ava­si­vat Tor­nion Pani­mon uudel­leen 2016.

 17. tcrown: Se onkin höl­mö aja­tus jakaa päih­teet ilmai­sek­si. Sen sijaan ne aptee­kis­ta myy­tä­vät möm­möt pitäi­si verot­taa sel­lai­sel­le tasol­le, että lait­to­mat toi­mi­tus­ket­jut jäi­si­vät marginaaliin. 

  (Noin muu­ten minun on hie­man vai­kea ymmär­tää mik­si­mui­ta hie­man parem­mat ihmi­set ™ hyväk­sy­vät sen, että hei­dän päih­ty­mi­seen­sä tar­koi­tet­tu­ja ainei­ta vero­te­taan rajus­ti, kun taas ne aineet, mil­lä huo­nom­mat ihmi­set hoi­ta­vat päih­ty­mi­sen­sä ovat verot­ta­jan ulottumattomissa)

  Mik­si ne pitäi­si aptee­kis­ta verot­ta ostaa, Alkoon ne kuu­lui­si­vat! Siel­lä­hän oli­si vie­lä muis­tis­sa mui­nai­nen viinakorttijärjestelmä ;).

  Seu­raa­va menee pahas­ti otsi­kon ulko­puo­lel­le: Olen jo pari­kym­men­tä vuot­ta ollut sitä miel­tä, että “hyväk­syt­ty­jen” huu­mei­den kaup­pa pitäi­si pis­tää Alkoon tai muu­hun vas­taa­vaan kont­rol­loi­tuun jake­luun. Nykyi­nen jär­jes­tel­mä hyö­dyt­tää vain kai­ken­ta­soi­sia rikol­li­sia ja alkaa uha­ta jopa heik­ko­jen val­tioi­den perus­taa. Piste.

 18. Heh, pitäi­si­kö sjoit­ta­jan tie­tää­kin jotain kohteesta?
  Mitä tuo­te tekee, mihin mark­ki­naan täh­tää, myyn­tien­nus­ta, onko joku uusi tek­ni­nen idea, onko patent­ti­suo­jaa jne. Sit­ten voi­si hiuk­ka harkita.
  Mitäs niil­le kor­va­va­loil­la kuu­luu, ledit kor­viin valai­se­maan aivo­ja , sii­tä olo para­nee. Nii­tä­hän kau­pat­tiin takavuosina.

 19. @TA: Onhan näi­tä suo­ma­lai­sia hardwa­re star­tu­pe­ja, jot­ka ovat jouk­ko­ra­hoi­tuk­sel­la buu­tan­neet. Jol­la, Solu, Eve Tech ja Qui­e­tOn tulee heti lon­kal­ta mie­leen. Kyse­le nois­ta jol­ta­kul­ta miten toi­mi­nut käytännössä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.