Viro pyörämatkailumaana

On aika teh­dä yhteen­ve­to vii­kon pyö­rä­mat­kas­ta­ni Viroon

Läh­din aika ennak­ko­luu­loi­se­na kokei­le­maan Viron viral­li­sia pyö­rä­reit­te­jä. Jos­kus yli kym­me­nen vuot­ta sit­ten olin luo­ki­tel­lut ne maan­tie­pyö­räl­le sopi­mat­to­mak­si, kos­ka ne oli­vat sil­loin suu­rim­mal­ta osin sora­tie­tä ja vie­lä aika huo­no­laa­tuis­ta sel­lais­ta. Täs­sä suh­tees­sa ilah­duin suu­res­ti. Aina­kin reit­ti 1, joka läh­tee Tal­lin­nas­ta Hii­den­maan ja Saa­ren­maan kaut­ta koh­ti Lat­vi­aa oli pää­osin pääl­lys­tet­tyä ja oikein hyvälaatuista.

Jos pää­mää­rä­si on pääs­tä lopul­ta Rii­kaan, näi­tä ei todel­la­kaan kan­na­ta käyt­tää, kos­ka ne teke­vät mat­kas­ta mon­ta ker­taa pidem­män. Mut­ta jos tar­koi­tuk­se­na on vain mat­kail­la ja näh­dä kaik­kea kivaa, nämä ovat aivan lois­ta­via. Vah­va suo­si­tus. Huo­mat­ta­koon, että Viro on lähes mäe­tön, joten aika heik­ko­kun­toi­nen­kin voi siel­lä pyöräillä.

Moni sanoi, ettei tämä minun aje­lu­ni ollut pyö­rä­mat­kai­lua lain­kaan, kos­ka ajoin lii­an pit­kiä päi­vä­mat­ko­ja enkä kier­tä­nyt matkailukohteita.

Pyö­rä­mat­kai­lua voi teh­dä kah­del­la taval­la. Voi ajaa koh­tuul­li­sia mat­ko­ja, jot­ka ovat lähin­nä siir­ty­mä­tai­pa­lei­ta ja se turis­mi on siel­lä peril­lä, jos­sa voi­daan käy­dä kat­so­mas­sa koti­seu­tu­museoi­ta, van­ho­ja maja­koi­ta ja kaik­kea sel­lais­ta. Toi­nen tapa on se, että itse se pyö­räi­ly on turis­mia eikä mikään siir­ty­mä­tai­val turis­ti­koh­tei­den välil­lä. Näin eri­tyi­ses­ti vuo­ris­tos­sa, jos­sa pyö­rän seläs­tä näkee koko ajan mitä hui­kai­se­vam­pia mai­se­mia, hie­nom­pia kyliä; näkee, kuu­lee ja haistaa.

Viro sopii tähän ensim­mäi­seen, mut­ta aika huo­nos­ti jäl­kim­mäi­seen, kos­ka tai­pa­leet oli­vat usein aika yksi­toik­koi­sia. Mai­se­mat eivät esi­mer­kik­si Hii­den­maal­la pal­jon vaih­tu­neet. Samaa met­sää kilo­met­ri­tol­kul­la. Ja vii­va­suo­ria teitä.

Täl­lai­nen mat­ka taas kan­nat­taa suun­ni­tel­la etu­kä­teen koto­na, jot­ta näki­si mah­dol­li­sim­man paljon.

Pyö­räi­li­jän ase­ma kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä on aika huo­no. Tal­lin­nas­sa pyö­räi­li­jä pako­te­taan jal­ka­käy­tä­väl­le, jos­sa liik­ku­mi­nen on todel­la hidas­ta. En tie­dä, mitä lii­ken­ne­sään­tö asias­ta sanoo, mut­ta käy­tän­tö on, että pyö­rä­tiel­lä aja­va väis­tää oikeal­le kään­ty­vää autoa. Jos­kus tämä on osoi­tet­tu oikein lii­ken­ne­mer­kil­lä. Käy­tän­tö näyt­tää ole­van myös, että jos pyö­rä­tie kul­kee pää­tien rin­nal­la, pyö­rä väis­tää sivu­tiel­tä tule­vaa. Autoi­li­jal­la on kär­ki­kol­mio pyö­rä­tien jälkeen.

Mut­ta maan­teil­lä pyö­räi­li­jän ase­ma on sel­väs­ti parem­pi kuin Suo­mes­sa, kos­ka viro­lai­set autoi­li­jat kier­tä­vät pyö­rän kau­kaa. En tie­dä, onko Viros­sa kes­kieu­roop­pa­lais­ta lakia, joka kiel­tää ohit­ta­mas­ta pyö­rää met­riä lähem­pää, mut­ta he aja­vat kuin oli­si.  Se on erit­täin hyvä juttu.

Hotel­lien varaa­mi­ses­sa ei näkö­jään kan­na­ta käyt­tää Googlea lain­kaan. Jos google­tat Pai­de hotels, Google ohjaa itse­päi­ses­ti eboo­ker­sin kal­tai­sil­le sivus­toil­le, vaik­ka näil­lä ei ole väli­tet­tä­vä­nään hotel­lia Pai­des­sa. Money talks. Visit Esto­nia ‑sivus­tol­ta pää­see suo­raan hotel­lien tie­toi­hin ja näkee ne kar­tal­la kaikki.

Viroa voi vah­vas­ti suo­si­tel­la pyö­rä­ret­keä harkitsevalle.

 

 

7 vastausta artikkeliin “Viro pyörämatkailumaana”

 1. Tuli mie­lee­ni mai­noi­ta jutu­ja­si luke­ma­ni. Miten siel­lä Viros­sa men­nään? Meil­lä pel­to­jen val­koi­set paa­lit lop­pu­vat pel­loil­ta Sodan­ky­län jäl­keen. Nor­jas­sa nii­tä on joka tilk­ku täynnä.

  Miten meil­lä perus­e­lin­tar­vik­keet. Nousee­ko nii­den hin­ta ja mihin jos tuet lopetetaan?

 2. Pyö­rän pääl­tä näkee maa­il­maa aivan toi­sel­la taval­la kuin autos­ta saa­ti junas­ta tai len­to­ko­nees­ta. Siel­tä näkee myös sen, jos ei ole mitään näh­tä­vää. Sitä­kään ei havait­se autos­sa, joka ajaa oho sataa.

 3. Huo­mat­ta­koon, että Viro on lähes mäe­tön, joten aika heik­ko­kun­toi­nen­kin voi siel­lä pyöräillä.”

  Läh­ti­kö kir­joi­tus lii­an nop­saan pai­noon vai mik­si tämän virk­keen jäl­keen puut­tuu m.o.t?

  (toi­von että vit­si auke­si, olet toden­nä­köi­ses­ti huo­mat­ta­vas­ti parem­mas­sa kes­tä­vyys­kun­nos­sa kuin minä, max)

 4. Eri­tyi­ses­ti suo­sit­te­len kui­ten­kin noi­ta saa­ria, Hii­den­maa­ta ja Saa­ren­maa­ta. Vaik­ka siir­ty­mät voi­vat olla tyl­siä, on siel­lä mon­ta hel­meä — vii­me kesän reis­sul­ta jäi eri­tyi­ses­ti taas Pan­ga mie­leen, sem­min­kin, kun sää sat­tui ole­maan mitä par­hain, jout­sen­pa­ris­kun­ta lipui kau­kai­suu­des­sa, ja meri kimmelsi.

 5. Hotel­lien varaa­mi­ses­sa ei näkö­jään kan­na­ta käyt­tää Googlea lain­kaan. Se google­tat Pai­de hotels, Google ohjaa itse­päi­ses­ti eboo­ker­sin kal­tai­sil­le sivus­toil­le, vaik­ka näil­lä ei ole väli­tet­tä­vä­nään hotel­lia Pai­des­sa. Money talks.

  Nämä varaus­sivs­tot ovat kyl­lä mie­len­kiin­toi­nen mark­ki­na-ano­ma­lia/­pe­li­teo­reet­ti­nen ongel­ma. Hotel­lit mak­sa­vat kym­me­niä pro­sent­te­ja tulois­taan ame­rik­ka­lai­sil­le haku­yh­tiöil­le, kun hotel­lit voi­si­vat perus­taa osuus­kun­nan, jol­le anta­vat mono­po­lin web-hakui­hin, ja kus­tan­nuk­set oli­si­vat pie­ni mur­to-osa sii­tä mitä täl­lä het­kel­lä maksavat.

 6. En kyl­lä aivan jaa tuo­ta käsi­tys­tä sii­tä, että Tal­lin­nas­sa pyö­räi­li­jä pako­tet­tai­siin jal­ka­käy­tä­vil­le. Yhdis­tet­ty­jä jal­ka­käy­tä­viä ja pyö­rä­tei­tä on kau­pun­kia­lu­eel­la todel­la vähän jos ver­ra­taan Suo­men oloi­hin. Lähin­nä nii­tä on iso­jen maan­tie­tyyp­pis­ten katu­jen var­sil­la. Var­maan 95% jal­ka­käy­tä­vis­tä on vain jalkakäytäviä.

  Pyö­rä­kais­to­ja kau­pun­gis­sa on jon­kin ver­ran, ja osa niis­tä on myös laa­duk­kaas­ti toteu­tet­tu­ja. Osa taas ei, kuten esi­mer­kik­si End­la-kadun/­Kaar­li pui­es­teen pyö­rä­kais­ta, joka on kat­ko­nai­nen ja mas­sii­vi­seen auto­lii­ken­tee­seen yhdis­tet­ty­nä suo­ras­taan hengenvaarallinen.

  Iso har­mi pyö­räi­li­jäl­le Tal­lin­nas­sa on yksi­suun­tais­ten katu­jen iso mää­rä. Lain­kuu­liai­nen pyö­räi­li­jä on usein pako­tet­tu pit­kiin ja yllät­tä­viin kier­rok­siin. Var­maan pahin paik­ka täs­sä suh­tees­sa on Kala­ma­jan kau­pun­gin­osa, mis­sä sekä pää­ka­dut että sivu­ka­dut ovat useim­mi­ten yksisuuntaisia.

 7. Tal­lin­nas­ta ei kan­na­ta edes yrit­tää ajaa pol­ky­pyö­räl­lä ulos muu­ta kaut­ta kuin seu­raa­mal­la ete­lään suun­taa­vaa Pär­nun maan­tie­tä. Sekin on pai­koin han­ka­laa kovan lii­ken­teen takia.

  On ris­kit­tö­mäm­pää ajaa pol­ky­pyö­räl­lä sata­mas­ta suo­raan lähei­sel­le rau­ta­tie­a­se­mal­le ja men­nä junal­la muu­ta­ma ase­man­vä­li kau­pun­gis­ta ulos. Pyö­rän saa ottaa kaik­kiin pai­kal­lis­ju­niin ja se ei edes mak­sa mitään. Lipun saa ostaa kon­na­ril­ta (mikä tava­ton ihme!).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.