Viro pyörämatkailumaana

On aika tehdä yhteen­ve­to viikon pyörä­matkas­tani Viroon

Lähdin aika ennakkolu­u­loise­na kokeile­maan Viron viral­lisia pyöräre­it­te­jä. Joskus yli kymme­nen vuot­ta sit­ten olin luokitel­lut ne maantiepyörälle sopi­mat­tomak­si, kos­ka ne oli­vat sil­loin suurim­mal­ta osin sorati­etä ja vielä aika huono­laa­tu­ista sel­l­aista. Tässä suh­teessa ilah­duin suuresti. Ainakin reit­ti 1, joka läh­tee Tallinnas­ta Hiiden­maan ja Saaren­maan kaut­ta kohti Latvi­aa oli pääosin päällystet­tyä ja oikein hyvälaatuista.

Jos päämääräsi on päästä lop­ul­ta Riikaan, näitä ei todel­lakaan kan­na­ta käyt­tää, kos­ka ne tekevät matkas­ta mon­ta ker­taa pidem­män. Mut­ta jos tarkoituk­se­na on vain matkail­la ja nähdä kaikkea kivaa, nämä ovat aivan lois­tavia. Vah­va suosi­tus. Huo­mat­takoon, että Viro on läh­es mäetön, joten aika heikkokun­toinenkin voi siel­lä pyöräillä.

Moni sanoi, ettei tämä min­un ajelu­ni ollut pyörä­matkailua lainkaan, kos­ka ajoin liian pitk­iä päivä­matko­ja enkä kiertänyt matkailukohteita.

Pyörä­matkailua voi tehdä kahdel­la taval­la. Voi ajaa kohtu­ullisia matko­ja, jot­ka ovat lähin­nä siir­tymä­taipalei­ta ja se tur­is­mi on siel­lä per­il­lä, jos­sa voidaan käy­dä kat­so­mas­sa kotiseu­tu­museoita, van­ho­ja majakoi­ta ja kaikkea sel­l­aista. Toinen tapa on se, että itse se pyöräi­ly on tur­is­mia eikä mikään siir­tymä­taival tur­is­tiko­htei­den välil­lä. Näin eri­tyis­es­ti vuoris­tossa, jos­sa pyörän selästä näkee koko ajan mitä huikai­se­vampia maisemia, hienom­pia kyliä; näkee, kuulee ja haistaa.

Viro sopii tähän ensim­mäiseen, mut­ta aika huonos­ti jälkim­mäiseen, kos­ka taipaleet oli­vat usein aika yksi­toikkoisia. Maise­mat eivät esimerkik­si Hiiden­maal­la paljon vai­h­tuneet. Samaa met­sää kilo­metri­tolkul­la. Ja viiva­suo­ria teitä.

Täl­lainen mat­ka taas kan­nat­taa suun­nitel­la etukä­teen kotona, jot­ta näk­isi mah­dol­lisim­man paljon.

Pyöräil­i­jän ase­ma kaupunkili­iken­teessä on aika huono. Tallinnas­sa pyöräil­i­jä pakote­taan jalka­käytävälle, jos­sa liikku­mi­nen on todel­la hidas­ta. En tiedä, mitä liiken­nesään­tö asi­as­ta sanoo, mut­ta käytän­tö on, että pyörätiel­lä aja­va väistää oikealle kään­tyvää autoa. Joskus tämä on osoitet­tu oikein liiken­nemerkil­lä. Käytän­tö näyt­tää ole­van myös, että jos pyörätie kul­kee pää­tien rin­nal­la, pyörä väistää sivu­tieltä tule­vaa. Autoil­i­jal­la on kärkikolmio pyörä­tien jälkeen.

Mut­ta maan­teil­lä pyöräil­i­jän ase­ma on selvästi parem­pi kuin Suomes­sa, kos­ka viro­laiset autoil­i­jat kiertävät pyörän kaukaa. En tiedä, onko Virossa keskieu­roop­palaista lakia, joka kieltää ohit­ta­mas­ta pyörää metriä lähempää, mut­ta he aja­vat kuin olisi.  Se on erit­täin hyvä juttu.

Hotel­lien varaamises­sa ei näköjään kan­na­ta käyt­tää Googlea lainkaan. Jos google­tat Paide hotels, Google ohjaa itsepäis­es­ti ebook­ersin kaltaisille sivus­toille, vaik­ka näil­lä ei ole välitet­tävänään hotel­lia Paidessa. Mon­ey talks. Vis­it Esto­nia ‑sivus­tol­ta pääsee suo­raan hotel­lien tietoi­hin ja näkee ne kar­tal­la kaikki.

Viroa voi vah­vasti suositel­la pyöräretkeä harkitsevalle.

 

 

7 vastausta artikkeliin “Viro pyörämatkailumaana”

 1. Tuli mieleeni main­oi­ta jutu­jasi luke­mani. Miten siel­lä Virossa men­nään? Meil­lä pel­to­jen valkoiset paalit lop­pu­vat pel­loil­ta Sodankylän jäl­keen. Nor­jas­sa niitä on joka tilkku täynnä.

  Miten meil­lä peruselin­tarvikkeet. Nouseeko niiden hin­ta ja mihin jos tuet lopetetaan?

 2. Pyörän päältä näkee maail­maa aivan toisel­la taval­la kuin autos­ta saati junas­ta tai lentokoneesta. Sieltä näkee myös sen, jos ei ole mitään nähtävää. Sitäkään ei havaitse autossa, joka ajaa oho sataa.

 3. “Huo­mat­takoon, että Viro on läh­es mäetön, joten aika heikkokun­toinenkin voi siel­lä pyöräillä.”

  Lähtikö kir­joi­tus liian nop­saan pain­oon vai mik­si tämän virk­keen jäl­keen puut­tuu m.o.t?

  (toivon että vit­si auke­si, olet toden­näköis­es­ti huo­mat­tavasti parem­mas­sa kestävyyskun­nos­sa kuin minä, max)

 4. Eri­tyis­es­ti suosit­te­len kuitenkin noi­ta saaria, Hiiden­maa­ta ja Saaren­maa­ta. Vaik­ka siir­tymät voivat olla tyl­siä, on siel­lä mon­ta helmeä — viime kesän reis­sul­ta jäi eri­tyis­es­ti taas Pan­ga mieleen, sem­minkin, kun sää sat­tui ole­maan mitä parhain, jout­sen­pariskun­ta lipui kaukaisu­udessa, ja meri kimmelsi.

 5. Hotel­lien varaamises­sa ei näköjään kan­na­ta käyt­tää Googlea lainkaan. Se google­tat Paide hotels, Google ohjaa itsepäis­es­ti ebook­ersin kaltaisille sivus­toille, vaik­ka näil­lä ei ole välitet­tävänään hotel­lia Paidessa. Mon­ey talks.

  Nämä varaus­sivs­tot ovat kyl­lä mie­lenki­in­toinen markki­na-anom­ali­a/peli­te­o­reet­ti­nen ongel­ma. Hotel­lit mak­sa­vat kym­meniä pros­ent­te­ja tulois­taan amerikkalaisille hakuy­htiöille, kun hotel­lit voisi­vat perus­taa osu­uskun­nan, jolle anta­vat monop­o­lin web-hakui­hin, ja kus­tan­nuk­set oli­si­vat pieni mur­to-osa siitä mitä täl­lä het­kel­lä maksavat.

 6. En kyl­lä aivan jaa tuo­ta käsi­tys­tä siitä, että Tallinnas­sa pyöräil­i­jä pakotet­taisi­in jalka­käytäville. Yhdis­tet­tyjä jalka­käytäviä ja pyöräteitä on kaupunkialueel­la todel­la vähän jos ver­rataan Suomen oloi­hin. Lähin­nä niitä on iso­jen maanti­etyyp­pis­ten katu­jen var­sil­la. Var­maan 95% jalka­käytävistä on vain jalkakäytäviä.

  Pyöräkaisto­ja kaupungis­sa on jonkin ver­ran, ja osa niistä on myös laadukkaasti toteutet­tu­ja. Osa taas ei, kuten esimerkik­si End­la-kadun/Kaar­li puies­teen pyöräkaista, joka on katkon­ainen ja mas­si­iviseen autoli­iken­teeseen yhdis­tet­tynä suo­ras­taan hengenvaarallinen.

  Iso har­mi pyöräil­i­jälle Tallinnas­sa on yksisu­un­tais­ten katu­jen iso määrä. Lainku­u­li­ainen pyöräil­i­jä on usein pakotet­tu pitki­in ja yllät­tävi­in kier­roksi­in. Var­maan pahin paik­ka tässä suh­teessa on Kala­ma­jan kaupungi­nosa, mis­sä sekä pääkadut että sivukadut ovat useim­miten yksisuuntaisia.

 7. Tallinnas­ta ei kan­na­ta edes yrit­tää ajaa polkypyöräl­lä ulos muu­ta kaut­ta kuin seu­raa­mal­la etelään suun­taavaa Pär­nun maanti­etä. Sekin on paikoin han­kalaa kovan liiken­teen takia.

  On riskit­tömäm­pää ajaa polkypyöräl­lä sata­mas­ta suo­raan läheiselle rautatiease­malle ja men­nä junal­la muu­ta­ma ase­man­väli kaupungista ulos. Pyörän saa ottaa kaikki­in paikallisju­ni­in ja se ei edes mak­sa mitään. Lipun saa ostaa kon­nar­il­ta (mikä tava­ton ihme!).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.