Kaupunkiympäristölautakunnan lista 22.8.2017

Listal­la on lähin­nä vas­tauk­sia val­tu­us­toaloit­teisi­in ja pon­si­in. Tärkein asia kuitenkin on lis­tan ulkop­uolel­la, jos­sa jatke­taan pöy­däl­lä ole­van talous­su­un­nitel­man esit­te­lyä. Käsit­te­len nämä asi­at vähän valikoiden.

Lapin­lah­den sairaalan tule­va käyt­tö (Suzan Ikä­valko, vihr)

Viras­to ilmoit­taa vas­tauk­ses­saan, että tarkoi­tus on myy­dä sairaala, jot­ta sille saataisi­in osta­ja, jol­la on rah­keet pitää arvokas raken­nus kun­nos­sa. Tämä tietää kyl­lä kenkää sairaalan nyky­isille, hyvin vai­h­toe­htoisille käyt­täjille, kos­ka ei näil­lä ole varaa ottaa raken­nus­ta vas­tu­ulleen. Jään mie­lenki­in­nol­la odot­ta­maan muun lau­takun­nan miet­teitä. Lop­ullis­es­ti­han tämä menee val­tu­us­toon, joka voi palaut­taa lausun­non, jos on siitä eri mieltä.

Itäkeskuk­sen Puhok­sen, VR:n konepa­ja-alueen ja Tukku­torin kehit­tämi­nen (Tuo­mas Ranta­nen, vihr)

Tuo­mas esit­tää Puhok­seen etnis­es­ti pro­filoitunut­ta Basaaria, mitä viras­tokin pitää kan­natet­ta­vana. Puhok­sen omis­ta­jarakenne on toiv­o­ton, 25 omis­ta­jaa. Se pitäisi saa­da yhdelle omis­ta­jalle, joka viras­ton mielestä ei kuitenkaan olisi kaupun­ki, kos­ka kaupungilla ei ole asi­aan liit­tyvää osaamista.

Viras­to ei myöskään läm­pene ajatuk­selle han­kkia VR:n konepa­jan kiin­teistöjä kaupun­gin käyt­töön, vaik­ka pitääkin Rantasen esit­tämiä toim­into­ja kannatettavina.

Tukku­to­ria kaupun­ki halu­aa kehit­tää tukkutorina.

Yrjö Hakasen lukuisat aloitteet

Totean näistä vain mie­lenki­in­toisen tiedon. Kaupungilla on asukas- ja kult­tuurikäyt­töön sovel­tuvia tilo­ja yli 1 400. (!)

Aino Ack­tèn huvi­lan korjaus

Laa­jasa­los­sa sijait­se­va huvi sai siipeen­sä, kun sitä pidet­ti­in lämp­inä talvel­lakin, mihin se ei ole tarkoitet­tu. Kos­ka huvi­la on tarkoi­tus myy­dä, on järkeväm­pää, että uusi omis­ta­ja remon­toi sen mieleisekseen.

 

 

 

 

 

17 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 22.8.2017”

 1. Tuo­ta Lapin­lah­den aluet­ta täy­ty­isi sitoa parem­min muuhun kaupunki­in. Tässä tulee toki iso muu­tos jos/kun län­siväylä bule­vardis­oidaan, mut­ta muutenkin tuo­ta hienoa poten­ti­aalia voisi val­jas­taa. Nythän mah­dol­lisia osta­jia saat­taa karkoit­taa se tosi­a­sia, että Lapin­lahti on kaukana kaikkial­ta ja sinne on suh­teel­lis­es­ti vaikea päästä.

  Konepa­ja-alue on hieno ja tärkeä, samoin kuin Teuras­ta­mon alue. Kaupun­gin ei ole syytä mielestäni löysäil­lä näi­den kanssa. Kyl­lä kaupun­gin tehtävi­in täy­tyy kuu­lua myös viihtyvyy­den ja eläväisyy­den vaal­im­i­nen. Tukku­to­ril­la­han nämä eri toimin­not toimi­vat aika kivasti limit­täin täl­lä hetkellä.

 2. Puhos pitäisi saa­da puret­tua ja tilalle asun­to­ja. Bazaari on kyl­lä sinän­sä hyvä aja­tus, mut­ta ei nyt eikä siihen (eikä sul­jet­tuna enklaav­ina, jos­sa olisi Lähi-Idän sään­nöt ja hun­nut­ta­mat­to­mia naisia kat­sot­taisi­in kieroon). 

  Itis on jo ole­mas­sa ja Myl­ly­purossa on uusi ostoskeskus. Kon­tu­la ja Colum­bus ovat parin min­uutin metro­matkan päässä. Raken­net­takoon bazaari mielu­um­min vaik­ka kauem­mas itään kun Öster­sun­dom vih­doin alkaa valmis­tua. Mel­lun­mä­keen tai siitä vielä yhtä pysäkkiä kauemmas.

 3. Lapin­lahti on hieno merelli­nen puis­toalue melkein Helsin­gin sydämessä. Lapin­lahdes­ta alka­va meren­ran­taa seu­rail­e­va vihervyöhyke jatkuu vastapäisen hau­taus­maan reunaa pitkin edelleen Hietaniemen uimaran­nan ja Taival­lah­den suuntaan.

  Täl­laista puis­toa ja yht­enäistä ranta­maise­maa hienoine raken­nuksi­neen ei pidä myy­dä gry­dereille asun­noik­si tai hotelleik­si, vaan van­ha sairaalaraken­nus pitäisi kun­nos­taa kaupunki­lais­ten käyt­töön. Siihen pitää Helsingillä olla varaa.

 4. Ei pidä myy­dä gryn­dereille:
  …ei pidä myy­dä gry­dereille asun­noik­si, vaan van­ha sairaalaraken­nus pitäisi kun­nos­taa kaupunki­lais­ten käyttöön.… 

  Asun­noik­si kun myy­dään niin kaupunki­lais­ten käyt­töön kyl­lä tulee.

 5. Lapin­lahtea ei vis­si­in mil­lään saa pysymyään nyky­muo­dos­saan. Jos se jää “kult­tuurille”, niin siel­lä alkaa nyhjäämään inhot­tavaa niit­ti­naa­ma huume­jengiä ja kaik­ki paikat liataan ja sotke­taan niin­maar perus­teel­lis­es­ti. Jos taas siel­lä olisi joku yksi­tyi­nen biznes, niin se vetää aidan ja laa­jen­taa parkkipaikko­ja mak­savien asi­akkaiden vuoksi. 

  Paras olisi kyl­lä omis­tusasun­not mak­sukyky­isille ja omil­laan toimeen­tuleville, mut­ta ilman autopaikkaoikeut­ta. Sil­loin siel­lä olisi kaupun­gin puis­toon parhait­en sovel­tuvaa jengiä. 

  Tom­mosia hah­mo­ja löy­tyy kyl­lä heti tarpeek­si. Itsekin muut­taisin ainaskin meren­puolelle. Mul­lon milt­si omaisu­ut­ta ja polkupyörä mut­tei autokorttia.

 6. Onko kaupun­gin tehtävä tukea kult­tuuria 1400 eri tilal­la? Neljä­toista voisin vielä niel­lä kakistellen.

 7. Ei pidä myy­dä gryn­dereille:
  Lapin­lahti on hieno merelli­nen puis­toalue melkein Helsin­gin sydämessä… 

  Ollaanko siis kehit­tämässä kaupunkia vai halu­taanko asua 50-luvun maalais­maise­mas­sa? Nim­imerk­ki voisi ihan yhtä hyvin olla NIMBY.

  Rahoi­tus­vai­h­toe­hto­ja tulisi toki tutkia. Gryn­deri­rak­en­t­a­mi­nen ei tuo­ta asukkaiden kannal­ta hyvää tulosta. Tiivi­impi kaaa­va ja pienem­mät ton­tit tuo­vat mah­dol­lisuuk­sia myös muille rahoi­tus­muodoille kuin gryndaus.

 8. Kalle:
  Onko kaupun­gin tehtävä tukea kult­tuuria 1400 eri tilal­la? Neljä­toista voisin vielä niel­lä kakistellen.

  Kait jo yksistään kir­jas­to­ja on enem­män kuin 14? 

  Mut­ta kieltämät­tä 1400 kuu­lostaa paljol­ta. Vaikea kuvitel­la, että tuol­laisen seinämäärän omis­t­a­mi­nen on edes hääviä kult­tuurin tukemista.

 9. j‑lu: Kait jo yksistään kir­jas­to­ja on enem­män kuin 14? 

  Mut­ta kieltämät­tä 1400 kuu­lostaa paljol­ta. Vaikea kuvitel­la, että tuol­laisen seinämäärän omis­t­a­mi­nen on edes hääviä kult­tuurin tukemista.

  Suurin osa tuos­ta määrästä on päiväko­tien ja koulu­jen eri­laisia tilo­ja, jot­ka on määritel­ty “yhteiskäyt­töisik­si” (esimerkik­si kaik­ki liikun­tati­lat). Eli sen sijaan että kaupun­ki omais­taisi val­ta­van määrän eri­tyis­es­ti kult­tuu­ri­tiloik­si han­kit­tu­ja tilo­ja, kaupun­ki omis­taa val­ta­van määrän ope­tustilo­ja, joi­ta pyritään käyt­tämään myös iltaisin.

 10. arkkite­hti: Suurin osa tuos­ta määrästä on päiväko­tien ja koulu­jen eri­laisia tilo­ja, jot­ka on määritel­ty “yhteiskäyt­töisik­si” (esimerkik­si kaik­ki liikun­tati­lat). Eli sen sijaan että kaupun­ki omais­taisi val­ta­van määrän eri­tyis­es­ti kult­tuu­ri­tiloik­si han­kit­tu­ja tilo­ja, kaupun­ki omis­taa val­ta­van määrän ope­tustilo­ja, joi­ta pyritään käyt­tämään myös iltaisin.

  Tuo selit­täisi asi­aa. Koulu­tilo­jen käyt­tö on fik­sumpaa, kus­tan­nuste­hokkaam­paa kuin tilo­jen rak­en­t­a­mi­nen vain kult­tuurille. Määrä on joka tapauk­ses­sa niin suuri, että siitä olisi hyvä saa­da julk­isu­u­teen tarkem­paakin tietoa. Onko mukana tilo­ja, joista voidaan luopua.

 11. “Kalle: Onko kaupun­gin tehtävä tukea kult­tuuria 1400 eri tilal­la? Neljä­toista voisin vielä niel­lä kakistellen.”
  Hei, haloo — miten nää keskuste­lut voi olla täl­lä tasol­la? Muuten kohtu­ullisen mielekkääl­lä foorumilla!
  Yks sanoo yhtä ja seu­raa­vat ihmettelee edel­lis­ten sanomisia!
  Eipä ole mieltä ylen­tävää lukea jut­tu­ja jos­sa käytetään “sinne päin ole­via tietoja”?
  Eikö mod­er­aat­tori voisi aset­taa kir­joit­ta­jalle “pakol­lisen kysymyk­sen” mis­tä olet tietosi löytänyt? Ja vas­ta sit­ten julk­istaisi sen täy­den­nys­ten kera?

 12. Eero:
  “Kalle: Onko kaupun­gin tehtävä tukea kult­tuuria 1400 eri tilal­la? Neljä­toista voisin vielä niel­lä kakistellen.”
  Hei, haloo – miten nää keskuste­lut voi olla täl­lä tasol­la? Muuten kohtu­ullisen mielekkääl­lä foorumilla!
  Yks sanoo yhtä ja seu­raa­vat ihmettelee edel­lis­ten sanomisia!
  Eipä ole mieltä ylen­tävää lukea jut­tu­ja jos­sa käytetään “sinne päin ole­via tietoja”?
  Eikö mod­er­aat­tori voisi aset­taa kir­joit­ta­jalle “pakol­lisen kysymyk­sen” mis­tä olet tietosi löytänyt? Ja vas­ta sit­ten julk­istaisi sen täy­den­nys­ten kera?

  Tuos­sa­han oli lähde, virkamiehen valmis­tele­ma vas­taus esi­tyk­seen, jos­sa esitet­ti­in jonkin tilan muut­tamista jälleen kult­tuu­ri­ti­lak­si. Näil­lä “hyvää tarkoit­tavien” esi­tys­ten tehtail­i­joil­la ei ole mitään käsi­tys­tä 1:10:100 periaatteesta.

 13. Kalle: Tuos­sa­han oli lähde, virkamiehen valmis­tele­ma vas­taus esi­tyk­seen, jos­sa esitet­ti­in jonkin tilan muut­tamista jälleen kulttuuritilaksi. 

  Itse asi­as­sa tuo vas­taus, jos­sa main­in­ta 1400 tilas­ta esi­in­tyy (koh­ta 7 esi­tys­listal­la), liit­tyy aloit­teeseen jos­sa halu­taan edis­tää ole­mas­sa ole­vien tilo­jen käyt­töä yhdis­tys­ten yms. toimes­ta muun muas­sa varaus­menet­te­lyjä kehittämällä.

  Siinä ei nähdäk­seni esitetä minkään tilan käyt­tö­tarkoituk­sen muu­tos­ta tai uusien tilo­jen hankintaa.

 14. Voisit siel­lä kaupungisu­un­nit­telus­sa ottaa esille tämän dorkuuden:

  http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005339499.html

  Mik­si ihmeessä ter­ror­is­tit suun­nit­telisi­vat isku­ja näi­hin “suo­jat­tui­hin” paikkoi­hin, kun käytössä on run­saasti mui­ta aluei­ta? Ja tätä oikeasti olema­ton­ta “suo­jaus­ta” vielä main­os­te­taan medi­as­sa. Kuin­ka tyh­minä kaupunkisu­u­nit­teli­jat pitävät tero­ja ja kuin­ka tyh­miä he itse ovat?

 15. Peter: Bazaari on kyl­lä sinän­sä hyvä aja­tus, mut­ta ei nyt eikä siihen (eikä sul­jet­tuna enklaav­ina, jos­sa olisi Lähi-Idän sään­nöt ja hun­nut­ta­mat­to­mia naisia kat­sot­taisi­in kieroon). 

  No jos tuonne keskitetään se joidenkin halu­a­ma monikult­tuuri­nen pöhinä ja vier­aat kielet (joi­ta varten ei jostain syys­tä voi itse ulko­maille men­nä vaan Suo­mi pitää sel­l­aisek­si muut­taa) ja vapaute­taan muu kaupun­ki (ja maa) tästä kult­tuurien pakko­tuon­nista, aja­tus on kannatettava.

 16. Annoy­ing­mouse: Mik­si ihmeessä ter­ror­is­tit suun­nit­telisi­vat isku­ja näi­hin “suo­jat­tui­hin” paikkoi­hin, kun käytössä on run­saasti mui­ta aluei­ta? Ja tätä oikeasti olema­ton­ta “suo­jaus­ta” vielä main­os­te­taan medi­as­sa. Kuin­ka tyh­minä kaupunkisu­u­nit­teli­jat pitävät tero­ja ja kuin­ka tyh­miä he itse ovat? 

  Kun ei nähdä sitä oikeasti toimi­vaa ratkaisua: käve­lykeskus­ta, jos­sa autol­la ei voi edes liikkua kuin tarkasti raja­tu­il­la kaduilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.