Kaupunkiympäristölautakunnan lista 22.8.2017

Lis­tal­la on lähin­nä vas­tauk­sia val­tuus­toa­loit­tei­siin ja pon­siin. Tär­kein asia kui­ten­kin on lis­tan ulko­puo­lel­la, jos­sa jat­ke­taan pöy­däl­lä ole­van talous­suun­ni­tel­man esit­te­lyä. Käsit­te­len nämä asiat vähän valikoiden.

Lapin­lah­den sai­raa­lan tule­va käyt­tö (Suzan Ikä­val­ko, vihr)

Viras­to ilmoit­taa vas­tauk­ses­saan, että tar­koi­tus on myy­dä sai­raa­la, jot­ta sil­le saa­tai­siin osta­ja, jol­la on rah­keet pitää arvo­kas raken­nus kun­nos­sa. Tämä tie­tää kyl­lä ken­kää sai­raa­lan nykyi­sil­le, hyvin vaih­toeh­toi­sil­le käyt­tä­jil­le, kos­ka ei näil­lä ole varaa ottaa raken­nus­ta vas­tuul­leen. Jään mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan muun lau­ta­kun­nan miet­tei­tä. Lopul­li­ses­ti­han tämä menee val­tuus­toon, joka voi palaut­taa lausun­non, jos on sii­tä eri mieltä.

Itä­kes­kuk­sen Puhok­sen, VR:n kone­pa­ja-alu­een ja Tuk­ku­to­rin kehit­tä­mi­nen (Tuo­mas Ran­ta­nen, vihr)

Tuo­mas esit­tää Puhok­seen etni­ses­ti pro­fi­loi­tu­nut­ta Basaa­ria, mitä viras­to­kin pitää kan­na­tet­ta­va­na. Puhok­sen omis­ta­ja­ra­ken­ne on toi­vo­ton, 25 omis­ta­jaa. Se pitäi­si saa­da yhdel­le omis­ta­jal­le, joka viras­ton mie­les­tä ei kui­ten­kaan oli­si kau­pun­ki, kos­ka kau­pun­gil­la ei ole asi­aan liit­ty­vää osaamista.

Viras­to ei myös­kään läm­pe­ne aja­tuk­sel­le hank­kia VR:n kone­pa­jan kiin­teis­tö­jä kau­pun­gin käyt­töön, vaik­ka pitää­kin Ran­ta­sen esit­tä­miä toi­min­to­ja kannatettavina.

Tuk­ku­to­ria kau­pun­ki halu­aa kehit­tää tukkutorina.

Yrjö Haka­sen lukui­sat aloitteet

Totean näis­tä vain mie­len­kiin­toi­sen tie­don. Kau­pun­gil­la on asu­kas- ja kult­tuu­ri­käyt­töön sovel­tu­via tilo­ja yli 1 400. (!)

Aino Acktèn huvi­lan korjaus

Laa­ja­sa­los­sa sijait­se­va huvi sai sii­peen­sä, kun sitä pidet­tiin läm­pi­nä tal­vel­la­kin, mihin se ei ole tar­koi­tet­tu. Kos­ka huvi­la on tar­koi­tus myy­dä, on jär­ke­väm­pää, että uusi omis­ta­ja remon­toi sen mieleisekseen.

 

 

 

 

 

17 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 22.8.2017”

 1. Tuo­ta Lapin­lah­den aluet­ta täy­tyi­si sitoa parem­min muu­hun kau­pun­kiin. Täs­sä tulee toki iso muu­tos jos/kun län­si­väy­lä bule­var­di­soi­daan, mut­ta muu­ten­kin tuo­ta hie­noa poten­ti­aa­lia voi­si val­jas­taa. Nyt­hän mah­dol­li­sia osta­jia saat­taa kar­koit­taa se tosia­sia, että Lapin­lah­ti on kau­ka­na kaik­kial­ta ja sin­ne on suh­teel­li­ses­ti vai­kea päästä.

  Kone­pa­ja-alue on hie­no ja tär­keä, samoin kuin Teu­ras­ta­mon alue. Kau­pun­gin ei ole syy­tä mie­les­tä­ni löy­säil­lä näi­den kans­sa. Kyl­lä kau­pun­gin teh­tä­viin täy­tyy kuu­lua myös viih­ty­vyy­den ja elä­väi­syy­den vaa­li­mi­nen. Tuk­ku­to­ril­la­han nämä eri toi­min­not toi­mi­vat aika kivas­ti limit­täin täl­lä hetkellä.

 2. Puhos pitäi­si saa­da puret­tua ja tilal­le asun­to­ja. Bazaa­ri on kyl­lä sinän­sä hyvä aja­tus, mut­ta ei nyt eikä sii­hen (eikä sul­jet­tu­na enklaa­vi­na, jos­sa oli­si Lähi-Idän sään­nöt ja hun­nut­ta­mat­to­mia nai­sia kat­sot­tai­siin kieroon). 

  Itis on jo ole­mas­sa ja Myl­ly­pu­ros­sa on uusi ostos­kes­kus. Kon­tu­la ja Colum­bus ovat parin minuu­tin met­ro­mat­kan pääs­sä. Raken­net­ta­koon bazaa­ri mie­luum­min vaik­ka kau­em­mas itään kun Öster­sun­dom vih­doin alkaa val­mis­tua. Mel­lun­mä­keen tai sii­tä vie­lä yhtä pysäk­kiä kauemmas.

 3. Lapin­lah­ti on hie­no merel­li­nen puis­toa­lue mel­kein Hel­sin­gin sydä­mes­sä. Lapin­lah­des­ta alka­va meren­ran­taa seu­rai­le­va viher­vyö­hy­ke jat­kuu vas­ta­päi­sen hau­taus­maan reu­naa pit­kin edel­leen Hie­ta­nie­men uima­ran­nan ja Tai­val­lah­den suuntaan.

  Täl­lais­ta puis­toa ja yhte­näis­tä ran­ta­mai­se­maa hie­noi­ne raken­nuk­si­neen ei pidä myy­dä gry­de­reil­le asun­noik­si tai hotel­leik­si, vaan van­ha sai­raa­la­ra­ken­nus pitäi­si kun­nos­taa kau­pun­ki­lais­ten käyt­töön. Sii­hen pitää Hel­sin­gil­lä olla varaa.

 4. Ei pidä myy­dä gryn­de­reil­le:
  …ei pidä myy­dä gry­de­reil­le asun­noik­si, vaan van­ha sai­raa­la­ra­ken­nus pitäi­si kun­nos­taa kau­pun­ki­lais­ten käyttöön.… 

  Asun­noik­si kun myy­dään niin kau­pun­ki­lais­ten käyt­töön kyl­lä tulee.

 5. Lapin­lah­tea ei vis­siin mil­lään saa pysy­my­ään nyky­muo­dos­saan. Jos se jää “kult­tuu­ril­le”, niin siel­lä alkaa nyh­jää­mään inhot­ta­vaa niit­ti­naa­ma huu­me­jen­giä ja kaik­ki pai­kat lia­taan ja sot­ke­taan niin­maar perus­teel­li­ses­ti. Jos taas siel­lä oli­si joku yksi­tyi­nen biz­nes, niin se vetää aidan ja laa­jen­taa park­ki­paik­ko­ja mak­sa­vien asiak­kai­den vuoksi. 

  Paras oli­si kyl­lä omis­tusa­sun­not mak­su­ky­kyi­sil­le ja omil­laan toi­meen­tu­le­vil­le, mut­ta ilman auto­paik­ka­oi­keut­ta. Sil­loin siel­lä oli­si kau­pun­gin puis­toon par­hai­ten sovel­tu­vaa jengiä. 

  Tom­mo­sia hah­mo­ja löy­tyy kyl­lä heti tar­peek­si. Itse­kin muut­tai­sin ainas­kin meren­puo­lel­le. Mul­lon milt­si omai­suut­ta ja pol­ku­pyö­rä mut­tei autokorttia.

 6. Onko kau­pun­gin teh­tä­vä tukea kult­tuu­ria 1400 eri tilal­la? Nel­jä­tois­ta voi­sin vie­lä niel­lä kakistellen.

 7. Ei pidä myy­dä gryn­de­reil­le:
  Lapin­lah­ti on hie­no merel­li­nen puis­toa­lue mel­kein Hel­sin­gin sydämessä… 

  Ollaan­ko siis kehit­tä­mäs­sä kau­pun­kia vai halu­taan­ko asua 50-luvun maa­lais­mai­se­mas­sa? Nimi­merk­ki voi­si ihan yhtä hyvin olla NIMBY.

  Rahoi­tus­vaih­toeh­to­ja tuli­si toki tut­kia. Gryn­de­ri­ra­ken­ta­mi­nen ei tuo­ta asuk­kai­den kan­nal­ta hyvää tulos­ta. Tii­viim­pi kaaa­va ja pie­nem­mät ton­tit tuo­vat mah­dol­li­suuk­sia myös muil­le rahoi­tus­muo­doil­le kuin gryndaus.

 8. Kal­le:
  Onko kau­pun­gin teh­tä­vä tukea kult­tuu­ria 1400 eri tilal­la? Nel­jä­tois­ta voi­sin vie­lä niel­lä kakistellen.

  Kait jo yksis­tään kir­jas­to­ja on enem­män kuin 14? 

  Mut­ta kiel­tä­mät­tä 1400 kuu­los­taa pal­jol­ta. Vai­kea kuvi­tel­la, että tuol­lai­sen sei­nä­mää­rän omis­ta­mi­nen on edes hää­viä kult­tuu­rin tukemista.

 9. j‑lu: Kait jo yksis­tään kir­jas­to­ja on enem­män kuin 14? 

  Mut­ta kiel­tä­mät­tä 1400 kuu­los­taa pal­jol­ta. Vai­kea kuvi­tel­la, että tuol­lai­sen sei­nä­mää­rän omis­ta­mi­nen on edes hää­viä kult­tuu­rin tukemista.

  Suu­rin osa tuos­ta mää­räs­tä on päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen eri­lai­sia tilo­ja, jot­ka on mää­ri­tel­ty “yhteis­käyt­töi­sik­si” (esi­mer­kik­si kaik­ki lii­kun­ta­ti­lat). Eli sen sijaan että kau­pun­ki omais­tai­si val­ta­van mää­rän eri­tyi­ses­ti kult­tuu­ri­ti­loik­si han­kit­tu­ja tilo­ja, kau­pun­ki omis­taa val­ta­van mää­rän ope­tus­ti­lo­ja, joi­ta pyri­tään käyt­tä­mään myös iltaisin.

 10. ark­ki­teh­ti: Suu­rin osa tuos­ta mää­räs­tä on päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen eri­lai­sia tilo­ja, jot­ka on mää­ri­tel­ty “yhteis­käyt­töi­sik­si” (esi­mer­kik­si kaik­ki lii­kun­ta­ti­lat). Eli sen sijaan että kau­pun­ki omais­tai­si val­ta­van mää­rän eri­tyi­ses­ti kult­tuu­ri­ti­loik­si han­kit­tu­ja tilo­ja, kau­pun­ki omis­taa val­ta­van mää­rän ope­tus­ti­lo­ja, joi­ta pyri­tään käyt­tä­mään myös iltaisin.

  Tuo selit­täi­si asi­aa. Kou­lu­ti­lo­jen käyt­tö on fik­sum­paa, kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin tilo­jen raken­ta­mi­nen vain kult­tuu­ril­le. Mää­rä on joka tapauk­ses­sa niin suu­ri, että sii­tä oli­si hyvä saa­da jul­ki­suu­teen tar­kem­paa­kin tie­toa. Onko muka­na tilo­ja, jois­ta voi­daan luopua.

 11. Kal­le: Onko kau­pun­gin teh­tä­vä tukea kult­tuu­ria 1400 eri tilal­la? Nel­jä­tois­ta voi­sin vie­lä niel­lä kakistellen.”
  Hei, haloo — miten nää kes­kus­te­lut voi olla täl­lä tasol­la? Muu­ten koh­tuul­li­sen mie­lek­kääl­lä foorumilla!
  Yks sanoo yhtä ja seu­raa­vat ihmet­te­lee edel­lis­ten sanomisia!
  Eipä ole miel­tä ylen­tä­vää lukea jut­tu­ja jos­sa käy­te­tään “sin­ne päin ole­via tietoja”?
  Eikö mode­raat­to­ri voi­si aset­taa kir­joit­ta­jal­le “pakol­li­sen kysy­myk­sen” mis­tä olet tie­to­si löy­tä­nyt? Ja vas­ta sit­ten jul­kis­tai­si sen täy­den­nys­ten kera?

 12. Eero:
  “Kal­le: Onko kau­pun­gin teh­tä­vä tukea kult­tuu­ria 1400 eri tilal­la? Nel­jä­tois­ta voi­sin vie­lä niel­lä kakistellen.”
  Hei, haloo – miten nää kes­kus­te­lut voi olla täl­lä tasol­la? Muu­ten koh­tuul­li­sen mie­lek­kääl­lä foorumilla!
  Yks sanoo yhtä ja seu­raa­vat ihmet­te­lee edel­lis­ten sanomisia!
  Eipä ole miel­tä ylen­tä­vää lukea jut­tu­ja jos­sa käy­te­tään “sin­ne päin ole­via tietoja”?
  Eikö mode­raat­to­ri voi­si aset­taa kir­joit­ta­jal­le “pakol­li­sen kysy­myk­sen” mis­tä olet tie­to­si löy­tä­nyt? Ja vas­ta sit­ten jul­kis­tai­si sen täy­den­nys­ten kera?

  Tuos­sa­han oli läh­de, vir­ka­mie­hen val­mis­te­le­ma vas­taus esi­tyk­seen, jos­sa esi­tet­tiin jon­kin tilan muut­ta­mis­ta jäl­leen kult­tuu­ri­ti­lak­si. Näil­lä “hyvää tar­koit­ta­vien” esi­tys­ten teh­tai­li­joil­la ei ole mitään käsi­tys­tä 1:10:100 periaatteesta.

 13. Kal­le: Tuos­sa­han oli läh­de, vir­ka­mie­hen val­mis­te­le­ma vas­taus esi­tyk­seen, jos­sa esi­tet­tiin jon­kin tilan muut­ta­mis­ta jäl­leen kulttuuritilaksi. 

  Itse asias­sa tuo vas­taus, jos­sa mai­nin­ta 1400 tilas­ta esiin­tyy (koh­ta 7 esi­tys­lis­tal­la), liit­tyy aloit­tee­seen jos­sa halu­taan edis­tää ole­mas­sa ole­vien tilo­jen käyt­töä yhdis­tys­ten yms. toi­mes­ta muun muas­sa varaus­me­net­te­ly­jä kehittämällä.

  Sii­nä ei näh­däk­se­ni esi­te­tä min­kään tilan käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tos­ta tai uusien tilo­jen hankintaa.

 14. Voi­sit siel­lä kau­pun­gi­suun­nit­te­lus­sa ottaa esil­le tämän dorkuuden:

  http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005339499.html

  Mik­si ihmees­sä ter­ro­ris­tit suun­nit­te­li­si­vat isku­ja näi­hin “suo­jat­tui­hin” paik­koi­hin, kun käy­tös­sä on run­saas­ti mui­ta aluei­ta? Ja tätä oikeas­ti ole­ma­ton­ta “suo­jaus­ta” vie­lä mai­nos­te­taan medias­sa. Kuin­ka tyh­mi­nä kau­pun­ki­suu­nit­te­li­jat pitä­vät tero­ja ja kuin­ka tyh­miä he itse ovat?

 15. Peter: Bazaa­ri on kyl­lä sinän­sä hyvä aja­tus, mut­ta ei nyt eikä sii­hen (eikä sul­jet­tu­na enklaa­vi­na, jos­sa oli­si Lähi-Idän sään­nöt ja hun­nut­ta­mat­to­mia nai­sia kat­sot­tai­siin kieroon). 

  No jos tuon­ne kes­ki­te­tään se joi­den­kin halua­ma moni­kult­tuu­ri­nen pöhi­nä ja vie­raat kie­let (joi­ta var­ten ei jos­tain syys­tä voi itse ulko­mail­le men­nä vaan Suo­mi pitää sel­lai­sek­si muut­taa) ja vapau­te­taan muu kau­pun­ki (ja maa) täs­tä kult­tuu­rien pak­ko­tuon­nis­ta, aja­tus on kannatettava.

 16. Anno­ying­mouse: Mik­si ihmees­sä ter­ro­ris­tit suun­nit­te­li­si­vat isku­ja näi­hin “suo­jat­tui­hin” paik­koi­hin, kun käy­tös­sä on run­saas­ti mui­ta aluei­ta? Ja tätä oikeas­ti ole­ma­ton­ta “suo­jaus­ta” vie­lä mai­nos­te­taan medias­sa. Kuin­ka tyh­mi­nä kau­pun­ki­suu­nit­te­li­jat pitä­vät tero­ja ja kuin­ka tyh­miä he itse ovat? 

  Kun ei näh­dä sitä oikeas­ti toi­mi­vaa rat­kai­sua: käve­ly­kes­kus­ta, jos­sa autol­la ei voi edes liik­kua kuin tar­kas­ti raja­tuil­la kaduilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.