Haittavero lihalle?

Kun tiedämme, että ihmiset syövät epäter­veel­lisen paljon lihaa ja että lihan­tuotan­non syn­nit ovat ilmas­ton­muu­tok­ses­sa suuret, on esitet­ty lihan syön­nin verottamista.

Eikö riit­täisi, että vähen­net­täisi­in sen tukemista? Maat­alous­tukemme runko ovat hehtaar­ituet. Hehtaareista 70 % palvelee lihan tuotan­toa, joten lihan­tuotan­toa tue­taan jo tätä kaut­ta aika paljon, kalor­e­i­ta tai valkuai­sainek­ilo­ja ajatellen huo­mat­tavasti enem­män kuin suo­raan ihmis­ravin­nok­si tarkoitet­tua kasv­invil­je­lyä. Mut­ta tämä ei riitä. Erik­seen tue­taan sitä, että tämä tuet­tu rehu jaloste­taan lihaksi.

Eikö tämän ylimääräisen lihan­tuotan­totuen voisi ajaa vai­heit­tain alas ja tyy­tyä siihen hehtaaritukeen?

56 vastausta artikkeliin “Haittavero lihalle?”

 1. Jos lihaveron tavoit­teena on lihan syön­nin vähen­tämi­nen, ehdot­ta­masi keino ei auta mitään.
  Suo­ma­lainen liha tulisi kalli­im­mak­si, söisimme sak­salaista sikaa ja brassinautaa.
  Toden­näköis­es­ti niiden hin­ta jopa lask­isi tuon­timäärien kas­vaes­sa ja lihan­syön­ti kas­vaisi nykyisestä.

 2. no… kun lihal­la on kysyn­tää, se kysyn­tään vas­tataan tar­jon­nal­la. Eli ei se lihan kulu­tus vähenisi yhtään, jos me pois­tet­tasi maat­aloustuet lihan­tuotan­nol­ta. Sit­ten kau­pas­sa olisi tan­skalaista ja brasil­ialaista lihaa. Markki­na­t­alous katos..

  eikä tämä tarkoi­ta, etteikö mei­dän maat­alous­tuk­isys­teemiä pitäs muut­taa ja tukia vähen­tää, mut­ta ei niil­lä nyt lihanku­lu­tuk­seen juuri puu­tu­ta, kun muista EU maista tule­val­la lihal­la sit se kysyn­tä täytetään. 

  Pitäsi pystyä vähetään sitä kysyn­tää. Kysyn­tää voisi vähen­tää hin­taa korot­ta­mal­la.. vero korot­tasi hin­taa niin bras­sip­if­filtä kuin koti­maiselta. Toki uskoisin asen­nemuu­tok­sen ole­van se jota vaa­di­taan, jot­ta kysyn­tä laskisi

 3. Ehdot­taisin, että kos­ka kaik­ki liha ei tuo­ta yhtä paljon päästöjä, verotet­taisi­in mielu­um­min ruoan hiil­i­jalan­jälkeä. Broi­leri on pienipäästöisem­pää lihaa kuin pos­su eli ensim­mäisen vero voisi olla alhaisem­pi. Neljännes lihas­ta on nau­taa, jos­ta neljä viides­osaa on maid­on­tuotan­non sivu­tuotet­ta. Miten tuo­ta pitäisi verottaa?

 4. TjM: no… kun lihal­la on kysyn­tää, se kysyn­tään vas­tataan tarjonnalla

  Markki­na­t­aloudessa hin­ta vaikut­taa kysyn­tään. Jos hait­taverol­la (tai tässä tapauk­ses­sa ylen­palt­tisen tukemisen lopet­tamisel­la) saadaan hin­taa nos­tet­tua, kysyn­tä laskee.

  Sairauk­sia lisäävien ja siten ter­vey­den­hoidon kus­tan­nuk­sia nos­ta­van lihan ja ras­van kulu­tuk­sen tukem­i­nen verovaroin on jotakuinkin tyh­min asia mitä yhteiskun­ta voi tehdä. Tyh­mem­mäk­si voisi päästä ain­oas­taan kohdis­ta­mal­la tuki kulu­tuk­sen sijaan kil­pailukyvyt­tömään tuotantoon…

 5. Eivätkö maito­talous­tuot­teet ole yhtä haitallise­tia kuin liha, joten samat toimen­piteet sillekin sektorille.

  Olen samaa mieltä, että tuet pois, sen sijaan maaseu­tuyrit­täjille tukea tuotan­non muut­tamiseen pro­tei­inip­i­tois­t­en kasvien vil­je­lyyn ja sit­ten lopuk­si verote­taan lihaa (tai tiet­tyjä liho­ja) ja maito­talous­tuot­tei­ta ihan niin kuin bensaakin.…

 6. Jos lihal­la olisi valmis­tevero samaan tapaan kuin alko­ho­lil­la ja tupakalla, se vaikut­taisi kaup­pahin­toi­hin ja koskisi myös tuontilihaa.

 7. Ei tai­da olla lihan kulus­tus­ta alen­tavaa vaiku­tus­ta koti­mais­ten lihan tuot­ta­jien kurit­tamisel­la. Kulu­tus vain siir­tyy ulko­maiseen lihaan, jos koti­maista ei ole tarjolla.
  Kyl­lä se vero pitäisi siirtää kau­pan kas­salle mak­set­tavak­si, jos lihan hin­taa aio­taan saa­da nouse­maan ja kulu­tus­ta sen myötä alas. Vielä tehokkaampi keino olisi laskea kulut­ta­jien elin­ta­soa, sil­lä lihan kulu­tuk­sen tulo­jous­to on paljon suurem­pi kuin hin­ta­jous­to. Siinä samal­la tulisi tor­jut­tua myös mon­ta muu­ta haitallista hiilipäästöä.

 8. Eikö sun argu­ment­ti nyt aina ole ollut, että päästöt pitää kiin­tiöidä ja kau­pa­ta? Että miten tää nyt on lihan kanssa jotenkin eri juttu.

 9. Ensin pitäisi kai löytää maail­man­laa­juinen kon­sen­sus, että ryhdymme kaik­ki hal­li­tusti vähen­tämään lihan­syön­tiä tukipoli­ti­ikkaa apuna käyt­täen. Voi olla vaikeaa, vaik­ka olisi järkevää. Tai ainakin vaatisi vuosien väännöt.

  Suure­na lihan ystävänä olen muuten omae­htois­es­ti vähen­tänyt tun­tu­vasti lihan syön­tiä. Lähin­nä ter­veys- ja pain­on­hallinta­sy­istä, tosin, mut­ta muis­taen myös laa­jem­mat näkökul­mat. Onnis­tuu hyvin, ja lihakin mais­tuu herkullisem­mal­ta kun se on vähän harv­inaisem­paa herkkua!

 10. Ter­ve­hdys,
  Eläköi­tyneenä lihate­htaiden ali­hankki­jana kässään kyl­lä point­tisi. Kuin­ka tuki kohden­tu­isi parem­min luo­muli­haan, jota suo­raan lai­tumelta kor­jataan sadok­si? Tok­i­han se on ja sen kuu­luukin olla kallista herkkua, mut­ta olisiko Suomel­la varaa vähän hin­noit­telus­sa lähen­tyä mui­ta kulttuurimaita?
  Ystävällisimmin,
  Janne

 11. Tuo­mas Van­hanen:
  Ehdot­taisin, että kos­ka kaik­ki liha ei tuo­ta yhtä paljon päästöjä, verotet­taisi­in mielu­um­min ruoan hiil­i­jalan­jälkeä. Broi­leri on pienipäästöisem­pää lihaa kuin pos­su eli ensim­mäisen vero voisi olla alhaisem­pi. Neljännes lihas­ta on nau­taa, jos­ta neljä viides­osaa on maid­on­tuotan­non sivu­tuotet­ta. Miten tuo­ta pitäisi verottaa?

  Hyvä idea! Tämä olisi hyvä laa­jen­taa niin, että verotet­taisi­in ympäristö­jalan­jälkeä koko lop­putuot­teelle. Se tosin vaatisi aikamoisia panos­tuk­sia pitkien toim­i­tus­ketju­jen ja kas­va­tus ja tuotan­tomenetelmien ympäristökuor­mi­tuk­sen laskemiseen. Se olisi todel­la kallis pro­jek­ti (ellei teknolo­gian kehi­tys ratkaise asi­aa), mut­ta ehkä toisaal­ta ihan hyödyllinen.

 12. Kuin­ka mon­ta eril­laista maat­alouteen liit­tyvää tukimuo­toa suomes­ta löy­tyy? Esim. aurinkopa­neel­ien investoin­tiku­luis­sa min­ulle oli tar­joi­tus­ta tehnyt fir­ma laskenyt 40% val­tion investoin­ti­ra­haa mukaan, kun luuli min­un ole­van maat­alousyrit­täjä. 12 000 euroa val­tion rahaa ilmaisek­si jokaiselle maanvil­jeli­jälle täl­läisessäkin asiassa.

  Ja kun Putin juus­to­ja ei saatu vien­ti­tu­il­la ulko­maille oli suomes­sa kri­isi 4 euron juus­tok­ilon vuok­si. Mik­si se oli kri­isi, että veron­mak­sa­jat sai­vat mak­samansa juus­tot halvem­mal­la eikä niitä syötet­ty hal­val­la ulko­mail­la? Tätäkään en tajunnut.

  Ja mik­si ihmeessä maat­alousyrit­täjät ovat edelleen suomen rikkaimpia, vaik­ka ne elävät tuil­la? Mik­si muut yrit­täjät ja palka­nsaa­jat tule­vat kaukana perässä? Mik­si maat­alousyrit­täjien ei tarvitse mak­saa eläkkeitään ja myel tip­puu muil­ta yrit­täjiltä ja palka­nsaa­jil­ta kuin Man­ulle illalli­nen. Mikä huolto­valmius liit­tyy ruukku­ru­colan vil­je­lyyn? MIk­si se olisi huono asia, että suo­mi ei lait­taisi rahaa maanvil­je­lyyn vaan ennem­min mak­saisi maanvil­jeli­jöille siitä, että eivät tee mitään. Työtön on aika hal­pa maanvil­jeli­jään nähden

 13. Osmo Soin­in­vaara:
  Ehdotin, että lopetet­taisi­in ylimääräi­nen tuki ja tui­et­taisi­in vain rehuntuotan­toa hehtaar­ituen kautta.

  Sil­loin rehua vietäisi­in ulko­maille ja tuo­taisi­in lihat sieltä?

  Vit­si vitsinä, koko Suomen maat­alous on kan­nat­tavaa vain jos tuot­teet ovat korkealle jalostet­tu­ja, kuten pihvil­i­ha tai turkikset.

  Jos lihan tilalle kek­sitään korvike joka on yhtä hyvä ja antaa rav­in­toa eikä aiheuta päästöjä niin paljon, niin per­in­teistä lihaa voi suot­ta verot­taa vähän enemmän.

 14. Mikko Num­melin:
  Jos lihal­la olisi valmis­tevero samaan tapaan kuin alko­ho­lil­la ja tupakalla, se vaikut­taisi kaup­pahin­toi­hin ja koskisi myös tuontilihaa. 

  Tämä ehdo­tus on Soin­in­vaaran ehdo­tus­ta parem­pi Suomen kansan­taloudelle, kos­ka täl­löin voidaan osa Suomes­sa kulute­tus­ta lihas­ta tuot­taa Suomes­sa sen sijaan, että kyseiset tuot­ta­jat oli­si­vat työt­tömiä. Toki lihan­tuot­tamisen har­ras­tuk­ses­ta mak­set­ta­vat tuet pitää olla pienem­piä kuin muuten mak­set­ta­vat työt­tömyystuet (pitkäl­lä tähtäimellä).

 15. Pis­teverot ovat type­r­ää puuhastelua. On kyse sit­ten alko­holista, autoista, ben­sas­ta, lihas­ta tai sok­erista. Poli­itikko, joka ehdot­taa moisia, tulee sulkea johonkin ja uno­htaa sinne. Pis­teverot syövät vero­tu­lo­ja ja jos aiomme ylläpitää jonkin­laista hyv­in­voin­tiy­hteiskun­taa, tuol­lai­sista on yksinker­tais­es­ti päästävä.

  Mitä taas maat­alouden tukemiseen tulee, niin EU:n jär­jestelmä on huono Suomen kannal­ta. Maat­alous­tu­ki on kannal­tamme puh­taasti tur­val­lisu­us­poli­it­ti­nen vält­tämät­tömyys. Jos meil­lä ei ole omaa tuotan­toa, mukaan luet­tuna lihan tuotan­to, lähdemme seu­raavas­sa sodas­sa jälleen tasan sen kelkkaan, joka lupaa toimit­taa ruokaa. Oma perus­tuotan­to takaa ulkopoli­it­tista liikkumavaraa.

  Sveit­sil­lä oli hyvä tuk­isys­tee­mi. Tuet­ti­in kykyä tuot­taa. Siinä ohes­sa piti tuot­taa jonkin ver­ran ja se meni markki­noille joko maail­man­markki­nahin­taan tai käytän­nössä luk­suselin­tarvikkeina. Köy­hempi tai saidem­pi väestönosa sai syödä afrikkalaisia, hol­lan­ti­laisia tai tan­skalaisia elin­tarvikkei­ta kaikki­nen kasvin­suo­jelu­ainei­neen ja muine lisi­neen. Mak­sukykyiset asi­akkaat syövät hyvälaa­tu­ista sveit­siläistä ruokaa. Jär­jestelmä takaa Sveit­sille peruselin­tarvikkei­den omavaraisu­u­den tarvit­taes­sa, joten se ei ole ulkopoli­it­tis­es­ti riip­pu­vainen kenestäkään.

 16. Kaik­ki lisäverot tai tuen vähen­tämiset ja siten ruuan kallis­tu­mi­nen käy taas suo­raan sinne kulut­ta­jan kukka­roon. Suomes­sa ruo­ka on jo nyt aivan hävyt­tömän kallista ja se rokot­taa nimeno­maan sitä köy­hempää kansanosaa. Ja tääl­lä jen­gi miet­tii miten saataisi­in siitä vielä kalli­in­paa? Haloo?! Nos­ta­mal­la lihan hin­taa taval­la tai toisel­la aiheut­taa vaan köy­hän per­heen ruokalis­tan koos­t­u­mus­ta entistä enem­män siitä hal­vas­ta teol­lis­es­ta einek­ses­tä jos­sa vielä vähem­män mitään ravintoarvoa. 

  Mitäs jos mietit­täisi­in mielum­min miten saataisi­in ne vihan­nek­set kau­pas­sa halvem­mik­si? Mik­si aina pitää jonkun hin­taa nos­taa? Eikö ostovoima ole jo nyt riit­tävän heikko?

 17. Onko muuten jotain tutkimus­ta siitä että kun täältä läh­tee jotain elinkeinoa mil­lä se kor­vau­tuu — jos Suo­mi aset­taisi lihaveron ja lopet­taisi kar­jankas­vatuk­sen, tulisiko tilalle jotain ekol­o­gisem­paa vai kävisikö niin että sama tuote­taan vain jos­sain muual­la, mis­sä ekosys­teemiä kor­vataan län­si­mai­hin myytävil­lä tuotteilla?

  WWF:n sivuil­ta siis tämä lain­aus: ” Met­sät häviävät kuitenkin hälyt­tävää vauh­tia hakkuiden, kar­jalai­tu­mien ja maanvil­je­lyn alta. ”

  Jos olete­taan, että vero­tus ei suo­raan vähen­nä lihan kulu­tus­ta vaan se vain lakkaut­taa koti­maan tuotan­non — aiheut­taako suo­ma­laisen pel­to­he­htaarin siir­tymi­nen Brasil­i­aan enem­män vai vähem­män päästöjä pitkäl­lä aikavälillä?

  https://www.theguardian.com/environment/2009/may/31/cattle-trade-brazil-greenpeace-amazon-deforestation

 18. Maito olikin jo jol­lain toisel­la mainittuna.

  Ylipäätään on per­verssi tilanne, että lihankas­va­tus­ta ja maid­on­tuotan­toa tue­taan enem­män mitä kasvis­pro­tei­in­in­tuotan­toa tai kasvipo­h­jaisia maid­on korvaajia.

  Jos tukia ei pystytä aja­maan alas, niin edes kohdis­ta­maan lihan­tuotan­toa suo­si­vas­ta tasapuoliseen?

  Toki, lihan­tuotan­non tuelle ei ole oikein mitään kestävää perustelua. Ymmär­rän, että huolto­var­muu­den nimis­sä voidaan perustel­la elin­tarvike­tuotan­non toim­intaedel­ly­tyk­siä noin yleen­sä, mut­ta ihmi­nen pär­jää ihan hyvin ilman lihaa.

 19. Yhtä hyvin voisi ehdot­taa, että auringon on vast’edes nous­ta­va lännestä. Maat­aloustuet ovat rälssioikeus, joiden tarkoi­tus on taa­ta hyvät tulot niille, jot­ka pel­to­ja tms. ovat sat­tuneet perimään.

 20. Jos suurin osa nau­dan lihas­ta tuote­taan maito­tuot­tei­den takia, olisi siis ilmeis­es­ti tehokkaam­paa kor­va­ta maito­tuot­teet muila tuot­teil­la. Olisi parem­pi, että ruokavalios­sa olisi vaik­ka kanaa mut­tei nau­taa tai maitoa kuin että ravin­nos­sa olisi maito­tuot­tei­ta mut­tei lihaa. Kanas­sa­han ener­giayk­sikköä kohti ei ole paljoa päästöjä.

 21. Tämä oli min­ulle uut­ta, että lihan­tuotan­toa tue­taan ylimääräisen tuen avul­la. On myös selvää, että hehtaar­itu­ki rav­in­toar­voa kohti on lihatuot­teis­sa suurem­pi kuin ”leipävil­jas­sa”.

  Moni halu­aisi myös omil­la ruokailu­tot­tumuk­sil­laan vaikut­taa oman hyvivoin­nin lisäk­si ekol­o­giseen kestävyy­teen. Täl­laisen vapaan valin­nan vaikut­tavu­ut­ta las­kee merkit­tävästi voimakkaasti lihan­syötiä pain­ot­ta­va tukipolitiikka. 

  Olen Osmon kanssa samaa mieltä, että ensim­mäi­nen ja paras askel olisi ylimääräis­es­tä lihan­tuotan­totues­ta luop­umi­nen asteittain. 

  Tässä Osmon paljon hyviä vaku­tuk­sia, vaik­ka toki nos­taisi lihan hin­taa ja lask­isi nau­takar­jan kas­vat­tamisen kannattavuutta.

 22. Liha ja ruo­ka yleen­säkin on kyl­lä nau­ret­ta­van hal­paa. Pois­lukien sel­l­ainen ruo­ka, jon­ka tekemiseen on osal­lis­tunut enem­mässä määri duu­nari, jon­ka palk­ka nos­taa hin­taa (leipä). Mut­ta kaik­ki vil­jat, lihat, hedelmät yms. ovat varsin edullisia. Maat­aloustuet olisi hyvä saa­da pois sotke­mas­ta markki­noiden toim­intaa. Sit­ten nähtäisi­in miten paljon liha tai riisi oikeasti maksaa.

 23. Moi. Tässä ajat­telus­sa on merkit­tävä mit­takaa­va virhe. Ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­taa tuotan­nos­ta 70–80%sti fos­si­ili­nen polt­toaine. Maat­alous on alle 10 pinnaa.
  Kulut­ta­jan kulu­tuk­ses­ta puolestaan eläin­peräiset elin­tarvikkeet ovat Suomes­sa juuri yli 10 pin­naa. Tästä puo­let maito­tuot­tei­ta. Mik­si arvosta­mani ja hyviä havain­to­ja yleen­sä esit­tävä fik­su ajat­teli­ja nos­taa tikun nokkaan lihan­tuotan­non pohti­mat­ta sen oikeasti aiheut­ta­maa osu­ut­ta ilmas­ton­muu­tok­seen. Samal­la kun vielä huomioidaan lihan­syön­nin kor­vaamisen kasvipro­tei­ineil­la ja senkin vaiku­tuk­sen ilmas­toon, nii­in mit­ta­suh­teet alka­vat osoit­taa ettei lihal­la ole se rooli mikä usein esitetään ilmastonmuutokseen.
  Ja jos pohdi­taan rehuvil­jaa niin Suomes­sa suurin osa pel­loista on niin huono­ja kasvualus­to­ja esim leipävil­jalle ettei rehuvil­jalle ole oikeasti vaihtoehtoa. 

  Olen samaa mieltä tuista ja niiden suu­ru­ud­es­ta. Tuet pois ja EUn ulkop­uoliseen lihaan hait­tavero. Mut­ta tuo ilmas­ton­muu­tos höm­pö­tys lihas­ta olisi hyvä kar­sia pois. Ei ole sat­tumaa että Pari­isin ilmas­tosopimuk­ses­sa ei puhuta lihas­ta. Sen rooli ei ole niin merkit­tävä mitä Suomes­sa annetaan ymmärtää

 24. Jos lihan käyt­töä voitaisi­inkin vähen­tää, niin sok­erin käyt­tö voitaisi­in lopet­taa kokon­aan, jät­tää sen tuotan­to täysin markki­navoimien varaan niin kuin asian lai­ta on muidenkin luk­sus­tuot­tei­den osalta.

 25. https://www.skepticalscience.com/how-much-meat-contribute-to-gw.html

  teol­lisu­us­mais­sa lihatuon­tan­non osu­us on varsin pieni osa kasvi­huone päästöistä ja muutenkin vain luokkaa 15%. Tuol­lainen nypläämi­nen ei tuo­ta hyö­tyä joka likikään kor­vaisi aheutet­tu ketutusta. 

  Maat­alouden tuk­i­jär­jestelmät sinän­sä pitäisi uud­is­taa. Nykyi­nen tilanne jos­sa kaik­ki tuke­vat on päätön. Muut­ta­mi­nen voisi sit­ten olla varsin vaikeaa

 26. Fan­ta­sioi­da toki voi.
  Voi haaveil­la mil­laista EU-maat­alous­tukipoli­ti­ikkaa Sak­sa ja Ran­s­ka tekevät kun Suo­mi vähän maa­ta polkaisee.

  Tai voi ehdot­taa vaik­ka Putinia heit­tämään voltti.

 27. Jos­sain vai­heessa pelkkää hehtaar­itukea vas­tustet­ti­in sil­lä, että se houkut­telee lisäämään pel­to/nur­mip­in­ta-alaa myös vil­jelyskelvot­tomille maille ja jät­tämään myös kelvol­lisia peltoja/nurmia heitteille.

 28. Suo­mi on lihan­syön­nis­sä pääosin alle EU:n keskiar­von, ja huimasti uuden man­tereen asukkaiden lihan­syön­tiä. Mikäli on uskomi­nen Lihatiedo­tuk­sen tilastoa:

  http://www.lihatiedotus.fi/liha-tilastoissa/lihankulutus-euroopassa.html

  Joten vas­tauk­se­na O.S:n kysymyk­seen :“Eikö tämän ylimääräisen lihan­tuotan­totuen voisi ajaa vai­heit­tain alas ja tyy­tyä siihen hehtaaritukeen?”

  on, että pitäisi muil­ta EU-mail­ta pait­si Suomelta.

  Syynä tähän on se, että mekin pää­sisimme muiden maid­en tasolle lihanku­lu­tuk­ses­sa. Siten kas­vat­taisimme omia maat­alous­markki­noita­mme ja saisimme lisäpont­ta alka­neelle talouskasvulle.

  Varaakin meil­lä on vielä lihoa, sil­lä “kaikkein lihav­im­mat euroop­palaiset löy­tyvät Unkarista ja Iso-Bri­tan­ni­as­ta. Selvästi hoikimpia ovat romanialaiset.

  Deutsche Welle käyt­ti tilas­tossaan Maail­man ter­veysjär­jestö WHO:n määritelmää, jos­sa liikali­havu­us kat­so­taan alka­vak­si pain­oin­dek­sistä 30. Näin mitat­tuna euroop­palai­sista on lihavia 16,6 prosenttia.

  Suo­mi sijoit­tuu tilas­tossa hienois­es­ti 16,6 pros­entin parem­malle puolelle ollen 27 maas­ta järjestyk­sessä 13. hoikin. Suo­ma­lai­sista lihavia on 15,6 prosenttia.

  Naa­puri­mais­tamme Ruot­sis­sa lihavia on 12,9 pros­ent­tia ja Virossa 16,9 pros­ent­tia. ” Il,2013.

  Lihavu­us ei johdu lihan­syön­nistä , vaan epä­tas­apain­ois­es­ta ruokavalios­ta ja liian vähäis­es­tä liikku­mis­es­ta suh­teessa nau­tit­tui­hin kalor­ei­hin. Avain­tek­i­jä ter­veel­liseen rav­in­tokäyt­täy­tymiseen on koulu­tus. Oleel­lise­na osana on myös ter­veyspoli­it­ti­nen ohjaus ja lainsäädäntö.

  Tähän O.S. myös viit­taa avauk­ses­saan. Asi­as­sa on kuitenkin paljon eri ulot­tuvuuk­sia, ja hait­tavero lihan­tuotan­toon hor­jut­taa tas­apain­oa maat­alous­tuotan­non ken­tässä dramaattisesti.

 29. Osmo Soin­in­vaara:
  Lihan syön­ti on epäter­veel­listä, jos sitä syö paljon. Se näkyy elinajanodotteessa.

  Suomes­sa kyl­lä pitäisi saa­da myy­dä tin­ki­maitoa mis­tä ja miten vaan sekä syödä enem­män lihaa ja sokeria. 

  Täl­lä tasol­la on kepu­lais­ten kiin­nos­tus kansan­ter­vey­teen ja ruokatur­val­lisu­u­teen eli täysin näen­näistä. Ruokatur­val­lisu­ud­es­ta on kiva puhua, kun ulko­mail­la löy­de­tään vaikka­pa sal­mo­nel­laa mut­ta samaan aikaan EHEC-maitoa pitäisi saa­da myy­dä aikaisem­paa helpommin.

  “Kampy­lobak­tee­rien sat­un­naista esi­in­tymistä mai­d­os­sa ei voi­da välttää.”

  “Vuosi­na 1997–2014 on rapor­toitu yhteen­sä 12 elin­tarvikevälit­teistä epi­demi­aa, jois­sa välit­täjäk­si on todet­tu pastöroima­ton maito tai siitä tehty tuote.

  Kampy­lobak­teeriepi­demioi­ta on ollut neljä (1999, 2007 ja 2 epi­demi­aa vuon­na 2012), joista kolmes­sa muu­ta­ma henkilö ja viimeisim­mässä 18 henkilöä sairas­tui käytet­tyään raakamaitoa.

  Vuon­na 1999 Sal­mo­nel­la Typhimuri­um aiheut­ti kak­si epi­demi­aa, jois­sa eri tilaisuuk­si­in oli tehty koti­ju­us­toa saman tilan raaka­mai­d­os­ta. Toises­sa epi­demi­as­sa todet­ti­in suku­juh­lien myötä yli 100 sairas­tunut­ta. Vuon­na 2013 tilal­la todet­ti­in rip­u­loivis­sa nau­dois­sa sal­mo­nel­laa. Tilan henkilöi­hin sekä per­heisi­in, joille tilal­ta oli myy­ty pastöroima­ton­ta maitoa, oli tart­tunut Sal­mo­nel­la Typhimurium.

  Pastöroima­ton vuo­hen­maito on aiheut­tanut kak­si pien­tä epi­demi­aa. Staphy­lo­coc­cus aureus aiheut­ti vuon­na 1999 epi­demi­an vuo­hen­ju­us­ton väl­i­tyk­sel­lä. Kutun tuore­ju­us­ton väl­i­tyk­sel­lä tart­tui Strep­to­coc­cus equi spp. zooepi­demi­cus vuon­na 2003.

  Vuon­na 2005 pastöroimat­tomas­ta mai­d­os­ta valmis­tet­tu koti­ju­us­to aiheut­ti ruokamyrky­ty­sepi­demi­an hääjuh­lis­sa. Tässä tapauk­ses­sa oli syynä ilmeis­es­ti pilaan­tu­mi­nen käsit­te­lyvirheen vuok­si, kos­ka juus­tos­ta osoitet­ti­in korkea aer­o­bis­ten mikro­bi­en kokon­ais­määrä ja E. coli ‑bak­tee­rien määrä.

  Vuo­den 2012 epi­demi­as­sa sairas­tui kahdek­san henkilöä saat­u­aan EHEC ‑tar­tun­nan pastöroimat­tomas­ta raaka­mai­d­os­ta. Suomes­sa on lisäk­si jatku­vasti yksit­täisiä tapauk­sia, jois­sa pastöroima­ton­ta maitoa epäil­lään EHEC ‑tar­tun­nan lähteeksi.

  Y. pseudo­tu­ber­cu­lo­sis aiheut­ti kevääl­lä 2014 Suomen tois­taisek­si laa­jim­man raaka­maitovälit­teisen epi­demi­an. Raaka­maitoa pakat­ti­in kulut­ta­japakkauk­si­in ja myyti­in kaupois­sa. THL:n tar­tun­tatau­tirek­isterin mukaan 55 henkilöä sairas­tui epidemiaan.”

  https://www.evira.fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista-saatavat-elintarvikkeet/maito/raakamaito-ja-ruokamyrkytykset/

 30. Osmo Soin­in­vaara:
  Lihan syön­ti on epäter­veel­listä, jos sitä syö paljon. Se näkyy elinajanodotteessa.

  Elinikä on kyl­lä nous­sut lihan­syön­nin mukana.

 31. Asia kan­nat­taisi brändätä koti­maisen tuotan­non tukemisek­si. Laite­taan könt­tävero: X euroa per lihak­i­lo, ja vapaute­taan liha nor­maal­ista ruuan ALV:stä. Näin vero rankaisee suh­teessa eniten hal­paa (ja usein epäeet­tisem­min tuotet­tua) tuon­til­i­haa. Vaik­ka sit­ten niin että koti­maisen lihan hin­ta ei nyt muut­tuisi, ain­oas­taan tuon­til­i­han hin­ta nousisi. Tule­vaisu­udessa lihaveron suu­ru­ut­ta voisi sit­ten säätää muun ruuan ALV:stä irrallaan.

 32. Sylt­ty: …Täl­lä tasol­la on kepu­lais­ten kiin­nos­tus kansan­ter­vey­teen ja ruokatur­val­lisu­u­teen eli täysin…Vuoden 2012 epi­demi­as­sa sairas­tui kahdek­san henkilöä saat­u­aan EHEC ‑tar­tun­nan pastöroimat­tomas­ta raakamaidosta …

  Jos­ta tuli mieleeni, että en pidä läh­eskään kaik­ista her­ra Berlus­co­nia ideoista, mut­ta siinä hän oli oike­as­sa, ettei EU:n elin­tarvike­vi­ras­ton oikea paik­ka ole Suo­mi. Syl­tyn kir­joi­tus osoit­taa sen jälleen! Jos oikein ymmärsin, niin Sylt­ty ajaa pros­es­soitua, homogenoitua ja pas­toroitua ruokaa. Sen pitää olla haju­ton­ta, mau­ton­ta, väritön­tä ja mielel­lään valmi­ik­si pureskel­tua. Ymmär­rän hyvin, etteivät ital­ialaiset, ran­skalaiset, sak­salaiset, unkar­i­laiset, espan­jalaiset tai tšek­it halun­neet elin­tarvike­vi­ras­toa Suomeen. Briteille se olisi var­maan kelvannut.

 33. Osmo Soin­in­vaara:
  Kasvis- ja kalan­syöjät elävät vanhemmiksi.

  Mihinkähän tuo perus­tuu? Mukana tilas­tois­sa eivät toden­näköis­es­ti ole ne nuoret, lähin­nä tytöt, joille kasvis­syön­ti on port­ti anorek­si­aan ja ennenaikaiseen kuole­maan. Nuo +/- kak­s’kymp­pis­ten kuolemat ovat turhia ja yhteiskun­nalle kalliita.

 34. O.S:“Erikseen tue­taan sitä, että tämä tuet­tu rehu jaloste­taan lihaksi.”

  Mitä tuol­la tarkoitat ?

  Syltty:“Tällä tasol­la on kepu­lais­ten kiin­nos­tus kansan­ter­vey­teen ja ruokatur­val­lisu­u­teen eli täysin näennäistä. ”

  Hän tarkoit­taa ilmeis­es­ti raaka­maid­on myyn­tiä suo­raan tilal­ta. Sitä valvoo Evi­ra, joten viit­taus Suomen Keskus­taan tässä yhtey­dessä saa trump­is­minkin kalpen­e­maan. Tähän men­nessä Keskus­ta on osoitet­tu syyl­lisek­si ilmas­ton­muu­tok­seen, Afrikan nälän­hätään , Suomen kestävyys­va­jeeseen, rom­ah­ta­neeseen kansan­ter­vey­teen …jne. Kun vielä saisi Pohjois-Kore­an ydi­naseuhan jotenkin linkitet­tyä Suomen Keskus­taan, niin alka­isi hom­ma toimia ja peit­to heilua . (Vihr.) Ja nyt vielä rip­u­likin on Suomen Keskus­tan syntilistalla.

  Timo Lahti :” Tässä ajat­telus­sa on merkit­tävä mit­takaa­va virhe. Ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­taa tuotan­nos­ta 70–80%sti fos­si­ili­nen polt­toaine. Maat­alous on alle 10 pinnaa.
  Kulut­ta­jan kulu­tuk­ses­ta puolestaan eläin­peräiset elin­tarvikkeet ovat Suomes­sa juuri yli 10 pinnaa”

  Eri­no­mainen havain­to, odotamme O.S:n vas­taus­ta. Mon­es­sa muus­sakin nos­tossa on havait­tavis­sa vihrei­den liioit­telua. Suomen ympäristö­toimet nähdään globaali­na ongel­mana tai niiden ratkaisi­jana. Kaupungis­tunut, maalaisjär­jen kadot­tanut, ylälu­ok­ka (sivistyneistö)tarttuu näi­hin täky­i­hin ilman kri­ti­ikkiä ja mittasuhdeymmärrystä.

  Taustal­la vaikut­ta­vat vielä luokkaerot, puolue­poli­ti­ik­ka ja kaupunki/­maaseu­tu-asetel­ma asen­tei­ta muokkaav­ina muut­tu­ji­na. Näin help­poa on vedät­tää vaa­likar­jaa, kuin päs­siä narus­sa vetäisi.

 35. Osmo Soin­in­vaara:
  Lihan syön­ti on epäter­veel­listä, jos sitä syö paljon. Se näkyy elinajanodotteessa.

  Pere­htykää kansal­lisi­in rav­in­to­su­osi­tuk­si­in. Sieltä saa tutkimuk­seen perus­tu­vaa tietoa ter­veel­lis­es­tä ruokavalios­ta. Jät­täkää tässä yhtey­dessä puolue­poli­tikoin­ti ja ilmas­ton­muu­toshys­te­ria sivuun.

  Kaivakaa yläk­oulun ja lukion ter­veysti­eto-oppikir­jat, yläk­oulun koti­talouden muis­ti­in­pan­ot ja ilmaisen koulu­ruokailun opit muis­tilokerois­tanne. Ja nou­dat­takaa niitä teese­jä. Siinäpä oiva resep­ti ter­veel­liseen elämän­ta­paan, saa laina­ta ilman ryoalteja.

  https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ohjeet-ja-suositukset/suositukset-ja-toimenpideohjelmat

 36. Osmo Soin­in­vaara:
  Maat­alous on siis selvästi enem­män kuin vaikka­pa lentoliikenne.

  Lentoli­iken­teen lopet­tamis­es­ta nyt ei niin kovin suur­ta hait­taa tul­lene. Entä maat­alouden lopet­tamis­es­ta? Maat­alous voitaisi­in kyl­lä tarvit­tae­sa jopa muut­taa täysin hiilineu­traal­isti toimi­vak­si, mut­ta elin­tarvikkei­den hin­ta kyl­lä nousisi sadan vuo­den takaiselle tasolle. Tuol­loin­han ruuan osu­us kulu­tus­menoista oli n. 50 %. Sil­loin lop­puisi myös turha lentoli­ikenne automaattisesti.

 37. Osmo Soin­in­vaara:
  Kasvis- ja kalan­syöjät elävät vanhemmiksi.

  Kansan­talouden kestävyys­va­jeen näkökul­mas­ta ihmiset elävät liian van­hak­si. Tulisiko siis ihmisiä ohja­ta syömään epäter­veel­lisem­min, eri­tyis­es­ti niin, että kuole­ma tulee ilman pitkäaikaissairastamista?

  Ihana EU ei tai­da mah­dol­lis­taa Suomelle sooloilua hait­taveroil­la edes ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nal­la perustellen. Ran­skas­sa syn­tyy val­lanku­mous jos täl­laista siel­lä esitetään.

  Kan­natan nau­takar­jan kas­vatuk­sen alasajoa, maail­man­laa­juis­es­ti. Kukaan ei ole vielä ketjus­sa tain­nut maini­ta koti­mais­ten vesistö­jen pilaan­tu­mista. Höpöhöpöä puo­lus­tel­la lehmiä sodan ajan ruokahuol­lol­la. Hengis­sä pysymisek­si fik­sumpaa syödä se rehuvil­ja kier­rät­tämät­tä sitä lehmän kautta.

  Bras­sil­i­han syöjät pitäisi lait­taa vanki­laan (sademet­sien hakku­ut, soi­japel­lot, hor­monit, tuhan­sien kilo­me­trien kul­je­tuk­set…). Mik­si sitä saa tuo­da Suomeen?

 38. Timo Lahti: Tässä ajat­telus­sa on merkit­tävä mit­takaa­va virhe. Ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­taa tuotan­nos­ta 70–80%sti fos­si­ili­nen polt­toaine. Maat­alous on alle 10 pinnaa.
  Kulut­ta­jan kulu­tuk­ses­ta puolestaan eläin­peräiset elin­tarvikkeet ovat Suomes­sa juuri yli 10 pinnaa.

  Osmo Soin­in­vaara: Maat­alous on siis selvästi enem­män kuin vaikka­pa lentoliikenne.

  Siis tuoko on Soin­in­vaaran vas­taus ? hmm…

  Ovatko syömi­nen ja lentoli­ikenne mitenkään ver­tail­tavis­sa toisi­in­sa ilmas­ton­muu­tok­ses­sa ? Jos pitää ver­tail­la, niin siinä oikei­ta pare­ja ovat liiken­teen eri muodot. Syömisessä eri ruuan­tuotan­to­ta­vat pitäen mielessä monipuolisen ja tas­apain­oisen ruokavalion tarpeet.Samoin sen , että kasvis­po­h­jaisel­la ruual­la ei yksiselit­teis­es­ti jak­sa tehdä ruumi­il­lista työtä eikä har­ras­taa kun­toa kohot­tavaa liikuntaa.

 39. Lihan­syöjätrol­lien viestit voisi jät­tää pois sivul­ta samaan tapaan kuin rasistien ja ilmas­ton­muu­toskieltäjien. Kyl­lä 2010-luvul­la nyt jokaiselle luulisi ole­van selvää, että punainen liha on epäter­veel­lis­in­tä ruokavaliota.

 40. Kalle: Jos­ta tuli mieleeni, että en pidä läh­eskään kaik­ista her­ra Berlus­co­nia ideoista, mut­ta siinä hän oli oike­as­sa, ettei EU:n elin­tarvike­vi­ras­ton oikea paik­ka ole Suo­mi. Syl­tyn kir­joi­tus osoit­taa sen jälleen! Jos oikein ymmärsin, niin Sylt­ty ajaa pros­es­soitua, homogenoitua ja pas­toroitua ruokaa. Sen pitää olla haju­ton­ta, mau­ton­ta, väritön­tä ja mielel­lään valmi­ik­si pureskeltua

  Jos raaka­maito kuu­luu suo­ma­laisen keit­tiön huip­pusaavu­tuk­si­in, niin ei meil­lä kyl­lä ole mitään mah­dol­lisuuk­sia edes ruot­salaisia liha­pul­lia vastaan.

  Tämä koko keskustelu vain osoit­taa ruokatur­val­lisu­us­puheen ont­touden. Raaka­maid­on sat­un­naista saas­tu­mista ei voi estää, silti keskusta­laiset halu­a­vat samaan aikaan helpot­taa sen myymistä, kun pauhaa­vat ulko­maalais­ten elin­tarvikkei­den riskeistä.

  Sama kom­ment­ti eemilillekin, kyl­lä se on keskus­tan eduskun­taryh­mä, joka halu­aa helpot­taa tin­ki­maid­on myymistä, ei Evi­ra, joka valvoo sitä. Evi­ran näke­mys on ettei raaka­maid­on puh­taut­ta ole mah­dol­lista taa­ta. Niin­pä se sopii vain ter­veille ja hyväkun­toisille aikuisille, niille jot­ka kestävät väistämät­tömät kampy­lobak­tee­rien ja sal­mo­nel­lan aiheut­ta­mat sat­un­naiset sairastumiset.

 41. vk: Kansan­talouden kestävyys­va­jeen näkökul­mas­ta ihmiset elävät liian van­hak­si. Tulisiko siis ihmisiä ohja­ta syömään epäter­veel­lisem­min, eri­tyis­es­ti niin, että kuole­ma tulee ilman pitkäaikaissairastamista?

  Väärin. Kestävyys­va­jeen näkökul­mas­ta ihmiset eivät elä liian pitkään, vaan jäävät liian aikaisin (kokoaika)eläkkeelle. On absur­dia, että osaa­vat ja työkykyiset ihmiset muut­tuvat yhdessä yössä tuot­tavista työn­tek­i­jöistä mökkeile­viksi ja matkaile­viksi loisiksi.

  Huonot elin­ta­vat eivät auta mitenkään kestävyys­va­jeeseen. Huonoil­la elin­tavoil­la saa elim­istön­stä rapakun­toon, ja itsen­sä ter­vey­den­huol­lon rasit­teek­si, vuosikym­meniksi. Ter­veil­lä elin­tavoil­la elää pitkään, mut­ta ilman kym­me­nien vuosien sairaala-kierrettä.

 42. Krtek:
  Lihan­syöjätrol­lien viestit voisi jät­tää pois sivul­ta samaan tapaan kuin rasistien ja ilmas­ton­muu­toskieltäjien. Kyl­lä 2010-luvul­la nyt jokaiselle luulisi ole­van selvää, että punainen liha on epäter­veel­lis­in­tä ruokavaliota.

  Kasvis­syön­nistä on tul­lut Suomes­sa uskon­to. Ongel­maa ei olisi, jos se ei olisi ter­vey­delle vaar­al­lista. Eri­tyisen vaar­al­lista se on nuorille. 

  Kasvis­vai­h­toe­hto on ok täl­laiselle kes­ki-ikäiselle, toimis­to­työtä tekevälle miehelle. Pidän kasvis­ruoas­ta, mut­ta ymmär­rän sen vaarat.

  Joten se trolleista. Kuka mah­taa trollata?

 43. Sylt­ty: Sama kom­ment­ti eemilillekin, kyl­lä se on keskus­tan eduskun­taryh­mä, joka halu­aa helpot­taa tin­ki­maid­on myymistä, ei Evi­ra, joka valvoo sitä. Evi­ran näke­mys on ettei raaka­maid­on puh­taut­ta ole mah­dol­lista taa­ta. Niin­pä se sopii vain ter­veille ja hyväkun­toisille aikuisille, niille jot­ka kestävät väistämät­tömät kampy­lobak­tee­rien ja sal­mo­nel­lan aiheut­ta­mat sat­un­naiset sairastumiset.

  Puhut aivan mar­gin­aali-ilmiöstä. Itse ole juonut raaka­maitoa 20 vuot­ta, enkä itse eikä kukaan muukaan ole sairas­tunut. Kyse on ammat­ti­taidon puut­teesta jos raaka­maito sairastuttaa. 

  Euroopas­sa , jos­sa Suomen Keskus­ta ei ole asi­aan vaikut­tanut, on pastöroimat­toman maid­on välit­tämiä, usein laa­jo­ja kampy­lobak­teeriepi­demioi­ta. Niitä on rapor­toitu mm. Bri­tan­ni­as­ta, Hol­lan­nista, Itä­val­las­ta, USA:sta ja Australiasta.

  Lukui­sis­sa Lis­te­ria- ja EHEC ‑epi­demiois­sa Euroopas­sa ja USA:ssa välit­täjäelin­tarvikkeina ovat olleet pastöroima­ton maito tai siitä valmis­te­tut juustot.

  Matkustet­taes­sa ulko­mail­la on tur­val­lis­in­ta naut­tia ain­oas­taan pastöroidus­ta mai­d­os­ta valmis­tet­tu­ja tuot­tei­ta. Raaka­maitoa ei pitäisi naut­tia mis­sään olo­suhteis­sa eri­tyis­es­ti mata­lam­man hygien­ian mais­sa tai kehitysmaissa.

  Krtek: Lihan­syöjätrol­lien viestit voisi jät­tää pois sivul­ta samaan 

  Tas­apain­oinen sekaruokavalio on ylivoimais­es­ti ter­veel­lisin . Kasvis­ruokavalion nou­dat­ta­jat joutu­vat miet­timään ja lait­ta­maan aikaa ja ener­giaa varmis­taak­seen kaikkien rav­in­to- , vita­mi­inien ja hive­nainei­den saan­nin. Kasvis­ruokail­i­jat ovat aivan oma uskon­lahkon­sa, jot­ka ensim­mäisenä tuo­vat tämän esille. Samal­la he pahek­su­vat bar­baare­ja eläin­ten­syöjiä ja ilmas­ton­tuhoa­jia. Nyt vielä he näyt­tävät vaa­ti­van, että sekaruokavali­o­lais­ten pitäisi tukkia tur­pansa kokonaan. 

  Min­ul­la ja useim­mil­la muil­la on tärkeäm­pääkin tekemistä kuin snob­bail­la ruuan kanssa.

  http://puolikiloa.fi/huomioitavat-ravintoaineet-kasvisruokavaliossa/

 44. Kasvis­syön­nin vaarat? 😃 Kyl­läpä post-truth-maail­ma jälleen yllät­ti. Vaikenen.

 45. Krtek: Kyl­lä 2010-luvul­la nyt jokaiselle luulisi ole­van selvää, että punainen liha on epäter­veel­lis­in­tä ruokavaliota.

  Kyl­läpä krtek on ajas­ta jäl­jessä. Viher­pi­iperte­ly on uskon­lahko, jos­sa kaikelta uudelta tutkimuk­selta sul­je­taan silmät sil­loin, kun se ei tue omaa vir­tu­aal­i­maail­maa. Viher­iöi­ty­jen lasien takaa reaal­i­maail­ma vääristyy aivan kuin silmil­lä oli­si­vat päi­hdekas­vatuk­sen kännilasit.

  “Ter­veel­listä ruokavalio­ta nou­dat­ta­maan pyrkivät syövät punaista lihaa usein syyl­lisyy­del­lä höys­tet­tynä. Huoleen ei kuitenkaan ole syytä – uuden tutkimuk­sen mukaan naudan‑, lampaan‑, sian- tai muu punainen liha ei aiheuta sydän­vaivo­ja, jos sitä ei ole savustet­tu, suo­lat­tu tai sitä ei ole muuten säilöt­ty. Myös pros­es­soitu­ja liho­ja, kuten peko­nia, leikkeleitä ja nakke­ja tulisi syödä vain kohtuudella.”(Terve.fi)

 46. eemil: Puhut aivan mar­gin­aali-ilmiöstä. I

  Ihan samal­la taval­la euroopan ruokaskan­daalit, uten hol­lan­ti­lais­ten munaskan­daali, ovat tuote­tun ruoan määrään näh­den aivan mar­gin­aali-ilmiö. Jostain kum­man syys­tä niistä jak­se­taan olla huolissaan.

 47. Krtek:
  Kasvis­syön­nin vaarat? Kyl­läpä post-truth-maail­ma jälleen yllät­ti. Vaikenen.

  Tun­netko port­ti­teo­ri­an? Sil­lä kyetään usein selit­tämään mm. nis­ten huumei­denkäyt­töä, mut­ta sama toimii myös kasvis­ruokavalion ja anorek­sian välil­lä. Eri­tyisen suuri kor­re­laa­tion on las­tenpsyki­a­trin mukaan kasvis­ruoan ja nuorten nais­ten anorek­sian välillä.

  Kasvis­ruo­ka on hyvää, mut­ta sopii vain täl­laisille yli viis’kymp­pisille miehille. Lap­sille ja nuo­rille se on vaarallista.

 48. Kalle: Tun­netko port­ti­teo­ri­an? Sil­lä kyetään usein selit­tämään mm. nis­ten huumei­denkäyt­töä, mut­ta sama toimii myös kasvis­ruokavalion ja anorek­sian välil­lä. Eri­tyisen suuri kor­re­laa­tion on las­tenpsyki­a­trin mukaan kasvis­ruoan ja nuorten nais­ten anorek­sian välillä.

  Kasvis­ruo­ka on hyvää, mut­ta sopii vain täl­laisille yli viis’kymppisille miehille. Lap­sille ja nuo­rille se on vaarallista.

  Tun­netko port­ti­teo­ri­aa kohtaan esitet­tyä kri­ti­ikkiä ja port­ti­teo­ri­an tarkoituk­sel­lista väärinymmärtämistä. Juuri hil­jan esim. oli jaos­sa video, mis­sä varoitet­ti­in roko­tusten ottamis­es­ta, kos­ka se totut­taa piikkei­hin, ja sitä kaut­ta herk­istää nistiksi.

  Kor­re­laa­tioon perustuen myös jotkut väit­tävät jäätelön­syön­nin lisäävän hukku­miskuolemia, näil­lä kun on korrelaatio.

  Jätetään hörhö-kom­men­tit omille keskustelu-foorumeilleen…

  1. Sen­hän me kaik­ki tiedämme, että olu­en kulu­tuk­sen kasvu selit­tää lap­sikuolleisu­u­den vähen­e­misen Bri­tan­ni­as­sa melkein kokonaan.

 49. Kalli­impi­en S‑mallin mer­su­jen tuot­ta­ma hiilid­iok­si­di on katoa­van pieni pros­entin osa kaik­ista liiken­teen päästöistä joten niiltä voisi jät­tää kaik­ki tule­vat veronko­ro­tuk­set pois, ellei jopa pois­taa “päästöverot” kokonaan 🙂

 50. Ison lihan­syöjälem­mikin kasvi­huonepäästöt ovat samaa suu­ru­us­lu­okkaa kaupunki­maas­turin kanssa. Lihaperäisi­in lem­mikkiruoki­in voisi lisätä päästö­mak­sun. Ehkä se saisi ihmiset han­kki­maan kasviksia syöviä lemmikkejä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.