Haittavero lihalle?

Kun tie­däm­me, että ihmi­set syö­vät epä­ter­veel­li­sen pal­jon lihaa ja että lihan­tuo­tan­non syn­nit ovat ilmas­ton­muu­tok­ses­sa suu­ret, on esi­tet­ty lihan syön­nin verottamista.

Eikö riit­täi­si, että vähen­net­täi­siin sen tuke­mis­ta? Maa­ta­lous­tu­kem­me run­ko ovat heh­taa­ri­tuet. Heh­taa­reis­ta 70 % pal­ve­lee lihan tuo­tan­toa, joten lihan­tuo­tan­toa tue­taan jo tätä kaut­ta aika pal­jon, kalo­rei­ta tai val­kuai­sai­ne­ki­lo­ja aja­tel­len huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin suo­raan ihmis­ra­vin­nok­si tar­koi­tet­tua kas­vin­vil­je­lyä. Mut­ta tämä ei rii­tä. Erik­seen tue­taan sitä, että tämä tuet­tu rehu jalos­te­taan lihaksi.

Eikö tämän yli­mää­räi­sen lihan­tuo­tan­to­tuen voi­si ajaa vai­heit­tain alas ja tyy­tyä sii­hen hehtaaritukeen?

56 vastausta artikkeliin “Haittavero lihalle?”

 1. Jos liha­ve­ron tavoit­tee­na on lihan syön­nin vähen­tä­mi­nen, ehdot­ta­ma­si kei­no ei auta mitään.
  Suo­ma­lai­nen liha tuli­si kal­liim­mak­si, söi­sim­me sak­sa­lais­ta sikaa ja brassinautaa.
  Toden­nä­köi­ses­ti nii­den hin­ta jopa las­ki­si tuon­ti­mää­rien kas­vaes­sa ja lihan­syön­ti kas­vai­si nykyisestä.

 2. no… kun lihal­la on kysyn­tää, se kysyn­tään vas­ta­taan tar­jon­nal­la. Eli ei se lihan kulu­tus vähe­ni­si yhtään, jos me pois­tet­ta­si maa­ta­lous­tuet lihan­tuo­tan­nol­ta. Sit­ten kau­pas­sa oli­si tans­ka­lais­ta ja bra­si­lia­lais­ta lihaa. Mark­ki­na­ta­lous katos..

  eikä tämä tar­koi­ta, ettei­kö mei­dän maa­ta­lous­tu­ki­sys­tee­miä pitäs muut­taa ja tukia vähen­tää, mut­ta ei niil­lä nyt lihan­ku­lu­tuk­seen juu­ri puu­tu­ta, kun muis­ta EU mais­ta tule­val­la lihal­la sit se kysyn­tä täytetään. 

  Pitä­si pys­tyä vähe­tään sitä kysyn­tää. Kysyn­tää voi­si vähen­tää hin­taa korot­ta­mal­la.. vero korot­ta­si hin­taa niin bras­si­pif­fil­tä kuin koti­mai­sel­ta. Toki uskoi­sin asen­ne­muu­tok­sen ole­van se jota vaa­di­taan, jot­ta kysyn­tä laskisi

 3. Ehdot­tai­sin, että kos­ka kaik­ki liha ei tuo­ta yhtä pal­jon pääs­tö­jä, vero­tet­tai­siin mie­luum­min ruo­an hii­li­ja­lan­jäl­keä. Broi­le­ri on pie­ni­pääs­töi­sem­pää lihaa kuin pos­su eli ensim­mäi­sen vero voi­si olla alhai­sem­pi. Nel­jän­nes lihas­ta on nau­taa, jos­ta nel­jä vii­des­osaa on mai­don­tuo­tan­non sivu­tuo­tet­ta. Miten tuo­ta pitäi­si verottaa?

  1. Ehdo­tin, että lope­tet­tai­siin yli­mää­räi­nen tuki ja tui­et­tai­siin vain rehun­tuo­tan­toa heh­taa­ri­tuen kautta.

 4. TjM: no… kun lihal­la on kysyn­tää, se kysyn­tään vas­ta­taan tarjonnalla

  Mark­ki­na­ta­lou­des­sa hin­ta vai­kut­taa kysyn­tään. Jos hait­ta­ve­rol­la (tai täs­sä tapauk­ses­sa ylen­palt­ti­sen tuke­mi­sen lopet­ta­mi­sel­la) saa­daan hin­taa nos­tet­tua, kysyn­tä laskee.

  Sai­rauk­sia lisää­vien ja siten ter­vey­den­hoi­don kus­tan­nuk­sia nos­ta­van lihan ja ras­van kulu­tuk­sen tuke­mi­nen vero­va­roin on jota­kuin­kin tyh­min asia mitä yhteis­kun­ta voi teh­dä. Tyh­mem­mäk­si voi­si pääs­tä ainoas­taan koh­dis­ta­mal­la tuki kulu­tuk­sen sijaan kil­pai­lu­ky­vyt­tö­mään tuotantoon…

 5. Eivät­kö mai­to­ta­lous­tuot­teet ole yhtä hai­tal­li­se­tia kuin liha, joten samat toi­men­pi­teet sil­le­kin sektorille.

  Olen samaa miel­tä, että tuet pois, sen sijaan maa­seu­tu­yrit­tä­jil­le tukea tuo­tan­non muut­ta­mi­seen pro­teii­ni­pi­tois­ten kas­vien vil­je­lyyn ja sit­ten lopuk­si vero­te­taan lihaa (tai tiet­ty­jä liho­ja) ja mai­to­ta­lous­tuot­tei­ta ihan niin kuin bensaakin.…

 6. Jos lihal­la oli­si val­mis­te­ve­ro samaan tapaan kuin alko­ho­lil­la ja tupa­kal­la, se vai­kut­tai­si kaup­pa­hin­toi­hin ja kos­ki­si myös tuontilihaa.

 7. Ei tai­da olla lihan kulus­tus­ta alen­ta­vaa vai­ku­tus­ta koti­mais­ten lihan tuot­ta­jien kurit­ta­mi­sel­la. Kulu­tus vain siir­tyy ulko­mai­seen lihaan, jos koti­mais­ta ei ole tarjolla.
  Kyl­lä se vero pitäi­si siir­tää kau­pan kas­sal­le mak­set­ta­vak­si, jos lihan hin­taa aio­taan saa­da nouse­maan ja kulu­tus­ta sen myö­tä alas. Vie­lä tehok­kaam­pi kei­no oli­si las­kea kulut­ta­jien elin­ta­soa, sil­lä lihan kulu­tuk­sen tulo­jous­to on pal­jon suu­rem­pi kuin hin­ta­jous­to. Sii­nä samal­la tuli­si tor­jut­tua myös mon­ta muu­ta hai­tal­lis­ta hiilipäästöä.

 8. Eikö sun argu­ment­ti nyt aina ole ollut, että pääs­töt pitää kiin­tiöi­dä ja kau­pa­ta? Että miten tää nyt on lihan kans­sa joten­kin eri juttu.

 9. Ensin pitäi­si kai löy­tää maa­il­man­laa­jui­nen kon­sen­sus, että ryh­dym­me kaik­ki hal­li­tus­ti vähen­tä­mään lihan­syön­tiä tuki­po­li­tiik­kaa apu­na käyt­täen. Voi olla vai­ke­aa, vaik­ka oli­si jär­ke­vää. Tai aina­kin vaa­ti­si vuo­sien väännöt.

  Suu­re­na lihan ystä­vä­nä olen muu­ten omaeh­toi­ses­ti vähen­tä­nyt tun­tu­vas­ti lihan syön­tiä. Lähin­nä ter­veys- ja pai­non­hal­lin­ta­syis­tä, tosin, mut­ta muis­taen myös laa­jem­mat näkö­kul­mat. Onnis­tuu hyvin, ja liha­kin mais­tuu her­kul­li­sem­mal­ta kun se on vähän har­vi­nai­sem­paa herkkua!

 10. Ter­veh­dys,
  Elä­köi­ty­nee­nä liha­teh­tai­den ali­hank­ki­ja­na käs­sään kyl­lä point­ti­si. Kuin­ka tuki koh­den­tui­si parem­min luo­mu­li­haan, jota suo­raan lai­tu­mel­ta kor­ja­taan sadok­si? Toki­han se on ja sen kuu­luu­kin olla kal­lis­ta herk­kua, mut­ta oli­si­ko Suo­mel­la varaa vähän hin­noit­te­lus­sa lähen­tyä mui­ta kulttuurimaita?
  Ystävällisimmin,
  Janne

 11. Tuo­mas Van­ha­nen:
  Ehdot­tai­sin, että kos­ka kaik­ki liha ei tuo­ta yhtä pal­jon pääs­tö­jä, vero­tet­tai­siin mie­luum­min ruo­an hii­li­ja­lan­jäl­keä. Broi­le­ri on pie­ni­pääs­töi­sem­pää lihaa kuin pos­su eli ensim­mäi­sen vero voi­si olla alhai­sem­pi. Nel­jän­nes lihas­ta on nau­taa, jos­ta nel­jä vii­des­osaa on mai­don­tuo­tan­non sivu­tuo­tet­ta. Miten tuo­ta pitäi­si verottaa?

  Hyvä idea! Tämä oli­si hyvä laa­jen­taa niin, että vero­tet­tai­siin ympä­ris­tö­ja­lan­jäl­keä koko lop­pu­tuot­teel­le. Se tosin vaa­ti­si aika­moi­sia panos­tuk­sia pit­kien toi­mi­tus­ket­ju­jen ja kas­va­tus ja tuo­tan­to­me­ne­tel­mien ympä­ris­tö­kuor­mi­tuk­sen las­ke­mi­seen. Se oli­si todel­la kal­lis pro­jek­ti (ellei tek­no­lo­gian kehi­tys rat­kai­se asi­aa), mut­ta ehkä toi­saal­ta ihan hyödyllinen.

 12. Kuin­ka mon­ta eril­lais­ta maa­ta­lou­teen liit­ty­vää tuki­muo­toa suo­mes­ta löy­tyy? Esim. aurin­ko­pa­nee­lien inves­toin­ti­ku­luis­sa minul­le oli tar­joi­tus­ta teh­nyt fir­ma las­ke­nyt 40% val­tion inves­toin­ti­ra­haa mukaan, kun luu­li minun ole­van maa­ta­lous­yrit­tä­jä. 12 000 euroa val­tion rahaa ilmai­sek­si jokai­sel­le maan­vil­je­li­jäl­le täl­läi­ses­sä­kin asiassa.

  Ja kun Putin juus­to­ja ei saa­tu vien­ti­tuil­la ulko­mail­le oli suo­mes­sa krii­si 4 euron juus­to­ki­lon vuok­si. Mik­si se oli krii­si, että veron­mak­sa­jat sai­vat mak­sa­man­sa juus­tot hal­vem­mal­la eikä nii­tä syö­tet­ty hal­val­la ulko­mail­la? Tätä­kään en tajunnut.

  Ja mik­si ihmees­sä maa­ta­lous­yrit­tä­jät ovat edel­leen suo­men rik­kaim­pia, vaik­ka ne elä­vät tuil­la? Mik­si muut yrit­tä­jät ja pal­kan­saa­jat tule­vat kau­ka­na peräs­sä? Mik­si maa­ta­lous­yrit­tä­jien ei tar­vit­se mak­saa eläk­kei­tään ja myel tip­puu muil­ta yrit­tä­jil­tä ja pal­kan­saa­jil­ta kuin Manul­le illal­li­nen. Mikä huol­to­val­mius liit­tyy ruuk­ku­ruco­lan vil­je­lyyn? MIk­si se oli­si huo­no asia, että suo­mi ei lait­tai­si rahaa maan­vil­je­lyyn vaan ennem­min mak­sai­si maan­vil­je­li­jöil­le sii­tä, että eivät tee mitään. Työ­tön on aika hal­pa maan­vil­je­li­jään nähden

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ehdo­tin, että lope­tet­tai­siin yli­mää­räi­nen tuki ja tui­et­tai­siin vain rehun­tuo­tan­toa heh­taa­ri­tuen kautta.

  Sil­loin rehua vie­täi­siin ulko­mail­le ja tuo­tai­siin lihat sieltä?

  Vit­si vit­si­nä, koko Suo­men maa­ta­lous on kan­nat­ta­vaa vain jos tuot­teet ovat kor­keal­le jalos­tet­tu­ja, kuten pih­vi­li­ha tai turkikset.

  Jos lihan tilal­le kek­si­tään kor­vi­ke joka on yhtä hyvä ja antaa ravin­toa eikä aiheu­ta pääs­tö­jä niin pal­jon, niin perin­teis­tä lihaa voi suot­ta verot­taa vähän enemmän.

 14. Mik­ko Num­me­lin:
  Jos lihal­la oli­si val­mis­te­ve­ro samaan tapaan kuin alko­ho­lil­la ja tupa­kal­la, se vai­kut­tai­si kaup­pa­hin­toi­hin ja kos­ki­si myös tuontilihaa. 

  Tämä ehdo­tus on Soi­nin­vaa­ran ehdo­tus­ta parem­pi Suo­men kan­san­ta­lou­del­le, kos­ka täl­löin voi­daan osa Suo­mes­sa kulu­te­tus­ta lihas­ta tuot­taa Suo­mes­sa sen sijaan, että kysei­set tuot­ta­jat oli­si­vat työt­tö­miä. Toki lihan­tuot­ta­mi­sen har­ras­tuk­ses­ta mak­set­ta­vat tuet pitää olla pie­nem­piä kuin muu­ten mak­set­ta­vat työt­tö­myys­tuet (pit­käl­lä tähtäimellä).

 15. Pis­te­ve­rot ovat type­rää puu­has­te­lua. On kyse sit­ten alko­ho­lis­ta, autois­ta, ben­sas­ta, lihas­ta tai soke­ris­ta. Polii­tik­ko, joka ehdot­taa moi­sia, tulee sul­kea johon­kin ja unoh­taa sin­ne. Pis­te­ve­rot syö­vät vero­tu­lo­ja ja jos aiom­me yllä­pi­tää jon­kin­lais­ta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa, tuol­lai­sis­ta on yksin­ker­tai­ses­ti päästävä.

  Mitä taas maa­ta­lou­den tuke­mi­seen tulee, niin EU:n jär­jes­tel­mä on huo­no Suo­men kan­nal­ta. Maa­ta­lous­tu­ki on kan­nal­tam­me puh­taas­ti tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen vält­tä­mät­tö­myys. Jos meil­lä ei ole omaa tuo­tan­toa, mukaan luet­tu­na lihan tuo­tan­to, läh­dem­me seu­raa­vas­sa sodas­sa jäl­leen tasan sen kelk­kaan, joka lupaa toi­mit­taa ruo­kaa. Oma perus­tuo­tan­to takaa ulko­po­liit­tis­ta liikkumavaraa.

  Sveit­sil­lä oli hyvä tuki­sys­tee­mi. Tuet­tiin kykyä tuot­taa. Sii­nä ohes­sa piti tuot­taa jon­kin ver­ran ja se meni mark­ki­noil­le joko maa­il­man­mark­ki­na­hin­taan tai käy­tän­nös­sä luk­suse­lin­tar­vik­kei­na. Köy­hem­pi tai sai­dem­pi väes­tön­osa sai syö­dä afrik­ka­lai­sia, hol­lan­ti­lai­sia tai tans­ka­lai­sia elin­tar­vik­kei­ta kaik­ki­nen kas­vin­suo­je­luai­nei­neen ja mui­ne lisi­neen. Mak­su­ky­kyi­set asiak­kaat syö­vät hyvä­laa­tuis­ta sveit­si­läis­tä ruo­kaa. Jär­jes­tel­mä takaa Sveit­sil­le perus­e­lin­tar­vik­kei­den oma­va­rai­suu­den tar­vit­taes­sa, joten se ei ole ulko­po­liit­ti­ses­ti riip­pu­vai­nen kenestäkään.

 16. Kaik­ki lisä­ve­rot tai tuen vähen­tä­mi­set ja siten ruu­an kal­lis­tu­mi­nen käy taas suo­raan sin­ne kulut­ta­jan kuk­ka­roon. Suo­mes­sa ruo­ka on jo nyt aivan hävyt­tö­män kal­lis­ta ja se rokot­taa nime­no­maan sitä köy­hem­pää kan­san­osaa. Ja tääl­lä jen­gi miet­tii miten saa­tai­siin sii­tä vie­lä kal­liin­paa? Haloo?! Nos­ta­mal­la lihan hin­taa taval­la tai toi­sel­la aiheut­taa vaan köy­hän per­heen ruo­ka­lis­tan koos­tu­mus­ta entis­tä enem­män sii­tä hal­vas­ta teol­li­ses­ta einek­ses­tä jos­sa vie­lä vähem­män mitään ravintoarvoa. 

  Mitäs jos mie­tit­täi­siin mie­lum­min miten saa­tai­siin ne vihan­nek­set kau­pas­sa hal­vem­mik­si? Mik­si aina pitää jon­kun hin­taa nos­taa? Eikö osto­voi­ma ole jo nyt riit­tä­vän heikko?

 17. Onko muu­ten jotain tut­ki­mus­ta sii­tä että kun tääl­tä läh­tee jotain elin­kei­noa mil­lä se kor­vau­tuu — jos Suo­mi aset­tai­si liha­ve­ron ja lopet­tai­si kar­jan­kas­va­tuk­sen, tuli­si­ko tilal­le jotain eko­lo­gi­sem­paa vai kävi­si­kö niin että sama tuo­te­taan vain jos­sain muu­al­la, mis­sä eko­sys­tee­miä kor­va­taan län­si­mai­hin myy­tä­vil­lä tuotteilla?

  WWF:n sivuil­ta siis tämä lai­naus: ” Met­sät häviä­vät kui­ten­kin hälyt­tä­vää vauh­tia hak­kui­den, kar­ja­lai­tu­mien ja maan­vil­je­lyn alta. ”

  Jos ole­te­taan, että vero­tus ei suo­raan vähen­nä lihan kulu­tus­ta vaan se vain lak­kaut­taa koti­maan tuo­tan­non — aiheut­taa­ko suo­ma­lai­sen pel­to­heh­taa­rin siir­ty­mi­nen Bra­si­li­aan enem­män vai vähem­män pääs­tö­jä pit­käl­lä aikavälillä?

  https://www.theguardian.com/environment/2009/may/31/cattle-trade-brazil-greenpeace-amazon-deforestation

 18. Mai­to oli­kin jo jol­lain toi­sel­la mainittuna.

  Yli­pää­tään on per­vers­si tilan­ne, että lihan­kas­va­tus­ta ja mai­don­tuo­tan­toa tue­taan enem­män mitä kas­vis­pro­teii­nin­tuo­tan­toa tai kas­vi­poh­jai­sia mai­don korvaajia.

  Jos tukia ei pys­ty­tä aja­maan alas, niin edes koh­dis­ta­maan lihan­tuo­tan­toa suo­si­vas­ta tasapuoliseen?

  Toki, lihan­tuo­tan­non tuel­le ei ole oikein mitään kes­tä­vää perus­te­lua. Ymmär­rän, että huol­to­var­muu­den nimis­sä voi­daan perus­tel­la elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non toi­min­tae­del­ly­tyk­siä noin yleen­sä, mut­ta ihmi­nen pär­jää ihan hyvin ilman lihaa.

 19. Yhtä hyvin voi­si ehdot­taa, että aurin­gon on vast’e­des nous­ta­va län­nes­tä. Maa­ta­lous­tuet ovat räls­sioi­keus, joi­den tar­koi­tus on taa­ta hyvät tulot niil­le, jot­ka pel­to­ja tms. ovat sat­tu­neet perimään.

 20. Jos suu­rin osa nau­dan lihas­ta tuo­te­taan mai­to­tuot­tei­den takia, oli­si siis ilmei­ses­ti tehok­kaam­paa kor­va­ta mai­to­tuot­teet mui­la tuot­teil­la. Oli­si parem­pi, että ruo­ka­va­lios­sa oli­si vaik­ka kanaa mut­tei nau­taa tai mai­toa kuin että ravin­nos­sa oli­si mai­to­tuot­tei­ta mut­tei lihaa. Kanas­sa­han ener­giayk­sik­köä koh­ti ei ole pal­joa päästöjä.

 21. Tämä oli minul­le uut­ta, että lihan­tuo­tan­toa tue­taan yli­mää­räi­sen tuen avul­la. On myös sel­vää, että heh­taa­ri­tu­ki ravin­toar­voa koh­ti on liha­tuot­teis­sa suu­rem­pi kuin ”lei­pä­vil­jas­sa”.

  Moni haluai­si myös omil­la ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sil­laan vai­kut­taa oman hyvi­voin­nin lisäk­si eko­lo­gi­seen kes­tä­vyy­teen. Täl­lai­sen vapaan valin­nan vai­kut­ta­vuut­ta las­kee mer­kit­tä­väs­ti voi­mak­kaas­ti lihan­syö­tiä pai­not­ta­va tukipolitiikka. 

  Olen Osmon kans­sa samaa miel­tä, että ensim­mäi­nen ja paras askel oli­si yli­mää­räi­ses­tä lihan­tuo­tan­to­tues­ta luo­pu­mi­nen asteittain. 

  Täs­sä Osmon pal­jon hyviä vaku­tuk­sia, vaik­ka toki nos­tai­si lihan hin­taa ja las­ki­si nau­ta­kar­jan kas­vat­ta­mi­sen kannattavuutta.

 22. Liha ja ruo­ka yleen­sä­kin on kyl­lä nau­ret­ta­van hal­paa. Pois­lu­kien sel­lai­nen ruo­ka, jon­ka teke­mi­seen on osal­lis­tu­nut enem­mäs­sä mää­ri duu­na­ri, jon­ka palk­ka nos­taa hin­taa (lei­pä). Mut­ta kaik­ki vil­jat, lihat, hedel­mät yms. ovat var­sin edul­li­sia. Maa­ta­lous­tuet oli­si hyvä saa­da pois sot­ke­mas­ta mark­ki­noi­den toi­min­taa. Sit­ten näh­täi­siin miten pal­jon liha tai rii­si oikeas­ti maksaa.

 23. Moi. Täs­sä ajat­te­lus­sa on mer­kit­tä­vä mit­ta­kaa­va vir­he. Ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­taa tuo­tan­nos­ta 70–80%sti fos­sii­li­nen polt­toai­ne. Maa­ta­lous on alle 10 pinnaa.
  Kulut­ta­jan kulu­tuk­ses­ta puo­les­taan eläin­pe­räi­set elin­tar­vik­keet ovat Suo­mes­sa juu­ri yli 10 pin­naa. Täs­tä puo­let mai­to­tuot­tei­ta. Mik­si arvos­ta­ma­ni ja hyviä havain­to­ja yleen­sä esit­tä­vä fik­su ajat­te­li­ja nos­taa tikun nok­kaan lihan­tuo­tan­non poh­ti­mat­ta sen oikeas­ti aiheut­ta­maa osuut­ta ilmas­ton­muu­tok­seen. Samal­la kun vie­lä huo­mioi­daan lihan­syön­nin kor­vaa­mi­sen kas­vi­pro­teii­neil­la ja sen­kin vai­ku­tuk­sen ilmas­toon, niiin mit­ta­suh­teet alka­vat osoit­taa ettei lihal­la ole se roo­li mikä usein esi­te­tään ilmastonmuutokseen.
  Ja jos poh­di­taan rehu­vil­jaa niin Suo­mes­sa suu­rin osa pel­lois­ta on niin huo­no­ja kas­vua­lus­to­ja esim lei­pä­vil­jal­le ettei rehu­vil­jal­le ole oikeas­ti vaihtoehtoa. 

  Olen samaa miel­tä tuis­ta ja nii­den suu­ruu­des­ta. Tuet pois ja EUn ulko­puo­li­seen lihaan hait­ta­ve­ro. Mut­ta tuo ilmas­ton­muu­tos höm­pö­tys lihas­ta oli­si hyvä kar­sia pois. Ei ole sat­tu­maa että Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­ses­sa ei puhu­ta lihas­ta. Sen roo­li ei ole niin mer­kit­tä­vä mitä Suo­mes­sa anne­taan ymmärtää

 24. Jos lihan käyt­töä voi­tai­siin­kin vähen­tää, niin soke­rin käyt­tö voi­tai­siin lopet­taa koko­naan, jät­tää sen tuo­tan­to täy­sin mark­ki­na­voi­mien varaan niin kuin asian lai­ta on mui­den­kin luk­sus­tuot­tei­den osalta.

 25. https://www.skepticalscience.com/how-much-meat-contribute-to-gw.html

  teol­li­suus­mais­sa liha­tuon­tan­non osuus on var­sin pie­ni osa kas­vi­huo­ne pääs­töis­tä ja muu­ten­kin vain luok­kaa 15%. Tuol­lai­nen nyplää­mi­nen ei tuo­ta hyö­tyä joka liki­kään kor­vai­si aheu­tet­tu ketutusta. 

  Maa­ta­lou­den tuki­jär­jes­tel­mät sinän­sä pitäi­si uudis­taa. Nykyi­nen tilan­ne jos­sa kaik­ki tuke­vat on pää­tön. Muut­ta­mi­nen voi­si sit­ten olla var­sin vaikeaa

 26. Fan­t­asioi­da toki voi.
  Voi haa­veil­la mil­lais­ta EU-maa­ta­lous­tu­ki­po­li­tiik­kaa Sak­sa ja Rans­ka teke­vät kun Suo­mi vähän maa­ta polkaisee.

  Tai voi ehdot­taa vaik­ka Puti­nia heit­tä­mään voltti.

 27. Jos­sain vai­hees­sa pelk­kää heh­taa­ri­tu­kea vas­tus­tet­tiin sil­lä, että se hou­kut­te­lee lisää­mään pel­to/­nur­mi­pin­ta-alaa myös vil­je­lys­kel­vot­to­mil­le mail­le ja jät­tä­mään myös kel­vol­li­sia peltoja/nurmia heitteille.

 28. Suo­mi on lihan­syön­nis­sä pää­osin alle EU:n kes­kiar­von, ja hui­mas­ti uuden man­te­reen asuk­kai­den lihan­syön­tiä. Mikä­li on usko­mi­nen Liha­tie­do­tuk­sen tilastoa:

  http://www.lihatiedotus.fi/liha-tilastoissa/lihankulutus-euroopassa.html

  Joten vas­tauk­se­na O.S:n kysy­myk­seen :“Eikö tämän yli­mää­räi­sen lihan­tuo­tan­to­tuen voi­si ajaa vai­heit­tain alas ja tyy­tyä sii­hen hehtaaritukeen?”

  on, että pitäi­si muil­ta EU-mail­ta pait­si Suomelta.

  Syy­nä tähän on se, että mekin pää­si­sim­me mui­den mai­den tasol­le lihan­ku­lu­tuk­ses­sa. Siten kas­vat­tai­sim­me omia maa­ta­lous­mark­ki­noi­tam­me ja sai­sim­me lisä­pont­ta alka­neel­le talouskasvulle.

  Varaa­kin meil­lä on vie­lä lihoa, sil­lä “kaik­kein liha­vim­mat euroop­pa­lai­set löy­ty­vät Unka­ris­ta ja Iso-Bri­tan­nias­ta. Sel­väs­ti hoi­kim­pia ovat romanialaiset.

  Deutsche Wel­le käyt­ti tilas­tos­saan Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n mää­ri­tel­mää, jos­sa lii­ka­li­ha­vuus kat­so­taan alka­vak­si pai­noin­dek­sis­tä 30. Näin mitat­tu­na euroop­pa­lai­sis­ta on liha­via 16,6 prosenttia.

  Suo­mi sijoit­tuu tilas­tos­sa hie­noi­ses­ti 16,6 pro­sen­tin parem­mal­le puo­lel­le ollen 27 maas­ta jär­jes­tyk­ses­sä 13. hoi­kin. Suo­ma­lai­sis­ta liha­via on 15,6 prosenttia.

  Naa­pu­ri­mais­tam­me Ruot­sis­sa liha­via on 12,9 pro­sent­tia ja Viros­sa 16,9 pro­sent­tia. ” Il,2013.

  Liha­vuus ei joh­du lihan­syön­nis­tä , vaan epä­ta­sa­pai­noi­ses­ta ruo­ka­va­lios­ta ja lii­an vähäi­ses­tä liik­ku­mi­ses­ta suh­tees­sa nau­tit­tui­hin kalo­rei­hin. Avain­te­ki­jä ter­veel­li­seen ravin­to­käyt­täy­ty­mi­seen on kou­lu­tus. Oleel­li­se­na osa­na on myös ter­veys­po­liit­ti­nen ohjaus ja lainsäädäntö.

  Tähän O.S. myös viit­taa avauk­ses­saan. Asias­sa on kui­ten­kin pal­jon eri ulot­tu­vuuk­sia, ja hait­ta­ve­ro lihan­tuo­tan­toon hor­jut­taa tasa­pai­noa maa­ta­lous­tuo­tan­non ken­täs­sä dramaattisesti.

 29. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lihan syön­ti on epä­ter­veel­lis­tä, jos sitä syö pal­jon. Se näkyy elinajanodotteessa.

  Suo­mes­sa kyl­lä pitäi­si saa­da myy­dä tin­ki­mai­toa mis­tä ja miten vaan sekä syö­dä enem­män lihaa ja sokeria. 

  Täl­lä tasol­la on kepu­lais­ten kiin­nos­tus kan­san­ter­vey­teen ja ruo­ka­tur­val­li­suu­teen eli täy­sin näen­näis­tä. Ruo­ka­tur­val­li­suu­des­ta on kiva puhua, kun ulko­mail­la löy­de­tään vaik­ka­pa sal­mo­nel­laa mut­ta samaan aikaan EHEC-mai­toa pitäi­si saa­da myy­dä aikai­sem­paa helpommin.

  Kam­py­lo­bak­tee­rien satun­nais­ta esiin­ty­mis­tä mai­dos­sa ei voi­da välttää.”

  Vuo­si­na 1997–2014 on rapor­toi­tu yhteen­sä 12 elin­tar­vi­ke­vä­lit­teis­tä epi­de­mi­aa, jois­sa välit­tä­jäk­si on todet­tu pas­tö­roi­ma­ton mai­to tai sii­tä teh­ty tuote.

  Kam­py­lo­bak­tee­rie­pi­de­mioi­ta on ollut nel­jä (1999, 2007 ja 2 epi­de­mi­aa vuon­na 2012), jois­ta kol­mes­sa muu­ta­ma hen­ki­lö ja vii­mei­sim­mäs­sä 18 hen­ki­löä sai­ras­tui käy­tet­ty­ään raakamaitoa.

  Vuon­na 1999 Sal­mo­nel­la Typ­hi­mu­rium aiheut­ti kak­si epi­de­mi­aa, jois­sa eri tilai­suuk­siin oli teh­ty koti­juus­toa saman tilan raa­ka­mai­dos­ta. Toi­ses­sa epi­de­mias­sa todet­tiin suku­juh­lien myö­tä yli 100 sai­ras­tu­nut­ta. Vuon­na 2013 tilal­la todet­tiin ripu­loi­vis­sa nau­dois­sa sal­mo­nel­laa. Tilan hen­ki­löi­hin sekä per­hei­siin, joil­le tilal­ta oli myy­ty pas­tö­roi­ma­ton­ta mai­toa, oli tart­tu­nut Sal­mo­nel­la Typhimurium.

  Pas­tö­roi­ma­ton vuo­hen­mai­to on aiheut­ta­nut kak­si pien­tä epi­de­mi­aa. Stap­hy­lococcus aureus aiheut­ti vuon­na 1999 epi­de­mian vuo­hen­juus­ton väli­tyk­sel­lä. Kutun tuo­re­juus­ton väli­tyk­sel­lä tart­tui Strep­tococcus equi spp. zooe­pi­de­micus vuon­na 2003.

  Vuon­na 2005 pas­tö­roi­mat­to­mas­ta mai­dos­ta val­mis­tet­tu koti­juus­to aiheut­ti ruo­ka­myr­ky­ty­se­pi­de­mian hää­juh­lis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa oli syy­nä ilmei­ses­ti pilaan­tu­mi­nen käsit­te­ly­vir­heen vuok­si, kos­ka juus­tos­ta osoi­tet­tiin kor­kea aero­bis­ten mik­ro­bien koko­nais­mää­rä ja E. coli ‑bak­tee­rien määrä.

  Vuo­den 2012 epi­de­mias­sa sai­ras­tui kah­dek­san hen­ki­löä saa­tu­aan EHEC ‑tar­tun­nan pas­tö­roi­mat­to­mas­ta raa­ka­mai­dos­ta. Suo­mes­sa on lisäk­si jat­ku­vas­ti yksit­täi­siä tapauk­sia, jois­sa pas­tö­roi­ma­ton­ta mai­toa epäil­lään EHEC ‑tar­tun­nan lähteeksi.

  Y. pseu­do­tu­bercu­los­is aiheut­ti kevääl­lä 2014 Suo­men tois­tai­sek­si laa­jim­man raa­ka­mai­to­vä­lit­tei­sen epi­de­mian. Raa­ka­mai­toa pakat­tiin kulut­ta­ja­pak­kauk­siin ja myy­tiin kau­pois­sa. THL:n tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­rin mukaan 55 hen­ki­löä sai­ras­tui epidemiaan.”

  https://www.evira.fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista-saatavat-elintarvikkeet/maito/raakamaito-ja-ruokamyrkytykset/

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lihan syön­ti on epä­ter­veel­lis­tä, jos sitä syö pal­jon. Se näkyy elinajanodotteessa.

  Eli­ni­kä on kyl­lä nous­sut lihan­syön­nin mukana.

 31. Asia kan­nat­tai­si brän­dä­tä koti­mai­sen tuo­tan­non tuke­mi­sek­si. Lai­te­taan könt­tä­ve­ro: X euroa per liha­ki­lo, ja vapau­te­taan liha nor­maa­lis­ta ruu­an ALV:stä. Näin vero ran­kai­see suh­tees­sa eni­ten hal­paa (ja usein epäeet­ti­sem­min tuo­tet­tua) tuon­ti­li­haa. Vaik­ka sit­ten niin että koti­mai­sen lihan hin­ta ei nyt muut­tui­si, ainoas­taan tuon­ti­li­han hin­ta nousi­si. Tule­vai­suu­des­sa liha­ve­ron suu­ruut­ta voi­si sit­ten sää­tää muun ruu­an ALV:stä irrallaan.

 32. Sylt­ty: …Täl­lä tasol­la on kepu­lais­ten kiin­nos­tus kan­san­ter­vey­teen ja ruo­ka­tur­val­li­suu­teen eli täysin…Vuoden 2012 epi­de­mias­sa sai­ras­tui kah­dek­san hen­ki­löä saa­tu­aan EHEC ‑tar­tun­nan pas­tö­roi­mat­to­mas­ta raakamaidosta …

  Jos­ta tuli mie­lee­ni, että en pidä lähes­kään kai­kis­ta her­ra Ber­lusco­nia ideois­ta, mut­ta sii­nä hän oli oikeas­sa, ettei EU:n elin­tar­vi­ke­vi­ras­ton oikea paik­ka ole Suo­mi. Syl­tyn kir­joi­tus osoit­taa sen jäl­leen! Jos oikein ymmär­sin, niin Sylt­ty ajaa pro­ses­soi­tua, homo­ge­noi­tua ja pas­to­roi­tua ruo­kaa. Sen pitää olla haju­ton­ta, mau­ton­ta, väri­tön­tä ja mie­lel­lään val­miik­si pures­kel­tua. Ymmär­rän hyvin, ettei­vät ita­lia­lai­set, rans­ka­lai­set, sak­sa­lai­set, unka­ri­lai­set, espan­ja­lai­set tai tše­kit halun­neet elin­tar­vi­ke­vi­ras­toa Suo­meen. Bri­teil­le se oli­si var­maan kelvannut.

 33. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kas­vis- ja kalan­syö­jät elä­vät vanhemmiksi.

  Mihin­kä­hän tuo perus­tuu? Muka­na tilas­tois­sa eivät toden­nä­köi­ses­ti ole ne nuo­ret, lähin­nä tytöt, joil­le kas­vis­syön­ti on port­ti ano­rek­si­aan ja ennen­ai­kai­seen kuo­le­maan. Nuo +/- kaks’­kymp­pis­ten kuo­le­mat ovat tur­hia ja yhteis­kun­nal­le kalliita.

 34. O.S:“Erikseen tue­taan sitä, että tämä tuet­tu rehu jalos­te­taan lihaksi.”

  Mitä tuol­la tarkoitat ?

  Syltty:“Tällä tasol­la on kepu­lais­ten kiin­nos­tus kan­san­ter­vey­teen ja ruo­ka­tur­val­li­suu­teen eli täy­sin näennäistä. ”

  Hän tar­koit­taa ilmei­ses­ti raa­ka­mai­don myyn­tiä suo­raan tilal­ta. Sitä val­voo Evi­ra, joten viit­taus Suo­men Kes­kus­taan täs­sä yhtey­des­sä saa trum­pis­min­kin kal­pe­ne­maan. Tähän men­nes­sä Kes­kus­ta on osoi­tet­tu syyl­li­sek­si ilmas­ton­muu­tok­seen, Afri­kan nälän­hä­tään , Suo­men kes­tä­vyys­va­jee­seen, romah­ta­nee­seen kan­san­ter­vey­teen …jne. Kun vie­lä sai­si Poh­jois-Korean ydin­a­seu­han joten­kin lin­ki­tet­tyä Suo­men Kes­kus­taan, niin alkai­si hom­ma toi­mia ja peit­to hei­lua . (Vihr.) Ja nyt vie­lä ripu­li­kin on Suo­men Kes­kus­tan syntilistalla.

  Timo Lah­ti :” Täs­sä ajat­te­lus­sa on mer­kit­tä­vä mit­ta­kaa­va vir­he. Ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­taa tuo­tan­nos­ta 70–80%sti fos­sii­li­nen polt­toai­ne. Maa­ta­lous on alle 10 pinnaa.
  Kulut­ta­jan kulu­tuk­ses­ta puo­les­taan eläin­pe­räi­set elin­tar­vik­keet ovat Suo­mes­sa juu­ri yli 10 pinnaa”

  Erin­omai­nen havain­to, odo­tam­me O.S:n vas­taus­ta. Mones­sa muus­sa­kin nos­tos­sa on havait­ta­vis­sa vih­rei­den lii­oit­te­lua. Suo­men ympä­ris­tö­toi­met näh­dään glo­baa­li­na ongel­ma­na tai nii­den rat­kai­si­ja­na. Kau­pun­gis­tu­nut, maa­lais­jär­jen kadot­ta­nut, ylä­luok­ka (sivistyneistö)tarttuu näi­hin täkyi­hin ilman kri­tiik­kiä ja mittasuhdeymmärrystä.

  Taus­tal­la vai­kut­ta­vat vie­lä luok­kae­rot, puo­lue­po­li­tiik­ka ja kau­pun­ki/­maa­seu­tu-ase­tel­ma asen­tei­ta muok­kaa­vi­na muut­tu­ji­na. Näin help­poa on vedät­tää vaa­li­kar­jaa, kuin päs­siä narus­sa vetäisi.

 35. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lihan syön­ti on epä­ter­veel­lis­tä, jos sitä syö pal­jon. Se näkyy elinajanodotteessa.

  Pereh­ty­kää kan­sal­li­siin ravin­to­suo­si­tuk­siin. Siel­tä saa tut­ki­muk­seen perus­tu­vaa tie­toa ter­veel­li­ses­tä ruo­ka­va­lios­ta. Jät­tä­kää täs­sä yhtey­des­sä puo­lue­po­li­ti­koin­ti ja ilmas­ton­muu­tos­hys­te­ria sivuun.

  Kai­va­kaa ylä­kou­lun ja lukion ter­veys­tie­to-oppi­kir­jat, ylä­kou­lun koti­ta­lou­den muis­tiin­pa­not ja ilmai­sen kou­lu­ruo­kai­lun opit muis­ti­lo­ke­rois­tan­ne. Ja nou­dat­ta­kaa nii­tä tee­se­jä. Sii­nä­pä oiva resep­ti ter­veel­li­seen elä­män­ta­paan, saa lai­na­ta ilman ryoalteja.

  https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ohjeet-ja-suositukset/suositukset-ja-toimenpideohjelmat

 36. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Maa­ta­lous on siis sel­väs­ti enem­män kuin vaik­ka­pa lentoliikenne.

  Len­to­lii­ken­teen lopet­ta­mi­ses­ta nyt ei niin kovin suur­ta hait­taa tul­le­ne. Entä maa­ta­lou­den lopet­ta­mi­ses­ta? Maa­ta­lous voi­tai­siin kyl­lä tar­vit­tae­sa jopa muut­taa täy­sin hii­li­neut­raa­lis­ti toi­mi­vak­si, mut­ta elin­tar­vik­kei­den hin­ta kyl­lä nousi­si sadan vuo­den takai­sel­le tasol­le. Tuol­loin­han ruu­an osuus kulu­tus­me­nois­ta oli n. 50 %. Sil­loin lop­pui­si myös tur­ha len­to­lii­ken­ne automaattisesti.

 37. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kas­vis- ja kalan­syö­jät elä­vät vanhemmiksi.

  Kan­san­ta­lou­den kes­tä­vyys­va­jeen näkö­kul­mas­ta ihmi­set elä­vät lii­an van­hak­si. Tuli­si­ko siis ihmi­siä ohja­ta syö­mään epä­ter­veel­li­sem­min, eri­tyi­ses­ti niin, että kuo­le­ma tulee ilman pitkäaikaissairastamista?

  Iha­na EU ei tai­da mah­dol­lis­taa Suo­mel­le soo­loi­lua hait­ta­ve­roil­la edes ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nal­la perus­tel­len. Rans­kas­sa syn­tyy val­lan­ku­mous jos täl­lais­ta siel­lä esitetään.

  Kan­na­tan nau­ta­kar­jan kas­va­tuk­sen alas­ajoa, maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Kukaan ei ole vie­lä ket­jus­sa tain­nut mai­ni­ta koti­mais­ten vesis­tö­jen pilaan­tu­mis­ta. Höpö­hö­pöä puo­lus­tel­la leh­miä sodan ajan ruo­ka­huol­lol­la. Hen­gis­sä pysy­mi­sek­si fik­sum­paa syö­dä se rehu­vil­ja kier­rät­tä­mät­tä sitä leh­män kautta.

  Bras­si­li­han syö­jät pitäi­si lait­taa van­ki­laan (sade­met­sien hak­kuut, soi­ja­pel­lot, hor­mo­nit, tuhan­sien kilo­met­rien kul­je­tuk­set…). Mik­si sitä saa tuo­da Suomeen?

 38. Timo Lah­ti: Täs­sä ajat­te­lus­sa on mer­kit­tä­vä mit­ta­kaa­va vir­he. Ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­taa tuo­tan­nos­ta 70–80%sti fos­sii­li­nen polt­toai­ne. Maa­ta­lous on alle 10 pinnaa.
  Kulut­ta­jan kulu­tuk­ses­ta puo­les­taan eläin­pe­räi­set elin­tar­vik­keet ovat Suo­mes­sa juu­ri yli 10 pinnaa.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Maa­ta­lous on siis sel­väs­ti enem­män kuin vaik­ka­pa lentoliikenne.

  Siis tuo­ko on Soi­nin­vaa­ran vas­taus ? hmm…

  Ovat­ko syö­mi­nen ja len­to­lii­ken­ne miten­kään ver­tail­ta­vis­sa toi­siin­sa ilmas­ton­muu­tok­ses­sa ? Jos pitää ver­tail­la, niin sii­nä oikei­ta pare­ja ovat lii­ken­teen eri muo­dot. Syö­mi­ses­sä eri ruu­an­tuo­tan­to­ta­vat pitäen mie­les­sä moni­puo­li­sen ja tasa­pai­noi­sen ruo­ka­va­lion tarpeet.Samoin sen , että kas­vis­poh­jai­sel­la ruu­al­la ei yksi­se­lit­tei­ses­ti jak­sa teh­dä ruu­miil­lis­ta työ­tä eikä har­ras­taa kun­toa kohot­ta­vaa liikuntaa.

 39. Lihan­syö­jät­rol­lien vies­tit voi­si jät­tää pois sivul­ta samaan tapaan kuin rasis­tien ja ilmas­ton­muu­tos­kiel­tä­jien. Kyl­lä 2010-luvul­la nyt jokai­sel­le luu­li­si ole­van sel­vää, että punai­nen liha on epä­ter­veel­li­sin­tä ruokavaliota.

 40. Kal­le: Jos­ta tuli mie­lee­ni, että en pidä lähes­kään kai­kis­ta her­ra Ber­lusco­nia ideois­ta, mut­ta sii­nä hän oli oikeas­sa, ettei EU:n elin­tar­vi­ke­vi­ras­ton oikea paik­ka ole Suo­mi. Syl­tyn kir­joi­tus osoit­taa sen jäl­leen! Jos oikein ymmär­sin, niin Sylt­ty ajaa pro­ses­soi­tua, homo­ge­noi­tua ja pas­to­roi­tua ruo­kaa. Sen pitää olla haju­ton­ta, mau­ton­ta, väri­tön­tä ja mie­lel­lään val­miik­si pureskeltua

  Jos raa­ka­mai­to kuu­luu suo­ma­lai­sen keit­tiön huip­pusaa­vu­tuk­siin, niin ei meil­lä kyl­lä ole mitään mah­dol­li­suuk­sia edes ruot­sa­lai­sia liha­pul­lia vastaan.

  Tämä koko kes­kus­te­lu vain osoit­taa ruo­ka­tur­val­li­suus­pu­heen ont­tou­den. Raa­ka­mai­don satun­nais­ta saas­tu­mis­ta ei voi estää, sil­ti kes­kus­ta­lai­set halua­vat samaan aikaan hel­pot­taa sen myy­mis­tä, kun pau­haa­vat ulko­maa­lais­ten elin­tar­vik­kei­den riskeistä.

  Sama kom­ment­ti eemi­lil­le­kin, kyl­lä se on kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä, joka halu­aa hel­pot­taa tin­ki­mai­don myy­mis­tä, ei Evi­ra, joka val­voo sitä. Evi­ran näke­mys on ettei raa­ka­mai­don puh­taut­ta ole mah­dol­lis­ta taa­ta. Niin­pä se sopii vain ter­veil­le ja hyvä­kun­toi­sil­le aikui­sil­le, niil­le jot­ka kes­tä­vät väis­tä­mät­tö­mät kam­py­lo­bak­tee­rien ja sal­mo­nel­lan aiheut­ta­mat satun­nai­set sairastumiset.

 41. vk: Kan­san­ta­lou­den kes­tä­vyys­va­jeen näkö­kul­mas­ta ihmi­set elä­vät lii­an van­hak­si. Tuli­si­ko siis ihmi­siä ohja­ta syö­mään epä­ter­veel­li­sem­min, eri­tyi­ses­ti niin, että kuo­le­ma tulee ilman pitkäaikaissairastamista?

  Vää­rin. Kes­tä­vyys­va­jeen näkö­kul­mas­ta ihmi­set eivät elä lii­an pit­kään, vaan jää­vät lii­an aikai­sin (kokoaika)eläkkeelle. On absur­dia, että osaa­vat ja työ­ky­kyi­set ihmi­set muut­tu­vat yhdes­sä yös­sä tuot­ta­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä mök­kei­le­vik­si ja mat­kai­le­vik­si loisiksi.

  Huo­not elin­ta­vat eivät auta miten­kään kes­tä­vyys­va­jee­seen. Huo­noil­la elin­ta­voil­la saa eli­mis­töns­tä rapa­kun­toon, ja itsen­sä ter­vey­den­huol­lon rasit­teek­si, vuo­si­kym­me­nik­si. Ter­veil­lä elin­ta­voil­la elää pit­kään, mut­ta ilman kym­me­nien vuo­sien sairaala-kierrettä.

 42. Krtek:
  Lihan­syö­jät­rol­lien vies­tit voi­si jät­tää pois sivul­ta samaan tapaan kuin rasis­tien ja ilmas­ton­muu­tos­kiel­tä­jien. Kyl­lä 2010-luvul­la nyt jokai­sel­le luu­li­si ole­van sel­vää, että punai­nen liha on epä­ter­veel­li­sin­tä ruokavaliota.

  Kas­vis­syön­nis­tä on tul­lut Suo­mes­sa uskon­to. Ongel­maa ei oli­si, jos se ei oli­si ter­vey­del­le vaa­ral­lis­ta. Eri­tyi­sen vaa­ral­lis­ta se on nuorille. 

  Kas­vis­vaih­toeh­to on ok täl­lai­sel­le kes­ki-ikäi­sel­le, toi­mis­to­työ­tä teke­väl­le mie­hel­le. Pidän kas­vis­ruo­as­ta, mut­ta ymmär­rän sen vaarat.

  Joten se trol­leis­ta. Kuka mah­taa trollata?

 43. Sylt­ty: Sama kom­ment­ti eemi­lil­le­kin, kyl­lä se on kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä, joka halu­aa hel­pot­taa tin­ki­mai­don myy­mis­tä, ei Evi­ra, joka val­voo sitä. Evi­ran näke­mys on ettei raa­ka­mai­don puh­taut­ta ole mah­dol­lis­ta taa­ta. Niin­pä se sopii vain ter­veil­le ja hyvä­kun­toi­sil­le aikui­sil­le, niil­le jot­ka kes­tä­vät väis­tä­mät­tö­mät kam­py­lo­bak­tee­rien ja sal­mo­nel­lan aiheut­ta­mat satun­nai­set sairastumiset.

  Puhut aivan mar­gi­naa­li-ilmiös­tä. Itse ole juo­nut raa­ka­mai­toa 20 vuot­ta, enkä itse eikä kukaan muu­kaan ole sai­ras­tu­nut. Kyse on ammat­ti­tai­don puut­tees­ta jos raa­ka­mai­to sairastuttaa. 

  Euroo­pas­sa , jos­sa Suo­men Kes­kus­ta ei ole asi­aan vai­kut­ta­nut, on pas­tö­roi­mat­to­man mai­don välit­tä­miä, usein laa­jo­ja kam­py­lo­bak­tee­rie­pi­de­mioi­ta. Nii­tä on rapor­toi­tu mm. Bri­tan­nias­ta, Hol­lan­nis­ta, Itä­val­las­ta, USA:sta ja Australiasta.

  Lukui­sis­sa Lis­te­ria- ja EHEC ‑epi­de­miois­sa Euroo­pas­sa ja USA:ssa välit­tä­jäe­lin­tar­vik­kei­na ovat olleet pas­tö­roi­ma­ton mai­to tai sii­tä val­mis­te­tut juustot.

  Mat­kus­tet­taes­sa ulko­mail­la on tur­val­li­sin­ta naut­tia ainoas­taan pas­tö­roi­dus­ta mai­dos­ta val­mis­tet­tu­ja tuot­tei­ta. Raa­ka­mai­toa ei pitäi­si naut­tia mis­sään olo­suh­teis­sa eri­tyi­ses­ti mata­lam­man hygie­nian mais­sa tai kehitysmaissa.

  Krtek: Lihan­syö­jät­rol­lien vies­tit voi­si jät­tää pois sivul­ta samaan 

  Tasa­pai­noi­nen seka­ruo­ka­va­lio on yli­voi­mai­ses­ti ter­veel­li­sin . Kas­vis­ruo­ka­va­lion nou­dat­ta­jat jou­tu­vat miet­ti­mään ja lait­ta­maan aikaa ja ener­gi­aa var­mis­taak­seen kaik­kien ravin­to- , vita­mii­nien ja hive­nai­nei­den saan­nin. Kas­vis­ruo­kai­li­jat ovat aivan oma uskon­lah­kon­sa, jot­ka ensim­mäi­se­nä tuo­vat tämän esil­le. Samal­la he pahek­su­vat bar­baa­re­ja eläin­ten­syö­jiä ja ilmas­ton­tu­hoa­jia. Nyt vie­lä he näyt­tä­vät vaa­ti­van, että seka­ruo­ka­va­lio­lais­ten pitäi­si tuk­kia tur­pan­sa kokonaan. 

  Minul­la ja useim­mil­la muil­la on tär­keäm­pää­kin teke­mis­tä kuin snob­bail­la ruu­an kanssa.

  http://puolikiloa.fi/huomioitavat-ravintoaineet-kasvisruokavaliossa/

 44. Kas­vis­syön­nin vaa­rat? 😃 Kyl­lä­pä post-truth-maa­il­ma jäl­leen yllät­ti. Vaikenen.

 45. Krtek: Kyl­lä 2010-luvul­la nyt jokai­sel­le luu­li­si ole­van sel­vää, että punai­nen liha on epä­ter­veel­li­sin­tä ruokavaliota.

  Kyl­lä­pä krtek on ajas­ta jäl­jes­sä. Viher­pii­per­te­ly on uskon­lah­ko, jos­sa kai­kel­ta uudel­ta tut­ki­muk­sel­ta sul­je­taan sil­mät sil­loin, kun se ei tue omaa vir­tu­aa­li­maa­il­maa. Vihe­riöi­ty­jen lasien takaa reaa­li­maa­il­ma vää­ris­tyy aivan kuin sil­mil­lä oli­si­vat päih­de­kas­va­tuk­sen kännilasit.

  Ter­veel­lis­tä ruo­ka­va­lio­ta nou­dat­ta­maan pyr­ki­vät syö­vät punais­ta lihaa usein syyl­li­syy­del­lä höys­tet­ty­nä. Huo­leen ei kui­ten­kaan ole syy­tä – uuden tut­ki­muk­sen mukaan naudan‑, lampaan‑, sian- tai muu punai­nen liha ei aiheu­ta sydän­vai­vo­ja, jos sitä ei ole savus­tet­tu, suo­lat­tu tai sitä ei ole muu­ten säi­löt­ty. Myös pro­ses­soi­tu­ja liho­ja, kuten peko­nia, leik­ke­lei­tä ja nak­ke­ja tuli­si syö­dä vain kohtuudella.”(Terve.fi)

 46. eemil: Puhut aivan mar­gi­naa­li-ilmiös­tä. I

  Ihan samal­la taval­la euroo­pan ruo­kas­kan­daa­lit, uten hol­lan­ti­lais­ten munas­kan­daa­li, ovat tuo­te­tun ruo­an mää­rään näh­den aivan mar­gi­naa­li-ilmiö. Jos­tain kum­man syys­tä niis­tä jak­se­taan olla huolissaan.

 47. Krtek:
  Kas­vis­syön­nin vaa­rat? Kyl­lä­pä post-truth-maa­il­ma jäl­leen yllät­ti. Vaikenen.

  Tun­net­ko port­ti­teo­rian? Sil­lä kye­tään usein selit­tä­mään mm. nis­ten huu­mei­den­käyt­töä, mut­ta sama toi­mii myös kas­vis­ruo­ka­va­lion ja ano­rek­sian välil­lä. Eri­tyi­sen suu­ri kor­re­laa­tion on las­tenp­sy­kiat­rin mukaan kas­vis­ruo­an ja nuor­ten nais­ten ano­rek­sian välillä.

  Kas­vis­ruo­ka on hyvää, mut­ta sopii vain täl­lai­sil­le yli viis’­kymp­pi­sil­le mie­hil­le. Lap­sil­le ja nuo­ril­le se on vaarallista.

 48. Kal­le: Tun­net­ko port­ti­teo­rian? Sil­lä kye­tään usein selit­tä­mään mm. nis­ten huu­mei­den­käyt­töä, mut­ta sama toi­mii myös kas­vis­ruo­ka­va­lion ja ano­rek­sian välil­lä. Eri­tyi­sen suu­ri kor­re­laa­tion on las­tenp­sy­kiat­rin mukaan kas­vis­ruo­an ja nuor­ten nais­ten ano­rek­sian välillä.

  Kas­vis­ruo­ka on hyvää, mut­ta sopii vain täl­lai­sil­le yli viis’kymppisille mie­hil­le. Lap­sil­le ja nuo­ril­le se on vaarallista.

  Tun­net­ko port­ti­teo­ri­aa koh­taan esi­tet­tyä kri­tiik­kiä ja port­ti­teo­rian tar­koi­tuk­sel­lis­ta vää­ri­nym­mär­tä­mis­tä. Juu­ri hil­jan esim. oli jaos­sa video, mis­sä varoi­tet­tiin roko­tus­ten otta­mi­ses­ta, kos­ka se totut­taa piik­kei­hin, ja sitä kaut­ta her­kis­tää nistiksi.

  Kor­re­laa­tioon perus­tuen myös jot­kut väit­tä­vät jää­te­lön­syön­nin lisää­vän huk­ku­mis­kuo­le­mia, näil­lä kun on korrelaatio.

  Jäte­tään hör­hö-kom­men­tit omil­le keskustelu-foorumeilleen…

  1. Sen­hän me kaik­ki tie­däm­me, että oluen kulu­tuk­sen kas­vu selit­tää lap­si­kuol­lei­suu­den vähe­ne­mi­sen Bri­tan­nias­sa mel­kein kokonaan.

 49. Kal­liim­pien S‑mallin mer­su­jen tuot­ta­ma hii­li­diok­si­di on katoa­van pie­ni pro­sen­tin osa kai­kis­ta lii­ken­teen pääs­töis­tä joten niil­tä voi­si jät­tää kaik­ki tule­vat veron­ko­ro­tuk­set pois, ellei jopa pois­taa “pääs­tö­ve­rot” kokonaan 🙂

 50. Ison lihan­syö­jä­lem­mi­kin kas­vi­huo­ne­pääs­töt ovat samaa suu­ruus­luok­kaa kau­pun­ki­maas­tu­rin kans­sa. Liha­pe­räi­siin lem­mik­ki­ruo­kiin voi­si lisä­tä pääs­tö­mak­sun. Ehkä se sai­si ihmi­set hank­ki­maan kas­vik­sia syö­viä lemmikkejä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.