Kõrgessaare – Kihelkonna

Olin pan­nut kän­ny­kän hälyt­tä­mään, kos­ka halusin aamiai­sel­le Vii­nä­köö­kiin. Espoon jouk­kue läh­ti fil­la­roi­maan klo 8:30 ja ravin­to­la sul­ki ovensa.

Mur­ki­noi­des­sa­ni etsin Saa­ren­maal­le mene­vän lau­tan aika­tau­lun. Joko klo 11 tai klo 15:30. Uups. Minun piti käy­dä kat­si­mas­sa maa­il­man van­hin­ta toi­mi­vaa majak­kaa, mut­ta ehtiäk­se­ni klo 11:n laut­taan, ei ollut varaa 25 kilo­met­rin yli­mää­räi­seen mutkaan.

Tote­sin, että pitää ajaa aika riva­kas­ti muu­ten­kin, että ehtii. Mut­ta ei se mitään, yksi pika­tai­val mat­kal­le sopii. Nel­jä kilo­met­riä ajet­tua­ni tote­sin, että täl­lä vauh­dil­la en ehdi:  hidas­teas­falt­ti ja vas­ta­tuu­li. Ehti­mi­nen edel­lyt­täi­si kie­li vyön alla aja­mis­ta ja se taas mer­kit­si­si, että sip­pai­sin vii­meis­tään 10 kilo­met­riä ennen maa­lia ja myö­häs­tyi­sin. Ehkä sit­ten­kin se majakka?

Tie kään­tyi ete­lään, ja län­si­tuu­li muut­tui sivu­tuu­lek­si ja lopul­ta vai­me­ni met­sän suo­jas­sa. Asfalt­ti muut­tui pal­jon parem­mak­si. Vauh­ti nousi yli 25 %.  Sopi­van riva­kas­ti ajaen tulin peril­le kym­me­nen minuut­tia etua­jas­sa. Keho alkoi juu­ri urput­taa lepo­het­ken tar­vet­ta, kun ajoin fil­la­rin laut­taan. Mut­ta lujem­paa­kin oli­si päässyt.

Lau­tal­la kir­joi­tin edel­li­sen päivityksen.

Tar­koi­tuk­se­ni oli oikais­ta saa­ren läpi Kures­saa­reen ja jää­dä sin­ne kah­dek­si yök­si ja käy­dä tutus­tu­mas­sa saa­reen ilman rep­pua. Mut­ta sit­ten löy­sin netis­tä mie­len­kiin­toi­sen maja­pia­kan. Pää­tin läh­teä kier­tä­mään saar­ta, vaik­ka se tar­koit­ti­kin, että Tart­to jää näke­mät­tä. Olen ollut Tar­tos­sa kak­si ker­taa ja Saa­ren­maal­la en kertaakaan.

Mie­len­muu­tok­seen vai­kut­ti suu­res­ti käyn­ti turis­ti-infos­sa. Minul­la on käy­tös­sä­ni van­ha pyö­rä­kart­ta, ja sen mukaan saa­ren kier­ros oli­si lähin­nä sora­tei­tä. Turis­ti-info vakuut­ti, että nyt ne on pääl­lys­tet­ty. Olin tilan­nut itsel­le­ni netis­tä uuden kar­tan viik­koa ennen läh­töä, mut­ta ei ollut näky­nyt. Minul­le vakuu­tet­tiin, että sen saa kaik­kial­ta, mut­ta yli kym­me­nes­tä pai­kas­ta olen kysy­nyt, eikä ole löy­ty­nyt. Tal­lin­nan sata­mas­sa oli­si ilmei­ses­ti ollut.

Peri­aat­tees­sa oli yhä vas­ta­tuul­ta, mut­ta met­sä suo­ja­si sil­tä pää­osin ihan hyvin. Aika vähäs­tä ihmi­nen voi tul­la iloi­sek­si. Tasai­nen asfalt­ti ja tyy­ni sää. Rid­ley kul­ki niin kuin se piti­kin, siis lähes ilman mitään.

Hal­po­ja oli­vat kilo­met­rit, kun maas­to oli lähes tasais­ta. Nii­tä jäi taak­se 107, mut­ta kovin hyvä­voi­mai­se­na tulin peril­le jo ennen kuut­ta.  Peri­aat­tees­sa oli­sin voi­nut jat­kaa Kures­saa­reen saak­ka, oli­si­han lop­pu ollut myötätuulta.

Hotel­li oli var­sin pie­ni. Loo­na manor Kihel­kon­nas­sa. Tätä maa­ta kan­nat­taa kier­tää jo has­su­jen pai­kan­ni­mien metsästämiseksi.

Hotel­lis­sa yöpyi myös puo­la­lai­nen pyö­räi­li­jä­pa­ris­kun­ta. Oli­si kiva tie­tä pyö­rä­mat­kai­lun tuo­mis­ta raha­vir­rois­ta. Olen tur­haan yrit­tä­nyt saa­da suo­ma­lais­ta mat­kai­lua­laa panos­ta­maan pyö­rä­mat­kai­luun. Infra alkaa Viros­sa olla kun­nos­sa, mut­ta majoi­tus­mah­do­li­suuk­sis­ta puut­tuu hel­pos­ti saa­ta­va koot­tu infor­maa­tio. Tai siis, en ole sitä löytänyt.

Kum­mal­lis­ta. Tänään ei men­nyt pie­leen mikään. Meni kuin Strömsössä.

4 vastausta artikkeliin “Kõrgessaare – Kihelkonna”

  1. Vil­san­din kan­sal­lis­puis­ton opas­tus­kes­kus sii­nä samal­la. muka­va majapaikka. 

    Aika hai­pak­kaa mat­ka tait­tuu. Pan­gan jyr­kän­ne ja Sor­van niemi?

  2. Niin (sisäl­tää tuo­te­mai­non­taa), aamui­nen usva välil­lä Salo Mus­tio, edes­sä maan­tie alla Bianc­hi hybri­di, kur­jet pelol­la, hir­vi ään­te­lee met­säs­sä, Loh­jan museot, Siun­tio Span sau­nat ja uima-allas, ravin­to­la, sit­ten Espoo ja pati­koin­ti Nuuk­sios­sa, Spa­han Haa­gaan, lou­nas Hel­sin­gis­sä, seu­raa­va­na päi­vä­nä lopuk­si kes­kus­puis­toa, Pit­kä­kos­kel­le, Hal­tia­lan tilal­le, Van­taan­joen ran­taa Van­han­kau­pun­gin lah­del­le (n. 25 km ‘met­sän kes­kel­lä, joen ran­taa’ — aika vähän mark­ki­noi­tu Hel­sin­gis­sä, hyvä niin kan­nal­ta­ni), Her­man­ni, Sör­näi­nen kaup­pa­to­ri, Mat­to­lai­tu­ri, Löy­ly tai Faro. Pyö­rä junaan ja paluu Tur­kuun. Taas run­sas viik­ko sit­ten. Mei­tä pyö­räi­li­jöi­den eri ver­sioi­ta, hybri­de­jä on pal­jon. Pyö­räi­lyn mah­dol­li­suu­det ja iha­nuu­det välil­lä Tur­ku (ja saa­ris­to) Hel­sin­ki kaik­ki­ne näh­tä­vyyk­si­neen on niin ali­hyö­dyn­net­ty. Majoi­tus- ja reit­ti­vaih­toeh­to­ja välil­lä Hel­sin­ki-Tur­ku tuli­si mark­ki­noi­da parem­min ja teh­dä mat­ka myös hitaam­mil­le pyö­räi­li­jöil­le mah­dol­li­sek­si. Täl­lä het­kel­lä vas­taan­tu­li­joi­ta on vähän, kos­ka noin puo­li­vä­lis­sä ei ole mitään jär­ke­vää yöpy­mis­paik­kaa. Mie­len­kiin­toi­sia tutus­tu­mis­koh­tei­ta oli­si. Ps. Maan­tie välil­lä Mus­tio-Loh­ja on pyö­räi­li­jäl­le itse­suo­je­lu­vais­ton koe­tin­ki­vi (= rekat, irto­ki­vet ja repa­lei­nen piennar).

  3. Mar­du:

    Van­taan­joen lähel­lä asues­sa­ni ja kyseis­tä reit­tiä vii­kot­tain käyt­tä­nee­nä: Van­taan­jo­ki näil­tä osin on sel­väs­ti ali­hyö­dyn­net­ty turis­min kan­nal­ta. Pyö­räi­lyn lisäk­si itse joki melon­ta- ja kalas­tus­mah­dol­li­suuk­si­neen on lyö­mä­tön. Kos­ki­mai­se­mat Ptkä­kos­kel­la ja Ruu­tin­kos­kel­la vetä­vät ver­to­ja kehä III:n ulko­puo­lel­la vas­taa­vil­le. Käy­tön kan­nal­ta oli­si kui­ten­kin ensin kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta joen poh­joi­so­sien veden­puh­dis­tuk­seen sekä maa­ta­lou­den että yhdys­kun­ta­jät­tei­den osal­ta. Tämän suh­teen onkin jo tapah­tu­nut parannusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.