Haapsalu – Kõrgessaare

Eili­sen ura­koin­nin jäl­keen sän­ky veti aamul­la puo­leen­sa aina­kin kol­men G:n voi­mal­la. Ylös pääs­tyä­ni  luin päi­vän Hesa­ria sen enem­pää tien pääl­le kii­ruh­ta­mat­ta. Kai­ken kuk­ku­rak­si Hesa­ri halusi haas­ta­tel­la perus­tu­los­ta ja vas­tik­keel­li­suu­des­ta. Tämän jäl­keen vahin­gos­ta vihas­tu­nee­na paneu­duin edes­sä ole­vaan reit­tiin, ja päät­te­lin, ettei ole eri­tyi­sen hyvä aja­tus men­nä suo­rin­ta tie­tä Kures­saa­reen, kos­ka sii­nä välis­sä on vai­kea löy­tää majoi­tus­ta ja etäi­syys on 156 km.

Kai­ken tämän jäl­keen läh­din mat­kaan vas­ta puo­lel­ta päi­vin, kier­te­lin tovin Haap­sa­lua fil­la­rin seläs­sä ja suun­nis­tin Hii­den­maal­le vie­väl­le lau­tal­le. Se mak­soi hui­keat 3,40 euroa yhdes­tä aikui­ses­ta (= kas­va­nut, täy­si-ikäi­nen on täis­kas­va­nut 🙂 ) ja fil­la­ris­ta. Suo­men­lin­nan lau­tan hin­tai­nen, mut­ta mat­ka kes­ti yli tunnin.

Pää­tin eili­sen jäl­keen ajaa hyvin rau­hal­li­seen tah­tiin. Läh­din kier­tä­mään saar­ta poh­joi­sen kaut­ta, mikä tar­koit­ti, että tuli­sin yöpy­mään Hiidenmaalla.

Täl­lä välil­lä ei juu­ri ollut pyö­rä­tei­tä, mut­ta tie oli aika har­vaan lii­ken­nöi­ty ja autot väis­ti­vät fil­la­ria kaukaa.

Itse­tar­koi­tuk­sel­li­sen hidas ajo on muu­ten aika pit­käs­tyt­tä­vää – ja yllät­tä­vä kyl­lä, väsyttävää.

Pääl­lys­te oli hyvä­kun­tois­ta, mut­ta voi har­mi: tääl­lä käy­te­tään siro­te­pin­noi­tet­ta (bitu­min pääl­le on siro­tel­tu kivi­murs­kaa). Pahat kie­let sano­vat, että tämän kau­his­tuk­sen ovat viro­lai­sil­le opet­ta­neet suo­ma­lai­set. Meil­lä­kin tätä kyl­lä siis on.

Auto­jen pyö­rät tasoit­ta­vat pin­noit­teet joten­ku­ten ajet­ta­vak­si, mut­ta fil­la­ril­le tar­koi­tet­tu pien­nar on tosi rosoi­nen ja siten hyvin hidas. Täs­sä on jopa pie­ni lii­ken­ne­tur­val­li­suuson­gel­ma: on suu­ri hou­ku­tus ajaa sii­nä tasai­ses­sa ja siis nopeas­sa pyö­rä­uras­sa. Sovel­sin Nizzan mat­kal­la Bal­tias­sa oppi­maa­ni stra­te­gi­aa. Ajoin takaa tule­vis­ta välit­tä­mät­tä ajo­ra­dal­la, mut­ta jos vas­taan tuli auto­ja, vetäy­dyin pientareelle.

Tuo pin­noi­te hidas­taa vauh­tia aika pal­jon. Kun se välil­lä kor­vau­tui sileäl­lä asfal­til­la, vauh­ti nousi itses­tään 20 %. Oli myös ikä­vä kat­soa, miten ren­kaat kuluvat.

Kyl­lä tuon pin­noit­teen on lisät­tä­vä vie­rin­tä­vas­tus­ta (=ben­san­ku­lu­tus­ta) autoil­la­kin ja syö­vän ren­kai­ta. Hal­pa tie­pi­tä­jil­le, mut­ta kal­lis käyt­tä­jil­le. Vai spon­so­roi­vat­ko ren­gas­fir­mat tuo­ta renkaidentuhoajapinnoitetta?

Kärd­las­sa menin turis­ti-infoon. Kävi ilmi, että vii­mei­set mah­dol­li­suu­det yöpy­mi­seen oli­vat Kõr­ge­saa­res­sa, jon­ne oli vähän lii­an­kin lyhyt mat­ka tai sit­ten oli­si pitä­nyt ajaa Emmas­teen saak­ka, jon­ne taas oli aivan lii­an pit­kä mat­ka. Siis Kõrgesaareen.

Kõr­ges­saa­res­sa suo­si­tel­tiin Vii­na­köök ‑hotel­li-ravin­to­laa, mut­ta se oli täyn­nä. Jokin suo­ma­lais­ryh­mä oli varan­nut sen koko­naan. Ajat­te­lin, ettei ole ihme, tuol­lai­nen nimi vetää suo­ma­lai­sia puo­leen­sa kuin kärpäspaperi.

Sain vara­tuk­si huo­neen Jär­ve­ää­re puh­ke­kes­kuk­ses­ta. Se oli nimen­sä mukai­ses­ti jär­ven­ran­nal­la. Oma­ko­ti­ta­lo, jos­sa oli kak­si majoi­tus­huo­net­ta. Yöpy­mi­nen mak­soi 20 €, joten ei se omis­ta­jil­leen mikään kul­ta­kai­vos ole.

Puh­ke­kes­kuk­seen meni 500 met­riä “yksi­rai­tei­nen” hiek­ka­tie. Voi­si­ko joku ker­toa viro­lai­sil­le – ilman mitään iso­ve­li­mäi­siä arro­gans­siin piir­tei­tä – että sora­tie pitää save­ta. Har­kit­sin jopa talut­ta­mis­ta, jot­ten rik­koi­si fillariani.

Syö­mäs­sä piti käy­dä mai­ni­tus­sa Vii­na­köö­kis­sä, kos­ka puh­ke­kes­kus ei tar­jon­nut ruo­kaa, ei edes aamiais­ta. Sii­tä aamu­pa­lan puut­tu­mi­ses­ta teki mie­le­ni vähän valis­taa yrit­tä­jää voi­ton mak­si­moin­nin ideo­lo­gias­ta, mut­ta pää­tin antaa olla. Puh­ke on siis suo­mek­si loma ja minä­kin olin lomalla.

Ilme­ni, että se Vii­nä­köök on tam­pe­re­lai­sen yrit­tä­jän pitä­mä kesä­se­son­gin auki ole­va majatalo/ravintola. Yri­tys on yhteis­työs­sä Olym­pia-mat­ka­toi­mis­ton kans­sa eri­kois­tu­nut pyö­rä­sa­fa­rei­hin. Täl­lä ker­taa pai­kal­la oli Espoon Ladun 40-hen­ki­nen jouk­kue. Kon­sep­tiin kuu­luu nel­jä päi­vää fil­la­ril­la, 40 km päi­väs­sä. Käy­dään kat­so­mas­sa kaik­ki saa­ren turis­ti­koh­teet. Onko täl­lai­sia Suo­mes­sa yhtä­kään? Hyvä, Luot­si­ka­dul­la on venezue­la­lai­nen yrit­tä­jä, joka tekee vähän samaa. Suo­mes­sa tar­vi­taan venezue­la­lai­nen, Viros­sa suomalainen?

Syö­mäs­sä käy­des­sä­ni puh­ke­kes­kuk­seen oli tul­lut toi­nen­kin asia­kas. Sak­sa­lai­nen fyy­sik­ko per­hei­neen. Hän opet­taa Tar­ton yliopistossa.

 

 

8 vastausta artikkeliin “Haapsalu – Kõrgessaare”

 1. Tuo kuva blo­gin hal­lin­noin­ti­pai­kas­ta on hyvin, hyvin sym­paat­ti­nen. Luen muu­ten näi­tä pyö­rä­ret­kien kuvauk­sia mie­lel­lä­ni (olen luke­nut myös Fil­la­ril­la Nizzaan ‑kir­jan), vaik­ken itse mois­ta mat­kai­lu­muo­toa har­ras­ta­kaan. Ehkä, jos oli­sin vähän nuo­rem­pi? Tai edes vähän parem­mas­sa kunnossa…

 2. Sää­li että Kärd­la jäi täl­lä ker­taa väliin. Se on oikein sym­paat­ti­nen pie­ni paik­ka­kun­ta, joka on tun­net­tu mm. erin­omai­sis­ta kahviloistaan. 

  Vii­na­köök, eli vii­na­keit­tiö tai siis tis­laa­mo on his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vä jut­tu. Kun lähei­nen Pie­ta­ri alkoi kas­vaa niin se tar­vit­si loput­to­mas­ti vod­kaa. Se tis­lat­tiin suu­rel­ta osin Ees­tis­sä. Ees­tin mah­ta­vat kar­ta­not (n. 1300kpl) onkin raken­net­tu vii­nan­myyn­ti­tu­loil­la. Yksi kaik­kein mah­ta­vim­mis­ta kar­ta­nois­ta, Gros­sen­hof, jäi vasem­mal­le kun pol­jit lai­vas­ta koh­ti Kärdlaa.

  Kesäl­lä juhan­nuk­ses­ta elo­kuun lop­puun on Ees­tin mat­kaa­jan paras löy­tää maja­paik­kan­sa etu­kä­teen. Netin varaus­pal­ve­lut (booking.com jne) ovat täs­sä hyvä apu­ri. Oden mal­li, jos­sa aje­taan pai­kal­le ja ihme­tel­lään mis­sä­hän yöpyi­si on toki jän­nit­tä­vää mut­ta sii­nä on pie­ni ris­ki että saa naut­tia kesäyös­tä fil­la­rin satulassa.

  1. Minun stra­te­gia­ni on vara­ta hotel­li, kun olen noin 30 km:n pääs­sä ja tie­dän suun­nil­leen, kuin­ka pit­käl­le tänään on hyvä pol­kea. Mie­lel­lä­ni varaan suo­raan hotel­lis­ta, kos­ka eboo­kres ym ottaa välis­tä aika pal­jon, mut­ta Google on teh­nyt tämän liki mahdottomaksi.

 3. Kiva lukea mitä Osmo saa irti täl­tä reissulta.

  Pari kesää sit­ten menim­me emän­nän kans­sa Tal­lin­nas­ta junal­la Rii­si­pe­reen ja sii­tä van­haa radan­poh­jaa pol­kien Haap­sa­luun (lopul­ta vähän tyl­sä kivi­nen suo­ra jon­ka pin­ta upot­ti vaik­ka hybri­din pis­to­suo­ja­tut ren­kaat menon kes­ti­vät­kin) sekä edel­leen lau­tal­la Hii­den­maal­le. Yövyim­me Kas­sa­ril­la. (Siel­lä päin­vas­toin puh­kes­kuk­ses­ta sai ruo­kaa ja vie­ras­ko­dis­tam­me ei.) Seu­raa­va­na päi­vä­nä lais­kot­te­lim­me ja poik­ke­sim­me ennen Kure­saar­ta tiel­tä 79 yöpy­mään Kaa­lin kraat­te­ril­le. Kure­saa­res­sa vie­tet­tiin pari yötä turis­tei­na pyö­räi­le­mät­tä sen kum­mem­min kuin lähei­sel­lä Abru­kan pik­kusaa­rel­la jos­sa on kiva luon­non­puis­to. Sit­ten Muhun kaut­ta Pär­nuun. Lep­poi­sia päi­vä­mat­ko­ja kun oli kum­mal­la­kin +10 kg tarak­ka­lau­kuis­sa ja leveät renkaat.

  Koke­mus oli sen ver­ran posi­tii­vi­nen, että vii­me kesä­nä juna vei mei­dät Tal­lin­nas­ta Rii­kaan jos­ta pol­jim­me Kuu­rin­kyn­näk­sel­le, Kali­nin­gra­diin ja edel­leen Gdans­kiin. Tiet oli­vat Lat­vias­sa ja Liet­tuas­sa sel­väs­ti Viroa huo­nom­mat. Pääl­lys­teen varaan ei kan­na­ta las­kea jos ei kul­je ihan val­ta­tei­tä, ja pääl­lys­teen kun­to on kes­ki­mää­rin aika keh­no. Jäl­keen­päin aja­tel­len päin­vas­tai­nen kier­to­suun­ta oli­si tuul­ten kan­nal­ta var­maan­kin toi­mi­nut parem­min. Kivaa­han tuo oli. Teu­to­ni­ri­ta­rien raken­nel­mia kel­paa kat­sel­la ja tuh­ti mut­ta edul­li­nen maa­lais­ruo­ka mais­tuu pyö­räi­lyn pääl­le. Paris­sa pai­kas­sa hui­ja­sim­me junal­la kun lii­ken­ne tun­tui rasit­ta­val­ta; pyö­rien kus­kaus junas­sa onnis­tui Kali­nin­gra­dis­sa­kin ongelmitta.

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minun stra­te­gia­ni on vara­ta hotel­li, kun olen noin 30 km:n pääs­sä ja tie­dän suun­nil­leen, kuin­ka pit­käl­le tänään on hyvä pol­kea. Mie­lel­lä­ni varaan suo­raan hotel­lis­ta, kos­ka eboo­kres ym ottaa välis­tä aika pal­jon, mut­ta Google on teh­nyt tämän liki mahdottomaksi. 

  Jokai­nen menee omal­la tyy­lil­lään. Joka tapauk­ses­sa nyt on vil­kas vii­kon­lop­pu edes­sä ja Kures­saa­ri on var­mas­ti umpi­täyn­nä. Kan­nat­taa siis vii­meis­tään Lei­sis­sä istah­taa alas kah­vil­le ja tut­kia onko siel­tä yli­pää­tään mah­dol­lis­ta löy­tää yöpaik­kaa. Jos näyt­tää huo­nol­ta niin sii­nä on hyvä vaih­taa suun­taa ja läh­teä Oris­saa­ren suun­taan ja siel­tä vaik­ka Muhul­le. Tie sivu­aa meren­ran­taa ja on oikein viih­tyi­sä kulkea.

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra: mut­ta Google on teh­nyt tämän liki mahdottomaksi.

  Mitä google on teh­nyt? Han­ka­lam­paa on, ettei pie­nem­piä majoi­tus­paik­ko­ja oikein löy­dy mis­tään yleis-por­taa­lis­ta, vaan mel­kein pitäi­si käyt­tää jotain pai­kal­li­sen mat­kai­lu-infon sivuja.

  Eboo­kers ym. ovat isom­pienk hotel­lien etsi­mi­ses­sä ihan kät­sy­jä, mut­ta aika usein par­haan hin­nan saa myös hotel­lis­ta. Kan­nat­taa­kin aina eboo­kers yms. haku­jen jäl­keen tse­ka­ta löy­tyy­kö huo­ne enin­tään samaan hin­taan suoraankin.

  1. Jos tie­dät hotel­lin nimen ja yri­tät etsiä sen googles­ta, saat ensin kaik­ki mah­dol­li­set eboo­ker­sit, trip adwi­so­rit ja muut ja hotel­li oma sivu löy­tyy jos­tain pah­nan poh­jim­mai­se­na jos löy­tyy ollen­kaan. Koto­na pöy­tä­ko­neen äärel­lä tämä onnis­tuu, mut­ta kän­ny­käl­lä aika hankalaa.

 6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos tie­dät hotel­lin nimen ja yri­tät etsiä sen googles­ta, saat ensin kaik­ki mah­dol­li­set eboo­ker­sit, trip adwi­so­rit ja muut ja hotel­li oma sivu löy­tyy jos­tain pah­nan poh­jim­mai­se­na jos löy­tyy ollen­kaan. Koto­na pöy­tä­ko­neen äärel­lä tämä onnis­tuu, mut­ta kän­ny­käl­lä aika hankalaa.

  Lai­ta hakuun hotel­lin nimi ja lisäk­si “face­book”. Pää­set hotel­lin jul­ki­sel­le face­book ‑sivul­le, jos­ta yleen­sä on link­ki viral­li­sil­le kotisivuille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.