Vielä yksi sudenkuoppa sotessa.

Tove Ruoko­ja kom­men­toi kir­joi­tus­tani face­book-sivus­tol­la näin: Sosi­aalipuolel­la yhtiön olisi kan­nat­tanut jät­tää esim per­hetyö per­heelle anta­mat­ta ja odot­taa tilanteen pahen­e­mista niin että liike­laitok­sen las­ten­suo­jelu joutuu otta­maan kopin.

Tämä osoit­taa vielä yhtä han­kalaa rajap­in­taa. Me kaik­ki tiedämme, että ennal­taehkäisy on ylipään­sä paljon kan­nat­tavam­paa kuin sairau­den hoito. Helpois­sa tapauk­sis­sa sote-yhtiön kan­nat­taisi panos­taa ennal­taehkäisyyn, kos­ka se säästää itsekin siinä, että poti­las pysyy ter­veenä. Kan­nat­taa siis käyt­tää esimerkik­si 200 euroa vuodessa, jot­ta ei syn­ny tuhan­nen euron kus­tan­nuk­sia myöhemmin.

Sote-yhtiön ei kan­na­ta kuitenkaan käytää 5 000 euroa vuodessa vält­tääk­seen 100 000 euron kus­tan­nuk­set myöhem­min, kos­ka se ei jou­tu­isi tuo­ta 100 000 euroa mak­samaan, mut­ta jou­tu­isi mak­samaan sen 5 000 €. Las­ten­suo­jelu­asi­akkaille on omat mak­sa­jansa ja erikois­sairaan­hoitoa­han sotey­htiö ei joudu mak­samaan. Erit­täin kan­nat­tavaa on saat­taa asi­akas kelpoisek­si henkilöko­htaiseen hoito­bud­jet­ti­in. Sil­loin siitä saa vielä enem­män rahaakin.

Olisi paljon järkeväm­pää, että eri­ty­istä hoitoa tarvit­se­vat, esimerkik­si poten­ti­aaliset las­ten­suo­jelu­per­heet, jäi­sivät yhteiskun­nan vas­tu­ulle kuten Ruot­sis­sa. Tämä jo senkin takia, että jos sotey­htiön on pystyt­tävä vas­taa­maan ihan kaik­keen, sen on pakostakin olta­va aika iso ja tästä seu­raa oli­gop­o­listi­nen kil­pailu. Lisäk­si samal­la taval­la kuin on tuh­laus­ta käyt­tää rek­ka-autoa yhden olutko­rin kul­jet­tamik­seen, on kus­tan­nuste­ho­ton­ta käyt­tää kovin raskas­ta koneis­toa kaikki­in suo­ma­laisi­in, vaik­ka sitä raskas­ta koneis­toa tarvit­see vain pieni vähemmistö.

Markki­na­fun­damis­teille täl­lainen ratkaisu ei ilmeis­es­ti käy, kos­ka he vaa­ti­vat, että maakun­nan yhtiöi­den on toimit­ta­va samal­la logi­ikalla kuin yksi­ty­is­ten. Niidenkään ei sil­loin kan­na­ta vält­tää iso­ja, maakun­nan liike­laitok­sen mak­set­tavak­si jääviä kus­tan­nuk­sia. Jos maakun­nan yhtiön on olta­va valmis käyt­tämään 5 000 € las­ten­suo­jelu­on­gel­man ennal­taehkäisyyn, se ei voi sil­loin toimia samal­la bud­jetil­la kuin yksi­tyiset, joiden ei olete­ta niin tekevän.

On myös olta­va mekanis­mi, jol­la yksi­tyisen yhtiön vas­tu­ul­la ole­vaa per­het­täkin aute­taan tarvit­taes­sa, kos­ka poten­ti­aal­ista las­ten­suo­je­lu­ta­paus­ta ei voi­da ennustaa.

Tässäkin on vielä vähän tuu­naamista. Tämäkin ongel­ma on var­maankin ratkaistavis­sa, mut­ta se pitäisi myös ratkaista. Var­maankin päädyt­täisi­in siihen, että per­hetyöstä suuri osa tulisi suo­raan maakun­nan bud­jetista, mut­ta se ampuisi kyl­lä jär­jestelmään ison aukon. Tai sit­ten las­ten­suo­jelun asi­akkaak­si saat­tamis­es­ta pitäisi tul­la iso taloudelli­nen sanktio.

Kaik­ki lop­ullises­sa kun­nos­sa 18 kuukau­den päästä?

 

 

 

17 vastausta artikkeliin “Vielä yksi sudenkuoppa sotessa.”

 1. 20 prossaa ihmi­sistä kulut­taa 80 prossaa soten rahoista joten kan­nat­taisi keskit­tyä nyt siihen 20 prossaan jos halu­aa rahaa säästää.

 2. Sote-yhtiön ei kan­na­ta kuitenkaan käytää 5000 euroa vuodessa vält­tääk­seen 100 000 euron kus­tan­nuk­set myöhem­min, kos­ka se ei jou­tu­isi tuo­ta 100 000 euroa mak­samaan, mut­ta jou­tu­isi mak­samaan sen 5 000 €. 

  Kun tuli viitat­tua ei-tue­tun vaku­u­tus­po­h­jaisen jär­jestelmän huonoi­hin puoli­in, yksi USAn kon­ser­vati­ivien tois­telemista hyvistä puolista on aja­tus että oma vas­tuu kan­nus­taisi yksilöitä kohti ter­veem­piä elämän­tapo­ja ja pienem­pää riskinot­toa oman ter­vey­den suhteen.

  Ihmis­lu­on­teen (esim. teinien kuolemat­to­muu­den) tun­tien on hyvä kysymys kuin­ka paljon kym­me­nien vuosien päästä mah­dol­lis­es­ti real­isoitu­vat sairaudet kan­nus­taisi­vat ihmisiä tämän päivän valin­nois­sa. Mut­ta argu­ment­ti on sama: yksilön ei kan­na­ta kokea esim. 5000 euron suu­ruisik­si arvot­tami­aan makkaran­syön­nin lopet­tamis­es­ta aiheutu­via mieli­hyvä­tap­pi­oi­ta vält­tääk­seen sydän- ja verisuoni­taudin 100 000 euron hoitokus­tan­nuk­set myöhem­min, kos­ka ei joudu sitä 100 000 euroa mak­samaan, mut­ta joutuu koke­maan 5000 euron mielihyvätappion.

 3. Kokon­aisu­ut­ta ei saa­da opti­moitua siten, että kukin yksi­tyi­nen yri­tys toimii oman etun­sa mukaan. Viimeisim­mät blogikir­joituk­set ker­to­vat hyvin, mik­si hom­ma ei toi­mi sotes­sa. Aiem­pi kir­joi­tus käsit­teli työelämän mur­rosta, jos­sa työn­tek­i­jän kor­vaami­nen robot­il­la yksi­ty­i­sis­sä yri­tyk­sis­sä ei opti­moi kokon­aisu­ut­ta, kos­ka yri­tys ei vas­taa irti­san­otulle työn­tek­i­jälle ja yhteiskun­nalle koitu­vista haitoista.

 4. Ennal­taehkäisy on ideaal­ista, mut­ta mon­et ihmi­sistä eivät halua tai jak­sa nähdä vaivaa esim. elämän­tapo­jen muut­tamisek­si, vaan odot­ta­vat, että sit­ten kun ongelmia tulee, lääkäri hoitaa ne — esim. antaa sopi­van lääk­i­tyk­sen — tai eivät vain väl­itä eivätkä edes mene lääkäri­in sil­loin, kun olisi syytä…

 5. Yksi ratkaisu kuvat­tuun ongel­maan on se, että sote-yhtiö jou­tu­isi mak­samaan sen 100 000 euroa, mikäli asi­akas sen­hin­taista palvelua tarvit­see. Mikäli sote-yhtiö ei pysty­isi kyseistä palvelua jär­jestämään, niin se jou­tu­isi osta­maan sen markkinoilta.

  Täl­löin on tietenkin ris­ki siitä, että yri­tys vede­tään konkurssi­in ja jatke­taan uudel­la yri­tyk­sel­lä. Konkurssi­pakoa vas­taan voi taas kehit­tää eri­laisia mekanis­me­ja, kuten niiden yhtiö­muo­to­jen kieltämistä sote­toimin­nas­sa, jois­sa omis­ta­jil­la ei ole henkilöko­htaista vas­tu­u­ta tai eri­laisia alan sisäisiä vaku­u­tus­poole­ja, jot­ka tosin hait­taa­vat alalle pääsemistä.

 6. Olen pahoil­lani, että kir­joi­tan nimettä.

  Jo täl­lä het­kel­lä on suure­na ongel­mana asi­akkaat, jot­ka ovat asi­akkai­ta ja osta­mas­sa palvelui­ta. Ei asi­akas, poti­las tai kuntoutu­ja tiedä, mitä tarvitsee.

  Lai­tan esimerkke­jä: asi­akkas men­nyt yksi­tyiselle, kun olka­pää kipey­tynyt. Lääkäri toteaa tilanteen ja myy rönt­genin. Siinä ei selit­tävää, joten orto­pe­dille. Orto­pe­di toteaa tilanteen, ei selit­tävää, joten myy­dään mag­neet­ti. Siinä ei selit­tävää, joten hoito­suhde seis ja sv3fm kouraan. Ei kor­jat­tavaa, ei hoidettavaa.

  2 viikkoa ja asi­akas julkisel­la. Oletko kuul­lut, että kät­tä pitäisi heilut­taa? No ei ollut. Miten olet hoi­tanut sitä kipua? Ketään ei ollut kiinnostanut. 

  Mik­si väärien asioiden tekem­i­nen ei ole rangaistavaa?

 7. Eggo:
  20 prossaa ihmi­sistä kulut­taa 80 prossaa soten rahoista joten kan­nat­taisi keskit­tyä nyt siihen 20 prossaan jos halu­aa rahaa säästää. 

  Tosin tuo 20:80 ‑sään­tö perus­tuu yksit­täisen vuo­den kului­hin. Siihen vähä­vaivaiseen ja hal­vak­si tule­vaan (ja jär­jestelmän rahit­tavaan) 80 pros­ent­ti­in kuu­lu­va suh­teel­lisen peruster­ve nuori tai kes­ki-ikäi­nenkin usein viet­tää viimeiset vuoten­sa siinä pienem­mässä ja sairaam­mas­sa joukos­sa, eikä tuo jako myöskään tai­da paljoa ker­toa ennal­taehkäisyn arvosta.

 8. Itse käytän joka lan­tin sote-tililtä ja kat­so­taan mitä sit­ten tapahtuu. 

  Henkilöko­htainen tili kun ei tasaa sat­un­naisu­u­teen. Vaku­u­tuk­sen idea oli jakaa riskit ja kulut… 

  Tämä on yksi har­voista kir­joituk­sista, jos­sa pohdi­taan sote sosiaali-osuutta. 

  Mik­si maakun­ta ennal­taehkäi­sisi mitään, kos­ka val­tio maksaa?
  Tähän saak­ka kun­nil­la oli kan­nus­timia nuoriso­työhön ja vaik­ka päi­hde­työhön. Ei enää.

 9. Ris­to: Tosin tuo 20:80 ‑sään­tö perus­tuu yksit­täisen vuo­den kului­hin. Siihen vähä­vaivaiseen ja hal­vak­si tule­vaan (ja jär­jestelmän rahit­tavaan) 80 pros­ent­ti­in kuu­lu­va suh­teel­lisen peruster­ve nuori tai kes­ki-ikäi­nenkin usein viet­tää viimeiset vuoten­sa siinä pienem­mässä ja sairaam­mas­sa joukos­sa, eikä tuo jako myöskään tai­da paljoa ker­toa ennal­taehkäisyn arvosta.

  Asi­aa on tutkit­tu ja tuos­sa 20 pros­en­tis­sa on eri­tyis­es­ti mie­len­ter­veys- ja päi­hdeon­gel­maisia ja las­ten­suo­jelun asi­akkai­ta sekä osa van­huk­sista. Useim­mat ter­vey­den­huol­los­sa työsken­televät tajua­vat aika nopeasti asian. Muis­tan uran alus­ta ter­veyskeskus­lääkärin työstä juuri ne poti­laat jot­ka oli­vat olleet palvelu­iden suurku­lut­ta­jia tei­ni-iästä tai varhai­saikuisu­ud­es­ta asti ja joiden tul­lessa vas­taan­otolle sai käyt­tää paljon aikaa sen selvit­tämiseen mikä juuri sil­loin oli tulon oikeana syynä ongel­makim­pun takana. Poten­ti­aal­isia syitä tulolle oli kuul­tavis­sa ja nähtävis­sä niin monia eikä ihmi­nen usein sitä itsekään osan­nut ker­toa. Tekniset indikaa­tiot 5–10 erikois­sairaan­hoidon lähet­teeseenkin olisi löy­tynyt. Olen edelleen sitä mieltä kuin sil­loinkin että sairauk­sien hoit­a­mi­nen on help­poa mut­ta ihmis­ten hoit­a­mi­nen ei aina ole.

 10. JTS:llä ja mik­sei muillekin: Sote­ju­na ei tule maali­in Sip­ilän aikataulus­sa v.2020

  Syy: Oppo­si­tio jätet­ti­in pois tästä PEV:n lausun­non jälkeis­es­tä uud­es­ta yri­tyk­ses­tä ja välis­sä (jos nor­maal­isti) ek-vaalit 2019.
  Joten seu­raa­va uusi hal­li­tus ei tule vahvis­ta­maan Sip­ilän sote esi­tys­tä. Ihan vaan vaik­ka ket­tuilun vuoksi.

  Sote juna saadaan maali­in arvi­ol­ta vuon­na 2080.
  Vai onko jol­lain opti­mistisem­pia arvioi­ta junan aikataulusta?

 11. Sel­l­ainen on aina nau­tit­ta­va het­ki, kun vaat­in­ut asi­akas tulee lop­ul­ta halvek­si­mansa ter­veyskeskus­lääkärin vas­taan­otolle mukanaan suuri joukko ker­to­muk­sia, lab­o­ra­to­ri­o­vas­tauk­sia ja kuvan­tamis­tu­lok­sia pri­vaatista, ja hänen hämil­lis­es­tä ilmeestään näkee, että hän on itsekin tajun­nut tulleen­sa vain näen­näis­tutk­i­tuk­si ja näen­näishoide­tuk­si, ja erit­täin kalliilla.

 12. Ennal­taehkäisy on julkisel­la puolel­la käytän­nössä sitä, että jos täl­lainen peruster­ve nor­maali­pain­oinen kes­ki-ikäi­nen mies yrit­tää päästä lääkärin jut­tusille ilman mitään aku­ut­tia ongel­maa, niin se ei onnis­tu, kos­ka välis­sä on ainakin 2 henkeä, joiden tehtävänä on kään­nyt­tää ter­veet koti­in pois häir­it­semästä oikean työn tekemistä.

 13. Tässä taitaa käy­dä niin, ettei mitään saa­da aikaisek­si ennen kuin on pakko. Toiv­ot­tavasti tuho ei ole yhtä totaa­li­nen kuin Uudessa-See­lan­nis­sa oli. Siel­lähän käytän­nössä katosi yhteiskun­nan rahoit­ta­ma sosi­aal­i­tur­va ja ter­vey­den­hoito. Minkä uusi-see­lan­ti­laiset tekivät fik­susti, oli koulu­tuk­sen pelastaminen.

  Itse yksinker­tais­es­ti antaisin STM:lle 30% vähem­män rahaa. Se on kuitenkin parem­pi kuin 90% vähem­män, mikä on tulos, jos SOTE-kus­tan­nuk­sia ei saa­da kuriin.

 14. Samu V:
  Ennal­taehkäisy on julkisel­la puolel­la käytän­nössä sitä, että jos täl­lainen peruster­ve nor­maali­pain­oinen kes­ki-ikäi­nen mies yrit­tää päästä lääkärin jut­tusille ilman mitään aku­ut­tia ongel­maa, niin se ei onnis­tu, kos­ka välis­sä on ainakin 2 henkeä, joiden tehtävänä on kään­nyt­tää ter­veet koti­in pois häir­it­semästä oikean työn tekemistä.

  Aij­jaa. Muu­ta­ma vuosi sit­ten oli oikein kam­pan­ja, jos­sa kaupun­ki kut­sui ikäryh­mit­täin nimeno­maan kes­ki-ikäisiä miehiä ter­veystarkas­tuk­seen, jos­sa tarkastet­ti­in peruster­veys ja elämän­ta­vat. Tuos­ta on sit­ten var­maan luovut­tu Helsin­gin osalta, toden­näköis­es­ti kustannussyistä.

 15. tuen mak­sa­ja: Aij­jaa. Muu­ta­ma vuosi sit­ten oli oikein kam­pan­ja, jos­sa kaupun­ki kut­sui ikäryh­mit­täin nimeno­maan kes­ki-ikäisiä miehiä ter­veystarkas­tuk­seen, jos­sa tarkastet­ti­in peruster­veys ja elämän­ta­vat. Tuos­ta on sit­ten var­maan luovut­tu Helsin­gin osalta, toden­näköis­es­ti kustannussyistä. 

  Veikkaan, että osal­lis­tu­mis­pros­ent­ti oli aika alhainen, mikä on voin­ut myös vaikut­taa asiaan.

 16. Mikko Kivi­ran­ta: yksi USAn kon­ser­vati­ivien tois­telemista hyvistä puolista on aja­tus että oma vas­tuu kan­nus­taisi yksilöitä kohti ter­veem­piä elämän­tapo­ja ja pienem­pää riskinot­toa oman ter­vey­den suhteen. 

  Tämä kau­nis aja­tus ei kuitenkaan näy mil­lään taval­la vaikka­pa kyseis­ten kon­ser­vati­ivien asen­teis­sa ilmas­ton­muu­tos­ta kohtaan. Se kuu­lostaa ikävästi kep­pi­hevoselta, jol­la vain pyritään pienen­tämään omaa mak­su­o­su­ut­ta yhteiskun­nal­li­sista ongelmista. Vas­taavasti super­rikkaat ovat suh­teessa varsin huo­let­to­mia laa­jo­jen taloudel­lis­ten ja sosi­aal­is­ten ongelmien suh­teen, vaik­ka nois­takin poten­ti­aal­i­sista ongelmista selviäisi rahalla.

 17. uusi kas­vo tääl­lä: Oppo­si­tio jätet­ti­in pois tästä PEV:n lausun­non jälkeis­es­tä uud­es­ta yri­tyk­ses­tä ja välis­sä (jos nor­maal­isti) ek-vaalit 2019.
  Joten seu­raa­va uusi hal­li­tus ei tule vahvis­ta­maan Sip­ilän sote esi­tys­tä. Ihan vaan vaik­ka ket­tuilun vuoksi. 

  Ei se ole ket­tuilua. Mik­si ihmeessä uusi hal­li­tus halu­aisi ottaa vas­tu­un edel­lisen tekemistä virheistä? Asia olisi eri, mikäli puolueet oli­si­vat valmis­telus­sa mukana siinä määrin, että oli­si­vat asi­aan jo sitoutuneet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.