Pakkoyhtiöittäminen oli alunperinkin huono ajatus

Tulen aina epä­luu­loi­sek­si kun kuu­len, että jokin uudis­tus on kaa­tu­nut perus­tus­lail­li­siin ongel­miin. Valio­kun­nan val­taa tosia­sias­sa käyt­tä­vät asian­tun­ti­jat ovat niin innos­tu­nei­ta sii­tä val­las­ta, jon­ka mah­dol­li­suus venyt­tää perus­tus­lain­tul­kin­taa suun­tiin, joi­ta edus­kun­ta ei voi­nut kuvi­tel­la­kaan nykyi­ses­tä perus­tus­lais­ta päät­täes­sään, että käyt­tä­vät tätä val­taa kovin her­käs­ti. Lii­pa­sin­sor­mi on niin sano­tus­ti her­kis­ty­nyt. Usein tul­kin­nat ovat olleet ris­ti­rii­das­sa ter­veen jär­jen kans­sa ja pakot­ta­neet huo­nos­ti toi­mi­viin rat­kai­sui­hin, joi­den huo­nou­des­ta kaik­ki osa­puo­let kärsivät.

En tie­dä asian perus­tus­lail­li­ses­ta puo­les­ta, mut­ta täl­lä ker­taa lausun­to sote-uudis­tuk­ses­ta vas­ta­si minun käsi­tys­tä­ni ter­veen jär­jen käytöstä.

Puu­tun täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa vain tähän pak­ko­yh­tiöit­tä­mi­seen. Sii­nä ei nimit­täin ollut alun perin­kään jär­jen hiven­tä. Väi­te, että EU-oikeus oli­si sel­lais­ta vaa­ti­nut, on perus­tee­ton, kos­ka ei se ole sitä vaa­ti­nut muu­al­la­kaan, ei esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa. Panem­me siis tämän vil­pil­li­sen perus­teen sivuun ja mie­tim­me, mikä muu on voi­nut näin outoon aja­tuk­seen johtaa.

(On sinän­sä erit­täin ikä­vää, että Suo­mes­sa on opit­tu vetoa­maan perus­teet­to­mas­ti sii­hen, että EU vaa­tii sitä tai tätä, kun ei pys­ty­tä omaa ehdo­tus­ta muu­ten puo­lus­ta­maan. Ei ihme, että EU:n mai­ne heikkenee.)

Pää­tös pak­ko­yh­tiöit­tä­mi­ses­tä tuli tie­tääk­se­ni vir­ka­mie­hil­le täy­te­nä yllä­tyk­se­nä hal­li­tuk­sen sote-minis­te­rien sul­je­tus­sa neu­von­pi­dos­sa ilman sen kum­mem­paa val­mis­te­lua. Täl­lai­sis­ta asiois­ta on kyse sii­nä, että lob­ba­rit ja kai­ken maa­il­man vies­tin­tä­kon­sul­tit ovat pääs­seet val­lan ytimeen.

Yhte­nä perus­tee­na pak­ko­yh­tiöit­tä­mi­seen on pidet­ty sitä, että jos ei ole kon­kurs­si­ris­kiä, saa lai­naa hal­vem­mal­la kuin kil­pai­li­jat. Tämän har­joi­tuk­sen piti alen­taa kus­tan­nuk­sia kol­mel­la mil­jar­dil­la ja nyt itse­tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti nos­te­taan jär­jes­tel­män rahoituskustannuksia!

Tie­tys­ti sen kon­kurs­si­ris­kin mak­saa sil­loin maa­kun­ta, mut­ta niin se mak­saa joka tapauk­ses­sa. Luu­lee­ko joku, että syn­ny­tys­sai­raa­la voi­daan pääs­tää kon­kurs­siin ja siir­tää poti­laat kotisynnytykseen?

Ymmär­tääk­se­ni pak­ko­yh­tiöit­tä­mi­sen pelät­tiin vaa­ran­ta­van hoi­don saa­ta­vuut­ta. Näin­hän sii­nä teo­rias­sa kävi­si­kin. Jos yhden­kään yksi­tyi­sen ei kan­na­ta huo­leh­tia jon­kin syr­jä­seu­dun pal­ve­luis­ta, ei se var­maan­kaan kan­na­ta myös­kään maa­kun­nan yhtiöl­le. Jos yhtiön ainoa tar­koi­tus on osa­keyh­tiö­lain mukaan tuot­taa voit­toa omis­ta­jil­leen, ei maa­kun­nan yhtiön hal­li­tus voi lakia rik­ko­mat­ta päät­tää tar­jo­ta pal­ve­lu­ja tap­piol­la. Niin­pä osas­sa maa­ta pal­ve­lut voi­si­vat jää­dä koko­naan saamatta.

Hyvä, tämä oli vii­sas­te­lua. Näin sitä ei tie­ten­kään ole aja­tel­tu. Maa­kun­nan omis­ta­man yhtiön yhtiö­jär­jes­tyk­seen var­maan­kin kir­joi­tet­tai­siin joi­tain mui­ta­kin tavoit­tei­ta kuin voi­ton tuot­ta­mi­nen. Jos yhtiön hal­li­tus tote­ai­si, että ravi­he­vo­siin inves­toi­mi­nen tuot­tai­si parem­min kuin ter­veys­a­se­man yllä­pi­to, ei se tosia­sias­sa voi­si vaih­taa toimialaa.

Var­maan­kin näin, mut­ta eivät­hän nämä yhtiöt sit­ten ole samal­la vii­val­la! Yksi­tyi­sil­lä ei ole mui­ta tavoit­tei­ta kuin voi­ton mak­si­moin­ti, ja jul­ki­sel­la puo­lel­la on eri­lai­sia yhteis­kuin­nal­li­sia vel­voit­tei­ta, jot­ka pitää täyt­tää, vaik­ka se tuo­tai­si tap­pio­ta. Mis­sä tasapuolisuus?

Yhtiö­muo­to voi­si sinän­sä olla mel­ko hyvä jul­ki­sen puo­len hal­lin­to­muo­to, kos­ka sii­nä pää­tök­sen­te­ko on vai­vat­to­mam­paa. Jul­ki­set jär­jes­tel­mät ovat eri­tyi­sen huo­no hal­lit­se­maan suu­ria ja moni­mut­kai­sia orga­ni­saa­tioi­ta. Monis­sa tapauk­sis­sa yhtiöit­tä­mi­nen voi­si olla aivan järkevää.

Tämä yhtiöit­tä­mi­nen pakol­la oli­si ollut type­rää kah­des­ta eri syys­tä, jois­ta toi­nen on hyvien toi­mi­vien koko­nai­suuk­sien kuten Ekso­ten pak­ko­pilk­ko­mi­nen irral­li­sik­si, toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mik­si yri­tyk­sik­si niin, että vai­val­la pys­ty­tet­ty ja kii­tok­sia saa­nut inte­graa­tio tuhottaisiin.

(En tie­dä, mis­tä on peräi­sin se aja­tus, että Ekso­te oli­si pitä­nyt pilk­koa useak­si yri­tyk­sek­si sen sijaan, että oli­si perus­tet­tu vain yksi, mut­ta jos­ta­kin tämä tul­kin­ta tulee, kos­ka Ekso­tes­sa asia on näin ymmärretty.)

Höl­möin­tä täs­sä pak­ko­yh­tiöit­tä­mi­ses­sä on sen run­no­mi­nen tähän muu­tos­vai­hee­seen, jos­sa kaik­ki on muu­ten­kin sekai­sin. Ei nimit­täin ole lain­kaan yksin­ker­tais­ta muo­dos­taa yhtiöi­tä ja päät­tää mil­jar­dien kiin­teis­tö­omai­suu­des­ta. Jos kiin­teis­tö­omai­suus oli­si pan­tu yhtiöi­hin apport­tio-omai­suu­te­na, niin kuin jär­ke­vää oli­si, yksi­tyi­set oli­si­vat tie­tys­ti mar­mat­ta­neet täs­tä­kin. Pel­käs­tään tämä yhtiöit­tä­mi­nen oli­si hyvin toteu­tet­tu­na vuo­sien pro­jek­ti, joka kan­nat­tai­si teh­dä pala palal­ta, jos ollenkaan.

Ei tar­vit­se olla kovin­kaan vai­no­har­hai­nen aja­tel­les­saan, että aina­kin joil­la­kin on taka-aja­tuk­se­na ollut saat­taa jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to seka­sor­toon niin, että yksi­tyi­set saa­vat hyvän star­tin. Jos jul­ki­nen oli­si hyväs­sä kun­nos­sa siir­ty­mä­vai­hees­sa, se pys­tyi­si pitä­mään suu­rim­man osan poti­lais­taan ja yksi­tyis­ten start­ti sujui­si hitaas­ti ja tuli­si kalliiksi.

Han­ka­laa täs­sä kai­kes­sa on, että kai­kis­ta kokoo­mus­lai­sis­ta ei oikein tie­dä, kum­mal­la puo­lel­la neu­vot­te­lu­pöy­tää he istu­vat. Pait­si tie­tys­ti niis­tä kokoo­mus­po­lii­ti­kois­ta, jot­ka ovat viral­li­ses­ti vaih­ta­neet sil­le toi­sel­le puo­lel­le. Oudon pal­jon kui­ten­kin on kan­net­tu huol­ta sii­tä, ettei yksi­tyis­ten ase­ma mis­sään olois­sa ole huo­nom­pi kuin jul­ki­sen, mut­ta ei lain­kaan päinvastaisesta.

Tätä kai­ken jat­ku­mis­ta niin kuin ennen halu­taan aina­kin estää sil­lä, että on pää­tet­ty, että kaik­ki muut tahot täs­sä maas­sa saa­vat omis­taa sote-kes­kuk­sen, pait­si kun­nat, joil­la ne nyt ovat. Tätä on perus­tel­tu sil­lä, että sote on otet­tu pois kun­nan teh­tä­vä­luet­te­los­ta. Onko sii­nä eläin­tar­han yllä­pi­to? Ymmär­tääk­se­ni kun­nil­la on ylei­nen toi­mia­la. Voi­daan tie­tys­ti erik­seen kiel­tää kun­taa teke­mäs­tä jotain, mut­ta aika oudol­ta tämä kiel­to tun­tuu. Luon­te­vaa oli­si, että Hel­sin­gin ter­veys­a­se­mat voi­si­vat jat­kaa toi­min­taan­sa sii­nä, mis­sä Hel­sin­gis­sä ole­vat yksi­tyi­set ter­vey­sa­lan yrityksetkin.

= = =

Sit­ten seu­raa ennus­tus: Jos tämä valin­nan­va­paus eli pal­ve­lu­jen yksi­tyis­tä­mi­nen jos­kus toteu­tuu, yksi­tyi­set yri­tyk­set eivät tule hyväk­sy­mään, että nii­den saa­ma kor­vaus on yhtä pie­ni kuin se raha, jol­la jul­ki­nen jär­jes­tel­mä nyt toi­mii. Muo­dol­li­sen perus­tee­na tähän on se, että yksi­tyi­sen asiak­kaik­si hakeu­tu­vat her­kem­min ne, jot­ka pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vat ja ne, jot­ka eivät tar­vit­se mitään, jää­vät sin­ne mis­sä ovat. tosia­sial­li­nen syy on se, että jul­ki­nen jär­jes­tel­mä toi­mii nyt niin pie­nel­lä rahal­la, ettei sen tur­vin voi aina­kaan luva­ta, että jonot poistuvat.

Tätä vali­koi­tu­mis­ta yri­te­tään vält­tää sil­lä, että poti­laat pak­ko­siir­re­tään sen pal­ve­lun pii­riin, joka on lähin­nä ja vaa­tii omaa vai­van­nä­köä pitää kiin­ni sii­tä, että saa jat­kaa siel­lä, mis­sä on tot­tu­nut käymään.

= = = =

Jos huo­not loma­sääst jat­ku­vat, saa­tan kir­joit­taa vie­lä sii­tä, mikä eko­no­mis­te­ja täs­sä osten yksi­tyis­tä­mi­ses­sä eri­tyi­ses­ti arveluttaa.

 

43 vastausta artikkeliin “Pakkoyhtiöittäminen oli alunperinkin huono ajatus”

 1. Onhan nykyi­sin jo käy­tös­sä pal­ve­luse­te­lei­tä, samaan tapaan yksi­tyi­set sai­si­vat valin­nan­va­paus­mal­lis­sa­kin kor­vauk­sen. Tosin nykyi­sin tai­taa olla niin, että jois­sain kun­nis­sa pal­ve­luse­te­lei­tä vas­taa­not­ta­vien yri­tys­ten pitää hyväk­syä mää­ri­tel­ty hin­ta, mut­ta jois­sain toi­sis­sa kun­nis­sa pal­ve­lun tar­joa­ja voi ilmoit­taa, min­kä ver­ran lisä­hin­taa pal­ve­luse­te­lin pääl­le tulee.

 2. OS: Yhte­nä perus­tee­na pak­ko­yh­tiöit­tä­mi­seen on pidet­ty sitä, että jos ei ole kon­kurs­si­ris­kiä, saa lai­naa hal­vem­mal­la kuin kilpailijat. 

  Ymmär­tääk­se­ni vie­lä tär­keäm­pä­nä kil­pai­lua vää­ris­tä­vä­nä teki­jä­nä pidet­tiin, ettei jul­ki­nen lai­tos mak­sa veroja.

  Erin­omai­nen asia, että pak­ko­yh­tiöit­tä­mi­nen tor­pat­tiin. Kun­han saa­tai­siin myös aika­tau­lut realistisiksi.

  Maa­kun­ta­vaa­leis­ta tulee tär­keät, sil­lä jo nykyi­ses­sä sote-ehdo­tuk­ses­sa niil­lä täy­si val­ta, mitä teh­dä perus­pal­ve­lu­jen kil­pai­lul­le avaa­mi­sen jäl­keen. Jon­kin­lai­se­na hyper­bo­la­na voi­si kuvi­tel­la, että kokoo­mus­joh­toi­nen maa­kun­ta avai­si muut pal­ve­lut mah­dol­li­sim­man nopeas­ti, vasem­mis­to­joh­toi­nen (vas+sdp) maa­kun­ta puo­les­taan ei avai­si nii­tä milloinkaan.

 3. Jos tämä valin­nan­va­paus eli pal­ve­lu­jen yksi­tyis­tä­mi­nen jos­kus toteu­tuu, yksi­tyi­set yri­tyk­set eivät tule hyväk­sy­mään, että nii­den saa­ma kor­vaus on yhtä pie­ni kuin se raha, jol­la jul­ki­nen jär­jes­tel­mä nyt toimii.”

  Täl­lais­ta mar­ma­tus­ta kuu­lui kevääl­lä tääl­lä Jyväs­ky­läs­sä, kun valin­nan­va­paus­ko­kei­lun piti alkaa. Ei alka­nut ajal­laan kos­ka kukaan yksi­tyi­nen ei läh­te­nyt (aluk­si) mukaan.

 4. Tänään hesa­ris­sa oli hil­peä jut­tu kiky-sopi­muk­sen vai­ku­tuk­sis­ta. Oli­si­vat sen ver­ran voi­neet ahke­roi­da enem­män, ettei sai­raan­hoi­ta­jan vas­tin­pa­rik­si oli­si otet­tu sai­raa­la­ka­lus­tei­ta val­mis­ta­van yhtön työn­te­ki­jä. Tie­tääk­se­ni koko kapa­si­teet­ti ko. kal­tai­sis­ta yhtiöis­tä myy­dään jul­ki­sel­le sek­to­ril­le. Onko se oikeas­taan yksi­tyis­tä jos yksi­tyis­sek­to­rin asiak­kai­ta ei ole tai on hyvin pie­nes­sä määrin? 

  Yhtiöit­tä­mi­nen sucks mm. sen vuok­si, että tör­keäs­ti ali­hin­noi­tel­tu tuo­te tai pal­ve­lu voi­daan pii­lot­taa lii­ke­sa­lai­suu­den taak­se ja kun sop­pa­ri on fikas­sa, voi­daan hin­taa nos­taa rei­lus­ti vetoa­mal­la kaik­keen pas­kaan. Län­si­met­ro, anyone?

  Soten valin­nan­va­pau­del­la ja yhtiöit­tö­mi­sel­lä saa­daan raha­lii­ken­ne pii­loon ja kaik­ki veron­kier­to­kon­sul­tit saa­vat tuplatunnit.

 5. Mihin fir­maan Sau­ri läh­ti lob­baa­maan? Kokoo­mus­lai­ses­ta jos oli­si kyse koko some jo tie­täi­si, mut­ta Sau­ri, radiohiljaisuus.

 6. Tapio: Ymmär­tääk­se­ni vie­lä tär­keäm­pä­nä kil­pai­lua vää­ris­tä­vä­nä teki­jä­nä pidet­tiin, ettei jul­ki­nen lai­tos mak­sa veroja.

  Eipä se yksi­tyi­nen­kään puo­li mak­sa vero­ja, ellei satu palk­kaa­maan luo­ka­ton­ta porsaanreikäjuristia.

 7. Polii­ti­kot saa rahaa ter­veys­fir­moil­ta ja lää­keyh­tiöil­tä, joten mitään ihmeel­lis­tä pak­ko­yh­tiöit­tä­mi­ses­sa EU-val­heil­la ei ole. Ihan sama mei­nin­ki Yhdys­val­lois­sa. Koko poliit­ti­nen teat­te­ri, eli edus­kun­ta, voi­daan lopet­taa, kos­ka suu­rin osa on ison rahan osta­mia. Onhan sekin pal­jas­ta­vaa, että ei Hesa­ri vedä minis­te­rei­tä hir­teen sii­tä, että he valeh­te­le­vat EU:n pakot­ta­van yhtiöt­tä­mi­siin. Por­va­reil­la on toi­mi­tuk­sis­sa ylin val­ta, joten media­kin on rahan puolella.

 8. OS: “Ymmär­tääk­se­ni pak­ko­yh­tiöit­tä­mi­sen pelät­tiin vaa­ran­ta­van hoi­don saa­ta­vuut­ta. Näin­hän sii­nä teo­rias­sa kävi­si­kin. Jos yhden­kään yksi­tyi­sen ei kan­na­ta huo­leh­tia jon­kin syr­jä­seu­dun pal­ve­luis­ta, ei se var­maan­kaan kan­na­ta myös­kään maa­kun­nan yhtiöl­le. Jos yhtiön ainoa tar­koi­tus on osa­keyh­tiö­lain mukaan tuot­taa voit­toa omis­ta­jil­leen, ei maa­kun­nan yhtiön hal­li­tus voi lakia rik­ko­mat­ta päät­tää tar­jo­ta pal­ve­lu­ja tap­piol­la. Niin­pä osas­sa maa­ta pal­ve­lut voi­si­vat jää­dä koko­naan saamatta.”

  Äkkiä lukais­tu­na näyt­tää peri­aat­tes­sa loo­gi­sel­ta argu­men­til­ta, mut­ta ihme­tyt­tää, että miten nyky­ti­lan­tees­sa ter­veys­pal­ve­lui­den siir­tä­mi­nen yksi­tyis­ten vas­tuul­le on vai­kut­ta­nut ole­van juu­ri syr­jä­seu­duil­la kovin­kin toi­mi­va jär­jes­te­ly — lähes tyh­jään ter­veys­kes­kuk­seen on vih­doin­kin saa­tu riit­tä­vä mie­hi­tys ja samal­la sote-kulut ovat monas­ti jopa laskeneet?

  Vai­kut­tai­si sil­tä, ettei jul­kean sek­to­rin insen­tii­vit ole kovin­kaan hyvin koh­dal­laan — ja että silk­ka voi­ton­ta­voit­te­lu saa (kuten Adam Smith jo aikoi­naan tote­si) “ahneet kapi­ta­lis­tit” kek­si­mään kei­not jol­la rahat nyh­de­tään mah­dot­to­mil­ta­kin vai­kut­ta­vis­ta pai­kois­ta — tuot­taen samal­la hyö­tyä myös niil­le “riis­ton” koh­tee­na oleville.

  Ehkä moder­nin yhteis­kun­nan suu­ri tra­ge­dia on sii­nä, että polii­tik­ko­jen ja jul­kean sek­to­rin pii­ris­sä ymmär­re­tään niin vähän (jos ollen­kaan) sitä, että itsek­käi­den motii­vien sum­man­na voi olla suu­rem­pi hyö­ty kaik­kien hyvin­voin­nil­le kuin kai­kel­la soli­daa­ri­suus- ja tasa-arvodiipadaapalla.

  1. Äkkiä lukais­tu­na näyt­tää peri­aat­tes­sa loo­gi­sel­ta argu­men­til­ta, mut­ta ihme­tyt­tää, että miten nyky­ti­lan­tees­sa ter­veys­pal­ve­lui­den siir­tä­mi­nen yksi­tyis­ten vas­tuul­le on vai­kut­ta­nut ole­van juu­ri syr­jä­seu­duil­la kovin­kin toi­mi­va jär­jes­te­ly – lähes tyh­jään ter­veys­kes­kuk­seen on vih­doin­kin saa­tu riit­tä­vä mie­hi­tys ja samal­la sote-kulut ovat monas­ti jopa laskeneet?

   Sot­ket nyt kak­si asi­aa. Mikä on hal­vin tapa tuot­taa pal­ve­lut syr­jä­seu­dul­la ja se kan­nat­taa­ko nii­den tuot­ta­mi­nen yli­pään­sä talou­del­li­ses­ti. Ennen syr­jä­seu­duil­la oli kun­ta, jol­la oli tähän vel­voi­te ja sen saat­toi jos­kus, jos­kus taas ei, teet­tää työ yksi­tyi­sel­lä (koko­nai­sul­kois­tus). Tämän jäl­keen on maa­kun­ta, joka jul­kis­taa hoi­don hin­nan ja tämä hoi­to joko kan­nat­taa syr­jä­kul­mil­la tai ei kan­na­ta. Jos maa­kun­ta ei voi teh­dä sitä omal­la kus­tan­nu­yk­sel­laan tap­piol­la eivät­kä yksi­tyi­set­kään suos­tu sitä teke­mään, sitä ei teh­dä ollen­kaan. Nämä sään­nöt voi­si­vat tie­tys­ti olla toi­sen­lai­sia — kuten koko­nai­sul­kois­tuk­sia, jos­ta on saa­tu hyviä koke­muk­sia ja joi­hin viit­taat — mut­ta tätä­pä ei valit­tu ja tämä hen­ki­lö­koh­tai­seen asiak­kuu­teen perus­tu­va mal­li on se, joka todedt­tiin perus­oi­keuk­sia vaarantavaksi.

 9. ant­ti:
  Mihin fir­maan Sau­ri läh­ti lob­baa­maan? Kokoo­mus­lai­ses­ta jos oli­si kyse koko some jo tie­täi­si, mut­ta Sau­ri, radiohiljaisuus. 

  Yksi syy, mik­si nämä kai­ken­maa­il­man vies­tin­tä­toi­mis­tot palk­kaa­vat tun­net­tu­ja hen­ki­löi­tä, voi hyvin olla, että ne saa­vat sil­lä tavoin ilmais­ta media­nä­ky­vyyt­tä. Sau­rin pal­kan­nees­ta fir­mas­ta en ollut kos­kaan kuul­lut­kaan ennen, kuin Hesa­ris­sa sii­tä kerrottiin.

 10. ^ Peri­aat­teel­li­sen muti­nan rin­nal­la voin toki mai­ni­ta, että SOTE-uudis­tus on muu­ten nykyi­sel­lään var­sin idioot­ti­mai­nen — pää­aja­tuk­se­na tun­tuu ole­van kepu­lois­ten rakas­ta­man maa­kun­ta­mal­lin aja­mi­nen ja kaik­ki muu pyri­tään jyrä­tä sen alle. Sekoo­mus­lais­ten valin­nan­va­paus on lai­ha hyvi­tys täs­tä, mut­ta muu­ta ei pöy­däs­tä ollut var­maan­kaan saatavissa.

  Valin­nan­va­pau­teen­kin ollaan rus­taa­mas­sa kai­ken­maa­il­man idioot­ti­mais­ta kom­mer­venk­kiä, jot­ka kai lähin­nä takaa­vat sen, että työi­käi­set pysy­vät edel­leen­kin työ­ter­vey­den asiak­kai­na. Yhtiöit­tä­mi­set, kun­tien / maa­kun­tien kiin­teis­töyh­tiöt, yksi puo­li­jul­ki­nen SOTE-ICT-fir­ma jne. eivät taa­tus­ti tule toteu­tu­maaan täl­lä aika­tau­lul­la (tai sit­ten tapah­tuu ennen­nä­ke­mä­tön omai­suu­den siir­to kepu­ta­lis­tien taskuihin).

  Surul­lis­ta koko­nai­suu­des­sa on se, ettei meil­tä löy­dy oppo­si­tio­ta, jol­la oli­si ehdot­taa jotain jär­ke­väm­pää — tavoi­te tun­tuu lähin­nä ole­van uudis­tus­ten romut­ta­mi­nen jul­kean sek­to­rin vir­ko­jen ja etuoi­keuk­sien suo­je­le­mi­sek­si. Taval­li­sen veron­mak­sa­jan etu­jen aja­jat lois­ta­vat poissaolollaan…

 11. Kyl­lä kai täs­sä on kysy­mys las­ken­ta­sään­tö­jen yhden­mu­kais­ta­mi­ses­ta, läpi­nä­ky­vy­des­tä sekä pää­tök­sen­teon jous­ta­vuu­den lisäämisestä.

  1. Eivät­hän ne yhden­mu­kais­tu, jos maa­kun­nan yhtiöil­lä on vel­voit­tei­ta tap­piol­li­seen toi­min­taan, jota yksi­tyi­sil­lä ei ole.

 12. Vaik­ka en ole­kaan sote-asian­tun­ti­ja, 3 yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, sekä kan­sa­lai­se­na, joka on työs­ken­nel­lyt ja asu­nut 6 eri­lai­ses­sa maas­sa, hei­tän rik­ka­ni tähän sote-rokkaan. 

  Ensin­nä­kin haluan oikais­ta vää­rin­kä­si­tyk­sen sii­tä, että osa­keyh­tiö voi toi­mia vain omis­ta­jien voi­ton mak­si­moi­mi­sek­si. Todel­li­suu­des­sa Osa­keyh­tiö­lain 5 § sanoo täs­tä seuraavaa:
  ”Yhtiön toi­min­nan tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa voit­toa osak­kee­no­mis­ta­jil­le, jol­lei yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä mää­rä­tä toisin.” 

  OS tuos­sa ihmet­te­lee, että mis­tä tuo kau­his­tut­ta­va ”pak­ko­yh­tiöit­tä­mi­nen” oikein on tul­lut. Syy­tä voi hakea sii­tä, että Suo­men viher­va­sem­mis­to saa Marx-peräi­sen hys­te­ria­koh­tauk­sen heti kun joku teho­ton jul­ki­nen toi­min­ta mei­na­taan yhtiöittää. 

  Suo­mes­sa­han kaik­ki toi­min­ta pitäi­si päin­vas­toin ”pak­ko­so­sia­li­soi­da”. Niin­hän kai­kis­sa marxi­lai­sis­sa jär­jes­tel­mis­sä kuu­luu teh­dä ja kai­ken pahan alku ja juu­ri on tuo kapi­ta­lis­ti­nen voit­toa tuot­ta­va yhtiö.

  Täs­sä ajat­te­lus­sa sivuu­te­taan se tosia­sia, että Suo­men kaik­ki hyvin­voin­ti on oikeas­taan peräi­sin ris­kiä otta­vien yhtiöi­den voitoista. 

  Tuos­sa hys­te­rias­sa mani­fes­toi­tuu se, että viher­va­sem­mis­to on koko­naan irron­nut rajat ylit­tä­väs­tä glo­baa­li­ta­lou­den todel­li­suu­des­ta. On pis­tet­ty pää pen­saa­seen ja ele­tään eufo­ri­ses­sa unessa.

  Itse läh­den täs­tä ajatuksesta: 

  Osa­keyh­tiö on vuo­si­sa­to­jen saa­tos­sa kehi­tet­ty erin­omai­nen meto­di asioi­den hoi­ta­mi­sek­si tehok­kaas­ti kus­tan­nus­ten, aika­tau­lu­jen ja laa­dun suh­teen. Sii­nä hal­lin­to, vas­tuut ja vel­vol­li­suu­det ovat sel­keäs­ti mää­ri­tel­lyt, pää­tök­sen­te­ko on teho­kas­ta yksin­ker­tais­ta ja läpi­nä­ky­vää, kir­jan­pi­to ja tar­kas­tus­tuo­min­ta, ovat tar­kas­ti sää­del­ty­jä. Osa­keyh­tiön toi­min­taa ohjaa­vat vuo­si­sa­to­jen kulues­sa kehi­te­tyt, hyvik­si tode­tut ja eri oikeus­as­teis­sa tes­ta­tut lait.

  Pää­osan sote-asiois­ta voi hyvin­kin toteut­taa nor­maa­lin yri­tys­toi­min­nan puit­teis­sa siten, että hyväs­tä ja tehok­kaas­ta toi­min­nas­ta yhtiö sai­si koh­tuul­li­sen voiton. 

  Toi­saal­ta on myös jouk­ko sel­lai­sia sote-toi­mia, joi­ta ei voi lii­ke­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vas­ti hoi­taa. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si kal­liit syö­pä­hoi­dot. Nii­tä var­ten pitäi­si kehit­tää sopi­vat meka­nis­mit, esi­mer­kik­si juu­ri jon­kin­lai­sel­la tehok­kaal­la, voit­toa tuot­ta­mat­to­man yhtiön konseptilla.

  Mark­ki­naeh­toi­sen osa­keyh­tiö-meto­din kil­pai­li­joi­na ovat olleet eri­lai­set sosia­lis­ti­set jär­jes­tel­mät, joka mene­vät tun­ne­tus­ti kon­kurs­siin. Vii­mei­se­nä esi­merk­ki­nä Venezuela.

  Suo­mes­sa on laa­jas­sa käy­tös­sä on hal­lin­to­la­kiin perus­tu­va jär­jes­tel­mä, joka on pää­tök­sen­teon ja toi­min­nan tehok­kuu­den kan­nal­ta pai­na­jais­mai­sen huo­no sys­tee­mi. On vie­lä sel­lai­nen­kin kum­ma­jai­nen kuin Kun­nal­li­nen lii­ke­lai­tos, jon­ka toi­min­taa sää­te­lee kun­ta­la­ki. Eräs asi­aan pereh­ty­nyt hen­ki­lö sanoo, että se on hal­lin­to­lain mukai­seen jär­jes­tel­mään ver­rat­tu­na ”Sama pas­ka, mut­ta eri paketissa”.

  Sote-uudis­tus­ta hoi­ta­vat nyt samat, moraa­lit­to­mas­ti vain omaa etu­aan aja­vat polii­ti­kot , lob­ba­rit, ja ay-liik­keet, jot­ka ovat aja­neet Suo­men nykyi­seen kurimukseen. 

  Kek­ko­sen meil­le jät­tä­mä vela­ton ja kil­pai­lu­ky­kyi­nen maa on kol­mi­kan­nan toi­mes­ta hol­tit­to­mas­ti ajet­tu karil­le. Maas­sa on noin 500 000 tove­rin laa­ja työt­tö­myys, 60 000 nuor­ta on syr­jäy­tet­ty ja äskei­sen tut­ki­muk­sen mukaan yli 900 000 suo­ma­lais­ta on sysät­ty köy­hyys­kui­lun reu­nal­le. Suu­ryh­tiöt ovat jo pal­jol­ti läh­te­neet maas­ta , par­haat pk-yri­tyk­set ja osaa­jat mene­vät nyt perässä.

  Täs­tä kai­kes­ta on seu­ran­nut maa­il­man nel­jän­nek­si kor­kein 44%n koko­nais­ve­roas­te ja hir­mui­nen 136 mil­jar­din jul­ki­nen vel­ka, joka vai kas­vaa ja jon­ka nykyi­nen kol­mi­kan­ta-poruk­ka hävyt­tö­mäs­ti jät­tää las­ten­sa ja las­ten­las­ten­sa maksettavaksi!

  Suo­men hyvin­voin­nin ja sote-pal­ve­lu­jen pelas­ta­mi­ses­sa ainut toi­vo ovat mel­kein 300 000 pk-yri­tys­täm­me, joil­la on useim­mi­ten erin­omai­set joh­ta­jat ja mark­ki­noil­la tes­ta­tut tuotteet. 

  Jos pk-sek­to­ril­lem­me annet­tai­siin kan­sain­vä­li­ses­ti kil­pai­lu­ky­kyi­set toi­min­tao­lo­suh­teet, niis­tä voi­si hyvin­kin kol­man­nes antaa töi­tä paril­le uudel­le työn­te­ki­jäl­le, vaik­ka­pa juu­ri sotes­sa. Noi­den 200 000 uuden työl­lis­te­tyn muka­na koko talou­tem­me läh­ti­si kovaan ja pysy­vään nousuun!

  Nyt kui­ten­kin kol­mi­kan­ta ja var­sin­kin ay-lii­ke kyy­kyt­tä­vät pk-sek­to­riam­me maa­il­man jäy­kim­mil­lä työ­eh­doil­la ja työ­voi­ma­kar­tel­lil­la. Ole­tan, että tämän kp-sek­to­rin käsit­tä­mät­tö­män huo­no koh­te­lu läh­tee juu­ri edel­lä mai­ni­tus­ta Marx-peräi­ses­tä irra­tio­naa­li­ses­ta hys­te­rias­ta, jol­lais­ta en muis­sa mais­sa ole kohdannut. 

  Edel­lä mai­ni­tus­ta joh­tuen on ennus­tet­ta­vis­sa, että sote-pro­jek­ti epä­on­nis­tuu kata­stro­faa­li­ses­ti ja potin kor­jaa­vat vero­pa­ra­tii­seis­ta tule­vat suu­ret, ei-suo­ma­lai­set OSAKEYHTIÖT.

  1. Ensin­nä­kin haluan oikais­ta vää­rin­kä­si­tyk­sen sii­tä, että osa­keyh­tiö voi toi­mia vain omis­ta­jien voi­ton mak­si­moi­mi­sek­si. Todel­li­suu­des­sa Osa­keyh­tiö­lain 5 § sanoo täs­tä seuraavaa:
   ”Yhtiön toi­min­nan tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa voit­toa osak­kee­no­mis­ta­jil­le, jol­lei yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä mää­rä­tä toisin.” 

   Tätä­hän minä yri­tin sano. Jul­ki­sel­le yhtiöl­le voi­daan lait­taa eri­lai­sia vel­voit­tei­ta toi­mia oman talou­ten­sa vas­tai­ses­ti, joi­ta yksi­tyi­sil­lä ei ole. Sil­loin ei voi­da väit­tää, että ne oli­si­vat samal­la viivalla.

 13. Ode kir­joit­ti: “Puu­tun täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa vain tähän pak­ko­yh­tiöit­tä­mi­seen. Sii­nä ei nimit­täin ollut alun perin­kään jär­jen hiven­tä. Väi­te, että EU-oikeus oli­si sel­lais­ta vaa­ti­nut, on perus­tee­ton, kos­ka ei se ole sitä vaa­ti­nut muu­al­la­kaan, ei esi­mer­kik­si Ruotsissa.”

  En tie­dä kuka täl­lais­ta on vaa­ti­nut, mut­ta kil­pai­lu­neut­ra­li­tee­tin toteut­ta­mi­nen muu­ten on haas­tee­lis­ta. Omal­ta osal­ta­ni olen pysy­nyt täs­tä asias­ta mel­ko hil­jaa, kos­ka kyse on kei­nos­ta, ei pää­mää­räs­tä. Ks. vaikka: 

  Kol­me nel­jäs­tä valin­nan­va­paus­maa­kun­nas­ta on teh­nyt ali­jää­mää omas­sa tuo­tan­nos­saan, jota ei ole kompensoitu. 

  https://www.vardforetagarna.se/fakta-och-debatt/rapporter-och-publikationer/vardval-med-forhinder-villkor-verklighet-och-visionen-om-en-starkare-primarvard

  Ruot­sin Kil­pai­lu­vi­ras­ton mukaan yhtiöit­tä­mä­tön jul­ki­nen on teh­nyt kes­ki­mää­rin 12 pro­sent­tia tappiota. 

  http://www.konkurrensverket.se/globalassets/aktuellt/nyheter/kommunernas-valfrihetssystem.pdf

  Mikä­li nämä pal­ve­lut oli­si yhtiöi­tet­ty, täl­lais­ta veron­mak­sa­jien kat­ta­maa ali­jää­mää ei oli­si ollut. Mik­si täs­sä ei ole jär­jen hiventä? 

  Ode jat­kaa:

  Täl­lai­sis­ta asiois­ta on kyse sii­nä, että lob­ba­rit ja kai­ken maa­il­man vies­tin­tä­kon­sul­tit ovat pääs­seet val­lan ytimeen.”

  Mihin tämä perus­tuu? Sote-uudis­tus­ta on val­mis­tel­tu jul­ki­sen val­lan voi­min ja jul­kis­ta tuot­ta­jaa kuun­nel­len. Yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la työ­nan­ta­ja­lii­ton lisäk­si (Nel­jä edun­val­von­taa teke­vää työn­te­ki­jää tj mukaan­lu­kien) on yksi alle­kir­joit­ta­nut puo­li­päi­vä­lob­ba­ri, se olen minä, ja vas­taa­via jul­ki­sen tuot­ta­jan edus­ta­jia on ollut varo­vai­ses­ti­kin arvioi­den kym­men­ker­tai­nen määrä. 

  Ode kir­joit­taa jul­ki­sen tap­piois­ta: “…Var­maan­kin näin, mut­ta eivät­hän nämä yhtiöt sit­ten ole samal­la vii­val­la! (jos ne vel­voi­te­taan huo­leh­ti­maan vai­keis­ta alueis­ta) Yksi­tyi­sil­lä ei ole mui­ta tavoit­tei­ta kuin voi­ton mak­si­moin­ti, ja jul­ki­sel­la puo­lel­la on eri­lai­sia yhteis­kuin­nal­li­sia vel­voit­tei­ta, jot­ka pitää täyt­tää, vaik­ka se tuo­tai­si tap­pio­ta. Mis­sä tasapuolisuus?”

  En ihan seu­raa. Lakie­si­tyk­sen mukaan mikä­li maa­kun­ta päät­tää, että jos­sain pitäi­si pal­ve­lu­ja olla ja nii­tä ei sin­ne nor­maa­lil­la valin­nan­va­paus­mal­lil­la syn­ny, ne voi­daan kil­pai­lut­taa. Ja tois­tai­sek­si tilan­net­ta, jos­sa pal­ve­lui­ta ei oli­si täl­lä meka­nis­mil­la edul­li­ses­ti syn­ty­nyt (kuten juu­ri nämä koko­nai­sul­kois­tus­kun­nat), ei ole. 

  Jul­ki­sen toi­mi­jan voi­nee vel­voit­taa toi­mi­maan itse­kan­nat­ta­vas­ti, mut­ta sitä ei voi­ne mää­rä­tä teke­mään voit­toa. Tämä hel­pot­ta­nee hei­dän tus­kaa yksi­tyi­siä “vas­taan” kilpaillessa.

  Sit­ten seu­raa ennus­tus: Jos tämä valin­nan­va­paus eli pal­ve­lu­jen yksi­tyis­tä­mi­nen jos­kus toteu­tuu, yksi­tyi­set yri­tyk­set eivät tule hyväk­sy­mään, että nii­den saa­ma kor­vaus on yhtä pie­ni kuin se raha, jol­la jul­ki­nen jär­jes­tel­mä nyt toimii.”

  En oikein ymmär­rä, täl­lä­kin het­kel­lä tilan­ne on niin että jul­ki­nen ei suos­tu toi­mi­maan samal­la hin­nal­la. Jok’i­ki­nen ulkois­tus on toteu­tet­tu joko siten, että hin­nas­ta ollaan tin­git­ty (Toh­ma­jär­vi, Sul­ka­va, Mänt­tä-Vilp­pu­la jne) tai sit­ten niin, että ulkois­tus on teh­ty samal­la hin­nal­la kuin alu­een muut­kin pal­ve­lut mut­ta yksi­tyi­sel­le on osoi­tet­tu sosio­eko­no­mi­ses­ti vai­kein alue (Turun Pan­sio, Espoon keskus) 

  Jos jul­kis­ta kes­kus­te­lua kat­soo, pidän aivan mah­dot­to­ma­na aja­tuk­se­na sitä, että yhdel­lä­kään yksi­tyi­sel­lä toi­mi­jal­la oli­si varaa sanoa tuol­lais­ta ilman meno­lip­pua Tim­buk­tuun. Tilan­ne­han on päinvastainen.

  1. Puhut koko­nai­sul­kois­tuk­ses­ta. Sii­nä ris­kit ovat hal­lit­ta­vis­sa kun taas täs­sä hen­ki­lö­ko­ha­ti­ses­sa valin­nas­sa eivät ole. Mones­ta­kin syystä.

 14. Puhut koko­nai­sul­kois­tuk­ses­ta. Sii­nä ris­kit ovat hal­lit­ta­vis­sa kun taas täs­sä hen­ki­lö­ko­ha­ti­ses­sa valin­nas­sa eivät ole. Mones­ta­kin syystä.”

  Olen­nai­sin point­ti­ni oli, että täs­sä lakie­si­tyk­ses­sä on meka­nis­mi, jol­la perus­me­ka­nis­min jät­tä­mät aukot katetaan.Kokonaisulkoistusta käy­tin esi­merk­ki­nä sii­tä, että yhtiö­muo­dos­sa on voi­tu tuot­taa pal­ve­lu­ja tehok­kaam­min syrjäseuduille. 

  Ole­te­taan, että Hal­li­tus halu­aa, että Koke­mäel­lä on sote-kes­kus, mut­ta syys­tä tai toi­ses­ta sitä ei valin­nan­va­pau­den myö­tä ole sin­ne syn­ty­nyt. Täl­löin jul­ki­nen val­ta voi kil­pai­lut­taa tie­tyl­le alu­eel­le perus­tet­ta­van sote-kes­kuk­sen esi­mer­kik­si siten, että perus­ka­pi­taa­tio­hin­ta ker­ro­taan 1,x:llä. Täl­löin voi käy­dä niin, että jul­ki­so­mis­tei­nen yhtiö tar­jo­aa 1,07, Atten­do 1,10 ja Ter­veys­ta­lo 1,09. Ja jul­ki­so­mis­tei­nen voit­taa. Täl­lä taval­la toi­mies­sa logiik­ka on saman­lai­nen kuin ulkois­tuk­sis­sa, ja valin­nan­va­pau­den muka­na tuo­ma laa­tu­kil­pai­lu säilyy. 

  On vai­kea olet­taa, että nyky­mal­liin ver­rat­tu­na tämä toi­si mer­kit­tä­viä lisä­kus­tan­nuk­sia — mak­saa­han syr­jä­seu­tu­jen pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen nyt­kin mones­ta syys­tä enem­män kuin maa­kun­ta­kes­kuk­sien. Täs­sä tilan­tees­sa on aivan sama, onko pak­ko­yh­tiöit­tä­mis­tä teh­ty, ellei jul­ki­nen kyke­ni­si ilman yhtiö­muo­toa toi­mi­maan pal­jon tehok­kaam­min, mikä on kyl­lä mel­koi­sen kau­kaa haet­tu olettama. 

  En pidä esi­tet­tyä mal­lia ongel­mat­to­ma­na, mut­ta nämä eivät ole sen kes­kei­set ongel­mat. Tie­to­jär­jes­tel­mien yhdis­tä­mi­nen (mikä pitää teh­dä valin­nan­va­pau­des­ta huo­li­mat­ta) ja palk­ko­jen har­mo­ni­soin­ti (mikä ei sinän­sä lii­ty valin­nan­va­pau­teen) ovat isoim­mat kus­tan­nus­ris­kit. Myös työ­ter­veys­huol­lon sai­raan­hoi­don mah­dol­li­nen vähe­ne­mi­nen (kos­ka mik­si­pä sitä mak­saa vapaa­eh­tois­ta työ­ter­veys­huol­toa, jos lää­kä­riin pää­see muu­ten­kin nopeas­ti) lisän­nee jul­ki­sen sek­to­rin kokonaiskustannuksia.

 15. Miet­ti­kää­pä sote ‑asian­tun­ti­jat vähän tätä­kin. Jul­ki­sil­la ter­veys­pal­ve­luil­la ja yksi­tyi­sil­lä pal­ve­lun tuot­ta­jil­la on tänä päi­vä­nä ihan eri­lai­nen ansain­ta­lo­giik­ka. Jul­ki­sel­la puo­lel­la työ­tä teke­vät ovat kuu­kausi­palk­kai­sia ja hei­dän asiak­kaan­sa on poti­las. Yksi­tyi­sen ter­veys­pal­ve­lu­yri­tyk­sen lääk­kä­rit ovat itse­näi­siä yrit­tä­jiä ja siten yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta asiak­kai­ta ei poti­laat. Onko tar­koi­tus jul­kis­ten pal­ve­lu­jen yhtiöit­tä­mi­ses­sä men­nä samaan ansaintalogiikkaan.

 16. OSn sanot “Jul­ki­sel­le yhtiöl­le voi­daan lait­taa eri­lai­sia vel­voit­tei­ta toi­mia oman talou­ten­sa vas­tai­ses­ti, joi­ta yksi­tyi­sil­lä ei ole. Sil­loin ei voi­da väit­tää, että ne oli­si­vat samal­la viivalla.”

  Tar­koi­tat­ko tätä: Sote-mark­ki­nat jae­taan sel­väl­lä jaol­la kah­teen osaan:
  1) Suu­rim­paan (?) osaan, jos­sa hoi­de­taan asioi­ta tehok­kaas­ti ja laa­duk­kaas­ti taval­li­sen voit­toa tuot­ta­van osa­keyh­tiön toi­mes­ta. Täs­sä kaik­ki oli­si­vat samal­la vii­val­la ja täs­sä toi­mi­si asiak­kaan valinnanvapaus.

  2) Toi­nen, (pie­nem­pi?) osa oli­si sel­lai­nen, jos­sa taval­li­nen osa­keyh­tiö-muo­toi­nen toi­min­ta ei ole mah­dol­lis­ta. Sii­nä toi­min­ta oli­si voit­toa tuot­ta­ma­ton­ta ja se ei kil­pai­li­si ollen­kaan tuon ensim­mäi­sen osan kans­sa. Tämä hoi­det­tai­siin eril­lis­ten yleis­hyö­dyl­lis­ten / jul­ki­so­mis­teis­ten osa­keyh­tiöi­den toimesta.

  Jos men­nään täs­sä suh­tees­sa johon­kin seka­sys­tee­miin, tie­dos­sa on byro­kraat­ti­nen ja lai­ton(?) sekamelska!

 17. Ymmär­rät­kö Osmo nyt tahal­la­si vää­rin? Riip­pu­mat­ta sii­tä mitä yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä lukee yhtiön tavoit­teis­ta, on sen hoi­det­ta­va hal­lin­to, kir­jan­pi­to, pää­tök­sen­te­ko täs­mäl­leen yhden­mu­kai­sel­la läpi­nä­ky­väl­lä ver­tail­ta­val­la taval­la, tulos ja tase. Jol­loin veron­mak­sa­jat voi­vat näh­dä että mitä alu­eel­li­nen, sosi­aa­li­nen tms. poik­kea­mi­nen ‘voi­ton­mak­si­moin­nis­ta’ mak­saa. Luu­li­si tämän ole­van arvo­kas ominaisuus…

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos maa­kun­ta ei voi teh­dä sitä omal­la kus­tan­nu­yk­sel­laan tap­piol­la eivät­kä yksi­tyi­set­kään suos­tu sitä teke­mään, sitä ei teh­dä ollenkaan. 

  Täl­lai­nen­han kri­ti­soi­ma­si mal­li (HE 47/2017) nime­no­maan ei ole. Syr­jä­seu­dul­la oli­si kak­si yhtiö­tä tai enem­män tai sit­ten ei yhtä­kään. Täl­löin lii­ke­lai­tos tuot­tai­si pal­ve­lut ilman ali­jää­mä­huo­lia, kos­ka perusoikeudet.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Puhut koko­nai­sul­kois­tuk­ses­ta. Sii­nä ris­kit ovat hal­lit­ta­vis­sa kun taas täs­sä hen­ki­lö­ko­ha­ti­ses­sa valin­nas­sa eivät ole. Mones­ta­kin syystä.

  Seli­tä nyt niin että nor­mi-ihmi­nen ymmär­tää. Jos Ilo­mant­sin ter­veys­a­se­ma kil­pai­lu­te­raan, ne hyvät poti­laat mene­vät 200 km:n pää­hän Joen­suu­hun ja van­hat ja raih­nai­set jää­vät Ilo­mant­sin ase­man vastuulle?

  1. ant­ti,
   Tämä poti­lai­den vali­koin­ti on tie­tys­ti mah­dol­lis­ta vain kau­pun­geis­sa, mut­ta yli­voi­mai­nen enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta asuu kaupungeissa.

 20. Tämä voi olla vähän iso kysy­mys vas­ta­ta vain blo­gin kom­men­tis­sa (ehkä täs­sä on uuden kir­joi­tuk­sen aihe?), mut­ta voit­ko ava­ta vähän näi­tä syi­tä, jot­ta tyh­mem­pi­kin ymmär­tää? Mei­kä­läi­sen kaa­liin ei ihan mah­du, että miten koko­nai­sen kun­nan ter­veys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen on joten­kin mer­kit­tä­väs­ti hal­lit­ta­vam­pi ris­kien osal­ta kuin hen­ki­lö­koh­tai­sen valin­nan seu­rauk­se­na tapahtuva.

  1. Tämä voi olla vähän iso kysy­mys vas­ta­ta vain blo­gin kom­men­tis­sa (ehkä täs­sä on uuden kir­joi­tuk­sen aihe?), mut­ta voit­ko ava­ta vähän näi­tä syi­tä, jot­ta tyh­mem­pi­kin ymmär­tää? Mei­kä­läi­sen kaa­liin ei ihan mah­du, että miten koko­nai­sen kun­nan ter­veys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen on joten­kin mer­kit­tä­väs­ti hal­lit­ta­vam­pi ris­kien osal­ta kuin hen­ki­lö­koh­tai­sen valin­nan seu­rauk­se­na tapahtuva.

   Jos jokai­es­ta poti­laas­ta mak­se­taan yhtä paljon/vuosi ja sote-yri­tyk­sel­lä on tie­dos­sa poti­lai­den ter­veys­hir­to­ria, se voi kut­sua asik­kaik­seen vain ne, jot­ka eivät ole nel­jään vuo­teen käyt­tä­neet mitään pal­ve­lu­ja. Ihan näin ei voi tie­ten­kään teh­dä, mut­ta pal­jon voi käyt­tää vali­koin­tia, jos ei tar­vit­se ottaa koko porukkaa.

 21. Täs­sä on kysees­sä kaik­kien aiko­jen puhal­lus, jos­sa jäl­leen yksi toi­mia­la tapu­tel­laan per­sau­ki­sil­le kave­ri­ka­pi­ta­lis­teil­le, jot­ka eivät vain muu­ten osaa bisnestä.

  Suo­ma­lai­nen ei vain yksin­ker­tai­ses­ti kyke­ne tuot­ta­vaan lii­ke­toi­min­taan ilman val­tion ja veron­mak­sa­jan höve­liä tukea.

  Suo­ma­lai­sil­la on kym­me­niä mil­jar­de­ja varal­li­suut­ta, mut­ta suo­ma­lai­set eivät sijoi­ta suo­ma­lai­siin yri­tyk­siin. Syy on se, ettei­vät suo­ma­lai­set luo­ta suo­ma­lais­ten kykyyn har­joit­taa kan­nat­ta­vaa liiketoimintaa.

  Sik­si suo­ma­lai­set ovat raken­ta­neet kai­ken maa­il­man tuki­au­to­maat­te­ja suo­ma­lais­ten per­sau­ki­siin bis­nek­siin, kuten fin­ve­ran, jon­ka vel­ka­ta­kauk­set ovat pian yli Suo­men val­tion vuo­tui­sen bud­je­tin. Vii­des osa Suo­men bkt:stä.

  Täs­sä kaap­pi­kom­mu­nis­tien maas­sa ei yksin­ker­tai­ses­ti kye­tä kuin SOTE-uudis­tuk­sen kal­tai­seen korruptioon.

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sot­ket nyt kak­si asi­aa. Mikä on hal­vin tapa tuot­taa pal­ve­lut syr­jä­seu­dul­la ja se kan­nat­taa­ko nii­den tuot­ta­mi­nen yli­pään­sä taloudellisesti. 

  En tar­koit­ta­nut, että tilan­ne oli­si täy­sin ana­lo­gi­nen — enem­min kysees­sä on osoi­tus sii­tä, että yksi­tyi­nen puo­li tun­tuu kek­si­vän kei­not hoi­taa tilan­tei­ta, jot­ka jul­keal­le sek­to­ril­le tun­tu­vat “mah­dot­to­mil­ta”.

  Jos maa­han jäi­si sote-uudis­tuk­sen myö­tä run­saas­ti syr­jä­seu­tu­ja ilman pal­ve­lui­ta, niin eikö­hän mark­ki­noil­le ilmaan­nu usei­ta­kin yrit­tä­jiä, jot­ka koit­ta­vat kek­siä kei­no­ja tuot­taa pal­ve­lut niin, että niis­tä jää jokin­lai­nen kate­kin… ja sim­sa­labm — jul­kis­ta rahaa sääs­tyy ja syr­jä­seu­tu­jen asuk­kaat saa­vat uusia inno­va­tii­vi­sia pal­ve­lui­ta. Lisäk­si, kun yksi kek­sii hyvän tavan tah­ko­ta syr­jä­ky­lien mum­moil­la rahaa, niin kil­pai­li­jat kopioi­vat mal­lin nopeas­ti ja näin kat­ta­vuus saa­daan levi­tet­tyä koko maahan.

 23. Ode on oikeas­sa. Yhtiöit­tä­mi­nen on terv yri­tys­ten joh­ta­jien kek­sin­tö, jot­ta he sai­si­vat jul­ki­set pal­ve­lut aivan sekai­sin. Joh­ta­jat ovat eko­no­mi­kou­lus­sa oppi­neet, että kon­kurs­si jos­kus tulee ja sitä he toi­vo­vat jul­ki­sil­le terv kes­kuk­sil­le. Poti­las­ta he eivät ajat­te­le tip­paa­kaan eikä ope­tus­ta ja tut­ki­mus­ta. He luu­le­vat, että yli­opis­tot työn­tä­vät heil­le ahke­ria lää­kä­rei­tä loput­to­mas­ti, jot­ta ahneet sijoit­ta­jat saa­vat voittonsa.

 24. ksee: En tar­koit­ta­nut, että tilan­ne oli­si täy­sin ana­lo­gi­nen – enem­min kysees­sä on osoi­tus sii­tä, että yksi­tyi­nen puo­li tun­tuu kek­si­vän kei­not hoi­taa tilan­tei­ta, jot­ka jul­keal­le sek­to­ril­le tun­tu­vat “mah­dot­to­mil­ta”.

  Jos maa­han jäi­si sote-uudis­tuk­sen myö­tä run­saas­ti syr­jä­seu­tu­ja ilman pal­ve­lui­ta, niin eikö­hän mark­ki­noil­le ilmaan­nu usei­ta­kin yrit­tä­jiä, jot­ka koit­ta­vat kek­siä kei­no­ja tuot­taa pal­ve­lut niin, että niis­tä jää jokin­lai­nen kate­kin… ja sim­sa­labm – jul­kis­ta rahaa sääs­tyy ja syr­jä­seu­tu­jen asuk­kaat saa­vat uusia inno­va­tii­vi­sia pal­ve­lui­ta. Lisäk­si, kun yksi kek­sii hyvän tavan tah­ko­ta syr­jä­ky­lien mum­moil­la rahaa, niin kil­pai­li­jat kopioi­vat mal­lin nopeas­ti ja näin kat­ta­vuus saa­daan levi­tet­tyä koko maahan. 

  Mikä­li yksi­tyi­nen sek­to­ri toi­mii noin maa­gi­ses­ti, niin ehdo­tan, että mak­sam­me 1 euron asia­kas­ta koh­den vuo­des­sa niil­le, jot­ka hoi­ta­vat kysei­sen asiak­kaan ter­vey­den­hoi­don vuo­den ajan.

  Olet­ko edel­leen sitä miel­tä, että yksi­tyi­nen yri­tys löy­tää kei­not teh­dä täs­tä voit­toa vai myön­nät­kö, että syr­jä­ky­lien­kin mum­mon ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­kus­tan­nuk­sil­la on ole­mas­sa jokin ala­ra­ja, jos­ta edes tai­an­omai­nen yksi­tyi­nen sek­to­ri ei pää­se nyky­tek­nii­kal­la alaspäin?

 25. R. V.: Mikä­li yksi­tyi­nen sek­to­ri toi­mii noin maa­gi­ses­ti, niin ehdo­tan, että mak­sam­me 1 euron asia­kas­ta koh­den vuo­des­sa niil­le, jot­ka hoi­ta­vat kysei­sen asiak­kaan ter­vey­den­hoi­don vuo­den ajan.

  Koko­nai­nen euro? Luk­sus­ta!! Lai­te­taan sit­ten edes pie­niä fet­si­hat­tui­sia sir­kusa­pi­noi­ta len­te­le­mään poti­lai­den taka­muk­sis­ta, ettei ihan lii­an hel­pok­si mene!

 26. Jo pel­käs­tään se, että muu Suo­mi alkai­si kun­tout­ta­maan van­huk­sia teki­si Suo­meen mil­jar­di­sääs­tön. Ekso­te tekee niin ja data on olemassa. 

  https://yle.fi/uutiset/3–9702048

  Esim. pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ammat­ti­lais­ten kans­sa kes­kus­tel­les­sa huo­maa sen, että jotain on pak­ko teh­dä. Mones­sa asias­sa men­nään var­mas­ti Suo­mes­sa taka­pak­kia, mut­ta koko­nai­suu­des­saan Suo­mi voit­taa, vaik­ka joku ekso­te häviää. .

 27. Jos jokai­es­ta poti­laas­ta mak­se­taan yhtä paljon/vuosi ja sote-yri­tyk­sel­lä on tie­dos­sa poti­lai­den ter­veys­hir­to­ria, se voi kut­sua asik­kaik­seen vain ne, jot­ka eivät ole nel­jään vuo­teen käyt­tä­neet mitään pal­ve­lu­ja. Ihan näin ei voi tie­ten­kään teh­dä, mut­ta pal­jon voi käyt­tää vali­koin­tia, jos ei tar­vit­se ottaa koko porukkaa.”

  No ei mak­se­ta eikä saa vali­ta. Esi­tyk­sen mukaan kapi­taa­tio­hin­ta perus­tuu ikään, suku­puo­leen, sosio­eko­no­mi­seen ase­maan (jol­la takla­taan työ­ter­veys­huol­lon vaikutus)ja hyvin­voin­ti­ris­kiin. Ja ketään ei saa vali­ta. Yli­pää­tään aja­tus sii­tä, että fir­ma ilmoit­tai­si ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löl­le, ettei jota­ku­ta hoi­det­tai­si kun­nol­la, on absur­di. Yksi­kään yhtiö ei voi­si toi­mia niin. Yli­pää­tään, kiin­teät kus­tan­nuk­set sote-kes­kuk­sen perus­ta­mi­ses­sa ovat niin suu­ret, että sote-kes­kuk­sen kan­nat­ta­nee sijoit­tua niin, että asiak­kaik­si tulee (tämä riip­puu toki tar­ve­pe­rus­tai­suu­den ker­toi­mis­ta) nii­tä, joi­den kapi­taa­tio on kor­keam­pi. Täs­sä­hän on huo­mio­nar­vois­ta se, että perus­ta­son sote­kus­tan­nuk­set ovat pie­ni osa koko sote-kus­tan­nuk­sis­ta, lää­kä­rin vas­taa­no­tot ja muut perus­ta­son hoi­to­toi­men­pi­teet ovat raja­kus­tan­nuk­sil­taan pienehköt.

  1. Kat­so seu­raa­vaa artik­ke­lia­ni. Noil­la sosi­aa­lie­ko­no­mi­sil­la tie­doil­la saa­daan takla­tuk­si vain kor­kein­taan puo­let varians­sis­ta (jol­loin 70 % kes­ki­ha­jon­nas­ta jää jäl­jel­le). ja lopun osal­ta kan­nus­tin vali­koin­tiin säi­lyy. Sii­nä olet oikeas­sa, että teh­ty­jen muu­tos­ten jäl­keen ei kan­na­ta vali­ta vain hyvin kou­lu­tet­tu­ja perus­ter­vei­tä, joi­den kapi­taa­tio­mak­su on pie­nem­pi vaan vali­ta nii­tä, joi­den kapi­taa­tio­mak­su on kor­kea, mut­ta jot­ka sil­ti käyt­tä­vät pal­ve­lui­ta vähän. Se huo­no­jen ulos­sa­vus­ta­mi­nen teh­dään niin, että jonot yli­pään­sä pite­ne­vät, mut­ta pri­me-asiak­kail­le ne eivät pite­ne ja äidil­le, joka tuo joka toi­nen viik­ko lap­sen­sa lää­kä­ril­le var­muu­den vuok­si, aiko­ja anne­taan hyvin kit­saas­ti. Yri­tyk­set osaa­vat suun­na­tun mark­ki­noin­nin, mik­si sote-yri­tyk­set eivät osaisi.

 28. Lau­ri Kor­keao­ja: Ja ketään ei saa valita. 

  Ihan hel­pos­ti­han voi vali­koi­da asiak­kai­ta jo pel­käl­lä toi­mi­pis­teen sijain­nil­la. Sit­ten kun lait­taa vie­lä sem­moi­set tilat, ettei sin­ne pää­se kuin käve­le­mäl­lä por­taat ylös niin kaik­kein sai­raim­mat jää­vät pakos­ta­kun ulos 😉

  1. Sylt­ty,
   Nyt sii­hen on tulos­sa tämä pai­no­tet­tu kapi­taa­tio. Sil­loin kan­nat­taa sijoit­taa vas­taan­ot­to sin­ne, mis­sä asiak­kais­ta mak­se­taan pal­jon ja sit­ten vali­koi­da. Vali­koin­ti teh­dään siis niin, että hää­de­tään kal­liit asik­kaat pois tylyl­lä käyttäytymisellä.

 29. Lau­ri Kor­keao­ja: Ole­te­taan, että Hal­li­tus halu­aa, että Koke­mäel­lä on sote-kes­kus, mut­ta syys­tä tai toi­ses­ta sitä ei valin­nan­va­pau­den myö­tä ole sin­ne syn­ty­nyt. Täl­löin jul­ki­nen val­ta voi kil­pai­lut­taa tie­tyl­le alu­eel­le perus­tet­ta­van sote-kes­kuk­sen esi­mer­kik­si siten, että perus­ka­pi­taa­tio­hin­ta ker­ro­taan 1,x:llä. Täl­löin voi käy­dä niin, että jul­ki­so­mis­tei­nen yhtiö tar­jo­aa 1,07, Atten­do 1,10 ja Ter­veys­ta­lo 1,09. Ja jul­ki­so­mis­tei­nen voittaa.

  Kii­tos, tämä mah­dol­li­suus oli minul­le koko­naan uusi tie­to. Olen seu­ran­nut tätä jupak­kaa vain kau­pun­kien kan­nal­ta, jos­sa ongel­mat ovat poti­lai­den vali­koin­nis­sa ja lää­kä­rin kynäs­sä. Tosin toi­ses­sa v ies­tis­sä­si sanoit, että Koke­mäel­le pitää tul­la kak­si yri­tys­tä tai sit­ten maa­kun­ta hoi­taa sen itse.

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  antti,
  Tämä poti­lai­den vali­koin­ti on tie­tys­ti mah­dol­lis­ta vain kau­pun­geis­sa, mut­ta yli­voi­mai­nen enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta asuu kaupungeissa.

  Kyl­lä, mut­ta kun se perus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta oli uutis­ten perus­teel­la nime­no­maan nois­ta Ilo­mant­seis­ta jos­tain syys­tä eri­tyi­sen huolissaan.

 31. Vil­le:
  Onhan nykyi­sin jo käy­tös­sä pal­ve­luse­te­lei­tä, samaan tapaan yksi­tyi­set sai­si­vat valin­nan­va­paus­mal­lis­sa­kin kor­vauk­sen. Tosin nykyi­sin tai­taa olla niin, että jois­sain kun­nis­sa pal­ve­luse­te­lei­tä vas­taa­not­ta­vien yri­tys­ten pitää hyväk­syä mää­ri­tel­ty hin­ta, mut­ta jois­sain toi­sis­sa kun­nis­sa pal­ve­lun tar­joa­ja voi ilmoit­taa, min­kä ver­ran lisä­hin­taa pal­ve­luse­te­lin pääl­le tulee.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eivät­hän ne yhden­mu­kais­tu, jos maa­kun­nan yhtiöil­lä on vel­voit­tei­ta tap­piol­li­seen toi­min­taan, jota yksi­tyi­sil­lä ei ole.

 32. Kyl­lä las­ken­ta­sään­nöt yhden­mu­kais­tu­vat ja sen myö­tä tap­piol­li­nen tai voi­tol­li­nen tulos tulee esiin. Tämä­hän juu­ri tekee mah­dol­li­sek­si eri toi­mi­joi­den ver­tai­lun ja se on kai hyvä.

 33. Sir­pa asko-sel­ja­vaa­ra:
  Ode on oikeas­sa. Yhtiöit­tä­mi­nen on terv yri­tys­ten joh­ta­jien kek­sin­tö, jot­ta he sai­si­vat jul­ki­set pal­ve­lut aivan sekai­sin. Joh­ta­jat ovat eko­no­mi­kou­lus­sa oppi­neet, että kon­kurs­si jos­kus tulee ja sitä he toi­vo­vat jul­ki­sil­le terv kes­kuk­sil­le. Poti­las­ta he eivät ajat­te­le tip­paa­kaan eikä ope­tus­ta ja tutkimusta. 

  Onko tämä oikeas­ti polii­tik­ko Sir­pa Asko-Sel­ja­vaa­ran teks­tiä? Tie­dän toki, että hän on toi­mi­nut vuo­si­kym­me­niä lää­kä­ri­nä ja tun­tee siis alan, mut­ta hän on ollut myös Kokoo­muk­sen kan­san­edus­ta­ja­na kol­me kautta. 

  Ja nyt tämä teks­ti! Edes Li Anders­son ei ole käyt­tä­nyt näin rajua kiel­tä. Onko tämä tot­ta? Mitä sanoi­si­vat Pet­te­ri Orpo ja Pau­la Risik­ko? Entä esi­mer­kik­si nuo­ret ideo­lo­gi-kokoo­mus­lai­set Susan­na Kos­ki ja Eli­na Lepomäki?

 34. Tämä Osmon aloi­tus on mie­les­tä­ni mer­kit­tä­vä: “Tulen aina epä­luu­loi­sek­si kun kuu­len, että jokin uudis­tus on kaa­tu­nut perus­tus­lail­li­siin ongel­miin. Valio­kun­nan val­taa tosia­sias­sa käyt­tä­vät asian­tun­ti­jat ovat niin innos­tu­nei­ta sii­tä val­las­ta, jon­ka mah­dol­li­suus venyt­tää perus­tus­lain­tul­kin­taa suun­tiin, joi­ta edus­kun­ta ei voi­nut kuvi­tel­la­kaan nykyi­ses­tä perus­tus­lais­ta päät­täes­sään, että käyt­tä­vät tätä val­taa kovin herkästi…”

  Kun tähän avauk­seen lisää, että nämä val­lan­käyt­tä­jät ovat mer­kit­tä­vil­tä osin vasem­mis­to­lai­sia ja jos­sain muu­al­la hei­tä pidet­täi­siin ääri­va­sem­mis­to­lai­si­na, niin ymmär­tää mik­si olem­me täs­sä jamassa.

  Perus­tus­la­kim­me tulee ava­ta ja laa­tia parem­pi teks­ti. Jos jos­tain halu­aa ottaa mal­lia, niin Viron perus­tus­la­ki on moder­ni ja toi­mi­va. Samoin itse asias­sa Suo­men perus­tus­lain ensim­mäi­set ver­siot oli­vat pun­nit­tua ja hyvin kir­joi­tet­tua tekstiä.

Vastaa käyttäjälle Ilkka Törmä Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.