Windows 10 on poistanut salkkutoiminnon kokonaan?

Olen käyt­tä­nyt Win­dow­sin salk­ku­toi­min­taa tie­to­jen siir­tä­mi­seen tie­to­kon­nelt­ta toi­sel­la — ja myös var­mu­jus­ko­pioon vii­mei­sim­pien tie­dos­to­jen osal­ta, jos vaik­ka jos­kus tal­let­tai­si jon­kin tie­dos­ton päälle.

Win­dows 10:ssä tätä toi­min­toa ei ollut, mut­ta sen sai takai­sin, kun osa­si. Blo­gi­ni kom­men­toi­jat aut­toi­vat täs­sä suuresti.

Uusim­mas­sa päi­vi­tyk­ses­sä salk­ku näyt­tää siir­ty­neen lopul­li­ses­ti his­to­ri­aan. Vai onko jol­la­kin taas teo­ria, miten sen saa henkiin.

Onko tar­koi­tus pakot­taa käyt­tä­mään Mic­ro­sof­tin pil­vi­lapl­ve­lu­ja, jot­ka se tar­jo­aa kyl­lä ilmai­sek­si? Sel­lai­nen panee aina vähän  epi­le­mään motiivia.

Pil­vi­pal­ve­lus­sa on kak­si ongel­maa. Ei toi­mi, jos ei ole verk­ko­yh­teyt­tä, eikä sitä aina ole, eri­tyi­ses­tio ei len­to­ko­neis­sa, mut­ta jos­kus ei edes sisä­ti­lois­sa. Minul­le tapah­tuu aika usein, että pil­vi­pal­ve­lus­sa on jokin synk­ro­noin­tion­gel­ma — var­maan­kin olen toi­mi­nut eri taval­la kun pal­ve­lu olet­tai­si, mut­ta pel­käs­tään  kir­joit­ta­mi­sen lopet­ta­mi­nen tlan­tees­sa, jos­sa verk­ko­yh­teyt­tä ei ole, saa koko jär­jes­tel­män sekaisin.

Arggh!

33 vastausta artikkeliin “Windows 10 on poistanut salkkutoiminnon kokonaan?”

 1. Hätä ei ole ollen­kaan niin kau­hea, muis­ti­tik­ku on kek­sit­ty. Eikä kau­hean kallis.

 2. Ei MS pil­vi­pal­ve­lu­ja ! Käy­tä mie­lum­min dropboxia.

 3. Pil­vi­pal­ve­lut ovat tapa saa­da ihmis­ten digi­taa­li­nen data Vii­den Suu­ren ruo­dit­ta­vak­si ja ana­ly­soi­ta­vak­si. Ja kos­ka ihmis­ten sosi­aa­li­nen elä­mä ja aja­tus­ten vaih­to on suu­rel­ta osin siir­ty­nyt baa­reis­ta, kult­tuu­ri­rien­nois­sa käy­mi­ses­tä ja muis­ti­ku­vis­ta Face­boo­kiin ja kän­nyk­kä­ka­me­ra­ku­vik­si. Tajusin joi­ta­kin vuo­sia sit­ten tämän kun ihmet­te­lin mik­sen enää juu­ri kos­kaan tapaa van­ho­ja kave­rei­ta­ni tai edes suku­lai­sia­ni — Some vie ajan ja on aina­kin jol­tain osin kor­van­nut hen­ki­lö­koh­tai­set suh­teet. Muu­tos on järi­syt­tä­vä. Samaa teen toki itse juu­ri tätä kir­joi­tel­maa väsä­tes­sä­ni, mis­tä huo­maan kuin­ka ‘digi­taa­li­ses­sa elä­mäs­sä’ on vas­ta­pai­no­na ‘taval­li­sel­le elä­mäl­le’ myös aivan uusia mah­dol­li­suuk­sia ja mm. pal­jon laa­jem­pi kon­tak­tien pii­ri kuin muu­ten oli­si mahdollista.

  Mut­ta. Kun suu­ri osa ihmis­ten koko elä­män sisäl­lös­tä on digi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa, ja jos sitä pää­se­vät lou­hi­maan isot toi­mi­jat, mah­dol­li­sek­si tulee sem­moi­nen dys­to­pia ettei maa­il­ma ole ennen näh­nyt. Jos pil­vi­pal­ve­li­met sijait­se­vat Yhdys­val­lois­sa, nii­den sisäl­tö on vapaa­ta riis­taa FISA-tuo­miois­tuin­ten pää­tök­sil­lä, teh­dyis­tä sopi­muk­sis­ta riip­pu­mat­ta. Mut­ta kos­ka ihmi­sil­lä ei ole tapa­na lukea käyt­tä­mien­sä pal­ve­lui­den EULA-sopi­muk­sia, on mah­dol­lis­ta että he ovat anta­neet luvan itse. Yli­pään­sä jat­ku­vat vas­taan­tu­le­vat EULAt ovat yksi nyky­maa­il­man isoim­mis­ta poliit­tis-yhteis­kun­nal­li­sis­ta kom­pas­tus­ki­vis­tä mie­les­tä­ni, samaa kate­go­ri­aa kuin miten tulon­ja­ko toteu­te­taan robot­tien ja auto­maa­tion maailmassa.

  Fir­ma nimel­tä Cam­brid­ge Ana­ly­tica on ilmei­ses­ti ana­ly­soi­nut yksi­löl­li­ses­ti joka iki­sen äänioi­keu­te­tun USA:n pre­si­den­tin­vaa­lien alla, ja mah­dol­lis­ta­nut yksi­löl­li­ses­ti suun­na­tun vaa­li­mai­non­nan. Kun psy­ko­lo­gia koh­taa big datan, meil­lä on edes­säm­me iha­nuusia yhteis­kun­nal­li­sia ilmiöi­tä, joi­ta en ole juu­ri näh­nyt poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa poh­di­tun. Itsel­le­ni tulee mie­leen että ehkä jat­ku­van äänioi­keu­den mal­lin hyvät puo­let nykyi­ses­sä ja var­sin­kin tule­vas­sa tilan­tees­sa sit­ten­kin voit­ta­vat huo­not puo­let. Jos äänes­tä­jä­nä jou­tuu vaa­lien alla hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti koh­dis­te­tun höy­näy­tyk­sen uhrik­si, voi­si vähin­tään­kin käy­dä kor­jaa­mas­sa äänen­sä. Asia on ajan­koh­tai­nen Brexi­tin ja Per­su­jen suun­nan­muu­tok­sen var­jos­sa, mut­ta oleel­li­set syyt ovat muu­al­la (ei enem­pää niis­tä nyt).

  Tämä kuu­los­taa ehkä vähän folio­hat­tu­pu­heel­ta, mut­ta kos­ka kaik­ki on tek­ni­ses­ti ja yhteis­kun­nal­li­ses­ti täy­sin mah­dol­lis­ta, niin vii­sas­ta oli­si vähän jos­si­tel­la. Moo­ren laki jau­haa koko ajan eteen­päin lisä­ten las­ken­ta­ka­pa­si­teet­tia ja sitä mitä kaik­kea pro­ses­so­reil­la voi lou­hia, jalos­taa ja ana­ly­soi­da. Veh­keet kuten Amazon Alexa tai Google Assis­tant pian tuot­ta­vat pal­jon lisää lou­hit­ta­vaa, pil­vipla­ve­lui­hin tal­le­te­tun datan ja Some-ser­ve­rei­den sisäl­lön jatkoksi.

  Tilan­ne on vie­lä­pä täy­sin epä­sym­met­ri­nen. Suo­ma­lai­sil­la tai Euroop­pa­lai­sil­la fir­moil­la tai hal­li­tuk­sil­la ei ole pää­syä ame­rik­ka­lais­ten mie­len­mai­se­miin, mut­ta jenk­ki­fir­moil­la on täy­si pää­sy suomalaisten.

 4. Win­dow­sin yllä­pi­to on ammat­ti­tai­toa vaa­ti­vaa. Kun itse lope­tin tie­to­tek­niik­ka­ho­mis­sa, vaih­doin koti­ko­neet Macei­hin. Yllä­pi­to on hie­man yksin­ker­tai­sem­paa. Linux­kin on vaihtoehto.

 5. Vas­taus: Dropbox.

  Tämän tie­to­tek­ni­sen salk­ku­ky­sy­myk­sen lisäk­si luki­sin mie­lel­lä­ni blo­gi­kir­joi­tuk­sen myös toi­ses­ta aja­koh­tai­sem­mas­ta salk­ku­jen uusjaosta.

 6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kyse oli salk­ku­toi­min­nos­ta muistikulla.

  Tai­dan olla vähän van­han­ai­kai­nen, sil­loin kun vie­lä käy­tin Win­dow­sia (Win­dows 7) minul­le riit­ti mai­nios­ti Resurs­sien­hal­lin­ta. Win­dows 10 ei kel­van­nut minul­le, kuten eivät muut­kaan Troijalaiset.

 7. Kuin­ka­han mon­ta (kym­men­tä) vuot­ta menee, ennen­kuin viras­tot ymmär­tä­vät siir­tyä Chro­meOs­sin käyt­tä­jik­si. Se on täy­sin sul­jet­tu ja lukit­tu ver­sio Linuk­sis­ta, joka päi­vi­te­tään koko­naan uudes­taan aika-ajoin. Viruk­set ei sem­mo­ses­sa ste­rii­lis­sä ympä­ris­tös­sä kau­aa viih­dy. Samat sil­lä voi teh­dä kuin win­dow­sis­sa — ja jos ei voi niin sel­lai­set hom­mat eivät yli­mal­kaan kuu­lu taval­li­sen puku­pel­len työkoneelle.

 8. yri­tän vält­tää mie­li­pi­tei­tä ja yri­tän lähin­nä sanoa vain miten asiat ovat ja vas­taus on yleinen.

  win­dows 10:iä kehi­te­tään eri taval­la kuin aikai­sem­pia win­dows­se­ja. aikai­sem­pia win­dows­se­ja kehi­tet­tiin ja jul­kais­tiin esim win­dows 7 ja sit­ten annet­tiin lähin­nä tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä. mer­kit­tä­viä omi­nai­suuk­sia ei lisät­ty tai pois­tet­tu. win­dows 10:ssä kehi­tys tapah­tuu koko ajan ja kes­ki­suu­ris­sa päi­vi­tyk­sis­sä (novem­ber upda­te, anni­ver­sa­ry upda­te, crea­tors upda­te ja jne) omi­nai­suuk­sia voi tul­la lisää tai pois­tua ihan vain mic­ro­sof­tin tah­dos­ta. myös ase­tuk­sia on saa­tet­tu muuttaa.

 9. Drop­box toi­mii, mut­ta en tie­dä onko se sit­ten yhtään parem­pi kuin MS:n omat pil­vi­pal­ve­lut mitä tulee tie­to­tur­vaan. (Itse käy­tän sitä vain tie­dos­to­jen jaka­mi­seen nii­den ihmis­ten kans­sa jot­ka itse eivät halua käyt­tää muuta.)

  Jos haluat käyt­tää USB-muis­ti-poh­jais­ta rat­kai­sua jat­kos­sa­kin, voi yrit­tää etsiä vaih­toeh­tois­ta saman toi­min­nal­li­suu­den toteut­ta­vaa sof­taa. Itse en täm­möi­siä käy­tä, mut­ta nopeal­la haul­la löy­tyi sel­lai­sia Win-alus­tal­la toi­mi­via kuin Free­Fi­le­Sync (ilmai­nen) ja Bvckup2 (trial, maksullinen).

 10. Roh­keas­ti vaan OneDri­ve käyt­töön. Se on todel­la help­po jut­tu ja aina on tie­dos­tot käy­tet­tä­vis­sä. Se synk­ro­noi aivat auto­maat­ti­ses­ti taus­tal­la kai­ken halu­tun pil­ven ja pai­kal­li­sen koneen (tai konei­den) välil­lä. Kai­kis­sa lait­teis­sa on ajan­ta­sai­nen sisäl­tö kai­ke­na aikaa.

  Jos pil­veen ei uskal­la lait­taa mitään niin sit­ten pitää pela­ta kryp­tat­tu­jen muis­ti­tik­ku­jen kans­sa. Onnis­tuu se niin­kin. Muis­ti­tik­kuun heti uute­na Bit­Loc­ker-salaus pääl­le ja sala­sa­na pitää antaa aina muis­ti­ti­kun kyt­ke­mi­sen jäl­keen. Ei se hir­veän han­ka­laa ole sekään, mut­ta itse on huo­leh­dit­ta­va datan kopioin­nis­ta konei­den ja tik­ku­jen välil­lä. Bit­Loc­ker takaa sen, että data on ja pysyy tikul­la, ei sitä kukaan siel­tä ulos saa.

 11. kun käyt­tä depre­koi­tua feat­se­riä niin ennen pit­kää jou­tuu sen tilan­teen eteen että se pois­tuu. Depre­koi­tu jo WIN8 tul­les­sa mark­ki­noil­le eli kau­an sitten.

  Ottaen huo­mioon sen pik­kuon­gel­mat niin uskoi­sin että käyt­tö on niin vähäis­tä, että yllä­pi­tä­mi­nen ei ollut järkevää

 12. Itse käy­tän vain ihan DOS promp­tis­ta .bat tie­dos­toa, toi­nen kopioi tikul­le ja toi­nen .bat tie­dos­to tikul­ta työ­ha­ke­mis­toon, tyyliin:

  xco­py d:\dev f:\dev /s /d

  Mis­sä F on yleen­sä se mihin USB tik­ku mount­taan­tuu Windowsissa.

  USB on ihan kiva, kos­ka voi sisäl­tää mitä tahan­sa sel­lais­ta­kin mitä ei git­hu­bei­hin, drop­boxei­hin tmv. jak­sa pus­kea koko ajan ver­kon yli, eikä tar­vit­se client asennuksia.

 13. Tein lik­mus­tes­tin. Jos sen­su­roit kom­men­tin, ole­tin että olet samaa miel­tä. Tulos vastaanotettu.

 14. Käy­tän itse Googlen Dri­veä ja Megaa https://en.wikipedia.org/wiki/Mega_(service). Mega ker­too salaa­van­sa tie­dot niin, että fir­ma ei itse­kään pys­ty nii­tä luke­maan vaan ainoas­taan käyt­tä­jä, jol­la on salausa­vain. Megan taus­tal­la hää­rää­vä sak­san­suo­ma­lai­nen kii­vi ei taus­tan­sa vuok­si herä­tä kui­ten­kaan luot­ta­mus­ta, joten tär­keim­mät tie­dos­tot ovat myös Dri­ves­sä ja muis­ti­ti­kul­la. Ja tie­tys­ti koneen kiin­to­le­vyl­lä. Megan ansiok­si voi lukea myös sen, että se on ilmai­nen 50 gigaan asti.

  Jos halu­aa, että tie­dot eivät siir­ry Suo­men rajo­jen yli, voi tila­ta Eli­sal­ta pil­vi­pal­ve­lun, jon­ka tur­val­li­suu­des­ta vas­taa F‑secure. Sii­tä tosin jou­tuu mak­sa­maan mini­mis­sä kol­mi­sen euroa kuus­sa. https://palsta.elisa.fi/tietoturva-ja-pilvilinna-12/elisalta-ja-f-securelta-turvallinen-pilvipalvelu-tiedostojen-tallentamiseen-363473

  En ymmär­rä, mitä ongel­mia pil­vi­pal­ve­lus­ta on. Tosin ilman yhteyt­tä var­muus­tal­len­nuk­sia ei teh­dä, mut­ta nii­tä har­vi­nai­sia tapauk­sia var­ten voi väliai­kai­ses­ti käyt­tää muis­ti­tik­kua/SD-kort­tia. Lisäk­si voi asen­taa var­muus­tal­len­nus­oh­jel­man, joi­ta Win­dow­siin löy­tyy ilmai­sek­si. Var­muus­tal­len­nus­oh­jel­maa ja SD-kort­tia voi toki käyt­tää myös pil­vi­pal­ve­lu­jen kor­vaa­ja­na (muis­ti­tik­ku­han ikä­väs­ti sojot­taa sii­nä USB-pro­tis­sa, joten se ei ole yhtä hyvä rat­kai­su). http://www.techradar.com/news/the-best-free-pc-backup-software

 15. Vie­lä tuli mie­leen kysyä, että kyl­lä var­maan käy­tät sitä OneDri­vea oikein? Siis niin, että tal­len­net työ­si OneDri­ven (tai Drop­Boxin, Dri­ven, Megan tai Eli­san) kan­sioon kiin­to­le­vyl­lä, jos­ta ne auto­maat­ti­ses­ti siir­ty­vät pil­veen, kun­han yhteys on päällä.

 16. TA:
  Vie­lä tuli mie­leen kysyä, että kyl­lä var­maan käy­tät sitä OneDri­vea oikein? Siis niin, että tal­len­net työ­si OneDri­ven (tai Drop­Boxin, Dri­ven, Megan tai Eli­san) kan­sioon kiin­to­le­vyl­lä, jos­ta ne auto­maat­ti­ses­ti siir­ty­vät pil­veen, kun­han yhteys on päällä.

  OneDri­ve on yksin­ker­tai­ses­ti huo­no. Ei niin yksin­ker­tai­sen pal­ve­lun kans­sa pitäi­si jou­tua tap­pe­le­maan ollen­kaan, mut­ta niin­pä vain joutuu.

  Vaih­doin Drop­boxiin niin kik­kai­lu lop­pui siihen.

 17. Kol­mas serk­ku­ni , pit­kän kan­sain­vä­li­sen atk-uran teh­nyt ammat­ti­lai­nen, varoit­ti minua ehdot­to­mas­ti lataa­mas­ta Win­dows 10:iä. Muu­ten­kin varoit­ti Mic­ro­sof­tin metkuista.

  Olen ja aloit­ta­nut Linuxin opis­ke­lun. Kos­ka­han siir­ryn sii­hen kokonaan.

 18. Sylt­ty: OneDri­ve on yksin­ker­tai­ses­ti huo­no. Ei niin yksin­ker­tai­sen pal­ve­lun kans­sa pitäi­si jou­tua tap­pe­le­maan ollen­kaan, mut­ta niin­pä vain joutuu.

  Vaih­doin Drop­boxiin niin kik­kai­lu lop­pui siihen.

  Nyt en kyl­lä ymmär­rä ollen­kaan miten sen voi saa­da rik­ki Win­dows 10 konees­sa. Se on osa käyt­tö­jär­jes­tel­mää ja näkyy aivan taval­li­se­na kan­sio­ra­ken­tee­na pai­kal­li­sel­la levyl­lä. Kaik­ki tal­len­nus ja tie­dos­to­jen avaa­mi­nen tapah­tuu pai­kal­li­sel­ta levyl­tä ja kopioin­ti pil­veen tai pil­ves­tä tapah­tuu taus­tal­la. Minul­la on ollut vuo­sia se käy­tös­sä, enkä ker­taa­kaan ole mitään jou­tu­nut sää­tä­mään tai korjaamaan.

  Eilen on jul­kis­tet­tu koe­käyt­töön uusit­tu ver­sio, joka antaa mah­dol­li­suu­den pie­niin sää­töi­hin. Tie­dos­to voi sijai­ta jat­kos­sa vaik­ka pel­käs­tään pil­ves­sä. Tämä on hyvä jut­tu jos on vaik­ka tablet­ti pie­nel­lä tal­len­nus­ka­pa­si­tee­til­la. Tämä on täs­sä vai­hees­sa siis tes­taa­jil­le, mut­ta piak­koin kai­kil­le Win­dows 10 käyt­tä­jil­le. Tääl­lä sii­tä vähän lisää:

  https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/06/13/onedrive-files-demand-now-available-windows-insiders

 19. Jos pil­vi­pe­rus­tai­nen pal­ve­lu ei tule kysy­myk­seen niin sit­ten on han­ka­lam­paa, ja todel­la­kin: käyt­tö­jär­jes­tel­mäs­tä riip­pu­mat­ta (koke­mus­ta on niin Win­dow­sis­ta, Macis­ta kuin Linuxista).

  Itse olen käyt­tä­nyt Win­dows-koneis­sa vai­vat­to­maan var­muus­ko­pioin­tiin (A->B‑peilaukseen) vuo­si­kausia menes­tyk­sel­li­ses­ti Sync­To­y­ta (ja langatonta/langallista kova­le­vyä), mut­ta ei se vält­tä­mät­tä sovel­lu Sal­kun kor­vaa­jak­si. Riip­puu sii­tä, mis­sä mää­rin todel­la työs­ken­te­let eri koneil­ta ja haluat synk­ro­noi­da dataa. Sync­To­yn saa toi­mi­maan myös täy­del­li­se­nä pei­li­nä (AB), ja ajas­te­tus­ti (esim. 15 minuu­tin välein muut­tu­nei­den tie­to­jen synk­ro­noin­ti) mut­ta sil­loin se ei vält­tä­mät­tä sovel­lu varmuuskopiointiin. 

  Usein pitää tur­vau­tua usei­siin eri jär­jes­tel­miin, jot­ka osit­tain toteut­ta­vat pääl­lek­käi­siä teh­tä­viä. Itsel­lä­ni on Sync­To­yn lisäk­si käy­tös­sä ver­sioi­vaan var­muus­ko­pioin­tiin esim. Win­dow­sin File His­to­ry lan­gat­to­mal­le verk­ko­ko­va­le­vyl­le läp­pä­ril­tä, sekä työ­tie­dos­to­jen (ei hen­ki­lö­koh­tais­ten tie­dos­to­jen) var­mis­ta­mi­seen ja ver­sioin­tiin Car­bo­ni­te-pil­vi­var­muus­ko­pioin­ti. Jäl­kim­mäi­nen on jär­ke­vä kiris­tysk­ryp­taus­hait­taoh­jel­mien varal­ta. Molem­mat ovat vai­vat­to­mia käyt­tää, mut­ta eivät sit­ten taas sovel­lu synkronointiin.

  Voi olla että sel­viät hel­poim­mal­la palau­ta­mal­la vain Sal­kun käyt­töö­si mut­ta kehot­tai­sin kyl­lä otta­maan rin­nal­le jon­kin lisä­jär­jes­tel­män var­muus­ko­pioin­tiin ja versiointiin.

 20. Niin, se onkin outoa miten Onedri­ve ei toi­mi, mut­ta näin se vain on. Kuvit­te­lin että käy­täm sitä , kun se oli esia­sen­net­tu koti W10 läp­pä­riin ja töis­sä­kin sai­si sitt­ten hel­pos­ti W7kaan. 

  Jos­kus toi­mi jos­kus ei, kyse­li usein sala­sa­naa, kyl­läs­tyin. Eikä se ker­ral­la asen­ta­nut oikein. 

  Drop­box toi­mii kun sen asen­si ja sil­lä selvä.

  1. Onedri­ve ei osaa sopeu­tua aja­tuk­seen, että jos­kus työs­ken­te­lee off line. Kun sit­ten tal­let­taa, se ei synk­ro­noi­du. Kun käsxit­te­lee samaa pöy­tä­ko­neel­la, saa aikaan tilan­teen, jos­sa tie­dos­tos­ta onkin kak­si ver­sio­ta. Näi­den hans­kaa­mis­ta ei sit­ten oikein voi­kaan teh­dä kun­nol­la. Sal­kun kans­sa voi käy­dä samal­la taval­la, mut­ta sil­loin voi ava­ta molem­mat ver­siot ja esi­mer­ki­ki­si wor­din ygh­dis­tä­mis­toi­mien avul­la teh­dä nii­sä yhden ver­sion, jos­sa ovat muka­na molem­pien muutokset.

 21. En ole var­si­nai­ses­ti ATK-ammat­ti­lai­nen mut­ta ollut syväl­lä työelämässä.
  Sik­si­pä valin­taa kotiin on myös ollut MAC. Saa kes­kit­tyä itse asi­aan eikä koneen virittämiseen.
  Näyt­tä­vät kes­tä­vän, ole­van käyt­tö­kel­poi­sia pitem­pään joten vuo­sit­tai­nen kus­tan­nuse­ro tus­kin on merkittävä.

  Kal­le:
  Win­dow­sin yllä­pi­to on ammat­ti­tai­toa vaa­ti­vaa. Kun itse lope­tin tie­to­tek­niik­ka­ho­mis­sa, vaih­doin koti­ko­neet Macei­hin. Yllä­pi­to on hie­man yksin­ker­tai­sem­paa. Linux­kin on vaihtoehto.

 22. Täy­tyy sanoa että tuol­lai­set ongel­mat vähe­ni­vät omal­ta koh­dal­ta­ni radi­kaa­lis­ti kun vaih­doin Win­dows kan­net­ta­van pari vuot­ta sit­ten Macciin. Win­dows konet­ta sai jat­ku­vas­ti viri­tel­lä, päi­vit­tää ja yllä­pi­tää. Mäkin kans­sa saa kes­kit­tyä sii­hen oleel­li­seen eli asioi­den teke­mi­seen sil­lä tie­to­ko­neel­la eikö tie­to­ko­neen itsen­sä tunkkaamiseen. 

  Itsel­lä­ni käy­tös­sä sekä Googlen pil­vi että Applen. Toi­ses­sa on työ­asiat (kos­ka yhtiö­kump­pa­nit käyt­tä­vät samaa) ja toi­ses­sa henkilökohtaiset.

 23. Minä en ole yllä­pi­tä­nyt Win­dow­sia enää vuo­siin ja kaik­ki pelit­tää lähes aina ihan niin kuin pitää (tosin seis­kan jäl­keen kasi oli seka­van oloi­nen ja hiu­kan bugi­nen mut­ta kymp­pi taas on toi­mi­nut erin­omai­ses­ti). Ja sil­loin har­voin kun ongel­mia on, netis­tä löy­tyy lýhyel­lä googlauk­sel­la lähes var­mas­ti ohjei­ta. Ehkä olen ollut onnekas.

 24. Pil­vi­pal­ve­luun tar­koi­te­tun sisäl­lön voi kryp­ta­ta enne­kuin sen lähet­tää esim MS:lle. Käy­tän­nös­sä siis tekee vir­tu­aa­lia­se­man, joka siir­tää sin­ne lai­te­tut tie­dos­tot kryp­tat­tui­na OneDri­veen tmv kan­sion pal­ve­luun. Vir­tu­aa­lia­se­maa voi käyt­tää kuin mitä muu­ta tahan­sa ase­maa esim. muistitikkua.

  EncFS tmv. Tar­vit­see vain pitää huol­ta avain­tie­dos­tos­ta ja salasanasta.

 25. Var­muus­ko­pion­ti, ver­sion­hal­lin­noin­ti yms. hoi­tu­vat par­hai­ten ver­sion­hal­lin­noin­ti­sof­tal­la joka on suun­ni­tel­tu siten että pro­jek­tia kir­joi­te­taan useal­la eri laitteella.

  Ohjel­mis­to­jen kehi­tyk­ses­sä nämä ovat arki­päi­vää. Niis­sä on monia hyö­dyl­li­siä omi­nai­suuk­sia teks­ti­tie­dos­to­jen hal­lin­taan kuten kah­den eri koneel­la käsi­tel­lyn tie­dos­ton ver­sioi­den yhdis­tä­mi­nen. Täl­löin tie­dos­to­jen ero­ja ver­ra­taan ja yhdis­tet­tyyn tie­dos­toon tulee halu­tut koh­dat eri ver­siois­ta. Tämä mah­dol­lis­taa sen, että vaik­ka käy­tös­sä ole­val­la koneel­la oli­si tie­dos­tos­ta van­hen­tu­nut ver­sio niin sitä voi sil­ti käsi­tel­lä ja yhdis­tää se myö­hem­min uudem­paan ver­sioon tiedostosta.

  Git on yksi suo­si­tuim­mis­ta ilmai­sis­ta ohjel­mis­tois­ta tähän ja sitä voi käyt­tää ilman pil­vi­pal­ve­lua omien konei­den­sa välil­lä taik­ka pil­vi­pal­ve­lul­la kuten git­hub (ilmai­ses­sa ver­sios­sa kuka tahan­sa saa kat­soa kir­joi­tuk­sia­si, mak­sul­li­ses­sa tal­len­nus­ti­lan saa mää­ri­tel­lä yksi­tyi­sek­si.) Gitin huo­no puo­li on se, että se ei ymmär­rä binää­ri­tie­dos­to­jen sisäl­töä eli tämä tie­dos­to­jen yhdis­tä­mi­nen ei toi­mi kun­nol­la office ‑tie­dos­to­jen koh­dal­la. Muut omi­nai­suu­det kyl­lä­kin toimivat.

 26. Jou­La: Sik­si­pä valin­taa kotiin on myös ollut MAC. Saa kes­kit­tyä itse asi­aan eikä koneen virittämiseen. 

  Macit ja BSD:t ovat hie­man parem­min har­kit­tu­ja kuin Linux, joka on enem­män kokoel­ma kuin koko­nai­suus. Toki ilmais-BSD:issä on hie­man enem­män virit­tä­mis­tä kuin Macis­sa, mut­ta sekin riip­puu käyt­tö­jär­jes­tel­män valin­nas­ta ja eipä­hän tule vain kor­vat­tua Mic­ro­sof­tia Applel­la. (Ei hait­taa kos­kaan muis­taa, että Apple voi teh­dä asioi­ta, joi­ta Mic­ro­soft ei mono­po­li­na voi.)

 27. Tuo­mo:
  Gitin huo­no puo­li on se, että se ei ymmär­rä binää­ri­tie­dos­to­jen sisäl­töä eli tämä tie­dos­to­jen yhdis­tä­mi­nen ei toi­mi kun­nol­la office ‑tie­dos­to­jen kohdalla. 

  Niin, git on hyvä, jos seu­raa­vat ehdot täyt­ty­vät: 1. Tie­dos­tot ovat teks­ti­tie­dos­to­ja 2. Käyt­tä­jä on sen ver­ran har­jaan­tu­nut komen­to­ri­vin käyt­töön että ongel­ma­ti­lan­teet hoituvat

  Täs­sä, yhtään Osmoa aliar­vioi­mat­ta, ei täy­ty kum­pi­kaan. Git ei myös­kään integroi­du mil­lään taval­li­sen lop­pu­käyt­tä­jän ymmär­tä­mäl­lä taval­la Officeen, joka muu­tos­työ­ka­lut ovat monil­le käyt­tä­jil­le tuttuja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.