Windows 10 on poistanut salkkutoiminnon kokonaan?

Olen käyt­tänyt Win­dowsin salkku­toim­intaa tieto­jen siirtämiseen tietokon­nelt­ta toisel­la — ja myös var­mu­jusko­pi­oon viimeisimpi­en tiedos­to­jen osalta, jos vaik­ka joskus tal­let­taisi jonkin tiedos­ton päälle.

Win­dows 10:ssä tätä toim­intoa ei ollut, mut­ta sen sai takaisin, kun osasi. Blogi­ni kom­men­toi­jat aut­toi­vat tässä suuresti.

Uusim­mas­sa päiv­i­tyk­sessä salkku näyt­tää siir­tyneen lop­ullis­es­ti his­to­ri­aan. Vai onko jol­lakin taas teo­ria, miten sen saa henkiin.

Onko tarkoi­tus pakot­taa käyt­tämään Microsoft­in pil­vi­laplvelu­ja, jot­ka se tar­joaa kyl­lä ilmaisek­si? Sel­l­ainen panee aina vähän  epilemään motiivia.

Pil­vipalvelus­sa on kak­si ongel­maa. Ei toi­mi, jos ei ole verkkoy­hteyt­tä, eikä sitä aina ole, eri­tyis­es­tio ei lentokoneis­sa, mut­ta joskus ei edes sisätilois­sa. Min­ulle tapah­tuu aika usein, että pil­vipalvelus­sa on jokin synkro­noin­tion­gel­ma — var­maankin olen toimin­ut eri taval­la kun palvelu olet­taisi, mut­ta pelkästään  kir­joit­tamisen lopet­ta­mi­nen tlanteessa, jos­sa verkkoy­hteyt­tä ei ole, saa koko jär­jestelmän sekaisin.

Arggh!

33 vastausta artikkeliin “Windows 10 on poistanut salkkutoiminnon kokonaan?”

 1. Hätä ei ole ollenkaan niin kauhea, muis­ti­tikku on kek­sit­ty. Eikä kauhean kallis.

 2. Pil­vipalve­lut ovat tapa saa­da ihmis­ten dig­i­taa­li­nen data Viiden Suuren ruodit­tavak­si ja analysoitavak­si. Ja kos­ka ihmis­ten sosi­aa­li­nen elämä ja aja­tusten vai­h­to on suurelta osin siir­tynyt baareista, kult­tuuriri­en­nois­sa käymis­es­tä ja muis­tiku­vista Face­booki­in ja kän­nykkäkam­er­aku­viksi. Tajusin joitakin vuosia sit­ten tämän kun ihmettelin mik­sen enää juuri koskaan tapaa van­ho­ja kavere­i­tani tai edes suku­laisiani — Some vie ajan ja on ainakin joltain osin kor­van­nut henkilöko­htaiset suh­teet. Muu­tos on järisyt­tävä. Samaa teen toki itse juuri tätä kir­joitel­maa väsätessäni, mis­tä huo­maan kuin­ka ‘dig­i­taalises­sa elämässä’ on vastapain­ona ‘taval­liselle elämälle’ myös aivan uusia mah­dol­lisuuk­sia ja mm. paljon laa­jem­pi kon­tak­tien piiri kuin muuten olisi mahdollista.

  Mut­ta. Kun suuri osa ihmis­ten koko elämän sisäl­löstä on dig­i­taalises­sa muo­dos­sa, ja jos sitä pää­sevät louhi­maan isot toim­i­jat, mah­dol­lisek­si tulee sem­moinen dystopia ettei maail­ma ole ennen näh­nyt. Jos pil­vipalve­limet sijait­se­vat Yhdys­val­lois­sa, niiden sisältö on vapaa­ta riis­taa FISA-tuomiois­tu­in­ten päätök­sil­lä, tehdy­istä sopimuk­sista riip­pumat­ta. Mut­ta kos­ka ihmisil­lä ei ole tapana lukea käyt­tämien­sä palvelu­iden EULA-sopimuk­sia, on mah­dol­lista että he ovat anta­neet luvan itse. Ylipään­sä jatku­vat vas­taan­tule­vat EULAt ovat yksi nyky­maail­man isoim­mista poli­it­tis-yhteiskun­nal­li­sista kom­pas­tuskivistä mielestäni, samaa kat­e­go­ri­aa kuin miten tulon­jako toteutetaan robot­tien ja automaa­tion maailmassa.

  Fir­ma nimeltä Cam­bridge Ana­lyt­i­ca on ilmeis­es­ti analysoin­ut yksilöl­lis­es­ti joka ikisen äänioikeutetun USA:n pres­i­dentin­vaalien alla, ja mah­dol­lis­tanut yksilöl­lis­es­ti suun­natun vaal­i­main­on­nan. Kun psykolo­gia kohtaa big datan, meil­lä on edessämme ihanu­u­sia yhteiskun­nal­lisia ilmiöitä, joi­ta en ole juuri näh­nyt poli­it­tises­sa keskustelus­sa pohdi­tun. Itsel­leni tulee mieleen että ehkä jatku­van äänioikeu­den mallin hyvät puo­let nykyisessä ja varsinkin tulevas­sa tilanteessa sit­tenkin voit­ta­vat huonot puo­let. Jos äänestäjänä joutuu vaalien alla henkilöko­htais­es­ti kohdis­te­tun höynäy­tyk­sen uhrik­si, voisi vähin­täänkin käy­dä kor­jaa­mas­sa äänen­sä. Asia on ajanko­htainen Brex­itin ja Per­su­jen suun­nan­muu­tok­sen var­jos­sa, mut­ta oleel­liset syyt ovat muual­la (ei enem­pää niistä nyt).

  Tämä kuu­lostaa ehkä vähän folio­hat­tupuheelta, mut­ta kos­ka kaik­ki on teknis­es­ti ja yhteiskun­nal­lis­es­ti täysin mah­dol­lista, niin viisas­ta olisi vähän jos­sitel­la. Mooren laki jauhaa koko ajan eteen­päin lisäten lasken­taka­p­a­siteet­tia ja sitä mitä kaikkea pros­es­sor­eil­la voi louhia, jalostaa ja analysoi­da. Vehkeet kuten Ama­zon Alexa tai Google Assis­tant pian tuot­ta­vat paljon lisää louhit­tavaa, pil­viplavelui­hin tal­lete­tun datan ja Some-serverei­den sisäl­lön jatkoksi.

  Tilanne on vieläpä täysin epäsym­metri­nen. Suo­ma­laisil­la tai Euroop­palaisil­la fir­moil­la tai hal­li­tuk­sil­la ei ole pääsyä amerikkalais­ten mie­len­maisemi­in, mut­ta jenkki­fir­moil­la on täysi pääsy suomalaisten.

 3. Win­dowsin ylläpi­to on ammat­ti­taitoa vaa­ti­vaa. Kun itse lopetin tietotekni­ikka­homis­sa, vai­h­doin kotikoneet Macei­hin. Ylläpi­to on hie­man yksinker­taisem­paa. Lin­uxkin on vaihtoehto.

 4. Vas­taus: Dropbox.

  Tämän tietoteknisen salkkukysymyk­sen lisäk­si luk­isin mielel­läni blogikir­joituk­sen myös tois­es­ta ajako­htaisem­mas­ta salkku­jen uusjaosta.

 5. Osmo Soin­in­vaara:
  Kyse oli salkku­toimin­nos­ta muistikulla.

  Taidan olla vähän van­hanaikainen, sil­loin kun vielä käytin Win­dowsia (Win­dows 7) min­ulle riit­ti main­iosti Resurssien­hallinta. Win­dows 10 ei kel­van­nut min­ulle, kuten eivät muutkaan Troijalaiset.

 6. Kuinka­han mon­ta (kym­men­tä) vuot­ta menee, ennenkuin viras­tot ymmärtävät siir­tyä ChromeOssin käyt­täjik­si. Se on täysin sul­jet­tu ja lukit­tu ver­sio Linuk­sista, joka päivitetään kokon­aan uud­estaan aika-ajoin. Viruk­set ei sem­moses­sa steri­ilis­sä ympäristössä kauaa viihdy. Samat sil­lä voi tehdä kuin win­dow­sis­sa — ja jos ei voi niin sel­l­aiset hom­mat eivät yli­malka­an kuu­lu taval­lisen puku­pellen työkoneelle.

 7. yritän vält­tää mielip­iteitä ja yritän lähin­nä sanoa vain miten asi­at ovat ja vas­taus on yleinen.

  win­dows 10:iä kehitetään eri taval­la kuin aikaisem­pia win­dowsse­ja. aikaisem­pia win­dowsse­ja kehitet­ti­in ja julka­isti­in esim win­dows 7 ja sit­ten annet­ti­in lähin­nä tieto­tur­vapäiv­i­tyk­siä. merkit­täviä omi­naisuuk­sia ei lisät­ty tai pois­tet­tu. win­dows 10:ssä kehi­tys tapah­tuu koko ajan ja keskisu­uris­sa päiv­i­tyk­sis­sä (novem­ber update, anniver­sary update, cre­ators update ja jne) omi­naisuuk­sia voi tul­la lisää tai pois­tua ihan vain microsoft­in tah­dos­ta. myös ase­tuk­sia on saatet­tu muuttaa.

 8. Drop­box toimii, mut­ta en tiedä onko se sit­ten yhtään parem­pi kuin MS:n omat pil­vipalve­lut mitä tulee tieto­tur­vaan. (Itse käytän sitä vain tiedos­to­jen jakamiseen niiden ihmis­ten kanssa jot­ka itse eivät halua käyt­tää muuta.)

  Jos halu­at käyt­tää USB-muisti-poh­jaista ratkaisua jatkos­sakin, voi yrit­tää etsiä vai­h­toe­htoista saman toimin­nal­lisu­u­den toteut­tavaa sof­t­aa. Itse en täm­möisiä käytä, mut­ta nopeal­la haulla löy­tyi sel­l­aisia Win-alustal­la toimivia kuin FreeFile­Sync (ilmainen) ja Bvckup2 (tri­al, maksullinen).

 9. Rohkeasti vaan OneDrive käyt­töön. Se on todel­la help­po jut­tu ja aina on tiedos­tot käytet­tävis­sä. Se synkro­noi aivat automaat­tis­es­ti taustal­la kaiken halu­tun pil­ven ja paikallisen koneen (tai konei­den) välil­lä. Kaikissa lait­teis­sa on ajan­ta­sainen sisältö kaike­na aikaa.

  Jos pil­veen ei uskalla lait­taa mitään niin sit­ten pitää pela­ta kryptat­tu­jen muis­ti­tikku­jen kanssa. Onnis­tuu se niinkin. Muis­ti­tikku­un heti uute­na Bit­Lock­er-salaus päälle ja salasana pitää antaa aina muis­ti­tikun kytkemisen jäl­keen. Ei se hirveän han­kalaa ole sekään, mut­ta itse on huole­hdit­ta­va datan kopi­oin­nista konei­den ja tikku­jen välil­lä. Bit­Lock­er takaa sen, että data on ja pysyy tikul­la, ei sitä kukaan sieltä ulos saa.

 10. kun käyt­tä deprekoitua feat­ser­iä niin ennen pitkää joutuu sen tilanteen eteen että se pois­tuu. Deprekoitu jo WIN8 tul­lessa markki­noille eli kauan sitten.

  Ottaen huomioon sen pikkuon­gel­mat niin uskoisin että käyt­tö on niin vähäistä, että ylläpitämi­nen ei ollut järkevää

 11. Itse käytän vain ihan DOS promp­tista .bat tiedos­toa, toinen kopi­oi tikulle ja toinen .bat tiedos­to tikul­ta työhakemis­toon, tyyliin:

  xcopy d:\dev f:\dev /s /d

  Mis­sä F on yleen­sä se mihin USB tikku mount­taan­tuu Windowsissa.

  USB on ihan kiva, kos­ka voi sisältää mitä tahansa sel­l­ais­takin mitä ei githubei­hin, drop­box­ei­hin tmv. jak­sa puskea koko ajan verkon yli, eikä tarvitse client asennuksia.

 12. Tein lik­mustestin. Jos sen­suroit kom­mentin, oletin että olet samaa mieltä. Tulos vastaanotettu.

 13. Käytän itse Googlen Dri­veä ja Megaa https://en.wikipedia.org/wiki/Mega_(service). Mega ker­too salaa­vansa tiedot niin, että fir­ma ei itsekään pysty niitä luke­maan vaan ain­oas­taan käyt­täjä, jol­la on salausavain. Megan taustal­la hääräävä sak­san­suo­ma­lainen kiivi ei taus­tansa vuok­si herätä kuitenkaan luot­ta­mus­ta, joten tärkeim­mät tiedos­tot ovat myös Dri­vessä ja muis­ti­tikul­la. Ja tietysti koneen kiin­tolevyl­lä. Megan ansiok­si voi lukea myös sen, että se on ilmainen 50 gigaan asti.

  Jos halu­aa, että tiedot eivät siir­ry Suomen rajo­jen yli, voi tila­ta Elisalta pil­vipalvelun, jon­ka tur­val­lisu­ud­es­ta vas­taa F‑secure. Siitä tosin joutuu mak­samaan min­imis­sä kolmisen euroa kuus­sa. https://palsta.elisa.fi/tietoturva-ja-pilvilinna-12/elisalta-ja-f-securelta-turvallinen-pilvipalvelu-tiedostojen-tallentamiseen-363473

  En ymmär­rä, mitä ongelmia pil­vipalvelus­ta on. Tosin ilman yhteyt­tä var­muustal­len­nuk­sia ei tehdä, mut­ta niitä harv­inaisia tapauk­sia varten voi väli­aikaises­ti käyt­tää muis­ti­tikkua/SD-kort­tia. Lisäk­si voi asen­taa var­muustal­len­nu­so­hjel­man, joi­ta Win­dowsi­in löy­tyy ilmaisek­si. Var­muustal­len­nu­so­hjel­maa ja SD-kort­tia voi toki käyt­tää myös pil­vipalvelu­jen kor­vaa­jana (muis­ti­tikkuhan ikävästi sojot­taa siinä USB-pro­tis­sa, joten se ei ole yhtä hyvä ratkaisu). http://www.techradar.com/news/the-best-free-pc-backup-software

 14. Vielä tuli mieleen kysyä, että kyl­lä var­maan käytät sitä OneDrivea oikein? Siis niin, että tal­len­net työsi OneDriv­en (tai Drop­Box­in, Dri­ven, Megan tai Elisan) kan­sioon kiin­tolevyl­lä, jos­ta ne automaat­tis­es­ti siir­tyvät pil­veen, kun­han yhteys on päällä.

 15. TA:
  Vielä tuli mieleen kysyä, että kyl­lä var­maan käytät sitä OneDrivea oikein? Siis niin, että tal­len­net työsi OneDriv­en (tai Drop­Box­in, Dri­ven, Megan tai Elisan) kan­sioon kiin­tolevyl­lä, jos­ta ne automaat­tis­es­ti siir­tyvät pil­veen, kun­han yhteys on päällä.

  OneDrive on yksinker­tais­es­ti huono. Ei niin yksinker­taisen palvelun kanssa pitäisi joutua tap­pele­maan ollenkaan, mut­ta niin­pä vain joutuu.

  Vai­h­doin Drop­boxi­in niin kikkailu lop­pui siihen.

 16. Kol­mas serkku­ni , pitkän kan­sain­välisen atk-uran tehnyt ammat­ti­lainen, varoit­ti min­ua ehdot­tomasti lataa­mas­ta Win­dows 10:iä. Muutenkin varoit­ti Microsoft­in metkuista.

  Olen ja aloit­tanut Lin­ux­in opiskelun. Koska­han siir­ryn siihen kokonaan.

 17. Sylt­ty: OneDrive on yksinker­tais­es­ti huono. Ei niin yksinker­taisen palvelun kanssa pitäisi joutua tap­pele­maan ollenkaan, mut­ta niin­pä vain joutuu.

  Vai­h­doin Drop­boxi­in niin kikkailu lop­pui siihen.

  Nyt en kyl­lä ymmär­rä ollenkaan miten sen voi saa­da rik­ki Win­dows 10 koneessa. Se on osa käyt­töjär­jestelmää ja näkyy aivan taval­lise­na kan­sio­rak­en­teena paikallisel­la levyl­lä. Kaik­ki tal­len­nus ja tiedos­to­jen avaami­nen tapah­tuu paikalliselta levyltä ja kopi­oin­ti pil­veen tai pil­vestä tapah­tuu taustal­la. Min­ul­la on ollut vuosia se käytössä, enkä ker­taakaan ole mitään joutunut säätämään tai korjaamaan.

  Eilen on julk­istet­tu koekäyt­töön uusit­tu ver­sio, joka antaa mah­dol­lisu­u­den pieni­in säätöi­hin. Tiedos­to voi sijai­ta jatkos­sa vaik­ka pelkästään pil­vessä. Tämä on hyvä jut­tu jos on vaik­ka tablet­ti pienel­lä tal­len­nuska­p­a­siteetil­la. Tämä on tässä vai­heessa siis tes­taa­jille, mut­ta piakkoin kaikille Win­dows 10 käyt­täjille. Tääl­lä siitä vähän lisää:

  https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/06/13/onedrive-files-demand-now-available-windows-insiders

 18. Jos pil­vipe­rus­tainen palvelu ei tule kysymyk­seen niin sit­ten on han­kalam­paa, ja todel­lakin: käyt­töjär­jestelmästä riip­pumat­ta (koke­mus­ta on niin Win­dow­sista, Macista kuin Linuxista).

  Itse olen käyt­tänyt Win­dows-koneis­sa vai­vat­tomaan var­muusko­pi­oin­ti­in (A->B‑peilaukseen) vuosikau­sia men­estyk­sel­lis­es­ti Sync­Toy­ta (ja langatonta/langallista kovalevyä), mut­ta ei se vält­tämät­tä sovel­lu Salkun kor­vaa­jak­si. Riip­puu siitä, mis­sä määrin todel­la työsken­telet eri koneil­ta ja halu­at synkro­noi­da dataa. Sync­Toyn saa toim­i­maan myös täy­del­lisenä peil­inä (AB), ja ajaste­tusti (esim. 15 min­uutin välein muut­tunei­den tieto­jen synkro­noin­ti) mut­ta sil­loin se ei vält­tämät­tä sovel­lu varmuuskopiointiin. 

  Usein pitää tur­vau­tua useisi­in eri jär­jestelmi­in, jot­ka osit­tain toteut­ta­vat päällekkäisiä tehtäviä. Itsel­läni on Sync­Toyn lisäk­si käytössä ver­sioivaan var­muusko­pi­oin­ti­in esim. Win­dowsin File His­to­ry lan­gat­toma­lle verkkoko­valevylle läp­päriltä, sekä työtiedos­to­jen (ei henkilöko­htais­ten tiedos­to­jen) varmis­tamiseen ja ver­sioin­ti­in Car­bonite-pil­vi­var­muusko­pi­oin­ti. Jälkim­mäi­nen on järkevä kiristyskryptaushait­tao­hjelmien var­al­ta. Molem­mat ovat vai­vat­to­mia käyt­tää, mut­ta eivät sit­ten taas sovel­lu synkronointiin.

  Voi olla että selviät helpoim­mal­la palau­ta­mal­la vain Salkun käyt­töösi mut­ta kehot­taisin kyl­lä otta­maan rin­nalle jonkin lisäjär­jestelmän var­muusko­pi­oin­ti­in ja versiointiin.

 19. Niin, se onkin outoa miten Onedrive ei toi­mi, mut­ta näin se vain on. Kuvit­telin että käytäm sitä , kun se oli esi­asen­net­tu koti W10 läp­päri­in ja töis­säkin saisi sitt­ten hel­posti W7kaan. 

  Joskus toi­mi joskus ei, kyseli usein salasanaa, kyl­lästyin. Eikä se ker­ral­la asen­tanut oikein. 

  Drop­box toimii kun sen asen­si ja sil­lä selvä.

  1. Onedrive ei osaa sopeu­tua ajatuk­seen, että joskus työsken­telee off line. Kun sit­ten tal­let­taa, se ei synkro­noidu. Kun käsxit­telee samaa pöytäkoneel­la, saa aikaan tilanteen, jos­sa tiedos­tos­ta onkin kak­si ver­sio­ta. Näi­den han­skaamista ei sit­ten oikein voikaan tehdä kun­nol­la. Salkun kanssa voi käy­dä samal­la taval­la, mut­ta sil­loin voi ava­ta molem­mat ver­siot ja esimerkik­isi wordin yghdis­tämis­toimien avul­la tehdä niisä yhden ver­sion, jos­sa ovat mukana molem­pi­en muutokset.

 20. En ole varsi­nais­es­ti ATK-ammat­ti­lainen mut­ta ollut syväl­lä työelämässä.
  Sik­sipä val­in­taa koti­in on myös ollut MAC. Saa keskit­tyä itse asi­aan eikä koneen virittämiseen.
  Näyt­tävät kestävän, ole­van käyt­tökelpoisia pitem­pään joten vuosit­tainen kus­tan­nusero tuskin on merkittävä.

  Kalle:
  Win­dowsin ylläpi­to on ammat­ti­taitoa vaa­ti­vaa. Kun itse lopetin tietotekni­ikka­homis­sa, vai­h­doin kotikoneet Macei­hin. Ylläpi­to on hie­man yksinker­taisem­paa. Lin­uxkin on vaihtoehto.

 21. Täy­tyy sanoa että tuol­laiset ongel­mat vähenivät oma­l­ta kohdal­tani radikaal­isti kun vai­h­doin Win­dows kan­net­ta­van pari vuot­ta sit­ten Macci­in. Win­dows konet­ta sai jatku­vasti viritel­lä, päivit­tää ja ylläpitää. Mäkin kanssa saa keskit­tyä siihen oleel­liseen eli asioiden tekemiseen sil­lä tietokoneel­la eikö tietokoneen itsen­sä tunkkaamiseen. 

  Itsel­läni käytössä sekä Googlen pil­vi että Applen. Toises­sa on työasi­at (kos­ka yhtiökump­pan­it käyt­tävät samaa) ja toises­sa henkilökohtaiset.

 22. Minä en ole ylläpitänyt Win­dowsia enää vuosi­in ja kaik­ki pelit­tää läh­es aina ihan niin kuin pitää (tosin seiskan jäl­keen kasi oli seka­van oloinen ja hiukan bug­i­nen mut­ta kymp­pi taas on toimin­ut eri­no­mais­es­ti). Ja sil­loin har­voin kun ongelmia on, netistä löy­tyy lýhyel­lä googlauk­sel­la läh­es var­masti ohjei­ta. Ehkä olen ollut onnekas.

 23. Pil­vipalvelu­un tarkoite­tun sisäl­lön voi krypta­ta ennekuin sen lähet­tää esim MS:lle. Käytän­nössä siis tekee vir­tu­aaliase­man, joka siirtää sinne laite­tut tiedos­tot kryptat­tuina OneDriveen tmv kan­sion palvelu­un. Vir­tu­aaliase­maa voi käyt­tää kuin mitä muu­ta tahansa ase­maa esim. muistitikkua.

  EncFS tmv. Tarvit­see vain pitää huol­ta avain­tiedos­tos­ta ja salasanasta.

 24. Var­muusko­pi­onti, ver­sion­hallinnoin­ti yms. hoitu­vat parhait­en ver­sion­hallinnoin­ti­sof­t­al­la joka on suun­nitel­tu siten että pro­jek­tia kir­joite­taan use­al­la eri laitteella.

  Ohjelmis­to­jen kehi­tyk­sessä nämä ovat arkipäivää. Niis­sä on monia hyödyl­lisiä omi­naisuuk­sia tek­sti­tiedos­to­jen hallintaan kuten kah­den eri koneel­la käsitel­lyn tiedos­ton ver­sioiden yhdis­tämi­nen. Täl­löin tiedos­to­jen ero­ja ver­rataan ja yhdis­tet­tyyn tiedos­toon tulee halu­tut koh­dat eri ver­sioista. Tämä mah­dol­lis­taa sen, että vaik­ka käytössä ole­val­la koneel­la olisi tiedos­tos­ta van­hen­tunut ver­sio niin sitä voi silti käsitel­lä ja yhdis­tää se myöhem­min uudem­paan ver­sioon tiedostosta.

  Git on yksi suosi­tu­im­mista ilmai­sista ohjelmis­toista tähän ja sitä voi käyt­tää ilman pil­vipalvelua omien konei­den­sa välil­lä taik­ka pil­vipalvelul­la kuten github (ilmaises­sa ver­sios­sa kuka tahansa saa kat­soa kir­joituk­si­asi, mak­sullises­sa tal­len­nusti­lan saa määritel­lä yksi­tyisek­si.) Gitin huono puoli on se, että se ei ymmär­rä binääri­tiedos­to­jen sisältöä eli tämä tiedos­to­jen yhdis­tämi­nen ei toi­mi kun­nol­la office ‑tiedos­to­jen kohdal­la. Muut omi­naisu­udet kyl­läkin toimivat.

 25. JouLa: Sik­sipä val­in­taa koti­in on myös ollut MAC. Saa keskit­tyä itse asi­aan eikä koneen virittämiseen. 

  Mac­it ja BSD:t ovat hie­man parem­min harkit­tu­ja kuin Lin­ux, joka on enem­män kokoel­ma kuin kokon­aisu­us. Toki ilmais-BSD:issä on hie­man enem­män virit­tämistä kuin Macis­sa, mut­ta sekin riip­puu käyt­töjär­jestelmän valin­nas­ta ja eipähän tule vain kor­vat­tua Microsof­t­ia Applel­la. (Ei hait­taa koskaan muis­taa, että Apple voi tehdä asioi­ta, joi­ta Microsoft ei monop­o­li­na voi.)

 26. Tuo­mo:
  Gitin huono puoli on se, että se ei ymmär­rä binääri­tiedos­to­jen sisältöä eli tämä tiedos­to­jen yhdis­tämi­nen ei toi­mi kun­nol­la office ‑tiedos­to­jen kohdalla. 

  Niin, git on hyvä, jos seu­raa­vat ehdot täyt­tyvät: 1. Tiedos­tot ovat tek­sti­tiedos­to­ja 2. Käyt­täjä on sen ver­ran har­jaan­tunut komen­toriv­in käyt­töön että ongel­mati­lanteet hoituvat

  Tässä, yhtään Osmoa aliarvioimat­ta, ei täy­ty kumpikaan. Git ei myöskään inte­groidu mil­lään taval­lisen lop­pukäyt­täjän ymmärtämäl­lä taval­la Officeen, joka muu­tostyöka­lut ovat monille käyt­täjille tuttuja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.