Asumistuen neliövuokrakatto on huono ajatus

Vuokra-asun­toti­lanteen kär­jistymi­nen ja asum­is­tuki­meno­jen voimakas kasvu on nos­tanut yhteiskun­nan asumiseen mak­samia tukia niin paljon, että paineet muut­taa tuk­i­jär­jestelmää ovat kas­va­neet. Niil­lä voi olla suuri vaiku­tus asun­topoli­ti­ikkaan ja asuinaluei­den eriytymiseen.

Kelan pääjo­hta­ja Elli Aal­to­nen esit­ti, että kun­tien pitäisi vas­ta­ta asum­istues­ta, jot­ta niille tulisi kan­nustien pitää asum­is­menot matalalla.

Ainakaan Helsingis­sä asum­is­tu­ki ei riipu lainkaan vuokran suu­ru­ud­es­ta. Korkein hyväksyt­tävä vuokra on niin mata­la, ettei sel­l­aisia asun­to­ja ole. Yksinäisen henkilön on mak­set­ta­va 508 euron ylit­tävä osa vuokras­ta kokon­aan itse – ellei saa toimeen­tu­lo­tukea. Vuokria alen­ta­mal­la asum­is­tuki­menot eivät pienene, mut­ta voivat kyl­lä kas­vaa, jos se lisää pien­i­t­u­lois­t­en vuokralais­ten määrää kunnassa.

En tiedä, kuin­ka kohtu­ullista on olet­taa, että kun­tien päät­täjät ovat kyynisiä pask­i­aisia, mut­ta jos joku sat­tuisi ole­maan, hän huo­maisi, että vält­tääk­seen asum­is­tuki­meno­ja kun­nan pitää huol­ta siitä, että vuokra-asun­to­ja on mah­dol­lisim­man vähän tai ainakin, että niiden vuokrat ovat riit­tävän korkei­ta pitämään köy­hät poissa.

Asum­is­tuki­meno­ja kas­vat­taa vuokral­la asumisen  yleistymi­nen ja se, että työt­tömiä on pudon­nut paljon työ­markki­nat­uelle. Heille asum­is­tu­ki on kiin­teä osa toimeen­tu­loa. Lisäk­si pieni­palkkaisten mah­dol­lisu­ut­ta saa­da asum­is­tukea on paran­net­tu 300 euron suo­jao­su­udel­la, jot­ta työn­teko ylipään­sä kannattaisi.

Hal­li­tus päät­ti, että asum­is­tu­keen tulee kat­to hyväksyt­täville neliövuokrille. Julk­isu­udessa on puhut­tu, että kat­to olisi Helsingis­sä noin 18 €/m2. Saadak­seen täy­den asum­istuen yksi­na­su­val­la on olta­va vähin­tään 28 m2:n kämp­pä.

Koko­vaa­timuk­set pois­tet­ti­in vain muu­ta­ma vuosi sit­ten. Ajatelti­in, että jokainen päät­täköön itse, asuuko mielu­um­min pienessä asun­nos­sa kalli­il­la alueelle vai isom­mas­sa hal­val­la alueel­la. Ajatelti­in myös, ettei asum­istuen tulisi palki­ta kalli­isti asumis­es­ta. Sik­si siinä on korkea kor­vaus­ta­so (80%) ja mata­la enim­mäisvuokra. Nyt ale­taan taas kan­nus­taa isom­paan asuntoon.

Vauhdit­taa seg­re­gaa­tio­ta, että köy­hän on hakeudut­ta­va hal­valle alueelle, joskin isom­paan asuntoon.

Tai siis vauhdit­taisi seg­re­gaa­tio­ta, jos asum­is­tu­ki olisi ain­oa tapa tukea vuokral­la asu­vaa. Pien­i­t­u­loisimpia, esimerkik­si työ­markki­nat­uel­la ole­via pitkäaikaistyöt­tömiä tue­taan myös toimeen­tu­lotuen kaut­ta. Heille on aivan saman­tekevää, mitä asum­istuelle tapah­tuu, kos­ka heil­lä toimeen­tu­lo­tu­ki nousee yhtä paljon kuin asum­is­tuke laskee.

Köy­him­mät voivat siis edelleen jäädä pieni­in asun­toi­hin kalli­isi­in kaupungi­nosi­in, mut­ta pieni­palkkaisten on etsit­tävä isom­pi asun­to halvem­mal­ta alueelta.

Kun­ta mak­saa toimeen­tu­lotues­ta puo­let, joten kun­nal­la on tosi­asi­as­sa jo nyt kan­nustin pyrk­iä siihen, että vuokrat ovat matalia. Siihen ei siis tarvi­ta Elli Aal­tosen ehdot­ta­maa asum­istuen siir­toa kun­tien vastuulle.

Asum­is­tu­ki kor­vaa niin matalia vuokria, ettei se nos­ta vuokrata­soa enem­pää kuin tulo­jen nousu ylipään­sä, mut­ta toimeen­tu­lo­tu­ki on tehnyt vuokra­markki­noil­la pahaa jälkeä – siis vuokralaisen näkökul­mas­ta. Sik­si asum­istuen mak­simineliövuokra ei ter­ve­hdytä asuntomarkkinoita.

On hölmöä, että vähä­varais­ten asum­ista tue­taan kahdel­la jär­jestelmäl­lä, joiden sään­nöt lyövät kor­valle toisi­aan. Hal­li­tus onkin päät­tänyt valmis­tel­la sitä, että asumisen tukem­i­nen siir­retään kokon­aan asum­istuen puolelle. Järkevän tun­tu­inen päämäärä, mut­ta siir­tymä­vai­heessa voi tul­la pahaa jälkeä. Joidenkin taloudelli­nen tilanne muut­tuu todel­la vaikeaksi.

Onko lop­putu­lok­se­na, että pitkäaikaistyöt­tömät pää­tyvät halpoi­hin asun­toi­hin kehyskun­tien vastuulle?

 

= = =

Kir­joi­tus on julka­istu Arvopa­per­ile­hden kolumnina

 

25 vastausta artikkeliin “Asumistuen neliövuokrakatto on huono ajatus”

 1. Asumisen tukemisen voi hoitaa monel­la taval­la. Yksi tapa on, että asum­i­nen tapah­tuu kun­nan tai yleishyödyl­lisen organ­isaa­tion vuokra-asun­nois­sa, joiden vuokrat pide­tään kohtu­ullisi­na. Esim. Hol­lan­nis­sa ja Itä­val­las­sa on pitkät per­in­teet tästä ja asun­not ovat usein halut­tu­ja ja arvostet­tu­ja. Toinen tapa on asum­is­tu­ki, jota mak­se­taan myös yksi­ty­isi­in vuokra-asun­toi­hin. Kol­mas tapa on vuokrasään­te­ly. Sit­ten on vielä vero­tuk­sel­liset tuet asun­non han­k­in­nas­sa ja vai­h­tamises­sa — ja perus­tu­lol­la voisi kor­va­ta kaik­ki muut tuk­i­ta­vat. Mikä yhdis­telmä eri tuk­i­tavoista sit­ten olisi kokon­aisu­u­den kannal­ta paras? Ainakaan Suomen nykyi­nen jär­jestelmä tuskin on mikään optimi.

 2. Paras tapa jär­jestää asum­is­tu­ki olisi kat­taa se suo­raan alueen kiinteistöverosta. 

  Täl­lä taval­la kiin­teistö­jen omis­ta­jat ja asum­istuen saa­jat muo­dostaisi­vat sul­je­tun sil­mukan jos­sa raha kiertää.

 3. Asum­is­tu­ki on itsessään ongel­ma, jos­ta on päästävä. Tutk­i­tusti kaik­ki tuet val­u­vat hin­toi­hin ja asum­is­tu­il­la tue­taan lähin­nä gryn­dere­itä sekä ehkä jonkin ver­ran vuokranan­ta­jia. Ei kovin fik­sua puuhaa.

 4. Onko toimeen­tu­lotuen vuokraa nos­tavas­ta vaiku­tuk­ses­ta jotain näyttöä?

 5. Ville:
  … ja perus­tu­lol­la voisi kor­va­ta kaik­ki muut tuk­i­ta­vat. Mikä yhdis­telmä eri tuk­i­tavoista sit­ten olisi kokon­aisu­u­den kannal­ta paras? Ainakaan Suomen nykyi­nen jär­jestelmä tuskin on mikään optimi.

  Paras on kaikkien tukien kor­vaami­nen perus­tu­lol­la, jon­ka suu­ru­us on 60 % medi­aan­i­t­u­losta, noin net­tona ton­ni kuus­sa (eli viral­lisen köy­hyys­ra­jan suu­ru­inen). Kan­nus­taa mm. yhteisas­umiseen, mikä on aivan hyvä asia. Eir­ty­is­ryh­mät kuten vam­maiset voivat hakea/saada päälle lisä­tukia, jot­ka mielel­lään kor­vamerk­itään tiet­ty­i­hin menoihin.

 6. Lau­ri Korkeao­ja:
  Onko toimeen­tu­lotuen vuokraa nos­tavas­ta vaiku­tuk­ses­ta jotain näyttöä?

  Näytöstä en osaa sanoa, mut­ta kaupunki­laisjär­ki viit­taisi siihen suun­taan, että kun vuokran määräl­lä ei ole väliä, niin sil­lä ei sit­ten ole väliä. Ts. kun vuokran mak­saa joku muu, pain­ot­tuvat asun­non valin­nas­sa läh­es tulkoon kaik­ki muut seikat ennen kuin vuokran kokoa tarvit­see alkaa miet­tiä. Näin ollen jär­jestelmä ohjaa asumaan kalli­isti ja luo lisäk­si kan­nustin­loukku­ju kos­ka sos­su­tuken­sa mm. kalli­isti asumal­la mak­si­moi­neen ihmisen pudo­tus mah­dol­lises­sa työl­listymisti­lanteessa on sitä suurem­pi. Tälle vai­h­toe­htone esim. henkilö, joka asuu kaupun­gin vuokra-asun­nos­sa mah­dol­lisim­man alhaisel­la vuokral­la ja jon­ka kan­nat­taa työl­listyä kos­ka palkkat­u­lo­jen ja hal­van vuokran yhdis­telmä nos­taa henkilön mui­ta työläisiä parem­paan asemaan.

 7. “Onko lop­putu­lok­se­na, että pitkäaikaistyöt­tömät pää­tyvät halpoi­hin asun­toi­hin kehyskun­tien vastuulle?”

  Toiv­ot­tavasti lop­putu­lok­se­na on se, että he, jot­ka nyt ja hyvin toden­näköis­es­ti myös tule­vaisu­udessa elävät kokon­aan yhteiskun­nan tukien varasa, pää­tyvät halpoi­hin asun­toi­hin pois kasvukeskuk­sista, jot­ta asun­top­u­las­ta kär­sivi­in kasvukeskuk­si­in saadaan tilaa niille, joi­ta kasvukeskuk­set tarvit­se­vat ja jot­ka tarvit­se­vat kasvukeskuksia.

 8. Posse G: Paras on kaikkien tukien kor­vaami­nen perus­tu­lol­la, jon­ka suu­ru­us on 60 % medi­aan­i­t­u­losta, noin net­tona ton­ni kuus­sa (eli viral­lisen köy­hyys­ra­jan suu­ru­inen). Kan­nus­taa mm. yhteisas­umiseen, mikä on aivan hyvä asia. Eir­ty­is­ryh­mät kuten vam­maiset voivat hakea/saada päälle lisä­tukia, jot­ka mielel­lään kor­vamerk­itään tiet­ty­i­hin menoihin.

  Tämä olisikin hyvä! Jät­täy­ty­isin heti pois työelämästä ja muut­taisin äiti­ni kämpille.

 9. Daniel Fed­er­ley:
  “Onko lop­putu­lok­se­na, että pitkäaikaistyöt­tömät pää­tyvät halpoi­hin asun­toi­hin kehyskun­tien vastuulle?”

  Toiv­ot­tavasti lop­putu­lok­se­na on se, että he, jot­ka nyt ja hyvin toden­näköis­es­ti myös tule­vaisu­udessa elävät kokon­aan yhteiskun­nan tukien varasa, pää­tyvät halpoi­hin asun­toi­hin pois kasvukeskuk­sista, jot­ta asun­top­u­las­ta kär­sivi­in kasvukeskuk­si­in saadaan tilaa niille, joi­ta kasvukeskuk­set tarvit­se­vat ja jot­ka tarvit­se­vat kasvukeskuksia.

  Samaa mieltä.

  On jär­jetön­tä mak­saa asum­is­tukia (sis. myös toimeen­tu­lo­tu­ki) Helsin­gin eli maan kalli­impi­in kaupungi­nosi­in. En tiedä tämän jär­jet­tömyy­den rahal­lista määrää, eli onko jostakin saatavil­la vaikka­pa postinu­meroit­tain mak­se­tut asum­is- ja toimeentulotuet?

 10. Kalle:
  Asum­is­tu­ki on itsessään ongel­ma, jos­ta on päästävä. Tutk­i­tusti kaik­ki tuet val­u­vat hin­toi­hin ja asum­is­tu­il­la tue­taan lähin­nä gryn­dere­itä sekä ehkä jonkin ver­ran vuokranan­ta­jia. Ei kovin fik­sua puuhaa.

  Vaan kun juuri tämä väite kumottiin.

 11. > paineet muut­taa tuk­i­jär­jestelmää ovat kasvaneet.
  > Niil­lä voi olla suuri vaiku­tus asuntopolitiikkaan
  > ja asuinaluei­den eriytymiseen.

  Olen joskus pohdiskel­lut mil­lainen olisi yhdyskun­tarakenne, jos meil­lä aikoinaan olisi työ­markki­noil­la päädyt­ty ajatuk­seen, että palk­ka alkaa siitä, kun lähdet kotoa töi­hin siihen, kun palaat takaisin.

  – Turhan­päiväi­nen edestakainen liikku­mi­nen työ­paikan ja kodin välil­lä ilman tuotan­nol­lista syytä, vain jär­jestelmän pakot­ta­mana, vähenisi dramaattisesti.
  – Työ­paikat ja asun­not limit­ty­i­sivät yhdyskun­niksi, jois­sa ihmisil­lä olisi aikaa per­heelle ja toinen toisilleen sen sijaan, että istu­vat “työ­matkalla”.
  – Työ­paikat sijoit­tuisi­vat sinne, mis­sä ihmiset asu­vat ja ihmiset sijoit­tuisi­vat sinne, mis­sä työ­paikat ovat.
  – Liikku­vu­us lisääntyisi.

 12. Hei, asum­istuen vuokria nos­ta­va vaiku­tus ei tule pelkästään sen lokaal­ista mar­gin­aal­i­hin­tavaiku­tuk­ses­ta, vaan sil­lä on merk­i­tys­tä kun­tien välillä. 

  Helsingis­sä asum­is­tukea mak­se­taan enem­män kuin esimerkik­si Tam­pereel­la niin, että Helsingis­sä asumisen vai­h­toe­htoiskus­tan­nus on jois­sain tapauk­sis­sa alle puo­let markki­nahin­nan erotuksesta. 

  Kir­joitin asi­as­ta omaan blogi­i­ni. Saa väit­tää vas­taan, mut­ta toivoisin perusteluk­si jotain järkevää.

 13. DVA: Vaan kun juuri tämä väite kumottiin.

  Yhtään vaku­ut­tavaa todis­tus­ta, joka olisi tuon kumon­nut, en ole näh­nyt. Jotain näitä huuhaa sisi­aal­i­ti­eteil­i­jöi­den pähkähul­lu­ja mutu jut­tu­ja kiertää sitkeästi. Niitä usko­van tulee olla uskos­saan vahva.

  1. Tähän tulok­seen pää­tyivät VAT­Tin tutk­i­jat, siis ekon­o­mistit. Aka­teemisel­la talous­blogilla selitet­ti­in teoreettisesti.

 14. Tuo talous­blo­gi oli kyl­lä talous­nol­latutkimuk­sen huip­pua. Siinähän pääar­gu­ment­ti oli, että asum­is­tu­keen käytet­ty verora­ha on pois­sa vuokra-asun­to­jen kokon­aiskysyn­nästä ja siten kumoaa asum­istuen pääomit­tumisen vuokri­in. Samal­la taval­la minä voisin maat­alousekon­o­misti­na kumo­ta maat­aloustuen pääomit­tumisen maanko­rkoon. Riit­tävän suuren maat­aloustuen jäl­keen veron­mak­sajil­la ei ole enää varaa ostaa ruokaa, joten maanko­rko painuu lähtötasolle.

 15. Aka­teemisen talous­blo­gin ole­tus siitä, että vuokrat eivät nouse kos­ka pien­i­t­u­loiset siir­tyvät asum­istuen vuok­si kulut­ta­maan laadukkaampia asun­to­ja on outo; mitä niille aikaisem­mille asun­noille käy? Vai onko väite se, että asum­is­tu­ki nos­taa tuen­saa­jat ostovoima­janal­la muiden yläpuolelle, jol­loin niihen aikaisem­pi­in, tuen­saa­jille kel­paa­mat­tomi­in asun­toi­hin muut­taa ne, jot­ka eivät saa tukea? Ei sekään kauhean oikeu­den­mukaiselta kuulosta…

  Myöskään gryn­derei­den halu rak­en­taa aina vain pienem­piä ja heikko­laa­tuisem­pia uusia asun­to­ja ei oikein vas­taa väitet­tyä mallia, jos­sa kaikkein heikko-osaisimpi­en asun­toku­lu­tuk­sen laatu­ta­so kasvaisi.

  Itse näen asun­tomarkki­nat kaht­e­na janana: toinen kuvaa kaikkia markki­noil­la ole­via asun­to­ja laatu­järjestyk­sessä, toinen ihmisiä mak­sukykyjärjestyk­sessä. Asun­not sit­ten allokoidaan ihmisille samas­sa järjestyksssä huip­ul­ta alka­en, ja asun­to­jen hin­tata­so määräy­tyy asun­toon allokoidun ihmisen mak­sukyvyn mukaan (tai oikeas­t­aan järjestyk­sessä seu­raa­vana alem­pana ole­van ihmisen mak­sukyvyn mukaan). 

  Jos tässä mallis­sa janan alapäätä tue­taan asum­istuel­la, mak­sukyvyn kasvu vas­taavasti nos­taa janan alapään asun­to­jen hin­tata­soa. Vas­taavasti tietysti tulon­si­ir­to vähen­tää yläpään mak­sukykyä, mut­ta kalleimpi­en asun­to­jen halpen­e­m­i­nen ei kauheasti läm­mitä asum­istuen saajaa…

  Täl­lä mallil­la myös Soin­in­vaaran usein esit­tämä väite siitä, että kan­nat­taa rak­en­taa mah­dol­lisim­man laadukkai­ta (kalli­ita) asun­to­ja on myös help­po tode­ta intu­iti­ivis­es­ti oikeaksi.

 16. VATT:n tutkimus tote­si, että yleinen asum­is­tu­ki nos­taa sen asun­non hin­taa vain saman ver­ran kuin muiden asun­to­jen hin­taa, ei sen enem­pää. Se ei lainkaan kiistänyt sitä, että tuki nos­taa kaikkien asun­to­jen hin­taa lisäämäl­lä asun­tokysyn­tää markkinoilla.

  Köy­hät kulut­ta­vat tulois­taan suurem­man osan asumiseen, ja asum­istuen saamisen ehtona on riit­tävän oman asun­non han­kkimi­nen sopi­val­ta paikalta kimp­pa- tai per­hea­sumisen sijaan.

  Kuten Soin­in­vaara kir­joit­taa, toimeen­tu­lotuen asum­is­tu­ki on pahempi. Vuokrasään­te­ly olisi kaikkein pahin. “Edulliset asun­not” tarkoit­taa vuokrasään­te­lyä, joka ei koske kaikkia asun­to­ja. Se on siis siltä väliltä.

  Pois­te­taan muu kuin yleinen asum­is­tu­ki. Kor­vataan sekin perus­tu­lol­la niin pitkälti kuin raask­i­taan. Ihmiset voivat sit­ten käyt­tää niitä raho­ja tärkeämpi­inkin asioi­hin kuin asumiseen.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Tähän tulok­seen pää­tyivät VAT­Tin tutk­i­jat, siis ekonomistit.Akateemisella talous­blogilla selitet­ti­in teoreettisesti.

  Yhtään ei soi häly­tyskel­lot, kun Suomes­sa saadaan muista maista poikkeav­ia tulok­sia? Tuli vain mieleen Suomen pankin johta­ja Sep­po Honkapo­h­jan lausunnot. 😉

 18. DVA: Vaan kun juuri tämä väite kumottiin.

  Ei kumot­tu. Lukekaa se VATT:n tutkimus­pa­peri ja sitä seu­ran­nut keskustelu. 

  Selkeästi ja ytimekkäästi todet­tu mm. tässä:

  VATT:n tutkimus:
  VATT:n tutkimus tote­si, että yleinen asum­is­tu­ki nos­taa sen asun­non hin­taa vain saman ver­ran kuin muiden asun­to­jen hin­taa, ei sen enem­pää. Se ei lainkaan kiistänyt sitä, että tuki nos­taa kaikkien asun­to­jen hin­taa lisäämäl­lä asun­tokysyn­tää markkinoilla.

  Ja näin. Hel­vetin turhaut­tavaa ollut taas koko keskustelu.

  VATT:n tutkimus:
  Pois­te­taan muu kuin yleinen asum­is­tu­ki. Kor­vataan sekin perus­tu­lol­la niin pitkälti kuin raask­i­taan. Ihmiset voivat sit­ten käyt­tää niitä raho­ja tärkeämpi­inkin asioi­hin kuin asumiseen.

  Samaa mieltä, mut­ta tämähän ei onnis­tu, kos­ka virkakyösti on sitä mieltä, että köy­häl­lä ei saa olla valin­nan­va­paut­ta, hän ei saa kara­ta Kain­u­useen kalas­ta­maan ja ryyp­päämään yhteiskun­nan varoil­la, vaan on kitu­utet­ta­va mielel­lään kallis­sa asun­nos­sa työssäkäyvien keskel­lä ja tun­net­ta­va alemmuutta.

  Noin mak­sa­jan roolis­sa sanois­in, että karatkoon Kain­u­useen. Siinä para­nee kaikkien elämän­laatu, kun rellestämi­nen ja epämääräi­nen vuorokausiryt­mi siir­tyy kalli­o­lais­es­ta ker­rostalon­aa­pu­rus­tos­ta kain­u­u­laiseen mökkiin.

 19. Osmo Soin­in­vaara:
  Tähän tulok­seen pää­tyivät VAT­Tin tutk­i­jat, siis ekonomistit.Akateemisella talous­blogilla selitet­ti­in teoreettisesti.

  Joo, sinäkin.

 20. Ai, että kun on iha­nia kom­ment­te­ja. Kun tutkimus­tu­los ei vas­taa omaa _mielipidettä_, niin se onkin nol­latutkimus­ta ja huuhaata.

  Mut­ta tot­ta­han toki Kaup­pale­hteä kahvi­tauol­la pos­sumunkin lomas­sa selail­lut kom­men­taat­tori tietää, että vain _mielipiteillä_ on väliä ja eri­tyis­es­ti hänen _mielipiteellä_ on väliä.

 21. DVA:
  Ai, että kun on iha­nia kom­ment­te­ja. Kun tutkimus­tu­los ei vas­taa omaa _mielipidettä_, niin se onkin nol­latutkimus­ta ja huuhaata.

  Ei vaan että Eerolan ja Lyytikäisen tutkimus ei edes ottanut kan­taa siihen, vaikut­taako asum­is­tu­ki yleiseen vuokrata­soon. Joku vain teki tutkimuk­ses­ta väärän tulkin­nan ja se lähti elämään omaa elämään­sä, kuten tämänkin blogikir­joituk­sen kom­menteista huomataan.

  Vasti­neessaan Virénille Eero­la ja Lyytikäi­nen totea­vat mm. “Vaik­ka tuki ei nos­taisi tuen saa­jan vuokraa ver­rat­tuna kaikki­in mui­hin, on tietysti mah­dol­lista, että tuki nos­taa kaikkien vuokria. Kuten Viren toteaa, on toden­näköistä, että asum­istuen seu­rauk­se­na yleinen vuokrata­so on korkeampi.”

  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/debatti-asumistuki-kohdentuu-tuensaajille/HKNF2xkq

  Arvaan jo nyt, että tätä ratakiskoa saa taas vään­tää uud­estaan ja uud­estaan vaik­ka kuin­ka mon­ta vuot­ta. “Oli se Vat­tin tutkimus sil­loin ja sen mukaan asum­is­tu­ki ei vaiku­ta vuokriin.”

 22. K‑Veikko:
  > paineet muut­taa tuk­i­jär­jestelmää ovat kasvaneet.
  > Niil­lä voi olla suuri vaiku­tus asuntopolitiikkaan
  > ja asuinaluei­den eriytymiseen.

  Olen joskus pohdiskel­lut mil­lainen olisi yhdyskun­tarakenne, jos meil­lä aikoinaan olisi työ­markki­noil­la päädyt­ty ajatuk­seen, että palk­ka alkaa siitä, kun lähdet kotoa töi­hin siihen, kun palaat takaisin.

  – Turhan­päiväi­nen edestakainen liikku­mi­nen työ­paikan ja kodin välil­lä ilman tuotan­nol­lista syytä, vain jär­jestelmän pakot­ta­mana, vähenisi dramaattisesti.
  – Työ­paikat ja asun­not limit­ty­i­sivät yhdyskun­niksi, jois­sa ihmisil­lä olisi aikaa per­heelle ja toinen toisilleen sen sijaan, että istu­vat “työ­matkalla”.
  – Työ­paikat sijoit­tuisi­vat sinne, mis­sä ihmiset asu­vat ja ihmiset sijoit­tuisi­vat sinne, mis­sä työ­paikat ovat.
  – Liikku­vu­us lisääntyisi.

  Type­r­ien työ­matkavähen­nys­ten pois­t­a­mi­nen aut­taa tähän ongel­maan. Toki samal­la tule pois­taa älytön liiken­teen verotus. 

  Jos joku halu­aa tukea työ­matkaa, se kuu­luu työ­nan­ta­jalle. Esimerkik­si ne fir­mat, yht­enä toki val­tio, joka siirtää henkilökun­taa paikkakunnal­ta toiselle, voi hyvin mak­saa kus­tan­nuk­set päivära­hoina tai ilmaise­na asumise­na, kuten mon­es­sa muus­sa maas­sa toimitaan.

 23. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­sä toises­sa maas­sa on saman­lainen asumistukikärjestelmä.

  Ihan hyvä kysymys.
  Asian voisi myös kysyä toisinpäin:
  Eikö kaikissa (meitä parem­mis­sa) mais­sa ole sama systeemi?
  Ehkä tästä asi­as­ta olisi hyvä ottaa selvää, niin keskustelus­ta tulisi laadukkaampaa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *