DriveNow haastaa CityCarClubin

OP-ryh­mä lan­see­ra­si tois­sa päi­vä­nä (24.5.) Hel­sin­kiin BMW:n Dri­ve­Now yhteis­käyt­tö­au­to- tai auton­vuo­raus­pal­ve­lun, miten asian vain halu­aa näh­dä. Pal­ve­lu toi­mii Hel­sin­gin ydin­a­lueil­la ­ Kai­vo­puis­to – Käpy­lä – Las­si­la – Munk­ki­nie­mi – Laut­ta­saa­ri. Myös Sel­loon ja len­toa­se­mal­le voi men­nä. Alu­een ulko­puo­lel­la saa ajaa, mut­ta auto pitä palaut­taa täl­le alu­eel­le. Kyse on BMW:n euroo­pan­laa­jui­ses­ta kaupunkiautokonseptista.Siinä on pal­jon samaa kuin kaupunkifillareissa.

Las­ku­tus on minuut­ti­poh­jai­nen, 57 sent­tiä minuu­til­ta. Se sisäl­tää kai­ken pait­si ei nyt tie­ten­kään park­ki­sak­ko­ja ja sen sel­lais­ta. Auton jät­tä­mi­ses­tä len­toa­se­mal­le jou­tuu mak­sa­maan 7,90 € yli­mää­räis­tä. Pysä­köi­dä saa kaik­kial­le, mihin auton saa ilmai­sek­si, mukaan luet­tu­na kaik­ki asu­kas­py­sä­köin­ti­pai­kat (autois­sa on Z‑tunnus niin kuin CityCarClu­bil­la­kin). Ydin­kes­kus­tas­sa ei näi­tä ilmai­sia paik­ko­ja ole, joten aivan ydin­kes­kus­taan autoa ei voi jät­tää.  Tätä en kui­ten­kaan tun­ne tar­kas­ti. Kuvit­te­li­si, että sovit­tai­siin jos­tain nimik­ko­pai­kois­ta kes­kus­tan park­ki­hal­leis­sa niin, että Stoc­kal­ta voi­si tuo­da ostok­set kotiin.

Vähän tun­tuu tuo hin­ta kal­liil­ta. Ber­lii­nis­sä se on 31 snt ja Tuk­hol­mas­sa 41 snt minuu­til­ta. Se on toki tak­sia hal­vem­pi, mut­ta ei olen­nai­ses­ti. Uber-kyy­din saa suun­nil­leen samal­la hin­nal­la ja vuo­den kulut­tua sii­tä­kin vaih­toeh­dos­ta pois­tu­vat lail­li­suu­teen liit­ty­vät epäselvyydet.

Väi­tän, että hin­ta on voi­ton­mak­si­moin­ti­pis­teen ylä­puo­lel­la ja sik­si ennus­tan, että se tulee tuos­ta vie­lä laskemaan.

CityCarClu­bil­le tuo muo­dos­taa mel­koi­sen haas­teen. En tie­dä, mon­ta­ko autoa CityCarClu­bil­la on nyt, mut­ta veik­kai­sin mää­räk­si jotain vähän yli 30. OP/BMW aloit­taa heti 150 autolla.

CityCarClu­bin hin­noit­te­lu on 10 €/tunti + 4 €/kerta, min­kä lisäk­si tulee kuu­kausi­mak­su tilauk­ses­ta. Pie­nin vuo­krausai­ka on kui­ten­kin kak­si tun­tia. Lisäk­si auton palaut­ta­mi­nen eri paik­kaan kuin mis­tä sen otti mak­saa 10 €. Ilman kuu­kausi­mak­sua hin­ta on 15 €/tunti. Tähän sisäl­tyy ajoa 20 km/tunti. Lopuis­ta menee kilo­met­ri­poh­jai­nen veloi­tus. Pal­jon käyt­tä­vät saa­vat näi­hin mak­sui­hin alennuksia.

Jos oli­sin CityCarClu­bin toi­ma­ri, vas­tai­siin haas­tee­seen muut­ta­mal­la yhtiön hin­noit­te­lustra­te­gi­aa. Pois­tai­sin tuon kah­den tun­nin rajoi­tuk­sen koko­naan, mut­ta pitäi­sin nel­jän euron avaus­mak­sun voimassa.

CityCarClu­bin kah­den tun­nin mini­mi joh­tuu lii­an hyväs­tä pal­ve­lu­ta­sos­ta. Minä esi­mer­kik­si saan tän­ne Kata­ja­no­kal­le lyhyel­lä varoi­tusa­jal­la juu­ri sel­lai­sen auton kuin haluan. Se tar­koit­taa, että yhtiö jou­tuu koko ajan siir­te­le­mään auto­ja, ja se mak­saa. Auton voi­si antaa pal­jon hal­vem­mal­la, jos tilaa­ja ottaa auton siel­tä, mis­sä se jo on. Se tie­tys­ti mer­kit­si­si, että toi­min­ta-alue supis­tui­si vähän saman­lai­sek­si kuin Dri­ve­Now ‑pal­ve­lul­la­kin. Kau­pun­ki­mai­set pal­ve­lut toi­mi­vat vain kaupungissa.

Voi tie­tys­ti olla kak­si hin­taa, jois­ta hal­vem­paan pää­see, kun ottaa auton siel­tä mis­sä se on, mut­ta sil­loin näis­tä muis­ta jou­tuu peri­mään entis­tä suu­rem­man mak­sun, kos­ka nyt tie­tys­ti osa autois­ta on nyt­kin val­miik­si oikeal­la paikalla.

Autoa omis­ta­ma­ton toi­voi­si jous­ta­vaa auton vuo­kraus­pal­ve­lua eri­tyi­ses­ti Hel­sin­gin ulko­puo­lel­le, rau­ta­tie­a­se­mien tun­tu­maan. Junal­la Tam­pe­reel­le ja autol­la Ylö­jär­vel­le. Olen ymmär­tä­nyt, että OP-ryh­mä suun­nit­te­lee laa­jen­ta­mis­ta tähän suuntaan.

Yhteis­käyt­tö­au­tois­sa joka tapauk­ses­sa on kau­pun­ki­au­toi­lun tule­vai­suus. Se sääs­tää eri­tyi­ses­ti autoi­lun suu­rim­mas­sa kus­tan­nuk­ses­sa, pysä­köin­nis­sä. Tai­sim­me saa­da Hel­sin­kiin taas yhden tahon, joka vaa­tii pysä­köin­nin kus­tan­nuk­sen peri­mis­tä autoi­li­joil­ta itsel­tään sen sijaan, että se sosia­li­soi­daan kaik­kien maksettavaksi.

Se tekee myös mah­dol­li­sek­si siir­tää autoi­lu kau­pun­geis­sa säh­kö­au­toi­hin, vaik­ka lan­del­le säh­kö­au­tol­la ei vie­lä vähän aikaan pää­si­si­kään. Kun Hel­sin­ki tii­vis­tää kaa­voi­tus­ta, pako­put­kien levit­tä­mien myrk­ky­jen mer­ki­tys koros­tuu. Sama kos­kee kaik­kia mui­ta­kin kau­pun­ke­ja. Parii­si eräi­den mui­den kau­pun­kien kans­sa on teh­nyt jo pää­tök­sen die­sel­hen­ki­lö­au­to­jen kiel­los­ta. Muut kau­pun­git seuraavat.

 

29 vastausta artikkeliin “DriveNow haastaa CityCarClubin”

 1. Olen käyt­tä­nyt Eko­ren­tiä pari vuot­ta: pysä­köin­ti­paik­ko­ja ei ole ihan yhtä pal­jon, mut­ta tun­ti­ve­loi­tus on alle kol­mas­osa (11e/h) ver­rat­tu­na tähän uuteen DriveNow:hon (34,20e/t).

 2. Jos yhteis­käyt­tö­au­ton ajaa työ­mat­kal­laan illal­la kau­pun­gin rau­ta­tie­a­se­mal­ta haja-asu­tusa­lu­eel­la ole­van kotin­sa pihaan, kuka tuo sen takai­sin kau­pun­kiin ennen seu­raa­vaa aamua, jos sitä oli tar­koi­tus kenen­kään muun käyttää?

  Ja toi­sin­päin, kun yhteis­käyt­tö­au­to on aikai­sin aamul­la jätet­ty kau­pun­kiin rau­ta­tie­a­se­man vie­reen, kuka vie auton takai­sin haja-asu­tusa­lu­eel­le seu­raa­val­le tar­vit­si­jal­le, jon­ka pitäi­si läh­teä töi­hin hie­man myöhemmin?

 3. Hyvä paran­nus. Kat­se­lin kateel­li­se­na kun Tuk­hol­mas­sa asu­va kave­ri­ni näyt­ti pai­kal­lis­ta pal­ve­lu­tar­jon­taa — auto­ja riit­tää niin pal­jon ettei tar­vit­se miet­tiä saa­ta­vuut­ta etu­kä­teen. Se mikä näis­tä vie­lä puut­tuu on se “mök­ki­vii­kon­lop­pu” ‑use casen rat­kai­su. Arki­au­toi­lu­tar­peis­ta sel­viäi­si yhteis­käyt­tö­au­tol­la mai­nios­ti, mut­ta kun n. ker­ran kuus­sa menee lan­del­le vii­kon­lo­puk­si, tulee hin­ta aina­kin ccc:lla lii­an kal­liik­si. Hal­vem­paa oli­si ottaa vuo­kra-auto, mut­ta kukaan pal­ve­lun­tar­joa­ja ei vie­lä vali­tet­ta­vas­ti yhdis­te­le näi­tä että sai­si samal­ta luu­kul­ta. Ehkä vie­lä jonain päivänä.

 4. aiheen vie­res­tä: Jah­ka Uber muut­tuu lail­li­sek­si muut­tu sekin kal­lii­mak­si. Sen alhai­nen hin­ta ei perus­tu sii­hen että jae­taan resurs­sia vaan sii­hen että ei mak­se­ta vero­ja, asian mukai­sia vakuu­tuk­sia yms. Lail­li­ses­ti se oli­si vain mar­gi­naa­li­ses­ti hal­vem­pi kuin teksi

 5. Dri­ve­Now haas­taa GoNow:n. CityCarClub, Eko­rent ja 24Rent pai­ni­vat samas­sa hin­noit­te­lu mal­lis­sa ja tar­joa­vat auto­ja vähän pidem­piin varauksiin.

  CityCarClub on pit­kään haas­ta­nut ihan itse itsen­sä, kun ei saa­nut toi­min­taan­sa sanee­rat­tua ajois­sa. Nyt hin­nat ovat lii­an kovat, ideat hukas­sa ja taas uuden­kar­heat autot, joi­den kus­tan­nuk­sia ei saa mil­lään kui­tat­tua. Saa näh­dä kuin­ka kau­an Pek­ka Pere jak­saa har­ras­taa yhteis­käyt­tö­au­toi­lua. Aika kal­lis harrastus.

 6. Kyl­lä se niin on että jos vain on varaa omis­taa omaa autoa, niin se kanat­taa teh­dä vaik­ka mat­ko­ja tuli­si vain joku 5000 km vuodessa.

 7. Nyt hin­nat ovat lii­an kovat, ideat hukas­sa ja taas uuden­kar­heat autot, joi­den kus­tan­nuk­sia ei saa mil­lään kui­tat­tua. Saa näh­dä kuin­ka kau­an Pek­ka Pere jak­saa har­ras­taa yhteis­käyt­tö­au­toi­lua. Aika kal­lis harrastus. 

  Osa yhteis­käyt­tö­au­to­fir­mois­ta on pys­ty­tet­ty kyt­tää­mään tilai­suut­ta saa­da yhteis­kun­nan tukia esi­mer­kik­si sii­nä tapauk­ses­sa, että pää­si­si osak­kaak­si johon­kin jouk­ko­lii­ken­net­tä, kau­pun­ki­pyö­riä ja kimp­pa­tak­se­ja yhdis­te­le­vään “liik­ku­mi­nen pal­ve­lu­na” (MaaS)-pakettiin auton­vuo­kraa­ja­pal­ve­luos­a­puo­lek­si. Jos täl­lai­set eivät kun­nol­la toteu­du tai nii­tä ei kau­pun­gin rahois­ta tue­ta, useim­mat jos eivät jopa kaik­ki yhteis­käyt­tö­au­to­fir­mat vetä­vät bluf­fin­sa pois.

 8. R.Silfverberg:
  Kyl­lä se niin on että jos vain on varaa omis­taa omaa autoa, niin se kan­nat­taa teh­dä vaik­ka mat­ko­ja tuli­si vain joku 5000 km vuodessa. 

  5000 km vuo­des­sa ei enää ole tila­päis­käyt­töä vaan aset­tuu johon­kin työ­mat­ka-autoi­li­jan ajo­ki­lo­met­ri­haa­ru­kan ala­ra­jan lähel­le. Täl­löin siis työ­mat­ka on kovin lyhyt tai osa työ­mat­kois­ta teh­dään julkisilla.

 9. Ei läh­de len­toon. Näil­lä rat­kai­suil­la ei mitään lisä­ar­voa jouk­ko­lii­ken­teen, tak­sin, vuo­kra-auton tai oman auton rin­nal­la. Mak­san omas­ta autos­ta 470€/kk koko­nais­kus­tan­nus­ta 18000–20000 km suo­rit­teel­la vuo­des­sa. Tuos­ta sum­mas­ta yli puo­let tulou­tuu Val­tion kas­saan veroi­na ja mak­sui­na. Mui­ta lii­ken­ne­muo­to­ja käy­tän satunnaisesti.

 10. Kii­tos Osmo hyväs­tä ja ana­lyyt­ti­ses­tä blogipostauksesta!

  Avai­sin hie­man eri Dri­ve­Now mai­den hin­tae­ro­ja, Köö­pen­ha­mi­nas­sa pal­ve­lun hin­ta on 0,54€/min (4 DKK/min) ja Tuk­hol­mas­sa taas 0,46–0,51€/min (4,5–5 SEK/min) auto­mal­lis­ta riip­puen. Suo­men hin­noit­te­lu, 0,57€ auto­mal­lis­ta riip­pu­mat­ta, edus­taa samaa poh­jois­mais­ta hintatasoa. 

  Oli­si toki mah­ta­vaa jos voi­sim­me tar­jo­ta Dri­ve­Now-pal­ve­lun samaan hin­taan kuin Sak­sas­sa, mut­ta autoi­lun kus­tan­nuk­set ovat vali­tet­ta­vas­ti Suo­mes­sa sel­keäs­ti kor­keam­mat. Samas­ta syys­tä­hän pal­jon käy­tet­ty­jä auto­ja hae­taan Sak­sas­ta Suomeen.

  Mie­les­täm­me yksin­ker­tai­nen hin­noit­te­lu hel­pot­taa yhteis­käyt­tö­au­to­jen tun­ne­tuk­si teke­mis­tä kulut­ta­jil­le. Suun­ni­tel­mis­sam­me on toki kehit­tää hin­noit­te­lua jat­kos­sa ja tar­jo­ta eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja sitä mukaa kun palvelu
  tulee kulut­ta­jil­le tutuksi.

 11. Mik­ko Num­me­lin: 5000 km vuo­des­sa ei enää ole tila­päis­käyt­töä vaan aset­tuu johon­kin työ­mat­ka-autoi­li­jan ajo­ki­lo­met­ri­haa­ru­kan ala­ra­jan lähel­le. Täl­löin siis työ­mat­ka on kovin lyhyt tai osa työ­mat­kois­ta teh­dään julkisilla.

  5000 kilo­met­riä ei ole oikeas­ti kuin vuo­den aika­na 8–10 käyn­tiä kesä­mö­kil­lä Kes­ki-Suo­mes­sa + pari lyhyem­pää keik­kaa sii­hen pääl­le joten ei tuo­hon ajo­suo­rit­tee­seen miten­kään päi­vit­täin tar­vit­se kus­kin pen­kil­lä istua. 

  Mut­ta jos ver­tai­lee pal­ve­lui­den hin­to­ja Sak­sas­sa ja Suo­mes­sa niin kyl­lä nuo erot pitäi­si var­maan­kin suh­teut­taa itse auton kus­tan­nuk­seen Sak­sas­sa ja Suo­mes­sa eikä vain ver­ra­ta pelk­kää minuu­tin hintaa.

 12. Suo­men sai­ras sys­tee­mi kirei­nä vero­kan­toi­neen tekee lähes kai­ken muun kuin tee-se-itse tai itse­pal­ve­lun jo läh­tö­koh­tai­ses­ti kan­nat­ta­mat­to­mak­si. Suo­ma­lai­nen kes­ki­tu­loi­nen työs­sä­käy­vä saa run­saat 3000€/kk brut­toa ja työ­elä­ke­läi­nen 1600€/kk. Sosi­aa­lie­tuuk­sil­la elä­vil­lä sum­mat ovat mer­kit­tä­väs­ti pienempiä.

 13. >aiheen vie­res­tä: Jah­ka Uber muut­tuu lailliseksi …

  Tähän voi­si vie­lä lisä­tä sen, että tätä nykyä Ube­rin kyy­tien hin­taa sub­ven­toi­daan sijoit­ta­jien rahoil­la sil­lä aja­tuk­sel­la, että näin saa­daan val­lat­tua mark­ki­nao­suut­ta, lopul­li­se­na pää­mä­rä­nä yksi­tyi­nen mono­po­li. Tämä perus­tuu sovel­let­tuun ‘network effect’iin so. sii­hen, että pal­ve­lu tulee sitä arvok­kaam­mak­si käyt­tä­jil­le mitä enem­män sil­lä on käyt­tä­jiä. Näin käy Ube­rin tapauk­ses­sa sik­si, että pal­ve­lun suu­rem­pi käyt­tä­jä­mää­rä hou­kut­te­lee enem­män kul­jet­ta­jia, joka taas hou­kut­te­lee enem­män käyt­tä­jiä, … Tämän vuok­si Ube­rin tapai­nen kyy­din­vä­li­tys­pal­ve­lu (tai mikä tahan­sa ‘mul­ti-sided mar­ket’ jos­sa on omi­aan syn­ty­mään mono­po­li) ei oikein sovel­lu nor­maa­lik­si lii­ke­toi­min­nak­si; kyy­din­vä­li­tyk­ses­sä voi­si vaih­toeh­to yksi­tyi­sen yri­tyk­sen mono­po­lil­le ehkä olla tiu­kas­ti sää­del­ty, voit­toa tuot­ta­ma­ton kul­jet­ta­jien osuuskunta (?).

 14. rt58742:
  Ube­rin kyy­tien hin­taa sub­ven­toi­daan sijoit­ta­jien rahoil­la sil­lä aja­tuk­sel­la, että näin saa­daan val­lat­tua mark­ki­nao­suut­ta, lopul­li­se­na pää­mä­rä­nä yksi­tyi­nen mono­po­li. Tämä perus­tuu sovel­let­tuun ‘network effect’iin so. sii­hen, että pal­ve­lu tulee sitä arvok­kaam­mak­si käyt­tä­jil­le mitä enem­män sil­lä on käyt­tä­jiä. Näin käy Ube­rin tapauk­ses­sa sik­si, että pal­ve­lun suu­rem­pi käyt­tä­jä­mää­rä hou­kut­te­lee enem­män kul­jet­ta­jia, joka taas hou­kut­te­lee enem­män käyt­tä­jiä, … Tämän vuok­si Ube­rin tapai­nen kyy­din­vä­li­tys­pal­ve­lu (tai mikä tahan­sa ‘mul­ti-sided mar­ket’ jos­sa on omi­aan syn­ty­mään mono­po­li) ei oikein sovel­lu nor­maa­lik­si liiketoiminnaksi; 

  Ei kai Ube­ris­ta tule pit­kän pääl­le mono­po­lia aina­kaan met­ro­po­leis­sa, mis­sä kul­jet­ta­jia riit­tää useal­le toi­mi­jal­le (kuten Hel­sin­ki Suo­mes­sa). Mul­ti-sided mar­ke­teis­ta on havait­tu, että pelk­kä ver­kos­toe­fek­ti ei rii­tä, vaan mono­po­lin syn­ty­mi­sel­lä on myös mui­ta vält­tä­mät­tö­miä edel­ly­tyk­siä: kor­keat vaih­ta­mis­ku­lut ja kulut­ta­jien eri­lais­tu­neet tar­peet. Sekä kul­jet­ta­jan että käyt­tä­jän on kui­ten­kin vai­va­ton­ta vaih­taa Lyf­tiin tai Didi Chuxin­giin, jos se tar­jo­aa vähän parem­man hin­nan. Ja käyt­tä­jän tar­peet ovat tak­si­toi­min­nas­sa … no, mel­ko yhtenevät.

  Odo­tan kysy­mys­merk­ki­nä Ube­rin stra­te­gian pal­jas­tu­mis­ta, kos­ka kuten sanoit, Uber sub­ven­toi hin­to­ja. Jos­sain vai­hees­sa se jou­tuu samal­le läh­tö­vii­val­le kuin muut taksiyritykset.

  Tuup Oy:n Kyy­ti-pal­ve­lu sen­tään pys­tyy aidos­ti tar­joa­maan tak­si­kyy­din hal­vem­mil­la kus­tan­nuk­sil­la. Tuli­si­ko menestymään?

  1. Ube­rin edul­li­suus perus­tuu emo­yh­tiön sub­ven­tion ohel­la sii­hen, että kus­kit ovat ajos­sa 40 minuuttia/tunti, kun tämän mei­dän tak­si­jär­jes­tel­mäm­me tak­sit ovat ajos­sa 20 min/tunti. Uber käyt­tää tämän vuo­si­tu­han­nen tek­niik­kaa, tak­sin tilaus­jär­jes­tel­mä vii­me vuo­si­tu­han­nen tek­niik­kaa. Pie­ne­nä vih­jee­nä suo­ma­lai­sil­le tak­seil­le. Tuo­ta Ube­rin peri­aa­tet­ta voi hyvin kopioi­da ja siir­tää oma jär­jes­tel­mä täl­le vuosituhannelle.
   Niin­pä työn osuus mat­kas­ta on puo­let sii­tä, mitä perus­tak­seil­la. Tuo network effect sisäl­tää sen aivan kun­nial­li­sen tavoit­teen, että kun asiak­kai­ta ja kul­jet­ta­jia on enem­män, jär­jes­tel­män tehok­kuus para­nee ja tuo 40 minuut­tia on nos­tet­ta­vis­sa 50 minuu­tik­si samal­la kun ajos­ta pie­nem­pi osuus on ajoa asik­kaan luo, kos­ka lähin vapaa kus­ki löy­tyy lähempää.

 15. Mak­sa­vat­ko Dri­ve­Now ja CityCarClub park­kee­rausoi­keu­des­ta jotakin?

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kyl­lä molem­mat mak­sa­vat pysä­köin­nis­tä, enem­män kuin asukaspysäköijät.

  Kym­men­ker­tai­ses­ti? Niin­kuin on ollut aikai­sem­min yri­tys­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hinta?

  1. En tie­dä tark­kaan, mitä mak­sa­vat, mut­ta ole­tan, että mak­sa­vat yri­tys­py­sä­köin­nin hin­nan. Se ei kui­ten­kaan ole lähes­kään kym­men­ker­tai­nen asu­kas­py­sä­köin­nin hin­taan, enää. En ymmärfrä aja­tus­ta, että yhteis­käyt­tö­au­to­jen pitäi­si mak­saa pysä­köin­nis­tä enem­män, kos­ka ne vähen­tä­vät pysä­köin­ti­paik­ko­jen tarvetta.

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Pie­ne­nä vih­jee­nä suo­ma­lai­sil­le tak­seil­le. Tuo­ta Ube­rin peri­aa­tet­ta voi hyvin kopioi­da ja siir­tää oma jär­jes­tel­mä täl­le vuosituhannelle.

  Niin, ja kai­pa sil­lä samal­la tak­sil­la voi­si ajaa Ube­ria hil­jai­sem­paan aikaan. Kan­nat­ta­vam­paa tie­tys­ti oli­si jos IT tuo­tet­tai­siin osuuskuntaidealla.

 18. Suo­ma­lai­sen tak­si­jär­jes­tel­män perus­a­ja­tus on auto­jen saa­ta­vuus. Sii­hen on siis sisään­ra­ken­net­tu se kyy­din odot­ta­mi­nen. Ajos­sa ole­va auto ei voi läh­teä asiak­kaan luo heti tilauksesta. 

  Mat­ka­pal­ve­lun asiak­kaat, joi­ta siis pal­ve­le­vat lähes jat­ku­vas­ti ajos­sa ole­vat autot, valit­ta­vat aika ajoin Hesa­rin­kin ylei­sön­osas­tos­sa miten kyy­tiä jou­tuu jos­kus odot­ta­maan 1–2 tun­tia ja kokouk­sis­ta pitää läh­teä kes­ken kai­ken, että pää­see kotiin. Tämä on sen tol­pal­la sei­so­mi­sen vaihtoehto. 

  Myös­kään per­jan­tain ja lau­an­tain väli­se­nä yönä ei kai hir­veäs­ti näy auto­ja tol­pal­la sei­so­mas­sa ja sekin aiheut­taa aina jos­kus muti­naa asiak­kai­den kes­kuu­des­sa. Kun samaan aikaan pitäi­si aina olla auto­ja sei­so­mas­sa, mut­ta hin­nan pitäi­si olla sel­lai­nen, ettei se kata sei­so­mi­sen kus­tan­nuk­sia, vaan ainoas­taan sen kyy­din kulut.

  1. Myös­kään per­jan­tain ja lau­an­tain väli­se­nä yönä ei kai hir­veäs­ti näy auto­ja tol­pal­la sei­so­mas­sa ja sekin aiheut­taa aina jos­kus muti­naa asiak­kai­den keskuudessa. 

   Haluan kyl­lä vähän puo­lus­taa Ube­rin logiik­kaa. Hehän vär­vää­vät mylös sivu­toi­mi­sia auto­no­mis­ta­jia heit­tä­mään keik­kaan ruuh­ka-aikoi­na. Kiin­tei­den tak­siu­lu­pien jär­jes­tel­mä ei jous­ta, Ube­rin kal­tai­nen jär­jes­tel­mä jous­taa niin, että noi­hin ruuh­ka­tun­tei­hin tulee lisää tar­jon­taa. Oli­si erit­täin perus­tel­tua aloit­taa tak­si­toi­min­nan vapau­tus sii­tä, että vii­kon­lop­pu­öi­nä Uber tai sen kal­tai­nen toi­mi­ja voi­si aloit­taa vaik­ka heti.
   Tämä saa­ta­vuuson­gel­ma on var­maan tot­ta pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la, mut­ta Hel­sin­gis­sä ei pitäi­si olla vai­kea­ta huo­leh­tia saa­ta­vuu­des­ta, vaik­ka tak­sit oli­si­vat enem­män ajos­sa ja vähem­män tol­pal­la. Ube­rin hin­nat myös vaih­te­le­vat ruuh­ka­ti­lan­teen mukaan, mikä vai­kut­taa sekä arjon­taan (useam­pik sivu­toi­mi­nen kus­ki läh­tee kei­kal­le) että kysyn­tää: vii­del­lä eurol­la voin ottaa ube­rin ravin­to­las­ta, hin­nan nous­tua kah­dek­saan euroon pää­dyn käyt­tä­mään sporaa.

 19. Mik­ko Num­me­lin: 5000 km vuo­des­sa ei enää ole tila­päis­käyt­töä vaan aset­tuu johon­kin työ­mat­ka-autoi­li­jan ajo­ki­lo­met­ri­haa­ru­kan ala­ra­jan lähel­le. Täl­löin siis työ­mat­ka on kovin lyhyt tai osa työ­mat­kois­ta teh­dään julkisilla.

  Tuol­la 5000 km tar­koi­tin lähin­nä elä­ke­läi­siä joil­la ei ole työ­mat­ko­ja. He luo­pu­vat autos­taan yleen­sä vas­ta kun leku­ri ei enää puol­la korttia.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Haluan kyl­lä vähän puo­lus­taa Ube­rin logiik­kaa. Hehän vär­vää­vät mylös sivu­toi­mi­sia auto­no­mis­ta­jia heit­tä­mään keik­kaan ruuh­ka-aikoi­na. Kiin­tei­den tak­siu­lu­pien jär­jes­tel­mä ei jous­ta, Ube­rin kal­tai­nen jär­jes­tel­mä jous­taa niin, että noi­hin ruuh­ka­tun­tei­hin tulee lisää tar­jon­taa. Oli­si erit­täin perus­tel­tua aloit­taa tak­si­toi­min­nan vapau­tus sii­tä, että vii­kon­lop­pu­öi­nä Uber tai sen kal­tai­nen toi­mi­ja voi­si aloit­taa vaik­ka heti.

  Nau­lan kan­taan! Itse­kin voi­sin hyvin ryh­tyä Uber (tai muu vas­taa­va sys­tee­mi) kus­kik­si vii­kon­lop­puil­tai­sin jos ei ole muu­ta menoa. Lail­li­suuson­gel­mat vaan estä­vät tämän. Mut­ta tämä­kin asia onnek­si kor­jaan­tuu lopul­ta. Sii­nä vai­hees­sa kyy­din saa­ta­vuus pait­si para­nee oleel­li­ses­ti lau­an­tai-iltai­sin, niin kyy­ti myös halpenee.
  Sit­ten kun kyy­ti­ja­ko­pal­ve­lui­den esteet on pois­tet­tu niin CCC ja Dri­ve Now ovat vaikeuksissa.

 21. Tähän auton vuo­kraus­toi­min­taan on tul­lut myös sha­re-tyyp­pi­nen mal­li näemmä:
  https://www.shareitbloxcar.fi

  tämä­kin sel­väs­ti noususuh­dan­tees­sa, sil­lä vajaa vuo­si sit­ten edel­li­sen ker­ran vil­kais­tes­sa, tai­si koko suo­mes­ta löy­tyä tusi­na autoa vuo­kral­le. Nyt on jo yli 100. Fik­su idea.

 22. Mie­les­tä­ni Dri­ve Now ja CityCarClub pal­ve­le­vat eri seg­ment­te­jä. Näki­sin, että Dri­ve Now kor­vaa tak­sin kun taas CityCarClu­bin auto­ja käy­te­tään yli kah­den tun­nin kei­koil­le (esim ostokset). 

  Dri­ve Now mak­saa suo­mes­sa 57c / min ja sak­sas­sa 31c / min. Mik­si? Eihän suo­men hin­nat ole tuplat sak­saan verrattuna. 

  Dri­ve Now mak­saa myös 30c / min jos pysä­köi ajon aika­na. Koh­tuut­to­man kova hinta.

 23. Var­sin­kin syr­jä­seu­duil­la on se yksi tak­si ja pihat täyn­nä yksi­tyi­sau­to­ja. Parem­paa tak­si-pal­ve­lua jous­ta­vam­min nuo yksi­tyi­sau­tot voi­si­vat tar­jo­ta mökin mum­moil­le osa­na Ube­riä tai osuus­kun­ta­na. Ehkä autot suo­men vero­ku­vioil­la oli­si Corol­la-luok­kaa mer­sun sijaan, mut­ta kyy­din hin­ta tip­pui­si hel­pos­ti puoleen.

 24. Pak­ko tart­tua van­haan kir­joi­tuk­seen. Kui­ten­kin kai­pai­sin kom­menn­te­ja tuo­hon ube­rin lail­li­suu­teen. Ensi kesä­nä ube­rin käy­tös­tä Soi­nin­vaa­ran mukaan “pois­tuu lail­li­suu­teen liit­ty­vät epä­sel­vyy­det”. Eikö kul­jet­ta­jal­la ja autol­la tar­vit­se­kin olla myös jat­kos­sa lupa — jotain mitä uber kus­keil­la ei ole ollut tähän mennessä.

  1. Eikö kul­jet­ta­jal­la ja autol­la tar­vit­se­kin olla myös jat­kos­sa lupa – jotain mitä uber kus­keil­la ei ole ollut tähän mennessä.

   Luvas­ta pois­tuu tar­ve­har­kin­ta, joten sen jäl­keen uben-kul­jet­ta­jil­la on lupa. Kos­ka kil­pai­lu avau­tuu muu­te­nikn, esi­mer­kik­si Kova­nen Oy tuo hyvin uber-tyyp­pi­sen ja ‑hin­tai­sen taksipalvelun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.