Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 9.5.2017

Esi­tys­lis­taa pää­see kat­so­maan täs­tä

Käve­ly­kes­kus­tan periaatesuunnitelma

(Pöy­däl­tä)

Kokoo­mus haluai­sin tor­pa­ta koko esi­tyk­sen. Dema­rit rat­kai­se­vat. Pal­jon pelissä.

 Yleis­kaa­van toteuttamissuunnitelma

(Pöy­däl­tä)

Pal­jon on tul­lut pos­tia, että se tai tämä alue pitäi­si ottaa täs­tä pois. Ei ote­ta mitään, kos­ka tämä on lis­ta stra­te­gia­neu­vot­te­lui­hin. Siel­lä otetaan.

Telak­ka­ran­nan asemakaavaehdotus

(Pöy­däl­tä)

Pelat­tiin­ko Elmu täs­tä pois lii­oi­tel­luil­la kor­jaus­kus­tan­nuk­sil­la? Toi­saal­ta, kun hen­ki­sen elä­män pain­opis­te on siir­ty­mäs­sä Kal­lioon, Suvi­lah­ti ei ole huo­no paik­ka sekään.

Aste­rin­tien asemakaava

Täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­koh­de Mal­mil­la aivan radan tun­tu­mas­sa. Vajaat sata uut­ta malmilaista.

Näis­sä alue­kes­kuk­sis­sa raken­tai­si mie­lel­lään kau­pun­ki­mais­ta ympä­ris­töä, mikä tar­koit­taa katuun kiin­ni raken­ta­mis­ta, mut­ta sit­ten se taas poik­ke­ai­si ympä­ris­tös­tään. Täs­sä on kes­kel­lä tont­tia ole­via pis­te­ta­lo­ja. Tont­ti­te­hok­kuus yksi.

Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan Kai­vos­kal­lioi­den huvi­loi­den asemakaava

Kaa­va on tul­lut lausun­noil­ta ja muis­tu­tus­kier­rok­sel­ta eikä sii­hen teh­dä kuin vähäi­siä muutoksia.

Luon­non­suo­je­li­jat, mut­ta ymmär­tääk­se­ni vain osa heis­tä, ovat olleet vähän kal­lel­la kypä­rin sii­tä, että raken­ta­mien tulee lii­an lähel­le luonnonsuojelualuetta.

Vähän juri­diik­kaa. Muis­tu­tuk­sis­sa on vali­tet­tu, että kaa­va oli­si maa­kun­ta­kaa­van vas­tai­nen. Kos­ka alu­eel­la on voi­mas­sa ole­va yleis­kaa­va, maa­kun­ta­kaa­va ei ole siel­lä voi­mas­sa. Kun teh­dään ase­ma­kaa­vaa, kat­so­taan yleis­kaa­vaa ja jos yleis­kaa­vaa muu­te­taan, kat­so­taan maa­kun­ta­kaa­vaa. Juri­di­ses­ti vir­heel­li­nen muis­tu­tus on vai­ku­tuk­sel­taan vaatimaton.

Täs­sä muut­tuu käyt­tö­tar­koi­tus. Alun­pe­rin oli tar­koi­tus, että tyh­jil­lään ole­vat huvi­lat jäi­si­vät ylei­seen käyt­töön, mut­ta kun täl­lais­ta ei ole ilmaan­tu­nut, ne ote­taan asu­mis­käyt­töön ja raken­ne­taan saman tien vähän enemmän.

Ida Aal­ber­gin­tien puis­ton asemakaava

Lausun­noil­ta, ei olen­nai­sia muutoksia.

Kaa­va mah­dol­lis­taa päi­vä­ko­din raken­ta­mi­sen. Kun nyt tuli ote­tuk­si kynä käteen, paran­ne­taan saman tien lii­ken­neo­lo­ja raken­ta­mal­la mm. kiertoliittymä.

Alp­pi­har­jun Har­ju­por­tin asemakaavaehdotus

Kur­vis­sa ole­van kort­te­lin raken­nuk­sia koro­te­taan viis­tos­ti kape­ne­vil­la ker­rok­sil­la. Uusia asuk­kai­ta vajaa sata.

Kos­ka naa­pu­ris­sa raken­nuk­sen korot­ta­mi­nen oli tys­sän­nyt auto­paik­ka­vaa­ti­muk­seen (nykyi­set­kin on vuo­krat­tu ulos, Kal­lio) kat­soin, mikä täs­sä on auto­paik­ka­vaa­ti­mus. Yhteen­sä 17 auto­paik­kaa, eli 1/430 k‑m2 . Hyvä että jos­kus joustetaan.

Uima­ran­nan­tie 8 asemakaava

Tapa­nin­vai­nios­sa yleis­ten raken­nus­ten tont­ti muu­te­taan asun­to­käyt­töön. Yksi­ker­rok­si­nen hoi­va­ko­ti ja kak­si kol­me­ker­rok­sis­ta asuintaloa.

Vat­tu­nie­men­tiel­lä koro­te­taan asun­ta­loa kerroksella

Täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­han­ke Liisankadulla

Minä kun kuvit­te­lin, että Kruu­nun­ha­ka oli­si täy­teen raken­net­tu, mut­ta vie­lä siel­tä­kin pie­ni kolo löy­tyi. Pihal­ta pure­taan lii­kun­ta­hal­li ja tilal­le tulee asun­to­ja. 60 lisäasukasta.

Kar­hun­kaa­ta­jan­tien asemakaavaluonnos

Nyt tämä näper­te­ly lop­pui ja pääs­tiin tosi­toi­miin. 150 000 k‑m2 Kar­hun­kaa­ta­jan­tiel­le Hert­to­nie­men ja Myl­ly­pu­ron väliin. Aika iso asia tuo­ta­vak­si toi­sek­si vii­mei­seen kokouk­seen, mut­ta tämä on ollut meil­lä peri­aa­te­ta­sol­la aiem­min­kin. Rai­de-Joke­ria pal­ve­le­va kaava.

Lisää kau­pun­kia Itä-Hel­sin­kiin! (Lopul­ta­kin)

Hert­to­nie­men kes­kus­tan liikennesuunnitteluperiaatteet

Han­ka­la jut­tu. Kun hal­van ostaa, hal­van saa. Vaik­ka en kan­na­ta sitä mah­ta­vaa tun­ne­li­vi­ri­tel­mää, 100 M€, täy­tyy sanoa, että Hert­to­nie­mi ansait­si­si parem­paa. En nyt kui­ten­kaan ryh­dy itse suunnittelemaan.

Some­rik­ko­tiel­le liikenneympyrä.

(Onko kier­to­liit­ty­män nimi taas lii­ken­neym­py­rä? Jos on, niin hyvä!)

Some­rik­ko­tiel­lä on niin kel­vo­ton pyö­rä­tie, että toi­voi­sin lail­lis­ta­kin oikeut­ta ajaa ajoradalla.

Auto­lii­ken­teen verkkoselvitys

Tämä mer­ki­tään vain tie­dok­si, joten otam­me sen infor­maa­tio­na, emme­kä tee täs­tä mitään pää­tök­siä. Seu­raa­va lau­ta­kun­ta saa tehdä.

Verk­ko­sel­vi­tyk­sen mukaan hel­sin­ki­läi­sil­lä työ­pai­koil­la on tyy­pil­li­ses­ti 500 000 – 800 000 asu­kas­ta 20 minuu­tin auto­mat­kan tai 30 minuu­tin jouk­ko­lii­ken­ne­mat­kan pääs­sä. Oli­si kiva kuul­la nämä luvut naapurikaupungeista.

Kun yleis­kaa­va bule­var­dei­neen tuo lisää asuk­kai­ta kehä I:n sisä­puo­lel­le, saa­vu­tet­ta­vuus autol­la heik­ke­nee ja jouk­ko­lii­ken­teel­lä para­nee. Suun­ni­tel­lut lii­ken­ne­tun­ne­lit eivät olen­nai­ses­ti paran­na auto­lii­ken­teen suju­vuut­ta, mut­ta vähen­tä­vät hait­to­ja muul­le elä­mi­sel­le. Simu­loin­ti­tek­niik­ka para­nee koko ajan, joten opim­me ymmär­tä­mään lii­ken­teen lai­na­lai­suuk­sia aina vain paremmin.

Lisäk­si lau­ta­kun­nan lis­tal­la on jouk­ko ns. b‑asioita (ei val­mis­te­li­jaa pai­kal­la), jois­ta aika moni on vas­tauk­sia val­tuus­tos­sa teh­tyi­hin ponsiin.

 

 

 

30 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 9.5.2017”

 1. Kun yleis­kaa­va bule­var­dei­neen tuo lisää asuk­kai­ta kehä I:n sisä­puo­lel­le, saa­vu­tet­ta­vuus autol­la heik­ke­nee ja jouk­ko­lii­ken­teel­lä paranee.”

  Vää­rin täs­sä koh­taa. Saa­vu­tet­ta­vuus bule­var­di­soin­nis­sa para­nee myös hen­ki­lö­au­tol­la ver­rat­tu­na vaih­toeh­toon, ettei bule­var­di­soi­tai­si. Toki jouk­ko­lii­ken­teel­lä para­nee suh­tees­sa enem­män. Täs­tä voi lukea Hel­sin­gin kau­pun­gin rapor­tis­ta Kau­pun­ki­bu­le­var­dien tavoi­te­läh­töi­nen vai­ku­tus­ten arvioin­ti. http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-25.pdf

 2. …hen­ki­sen elä­män pain­opis­te on siir­ty­mäs­sä Kallioon…”

  Nau­rat­taa niin pal­jon, etten kek­si mitään nase­vaa vastausta.

 3. Some­rik­ko­tiel­le liikenneympyrä.”

  Katua­luei­den kus­tan­nuk­sik­si on alus­ta­vas­ti arvioi­tu 700 000 euroa (ALV 0).

  Huh!

  Keskustellaanko/ihmetelläänkö lau­ta­kun­nas­sa näi­den lii­ken­neym­py­röi­den kus­tan­nuk­sia? Onko jäl­ki­las­kel­mil­la sel­vi­tet­ty jon­kun ympy­rän todel­li­sia rakennuskustannuksia?

  Kysei­sen lii­ken­neym­py­rän sijaan lii­ken­ne­tur­val­li­suus oli­si hoi­det­ta­vis­sa kol­mel­la koro­te­tul­la suo­ja­tiel­lä ja nopeus­ra­joi­tuk­sel­la 40 km/h. Tuli­si noin 670.000 euroa halvemmaksi.

  1. Nämä kus­ta­nuk­set ihme­tyt­tä­vät minua­kin. Toki täs­sä teh­dään muu­ta­kin kuin se lii­ken­neym­py­rä, mut­ta ison pari­ta­lon hinta!

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Kos­ka naa­pu­ris­sa raken­nuk­sen korot­ta­mi­nen oli tys­sän­nyt auto­paik­ka­vaa­ti­muk­seen (nykyi­set­kin on vuo­krat­tu ulos, Kal­lio) kat­soin, mikä täs­sä on auto­paik­ka­vaa­ti­mus. Yhteen­sä 17 auto­paik­kaa, eli 1/430 k‑m2 . Hyvä että jos­kus joustetaan.

  Hyvä, että jos­kus jous­te­taan. Toi­saal­ta huo­no, että toi­sil­le jous­te­taan ja toi­sil­le ei. Mis­tä perus­teel­la jous­ton koh­teet on pää­tet­ty eli mik­si tämä pää­tös ei ole piilokorruptiota?

 5. Hen­ki­sen elä­män kes­kus ? Tsik tsik, Ehkä vihreiden.

 6. hup­sis:
  Hen­ki­sen elä­män kes­kus ? Tsik tsik, Ehkä vihreiden.

  No kyse on tie­tys­ti poliit­ti­ses­ta pro­pa­gan­das­ta, jos joku ei sitä huo­man­nut. Kan­nat­ta­jia pitää vaa­lien­kin välil­lä kehus­kel­la (eli siis mielistellä).

 7. Ei ole ihme, että käve­ly­ka­tusuun­ni­tel­mat eivät poliit­ti­ses­ti enää vedä, kos­ka nyt ollaan menos­sa sii­hen pis­tee­seen asti, ettei­vät kaa­va­suun­ni­tel­mat enää anna jär­ke­vää vas­taus­ta sii­hen, miten esi­mer­kik­si Itä­väy­län ja Lah­den­väy­län suun­nil­ta on tar­koi­tus ajaa Hel­sin­gin kes­kus­taan lin­ja-autoa­se­man ja pää­rau­ta­tie­a­se­man tie­noil­le tai miten Kata­ja­no­kan sata­mas­ta pääs­tään länteen.

  Kysy­mys on val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti tär­keis­tä lii­ken­neyh­teyk­sis­tä ja kes­kus­tan liik­kei­den huol­to­lii­ken­tees­tä. Joku jär­ke­vä reit­ti on autoil­le ja rekoil­le­kin jätettävä.

 8. Mik­ko Num­me­lin:
  …ettei­vät kaa­va­suun­ni­tel­mat enää anna jär­ke­vää vas­taus­ta sii­hen, miten esi­mer­kik­si Itä­väy­län ja Lah­den­väy­län suun­nil­ta on tar­koi­tus ajaa Hel­sin­gin kes­kus­taan lin­ja-autoa­se­man ja pää­rau­ta­tie­a­se­man tie­noil­le tai miten Kata­ja­no­kan sata­mas­ta pääs­tään länteen.

  Kyl­lä siel­lä vas­taus on, jos halu­aa lukea ja ymmär­tää: met­rol­la ja rati­kal­la. Ja ylei­sem­min­kin yhä suu­rem­mas­sa mää­rin kävel­len, pyö­räl­lä ja jul­ki­sil­la. Elä­man­ta­pa- ja muka­vuusau­toi­li­jat voi­vat har­ras­taa Kehä I:n ulko­puo­lel­la. Siel­tä löy­tyy myös Vuo­saa­ren sata­ma, jos­ta pää­see suo­raan moot­to­ri­tiel­le. Kes­kus­tas­sa hyö­ty­lii­ken­teel­le riit­tä­vät joukkoliikennekaistat.

  Kokoo­mus haluai­sin tor­pa­ta koko esi­tyk­sen. Dema­rit rat­kai­se­vat. Pal­jon pelis­sä.” Niin on.

 9. Mik­ko Num­me­lin:
  Ei ole ihme, että käve­ly­ka­tusuun­ni­tel­mat eivät poliit­ti­ses­ti enää vedä, kos­ka nyt ollaan menos­sa sii­hen pis­tee­seen asti, ettei­vät kaa­va­suun­ni­tel­mat enää anna jär­ke­vää vas­taus­ta sii­hen, miten esi­mer­kik­si Itä­väy­län ja Lah­den­väy­län suun­nil­ta on tar­koi­tus ajaa Hel­sin­gin kes­kus­taan lin­ja-autoa­se­man ja pää­rau­ta­tie­a­se­man tie­noil­le tai miten Kata­ja­no­kan sata­mas­ta pääs­tään länteen.

  Kysy­mys on val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti tär­keis­tä lii­ken­neyh­teyk­sis­tä ja kes­kus­tan liik­kei­den huol­to­lii­ken­tees­tä. Joku jär­ke­vä reit­ti on autoil­le ja rekoil­le­kin jätettävä.

  Tilaa riit­tää hyvin niil­le, joi­den on pak­ko kul­kea autol­la, kun ne, jot­ka voi­vat käyt­tää jal­ko­jaan, pol­ku­pyö­rää tai jouk­ko­lii­ken­net­tä, eivät enää ole tuk­ki­mas­sa tei­tä omal­la autolla.

  Luu­li­si nii­den, joi­den on työn tai muun vas­taa­van todel­li­sen syyn takia pak­ko käyt­tää autoa, ole­van ensimm­mäi­si­nä kiit­te­le­mäs­sä kaik­kia muu­tok­sia, jot­ka vähen­tä­vät autoi­lua, sil­lä hehän sii­tä eni­ten hyötyvät.

 10. Koti-isä: Siel­tä löy­tyy myös Vuo­saa­ren sata­ma, jos­ta pää­see suo­raan moot­to­ri­tiel­le. Kes­kus­tas­sa hyö­ty­lii­ken­teel­le riit­tä­vät joukkoliikennekaistat.

  Jos kes­kus­ta-alu­een sata­mis­ta aiheu­tui­si enem­män ongel­mia kuin hyö­ty­jä, mik­si nii­den kapa­si­teet­tia ollaan sit­ten vii­me vuo­si­na laa­jen­net­tu supis­ta­mi­sen ja pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­lel­la sijait­se­vien sata­mien käyt­töön­o­ton sijas­ta? Ei kai Län­si­sa­ta­man uut­ta ter­mi­naa­lia­kaan olla pur­ka­mis­ta var­ten rakennettu.

  Jouk­ko­lii­ken­ne, pyö­räi­ly tai käve­ly ei myös­kään ole rat­kai­su, jos koh­de tai läh­tö­pis­te on pää­kau­pun­ki­seu­dun yhte­näi­sen taa­ja­ma-alu­een ulkopuolella.

 11. Mik­ko Num­me­lin: Jos kes­kus­ta-alu­een sata­mis­ta aiheu­tui­si enem­män ongel­mia kuin hyö­ty­jä, mik­si nii­den kapa­si­teet­tia ollaan sit­ten vii­me vuo­si­na laa­jen­net­tu supis­ta­mi­sen ja pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­lel­la sijait­se­vien sata­mien käyt­töön­o­ton sijasta?

  Hel­sin­gin Sata­ma tekee bis­nes­tä, kuun­te­lee asia­kas­ta. Hel­sin­gin Sata­mal­le on myös se ja sama, min­kä­lai­set ulkois­vai­ku­tuk­set sen toi­min­nal­la on, kos­ka se ei mak­sa niistä.

  Kau­pun­ki ei jos­tain syys­tä halua ohja­ta omis­ta­man­sa Sata­man toi­min­taa. Se on ehkä jopa vähän epäi­lyt­tä­vää maas­sa ja kun­nas­sa, jos­sa jul­ki­sel­la sek­to­ril­la on tar­vet­ta sää­del­lä ihan kaik­kea, myös sitä, sopii­ko yksit­täi­nen tont­ti asu­mi­seen, toi­mi­ti­lak­si, vai puistoksi.

 12. Mik­ko Num­me­lin: Jouk­ko­lii­ken­ne, pyö­räi­ly tai käve­ly ei myös­kään ole rat­kai­su, jos koh­de tai läh­tö­pis­te on pää­kau­pun­ki­seu­dun yhte­näi­sen taa­ja­ma-alu­een ulkopuolella.

  On ihan nor­maa­lia liik­kua kes­kus­ta-alu­eel­la yhdis­tel­len eri liik­ku­mis­muo­to­ja. Jos tämä onnis­tuu käve­lyn, pyö­räi­lyn ja eri jul­ki­sen lii­ken­teen väli­nei­den välil­lä, mik­sei myös autol­la. Sen vuok­si on esi­mer­kik­si kau­pun­ki­pyö­riä tai lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­ko­ja. Autoi­li­jat vaan jos­tain syys­tä usein olet­ta­vat, että hei­dän pitäi­si pääs­tä omis­ta­mal­laan pel­ti­laa­ti­kol­la kul­ke­maan ovel­ta ovel­le. Täs­tä asen­tees­ta pitäi­si pääs­tä eroon. Osit­tain tämä on sukupolvikysymys.

  Sata­mien osal­ta ihmi­set voi­daan kul­jet­taa suo­raan kes­kus­taan, autot jät­tää sen ulko­puo­lel­le. Oluen haku omal­la autol­la Viros­ta ei ole vält­tä­mä­tön­tä, kun samaa tava­raa saa lähikaupasta.

 13. Koti-isä:
  Sata­mien osal­ta ihmi­set voi­daan kul­jet­taa suo­raan kes­kus­taan, autot jät­tää sen ulko­puo­lel­le. Oluen haku omal­la autol­la Viros­ta ei ole vält­tä­mä­tön­tä, kun samaa tava­raa saa lähikaupasta.

  Entäs ne lai­vo­jen kyy­dis­sä kul­ke­vat rekat? Kerä­tään kilo­met­rien jonoik­si katu­kui­lui­hin nyt­kyt­te­le­mään met­ri met­ril­tä enteen­päin kun­nes kun­nes jonon perä­pää­kin saa­vut­taa moot­to­ri­tien alun jos­kus tun­ti pari lai­van saa­pu­mi­sen jälkeen?

  Jo nyt esim. Län­si­sa­ta­ma — Län­si­väy­län alku näyt­tää ole­van aika “mie­len­kiin­toi­nen” — ja jos Läns­kä­ri vie­lä bule­var­di­soi­daan, niin sit­ten­hän sii­tä rie­mu repeää…

  1. Käve­ly­kes­kus­ta ei vai­ku­ta lai­vo­jen kyy­dis­sä ole­viin rek­koi­hin tuon tai­vaal­lis­ta, kos­ka eivät ne nyt­kään saa ajaa kes­kus­tan kaut­ta. Koko alue kiel­let­ty yli 12 met­riä pit­kil­tä kuorma-autoilta.

 14. Koti-isä: On ihan nor­maa­lia liik­kua kes­kus­ta-alu­eel­la yhdis­tel­len eri liik­ku­mis­muo­to­ja. Jos tämä onnis­tuu käve­lyn, pyö­räi­lyn ja eri jul­ki­sen lii­ken­teen väli­nei­den välil­lä, mik­sei myös autol­la. Sen vuok­si on esi­mer­kik­si kau­pun­ki­pyö­riä tai liityntäpysäköintipaikkoja. 

  Kau­pun­ki­pyö­rien yhdis­tä­mi­nen jouk­ko­lii­ken­tee­seen on käte­vä liik­ku­mis­ta­pa kau­pun­gis­sa, jos asia ei ole kovin kii­reel­li­nen. Pyö­rät ovat käy­tet­tä­vis­sä vain kuusi kuu­kaut­ta vuodessa.

 15. Koti-isä: On ihan nor­maa­lia liik­kua kes­kus­ta-alu­eel­la yhdis­tel­len eri liik­ku­mis­muo­to­ja. Jos tämä onnis­tuu käve­lyn, pyö­räi­lyn ja eri jul­ki­sen lii­ken­teen väli­nei­den välil­lä, mik­sei myös autol­la. Sen vuok­si on esi­mer­kik­si kau­pun­ki­pyö­riä tai lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­ko­ja. Autoi­li­jat vaan jos­tain syys­tä usein olet­ta­vat, että hei­dän pitäi­si pääs­tä omis­ta­mal­laan pel­ti­laa­ti­kol­la kul­ke­maan ovel­ta ovel­le. Täs­tä asen­tees­ta pitäi­si pääs­tä eroon. Osit­tain tämä on sukupolvikysymys.

  Sata­mien osal­ta ihmi­set voi­daan kul­jet­taa suo­raan kes­kus­taan, autot jät­tää sen ulko­puo­lel­le. Oluen haku omal­la autol­la Viros­ta ei ole vält­tä­mä­tön­tä, kun samaa tava­raa saa lähikaupasta.

  Myös vii­nit ja vah­vem­mat alko­ho­lit lähi­kaup­paan siis sit­ten! Ja kun­non veroa­le kyytipojaksi. 

  Samoin polt­toai­neen vero­tus­ta oli­si syy­tä las­kea. Nykyi­sel­lään kun suo­ma­lai­nen hävi­ää aina :/.

  Toi­saal­ta ei sata­mien lii­ken­net­tä nyt pel­kil­lä kau­pun­ki­pyö­ril­lä hoi­de­ta. Ja monil­la suo­ma­lai­sil­la, viro­lai­sil­la ja muil­la­kin kan­sal­li­suuk­sil­la on aivan päte­vät syyt kul­jet­taa auton­sa lai­val­la Suo­men­lah­den yli. Olut­laa­ti­koi­den kul­jet­ta­mi­nen näyt­te­lee aika pien­tä osaa.

 16. Koti-isä: miten Kata­ja­no­kan sata­mas­ta pääs­tään länteen.

  Koti-isä: On ihan nor­maa­lia liik­kua kes­kus­ta-alu­eel­la yhdis­tel­len eri liik­ku­mis­muo­to­ja. Jos tämä onnis­tuu käve­lyn, pyö­räi­lyn ja eri jul­ki­sen lii­ken­teen väli­nei­den välil­lä, mik­sei myös autol­la. Sen vuok­si on esi­mer­kik­si kau­pun­ki­pyö­riä tai lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­ko­ja. Autoi­li­jat vaan jos­tain syys­tä usein olet­ta­vat, että hei­dän pitäi­si pääs­tä omis­ta­mal­laan pel­ti­laa­ti­kol­la kul­ke­maan ovel­ta ovel­le. Täs­tä asen­tees­ta pitäi­si pääs­tä eroon. Osit­tain tämä on sukupolvikysymys.

  Sata­mien osal­ta ihmi­set voi­daan kul­jet­taa suo­raan kes­kus­taan, autot jät­tää sen ulko­puo­lel­le. Oluen haku omal­la autol­la Viros­ta ei ole vält­tä­mä­tön­tä, kun samaa tava­raa saa lähikaupasta.

  Onhan se todel­la näp­pä­rä rat­kai­su estää autol­la ajo auto­laut­taan. Auto vain lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiin ja per­heen tava­rat ensin junaan ja sit­ten seik­kai­lun vuok­si vaik­ka kau­pun­ki­fil­la­riin. Kyl­lä sii­nä Hel­sin­gin sata­man hou­kut­te­le­vuus nousee uusii sfääreihin.

 17. ksee: Entäs ne lai­vo­jen kyy­dis­sä kul­ke­vat rekat?

  Men­köön vaik­ka Sea Win­dil­lä. Lai­vo­ja ja vuo­ro­ja tul­lee Vuo­saa­ren rei­til­le lisää jos kes­kus­tan kaut­ta aja­mi­nen käy vai­val­loi­sek­si ja/tai kalliiksi.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Käve­ly­kes­kus­ta ei vai­ku­ta lai­vo­jen kyy­dis­sä ole­viin rek­koi­hin tuon tai­vaal­lis­ta, kos­ka eivät ne nyt­kään saa ajaa kes­kus­tan kaut­ta. Koko alue kiel­let­ty yli 12 met­riä pit­kil­tä kuorma-autoilta. 

  Joko sitä kiel­toa ei nou­da­te­ta, tai eri­tyis­lu­pia jae­taan pal­jon, kos­ka Google Map­siin­kin on osu­nut peräk­käin pari rek­kaa täs­sä tai täs­sä

 19. spot­tu: Men­köön vaik­ka Sea Win­dil­lä. Lai­vo­ja ja vuo­ro­ja tul­lee Vuo­saa­ren rei­til­le lisää jos kes­kus­tan kaut­ta aja­mi­nen käy vai­val­loi­sek­si ja/tai kalliiksi.

  Rah­ti­lii­ken­ne mak­saa noi­den laut­to­jen toi­min­nan. Mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne on vain pai­se rah­ta­rin perseessä.

 20. Vil­le: Joko sitä kiel­toa ei nou­da­te­ta, tai eri­tyis­lu­pia jae­taan pal­jon, kos­ka Google Map­siin­kin on osu­nut peräk­käin pari rek­kaa täs­sä tai täs­sä

  Kuva tai­taa olla van­hem­pi kuin kielto.
  Lii­ken­teen­las­ken­nan mukaan kiel­to puree var­sin hyvin. Mes­tat­kin tosin alkaa olla sel­lai­sia että ei tuon­ne kukaan ajo­neu­vo­yh­dis­tel­mäl­lä ehdoin tah­doin halua.

 21. spot­tu: Men­köön vaik­ka Sea Win­dil­lä. Lai­vo­ja ja vuo­ro­ja tul­lee Vuo­saa­ren rei­til­le lisää jos kes­kus­tan kaut­ta aja­mi­nen käy vai­val­loi­sek­si ja/tai kalliiksi.

  Kyl­lä rek­ko­ja pal­jon rah­ti­lai­voil­la Vuo­saa­ren kaut­ta menee­kin, mut­ta ongel­mak­si tulee se, että tal­viai­kaan pel­kän hen­ki­lö­lii­ken­teen vie­mi­nen Suo­men­lah­den yli mis­tään sata­mas­ta, myös­kään sen kan­nal­ta kaik­kein tär­keim­mis­tä kuten Län­si­sa­ta­mas­ta ja Kata­ja­no­kal­ta, ei kan­na­ta. Lin­da Linen kaar­na­pur­ret eivät sovi jää­oloi­hin ja sil­loin on pak­ko ajat­taa Hel­sin­gin ja Tal­lin­nan välil­lä vähin­tään niin iso­ja aluk­sia, että nii­hin on ollut logis­ti­ses­ti mie­le­käs­tä teh­dä auto­kan­net hen­ki­lö­au­to­jen ja rek­ko­jen kuljetuskapasiteetteineen.

  Kyl­män sodan aika­na oli tie­tys­ti niin, ettei niil­lä muu­ta­mil­la har­voil­la Viron lai­voil­la ollut auto­kan­sia sik­si, että Neu­vos­to­lii­ton viran­omai­set eivät Suo­men ja Neu­vos­to-Viron välil­le auto­lii­ken­net­tä halun­neet, mut­ta nyt eläm­me EU- ja Schen­gen-aikaa, jol­loin talou­del­li­set int­res­sit ja ajo­neu­vo­lii­ken­teen suju­vuus täl­lai­sel­la vesis­tö­ra­jal­la­kin on tär­ke­ää. Suu­ret lai­vat ovat niin iso­ja inves­toin­te­ja, että nii­den lii­ken­nöin­nin talou­del­li­ses­sa opti­moin­nis­sa tulee mui­den osa­puol­ten tul­la vas­taan. Ei käve­ly­kes­kus­ta ja pol­ku­pyö­räi­ly niin arvok­kai­ta Hel­sin­gin nie­mel­lä voi olla, että nii­den hin­nak­si hyväk­syt­täi­siin val­tiol­le ja lii­ke-elä­mäl­le vuo­tui­set mil­jar­dien tehokkuustappiot.

 22. Hel­sin­ki hoi älä jätä: Kuva tai­taa olla van­hem­pi kuin kielto.
  Lii­ken­teen­las­ken­nan mukaan kiel­to puree var­sin hyvin. Mes­tat­kin tosin alkaa olla sel­lai­sia että ei tuon­ne kukaan ajo­neu­vo­yh­dis­tel­mäl­lä ehdoin tah­doin halua. 

  Kuvat on otet­tu 2012 ja 2014, rajoi­tusa­lue oli jo sil­loin. Mut­ta hyvä, jos kiel­to toimii.

 23. Mik­ko Num­me­lin: Suu­ret lai­vat ovat niin iso­ja inves­toin­te­ja, että nii­den lii­ken­nöin­nin talou­del­li­ses­sa opti­moin­nis­sa tulee mui­den osa­puol­ten tul­la vastaan. 

  Kun EU halusi kiel­tää vero­va­paan myyn­nin, lai­vayh­tiöt uhka­si­vat lopet­taa lii­ken­nöin­nin, kos­ka se oli­si nii­den mukaan muut­tu­nut kannattamattomaksi.
  Hyvin tun­tuu kui­ten­kin Tal­lin­nan lii­ken­ne suju­van, vaik­ka vero­va­paut­ta ei enää ole…

 24. Mik­ko Num­me­lin:Suu­ret lai­vat ovat niin iso­ja inves­toin­te­ja, että nii­den lii­ken­nöin­nin talou­del­li­ses­sa opti­moin­nis­sa tulee mui­den osa­puol­ten tul­la vastaan.

  No siis tämä­hän on perin­ne, että jul­ki­nen sek­to­ri takaa bis­nek­sen. Ase­ve­liak­se­lin poli­tiik­kaa vii­mei­set puo­li vuo­si­sa­taa. Vai­kea täs­sä maas­sa on yrit­tää­kin, jos viran­omai­nen ei ns. ole suo­pea. Ei vält­tä­mät­tä suo­raa tukea tar­vit­se saa­da, mut­ta sen ver­ran hyvät välit pitää olla, että viran­omai­nen aina­kin ummis­taa sil­män­sä bis­nek­sen ulkoishaitoilta.

  Hel­sin­gin kan­nal­ta kui­ten­kin oli­si jär­ke­väm­pää jat­kaa met­ro­lin­jaa Vuo­saa­reen ja hoi­taa auto­laut­ta­lii­ken­ne siel­tä. Jos­tain syys­tä niin ei teh­dä ja kor­ven­nun kyl­lä halus­ta tie­tää miksi.

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mil­jar­dien vuo­tui­set tehok­kuus­tap­piot? Har­kit­se desi­maa­li­pis­teen paikkaa. 

  Ehkä suu­ruus­luo­kan voi supis­taa satoi­hin mil­joo­niin, mut­tei kyl­lä sitä pie­nem­mäk­si. Suo­men ja Viron välil­lä tapah­tuu vuo­sit­tain vajaa 10 mil­joo­naa hen­ki­lö­mat­ka­suo­ri­tus­ta ja jos niis­sä tapah­tuu kes­ki­mää­rin 100€ kulu­tus pel­käs­tään lai­voil­la, se gene­roi mil­jar­din ver­ran lii­ke­vaih­toa. Useam­man mil­jar­din suu­ruus­luok­kaan lii­ke­vaih­dos­sa pääs­tään kun huo­mioi­daan rah­ti ja hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne. Nämä ovat pelk­kiä lai­va­mat­ko­jen lii­ke­vaih­to­ja eivät­kä ota huo­mioon esi­mer­kik­si viro­lai­sen työ­voi­man välil­lis­tä vai­ku­tus­ta Suo­men kan­san­ta­lou­del­le ja suo­ma­lais­ten hotel­liyö­py­mis­ten ja muun turis­min välil­lis­tä vai­ku­tus­ta Viron kansantaloudelle.

  Mikä­li kaik­ki rah­ti ja hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne pako­te­taan Vuo­saa­reen, sen mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne­ka­pa­si­teet­ti ei rii­tä nykyi­sen lii­ken­teen hoi­ta­mi­seen, kos­ka met­ro ei ulo­tu sin­ne asti eikä sitä sata­maa ole kun­nol­la mat­kus­ta­ja­lii­ken­net­tä var­ten edes suun­ni­tel­tu. Lai­vayh­tiöt eivät suos­tu ajat­ta­maan auto­laut­to­jaan Hel­sin­gin nie­mel­lä ole­vis­ta sata­mis­ta tyh­jin auto­kan­sin, joten nykyi­ses­tä Viron lii­ken­tees­tä yli puo­let estyisi.

  Isos­ta ja talou­del­li­ses­ti epäe­dul­li­ses­ta lii­ken­ne­toi­min­tae­ko­sys­tee­min muu­tok­ses­ta aina­kin puhut­tai­siin. Pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä lii­ken­teen palaut­ta­mi­nen nyky­ta­sol­leen Suo­men ja Viron välil­lä sel­lai­sel­la reu­naeh­dol­la, ettei Hel­sin­gin kes­kus­tan lii­ken­ne­verk­ko oli­si mis­sään mää­rin rah­din käy­tet­tä­vis­sä, tar­koit­tai­si suu­ren osan lai­va­lii­ken­tees­tä kan­sal­lis­ta­mis­ta valtionyhtiöille.

 26. Mik­ko Num­me­lin: Ei käve­ly­kes­kus­ta ja pol­ku­pyö­räi­ly niin arvok­kai­ta Hel­sin­gin nie­mel­lä voi olla, että nii­den hin­nak­si hyväk­syt­täi­siin val­tiol­le ja lii­ke-elä­mäl­le vuo­tui­set mil­jar­dien tehokkuustappiot.

  No jos täl­le lin­jal­le läh­de­tään, ei myös­kään himoau­toi­li­joi­den huvia­je­lut Hel­sin­gin nie­mel­lä niin tär­ke­ää ole että sen vuok­si kan­nat­taa mil­jar­di­tap­piot hyväksyä.

 27. Lund­vis­tin Jul­le:
  No Hel­sin­gin kan­nal­ta kui­ten­kin oli­si jär­ke­väm­pää jat­kaa met­ro­lin­jaa Vuo­saa­reen ja hoi­taa auto­laut­ta­lii­ken­ne siel­tä. Jos­tain syys­tä niin ei teh­dä ja kor­ven­nun kyl­lä halus­ta tie­tää miksi. 

  Mik­ko Num­me­lin:
  Mikä­li kaik­ki rah­ti ja hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne pako­te­taan Vuo­saa­reen, sen mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne­ka­pa­si­teet­ti ei rii­tä nykyi­sen lii­ken­teen hoi­ta­mi­seen, kos­ka met­ro ei ulo­tu sin­ne asti 

  Muut itä­met­ron käyt­tä­jät eivät haluai­si lai­va­mat­kus­ta­jia mat­ka­lauk­kui­neen ja olut­tu­liai­si­neen met­roon, jos lin­ja kul­ki­si sata­maan. Hyvä, jos saa­daan yli­pää­tään kapa­si­teet­ti riit­tä­mään muil­le käyt­tä­jil­le, vaik­ka saa­tai­siin auto­ma­ti­soi­dut junat ja lyhyet vuo­ro­vä­lit. Aika kau­he­aa oli­si Itä-Hel­sin­kiin töis­tä palaa­vil­la iltapäiväruuhkassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.