Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.4.2017

Maa­il­man­his­to­rian kol­man­nek­si vii­mei­nen Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan mara­ton­ko­kous – vii­si tun­tia  — sujui näin.

Koi­vusaa­ren asemakaavaluonnos

Yri­tin palaut­taa asian val­mis­tel­ta­vak­si niin, että moot­to­ri­tie­liit­ty­mäl­lä vara­taan vain katu­mai­sen ris­teyk­sen vaa­ti­ma tila. Aja­tuk­se­na­ni oli, että kadun luo­ki­tus las­ke­taan moot­to­ri­ka­duk­si ja sii­hen lai­te­taan liit­ty­mä­kais­tal­le 50 km/h kais­ta­koh­tai­nen nopeus­ra­joi­tus ja ris­teys toteu­te­taan T‑risteyksenä. Hävi­sin äänin 6–3. Esi­tys­tä­ni puol­si Eli­na Moi­sia (vihr) ja Nuut­ti Hyt­ti­nen (PS). Eli­na sai yksi­mie­li­ses­ti läpi lisäyk­sen, että pyri­tään estä­mään läpia­jo­lii­ken­teen valu­mi­nen Laut­ta­saa­ren katuverkkoon.

Käve­ly­kes­kus­tan periaatesuunnitelma

Pöy­däl­le Eli­na Moi­sion ehdo­tuk­ses­ta. Ris­to Rau­ta­va oli teh­nyt palau­tus­esi­tyk­sen, jon­ka mukaan käve­ly­kes­kus­taa ei tosia­sias­sa laa­jen­net­tai­si – tai siis sitä ei saa laa­jen­taa niin, että ote­taan tilaa autoil­ta. Tus­kin tilaa on tar­koi­tus ottaa raken­nuk­sia purkamallakaan.

Ensi ker­ral­la äänes­täm­me sit­ten siis tästäkin.

Uuden yleis­kaa­va toteut­ta­mis­oh­jel­man lyhyen aika­vä­lin painopisteet

Ris­to Rau­ta­va pyy­si pöy­däl­le. Täs­sä vai­hees­sa ei ole tar­koi­tus ryh­tyä kar­si­maan ehdo­tuk­ses­ta ikä­viä raken­net­ta­via aluei­ta vaan se teh­dään strategianeuvotteluissa.

Huo­pa­lah­den­tien alu­een tii­vis­tä­mis­suun­ni­tel­mas­ta val­mis­te­li­ja oikai­si tie­toa­ni sii­tä, että raken­ta­mi­nen oli­si sidot­tu tun­ne­liin, joka ohjai­si Turun­väy­län lii­ken­net­tä Haka­mäen­tiel­le.  Sii­hen varau­tu­mi­ses­ta on vain teh­tä­vä päätös.

Puna­vuo­ren Telak­ka­ran­nan kaava

Eli­na Moi­sio pyy­si pöydälle.

Pir­jon­tien ja Pirk­ko­lan­tien ympä­ris­tön kaava

Rai­de-Joke­riin liit­ty­vä tii­vis­tys­kaa­va. Hyväk­syt­tiin yksimielisesti.

Laa­ja­sa­lon kaup­pa­kes­kuk­sen alu­een asemakaavaehdotus

Tämä ensim­mäi­nen kau­pun­ki­bu­le­var­di­kaa­va hyväk­syt­tiin yksimielisesti.

Kulos­aa­ren ker­ros­ta­loa­lu­een täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen suunnitteluperiaatteet

Hyväk­syt­tiin yksimielisesti.

Kulos­aa­ren osta­ri hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti puret­ta­vak­si ja kor­vat­ta­vak­si asuin­ta­loil­la, joi­den poh­ja­ker­rok­ses­sa kaupat.

Asu­kas­py­sä­köin­nin hin­nan korottaminen

Mat­ti Nii­ra­nen (kok) esit­ti, ettei hin­taa nos­tet­tai­si, mut­ta esi­tys kaa­ty­ui äänin 5–4. Voit­ta­neel­la puo­lel­la vas, sdp ja vihr.

Calo­niuk­sen­ka­dun liikennesuunnitelma

Ehdo­tin, että ratik­ka sai­si omat kais­tat molem­piin suun­tiin, mut­ta esi­tys kaa­tui 5–3. Puo­les­ta vih­reät ja ps. Lau­ta­kun­ta hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti omak­si kan­nak­seen, että melui­sa nupu­ki­vi kor­va­taan asfal­til­la lii­ken­teen melun vähen­tä­mi­sek­si. Me emme sitä asi­aa kui­ten­kaan lopul­li­ses­ti päätä.

Län­ti­sen Bra­hen­ka­dun ja Hel­sin­gin­ka­dun liikennesuunnitelma

Hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti. Huo­mio­ta­ni oli kiin­nit­tä­nyt se, ettei tämä han­ke ollut talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­va. Omien kais­to­jen raken­ta­mi­nen rati­kal­le mak­soi enem­män kuin tuot­ti lii­ken­teel­lis­tä hyö­tyä seu­raa­vien 30 vuo­den aika­na. Kävi kui­ten­kin ilmi, että kus­tan­nuk­siin sisäl­tyi­vät kis­ko­jen uusi­mi­nen, joka oli­si edes­sä joka tapauk­ses­sa. Näin ei kus­tan­nusar­vioi­ta pitäi­si esittää.

Hert­to­nie­men kes­kus­tan liikennesuunnitteluperiaatteet

Kun ei ole rahaa sii­hen sadan mil­joo­nan euron maa­na­lai­seen rat­kai­suun, täs­tä tulee sump­pu. Onnek­si tulee Kruunusillat.

Käve­ly­mat­ka Hert­to­nie­men ran­nas­ta met­roon piden­tyy, mut­ta ei niin pal­jon kuin on pelät­ty, kos­ka met­rol­le teh­dään uusi sisääntuloaukko.

Poik­kea­mis­ha­ke­mus Sör­näis­ten Parrulaiturilla

Kau­pun­ki halu­aa pur­kaa suo­jel­lun raken­nuk­sen, kos­ka se on pääs­syt niin huo­noon kun­toon, ettei ole koh­tuu­kus­tan­nuk­sil­la kor­jat­ta­vis­sa. Jape Lovén pyy­si pöydälle.

= = =

Saim­me vähän esi­ma­kua sii­tä, mil­lais­ta tulee ole­maan tule­vas­sa jät­ti­mäi­ses­sä kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nas­sa. Kokous kes­ti vii­si tuntia.

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.4.2017”

 1. Käve­ly­mat­ka Hert­to­nie­men ran­nas­ta met­roon piden­tyy, mut­ta ei niin pal­jon kuin on pelät­ty, kos­ka met­rol­le teh­dään uusi sisääntuloaukko.”

  En ymmär­rä mik­si teh­dään huo­noa kau­pun­kia ihan tahal­laan. Autot kier­tä­kööt, men­kööt hitaam­min tai mitä vaan, kau­pun­ki on hyväk­syt­nyt liik­ku­mis­ta­po­jen prio­ri­teet­ti­jär­kän ja käve­ly on sii­nä ykkö­nen, jouk­ko­lii­ken­ne kak­ko­nen. Sil­lä pitää mennä.

 2. Luin­pa huvik­se­ni läpi Calo­niuk­sen­ka­dun suun­ni­tel­mas­ta tul­leen “vuorovaikutus“palautteen ja viras­ton sen jäl­keen teh­dyt “tar­kis­te­tut” ehdo­tuk­set. Täs­sä on taas ker­ran lois­toe­si­merk­ki sii­tä, kuin­ka asuk­kai­den anta­mal­la palaut­teel­la pyy­hi­tään pöy­tää. On tosi vai­kea löy­tää esi­tyk­ses­tä yhtään koh­taa, jos­sa oli­si oikeas­ti otet­tu huo­mioon asuk­kai­den asial­li­sia ja pai­kal­lis­tun­te­muk­seen perus­tu­via näkemyksiä.

  Täs­tä “kuu­le­mi­ses­ta” on teh­ty pelk­kä farssi.

 3. Onnea vaan. Aika­naan yleis­ten töit­ten lau­ta­kun­nan kokouk­set pel­käs­tään oli­vat usein vii­si­tun­ti­sia, ja kokouk­sia oli siis ker­ran viikossa.

 4. Par­ru­lai­tu­rin läpi­ho­mei­nen talo pitää pur­kaa pikai­ses­ti, kos­ka sen vie­res­sä on leik­ki­puis­to ja Kala­sa­ta­man kau­pun­gin­osan ainoa puis­toa­lue. Hylät­ty raken­nus on ris­ki, kos­ka se hou­kut­te­lee sekä lap­sia seik­kai­le­maan että epä­toi­vot­tua poruk­kaa majai­le­maan. En oikeas­ti pys­ty näke­mään talos­sa mitään suo­jel­ta­vaa arvoa.

 5. Hert­to­nie­men lii­ken­neym­py­rä on jalan­kul­ki­joil­le kam­mot­ta­va sump­pu, jon­ka ylit­tä­mi­nen vaa­tii useim­mi­ten kak­si pit­kää odo­tus­ta lii­ken­ne­va­lois­sa. Paik­ka on kes­kei­nen, kos­ka pal­ve­lut ovat kah­ta puol­ta risteystä.

  Lii­ken­ne­va­lo­jen pahan ajoi­tuk­sen lisäk­si kul­kua hait­taa jal­ka­käy­tä­vien huo­no geo­met­ria, jota voi­si rat­kai­se­vas­ti paran­taa (ketään hait­taa­mat­ta) mut­kien parin neliö­met­rin oikaisulla.

 6. Hert­to­nie­mes­sä on jotain kovin espoo­lais­ta. Näyt­tää ja tun­tuu autoi­li­joi­den tai­vaal­ta. Kes­kel­lä par­haal­la pai­kal­la sojot­taa pyhä jät­ti­mäi­nen lii­ken­neym­py­rä ja kaik­ki on teh­ty autoi­li­joi­den ehdol­la. Sijain­tiin näh­den jär­je­tön­tä. Urbaa­nin kau­pun­gin pitäi­si jat­kua tuon­ne asti.

 7. kes­kus­te­li­ja:
  Hert­to­nie­mes­sä on jotain kovin espoo­lais­ta. Näyt­tää ja tun­tuu autoi­li­joi­den tai­vaal­ta. Kes­kel­lä par­haal­la pai­kal­la sojot­taa pyhä jät­ti­mäi­nen lii­ken­neym­py­rä ja kaik­ki on teh­ty autoi­li­joi­den ehdol­la. Sijain­tiin näh­den jär­je­tön­tä. Urbaa­nin kau­pun­gin pitäi­si jat­kua tuon­ne asti.
  /blockquote>

  Hert­to­nie­mes­sä kan­nat­tai­si kaik­ki nyky­suun­ni­tel­mat heit­tää romu­kop­paan ja miet­tiä kes­kus­ta aivan uudel­leen. Täl­lä het­kel­lä Itä­väy­lä ja lin­nan­ra­ken­ta­jan­tie jaka­vat Hert­to­nie­men kes­kus­tan pal­ve­lui­neen kol­meen eril­li­seen osaan, jol­le moot­to­ri­tie­mäi­set lii­ken­ne­väy­lät kään­tä­vät sel­kän­sä. Kai­ken suun­nit­te­lun pitäi­si perus­tua sii­hen että Hert­to­nie­men kes­kus­ta ehey­tyy koko­nai­suu­dek­si. Lin­nan­ra­ken­ta­jan­ties­tä pitäi­si muo­dos­taa aluet­ta yhdis­tä­vä elä­vä pää­ka­tu kivi­jal­ka­lii­ke­ti­loi­neen. Moot­to­ri­tie­mäis­tä vai­ku­tel­maa vähen­täi­si kadun kaven­ta­mi­nen; nykyi­sel­lään kadun leveys on yli 50 met­riä. Katua voi­tai­siin kaven­taa 15 met­riä ilman että edes auto­kais­to­jen mää­rää tar­vit­si­si vähen­tää. Samal­la pitäi­si siir­tää kaik­ki huol­toa­se­mat ja McDo­nald­sit kau­em­mak­si kau­pun­ki­ku­vaa pilaa­mas­ta. Kadun reu­noil­le 6–8 ker­rok­sis­ta umpi­kort­te­lia kan­ta­kau­pun­gin tapaan.

  Met­roa­se­man puo­lel­ta pois kaik­ki mai­se­maa hal­lit­se­vat asfalt­ti­au­kiot. Itä­väy­län kat­ta­mi­nen voi ehkä olla lii­an kal­lis­ta mut­ta jol­lain taval­la sen este- ja melu­vai­ku­tus­ta pitäi­si vähen­tää esi­mer­kik­si sijoit­ta­mal­la raken­nuk­sia sen yli Lin­nan­ra­ken­ta­jan­tien sil­lan var­teen siten, että vai­ku­tel­ma yhte­näi­ses­tä kau­pun­ki­ra­ken­tees­ta välit­tyy kävelijälle

  Hert­to­nie­men kes­kus­tas­sa oli­si val­ta­vas­ti poten­ti­aa­lia tul­la elä­väk­si kan­ta­kau­pun­ki­mai­sek­si kau­pun­ki­kes­kus­tak­si mut­ta nuo lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt pilaa­vat kai­ken. Mari­me­kon myy­mä­lä hou­kut­te­lee Hert­to­nie­meen jopa turis­te­ja, mut­ta ankea ympä­ris­tö toden­nä­köi­ses­ti ajaa nämä takai­sin kes­kus­taan saman tien.

 8. Hyvä että edes Rau­ta­va puo­lus­taa elä­vää kau­pun­kia! Hen­ki­lö ja tava­ra-auto­lii­ken­teen tahal­li­nen hait­taa­mi­nen tap­paa keskustan.

  Laa­jen­pi käve­ly­kes­kus­ta oli­si kiva, mut­ta se vaa­ti­si tyys­ti toi­sen­lai­sen kau­pun­ki- ja seu­tu­ra­ken­teen. Kau­pun­ki pitäi­si tii­vis­tää, tar­vi­taan mui­ta­kin ter­vei­tä lähiöi­tä kuin Gra­ni ja asia­kas­mas­so­jen pitää olla hui­mas­ti suurempia. 

  Hel­sin­ki teki liik­ku­mi­seen liit­ty­vät rat­kai­sut lopul­li­ses­ti 1940-luvul­la, kun kau­pun­ki­ra­ken­ne pääs­tet­tiin hajau­tu­maan. Euroop­pa­lai­set rat­kai­sut eivät toi­mi, on kat­sot­ta­va mal­lia lähin­nä sel­lai­sis­ta kau­pun­geis­ta kuin LA. Toki oli­si mah­dol­lis­ta läh­teä kehit­tä­mään kau­pun­kia euroop­pa­lai­sem­mak­si, mut­ta sii­hen ei ole halua, jos kat­soo vii­mei­sen 25 vuo­den aika­na kaa­voi­tet­tu­ja aluei­ta. Teh­dään lii­an teho­ton­ta, eikä edes kai­kil­ta osin umpikorttelia.

 9. kes­kus­te­li­ja:
  Hert­to­nie­mes­sä on jotain kovin espoo­lais­ta… Urbaa­nin kau­pun­gin pitäi­si jat­kua tuon­ne asti. 

  Näin­hän sitä luu­li­si, mut­ta Hert­to­nie­mi on hyvä esi­merk­ki sii­tä, mikä meni pie­leen. Kat­so­kaa vaik­ka Google­maps’in satel­liit­ti­ku­vis­ta. Uusi alue ase­mal­ta ran­taan on teho­ton­ta. Van­ha asui­na­lue radan luo­teis­puo­lel­la ei ole kos­kaan edes näh­nyt kau­pun­kia. Teol­li­suusa­lue on kau­pun­ki­mai­sia, mut­ta sekin vaa­tii täydennysrakentamista.

 10. Har­ri:
  … kau­pun­ki on hyväk­syt­nyt liik­ku­mis­ta­po­jen prio­ri­teet­ti­jär­kän ja käve­ly on sii­nä ykkö­nen, jouk­ko­lii­ken­ne kak­ko­nen. Sil­lä pitää mennä.

  Tuo on ihan huu­haa pää­tös. Jul­ki­nen­lii­ken­ne on kau­pun­ki­lai­sen ympä­ris­tön lii­ken­ne­muo­to. Hel­sin­gis­sä kau­pun­ki­mai­ses­ti on raken­net­tu muu­ta­mia kort­te­lei­ta niemellä.

Vastaa käyttäjälle Kalle Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.