Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.4.2017

Maail­man­his­to­ri­an kol­man­nek­si viimeinen Helsin­gin kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan mara­tonkok­ous – viisi tun­tia  — sujui näin.

Koivusaaren ase­makaaval­u­on­nos

Yritin palaut­taa asian valmis­teltavak­si niin, että moot­tori­tieli­it­tymäl­lä varataan vain katu­maisen risteyk­sen vaa­ti­ma tila. Ajatuk­se­nani oli, että kadun luok­i­tus las­ke­taan moot­torikaduk­si ja siihen laite­taan liit­tymäkaistalle 50 km/h kaistako­htainen nopeusra­joi­tus ja risteys toteutetaan T‑risteyksenä. Hävisin äänin 6–3. Esi­tys­täni puol­si Eli­na Moisia (vihr) ja Nuut­ti Hyt­ti­nen (PS). Eli­na sai yksimielis­es­ti läpi lisäyk­sen, että pyritään estämään läpi­a­joli­iken­teen val­u­mi­nen Laut­tasaaren katuverkkoon.

Käve­lykeskus­tan periaatesuunnitelma

Pöy­dälle Eli­na Moi­sion ehdo­tuk­ses­ta. Ris­to Rauta­va oli tehnyt palau­tus­esi­tyk­sen, jon­ka mukaan käve­lykeskus­taa ei tosi­asi­as­sa laa­jen­net­taisi – tai siis sitä ei saa laa­jen­taa niin, että ote­taan tilaa autoil­ta. Tuskin tilaa on tarkoi­tus ottaa raken­nuk­sia purkamallakaan.

Ensi ker­ral­la äänestämme sit­ten siis tästäkin.

Uuden yleiskaa­va toteut­tamiso­hjel­man lyhyen aikavälin painopisteet

Ris­to Rauta­va pyysi pöy­dälle. Tässä vai­heessa ei ole tarkoi­tus ryhtyä kar­si­maan ehdo­tuk­ses­ta ikäviä raken­net­tavia aluei­ta vaan se tehdään strategianeuvotteluissa.

Huopalah­den­tien alueen tiivistämis­su­un­nitel­mas­ta valmis­teli­ja oikaisi tietoani siitä, että rak­en­t­a­mi­nen olisi sidot­tu tun­neli­in, joka ohjaisi Turun­väylän liiken­net­tä Hakamäen­tielle.  Siihen varautu­mis­es­ta on vain tehtävä päätös.

Punavuoren Telakkaran­nan kaava

Eli­na Moisio pyysi pöydälle.

Pir­jon­tien ja Pirkkolantien ympäristön kaava

Raide-Jok­eri­in liit­tyvä tiivistyskaa­va. Hyväksyt­ti­in yksimielisesti.

Laa­jasa­lon kaup­pakeskuk­sen alueen asemakaavaehdotus

Tämä ensim­mäi­nen kaupunkibule­vardikaa­va hyväksyt­ti­in yksimielisesti.

Kulosaaren ker­rostaloalueen täy­den­nys­rak­en­tamisen suunnitteluperiaatteet

Hyväksyt­ti­in yksimielisesti.

Kulosaaren ostari hyväksyt­ti­in yksimielis­es­ti puret­tavak­si ja kor­vat­tavak­si asuin­taloil­la, joiden poh­jak­er­rokses­sa kaupat.

Asukaspysäköin­nin hin­nan korottaminen

Mat­ti Niira­nen (kok) esit­ti, ettei hin­taa nos­tet­taisi, mut­ta esi­tys kaatyui äänin 5–4. Voit­ta­neel­la puolel­la vas, sdp ja vihr.

Calo­niuk­senkadun liikennesuunnitelma

Ehdotin, että ratik­ka saisi omat kai­stat molem­pi­in suun­ti­in, mut­ta esi­tys kaa­tui 5–3. Puoles­ta vihreät ja ps. Lau­takun­ta hyväksyi yksimielis­es­ti omak­si kan­nakseen, että meluisa nupukivi kor­vataan asfaltil­la liiken­teen melun vähen­tämisek­si. Me emme sitä asi­aa kuitenkaan lop­ullis­es­ti päätä.

Län­tisen Bra­henkadun ja Helsinginkadun liikennesuunnitelma

Hyväksyt­ti­in yksimielis­es­ti. Huomiotani oli kiin­nit­tänyt se, ettei tämä han­ke ollut taloudel­lis­es­ti kan­nat­ta­va. Omien kaisto­jen rak­en­t­a­mi­nen ratikalle mak­soi enem­män kuin tuot­ti liiken­teel­listä hyö­tyä seu­raavien 30 vuo­den aikana. Kävi kuitenkin ilmi, että kus­tan­nuk­si­in sisäl­tyivät kisko­jen uusimi­nen, joka olisi edessä joka tapauk­ses­sa. Näin ei kus­tan­nusarvioi­ta pitäisi esittää.

Hert­toniemen keskus­tan liikennesuunnitteluperiaatteet

Kun ei ole rahaa siihen sadan miljoo­nan euron maanalaiseen ratkaisu­un, tästä tulee sump­pu. Onnek­si tulee Kruunusillat.

Käve­ly­mat­ka Hert­toniemen ran­nas­ta metroon piden­tyy, mut­ta ei niin paljon kuin on pelät­ty, kos­ka metrolle tehdään uusi sisääntuloaukko.

Poikkeamishake­mus Sörnäis­ten Parrulaiturilla

Kaupun­ki halu­aa purkaa suo­jel­lun raken­nuk­sen, kos­ka se on päässyt niin huonoon kun­toon, ettei ole kohtuukus­tan­nuk­sil­la kor­jat­tavis­sa. Jape Lovén pyysi pöydälle.

= = =

Saimme vähän esi­makua siitä, mil­laista tulee ole­maan tulevas­sa jät­timäisessä kaupunkiym­päristölau­takun­nas­sa. Kok­ous kesti viisi tuntia.

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.4.2017”

 1. “Käve­ly­mat­ka Hert­toniemen ran­nas­ta metroon piden­tyy, mut­ta ei niin paljon kuin on pelät­ty, kos­ka metrolle tehdään uusi sisääntuloaukko.”

  En ymmär­rä mik­si tehdään huonoa kaupunkia ihan tahal­laan. Autot kiertäkööt, menkööt hitaam­min tai mitä vaan, kaupun­ki on hyväksyt­nyt liikku­mistapo­jen pri­or­i­teet­ti­järkän ja käve­ly on siinä ykkö­nen, joukkoli­ikenne kakko­nen. Sil­lä pitää mennä.

 2. Luin­pa huvikseni läpi Calo­niuk­senkadun suun­nitel­mas­ta tulleen “vuorovaikutus“palautteen ja viras­ton sen jäl­keen tehdyt “tark­iste­tut” ehdo­tuk­set. Tässä on taas ker­ran lois­toes­imerk­ki siitä, kuin­ka asukkaiden anta­mal­la palaut­teel­la pyy­hitään pöytää. On tosi vaikea löytää esi­tyk­ses­tä yhtään kohtaa, jos­sa olisi oikeasti otet­tu huomioon asukkaiden asial­lisia ja paikallis­tun­te­muk­seen perus­tu­via näkemyksiä.

  Tästä “kuulemis­es­ta” on tehty pelkkä farssi.

 3. Onnea vaan. Aikanaan yleis­ten töit­ten lau­takun­nan kok­ouk­set pelkästään oli­vat usein viisi­tun­tisia, ja kok­ouk­sia oli siis ker­ran viikossa.

 4. Par­ru­lai­turin läpi­home­inen talo pitää purkaa pikaises­ti, kos­ka sen vier­essä on leikkipuis­to ja Kalasa­ta­man kaupungi­nosan ain­oa puis­toalue. Hylät­ty raken­nus on ris­ki, kos­ka se houkut­telee sekä lap­sia seikkaile­maan että epä­toiv­ot­tua porukkaa majaile­maan. En oikeasti pysty näkemään talos­sa mitään suo­jeltavaa arvoa.

 5. Hert­toniemen liiken­neympyrä on jalankulk­i­joille kam­mot­ta­va sump­pu, jon­ka ylit­tämi­nen vaatii useim­miten kak­si pitkää odotus­ta liiken­neval­ois­sa. Paik­ka on keskeinen, kos­ka palve­lut ovat kah­ta puol­ta risteystä.

  Liiken­neval­o­jen pahan ajoituk­sen lisäk­si kulkua hait­taa jalka­käytävien huono geome­tria, jota voisi ratkai­sev­asti paran­taa (ketään hait­taa­mat­ta) mutkien parin neliömetrin oikaisulla.

 6. Hert­toniemessä on jotain kovin espoolaista. Näyt­tää ja tun­tuu autoil­i­joiden taivaal­ta. Keskel­lä parhaal­la paikalla sojot­taa pyhä jät­timäi­nen liiken­neympyrä ja kaik­ki on tehty autoil­i­joiden ehdol­la. Sijain­ti­in näh­den jär­jetön­tä. Urbaanin kaupun­gin pitäisi jatkua tuonne asti.

 7. keskusteli­ja:
  Hert­toniemessä on jotain kovin espoolaista. Näyt­tää ja tun­tuu autoil­i­joiden taivaal­ta. Keskel­lä parhaal­la paikalla sojot­taa pyhä jät­timäi­nen liiken­neympyrä ja kaik­ki on tehty autoil­i­joiden ehdol­la. Sijain­ti­in näh­den jär­jetön­tä. Urbaanin kaupun­gin pitäisi jatkua tuonne asti.
  /blockquote>

  Hert­toniemessä kan­nat­taisi kaik­ki nyky­su­un­nitel­mat heit­tää romukop­paan ja miet­tiä keskus­ta aivan uudelleen. Täl­lä het­kel­lä Itäväylä ja lin­nan­rak­en­ta­jantie jaka­vat Hert­toniemen keskus­tan palveluineen kolmeen eril­liseen osaan, jolle moot­tori­tiemäiset liiken­neväylät kään­tävät selkän­sä. Kaiken suun­nit­telun pitäisi perus­tua siihen että Hert­toniemen keskus­ta ehey­tyy kokon­aisu­udek­si. Lin­nan­rak­en­ta­janti­estä pitäisi muo­dostaa aluet­ta yhdis­tävä elävä pääkatu kivi­jal­ka­li­iketiloi­neen. Moot­tori­tiemäistä vaikutel­maa vähen­täisi kadun kaven­t­a­mi­nen; nykyisel­lään kadun lev­eys on yli 50 metriä. Kat­ua voitaisi­in kaven­taa 15 metriä ilman että edes autokaisto­jen määrää tarvit­sisi vähen­tää. Samal­la pitäisi siirtää kaik­ki huoltoase­mat ja McDon­ald­sit kauem­mak­si kaupunkiku­vaa pilaa­mas­ta. Kadun reunoille 6–8 ker­roksista umpiko­rt­telia kan­takaupun­gin tapaan.

  Metroase­man puolelta pois kaik­ki maise­maa hal­lit­se­vat asfalt­ti­aukiot. Itäväylän kat­ta­mi­nen voi ehkä olla liian kallista mut­ta jol­lain taval­la sen este- ja melu­vaiku­tus­ta pitäisi vähen­tää esimerkik­si sijoit­ta­mal­la raken­nuk­sia sen yli Lin­nan­rak­en­ta­jantien sil­lan var­teen siten, että vaikutel­ma yht­enäis­es­tä kaupunki­rak­en­teesta välit­tyy kävelijälle

  Hert­toniemen keskus­tas­sa olisi val­tavasti poten­ti­aalia tul­la eläväk­si kan­takaupunki­maisek­si kaupunkikeskus­tak­si mut­ta nuo liiken­nejär­jeste­lyt pilaa­vat kaiken. Marimekon myymälä houkut­telee Hert­toniemeen jopa tur­is­te­ja, mut­ta ankea ympäristö toden­näköis­es­ti ajaa nämä takaisin keskus­taan saman tien.

 8. Hyvä että edes Rauta­va puo­lus­taa elävää kaupunkia! Henkilö ja tavara-autoli­iken­teen tahalli­nen hait­taami­nen tap­paa keskustan.

  Laa­jen­pi käve­lykeskus­ta olisi kiva, mut­ta se vaatisi tyysti toisen­laisen kaupun­ki- ja seu­tu­rak­en­teen. Kaupun­ki pitäisi tiivistää, tarvi­taan muitakin ter­veitä lähiöitä kuin Grani ja asi­akas­mas­so­jen pitää olla huimasti suurempia. 

  Helsin­ki teki liikku­miseen liit­tyvät ratkaisut lop­ullis­es­ti 1940-luvul­la, kun kaupunki­rakenne päästet­ti­in hajau­tu­maan. Euroop­palaiset ratkaisut eivät toi­mi, on kat­sot­ta­va mallia lähin­nä sel­l­ai­sista kaupungeista kuin LA. Toki olisi mah­dol­lista lähteä kehit­tämään kaupunkia euroop­palaisem­mak­si, mut­ta siihen ei ole halua, jos kat­soo viimeisen 25 vuo­den aikana kaavoitet­tu­ja aluei­ta. Tehdään liian teho­ton­ta, eikä edes kaik­il­ta osin umpikorttelia.

 9. keskusteli­ja:
  Hert­toniemessä on jotain kovin espoolaista… Urbaanin kaupun­gin pitäisi jatkua tuonne asti. 

  Näin­hän sitä luulisi, mut­ta Hert­tonie­mi on hyvä esimerk­ki siitä, mikä meni pieleen. Kat­sokaa vaik­ka Googlemap­s’in satel­li­it­tiku­vista. Uusi alue ase­mal­ta rantaan on teho­ton­ta. Van­ha asuinalue radan luoteis­puolel­la ei ole koskaan edes näh­nyt kaupunkia. Teol­lisu­usalue on kaupunki­maisia, mut­ta sekin vaatii täydennysrakentamista.

 10. Har­ri:
  … kaupun­ki on hyväksyt­nyt liikku­mistapo­jen pri­or­i­teet­ti­järkän ja käve­ly on siinä ykkö­nen, joukkoli­ikenne kakko­nen. Sil­lä pitää mennä.

  Tuo on ihan huuhaa päätös. Julki­nen­li­ikenne on kaupunki­laisen ympäristön liiken­nemuo­to. Helsingis­sä kaupunki­mais­es­ti on raken­net­tu muu­tamia kort­telei­ta niemellä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.