ARA-asukkaiden käyttöön tulovahti varoittamaan tulorajan lähestymisestä.

Hal­li­tus aikoo ottaa pääkaupunkiseudul­la käyt­töön Ara-tulo­ra­jat, joiden ylit­tämi­nen ei ain­oas­taan estä Ara-asun­non saamista vaan tietää myös häätöä asun­nos­ta, jos tulot ovat nousseet.

Helsinkiläi­sistä 20 % joutuu näin hyvin pahaan kan­nustin­loukku­un, jos­sa rajan ylit­tämi­nen eurol­la voi merk­itä sato­jen euro­jen taloudel­lista mene­tys­tä koko lop­pu­vuo­den ajak­si. Vaik­ka var­maankin päätetään, ettei häätö seu­raa ihan pien­estä rajan yli­tyk­ses­tä, on kuitenkin ker­rot­ta­va, kuin­ka suuri se yli­tys saa olla, eli edelleen on tark­ka raja, joskin vähän korkeam­mal­la, jon­ka ylit­tämi­nen eurol­la merk­it­see häätöä. 

On kai kohtu­ullista, että asukkaat saa­vat käyt­töön­sä tulo­vahdin, joka varoit­taa ajois­sa rajan ylit­tämis­es­tä, jot­ta tietää, mis­sä vai­heessa pitää alkaa kieltäy­tyä ylitöistä ja pyytää palkaton­ta vapaa. Jos yhteiskun­ta ei tätä palvelua tar­joa, joka yksi­tyi­nen var­maankin tart­tuu mahdollisuuteen. 

Ongel­ma, jota hal­li­tus yrit­tää kor­ja­ta, on ole­mas­sa, mut­ta se pitää kor­ja­ta tekemäl­lä Ara-vuokrista tulosi­don­naista niin, että ne kohoa­vat liuku­vasti markki­navuokrien tasolle, jos tulot kovasti nou­se­vat – mut­ta ei kuitenkaan sen yli. Jos näin meneteltäisi­in, voitaisi­in ara-asun­to­ja vas­taavasti rak­en­taa vähän enemmän. 

Hal­li­tuk­sen ehdo­tus on aivan hölmö. Se pitää kor­ja­ta välittömästi.

26 vastausta artikkeliin “ARA-asukkaiden käyttöön tulovahti varoittamaan tulorajan lähestymisestä.”

 1. Kuka­ho­han niitä tulo­ja pystyy vah­ti­maan? Kenel­läkään ei ole dataa siitä mitä kansalainen on tien­an­nut. Kaik­ki perus­tuu ilmoituk­si­in ja omi­in val­in­toi­hin veroko­rt­tia hakiessa.

  1. On tulos­sa kansalli­nen tulorek­isteri. On kai se pakko ava­ta asianomaiselle itselleenkin eikä vain vira­nomaisille, jos sil­lä kuitenkin tehdään kansalaista koske­via päätöksiä.

 2. Samaa mieltä pait­si siitä lisärak­en­tamis­es­ta. Tuista pitäisi yrit­tää päästä eroon, ne ovat aina tuloloukku­ja ja markki­nahäir­iöitä. On aika surullisia lukemia minkä ver­ran koti­talouk­sista saa asumis/toimeentulotukea, ei olla lainkaan kestäväl­lä pohjalla.

  Olisiko aja­tus yhteiskun­nas­ta jos­sa ei kaikkea mah­dol­lista tue­ta ja verote­ta ihan kamalasti aivan mah­do­ton? Kysymys on retori­nen, tietenkin on, kun pro­pa­gan­da hyv­in­voin­ti­val­tion parem­muud­es­ta on nielais­tu kalas­tushan­skaa myöten.

  1. Asum­is­tuki­meno­jen nousu johtuu lähin­nä siitä, että meil­lä on aiem­paa enem­män työ­markki­nat­uelle pudon­nei­ta työttömiä.

 3. hup­sis:
  Samaa mieltä pait­si siitä lisärak­en­tamis­es­ta. Tuista pitäisi yrit­tää päästä eroon, ne ovat aina tuloloukku­ja ja markki­nahäir­iöitä. On aika surullisia lukemia minkä ver­ran koti­talouk­sista saa asumis/toimeentulotukea, ei olla lainkaan kestäväl­lä pohjalla.

  Olisiko aja­tus yhteiskun­nas­ta jos­sa ei kaikkea mah­dol­lista tue­ta ja verote­ta ihan kamalasti aivan mah­do­ton? Kysymys on retori­nen, tietenkin on, kun pro­pa­gan­da hyv­in­voin­ti­val­tion parem­muud­es­ta on nielais­tu kalas­tushan­skaa myöten.

  Vähäostais­ten tukemises­sa ei mielestäni ole sinän­sä mitään vikaa maail­mas­sa jos­sa teknolo­gia vie työ­paikko­ja yhä nopeam­mal­la tahdil­la ja jäl­jelle­jäävil­läkin aloil­la ansain­tam­l­lit ovat tyyliä “voit­ta­ja vie kaiken”. En vain ymmär­rä mik­si tukemista ei voi jär­jestää niin että 1) tulok­se­na ei ole käsit­tämät­tömän mon­imutkainen sään­nöshel­vetti ja 2) markki­noi­ta vääris­tetään mah­dol­lisim­man vähän.

  Toisin sanoen siis — var­maan miljoo­nan­nen ker­ran tämän blo­gin his­to­ri­as­sa — täy­tyy peräänku­u­lut­taa perus­tu­loa tämän ihme sil­lisalaatin korvaajaksi.

 4. Ei sit­ten pelkästään työt­tömät asum­is­tukea saa­vat helsinkiläiset joudu jät­tämään taloudel­lis­ten vaikeuk­sien takia asun­to­jaan. Kas kun eivät ota omaisu­ut­takin huomioon parem­pit­u­lois­t­en asumisen yhteydessä.

 5. “On kai kohtu­ullista, että asukkaat saa­vat käyt­töön­sä tulo­vahdin, joka varoit­taa ajois­sa rajan ylit­tämis­es­tä, jot­ta tietää, mis­sä vai­heessa pitää alkaa kieltäy­tyä ylitöistä ja pyytää palkaton­ta vapaa.”

  Kelan tukia saav­ille pitäisi myös tuol­lainen sovel­lus saa­da sil­lä tiedos­sani on, että 30 € tulo­jen yli­tys vei tuen­saa­jan raastupaan.

 6. Hyvä kor­jause­hdo­tus. Ja muu­tos ARA-sys­teemi­in on vält­tämätön jot­ta tuki saadaan kohdis­tu­maan niille jot­ka sitä oikeasti tarvitsevat.

  Kun ARA-sys­teemiä ker­ran muute­taan niin onko aivan mah­do­ton aja­tus, että Helsin­gin kaupun­ki hak­isi luvan myy­dä omis­tami­aan ARA-asun­to­ja ehdol­la että rak­en­taa vas­taa­van määrän uusia ARA-asun­to­ja? Tämä voisi olla kon­sti saa­da lisää kohtu­uhin­taista tar­jon­taa mitä nimeno­maan tarvitaan.

  1. Ei Helsin­ki tarvitse lupaa myy­dä van­ho­ja ARA-asun­to­ja, kos­ka 40 vuot­ta van­hat ovat jo vapau­tuneet sään­nöstelystä. Van­taa myi, Helsin­ki ei oole myynyt.

 7. Kos­keeko tämä suun­nitel­tu tulo­jen vah­taami­nen nyt vain uusia ARA-asukkai­ta vai kaikkia? Jois­sain jutuis­sa on väitet­ty että van­hat vuokra­sopimuk­set jäi­sivät vah­taamisen ulkopuolelle.

 8. Oudoin­ta tässä on se, että tämä kos­kee kaikkia asuinaluei­ta. Köy­häl­lä asuinalueel­la on vaan plus­saa, jos sinne saadaan jol­lakin kon­stil­la houkutel­tua 5 500 €/kk tien­aa­va lap­siper­he, ja joil­lakin alueil­la taas varsin suuri osu­us asun­noista on kaupun­gin vuokra-asun­to­ja, ja tämä päätös saat­taa laukaista slum­mi­u­tu­mis­pros­essin. Jos jo nyt, ennen tulo­rajo­ja, 38 % suurten asun­to­jen asun­tokun­nista on vierask­ielisiä, ja kaupun­gin vuokra-asun­to­ja saat­taa olla jopa enem­mistö kaupungi­nosan asun­tokan­nas­ta, kuu­lostaa yhdis­telmä hyvin tulenaralta.

 9. Osmo Soin­in­vaara:
  Asum­is­tuki­meno­jen nousu johtuu lähin­nä siitä, että meil­lä on aiem­paa enem­män työ­markki­nat­uelle pudon­nei­ta työttömiä. 

  Minus­ta suurim­man muu­tok­sen siihen on tehnyt edelli­nen hal­li­tus, jos­sa myös Vihreät oli mukana:

  “Vuo­den 2015 alus­sa yleisen asum­istuen lain­säädän­tö uud­is­tui melko mit­tavasti (HE 52/2014). Lakimuu­tok­sen myötä yleinen asum­is­tu­ki yksinker­tais­tui. Esimerkik­si asun­non pin­ta-alan ja valmis­tu­misvuo­den vaiku­tus asum­istuen suu­ru­u­teen lakkasi. Asum­istuen tasoa nos­ti­vat omavas­tu­u­o­suuk­sien alen­t­a­mi­nen ja hyväksyt­tävien enim­mäisas­um­is­meno­jen korotus.”

  http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3282

  Blo­gis­sa on myös hyvä kuva meno­jen kasvus­ta, mitä muu­tos sai aikaan.

 10. Anon: Vähäostais­ten tukemises­sa ei mielestäni ole sinän­sä mitään vikaa maail­mas­sa jos­sa teknolo­gia vie työ­paikko­ja yhä nopeam­mal­la tahdil­la ja jäl­jelle­jäävil­läkin aloil­la ansain­tam­l­lit ovat tyyliä “voit­ta­ja vie kaiken”. 

  Miten Jenkeis­sä, Sak­sas­sa ja Briteis­sä voi olla työt­tömyys ennä­tysal­hainen sekä samaan aikaan automaa­tio­ta käytetään enem­män kuin aiemmin?

 11. Ehkä kornein esimerk­ki Hekan käm­pän asukkaas­ta on, kun asukas oli han­kkinu hitas-käm­pän vuokrakäyt­töön, kos­ka Hekan käm­pässä on niin edullista asua, ettei ole järkevää muut­taa itse omistusasuntoon 🙂

 12. vk:
  Hyvä kor­jause­hdo­tus. Ja muu­tos ARA-sys­teemi­in on vält­tämätön jot­ta tuki saadaan kohdis­tu­maan niille jot­ka sitä oikeasti tarvitsevat. 

  ARA-sys­teemin kohdis­tu­mista olisi parem­pi muut­taa niin, että kaik­ki ARA-asun­not muute­taan markki­navuokraisik­si, mut­ta niin että pien­i­t­u­loiset saa­vat vuokras­ta alennusta.

 13. Häm­mästyt­tää, että (ehkä) lähde­tään näin tiukasti vah­ti­maan asun­nos­sa jo asu­vien tulo­rajo­ja. Tulot lie­nee tarkastet­tu siinä vai­heessa, jol­loin asun­to on myön­net­ty. Tai sit­ten ei,aina. Enem­män ihmette­len sitä, että asun­to myön­netään esim. hyvä­tu­loiselle yrit­täjälle, jon­ka yri­tys omis­taa jopa vuokra-asun­to­ja (joka ei ole yri­tyk­sen toimi­ala). Ja pääsee vielä vai­h­ta­maan asuntoa.

 14. If it moves, tax it. If it keeps mov­ing, reg­u­late it. And if it stops mov­ing, sub­si­dize it.

  Ronald Rea­gan

 15. MKR:
  Häm­mästyt­tää, että (ehkä) lähde­tään näin tiukasti vah­ti­maan asun­nos­sa jo asu­vien tulo­rajo­ja. Tulot lie­nee tarkastet­tu siinä vai­heessa, jol­loin asun­to on myön­net­ty. Tai sit­ten ei,aina. Enem­män ihmette­len sitä, että asun­to myön­netään esim. hyvä­tu­loiselle yrit­täjälle, jon­ka yri­tys omis­taa jopa vuokra-asun­to­ja (joka ei ole yri­tyk­sen toimi­ala). Ja pääsee vielä vai­h­ta­maan asuntoa.

  Sekoit­tanet keskenään kaupun­gin vuokra-asun­not ja Hitas-asun­not. Hitak­sia saat­taa olla samal­la henkilöl­lä yli kymme­nenkin, eikä tuloil­la tai var­al­lisu­udel­la ole merk­i­tys­tä, kun taas kaupun­gin vuokra-asun­toi­hin oli jo ennen tätä vuot­ta noin 70 000 euron var­al­lisu­us­ra­ja asun­toon päästessä. 

  Jani: Minus­ta suurim­man muu­tok­sen siihen on tehnyt edelli­nen hal­li­tus, jos­sa myös Vihreät oli mukana:

  “Vuo­den 2015 alus­sa yleisen asum­istuen lain­säädän­tö uud­is­tui melko mit­tavasti (HE 52/2014). Lakimuu­tok­sen myötä yleinen asum­is­tu­ki yksinker­tais­tui. Esimerkik­si asun­non pin­ta-alan ja valmis­tu­misvuo­den vaiku­tus asum­istuen suu­ru­u­teen lakkasi. Asum­istuen tasoa nos­ti­vat omavas­tu­u­o­suuk­sien alen­t­a­mi­nen ja hyväksyt­tävien enim­mäisas­um­is­meno­jen korotus.”

  http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3282

  Blo­gis­sa on myös hyvä kuva meno­jen kasvus­ta, mitä muu­tos sai aikaan.

  Tuo oli ihan järkevä muu­tos. Aikaisem­min oli jopa sel­l­ainen rajoi­tus, että asun­to ei saanut olla liian pieni.

 16. Makkarat­alon Hau­tu­umaa:
  Tuo oli ihan järkevä muu­tos. Aikaisem­min oli jopa sel­l­ainen rajoi­tus, että asun­to ei saanut olla liian pieni.

  Osa siitä muu­tok­ses­ta saat­toi olla ihan hyvä idea, mut­ta onhan tuo lohdu­ton­ta miten kalli­ik­si Kela arvioi muu­tok­sen tulleen. Tah­toisi sanoa, että ongel­ma ei näytä olleen se, että meil­lä on liikaa ihmisiä asumas­sa asum­istuen varas­sa liian pienis­sä asunnoissa.

  1. Kyl­lä tässä asum­istuen määrän kasvus­sa on lähin­nä kyse julk­isten meno­jan vähen­e­mis­es­tä eikä niiden kasvus­ta. Kun työtön putoaa ansiosi­don­naiselta työ­markki­nat­uelle, hänen saa­mansa tulon­si­ir­rot pienenevätg vaik­ka asum­istuen osu­us siinä kasvaakin.

 17. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Sekoit­tanet keskenään kaupun­gin vuokra-asun­not ja Hitas-asun­not. Hitak­sia saat­taa olla samal­la henkilöl­lä yli kymme­nenkin, eikä tuloil­la tai var­al­lisu­udel­la ole merk­i­tys­tä, kun taas kaupun­gin vuokra-asun­toi­hin oli jo ennen tätä vuot­ta noin 70 000 euron var­al­lisu­us­ra­ja asun­toon päästessä. 

  En sekoit­tane Hitak­seen. Tosin Heka ja Stadin asun­not ovat myös vähän vierai­ta organ­isaa­tioi­ta. On kyse nimeno­maan kaupun­gin vuokrat­aloista. Sik­si ihmettelen.

 18. Jos tämä tote­tuu, joudun val­it­se­maan olenko asun­no­ton vai työtön. Vaikean avio­eron myötä 2000-luvun alus­sa jäin kalli­iseen vuokra-asun­toon jos­sa ei ollut muu­ta kuin min­un ja pien­ten las­ten vaat­teet (muut oli läht­enyt ex-miehen matkaan, enkä uskaltanut alkaa riitelemään). Velka­ra­hal­la huoneka­lut ym. Sain pari vuot­ta asum­is­tukea, mut­ta sit­ten vuokra nousi taas 15%, tuloni oli­vatkin 15€/kk liian isot ja koko asum­is­tu­ki pois. Lisää velkaa. Lop­ul­ta sain kaupun­gin asun­non ja pystyin lyhen­tämään korko­ja. Nyt lapset omil­laan ja aloin lyhen­tämään mit­tavaa velkaa. Tuloni menevät sal­li­tun rajan yli, mut­ta jos joudun etsimään asun­non vapail­ta markki­noil­ta, velan lyhen­nys on mah­do­ton­ta. Ystävät­täreni 27 vuo­tias poi­ka tekee kah­ta työtä, jot­ta saisi kor­vat­tua nuoru­u­den hölmöi­lyt. Jos tämä tulo­jen seu­ran­ta toteu­tuu, ei hänel­lä ole enää mah­dol­lista selvitä uloso­to­s­ta niin että olisi joskus velaton.

 19. Tämä on selvästi vas­toin perus­tus­lain “Yhden­ver­taisu­us-peri­aatet­ta”, eikä hal­li­tus suinkaan edis­tä oikeut­ta asumiseen, kuten on perus­tus­lais­sa säädet­ty. Ara-asun­nois­sa asu­vat joutu­vat eri­ar­voiseen ase­maan suh­teessa mui­hin työn­hak­i­joi­hin, kos­ka työn­haku voi johtaa tilanteeseen jos­sa menet­tää kodin ja on vaara joutua asunnottomaksi.

  Häädet­täisi­inkö lap­siper­heetkin pois omista kodeista?

  Las­ten van­hem­mat tai yksineläjät jou­tu­is­vat kieltäy­tymään työ­tar­jouk­sista, kos­ka syn­ty­isi kodin menet­tämisen vaara.

 20. Tässä on jotenkin niin tyyp­il­lisen suo­ma­lainen ratkaisu. Kun kaavoitus epäon­nis­tuu kasvukeskuk­sis­sa ratkaisuna on juuri omilleen pääs­seille heikom­pio­saisille kenkää kaupunkien asunnoista.

  Täl­lä asen­teel­la kenenkään ei kan­na­ta yrit­tää mitään, ettei käy huonosti.

 21. > Ara-vuokrista tulosi­don­naista niin, että ne
  > kohoa­vat liuku­vasti markki­navuokrien tasolle, jos
  > tulot kovasti nou­se­vat – mut­ta ei kuitenkaan sen
  > yli

  Mik­si ei yli? Olisi­han ylivuokra hyvä kan­nustin hakeu­tu­maan oman sosi­aalilu­okkansa mukaiseen asumiseen. Näin vapau­tu­isi köy­hille asun­to hei­dän oma­lle kastilleen tarkoite­tus­ta talosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.