ARA-asukkaiden käyttöön tulovahti varoittamaan tulorajan lähestymisestä.

Hal­li­tus aikoo ottaa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la käyt­töön Ara-tulo­ra­jat, joi­den ylit­tä­mi­nen ei ainoas­taan estä Ara-asun­non saa­mis­ta vaan tie­tää myös hää­töä asun­nos­ta, jos tulot ovat nousseet.

Hel­sin­ki­läi­sis­tä 20 % jou­tuu näin hyvin pahaan kan­nus­tin­louk­kuun, jos­sa rajan ylit­tä­mi­nen eurol­la voi mer­ki­tä sato­jen euro­jen talou­del­lis­ta mene­tys­tä koko lop­pu­vuo­den ajak­si. Vaik­ka var­maan­kin pää­te­tään, ettei hää­tö seu­raa ihan pie­nes­tä rajan yli­tyk­ses­tä, on kui­ten­kin ker­rot­ta­va, kuin­ka suu­ri se yli­tys saa olla, eli edel­leen on tark­ka raja, jos­kin vähän kor­keam­mal­la, jon­ka ylit­tä­mi­nen eurol­la mer­kit­see häätöä. 

On kai koh­tuul­lis­ta, että asuk­kaat saa­vat käyt­töön­sä tulo­vah­din, joka varoit­taa ajois­sa rajan ylit­tä­mi­ses­tä, jot­ta tie­tää, mis­sä vai­hees­sa pitää alkaa kiel­täy­tyä yli­töis­tä ja pyy­tää pal­ka­ton­ta vapaa. Jos yhteis­kun­ta ei tätä pal­ve­lua tar­joa, joka yksi­tyi­nen var­maan­kin tart­tuu mahdollisuuteen. 

Ongel­ma, jota hal­li­tus yrit­tää kor­ja­ta, on ole­mas­sa, mut­ta se pitää kor­ja­ta teke­mäl­lä Ara-vuo­kris­ta tulos­i­don­nais­ta niin, että ne kohoa­vat liu­ku­vas­ti mark­ki­na­vuo­krien tasol­le, jos tulot kovas­ti nouse­vat – mut­ta ei kui­ten­kaan sen yli. Jos näin mene­tel­täi­siin, voi­tai­siin ara-asun­to­ja vas­taa­vas­ti raken­taa vähän enemmän. 

Hal­li­tuk­sen ehdo­tus on aivan höl­mö. Se pitää kor­ja­ta välittömästi.

26 vastausta artikkeliin “ARA-asukkaiden käyttöön tulovahti varoittamaan tulorajan lähestymisestä.”

 1. Kuka­ho­han nii­tä tulo­ja pys­tyy vah­ti­maan? Kenel­lä­kään ei ole dataa sii­tä mitä kan­sa­lai­nen on tie­nan­nut. Kaik­ki perus­tuu ilmoi­tuk­siin ja omiin valin­toi­hin vero­kort­tia hakiessa.

  1. On tulos­sa kan­sal­li­nen tulo­re­kis­te­ri. On kai se pak­ko ava­ta asian­omai­sel­le itsel­leen­kin eikä vain viran­omai­sil­le, jos sil­lä kui­ten­kin teh­dään kan­sa­lais­ta kos­ke­via päätöksiä.

 2. Samaa miel­tä pait­si sii­tä lisä­ra­ken­ta­mi­ses­ta. Tuis­ta pitäi­si yrit­tää pääs­tä eroon, ne ovat aina tulo­louk­ku­ja ja mark­ki­na­häi­riöi­tä. On aika surul­li­sia luke­mia min­kä ver­ran koti­ta­louk­sis­ta saa asumis/toimeentulotukea, ei olla lain­kaan kes­tä­väl­lä pohjalla.

  Oli­si­ko aja­tus yhteis­kun­nas­ta jos­sa ei kaik­kea mah­dol­lis­ta tue­ta ja vero­te­ta ihan kama­las­ti aivan mah­do­ton? Kysy­mys on reto­ri­nen, tie­ten­kin on, kun pro­pa­gan­da hyvin­voin­ti­val­tion parem­muu­des­ta on nie­lais­tu kalas­tus­hans­kaa myöten.

  1. Asu­mis­tu­ki­me­no­jen nousu joh­tuu lähin­nä sii­tä, että meil­lä on aiem­paa enem­män työ­mark­ki­na­tuel­le pudon­nei­ta työttömiä.

 3. hup­sis:
  Samaa miel­tä pait­si sii­tä lisä­ra­ken­ta­mi­ses­ta. Tuis­ta pitäi­si yrit­tää pääs­tä eroon, ne ovat aina tulo­louk­ku­ja ja mark­ki­na­häi­riöi­tä. On aika surul­li­sia luke­mia min­kä ver­ran koti­ta­louk­sis­ta saa asumis/toimeentulotukea, ei olla lain­kaan kes­tä­väl­lä pohjalla.

  Oli­si­ko aja­tus yhteis­kun­nas­ta jos­sa ei kaik­kea mah­dol­lis­ta tue­ta ja vero­te­ta ihan kama­las­ti aivan mah­do­ton? Kysy­mys on reto­ri­nen, tie­ten­kin on, kun pro­pa­gan­da hyvin­voin­ti­val­tion parem­muu­des­ta on nie­lais­tu kalas­tus­hans­kaa myöten.

  Vähä­os­tais­ten tuke­mi­ses­sa ei mie­les­tä­ni ole sinän­sä mitään vikaa maa­il­mas­sa jos­sa tek­no­lo­gia vie työ­paik­ko­ja yhä nopeam­mal­la tah­dil­la ja jäl­jel­le­jää­vil­lä­kin aloil­la ansain­taml­lit ovat tyy­liä “voit­ta­ja vie kai­ken”. En vain ymmär­rä mik­si tuke­mis­ta ei voi jär­jes­tää niin että 1) tulok­se­na ei ole käsit­tä­mät­tö­män moni­mut­kai­nen sään­nös­hel­vet­ti ja 2) mark­ki­noi­ta vää­ris­te­tään mah­dol­li­sim­man vähän.

  Toi­sin sanoen siis — var­maan mil­joo­nan­nen ker­ran tämän blo­gin his­to­rias­sa — täy­tyy perään­kuu­lut­taa perus­tu­loa tämän ihme sil­li­sa­laa­tin korvaajaksi.

 4. Ei sit­ten pel­käs­tään työt­tö­mät asu­mis­tu­kea saa­vat hel­sin­ki­läi­set jou­du jät­tä­mään talou­del­lis­ten vai­keuk­sien takia asun­to­jaan. Kas kun eivät ota omai­suut­ta­kin huo­mioon parem­pi­tu­lois­ten asu­mi­sen yhteydessä.

 5. On kai koh­tuul­lis­ta, että asuk­kaat saa­vat käyt­töön­sä tulo­vah­din, joka varoit­taa ajois­sa rajan ylit­tä­mi­ses­tä, jot­ta tie­tää, mis­sä vai­hees­sa pitää alkaa kiel­täy­tyä yli­töis­tä ja pyy­tää pal­ka­ton­ta vapaa.”

  Kelan tukia saa­vil­le pitäi­si myös tuol­lai­nen sovel­lus saa­da sil­lä tie­dos­sa­ni on, että 30 € tulo­jen yli­tys vei tuen­saa­jan raastupaan.

 6. Hyvä kor­jauseh­do­tus. Ja muu­tos ARA-sys­tee­miin on vält­tä­mä­tön jot­ta tuki saa­daan koh­dis­tu­maan niil­le jot­ka sitä oikeas­ti tarvitsevat.

  Kun ARA-sys­tee­miä ker­ran muu­te­taan niin onko aivan mah­do­ton aja­tus, että Hel­sin­gin kau­pun­ki haki­si luvan myy­dä omis­ta­mi­aan ARA-asun­to­ja ehdol­la että raken­taa vas­taa­van mää­rän uusia ARA-asun­to­ja? Tämä voi­si olla kons­ti saa­da lisää koh­tuu­hin­tais­ta tar­jon­taa mitä nime­no­maan tarvitaan.

  1. Ei Hel­sin­ki tar­vit­se lupaa myy­dä van­ho­ja ARA-asun­to­ja, kos­ka 40 vuot­ta van­hat ovat jo vapau­tu­neet sään­nös­te­lys­tä. Van­taa myi, Hel­sin­ki ei oole myynyt.

 7. Kos­kee­ko tämä suun­ni­tel­tu tulo­jen vah­taa­mi­nen nyt vain uusia ARA-asuk­kai­ta vai kaik­kia? Jois­sain jutuis­sa on väi­tet­ty että van­hat vuo­kra­so­pi­muk­set jäi­si­vät vah­taa­mi­sen ulkopuolelle.

 8. Oudoin­ta täs­sä on se, että tämä kos­kee kaik­kia asui­na­luei­ta. Köy­häl­lä asui­na­lu­eel­la on vaan plus­saa, jos sin­ne saa­daan jol­la­kin kons­til­la hou­ku­tel­tua 5 500 €/kk tie­naa­va lap­si­per­he, ja joil­la­kin alueil­la taas var­sin suu­ri osuus asun­nois­ta on kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja, ja tämä pää­tös saat­taa lau­kais­ta slum­miu­tu­mis­pro­ses­sin. Jos jo nyt, ennen tulo­ra­jo­ja, 38 % suur­ten asun­to­jen asun­to­kun­nis­ta on vie­ras­kie­li­siä, ja kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja saat­taa olla jopa enem­mis­tö kau­pun­gin­osan asun­to­kan­nas­ta, kuu­los­taa yhdis­tel­mä hyvin tulenaralta.

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Asu­mis­tu­ki­me­no­jen nousu joh­tuu lähin­nä sii­tä, että meil­lä on aiem­paa enem­män työ­mark­ki­na­tuel­le pudon­nei­ta työttömiä. 

  Minus­ta suu­rim­man muu­tok­sen sii­hen on teh­nyt edel­li­nen hal­li­tus, jos­sa myös Vih­reät oli mukana:

  Vuo­den 2015 alus­sa ylei­sen asu­mis­tuen lain­sää­dän­tö uudis­tui mel­ko mit­ta­vas­ti (HE 52/2014). Laki­muu­tok­sen myö­tä ylei­nen asu­mis­tu­ki yksin­ker­tais­tui. Esi­mer­kik­si asun­non pin­ta-alan ja val­mis­tu­mis­vuo­den vai­ku­tus asu­mis­tuen suu­ruu­teen lak­ka­si. Asu­mis­tuen tasoa nos­ti­vat oma­vas­tuu­osuuk­sien alen­ta­mi­nen ja hyväk­syt­tä­vien enim­mäi­sa­su­mis­me­no­jen korotus.”

  http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3282

  Blo­gis­sa on myös hyvä kuva meno­jen kas­vus­ta, mitä muu­tos sai aikaan.

 10. Anon: Vähä­os­tais­ten tuke­mi­ses­sa ei mie­les­tä­ni ole sinän­sä mitään vikaa maa­il­mas­sa jos­sa tek­no­lo­gia vie työ­paik­ko­ja yhä nopeam­mal­la tah­dil­la ja jäl­jel­le­jää­vil­lä­kin aloil­la ansain­taml­lit ovat tyy­liä “voit­ta­ja vie kaiken”. 

  Miten Jen­keis­sä, Sak­sas­sa ja Bri­teis­sä voi olla työt­tö­myys ennä­ty­sal­hai­nen sekä samaan aikaan auto­maa­tio­ta käy­te­tään enem­män kuin aiemmin?

 11. Ehkä kor­nein esi­merk­ki Hekan käm­pän asuk­kaas­ta on, kun asu­kas oli hank­ki­nu hitas-käm­pän vuo­kra­käyt­töön, kos­ka Hekan käm­päs­sä on niin edul­lis­ta asua, ettei ole jär­ke­vää muut­taa itse omistusasuntoon 🙂

 12. vk:
  Hyvä kor­jauseh­do­tus. Ja muu­tos ARA-sys­tee­miin on vält­tä­mä­tön jot­ta tuki saa­daan koh­dis­tu­maan niil­le jot­ka sitä oikeas­ti tarvitsevat. 

  ARA-sys­tee­min koh­dis­tu­mis­ta oli­si parem­pi muut­taa niin, että kaik­ki ARA-asun­not muu­te­taan mark­ki­na­vuo­krai­sik­si, mut­ta niin että pie­ni­tu­loi­set saa­vat vuo­kras­ta alennusta.

 13. Häm­mäs­tyt­tää, että (ehkä) läh­de­tään näin tiu­kas­ti vah­ti­maan asun­nos­sa jo asu­vien tulo­ra­jo­ja. Tulot lie­nee tar­kas­tet­tu sii­nä vai­hees­sa, jol­loin asun­to on myön­net­ty. Tai sit­ten ei,aina. Enem­män ihmet­te­len sitä, että asun­to myön­ne­tään esim. hyvä­tu­loi­sel­le yrit­tä­jäl­le, jon­ka yri­tys omis­taa jopa vuo­kra-asun­to­ja (joka ei ole yri­tyk­sen toi­mia­la). Ja pää­see vie­lä vaih­ta­maan asuntoa.

 14. If it moves, tax it. If it keeps moving, regu­la­te it. And if it stops moving, sub­si­dize it.

  Ronald Rea­gan

 15. MKR:
  Häm­mäs­tyt­tää, että (ehkä) läh­de­tään näin tiu­kas­ti vah­ti­maan asun­nos­sa jo asu­vien tulo­ra­jo­ja. Tulot lie­nee tar­kas­tet­tu sii­nä vai­hees­sa, jol­loin asun­to on myön­net­ty. Tai sit­ten ei,aina. Enem­män ihmet­te­len sitä, että asun­to myön­ne­tään esim. hyvä­tu­loi­sel­le yrit­tä­jäl­le, jon­ka yri­tys omis­taa jopa vuo­kra-asun­to­ja (joka ei ole yri­tyk­sen toi­mia­la). Ja pää­see vie­lä vaih­ta­maan asuntoa.

  Sekoit­ta­net kes­ke­nään kau­pun­gin vuo­kra-asun­not ja Hitas-asun­not. Hitak­sia saat­taa olla samal­la hen­ki­löl­lä yli kym­me­nen­kin, eikä tuloil­la tai varal­li­suu­del­la ole mer­ki­tys­tä, kun taas kau­pun­gin vuo­kra-asun­toi­hin oli jo ennen tätä vuot­ta noin 70 000 euron varal­li­suus­ra­ja asun­toon päästessä. 

  Jani: Minus­ta suu­rim­man muu­tok­sen sii­hen on teh­nyt edel­li­nen hal­li­tus, jos­sa myös Vih­reät oli mukana:

  Vuo­den 2015 alus­sa ylei­sen asu­mis­tuen lain­sää­dän­tö uudis­tui mel­ko mit­ta­vas­ti (HE 52/2014). Laki­muu­tok­sen myö­tä ylei­nen asu­mis­tu­ki yksin­ker­tais­tui. Esi­mer­kik­si asun­non pin­ta-alan ja val­mis­tu­mis­vuo­den vai­ku­tus asu­mis­tuen suu­ruu­teen lak­ka­si. Asu­mis­tuen tasoa nos­ti­vat oma­vas­tuu­osuuk­sien alen­ta­mi­nen ja hyväk­syt­tä­vien enim­mäi­sa­su­mis­me­no­jen korotus.”

  http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3282

  Blo­gis­sa on myös hyvä kuva meno­jen kas­vus­ta, mitä muu­tos sai aikaan.

  Tuo oli ihan jär­ke­vä muu­tos. Aikai­sem­min oli jopa sel­lai­nen rajoi­tus, että asun­to ei saa­nut olla lii­an pieni.

 16. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa:
  Tuo oli ihan jär­ke­vä muu­tos. Aikai­sem­min oli jopa sel­lai­nen rajoi­tus, että asun­to ei saa­nut olla lii­an pieni.

  Osa sii­tä muu­tok­ses­ta saat­toi olla ihan hyvä idea, mut­ta onhan tuo loh­du­ton­ta miten kal­liik­si Kela arvioi muu­tok­sen tul­leen. Tah­toi­si sanoa, että ongel­ma ei näy­tä olleen se, että meil­lä on lii­kaa ihmi­siä asu­mas­sa asu­mis­tuen varas­sa lii­an pie­nis­sä asunnoissa.

  1. Kyl­lä täs­sä asu­mis­tuen mää­rän kas­vus­sa on lähin­nä kyse jul­kis­ten meno­jan vähe­ne­mi­ses­tä eikä nii­den kas­vus­ta. Kun työ­tön puto­aa ansio­si­don­nai­sel­ta työ­mark­ki­na­tuel­le, hänen saa­man­sa tulon­siir­rot pie­ne­ne­vätg vaik­ka asu­mis­tuen osuus sii­nä kasvaakin.

 17. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa: Sekoit­ta­net kes­ke­nään kau­pun­gin vuo­kra-asun­not ja Hitas-asun­not. Hitak­sia saat­taa olla samal­la hen­ki­löl­lä yli kym­me­nen­kin, eikä tuloil­la tai varal­li­suu­del­la ole mer­ki­tys­tä, kun taas kau­pun­gin vuo­kra-asun­toi­hin oli jo ennen tätä vuot­ta noin 70 000 euron varal­li­suus­ra­ja asun­toon päästessä. 

  En sekoit­ta­ne Hitak­seen. Tosin Heka ja Sta­din asun­not ovat myös vähän vie­rai­ta orga­ni­saa­tioi­ta. On kyse nime­no­maan kau­pun­gin vuo­kra­ta­lois­ta. Sik­si ihmettelen.

 18. Jos tämä tote­tuu, jou­dun valit­se­maan olen­ko asunn­o­ton vai työ­tön. Vai­kean avio­eron myö­tä 2000-luvun alus­sa jäin kal­lii­seen vuo­kra-asun­toon jos­sa ei ollut muu­ta kuin minun ja pien­ten las­ten vaat­teet (muut oli läh­te­nyt ex-mie­hen mat­kaan, enkä uskal­ta­nut alkaa rii­te­le­mään). Vel­ka­ra­hal­la huo­ne­ka­lut ym. Sain pari vuot­ta asu­mis­tu­kea, mut­ta sit­ten vuo­kra nousi taas 15%, tulo­ni oli­vat­kin 15€/kk lii­an isot ja koko asu­mis­tu­ki pois. Lisää vel­kaa. Lopul­ta sain kau­pun­gin asun­non ja pys­tyin lyhen­tä­mään kor­ko­ja. Nyt lap­set omil­laan ja aloin lyhen­tä­mään mit­ta­vaa vel­kaa. Tulo­ni mene­vät sal­li­tun rajan yli, mut­ta jos jou­dun etsi­mään asun­non vapail­ta mark­ki­noil­ta, velan lyhen­nys on mah­do­ton­ta. Ystä­vät­tä­re­ni 27 vuo­tias poi­ka tekee kah­ta työ­tä, jot­ta sai­si kor­vat­tua nuo­ruu­den höl­möi­lyt. Jos tämä tulo­jen seu­ran­ta toteu­tuu, ei hänel­lä ole enää mah­dol­lis­ta sel­vi­tä ulos­o­tos­ta niin että oli­si jos­kus velaton.

 19. Tämä on sel­väs­ti vas­toin perus­tus­lain “Yhden­ver­tai­suus-peri­aa­tet­ta”, eikä hal­li­tus suin­kaan edis­tä oikeut­ta asu­mi­seen, kuten on perus­tus­lais­sa sää­det­ty. Ara-asun­nois­sa asu­vat jou­tu­vat eriar­voi­seen ase­maan suh­tees­sa mui­hin työn­ha­ki­joi­hin, kos­ka työn­ha­ku voi joh­taa tilan­tee­seen jos­sa menet­tää kodin ja on vaa­ra jou­tua asunnottomaksi.

  Hää­det­täi­siin­kö lap­si­per­heet­kin pois omis­ta kodeista?

  Las­ten van­hem­mat tai yksi­ne­lä­jät jou­tuis­vat kiel­täy­ty­mään työ­tar­jouk­sis­ta, kos­ka syn­tyi­si kodin menet­tä­mi­sen vaara.

 20. Täs­sä on joten­kin niin tyy­pil­li­sen suo­ma­lai­nen rat­kai­su. Kun kaa­voi­tus epä­on­nis­tuu kas­vu­kes­kuk­sis­sa rat­kai­su­na on juu­ri omil­leen pääs­seil­le hei­kom­pio­sai­sil­le ken­kää kau­pun­kien asunnoista.

  Täl­lä asen­teel­la kenen­kään ei kan­na­ta yrit­tää mitään, ettei käy huonosti.

 21. > Ara-vuo­kris­ta tulos­i­don­nais­ta niin, että ne
  > kohoa­vat liu­ku­vas­ti mark­ki­na­vuo­krien tasol­le, jos
  > tulot kovas­ti nouse­vat – mut­ta ei kui­ten­kaan sen
  > yli

  Mik­si ei yli? Oli­si­han yli­vuo­kra hyvä kan­nus­tin hakeu­tu­maan oman sosi­aa­li­luok­kan­sa mukai­seen asu­mi­seen. Näin vapau­tui­si köy­hil­le asun­to hei­dän omal­le kas­til­leen tar­koi­te­tus­ta talosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.