Kaupunkiympäristö on kaupungin edustamista tärkeämpää

Kos­ka olen tör­män­nyt niin mon­ta ker­taa vii­mei­sen tun­nin aika­na väit­tee­seen, että olen kat­ke­ra por­mes­ta­ri­vaa­lin lop­pu­tu­lok­ses­ta, voin nyt pal­jas­taa kort­ti­ni, vaik­ka alun perin olin aja­tel­lut pitää suu­ni kiinni.

Olen pet­ty­nyt vih­rei­den ääni­mää­rään, mut­ta en tap­pioon kokoo­muk­sel­le, kos­ka tie­sin sen ennal­ta – tai siis olin var­ma, että näin käy.

Mut­ta jos oli­si käy­nyt niin, että toi­nen oli­si ollut yhden äänen suu­rem­pi kuin toi­nen, en osaa sanoa, kum­man voit­toa oli­sin toivonut.
Sym­bo­li­ses­ti ykkös­si­ja oli­si ollut tie­tys­ti val­ta­van suu­ri asia, mut­ta poli­tii­kan sisäl­lön kan­nal­ta asia ei ole näin yksinkertainen.

Minun sil­mis­sä­ni nykyi­nen kiin­teis­tö­toi­men apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja käyt­tää olen­nai­sem­paa val­taa kuin kau­pun­gin­joh­ta­ja. Kau­pun­gin­joh­ta­ja esit­te­lee bud­je­tin, edus­taa Hel­sin­kiä ulos­päin ja istuu Ruot­sin kunin­kaan vie­rel­lä val­tio­vie­rai­lu­jen aika­na. Kiin­teis­tö­toi­men apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja taas joh­taa Hel­sin­gin tule­vai­suut­ta, raken­ta­mis­ta, kaa­voi­tus­ta, ympä­ris­tö­asioi­ta ja liikennepolitiikkaa.

Pel­käs­tään tätä aja­tel­len oli­sin kui­ten­kin pää­ty­nyt sii­hen, että oli­sin näh­nyt mie­luum­min Sin­ne­mäen por­mes­ta­ri­na ja Jan­ne Vapaa­vuo­ren kiin­teis­tö­toi­men apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja­na kuin päin­vas­toin. Mut­ta tätä vaih­toeh­toa­han ei ollut.

Jan­ne oli luvan­nut karis­ta­van­sa kau­pun­gin pölyt jalois­taan, jos tulee vali­tuk­si por­mes­ta­rik­si. Niin­pä vih­rei­den tavoit­tei­den kan­nal­ta äärim­mäi­sen tär­ke­ää kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­taa oli­si joh­ta­nut joku ihan kuka tahan­sa kokoo­mus­lai­nen.  Se suo­raan sanoak­se­ni pelot­ti minua. Tar­jol­la teh­tä­vään oli­si ollut aika­moi­nen kau­hu­gal­le­ria, sil­lä sai­han Kokoo­muk­sen jär­ki­sii­pi näis­sä vaa­leis­sa pahas­ti tak­kiin­sa, kun äänet meni­vät Vapaavuorelle.

Moni pel­kä­si vih­re­ää por­mes­ta­ria, minä taas pel­kä­sin kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­taa joh­ta­vaa kokoo­mus­lais­ta apulaispormestaria.

30 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristö on kaupungin edustamista tärkeämpää”

 1. Nyt sit­ten Vih­reil­le tie­dok­si, että Jan Vapaa­vuo­ri ei Hel­sin­gis­sä pel­kän keu­la­ku­van roo­liin astu. Ettei tämä vaan tule yllätyksenä.

  Jan on nime­no­maan joh­ta­ja, joka halu­aa vai­kut­taa ja joka ei jätä hel­pos­ti asioi­ta kes­ken. Hänet vali­taan Hel­sin­gis­sä por­mes­ta­rik­si eli apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jien esimieheksi. 

  Toki poli­tii­kas­sa teh­dään aina kom­pro­mis­se­ja, mut­ta ei ole rea­lis­tis­ta, että Vih­reät pää­si­si­vät yksin tai edes pää­vas­tuus­sa joh­ta­maan kau­pun­kiym­pä­ris­tön kehit­tä­mis­tä, joka sote-uudis­tuk­sen jäl­keen on kou­lu­tuk­sen ohel­la kau­pun­gin tär­kein tehtävä.

  Toki lopul­li­set pää­tök­set teh­dään poliit­ti­ses­ti, mut­ta nyt Hel­sin­gin joh­toon tulee todel­la kovan luo­kan sekä joh­ta­mi­sen, fak­ta­vai­kut­ta­mi­sen että asia­po­li­tii­kan mes­ta­ri, joka vie­lä on erit­täin kova teke­mään töi­tä­kin ja joka ei var­mas­ti pidä näp­pe­jään eros­sa kaupunkiympäristöstä.

 2. Ja jos yhtään Jan­nen prio­ri­teet­ta­ja ja val­mis­te­lu­ky­ky­jä tun­nen, vähän epäi­len, että jon­kin aikaa hänen por­mes­ta­ri­va­lin­tan­sa jäl­keen jul­ki­suu­teen voi­si tul­la ehdo­tus Hel­sin­gin kau­pun­gin hal­lin­to­uu­dis­tuk­ses­ta muu­ten­kin kuin por­mes­ta­ri­mal­lin myötä. 

  Tun­ne­tus­ti Vapaa­vuo­ren val­mis­te­le­mat ehdo­tuk­sia on usein aika vai­kea ampua hel­pos­ti alas, kun ne ovat niin armot­to­man hyvin val­mis­tel­tu­ja ja sit­ten kun men­nään oikeas­ti neu­vot­te­lu­pöy­tään Vapaa­vuo­ri on var­si­nai­nen mestari.

 3. Itse en taas usko sii­hen, että vih­reät osaa­vat pela­ta omat kort­tin­sa oikein kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­po­mon suh­teen. Ei kai mikään takaa, että Sin­ne­mä­ki sai­si pai­kal­la jat­kaa. Val­tuus­tos­ta löy­ty­nee tar­peek­si vas­tus­tus­ta. Tosin dema­rit romah­ti­vat ja eivät enää voi samal­la taval­la puu­kot­taa, kuten sil­loin kun vih­reät nousi­vat kak­ko­sek­si, mut­ta eivät saa­neet kak­ko­sel­le ennen vih­rei­tä kuu­lu­nut­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lua. Kruu­nusil­loil­le tulee vie­lä autot ja Mal­mil­la jat­kuu tur­ha len­te­ly, eikä auto­paik­ka­nor­mia lai­te­ta oikeas­ti uusiksi. 

  Vapaa­vuo­ri­ko ei muka bluf­fan­nut auto­paik­ka­nor­mis­sa ja muus­sa, kun nyt jo alkoi Mal­min “pelas­ta­mi­sek­si” kysel­lä “ison pomon” soit­toa, jon­ka selän taak­se voi­si men­nä kun kau­pun­ki menet­tää mil­jar­din. Ihme pal­von­taa Vapaa­vuor­ta koh­taan ilman näyt­tö­jä kau­pun­ki­suun­nit­te­lun osaamisesta.

  1. Minä luu­len että sitä ison pomon soit­toa, joka lupaa ostaa mal­min 600 mil­joo­nal­la tai tar­jo­aa yhtä suu­ren maaplän­tin vas­ti­neek­si ei tule. Selän taak­se pii­loon, taval­laan kyllä.

 4. Pet­te­ri: Jan on nime­no­maan joh­ta­ja, joka halu­aa vai­kut­taa ja joka ei jätä hel­pos­ti asioi­ta kes­ken. Hänet vali­taan Hel­sin­gis­sä por­mes­ta­rik­si eli apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jien esimieheksi. 

  Apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jia ei enää tule­vai­suu­des­sa ole, vaan apu­lais­por­mes­ta­rei­ta. Apu­lais­por­mes­ta­rit ovat pää­toi­mi­sia poliit­ti­sia luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä, eli ei heil­lä mitään esi­mies­tä ole. Eivät­kä por­mes­ta­rit toi­saal­ta ole kenen­kään esi­mie­hiä, vaan toi­mi­vat lau­ta­kun­tien ja kau­pun­gin­ha­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ji­na. Var­si­nai­ses­sa esi­mies­a­se­mas­sa ovat toi­mia­la­joh­ta­jat, jot­ka ovat virkamiehiä.

 5. sil­lä sai­han Kokoo­muk­sen jär­ki­sii­pi näis­sä vaa­leis­sa pahas­ti tak­kiin­sa, kun äänet meni­vät Vapaavuorelle”

  Kokoo­muk­sen ryh­mään pää­si mon­ta hyvää nuor­ta kokoo­mus­lais­ta. Toki siel­lä ovat kai­ken­maa­il­man asko­sel­jan­vaa­rat­kin, mut­ta ne pää­si­vät omil­la äänil­lään läpi.

 6. Perus­tuu­ko tuo väi­te Kokoo­muk­sen jär­ki­sii­ven tap­pios­ta vain hesa­ris­ta luet­tuun, vai johon­kin tar­kem­paan analyysiin? 😀

  Minus­ta tuol­la Kokoo­muk­sen uusis­sa val­tuu­te­tuis­sa näyt­ti ole­van pal­jon nuo­ria, fik­su­ja tyyp­pe­jä­kin. Jos jon­kun puo­lu­een jär­ki­sii­pi tap­pion koki, niin…

 7. Itse pidän eri­koi­se­na, että Vapaa­vuo­ri on voi­nut omal­la his­to­rial­laan pääs­tä täl­läi­seen ase­maan. Vii­me aiko­jen vali­tuk­sen perus­teel­la kovin hel­pos­ti ei olla anta­mas­sa anteek­si ihmi­siä pahoin­pi­del­leil­le uus­nat­seil­le ja yksi kun­nan­val­tuu­tet­tu nos­tet­tiin juu­ri pahoin­pi­te­ly­his­to­rian­sa vuok­si ilta­päi­vä­leh­tien kan­teen. Mie­les­tä­ni kokoo­mus­lai­sil­la ei sai­si olla eri sään­nöt, mitä esim. persuilla.

  Itse en ole kos­kaan anta­mas­sa anteek­si ihmi­sel­le, joka hur­vit­te­lee kau­pun­gil­la piek­se­mäl­lä ihmi­siä sai­raa­la­hoi­toon. En kos­kaan. Se, että tekee ryös­tö­jä tai kaa­haa kovas­sa kän­nis­sä autol­la on vie­lä asioi­ta, jot­ka voin hyväk­syä. Se, että iso jät­kä selit­tää puo­lus­tuk­sek­seen oikeu­des­sa vie­lä, että hakat­tu lap­si oli iso­ko­koi­nen ikäi­sek­seen ei ole mikään puo­lus­tus. Se vain koros­taa piit­taa­mat­to­muut­ta ihmi­se­lä­mää koh­taan. Joka näkyy esim. näis­sä kän­ni­kaa­hai­luis­sa myöhemmin.

  Toki Vapaa­vuo­ri on jäl­ki­kä­teen yrit­tä­nyt seli­tel­lä tilan­net­ta. Vali­tet­ta­vas­ti vain oikeu­den pöy­tä­kir­jat on ja pysyy ja kun on itse men­nyt vie­lä koros­ta­maan omaa idioot­ti­mai­suut­taan oikeu­des­sa, niin han­ka­la sitä on jäl­ki­kä­teen muut­taa. Val­ta on toki tuo­nut muka­naan sen, että leh­dis­tö kir­jot­taa vain sen mihin Vapaa­vuo­ri suos­tuu. Sil­ti on eri­kois­ta, että seli­tyk­set esim. köy­häs­tä lap­suu­des­ta ovat men­neet muki­se­mat­ta leh­teen. Lap­suu­des­ta, jos­sa isil­lä on ollut vir­kaa teke­vän juris­tin palkka.

  Asi­aa on toki ollut jul­ki­suu­des­sa aika­sem­min­kin eikä täs­sä ole mitään uut­ta. Sen kui­ten­kin vie­lä lisään, että on teko­py­hää hauk­kua per­su­ja sii­tä, min­kä hyväk­syy kokkareilta.

 8. Pet­te­ri:
  Nyt sit­ten Vih­reil­le tie­dok­si, että Jan Vapaa­vuo­ri ei Hel­sin­gis­sä pel­kän keu­la­ku­van roo­liin astu. Ettei tämä vaan tule yllätyksenä.

  Jan on nime­no­maan joh­ta­ja, joka halu­aa vai­kut­taa ja joka ei jätä hel­pos­ti asioi­ta kes­ken. Hänet vali­taan Hel­sin­gis­sä por­mes­ta­rik­si eli apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jien esimieheksi.

  En minä­kään usko, että Vapaa­vuo­ri tyy­tyy pel­kän keu­la­ku­van rooliin. 

  Hyvä puo­li on se, että hän kuu­luu nime­no­maan jär­ki­po­lii­tik­koi­hin, joten me kau­pun­ki­lai­set voim­me toi­voa, että hän kyke­nee jär­ki­pe­räi­seen yhteis­työ­hön esi­mer­kik­si jär­ki­vih­rei­den kanssa. 

  Aika tie­tys­ti näyt­tää, mut­ta me jär­ki­kan­sa­lai­set voim­me olla toi­veik­kai­ta. Näi­nä popu­lis­ti­sen poli­ti­koin­nin aikoina.

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä luu­len että sitä ison pomon soit­toa, joka lupaa ostaa mal­min 600 mil­joo­nal­la tai tar­jo­aa yhtä suu­ren maaplän­tin vas­ti­neek­si ei tule. Selän taak­se pii­loon, taval­laan kyllä.

  Toi­vo­taan, että tämä vih­jaus Mal­min säi­lyt­tä­mi­seen on vah­va merk­ki sii­tä, että Vapaa­vuo­ri ei ole halu­kas hake­maan kas­vua hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Kas­vu­ta­voi­tet­ta pitäi­si­kin saa­da rajoi­tet­tua tun­tu­vas­ti, mie­lel­lään muu­ta­miin pro­sent­tei­hin vuo­des­sa. Sii­nä­hän ei nyky­hel­sin­ki­läis­ten kan­nal­ta ole juu­ri mitään hyvää, ellei asun­to­jen hinn­an­nousul­la juh­li­ta — muu­toin kau­pun­ki vain muut­tuu väen lisään­tyes­sä tuk­koi­sem­mak­si, beto­ni­sem­mak­si ja saas­tei­sem­mak­si, puhu­mat­ta­kaan uudi­sa­luei­siin uppoa­vis­ta val­ta­vis­ta infran perus­ta­mis­ku­luis­ta. Mää­rän sijas­ta voi­tai­siin­kin kes­kit­tyä paran­ta­maan kau­pun­gin laa­dul­li­sia ominaisuuksia.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä luu­len että sitä ison pomon soit­toa, joka lupaa ostaa mal­min 600 mil­joo­nal­la tai tar­jo­aa yhtä suu­ren maaplän­tin vas­ti­neek­si ei tule. Selän taak­se pii­loon, taval­laan kyllä.

  Kaik­kien kan­nal­ta paras vaih­toeh­to on, kun val­tio pak­ko­lu­nas­taa alueen.

 11. Kal­le: Kaik­kien kan­nal­ta paras vaih­toeh­to on, kun val­tio pak­ko­lu­nas­taa alueen. 

  Se oli­si kyl­lä huvit­ta­va tilan­ne, kun val­tio juu­ri möi alu­een Hel­sin­gil­le asun­to­ra­ken­ta­mis­ta var­ten. Voi­si olla myös ennak­ko­ta­paus sii­tä, onko val­tio enem­män ylei­sen tar­peen edus­ta­ja kuin kunta…
  Lunas­ta­mi­sen edel­ly­tys on ylei­nen tar­ve ja ettei ole mitään muu­ta kei­noa saa­vut­taa tar­koi­tus­ta, ja lunas­tus­hin­nan pitäi­si olla kor­kein mah­dol­li­nen markkinahinta.

  1. Val­tio ei myy­nyt Mal­min maa-alaa Hel­sin­gil­le, kos­ka se on koko ajan ollut Hel­sin­gin omis­tuk­ses­sa. Val­tio myi raken­nuk­set ja luo­pui vuo­kra­so­pi­muk­ses­ta, joka oli­si muu­ten­kin päät­ty­nyt vuon­na 2034. Vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa vuo­kra oli nol­la euroa. Saman­lais­ta sopi­mus­ta Hel­sin­ki ei oli­si teh­nyt mis­sään tapauk­ses­sa uudes­taan, kos­ka kent­tä ei enää ollut sii­nä käy­tös­sä (reit­ti­lii­ken­ne) johon se vuokrattiin.

 12. Kal­le: Kaik­kien kan­nal­ta paras vaih­toeh­to on, kun val­tio pak­ko­lu­nas­taa alueen.

  Val­tion kerää­mil­lä vero­va­roil­la on pal­jon tär­keäm­pää­kin käyt­töä kuin hank­kia kal­lis­ta maa­ta muu­ta­man har­ras­te­li­jan ilok­si, jot­ka eivät ole val­mii­ta mak­sa­maan käy­pää vuo­kraa har­ras­te­lua­lu­een­sa käytöstä. 

  Esi­mer­kik­si alen­taa nii­tä vero­ja, eikä har­joit­taa tuol­lais­ta vasem­mis­to­lais­ta “kai­ken kivan mah­dol­lis­ta­mis­ta” tois­ten rahoil­la. Aja­tus että val­tio lunas­tai­si Mal­min veron­mak­sa­jien rahoil­la on mitä syn­kin­tä ison rahan käyt­töä nic­he-ryh­män iloksi.

  1. Jos val­tio haluai­si hank­kia tuon maa-alan itsel­leen, sen oli­si jär­ke­vin­tä antaa saman­ko­koi­nen maa-ala vaih­dos­sa. Lähin­nä mie­leen tulee San­ta-Hami­na, sil­lä mis­sään muu­al­la val­tio ei omis­ta vas­taa­van­ko­kois­ta maa-alaa. En pidä tätä todennäköisenä.

 13. H.Hanhi: Kas­vu­ta­voi­tet­ta pitäi­si­kin saa­da rajoi­tet­tua tun­tu­vas­ti, mie­lel­lään muu­ta­miin pro­sent­tei­hin vuo­des­sa. Sii­nä­hän ei nyky­hel­sin­ki­läis­ten kan­nal­ta ole juu­ri mitään hyvää, ellei asun­to­jen hinn­an­nousul­la juh­li­ta – muu­toin kau­pun­ki vain muut­tuu väen lisään­tyes­sä tuk­koi­sem­mak­si, beto­ni­sem­mak­si ja saasteisemmaksi, 

  Hel­sin­gin kas­vu tosi­aan­kin on noin 1–1,5 % vuo­des­sa. Kau­pun­gin asu­kas­ti­heys on alle puo­let Köö­pen­ha­mi­nan vas­taa­vas­ta ja 15 % Parii­sis­ta. En pidä toden­nä­köi­se­nä, että Hel­sin­ki on kovin tuk­koi­sek­si muut­tu­mas­sa aina­kaan seu­raa­vaan 100 vuo­teen. Kat­so­taan sitä rajoit­ta­mis­ta sit­ten, kun sil­le on jotain jär­ki­pe­rus­tei­ta, jooko?

 14. H.Hanhi: Toi­vo­taan, että tämä vih­jaus Mal­min säi­lyt­tä­mi­seen on vah­va merk­ki sii­tä, että Vapaa­vuo­ri ei ole halu­kas hake­maan kas­vua hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Kas­vu­ta­voi­tet­ta pitäi­si­kin saa­da rajoi­tet­tua tun­tu­vas­ti, mie­lel­lään muu­ta­miin pro­sent­tei­hin vuodessa.

  Oops, piti tie­tys­ti kir­joit­taa, että vuosikymmenessä.

 15. H.Hanhi: Kas­vu­ta­voi­tet­ta pitäi­si­kin saa­da rajoi­tet­tua tun­tu­vas­ti, mie­lel­lään muu­ta­miin pro­sent­tei­hin vuo­des­sa. Sii­nä­hän ei nyky­hel­sin­ki­läis­ten kan­nal­ta ole juu­ri mitään hyvää

  Minus­ta se, että haluk­kaat pys­ty­vät tän­ne muut­ta­maan, on suo­ma­lai­sil­le kes­ki­mää­rin hyvä asia riip­pu­mat­ta sii­tä, onko se hyvä asia minulle.

 16. Kes­kus­te­lu Mal­min ken­täs­tä oli tar­peen. Lop­pu­tu­los on sel­keän ymmär­ret­tä­vä: aika ajoi sen ohit­se ja kau­pun­ki kas­voi lii­kaa sen ympä­ril­le. Ei siel­tä voi­da len­to­toi­min­taa jatkaa.
  Ken­tän suo­ja-alu­een ympä­ris­tö­ar­vo­jen sääs­tä­mi­nen taas onnis­tuu, jos kaa­voi­te­taan hyvin. 

  Mal­min kent­tä on muut­tu­nut uudek­si Maka­sii it liik­keek­si, täl­lä ker­taa Kokoo­muk­sen vetä­mäk­si. Hyvät ideat muut­tui­vat enim­mäk­seen vain vas­tus­ta­mi­sek­si. (Pro Maka­sii­nit alkoi kuu­tio­ra­ken­nus­ten vas­tus­ta­mi­ses­ta ja syystä.)

  Por­mes­ta­ri­mal­lin idea on juu­ri poliit­ti­nen vas­tuu ja nel­jän vuo­den välein vaa­li­tu­lok­sen mukai­nen tulos. Aiem­min Vapaa­vuo­ri oli­si saa­nut pysy­vän pes­tin kuten apulaiskaupunginjohtajat. 

  Lisäk­si vaa­ti­via luot­ta­mus­toi­mia oli­si voi­nut hoi­taa vain kau­pun­gil­la tai val­tiol­la töis­sä ole­va ihmi­nen, jon­ka työ­pa­nos­ta työ­pai­kal­la ei oikeas­ti kai­va­ta. Kau­pun­ki kor­vaa ison osan palk­kaa mut­ta työs­sä on muu­ta­kin. Nyt tämä tees­ken­te­ly on poisssa. 

  Noloil­ta oli aiem­pi kik­kai­lu elä­köi­ty­mi­sil­lä, jot­ta ikui­nen man­daat­ti säi­lyi­si. Sii­tä­kin päästiin. 

  Polii­ti­koil­le huo­noa on, että por­mes­ta­ri ja apu­lais­por­mes­ta­ri eivät voi jää­dä vir­ka­mies­ten (toi­mia­la­joh­ta­jien) selän taak­se. Ikä­vät­kin pää­tök­set — nii­tä riit­tää — on kan­net­ta­va ja perus­tel­ta­va omal­la naamalla.

 17. Jos kokoo­muk­sel­le oli­si tul­lut kau­pun­kiym­pä­ris­tö­toi­men apu­lais­por­mes­ta­rin paik­ka, ole­tan että valin­ta oli­si teh­ty Ris­to Rau­ta­van, Pia Paka­ri­sen ja Juha­na Var­tiai­sen välillä.

 18. Ft maa­il­mal­ta:
  Mie­les­tä­ni kokoo­mus­lai­sil­la ei sai­si olla eri sään­nöt, mitä esim. persuilla. 

  Media heit­tää näi­tä asioi­ta esiin oman jul­ki­suu­ten­sa vuok­si, ei yhteis­kun­nal­li­sen mer­kit­tä­vyy­den takia. 

  Poliit­ti­nen tas­a­puo­li­suus ei rat­kai­se vaan suu­ren ylei­sön kiin­nos­tus ja se poh­jau­tuu ennak­ko­luu­loi­hin ja mielikuviin.

  Jos kohu on nos­tet­tu median kan­nal­ta oikein, sii­tä riit­tää jat­ko­lööp­pe­jä viikoksi. 

  Vapaa­vuo­ren rötök­set on käsi­tel­ty aika­naan jul­ki­ses­ti eikä niis­tä syn­ty­nyt sen kum­mem­paa jol­la voi­si myy­dä. Media taju­aa lopet­taa ajois­sa kun huo­maa että ylei­sö onkin kohun koh­teen taka­na tai asia ei kiinnosta. 

  Eihän tiet­ty­jen suur­ten oppo­si­tio­puo­luei­den puheen­joh­ta­jien omaan ja tois­ten talou­teen liit­ty­viä sot­ku­ja­kaan ole enää miten­kään käsi­tel­ty lööp­pi­jul­ki­suu­des­sa vaik­ka niis­tä on vähem­män aikaa kuin Vapaa­vuo­ren rötöksistä.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos val­tio haluai­si hank­kia tuon maa-alan itsel­leen, sen oli­si jär­ke­vin­tä antaa saman­ko­koi­nen maa-ala vaih­dos­sa. Lähin­nä mie­leen tulee San­ta-Hami­na, sil­lä mis­sään muu­al­la val­tio ei omis­ta vas­taa­van­ko­kois­ta maa-alaa. En pidä tätä todennäköisenä.

  Nyt vähän peli­sil­mää; PS saa lunas­tet­tua vaa­li­lu­pauk­sen­sa, kun Mal­min len­toa­se­ma jää ja Hel­sin­ki saa San­tik­sen. Seu­raa­val­ta hal­li­tuk­sel­ta sit­ten Mal­mi takai­sin. Miu­ten voi­daan jou­tua odot­ta­maan todel­la pit­kään, että val­tio luo­puu Santahaminasta…

 20. Ft maa­il­mal­ta: Vii­me aiko­jen vali­tuk­sen perus­teel­la kovin hel­pos­ti ei olla anta­mas­sa anteek­si ihmi­siä pahoin­pi­del­leil­le uus­nat­seil­le ja yksi kun­nan­val­tuu­tet­tu nos­tet­tiin juu­ri pahoin­pi­te­ly­his­to­rian­sa vuok­si ilta­päi­vä­leh­tien kan­teen. Mie­les­tä­ni kokoo­mus­lai­sil­la ei sai­si olla eri sään­nöt, mitä esim. persuilla.

  Läs­sy­ti läs­sy­ti lää. 

  Min­kä sil­le mah­taa, että perus­suo­ma­lai­sis­sa on eni­ten edel­li­sen val­tuus­to­kau­den aika­na tuo­mit­tu­ja? Aina­kin tääl­lä­päin, kun leh­det ovat ton­ki­neet ehdok­kai­den rikok­sia, kyse on ollut nimen­omai­ses­ti edel­li­ses­tä val­tuus­to­kau­des­ta, ei 90-luvusta. 

  Itse en ole kos­kaan anta­mas­sa anteek­si ihmi­sel­le, joka hur­vit­te­lee kau­pun­gil­la piek­se­mäl­lä ihmi­siä sai­raa­la­hoi­toon. En koskaan.

  Tämä on vapaa maa, ja tämä on täy­sin pää­tet­tä­vis­sä­si. Sinul­la on se yksi ääni, kuten meil­lä muillakin. 

  Itse en kos­kaan äänes­täi­si puo­luet­ta, joka lait­taa rais­kaa­jia mer­kit­tä­viin positioihin.

 21. Ympä­ris­tön näkö­kul­mas­ta San­ta­ha­mi­na on nykyi­ses­sä käy­tös­sä hyvä asia ja tär­keäm­pi kuin Mal­min kenttä.
  Tur­val­li­suu­den toi­min­not oli­si­vat var­mas­ti jos­sain — ehkä Mal­min kasar­meil­la — ja akti­vi­tee­tit säi­lyt­tä­vät paah­tei­suut­ta aluei­ta pusikoitumiselta. 

  Mal­min kos­tei­kot voi­daan säi­lyt­tää jär­ke­väl­lä kaavoituksella.

 22. Ei Vapaa­vuo­ri sel­lais­ta “har­ras­ta”. Jos­kus nuo­re­na on tapel­lut, kär­si­nyt ran­gais­tuk­sen­sa ja teh­nyt paran­nuk­sen. Oikeus­val­tios­sa on tapa­na antaa sel­lai­sil­le mah­dol­li­suus uuteen yritykseen.

 23. Pek­ka T.: Aika tie­tys­ti näyt­tää, mut­ta me jär­ki­kan­sa­lai­set voim­me olla toi­veik­kai­ta. Näi­nä popu­lis­ti­sen poli­ti­koin­nin aikoina.

  Kaik­ki ajat­te­le­vat edus­ta­van­sa jär­ki­kan­sa­lai­sia samal­la taval­la kuin kaik­ki uskon­to­jen har­joit­ta­jat pitä­vät omaa uskon­toan­sa oikea­na. Eikö­hän kyse ole pai­no­tuse­rois­ta ihmis­ten välil­lä enem­män kuin jär­kie­rois­ta? Eri miel­tä ole­via on kovin help­po pitää idioot­tei­na, mut­ta aika yli­mie­lis­tä se kyl­lä on, vaik­ka oli­si­kin itse oikeas­sa. Syn­tyy vain vas­tak­kai­na­set­te­lua, mikä on otol­lis­ta kas­vu­maa­ta populismille.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos val­tio haluai­si hank­kia tuon maa-alan itsel­leen, sen oli­si jär­ke­vin­tä antaa saman­ko­koi­nen maa-ala vaih­dos­sa. Lähin­nä mie­leen tulee San­ta-Hami­na, sil­lä mis­sään muu­al­la val­tio ei omis­ta vas­taa­van­ko­kois­ta maa-alaa. En pidä tätä todennäköisenä.

  Ei San­ta­ha­mi­naan mitään kos­kaan tul­tai­si raken­ta­maan, sil­lä San­ta­ha­mi­nan koh­ta­lo­na oli­si se että muu­al­la Suo­mes­sa asu­vat kepu­lai­set vaa­ti­si­vat San­ta­ha­mi­nan suo­je­lua. Lop­pu­tu­lok­se­na vuon­na 2030 val­tio vaih­tai­si San­ta­ha­mi­nan takai­sin pusi­koi­tu­nut­ta Mal­mia vastaan.

 25. Poju Ant­sa­lo: Kaik­ki ajat­te­le­vat edus­ta­van­sa jär­ki­kan­sa­lai­sia samal­la taval­la kuin kaik­ki uskon­to­jen har­joit­ta­jat pitä­vät omaa uskon­toan­sa oikea­na. Eikö­hän kyse ole pai­no­tuse­rois­ta ihmis­ten välil­lä enem­män kuin jär­kie­rois­ta? Eri miel­tä ole­via on kovin help­po pitää idioot­tei­na, mut­ta aika yli­mie­lis­tä se kyl­lä on, vaik­ka oli­si­kin itse oikeas­sa. Syn­tyy vain vas­tak­kai­na­set­te­lua, mikä on otol­lis­ta kas­vu­maa­ta populismille.

  Olen samaa miel­tä, vaik­ka Poju Ant­sa­lon kom­ment­ti onkin vas­taus aikai­sem­paan kir­joi­tuk­see­ni. Läh­tö­koh­dan kai­kes­sa kes­kus­te­lus­sa pitäi­si olla eri miel­tä ole­vien kun­nioi­tus ja eri­lais­ten näke­mys­ten hyväksyntä.

  Kir­joit­taes­sa­ni siis hie­man pro­vo­soi­vas­ti jär­ki­kan­sa­lai­sis­ta ja ‑polii­ti­kois­ta en tie­ten­kään halun­nut moit­tia tois­ten mie­li­pi­tei­tä, vaan sitä tapaa mil­lä ne jos­kus esitetään.

  Yhteis­ten asioi­den hoi­ta­mis­ta hel­pot­taa, kun läh­tö­koh­ta­na ovat tosi­asiat, eivät mit­kään “vaih­toeh­toi­set tosi­asiat”, mut­ta samal­la hyvk­sy­tään että nii­den poh­jal­ta voi eri­lais­ten arvo­jen kaut­ta pää­tyä hyvin­kin eri­lai­siin johtopäätöksiin.

  Par­haim­mil­laan demo­kra­tia toi­mii, kun pää­tök­sen­teos­sa ote­taan huo­mioon kaik­ki nämä eri­lai­set arvot ja mielipiteet.

  On kui­ten­kin syy­tä tode­ta, että kaik­ki mie­lip­teet eivät ole yhtä arvok­kai­ta. Toki­han perus­tel­tu ja poh­dit­tu mie­li­pi­de on arvok­kaam­pi kuin löy­säs­ti rois­kais­tu, mui­ta hal­vek­si­va asenne?

  Oma ja vai­kea kysy­myk­sen­sä on sit­ten se mikä kaik­ki lisää täl­lä het­kel­lä yhteis­kun­nal­lis­ta vastakkainasettelua.

 26. Rii­ta hal­ki ja len­to­kent­tä San­ta­ha­mi­naan. Sel­lai­nen siel­lä on ennen ollutkin!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.