Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.4.2017

Meri-Rasti­lan täydennyskaava

Tästä ääneste­limme aika paljon. Vasem­mis­toli­iton Eija Louhela olisi halun­nut palaut­taa asian valmis­teltavak­si niin, että rak­en­tamista vähen­netään yhteen­sä 700 asukkaan ver­ran. Kan­noin samaa huol­ta, mut­ta Eijan ehdo­tus oli liian ehdo­ton ja vähen­si liikaa asun­to­ja alueelta. Loukoilan ehdo­tus­ta kan­nat­ti­vat hänen itsen­sä lisäk­si demarien Jape Lovén ja vihrei­den Eli­na Moisio. Itse tein palau­tus­esi­tyk­sen vai­h­toe­hdok­si päätök­seen lisäyksen

Lop­ullista kaavaa valmis­teltaes­sa tulee harki­ta vih­ery­hteyk­sien parem­paa säi­lyt­tämistä kuitenkin niin. ettei asukasluku­tavoite alene olen­nais­es­ti.  Tämä hyväksyt­ti­in yksimielisesti.

Yksimieleis­es­ti hyväksyt­ti­in Eli­na Moi­sion esi­tys väestöen­nus­teen ajan­ta­saisu­ud­es­ta ja riit­tävistä varauk­sista kun­nal­lisille palveluille, Jape Lovénin esi­tyk­ses­tä, että huomioidaan Kallah­den­niemeltä pohjoiseen ja Poh­jave­den puis­ton kaut­ta kulke­van met­säverkkoy­htey­den säi­lymi­nen, Loukoilan esi­tyk­ses­tä vaa­timus ympäristö­vaiku­tusten, yer­i­tys­vaiku­tusten ja sosi­aal­is­ten vaiku­tusten arvioinneista.

Äänin 5–4 hyväksyt­ti­in Jape Lovénin esi­tys asukasti­lan ton­tista. (kok+ PS vastustivat)

Peri­aat­teet käyt­tö­tarkoituk­sen muutoksille

Hyväksyt­ti­in lop­ul­ta muu­tok­sit­ta. Tähän voidaan pala­ta strate­gia­neu­vot­teluis­sa loppukesällä.

Hotel­li Kanavakadulle

Esi­tyk­sen mukaan. Han­kkeelle ei ole vielä toteut­ta­jaa, joten ihan huomen­na ei mene lapio maahan.

Aromiku­jan tornitalot

Meni lop­ul­ta esi­tyk­sen mukaan sel­l­aise­naan! Aika iso ratkaisu. 1 700 asukas­ta lisää ja merkit­tävä muu­tos kaupunkiku­vaan. Vuosaaren asukasluku otti taas aimo loikan kohti 50 000 asukas­ta. Yhdessä Meri-Rasti­lan kanssa 5 900 asukas­ta lisää.

Kon­tu­lan keskus, tiivistyskaava

Ain­oa huo­mau­tus asi­as­ta oli, että olisi pitänyt kaavoit­taa tehokkaam­min. Tähän vas­tat­ti­in, että ei onnis­tu, kos­ka autopaikat eivät mah­du mihinkään kohtu­uhin­nal­la. Metroase­man vier­essä.  Mut­ta Juhana Var­ti­ainen­han on luvan­nut muu­tos­ta tähän hulluuteen.

Lausun­to Uuden­maan vai­he­maakun­takaavas­ta Ostersundomista

Esi­tyk­sen mukaan

Liiken­teen kehi­tys Helsingis­sä vuon­na 2016

Raport­ti­in pääsee tästä.

Näitä on kiva lukea. Auton käyt­tö vähe­nee eri­tyis­es­ti kan­takaupungis­sa, autoti­heys ale­nee, joukkoli­iken­teen osu­us kas­vaa eri­tyisen voimakkaasti poikit­tais­li­iken­teessä ja raideli­iken­teen osu­us kas­vaa. Pyöräi­ly lisään­tyy, joskin sää­vai­hte­lut tuo­vat kehi­tyk­seen nousu­ja ja laskuja.

Asukaspysäköin­nin hin­nan korottaminen

Pöy­dälle kokoomuk­sen pyyn­nöstä. Minä ajat­telin liit­tää päätök­seen valmis­telu­o­hjeen, jos­sa valmis­taudut­taisi­in eriyt­tämään mak­sua alueel­lis­es­ti niin, että mak­sua käytet­täisi­in kysyn­nän ja tar­jon­nan sopeut­tamiseen. Mak­sua nos­tet­taisi­in siis enem­män siel­lä, mis­sä paikoista on pulaa ja on tarve saa­da pitkäaikaissäi­ly­tyk­sessä ole­vat autot kaduil­ta muualle.

Aal­lon toimis­to asun­noik­si Ratakatu 9

Nyt se tehti­in poikkeamis­lu­val­la. Kaa­va tulee myöhem­min perässä, kos­ka arvon­nousun leikkaus ja kiin­teistövero edel­lyt­tävät kaavaa.

 

= = =

Pöy­däl­lä oli taas asun­to­ja yhteen­sä 6 500 hengelle.

 

 

 

 

 

7 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.4.2017”

 1. OS: “Mak­sua nos­tet­taisi­in siis enem­män siel­lä, mis­sä paikoista on pulaa ja on tarve saa­da pitkäaikaissäi­ly­tyk­sessä ole­vat autot kaduil­ta muualle.”

  Onhan tämäkin oman­laisen­sa logi­ik­ka. Mak­su on siis sitä korkeampi, mitä epö­to­den­näköisem­pää on saa­da parkkipaik­ka. Eniten mak­sa­vat siis ne, joka eivät saa paikkaa ollenkaan. 

  Täl­lä menetelmäl­lä moninker­tais­te­taan turha ajo, kun poruk­ka etsii illat pitkät paikkaa, jota ei ole. Ja Töölöä kan­nat­taa tietysti eri­tyis­es­ti ran­gaista siitä, että sieltä on jo pois­tet­tu kature­mont­tien vuok­si kas­apäin paikko­ja, ja lisää läh­tee koko ajan. Kyl­lä kai siitä kan­nat­taa mak­saa oikein reilusti…

  Ihmette­len, mis­sä nämä pitkäaikaiset pysäköi­jät oikein ovat. Kan­takaupungis­sa­han tyh­jen­netään kaik­ki kadun­var­ret sään­nöl­lis­es­ti put­saus­ta varten ja ylimääräiset autot siir­retään pois.

  1. Tois­sa tal­ve­na (tänä vuon­na­han ei ollut talvea) laskin, että 20 % Kata­janokan asukaspysäköin­tipaikoista oli varat­tuna autoille, joi­ta ei liikutet­tu ker­taakaan tal­ven aikana. Kadun­pito kut­suu niitä igluik­si. Monil­la oli kesärenkaat, joten niil­lä ei olisi edes saanut ajaa.
   Olet ere­htynyt kaupungista. Tukhol­mas­sa kadun­var­ret put­sa­taan sään­nöl­lis­es­ti, ei Helsingis­sä. Kun auraus kuitenkin joskus on tehtävä, autot siir­retään ilmaisek­si syr­jään ja palaute­taan paikalleen kaupungintoimesta.

 2. Antaako (mar­gin­aalis­es­ti) laske­vat autoli­iken­nemäärät lisäar­gu­ment­te­ja tiemak­su­jen vas­tus­ta­jille? “Liiken­nehän vähe­nee luon­nol­lis­es­ti ilman keppiä”.

 3. Samal­la kun Aromiku­jan tor­ni­talot raken­netaan, niin Colum­buk­sen ali tulee rak­en­taa jal­ka- ja pyöräti­et sekä tehdä suo­jatie Vuo­tien yli niin, että siitä pääsee metroase­malle. Vuotieltä on por­taat metroase­malle, mut­ta por­tail­ta ei ole pääsyä Vuo­tien yli.

  Jos käve­lyti­etä ja suo­jati­etä ei tehdä, ain­oa reit­ti esim. korkeim­mal­ta tule­val­ta tornil­ta metrolle on kiertää koko Alba­trossi. Se moninker­tais­taa matkan metrolle ver­rat­tuna siihen että kävelee Colum­buk­sen ali ja suo­jati­etä Vuo­tien yli.

 4. Jalankulk­i­ja:

  Ihmette­len, mis­sä nämä pitkäaikaiset pysäköi­jät oikein ovat. Kan­takaupungis­sa­han tyh­jen­netään kaik­ki kadun­var­ret sään­nöl­lis­es­ti put­saus­ta varten ja ylimääräiset autot siir­retään pois.

  No esimerkik­si tääl­lä Töölössä siiv­otes­sa autot siir­ret­ti­in kuun alus­sa puis­toi­hin, ja siel­lä niitä piisaa yhä. Pitäisi hina­ta suo­raan Tat­tarisuolle eikä antaa urpo­jen näin jäädä pysäköimään puistoon.

 5. No meren­ran­natkin on täyn­nä auto­ja, ilmeis­es­ti laivalle kuu­luu aina pari parkkipaikkaa ilmaista siis lai­turil­la? Esim hietsussa

 6. Tois­tan ehkä itseäni, mut­ta kysyn edelleen, että mitä vit­tua ben­sa-ase­ma tekee metroase­man vier­essä..??!! (tämä siis liit­tyen Meri-Rasti­lan kaavaan).

  Kuin­ka mon­ta jer­rykan­nua olet näh­nyt met­rossa kan­net­ta­van ben­saa Aurinko­lah­teen sam­muneeseen autoon.Tuskin se on edes sallittua.

  Vuosaa­res­sa voi toki olla vaik­ka kylmä ase­ma jonkun pää­tien var­rel­la, mut­ta vuosi­huol­lot ja renkaan­vai­h­dot voi hoitaa Var­tiokylän ase­mal­la Itäväylän var­rel­la kuten tapah­tuu nykyäänkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.