Jungner ja urbaani liberalismi

Mikael Jungn­er pur­ki eilen pet­tymys­tään face­book-sivuil­laan  vaalitulokseensa.

”Arve­len että Helsingis­sä lib­er­aali keskustavasemmistolainen/oikeistolainen vetää oikein hyvin, pait­si jos on demari.”

Tuskin sanon mitään kovin omaperäistä, kun sanon, että minus­ta Jungn­er on väärässä puolueessa. Sosialidemokra­tia olisi voin­ut Lip­posen kau­den jäl­keen ottaa Jungner­in edus­ta­man suun­nan, mut­ta ei ottanut.

Jungn­er ei ole ain­oa joka on väärässä puolueessa. On paljon ihmisiä, jot­ka halu­aisi­vat kuu­lua urbaa­nia lib­er­al­is­mia edus­tavaan puolueeseen, mut­ta ovat hajal­laan eri puolueissa.

Myös Juhana Var­ti­ainen havait­si ole­vansa väärässä puolueessa. Pelkään pahoin, että hän joutuu tekemään saman johtopäätök­sen uud­estaan, kos­ka kokoomus ei ole se lib­er­aali urbaani puolue, jota Var­ti­ainen ajat­teli, eikä siitä sel­l­aista tule, kos­ka kon­ser­vati­ivis­es­ta puolueesta ei voi tul­la lib­er­aalia puoluet­ta ja kos­ka kokoomus on muutenkin menos­sa rajusti oikealle. 

Kos­ka urbaani lib­er­al­is­mi ei ole jär­jestäy­tynyt, koko urban­is­mi on heikoil­la. Sil­lä on vaiku­tus­ta koko Suomen men­estyk­seen. Taloudelli­nen kasvu tapah­tuu suuris­sa kaupungeis­sa, mut­ta kasvun moot­to­ri­na Helsin­ki on huo­mat­tavasti heikom­pi kuin on Oslo, Tukhol­ma tai vaik­ka Tallinna. Ruot­sis­sa esimerkik­si val­tio tukee Tukhol­man kehi­tys­tä huo­mat­tavin panos­tuksin, meil­lä val­tio­val­ta yrit­tää lähin­nä ehkäistä kaupungis­tu­mista. http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005159721.html

Jos kaik­ki puolueet lakkautet­taisi­in ja ihmiset jou­tu­isi­vat jär­jestäy­tymään poli­it­tis­es­ti uud­estaan, urbaa­nia vasem­mis­tolib­er­al­is­mia edus­tavas­ta puolueesta tulisi mahtipuolue.

Tähän puolueeseen tulisi paljon helsinkiläisiä kokoomus­laisia, mut­ta ei niitä moraa­likon­ser­vati­ive­ja eikä änkyräoikeis­to­laisia. Siihen tulisi paljon helsinkiläisiä vihre­itä, itseasi­as­sa melkein kaik­ki, ja siihen tuli­si­vat viimeiset uud­is­tus­mieliset demar­it. Myös RKP:stä tulisi mukaan huo­mat­ta­va osa ja mah­tu­isi­pa joukkoon jokin Olli Rehnin kaltainen keskusta­lainenkin.  Moni urbaani lib­er­aali äänestikin Jan Vapaavuor­ta – ja sai val­tu­us­toon kaiken maail­man homo­jen vastustajia.

Tämä puolue ase­moi­tu­isi Ståhlber­gin ter­mi­nolo­gian mukaan por­var­il­liseen vasem­mis­toon. Por­var­il­liseen, kos­ka se ei ajat­telisi maail­maa ay-liik­keen silmälasien läpi, vaan ottaisi markki­na­t­alouden annet­tuna tosiasiana.

Vasem­mis­toon, kos­ka talous­poli­ti­ikas­sa tämä puolue tähtäisi sosi­aaliseen oikeu­den­mukaisu­u­teen, kuten val­taosa suo­ma­lai­sista, mut­ta pyrk­isi tähän tavoit­teeseen aivan toisel­la taval­la kuin nykypäivän demar­it. Se eroaisi oikeis­to­lai­sista lib­er­taareista siinä, että lähtöko­htana olisi markki­navirhei­den ja ulkois­vaiku­tusten kor­jaami­nen – siel­lä oikeal­la­han ajatel­laan, ettei mitään markki­navirheitä tai huomioon otet­tavia ulkois­vaiku­tuk­sia ole ja että eri­ar­voisu­us nyt vain on luon­nolli­nen asia.

Talous­te­o­reet­tista  (mikro­taloustiedet­tä) se soveltaisi aivan toisel­la otteel­la kuin mitä mikään poli­it­ti­nen puolue nyt tekee Suomessa.

En kuitenkaan pidä kovin real­is­tise­na ajatuk­se­na uuden urbaa­nia lib­er­al­is­mia edus­ta­van puolueen syn­nyt­tämistä. Näil­lä puolueil­la suun­nilleen men­nään, jot­ka meil­lä nyt on. Tietysti voisi perus­taa jonkin­laisen urbaa­nia lib­er­al­is­mia edis­tävän poikkipoli­it­tisen kansalaisjärjestön.

Eniten urbaane­ja lib­er­aale­ja on vihreis­sä, ja tämä suun­taus vahvis­tui huo­mat­tavasti kun­nal­lis­vaaleis­sa ja lev­isi voimal­la Helsin­gin ulkop­uolelle. Vihrei­den pitäisi koo­ta tätä joukkoa voimaperäisem­min, jol­loin puolueen on myös muu­tut­ta­va yhä selkeäm­min yleis­puolueek­si ja hyväksyt­tävä se, että moni tulee puolueeseen puo­lus­ta­maan urbaa­nia lib­er­al­is­mia enem­män kuin vas­tus­ta­maan ydin­voimaa tai suo­jele­maan met­sälu­on­toa. Tilaa pitäisi olla sekä Jungner­ille että Juhana Vartiaiselle.

 

239 vastausta artikkeliin “Jungner ja urbaani liberalismi”

 1. Ketkä kokoomuk­sen uudessa val­tu­us­to­ryh­mässä ovat “kaiken maail­man homo­jen vastustajia”?

  1. Hesari on käynyt läpi valit­tu­jen vaa­likonev­as­tauk­set. Tieto on sieltä. Kysymyk­senä oli homo­jen ja les­bo­jen oikeus adoptoida. 

 2. Täy­delli­nen sum­maus. Oma poli­it­ti­nen dream teami­ni käsit­täisi nimeno­maan Suvi-Anne Siimek­sen, Juhana Var­ti­aisen, Mikael Jungner­in ja blo­gin kir­joit­ta­jan eli Soin­in­vaaran kaltaisia urbaane­ja liberaaleja. 

  Ter­ve­htisin ilol­la kehi­tys­tä, jos­sa kaikkien puoluei­den vasem­mis­tolib­er­aalit liit­ty­i­sivät yhteen. Luon­nol­lisin viiteryh­mä tälle yhteen­li­it­tymälle olisi var­maankin Vihreä liit­to, sil­lä uuden puolueen rek­isteröimi­nen ja toimin­nan aloit­ta­mi­nen lie­nee aina sotkuista puuhaa ja Lib­er­aalipuolueen nimi on jo päässyt ryvet­tymään lib­er­taarien käsissä.

 3. Halusin tuo­da het­ki sit­ten löytämäni paperin luk­i­joille julki

  Why peo­ple pre­fer unequal soci­eties: https://www.nature.com/articles/s41562-017‑0082
  “we argue that humans nat­u­ral­ly favour fair dis­tri­b­u­tions, not equal ones”

  Minus­ta näyt­tää että Suomes­sa vasem­mis­to on hak­enut lähin­nä tuo­ta equal dis­tri­b­u­tio­nia. Kait­pa tuo kuitenkin on makua­sia mikä on fair.

 4. Ihan saa jotenkin kuvan että luon­non­suo­jeli­jat oli­si­vat jotenkin estämässä jotain vihreis­sä. Täl­läkin vaa­likaudel­la Sin­nemä­ki veti maton alta samoil­ta met­säak­ti­iveil­ta joiden kanssa vielä puuhasteli met­sien puoles­ta val­tu­utet­tuna, ja Oskala kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa vir­tavesi­ak­ti­iveil­ta, joil­la oli kova työ saa­da VKK:n patoa­sia edes val­tu­us­toon. Oskalaa ei sit­ten kiin­nos­tanut edes näön vuok­si yrit­tää asian suh­teen. Stra­nius on Helsingis­sä enää ain­oa joka pro­filoituu luon­non­suo­jeli­jak­si, joten kum­ma itku urban­istien puoles­ta, kun mui­ta ei enää mukana oikein ole. On hul­lua yrit­tää ajaa sit­ten viimeisetkin luon­non­suo­jeli­jat ulos, jot­ka kävivät puolueesta huoli­mat­ta äänestämässä Stra­nius­ta. Eli kyl­lä se niin on, että luon­non­suo­jeli­jat ovat voimat­tomana vähem­mistönä, eikä toisinpäin. 

  Itse en ymmär­rä mik­si aikuinen mies haaveilee aina vaan jostain uud­es­ta puolueesta, ja siitä että olisi pitänyt men­nä demarei­hin vuosikym­meniä sit­ten. Ihan yhtä hyvin voisi vihreistä tehdä aidon puolueen jol­la olisi selvä johto. Nyt Helsingis­sä kukaan ei joh­da, keneltäkään ei saa puolueen mielipi­det­tä, vaan koko hom­ma on vaan olemista ja reakoin­tia jos on aivan pakko. Ensin pitäisi vali­ta oikei­ta aloitekyky­isiä johta­jia, eikä sin­nemäk­iä, jot­ka jäävät jo väsähtäneen näköis­ten vapaavuorien jalkoihin. 

  Se että urban­is­mi, eli tässä tapauk­ses­sa kaupunkisu­un­nit­telu, ei nous­sut vaali­ai­heek­si sen ver­taa että esimerkik­si Särelä olisi päässyt läpi, ei johtun­yt met­sien suo­jelemis­es­ta tai ydin­voimas­ta, joten kan­nat­taisi kat­soa peili­in ja ymmärtää ettei olla vielä siinä vai­heessa, että pelkäl­lä blogilla saisi vaikutet­tua vaalei­hin. Ei suuri yleisö seu­raa poli­ti­ikkaa niin tarkasti. 

  Var­ti­ainen val­it­si väärin, mut­ta Jungner­in kan­nat­taisi jo väistyä politiikasta.

 5. Kun muis­taa vaikka­pa viimeisen vuo­den ajal­ta tapah­tu­mia Euroopas­sa ja äsken Tukhol­mas­sa niin tämä urbaani lib­er­al­is­mi nai­ivis­sa hyväuskoisu­udessaan on ollut kohtalokkaan väärässä.

 6. Osmo, olen samaa mieltä siitä että Mikael on väärässä puolueessa. Mut­ta eduskun­nas­ta käsin kat­soen en oikein allekir­joi­ta kaikkia luon­nehd­in­to­jasi vihreistä ja Kokoomuk­ses­ta, ja niis­sä on minus­ta hie­man sitä sävyä, että kir­joi­tat sen mitä halu­at uskoa. Ehkä Kokoomus-käsi­tyk­siäsi hal­lit­se­vat kun­nal­lispoli­it­tiset koke­muk­set, joista myön­nän auli­isti etten tiedä mitään. 

  Min­ul­la ei ollut kovin paljon ennakkokäsi­tyk­siä Kokoomuk­ses­ta, mut­ta sin­un pelot­telusi kon­ser­vati­iv­ioikeis­tos­ta ovat mielestäni olleet yliampu­via. Ehkä arvokon­ser­vati­iv­it menevät piiloon kun minä olen huoneessa, mut­ta eduskun­taryh­män keskustelua hal­lit­se­vat arvolib­er­aalit ja moder­nit, kuten Mykkä­nen, Sirén, Lep­omä­ki, Jaskari, Mul­ta­la, Vikman, … . Läh­es kaik­ki tun­te­mani nuoret kokoomus­naiset ovat urbaane­ja feministejä. 

  “Kon­ser­vati­ivis­es­ta puolueesta ei voi koskaan tul­la … ” … ei vaku­u­ta sekään. Kokoomushan nimeno­maan on hyväksynyt hyv­in­voin­ti­val­tion ja perusk­oulun vaik­ka alun perin vas­taan­hang­oitelti­in. Nyt aje­taan samaa päivähoit­o­ma­llia kuin SAK. Ja tasa-arvoista avi­o­li­it­to­lakia vas­taan äänesti viimek­si muis­taak­seni vain 1 edus­ta­ja. Ei ehkä piinko­vaa kon­ser­vatismia. Tietysti ei arvokart­ta voi ihan vas­ta­ta Vihre­itä, jo sik­si, että on laa­jem­pi ikä- ja aluejakauma.

  Ja ihan kum­malli­nen on väit­teesi, että markki­naepäon­nis­tu­misia ei kokoomus­lais­ten mielestä olisi. Tässä puolueessa käy­dään taa­tusti paras­ta keskustelua markki­na­t­alouden hienosäädöstä. Ja kun olen kysynyt kokoomus­laisil­ta, mikä olisi opti­maa­li­nen veroaste, kukaan ei ole main­in­nut alhaisem­paa lukua kuin 40% ja useim­mat ovat sujut nykyisen kanssa. Ei siis mitään ihan rai­vokas­ta libertarismia. 

  Vihreis­sä on puolestaan tun­netusti koko poli­ti­ikan skaala, vihrei­den vasem­mistopää mah­tu­isi Vasem­mis­toli­it­toon ja markki­nal­ib­er­aali pää Kokoomuk­seen. Vaa­likonei­den arvokar­tan ja keskustelu­jen perus­teel­la Vihreis­sä on myös aika paljon sel­l­aista peri­aat­evasem­mis­toa, joka vieras­taa kaikkia markki­noi­ta, ja löy­tyy myös maat­alous­tukien nos­tamisen puo­lus­ta­jia. Eivätkä kaik­ki Vihrei­den markki­nal­ib­er­aalit var­maankaan tunne oloaan täysin kotoisak­si siinä Vihreässä liitossa, jota Ville ja Emma ovat viime vuo­den aikana määrit­täneet, jo sik­si, että julk­ista bud­jet­ti­ra­joi­tus­ta ei ote­ta riit­tävän vakavasti.

  Epätäy­del­lisiä ollaan kaik­ki, ja var­maan minä voisin toimia hyvin pait­si Kokoomuk­ses­sa niin myös Vihreis­sä tai RKP:ssä. Mut­ta ihan hyvin olen viihtynyt, ja myös saanut osak­seni arvostusta.

 7. Eikös urbaa­nia lib­er­al­is­mia edis­tävä foo­ru­mi ole jo: Lib­era nimit­täin. Sen puit­teis­sa ainakin Pur­si­ainen ja hänen kol­le­gansa pro­moa­vat kaupungis­tu­mista ja kaiken­laisen talousti­eteel­lisen ana­lyysin käyt­töä päätöksenteossa.

  1. Lib­eras­sa on paljon hyvää, mut­ta tämä minn hah­motel­mani edus­taisi vasem­mis­tolib­er­al­is­mia. Vaik­ka lib­er­an väki ei ole niin oikeis­to­laista minä heitä pide­tään, aika oikeis­to­laista silti.

 8. Demar­it yrit­tivät omia Super­cellin men­estys­tä itselleen, kun yri­tyk­sen omis­ta­jat ilmoit­ti­vat mak­sa­vansa veron­sa mielel­lään… Verothan pitää yleen­sä mak­saa, pait­si jos on tarpeek­si äver­iäs 😉 Tämä lie­nee yksi sosi­aalisen oikeu­den­mukaisu­u­den alue, jos­sa olisi tehtävää, mut­ta kaiken­lais­ten kan­sain­välis­ten ym. sopimusten vuok­si ei voi­da tehdä.

 9. Itse kun olen miet­tinyt, että Osmo on nykyään kum­mallises­sa porukas­sa. Vihrei­den pj:n jutut muis­tut­ta­vat lähin­nä Arhin­mäen sop­ertelua. Oikeis­tovihreät ja insinööriv­ihreät ovat tiessään puolueesta.

 10. Vasem­mis­to kan­nat­taa taloudel­lis­ten varo­jen tasa­jakoa ja lib­er­al­isi­mi yksilön­va­paut­ta, eli taloudel­liset varat kuu­lu­vat omis­ta­jilleen, niin eikö sil­loin vasem­mis­to + lib­er­al­is­mi = vasem­mis­tolib­er­al­is­mi ole oksymoroni?

 11. “Eniten urbaane­ja lib­er­aale­ja on vihreis­sä, ja tämä suun­taus vahvis­tui huo­mat­tavasti kun­nal­lis­vaaleis­sa ja lev­isi voimal­la Helsin­gin ulkopuolelle.”

  Tämä pätee var­masti ehdokkaisi­in. Yleen­sä vaan järkivihreät eivät pääse läpi vaan val­tu­u­teuik­si valikoitu Vasem­mis­toli­it­toa lähel­lä ole­via punav­ihre­itä. Itse olen kallis­tu­mas­sa yhä enem­män lis­tavaalien kan­nalle. Nykyisessä jär­jestelmässä on ihan arpa­peliä, kenelle ääni todel­lisu­udessa menee.

  PS. Arv­a­sitte oikein. Oma ehdokkaani ei men­nyt läpi näis­säkään vaaleissa.

 12. Urbaani lib­er­al­is­mi kuu­lostaa hyvältä, ja tot­ta on että se väki on nyt hajaan­tuneena eri puolueisiin.

  Minä kyl­lä halu­aisin sinne mukaan sen met­sälu­on­non suo­jelemisenkin. Tai siis laa­jem­min sanoen: ympäristöon­gelmien tiedostamisen ja toimen­piteet niihin puuttumiseksi!

 13. Juhana Var­ti­ainen:

  Ja ihan kum­malli­nen on väit­teesi, että markki­naepäon­nis­tu­misia ei kokoomus­lais­ten mielestä olisi. Tässä puolueessa käy­dään taa­tusti paras­ta keskustelua markki­na­t­alouden hienosäädöstä. Ja kun olen kysynyt kokoomus­laisil­ta, mikä olisi opti­maa­li­nen veroaste, kukaan ei ole main­in­nut alhaisem­paa lukua kuin 40% ja useim­mat ovat sujut nykyisen kanssa. Ei siis mitään ihan rai­vokas­ta libertarismia. 

  Olen Juhana Var­ti­aisen kanssa samaa mieltä siitä, että kokoomuk­ses­sa on val­lan fik­suakin oikeistolaisuutta.

  Puolue on kuitenkin suuri ja seinät lev­eäl­lä, joten mukaan mah­tuu myös muu­takin. Mis­säs muual­la ne änkyräoikeis­to­laiset oli­si­vat? Taval­lista kansalaista mieti­tyt­tää se mikä näke­mys puolueessa hallitsee?

  Vihreät jakaan­tu­vat poli­it­tisel­la ken­täl­lä, kun puhutaan per­in­teis­es­tä jaos­ta oikeis­toon ja vasem­mis­toon, toki vielä laveam­min. Olen kuitenkin pitänyt puolueessa juuri siitä, että tämä vähän van­hen­tuneelta tun­tu­va jako on menet­tänyt merkitystään.

 14. Olin jo vas­taa­mas­sa Osmolle, kos­ka a) pidän hän­tä fik­suim­pana vihreänä ja b) minus­ta hänen tilan­neana­lyysi ei oikein täs­män­nyt. Onnek­seni juhana kir­joit­ti jo erit­täin valai­se­van vas­tauk­sen joka vas­tasi parem­min kuin olisin itse osan­nut vas­ta­ta. Lisäisin tähän ehkä vain että ehkä Osmo, sin­un itse pitäisi miet­tiä oikeaa viiteryh­mää, kos­ka hyv­in­pun­ni­tut kir­joituk­sesi ovat olleet aika kaukana tästä annisin­nemä­ki-vil­leni­in­istö-emmakari ‑lin­jas­ta. Vihreät ovat läht­e­neet armot­toma­lle pop­ulis­tipolulle, jos­ta jopa Timo Soi­ni olisi kateelli­nen. Jär­ki-vihreät: Osmo ja Sauri on työn­net­ty taakse. Ehkä tärkeäm­pää kuin Osmon ja Pekan ammat­ti­taidon sivu­ut­ta­mi­nen on se fak­ta että on luovut­tu järkipoli­ti­ikas­ta ja siir­ryt­ty tun­nepoli­ti­ikkaan. Harmillista.

 15. Jos tulk­itsin Osmo oikein, kaipaat arvoil­taan edis­tyk­sel­listä puoluet­ta, joka luot­taa talousasiois­sa nyky­istä vahvem­min taloustieteeseen.

  Tuo on nimit­täin myös se tapa jol­la minäkin asioista ajat­te­len. Ain­ut mikä oikeas­t­aan jää kysymys­merkik­si on, mik­si kut­sut tuo­ta por­var­il­lisek­si vasem­mis­tok­si tai urbaaniksi lib­er­aal­i­udek­si, kun syvästi talousti­eteeseen nojaavaa aja­tus­maail­maa plus arvolib­er­aalia kat­san­tokan­taa on per­in­teis­es­ti kut­sut­tu.. no, lähin­nä vain lib­er­aal­i­udek­si. Poli­it­tisen kom­passin oikeak­si alanurkaksi.

  Tuskin löy­dät mon­taakaan lib­er­aa­lik­si itseään kut­su­vaa, joka ei allekir­joit­taisi sanomaasi siitä, että val­tio­val­lan tulisi nimeno­maan olla markki­navirhei­den ja ulkois­vaiku­tusten kor­jaamisen roolissa.

  Toinen kom­men­toi­ja main­iosti tote­si, että näitä näke­myk­siä ajaa jo Lib­era. Syy mik­si karsa­s­tat sitä lie­nee, että Lib­era on oikeal­la — ja sinä halu­aisit tek­stisi perus­teel­la myös olla oikeal­la, mut­ta kovin mielel­lään kut­sua sitä vasemmaksi.

 16. vk:
  Kun muis­taa vaikka­pa viimeisen vuo­den ajal­ta tapah­tu­mia Euroopas­sa ja äsken Tukhol­mas­sa niin tämä urbaani lib­er­al­is­mi nai­ivis­sa hyväuskoisu­udessaan on ollut kohtalokkaan väärässä.

  Väit­täisin, että Ruot­sis­sakin urbaanin lib­er­al­is­tisen porukan toimet ovat säästäneet sato­ja ihmishenkiä esim. pien­hiukkasil­ta ja auto-onnet­to­muuk­sil­ta. Eli voiton puolel­la ollaan vielä ;D

  Omas­sa teknokraat­ti­porukas­sa kaik­ki ovat kyl­lä nuiv­ia, mut­ta lähin­nä taloudel­li­sista syistä. Ter­ror­is­mi­hys­ter­ian liet­somi­nen on vas­tus­ta­jan pus­si­in pelaamista.

 17. Mikael Jungn­er voi olla lib­er­aali, mut­tei kyl­lä mis­sään tapauk­ses­sa vihreä. Hänel­lä on mis­sio uud­is­taa sdp lib­er­aa­lik­si arvop­uolueek­si. Itse en ihan pidä, Mikaelin aja­tus­ta 40% veroast­et­ta kohtu­ullise­na, mut­ta kateusverot sekä kan­nustin­loukut ovat kyl­lä pro­gres­si­ivisen vero­tuk­sen ongelmia. Hänel­lä on myös ilmeis­es­ti unel­ma säi­lyt­tää pro­gres­sio ja pois­taa sen ongel­mat. Jungn­er on haaveil­i­ja, ide­al­isti, hänel­lä on monia hyviä ajatuk­sia, joi­ta kan­nat­taa kuun­nel­la. Jungner­in tuomi­nen vihreisi­in, olisi kuitenkin virhe. Me jäsenet, emme halua sosi­aalidemokra­ti­aa puolueeseen, me halu­amme jär­jen ja vihrei­den arvo­jen säi­lyt­tämistä. Meil­lä monia aartei­ta kas­va­mas­sa lois­taviksi johta­jik­si, mm Emma Kari ja Touko Aal­to. Annetaan nyt heille ja monille muille vihreille nou­seville tähdille kaik­ki se tuki mitä on mah­dol­lista antaa. Jungner­in tapaisil­la van­han liiton miehillä ei vihre­itä viedä eteen­päin, luot­takaa nuori­in, vihreisi­in miehi­in ja naisiin.

 18. vk:
  Kun muis­taa vaikka­pa viimeisen vuo­den ajal­ta tapah­tu­mia Euroopas­sa ja äsken Tukhol­mas­sa niin tämä urbaani lib­er­al­is­mi nai­ivis­sa hyväuskoisu­udessaan on ollut kohtalokkaan väärässä.

  Kun muis­taa mitä juuri äsken tapah­tui Tukhol­mas­sa ihan muu­ta­ma päivä ennen vaale­ja, ja kat­soo siihen nimeno­maan rin­nas­taen vaalien tulok­sia, tietää että Suomen kansa on valmis rak­en­ta­maan vaal­i­t­u­lok­sen näil­lä pelimerkeil­lä tätä maa­ta eikä vaipu­vaan pelko-ide­olo­gioi­hin. Nai­ivia on myös kuvitel­la, että vetämäl­lä kaik­ki rajat kiin­ni ja heit­tämäl­lä kaik­ki ulko­suo­ma­laiset ja maa­han­muut­ta­jat pihalle, jotenkin ratkai­sisi kaik­ki tämän maan ongelmat.

 19. O‑ou-: Väit­täisin, että Ruot­sis­sakin urbaanin lib­er­al­is­tisen porukan toimet ovat säästäneet sato­ja ihmishenkiä esim. pien­hiukkasil­ta ja auto-onnet­to­muuk­sil­ta. Eli voiton puolel­la ollaan vielä ;D

  Omas­sa teknokraat­ti­porukas­sa kaik­ki ovat kyl­lä nuiv­ia, mut­ta lähin­nä taloudel­li­sista syistä. Ter­ror­is­mi­hys­ter­ian liet­somi­nen on vas­tus­ta­jan pus­si­in pelaamista.

  Eli kaik­ki ok kun­han ter­ror­istien rekko­jen alle jää vähem­män ihmisiä kuin mitä tilas­to­jen mukaan on säästynyt pienhiukkaskuolemalta? 

  Tiedän, että tässä blo­gis­sa ei sal­li­ta keskustelua maa­han­muu­tos­ta. Kun aihe on kuitenkin urbaani lib­er­al­is­mi, niin olisi tärkeää kuul­la mikä on sitä kan­nat­tavien ihmis­ten ratkaisu jol­la estetään Pari­isin, Brys­selin, Niz­zan, Lon­toon, Berli­inin, Pietarin ja Tukhol­man tapah­tu­mien tois­tu­mi­nen, vaikka­pa Helsingis­sä? Lisää liberalismia?

  Jos ei ole ratkaisua niin urbaanil­la liberis­mil­la ei ole tulevaisuutta.

 20. Timo Kata­ja: Ain­ut mikä oikeas­t­aan jää kysymys­merkik­si on, mik­si kut­sut tuo­ta por­var­il­lisek­si vasem­mis­tok­si tai urbaaniksi lib­er­aal­i­udek­si, kun syvästi talousti­eteeseen nojaavaa aja­tus­maail­maa plus arvolib­er­aalia kat­san­tokan­taa on per­in­teis­es­ti kut­sut­tu.. no, lähin­nä vain lib­er­aal­i­udek­si. Poli­it­tisen kom­passin oikeak­si alanurkaksi.

  Ymmär­rän oikean ala­nurkan niin, että siel­lä julkisen val­lan roolista halu­taan mah­dol­lisim­man pieni ja lain­säädän­nöstäkin mah­dol­lisim­man kevyt. Hyin­voin­tiy­hteiskun­ta on vasem­mal­ta päin tule­va aja­tus, olkoonkin että kokoomuskin sitä viral­lis­es­ti nyky­isin kannattaa.

 21. Mielestäni mei­dän vihrei­den seu­raa­va haaste on nimeo­maan esit­tää ja kom­mu­nikoi­da selkeästi talous­poli­it­ti­nen ajat­telumme ulos. Samal­la täy­tyy myös tehdä tarkem­paa määri­tys­tä lin­jas­ta esimerkik­si elinkeino- ja työl­lisyyspoli­ti­ikan osalta. Voi sanoa, että niin pitkään, kun markki­nav­ihreät eivät saa ansait­se­maansa kan­na­tus­ta äänestäjiltä, emme pysty haas­ta­maan Kokoomuk­sen ja SDP:n lin­jo­ja edus­ta­mal­lamme kol­man­nel­la vai­h­toe­hdol­la. Kohdal­lamme talous­poli­it­ti­nen keskustelu tait­tuu liian usein arvokeskusteluk­si. Itse olen kyl­lästynyt Kokoomuk­sen pilkkakirveen heilut­telu­un, jon­ka seu­rauk­se­na vihreät nähdään aina vain veronko­ro­tus­puolueena, vaik­ka meil­lä on kirkkain käsi­tys tämän päivän työ­markki­noiden vaa­timuk­sista, olemme kärkipuolue suo­ma­laisen osaamisen ja asiantun­ti­ju­u­den puolestapuhu­jana sekä pienyrit­täjyy­den edistämisessä. 

  Ote­taanko haaste vastaan?

 22. Vihreistä on tulos­sa yhä enem­män (nuorten) nais­ten oma fem­i­nisti­nen puolue. Sel­l­ainen on yhtä kaukana liberli­sista kuin kom­mu­nis­mi demokratiasta.

  Puolue, joka aset­taisi ykkösar­vok­seen totu­u­teen ja kri­it­tisyy­teen perus­tu­van liberlis­min saisi min­utkin taas äänestämään. Vihreät pet­tävät itseään, jos kuvit­tel­e­vat edus­ta­van noi­ta arvoja.

 23. “Vasem­mis­toon, kos­ka talous­poli­ti­ikas­sa tämä puolue tähtäisi sosi­aaliseen oikeudenmukaisuuteen”

  Ker­toisitko mil­lä logi­ikalla sosi­aa­li­nen oikeu­den­mukaisu­us on vasem­mis­ton yksinoikeus?

 24. Juhana, hieno vas­taus ja aivan upeaa että suo­ma­laista poli­it­tista keskustelua voidaan käy­dä asial­lis­es­ti vaik­ka blogissa.

  Mut­ta… esim KE Ryd­man ei edus­ta mitenkään lib­er­aale­ja arvo­ja, ja taas Kos­ki, Häkkä­nen, Lehti erit­täinkin talous­lib­er­aale­ja arvo­ja. Nämä vain eduskun­taryh­mästä. Se kenen kanssa sinä käyt keskustelua ei ole “kokoomus” vaan se, joka tekee poli­ti­ikkaa. Se jon­ka lib­er­aalit jäsenet aja­vat kon­ser­vati­ivien asioita. 

  Mut­ta hyvää jatkoa, toivon että myös kokoomus tekee sitä poli­ti­ikkaa, jon­ka puoles­ta sinä puhut ja että vihreät pää­sevät irti oravanpapanoistaan. 

  Sta­dia odotan kuitenkin stadi­lais­ten ajat­tel­e­van, sitä että se on monien ihmis­ten kotikaupun­ki ja ylpey­den aihe. Emme asu tääl­lä tur­istien, talouden, kil­pailun vuok­si. Vaan kos­ka olemme helsinkiläisiä ja kotiseu­tu­rakkai­ta. Meille hki onkaupunki­laisu­u­den ain­oa vai­h­toe­hto tässä maas­sa. Pitäkää se mielessä, kun val­tu­us­to­työtä teette.

  T:joni

  Juhana Var­ti­ainen:
  Min­ul­la ei ollut kovin paljon ennakkokäsi­tyk­siä Kokoomuk­ses­ta, mut­ta sin­un pelot­telusi kon­ser­vati­iv­ioikeis­tos­ta ovat mielestäni olleet yliampu­via. Ehkä arvokon­ser­vati­iv­it menevät piiloon kun minä olen huoneessa, mut­ta eduskun­taryh­män keskustelua hal­lit­se­vatar­volib­er­aalit ja moder­nit, kuten Mykkä­nen, Sirén, Lep­omä­ki, Jaskari, Mul­ta­la, Vikman, … . Läh­es kaik­ki tun­te­mani nuoret kokoomus­naiset ovat urbaane­ja feministejä. 

  Epätäy­del­lisiä ollaan kaik­ki, ja var­maan minä voisin toimia hyvin pait­si Kokoomuk­ses­sa niin myös Vihreis­sä tai RKP:ssä. Mut­ta ihan hyvin olen viihtynyt, ja myös saanut osak­seni arvostusta. 

 25. O‑ou-: Väit­täisin, että Ruot­sis­sakin urbaanin lib­er­al­is­tisen porukan toimet ovat säästäneet sato­ja ihmishenkiä esim. pien­hiukkasil­ta ja auto-onnet­to­muuk­sil­ta. Eli voiton puolel­la ollaan vielä ;D

  Omas­sa teknokraat­ti­porukas­sa kaik­ki ovat kyl­lä nuiv­ia, mut­ta lähin­nä taloudel­li­sista syistä. Ter­ror­is­mi­hys­ter­ian liet­somi­nen on vas­tus­ta­jan pus­si­in pelaamista.

  Sinän­sä hyvä point­ti, mut­ta menee täysin ohi itse asi­as­ta. Ter­ror­is­min tarkoi­tus ei ole tuot­taa kuolonuhre­ja, kos­ka muuten­han iskuis­sa isket­täisi­in esim juo­mavesi­varas­toi­hin tai tais­telukaa­suil­la metroi­hin tai vas­taavi­in sul­jet­tui­hin paikkoi­hin. Iskut eivät ole liian tuhoisia, kos­ka sil­loin ne herät­täi­sivät enem­män raivoa ja kos­ton­hi­moa, eikä pelko ottaisi ihmisiä valtaansa.

  Näin ei kuitenkaan ole, kos­ka ter­ror­is­min tarkoi­tus on luo­da pelko, jol­la vaikute­taan ihmis­ten käyt­täy­tymiseen jo ennen varsi­naista toim­intaa. Ter­rori-iskut ovat pelot­tavia, kos­ka kukaan ei osaa odot­taa niitä toisin kuin esim liiken­neon­net­to­muut­ta (joka tietysti on odot­tam­a­ton, mut­ta ris­ki hyväksytään hin­tana liikku­misen helppoudesta).

  Täl­lä het­kel­lä ter­ror­is­mi Euroopas­sa ja Lähi-Idässä on aikalail­la monop­o­lisoitunut. Hie­man mukaillen: Vaik­ka kaik­ki tupakoit­si­jat eivät sairas­takaan keuhkosyöpää, niin de fac­to kaik­ki keuhkosyöpäpoti­laat ovat tupakoitsijoita.

 26. Näet­tekö, ettei Vasem­mis­toli­it­to­laisu­us istu tähän urbaani­in vasem­mis­tolib­er­al­is­mi­in? Vai onko se sama, jos kysy­isi, mik­sei PS:ia mainittu?

 27. Antti Brun­ni:
  Mielestäni mei­dän vihrei­den seu­raa­va haaste on nimeo­maan esit­tää ja kom­mu­nikoi­da selkeästi talous­poli­it­ti­nen ajat­telumme ulos

  Ote­taanko haaste vastaan? 

  Jos haas­teen halu­aa ottaa konkreet­tis­es­ti vas­taan, alkaa olla viime het­ket toimia konkreet­tis­es­ti. Esimerkik­si Viit­teen kevätkok­ous on run­saan viikon kulut­tua, ja siel­lä val­i­taan puoluekok­ouse­dus­ta­jat, joiden käsis­sä osaltaan on ken­estä tulee seu­raa­va PJ.

  Tässä on se tavanomainen kuvio että puolueen jäsenet on paljon sup­peampi ja eri pop­poo kuin puolueen äänestäjäkun­ta, ja jäsenistössäkin alay­hdis­tysak­ti­iv­it on eri asia kuin alay­hdis­tyk­sen riv­i­jäsenet. Esimerkik­si puolueen PJ:stä oleel­lis­es­ti päät­tävät akti­iv­it ja hekin vain pain­oaan vas­taaval­la arvol­la puoluekok­ouk­ses­sa. Vaal­imen­estyk­sen taas päät­tää äänestäjäkun­ta. Noiden välil­lä on kolme ker­rosta ‘home­opaat­tista demokratiaa’.

 28. Antti Brun­ni: Mielestäni mei­dän vihrei­den seu­raa­va haaste on nimeo­maan esit­tää ja kom­mu­nikoi­da selkeästi talous­poli­it­ti­nen ajat­telumme ulos.

  Vuosi kak­si sit­ten Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­tossa äänestet­ti­in niinkin radikaal­ista ajatuk­ses­ta kuin koulu­ruokailun tilaamis­es­ta, yksi­ty­isiltä vai kaupun­gin omana tuotan­tona. Vihreät jakaan­tu­i­v­at fifty six­ty yksi­tyisen ja julkisen kan­nalle, Miten esität ja kom­mu­nikoit selkeästi Vihrei­den talous­poli­it­tisen ajat­telun tältä osin?

 29. Mikko Kivi­ran­ta: Jos haas­teen halu­aa ottaa konkreet­tis­es­ti vas­taan, alkaa olla viime het­ket toimia konkreet­tis­es­ti. Esimerkik­si Viit­teen kevätkokous… 

  Lisäk­si kuvit­telisin (en tiedä var­masti) että nimeno­maan Viite on jo valmi­ik­si talous­lib­er­aaleis­sa käsis­sä. Jos vaiku­tus­ta halu­aa, sitä pitäisi tapah­tua myös, ellei jopa enim­mäk­seen, muis­sa jäsenyhdistyksissä.

  Tieysti jos asi­as­ta nousee laa­ja julki­nen keskustelu, arvokeskustelu (ja ehkä vaal­i­tap­pi­on pelko) var­maankin vaikut­taa puoluekokousväkeen.

 30. Lain­aus: …Taloudelli­nen kasvu tapah­tuu suuris­sa kaupungeis­sa, mut­ta kasvun moot­to­ri­na Helsin­ki on huo­mat­tavasti heikom­pi kuin on Oslo, Tukhol­ma, tai vaik­ka Tallinna.…
  Jot­ta suo­mi saadaan nousu­un, ja jotain on jo tapah­tunutkin, hyv­in­voin­nin takana ole­va vien­ti pitää saa­da nousu­un. Tämä vien­ti puolestaan tehdään kehä I pohjois­puolel­la joka on siis suomen talouden moot­tori. On täysi katas­trofi jos hallintokaupun­ki olisi suomen talouden moot­tori. Sil­loin helsin­gin omat työn­tek­i­jät, noin 40000 julkisen sek­troin virkaa ja keskusvi­ras­to­jen noin 34000 julkisen sek­torin virkaa(rahat noista tulee maakun­nista 23000 viran edestä) muo­dosta­vat “kasvun yti­men” Tuo sit­ten rahoit­taa noin 43000 helsin­gin työtöntä(rahoitus tulee työssäkäyviltä eli helsingille tuloa) ja lop­ut myyvät ulko­maalai­somis­teis­sis­sa kaup­pakeskuk­sis­sa ulko­maalai­sis­sa kau­pan ketjuis­sa nol­la tun­ti­sopimuk­sel­la ulko­mail­ta velak­si ostet­tu­ja tuot­tei­ta. Ja sit­ten on se joukko joka rak­en­taa asun­to­ja joi­hin asukkail­la ei oikeasti ole varaa ja tämäkin rak­en­t­a­mi­nen tehdään velak­si. rak­en­t­a­mi­nen on siis oikeasti vilka­s­ta. Mut­ta jos kaupun­gin merkit­tävä tulon­lähde on asum­is­tu­ki jota rahoit­taa muun suomen verora­hat, niin ei kyl­lä hyvin mene.
  Lisäk­si suuret kaupun­git, esim helsin­ki on maan sisäisessä muut­toli­ik­keessa muut­to­tap­piokun­ta luku­unot­ta­mat­ta ikälu­okkia 14–30 (lähde tilastokeskus)
  Helsin­gin sisäl­lä on joitain vien­tiyri­tyk­siä, se ham­mas­rön­gen fir­ma ja muu­ta­ma It alan men­estyjä mut­ta esim met­sä­te­ol­lisu­u­den yri­tyk­set joiden tulos kir­jau­tuu helsinki­in eivät kuitenkaan tarkoi­ta sitä että noiden osalta helsin­ki olisi suomen talouden moot­tori. Tässä roolis­sa on nyt Lapin matkailu ja varsi­nais­suomen teol­lisu­us sekä use­at poh­jan­maan alueet.

  1. Yksi Suomen suurim­mista vien­tialan yri­tyk­sistä sijait­see Ruo­ho­lahdessa 2,1 mil­jardin liike­vai­h­dol­laan, joka on melkein pelkkää vientiä.

 31. Vasem­mis­ton haaskalle syöksyneet nykyvihreät ovat muut­tuneet selkeästi punav­ihreäk­si puolueek­si, joka keikkuu puheen­jo­hta­jansa edus­ta­mana suures­sa hädässä ole­vien demarei­den masi­noimis­sa täysin epälo­ogi­sis­sa mie­lenososoituk­sis­sa ja hokee niitä samo­ja peri­aat­tei­ta, joil­la maan talous on ajet­tu kuralle. Tästä on urbaani lib­er­al­is­mi ja soin­in­vaar­alainen raikas ja vapaa ajat­telu kaukana. Kyl­lä on ehtinyt tul­la Osmoa ikävä.

 32. Min­un on vaikea uskoa, että vihreät kas­vaisi­vat yleis­puolueek­si, saatik­ka päämin­is­teripuolueek­si vielä vuosikym­meni­in. Nyt menee hyvin kos­ka ovat oppo­si­tios­sa ja istu­va hal­li­tus on harv­inaisen epäpätevä. Kun vihreät sit­ten seu­raavis­sa eduskun­tavaaleis­sa mitä toden­näköisim­min nou­se­vat hal­li­tuk­seen, alka­vat ne vaikeudet. 

  1) Kos­ka vihreät eivät tule ole­maan hal­li­tuk­ses­sa yksin, pitää myös sopeu­tua muiden poli­ti­ikkaan. Hal­li­tuskump­pan­i­na Keskus­ta estäisi urbaanin kehi­tyk­sen ja SDP sosi­aal­i­tur­van ja työ­markki­noiden uud­is­tamisen. Kokoomus halu­aisi var­maan yhä leika­ta jostain, eikä juuri puut­tuisi yri­tys­tuki­in. Mah­taako se RKP:n kielipoli­ti­ikkakaan aivan kaikille maistua. 

  2) Lakien tulk­in­ta ja lob­baus olisi myös Vihrei­den ongel­mana hal­li­tuk­ses­sa istut­taes­sa, vaik­ka ei var­mas­tikaan siinä määrin, mitä nyt Sip­ilän aikana. 

  3) Medi­al­ta tulee aina enem­män kri­ti­ikkiä hal­li­tuk­selle, kuin oppositiolle. 

  4) Vihrei­den nousu hal­li­tuk­seen aiheut­taisi var­maan punav­ihreän pelkoa jois­sain äänestäjis­sä, mikä nos­taisi per­su­jen ja Kokoomuk­sen kan­na­tus­ta (tiedän henk. koht. ja muual­lakin on sitä pohdit­tu, että moni meni Vapaavuoren taakse, jot­tei Helsinki­in tulisi vihreää pormestaria.

  Edel­li­sistä syistä johtuen uskon, että vihrei­den kan­na­tus läh­tee hal­li­tuk­ses­sa selvään lasku­un. Hal­li­tus­po­h­jas­ta riip­puen joko aka­teemiset karkaa­vat Kokoomuk­seen tai punav­ihreät vasemmistoon/nukkuviin.

 33. Tämä puolue ase­moi­tu­isi Ståhlber­gin ter­mi­nolo­gian mukaan por­var­il­liseen vasem­mis­toon. Por­var­il­liseen, kos­ka se ei ajat­telisi maail­maa ay-liik­keen silmälasien läpi, vaan ottaisi markki­na­t­alouden annet­tuna tosiasiana. 

  Suomes­sa ei tai­da olla yhtäkään puoluet­ta tai poli­itikkoa, joka ei ottaisi markki­na­t­alout­ta annet­tuna tosi­asiana. Toisaal­ta puolue, joka ei edes lainkaan yritä kyseenalais­taa sitä ja sen poh­jal­la ole­vaa ja luo­maa arvo­maail­maa — etenkään tilanteessa, jos­sa omaisu­us ja tulot keskit­tyvät yhä enem­män pienelle kansanos­alle ja muiden tulot laske­vat — ei suinkaan edus­ta vasem­mis­toa vaan pikem­minkin oikeis­toa. Vasem­mis­ton pitäisi olla valmis ja halukas radikaal­is­tikin muut­ta­maan markki­na­t­alouden (ja ylipäätään talouden) yhteiskun­nal­lisia reunaehtoja.

 34. Ei tarvitse tul­la kuin Pirkan­maalle, niin kokoomus­laisenkin suus­ta lip­sah­taa läh­es kom­mu­nis­tisia sam­makoi­ta. Siitä pohjoiseen pelkästään kansal­liset kil­pail­i­jat ovat jo saatanas­ta ylikansal­liset ovatkin jo äärim­mäistä pahuutta.

  Ei kokoomus aja markki­na­t­alout­ta Suomeen vaan kivaa kaverikap­i­tal­is­mia, jos­sa asi­at sovi­taan kepu­lais­ten kanssa hirvi­jahdis­sa. Tai naa­purin kanssa saunassa.

  Ei kokoomus­ta kiin­nos­ta Suomen talouden uud­is­t­a­mi­nen vaan Suomes­sa per­in­teis­es­ti markki­nat val­lan­nei­den taho­jen puo­lus­t­a­mi­nen. Sulle, mulle.

  Berner­in Liiken­nekaari ‑han­ke teurastet­ti­in ihan yhtä olan takaa oikeis­tossa kuin vasem­mis­tossakin. Apua! Miten maakun­tien autokaup­pa-aatelis­ten sit­ten kävisi?

  Vihreis­sä on se posi­ti­ivi­nen puoli, että osal­la edus­ta­jista näyt­täisi ole­van ihan aito halu uud­is­taa tätä kekko­slo­va­kialaista saar­ta tääl­lä pohjolassa.

  Veikkaus, tak­sit, alko, apteek­it, kaik­ki nämä pitäisi vapaut­taa kil­pailulle välittömästi.

  Maat­alouden tuet pitäisi lakkaut­taa siir­tymäa­jan kulues­sa, jot­ta maat­aloudessakin toteu­tu­isi oikea kil­pailu ja maat­alouden tuotan­to pää­sisi kehit­tymään tehokkaam­min. Kysyn­tää Suomes­sa kyl­lä riit­tää suo­ma­laiselle ruualle vaik­ka maat­alous­tukea ei jaet­taisi senttiäkään.

  Säälit­tävää on se, että ei Vihreistäkään löy­dy poli­it­tista tah­toa tähän. Maat­alouden kohdal­la Vihreät kan­nat­taa kivikautista luo­muhu­uhaa­ta, jon­ka tuotan­to korkeam­mas­ta myyn­ti­hin­nas­ta huoli­mat­ta selviää vain ja ain­oas­taan maat­alous­tukien avulla.

  Mitä puoluet­ta siis lib­er­aali, urbaanin ja mod­ernin elämän kan­nat­ta­ja voisi Suomes­sa äänestää?

  Ei mitään. Ei sel­l­aista puoluet­ta ole, joka ei haaveil­isi men­neisyy­teen ja tois­taisi jotain huuhaa­mantraa jonkin tahon edun­valvon­nan nimissä.

 35. Esa Heiska­nen:
  Vasem­mis­to kan­nat­taa taloudel­lis­ten varo­jen tasa­jakoa ja lib­er­al­isi­mi yksilön­va­paut­ta, eli taloudel­liset varat kuu­lu­vat omis­ta­jilleen, niin eikö sil­loin vasem­mis­to + lib­er­al­is­mi = vasem­mis­tolib­er­al­is­mi ole oksymoroni?

  Vasem­mis­tolib­er­al­is­mi on arvolib­er­al­is­mia, ei siis oikeaa liberalismia.

 36. Tämä on san­ot­tu jo use­am­mas­sa kom­men­tis­sa, mut­ta tois­te­taan: Oletko, Osmo, var­ma, että ne ovat muut kun ovat väärässä puolueessa, eikä esimerkik­si ole niin, että itse olet väärässä puolueessa?

  Vihreistä meni Helsingis­sä jokunen lib­er­aali ohel­lasi val­tu­us­toon, mut­ta moni, jon­ka olisi pitänyt men­nä, jäi ran­nalle, mm. tääl­läkin main­os­ta­masi Särelä ja Tam­mi­nen. Molem­mil­la on nimeä, mut­tei äänestäjiä. 

  Toisaal­ta kun kat­soo vihrei­den kärkin­im­iä sekä Helsingis­sä että val­takun­nan tasol­la, niin kyl­lä hei­dät use­am­min määrit­telee sosial­is­tik­si kuin liberaaliksi. 

  Tl;dr Kokoomus hylkää pysäköinti­normin ennen kuin vihreät lopet­taa pusikoiden suo­jelun kaupunkialueilla.

 37. Olen täysin samaa mieltä mon­en ylläol­e­van kanssa: Mielu­um­min Kokoomus kuin nyky­hetken Vihreät.
  Vaik­ka kuin­ka halu­aisin äänestää Vihre­itä Blo­gistin, Vart­ian ja mon­en muun jär­jen äänen vuok­si, on puolue nyky­ole­muk­seltaan todel­la vasem­mistopop­ulisti­nen puolue. Kat­sokaa kun­tavaa­likonei­den vas­tauk­sia. Kat­sokaa puoluekarttaa. 

  Hyvä yksit­täi­nen esimerk­ki: Vihrei­den talous­poli­it­tisen työryh­män enti­nen puheen­jo­hta­ja main­os­ti kun­tavaaleis­sa lupauk­sel­la “Lisää työ­paikko­ja vastavalmistuneille”. 

  Vihreälle oikeis­tolib­er­aalille, joka kuitenkin hyväksyy jopa nyky­muo­toisen sosi­aalipoli­ti­ikan mallin, ei ole muu­ta vai­h­toe­htoa kuin äänestää nykyti­lanteessa Kokoomus­ta ja toivoa Juhanan, Lep­omäen ja kump­panien jaksamista. 

  Osmo, oletko sitä mieltä että Vihre­itä äänestämäl­lä voisin kan­nat­taa fik­sua talous­poli­ti­ikkaa Kokoomuk­sen äänestämistä paremmin?

  Ei se aja­tus siitä Lib­era-puolueesta lop­ul­ta nyt niin huono ole.

 38. Mainio avaus, kiitos! Poli­ti­ikan “val­lit­se­vien säätilo­jen” armoil­la ole­va “epäti­etoisu­utemme” edel­lyt­tää juuri näitä pohdintoja.

  Tup­paan äkkäilemään kaikkea, myös tätä yhteisö­jemme sopimus­meininkiä ain­oan ensisi­jaisen velvollisuutemme,
  — ympäristömme ja siinä ohes­sa mei­dän, koko apinala­jimme hyv­in­voin­nista huole­htimisen kaut­ta, koska
  — muuten apinala­jimme hyv­in­voin­nil­la eikä ehkä edes elämäl­lä ole tule­vaisu­ut­ta, joten
  — pimeää keski­aikaakin aikaisem­man men­neisyy­den meinin­git eivät saisi enää olla ratkai­sevas­sa asemassa!

  Sinä mm: Tämä puolue ase­moi­tu­isi Ståhlber­gin ter­mi­nolo­gian mukaan por­var­il­liseen vasem­mis­toon. Por­var­il­liseen, kos­ka se ei ajat­telisi maail­maa ay-liik­keen silmälasien läpi, vaan ottaisi markki­na­t­alouden annet­tuna tosiasiana.

  Äkkäi­lyt­telee, että mikä olisi tilanne, jos ay-liike ja muut ansio­tu­loil­la elelevää enem­mistöä edus­ta­vat tahot eivät olisi koskaan vaati­neet osu­ut­taan tuot­tavu­ud­estaan — kun silti jo nyt 0,5% apinala­jis­tamme omis­taa puo­let kaikesta varallisuudesta.

  Min­un eikä kenenkään hyv­in­voinin edel­lyt­tämä vas­tu­ulli­nen koti­maista edel­lyt­tävä kulu­tus­ta­so ei todel­lakaan pitäisi yllä talouskasvua Suomes­sa eikä globaal­isti. Näi­nollen on noloa ja nau­ret­tavaa vat­u­loi­da nyky­men­neisyy­den elämöin­nis­sä, taka­pa­jui­sine työa­jan pidennyksineen.

  Valitet­tavasti juuri tuon matkki­na­t­alouden “vapauk­sien” toteut­ta­ma globaali “sci­fi­talous” edel­lyt­tää toimi­ak­seen edelleen myös jatku­vaa tarpee­ton­ta mate­ri­al­is­min kasvua, jota hyv­in­voin­timme ei keskimäärin tarvitse eikä kestä!

  Sinä mm: “En kuitenkaan pidä kovin real­is­tise­na ajatuk­se­na uuden urbaa­nia lib­er­al­is­mia edus­ta­van puolueen syn­nyt­tämistä. Näil­lä puolueil­la suun­nilleen men­nään, jot­ka meil­lä nyt on. Tietysti voisi perus­taa jonkin­laisen urbaa­nia lib­er­al­is­mia edis­tävän poik­ki-poli­it­tisen kansalaisjärjestön.”

  Olisiko toisaal­ta parem­pi sisäl­lyt­tää samaan avoimeen puolueeseen samaan tavoit­teeseen eri suun­nista pyrkivät tahot, — kuitenkin riit­täväl­lä yhteis­es­ti hyväksyt­täväl­lä vihreydellä?

 39. Anony­mous:

  Moni urbaani lib­er­aali äänestikin Jan Vapaavuor­ta – ja sai val­tu­us­toon kaiken maail­man homo­jen vastustajia.

  Ketkä heistä (Kok. Hki val­i­tut) vas­tus­ta­vat homoja?

 40. Esa Heiska­nen: Vasem­mis­to kan­nat­taa taloudel­lis­ten varo­jen tasa­jakoa ja lib­er­al­isi­mi yksilön­va­paut­ta, eli taloudel­liset varat kuu­lu­vat omis­ta­jilleen, niin eikö sil­loin vasem­mis­to + lib­er­al­is­mi = vasem­mis­tolib­er­al­is­mi ole oksymoroni? 

  Niin kuin filosofi G. A. Cohen on sanonut, raha on lupalap­pu tehdä asioi­ta, joi­ta on muu­toin luva­ton­ta tehdä: esimerkik­si asua tietyl­lä alueel­la tai matkus­taa tietyssä junas­sa. Jos sin­ul­ta puut­tuu vaa­dit­tu lupalap­pu kouras­ta, lop­putu­los on kannal­tasi sama riip­pumat­ta siitä, nimitetäänkö tuo­ta lupalap­pua rahak­si, kuten markki­na­t­aloudessa, vai proo­puskak­si, kuten Neuvostoliitossa.

  Niin kauan kuin varo­jen jaon tasaamis­es­ta aiheutu­vat kan­nusti­non­gel­mat eivät nouse niin isoik­si, että se kään­tyy itseään vas­taan, se siis lisää yksilön­va­paut­ta eikä vähen­nä sitä.

 41. Timo Kata­ja: Tuo on nimit­täin myös se tapa jol­la minäkin asioista ajat­te­len. Ain­ut mikä oikeas­t­aan jää kysymys­merkik­si on, mik­si kut­sut tuo­ta por­var­il­lisek­si vasem­mis­tok­si tai urbaaniksi lib­er­aal­i­udek­si, kun syvästi talousti­eteeseen nojaavaa aja­tus­maail­maa plus arvolib­er­aalia kat­san­tokan­taa on per­in­teis­es­ti kut­sut­tu.. no, lähin­nä vain lib­er­aal­i­udek­si. Poli­it­tisen kom­passin oikeak­si alanurkaksi. 

  Itse asi­as­sa se on oikeis­tolib­er­al­is­mia. Jos tarkoi­tus on ujut­taa tuo­ta ajat­telua yleiseen ajat­telu­un, kyse on uus­lib­er­al­is­mista. Sil­lä agen­dal­la onkin sit­ten tuotet­tu paljon tuhoa.

  Vasem­mis­tolib­er­al­is­mi on eri asia. Oikeis­ton ja vasem­mis­ton välil­lä on nähdäk­seni kyse eri­lais­es­ta taloudel­lis­es­ta tasa-arvokäsityksestä.

  Antti Brun­ni: Itse olen kyl­lästynyt Kokoomuk­sen pilkkakirveen heilut­telu­un, jon­ka seu­rauk­se­na vihreät nähdään aina vain veronko­ro­tus­puolueena, vaik­ka meil­lä on kirkkain käsi­tys tämän päivän työ­markki­noiden vaa­timuk­sista, olemme kärkipuolue suo­ma­laisen osaamisen ja asiantun­ti­ju­u­den puolestapuhu­jana sekä pienyrit­täjyy­den edistämisessä. 

  Oikeistopi­ir­it ovat heilutelleet pilkkakir­vestä ja tehneet vaivihkaista mus­ta­maalaus­ta medi­as­sa jo vuosikym­meniä. Se lie­nee osasyynä vasem­mis­tonkin lasku­un, vaik­ka iso osa ihmi­sistä sen poli­it­tisen ilman­su­un­nan ajatuk­set ja arvo­maail­man allekir­joit­taa. Etenkin nuo­rille on maalat­tu tietyn­laista kuvaa ja se on toimin­ut. Nytkö on viimein Vihrei­den vuoro ja täl­lainen toim­inta nähdään ongelmaksi?

  Ville: Hyin­voin­tiy­hteiskun­ta on vasem­mal­ta päin tule­va aja­tus, olkoonkin että kokoomuskin sitä viral­lis­es­ti nyky­isin kannattaa. 

  On eroa siinä, minkälaista hyv­in­voin­tiy­hteiskun­taa kan­nat­taa ja mil­lä keinoin sitä halu­aa toteuttaa.

  Osmo Soin­in­vaara: Lau­ra, ei oikein kuulu,jos vas­taus asun­top­u­laan on vuokrasäännöstely. 

  Jos yksit­täi­nen “väärä” posi­tio riit­tää invali­doin­ti­in, eivät muutkaan puolueet tai poli­ti­ikot tai­da kuvauk­seen sopia.

 42. Vaa­likoneen vas­tausten perus­teel­la Vihreät on selkeästi sosial­isti­nen liberaalipuolue.
  Vaa­likone ei tietysti ole paras mit­tari, mut­ta vas­tauk­set niin selkeästi sosial­is­tisia, että muiden johtopäätösten vetämi­nen vaatisi kyl­lä vaku­ut­tavaa tutkimusta.

  1. Vaa­likoneen vas­tausten perus­teel­la Vihreät on selkeästi sosial­isti­nen liberaalipuolue.

   Mis­tähän vaa­likoneesta nyt puhut? Minä ainakaan en ole vas­tan­nut yhteenkään vaa­likoneeseen, jos­sa olisi kysyt­ty suhdet­ta tuotan­tovä­linei­den val­ti­ol­liseen omis­tuk­seen. Sin­ul­la on var­maan jokin omaperäi­nen määritelmä sosialismille.

 43. Itse olen aina äänestänyt Kokoomus­ta, mut­ta voisin hyvin kan­nat­taa urbaa­nia lib­er­al­is­mia. Vihrei­den toim­intaa en hyväksy sik­si, että heil­lä on ollut täysin väärä käsi­tys ener­giapoli­ti­ikas­ta. Toisaal­ta Ville Niin­istö on yllätääen viimeaikoina lopet­tanut ainaisen ydin­voiman vastustamisensa. 

  Mis­tä nyt tuulee? Onko Ville tajun­nut, että vain­o­harhainen suh­tau­tu­mi­nen ydin­voimaan ei olekaan niin hyvä idea?

  1. Miten nyt ylipään­sä voit pitää ydin­voimaa kovin merkit­tävänä asiana, kun Suomes­sa ei viit­sitä edes rak­en­taa kaikkia ydin­voimaloi­ta, joi­hin on saatu lupa?

 44. Osmo Soin­in­vaara:
  Lau­ra, ei oikein kuulu,jos vas­taus asun­top­u­laan on vuokrasäännöstely.

  Eikös se vuokrasään­nöste­ly juuri ole sitä vasem­mis­to­laista poli­ti­ikkaa? Vähän kyl­lä tun­tuu siltä, minkä joku ylem­pänä jo sanoikin: halu­at tehdä oikeis­tolib­er­aalia poli­ti­ikkaa, mut­ta syys­tä tai tois­es­ta kut­sua sitä vasemmistoliberaaliksi.

 45. Vihrei­den nousu on samalainen tus­sah­dus kuin per­su­jen 2015

  Se ei ole kestäväl­lä poh­jal­la, totu­us pal­jas­tuu oitis kun Vihreil­lä on valtaa

  Vihrei­den talous­poli­ti­ik­ka on ultra­l­ib­er­aalia fried­mani­laista talous­poli­ti­ik­ka, joka perus­tuu tiukkaan luokkajakoon.

  Duu­nar­it ‚SAK ja demar­it edus­ta­vat paar­i­alu­okkaa, jol­ta pitää ottaa kaik­ki val­ta pois ja he saa­vat vain muru­ja .Heitä eivät koske peru­soikeudet kuin rajoitetusti.

  Pieneläkeläiset, työt­tömät, sairaat, köy­hät ovat vain pain­o­las­tia, jos­ta pitää päästä eroon tai elät­tää minimikuluin

  Parem­pi väki eli korkeak­oulute­tut, yrit­täjät, poli­itikot ovat etuoikeut­te­tu­ja ja heil­lä on oikeus kaikki­in etuuk­si­in ja heil­lä on kaik­ki oikeudet ja he jaka­vat kaiken keskenään, muille jää rippeet

  Kaik­ki sivil­isaa­tiot ovat perus­tuneet siihen, että on ole­mas­sa alalu­ok­ka, joka rak­en­taa hyv­in­voin­tia pienelle joukolle ruokapalkalla

  Rooman val­takun­nas­sakin tai faaraoiden Egyp­tis­sä tai atsteekkien val­takun­nas­sa köy­hän oli myytävät itsen­sä orjak­si parem­malle väel­lä elääkseen.

  Eivät Vihreät ole eri­lainen puolue eikä todel­li­nen vai­h­toe­hto vähäväkisille

 46. Valitet­tavasti tämä poten­ti­aa­li­nen urbaanilib­er­aali ei vaan ikinä voisi äänestää vihre­itä sik­si että siel­lä elää kuitenkin sit­ten vasem­mis­tosi­ivessä niin voimakas stal­lar­ien per­in­tö. Vihreille “lib­er­aal­ius” tarkoit­taa usein myös sitä että ollaan kaiken­lais­ten intres­siryh­mien keräi­ly­erä sil­loinkin, kun ei ole vain kyse puh­taasti lib­er­aal­ista läh­estymis­tavas­ta (ts. annetaan ihmis­ten vapaasti tehdä mitä lystää kun­han ei vahin­goite­ta mui­ta). Vihreä tapa jengiy­tyä täm­möis­ten ilmiöi­den ympärille on aika ahdistava.

  RKP siitä vielä puut­tuisi “lib­er­al­is­min­sa” kanssa.

 47. Osmo Soin­in­vaara:
  Miten nyt ylipään­sä voit pitää ydin­voimaa kovin merkit­tävänä asiana, kun Suomes­sa ei viit­sitä edes rak­en­taa kaikkia ydin­voimaloi­ta, joi­hin on saatu lupa? 

  Mik­si ihmeessä joka ydin­voimalalle pitäisi olla poli­it­ti­nen lupa? Kyl­lä muitakin tehtai­ta saa Suomeen perus­taa ilman eduskun­nan puumerkkiä.

  Ydin­voimaloiden osalta voidaan hyvin antaa rak­en­ta­jien määritel­lä kuin­ka mon­ta ydin­voimalaa lisää Suomeen raken­netaan ja mis­sä ajas­sa. Toki kaikkien voimaloiden on syytä täyt­tää tur­val­lisu­us­vaa­timuk­set, mut­ta raken­nuslupi­en hyväksymi­nen Eduskun­nas­sa on ajan hukkaa. Vihrei­den olisikin syytä jo päästä yli ydinvoimakompleksista.

  Liito-oravasyn­d­rooma kaipaisi myös paran­nus­ta. Vihrei­den pitäisikin alkaa nopeasti ajaa liito-oravien pois­tamista EU:n ympäristödirektiiveistä. 

  Johan Tam­pereen ratikkarataankin piti Her­van­nas­sa eli nor­maalis­sa esikaupungis­sa, tehdä hidas­ta­va mut­ka parin lento­jyr­si­jän takia. Liito-oravi­a­han on Suomes­sa ainakin kym­meniä tuhan­sia ja Siperi­as­sa kym­meniä miljoonia.

 48. Osmo Soin­in­vaara:
  Miten nyt ylipään­sä voit pitää ydin­voimaa kovin merkit­tävänä asiana, kun Suomes­sa ei viit­sitä edes rak­en­taa kaikkia ydin­voimaloi­ta, joi­hin on saatu lupa?

  Miten Ville Niin­istö ennen vaale­ja ehdot­ti että Vihrei­den voit­taes­sa vaalit kun­nal­liset ener­giay­htiöt vetäy­ty­i­sivät pois Fennovoimasta?

 49. Tämän artikke­lin ja Osmo Soin­in­vaaran ajat­telus­sa on perus­ta­van laa­tu­inen virhe. 

  Tämä aja­tusvirhe löy­tyy ajatusleikistä:

  “Jos kaik­ki puolueet lakkautet­taisi­in ja ihmiset jou­tu­isi­vat jär­jestäy­tymään poli­it­tis­es­ti uud­estaan, urbaa­nia vasem­mis­tolib­er­al­is­mia edus­tavas­ta puolueesta tulisi mahtipuolue.”

  Tämä on toki älyl­lisenä har­joituk­se­na kiin­nos­ta­va. Saman­su­un­taisia havain­to­ja puolueken­tästä on var­masti tehnyt moni muukin. Kuitenkin hedelmäl­lisem­pää on keskit­tyä har­joituk­sen lähtöko­htao­let­ta­maan: ratio­naalises­sa val­in­ta- ja päätök­sen­tekoti­lanteessa his­to­ri­alli­nen kehi­tys ja aiem­mat päätösten ei pitäisi vaikut­taa siihen mikä on ratio­naal­isin valinta. 

  Tämä on ratio­nal­is­tisen ide­al­is­min tun­nus­merk­ki, joka ei valitet­tavasti(?) ole koskaan kun­nol­la sovel­let­tavis­sa laa­jem­paan päätök­sen­tekoon. Kaik­ki valin­nat ovat polkuo­h­jau­tu­via, linkitet­tyjä aiem­pi­in päätök­si­in, muiden päätök­si­in, olet­tami­in jne. Real­is­tis­es­ti mah­dol­lis­ten val­in­tavai­h­toe­hto­jen määrä on todel­lises­sa maail­mas­sa kapea ja hyvin usein, jopa yleen­sä, sitä ratio­naalisek­si kat­sot­tavaa vai­h­toe­htoa ei ole kuitenkaan ratio­naal­ista valita.

  Ja juuri tähän perus­tuu kon­ser­vati­ivisen ajat­telun ylivertaisuus. 

  Ratio­naa­li­nen, real­isti­nen ja prag­maat­ti­nen pro­gres­si­ivi­nen poli­ti­ik­ka on konservatiivista.

 50. Demokra­tia non kuole­mas­sa, kos­ka vai­h­toe­hto­ja ei enää ole ja tulo­erot keskit­tävät päätäntävaltaa

  Vaalit ovat imago­tais­telua ja niin­pä vain rahal­la pääsee julkisuuteen

  Niin­pä köy­hien asioista päät­tävät henkilöt, jot­ka eivät ole koskaan olleet köy­hiä tai siitä on niin kauan, ettivät muista eivätkä ole nykypäivän tilanteessa

  Yksi Her­lin kuvasi tilannetta:Häntä hävet­tää, että hän ymmärtää vain miljoonein päälle , 50 euroa ei ole mitään eikä hän ymmär­rä niitä, jot­ka miet­tivät, onko varaa tuh­la­ta viisikymmpistä. 

  Ja etäisyys on kas­va­mas­sa myös kaupungeissa 

  “HELSINGIN val­ta keskit­tyi kun­tavaaleis­sa jälleen kan­takaupun­gin hyvä­tu­loisille alueille. Ennen tarkas­tus­lasken­taa näyt­tää siltä, että esimerkik­si Kru­u­nun­haka on saa­mas­sa Helsin­gin 85-paikkaiseen val­tu­us­toon kuusi edus­ta­jaa, Taka-Töölö viisi ja vain 4 500 asukkaan Kata­janokkakin kolme. Eniten val­tu­utet­tu­ja valit­ti­in Kallios­ta, jos­ta näyt­tää pää­sevän läpi seit­semän ehdokasta.

  Kan­takaupun­gin ulkop­uolelle val­ta astuu tulev­inakin neljänä vuote­na harkiten. Pohjoises­sa ja itäisessä Helsingis­sä on val­tavia aluei­ta, joil­ta ei päässyt läpi yhtään ehdokasta.”

  http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005167276.html?share=7010308cb31b5a1b5f708363068d7dc1

  Kun äänestäji­in näh­den rikas tuloeli­it­ti päät­tää asioista niin ei heil­lä ole mitään tietoa ongelmista.Ja kun äänestyspros­en­tit tip­pu­vat niin vain hyväo­saiset val­it­se­vat toisiaan

  Se on vain demokra­t­ian irvikuva

 51. Nim­imerk­ki “Liian vanha”.

  Tutus­tu Suomen Pankin sukupolvivertailuun.

  “Nyky­is­ten kak­si- ja kolmikymp­pis­ten tuloke­hi­tys on tyssän­nyt, ja his­to­ri­al­lista kyl­lä, 25–34-vuotiaiden tulot ovat jo muu­ta­man vuo­den ajan olleet pienem­mät kuin 64–75-vuotiaiden eläkeläisten.”

  “Artikke­lin lop­pu­un koost­a­mas­tamme kuvas­ta näkyy, että kaikkien alle 40-vuo­ti­aiden ikäryh­mien palk­ka- ja yrit­täjä­tu­lot ovat laske­neet, kun taas kaikkien yli 40-vuo­ti­aiden ikäryh­mien tulot ovat taan­tu­mista huoli­mat­ta jatka­neet nousuaan.”

  “Työikäis­ten 20–64-vuotiaiden suo­ma­lais­ten työl­lisyysaste todel­la kohosi viime vuon­na hie­man edel­lisvuodes­ta, mut­ta tarkem­pi kat­saus lukui­hin osoit­taa tutun kah­ti­a­jaon: nousua tapah­tui etenkin ikäryh­mässä 60–64, mut­ta 20–35-vuotiaiden työl­lisyysaste jatkoi laskuaan.”

  http://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005165696.html

  http://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005160933.html

  http://www.eurojatalous.fi/fi/2016/artikkelit/pitkittynyt-taantuma-heikentaa-nuorten-sukupolvien-asemaa-suomessa/

  Joko­han tänä vuon­na eläkkeis­sä menee 28 mil­jar­dia euroa rikki?

  Suomes­sa surkeim­mas­sa ase­mas­sa ovat 25–34 vuo­ti­aat työelämän­sä alus­sa ole­vat nuoret aikuiset. Töitä pitäisi tehdä hel­vetisti ja mitään ei saisi jäädä käteen.

  Mik­si jäädä Suomeen?

 52. Lib­er­aale­ja vihreis­sä. Puolue,joka vas­tus­taat­alouskasvua ja halu­aa lisätä veroin rahoite­tun julkisen sek­torinn osu­ut­ta yhteiskunnassa,on muka­mas lib­er­aalipuolue. Älyl­listä epäre­hellisyyt­tä on ennenkin kuul­tu vihreiltä,muttei niinkään Soininvaaralta.Vihreät on nykyään varsin selväpi­irteinen vasem­mistop­uolue, jolle markki­na­t­alous ja valin­nan­va­paus on kauhis­telun aiheita.

  Muis­tan kyl­lä, että vihre­itä perustet­taes­sa puolueesta piti tul­la lib­er­aali puolue ympäristö­pain­o­tuksin. Ei tul­lut lib­er­aalia puoluetta.

 53. Osmo Soin­in­vaara:
  Miten nyt ylipään­sä voit pitää ydin­voimaa kovin merkit­tävänä asiana, kun Suomes­sa ei viit­sitä edes rak­en­taa kaikkia ydin­voimaloi­ta, joi­hin on saatu lupa?

  Jos Niin­istö väit­täisi että 2+2=5, olisiko tämä ongel­mallista? Tai väit­täisi että home­opa­tia on just jees? Ei Niin­istöl­lä siihenkään ole val­taa, kukaan lääketiedet­tä har­joit­ta­va taho ei käytä homeopatiaa.

  Ei kyse ole pelkästään siitä, että ydin­voimaa raken­netaan tai ei raken­neta, vaan siitä, että ydin­voiman vas­tus­t­a­mi­nen kuten Vihreis­sä ja Niin­istöl­lä on tapana on vaan aika kova sig­naali siitä että kaik­ki ei ole kotona. Tämän hölmöi­lyn hyssyt­te­ly on aika usko­ma­ton­ta, ja syy mik­si en oikein halu­aisi vihre­itä äänestää edes kun­nal­lis­vaaleis­sa; ei voi sanoa että on jär­jen ja fak­to­jen puolel­la ja sit­ten päästää Niin­istön kaltaista sat­usetää puhu­maan tuollaisia.

 54. Osmo Soin­in­vaara: Mis­tähän vaa­likoneesta nyt puhut? Minä ainakaan en ole vas­tan­nut yhteenkään vaa­likoneeseen, jos­sa olisi kysyt­ty suhdet­ta tuotan­tovä­linei­den val­ti­ol­liseen omis­tuk­seen. Sin­ul­la on var­maan jokin omaperäi­nen määritelmä sosialismille. 

  Oletko nyt ihan var­ma, että esimerkik­si Vihrei­den vara­puheen­jo­hta­ja on eri­tyisen markki­namyön­teinen? Ainakin julk­isia ulostu­lo­ja seu­rates­sa siihen on vaikea päätyä. 

  Toinen pul­ma on tietenkin, että Vihreät on fem­i­nisti­nen puolue. Esimerkik­si Diane Elsonin mukaan fem­i­nisti­nen talous­poli­ti­ik­ka tähtää nimeno­maan kil­pailun pois­tamiseen ja kor­vaamiseen huolen­pidol­la (“com­pe­ti­tion econ­o­my” on siis se asia, jos­ta fem­i­nisti­nen talous­poli­ti­ik­ka halu­aa eroon, ja “care econ­o­my” on se, jol­la se halu­taan korvata).

  Vaik­ka olet oike­as­sa siinä, että sosial­is­mi määritel­lään taval­lis­es­ti tuotan­tovä­linei­den omis­tuk­sen kaut­ta, niin min­un on ainakin han­kala hah­mot­taa “markki­na­t­alout­ta” jos­sa ei ole kil­pailua. Miten sinä olet ratkaissut tämän ristiriidan?

 55. jfo:
  Lib­er­aalipuolueen nimi on jo päässyt ryvet­tymään lib­er­taarien käsissä.

  No, huh, huh — kuinkas täl­lainen on jo näin lyhyessä ajas­sa onnis­tunut? Puoleen jäsenet ovatkin lainan­per­in­tää ja huumekaup­paa käyviä mp-jengiläisiä? Puolueen veroparati­i­seis­sa piiloit­tel­e­vaa mil­jar­diomaisu­ut­ta hallinnoi­va säätiö on sotkeu­tunut avus­tus­petok­si­in, veronkier­toon ja hämärään vaali­ra­hoituk­seen? Putin johtaa koko homaa Mosko­vas­ta käsin Gaspromin rahoilla?

 56. Osmo Soin­in­vaara: Miten nyt ylipään­sä voit pitää ydin­voimaa kovin merkit­tävänä asiana, kun Suomes­sa ei viit­sitä edes rak­en­taa kaikkia ydin­voimaloi­ta, joi­hin on saatu lupa? 

  Kos­ka iden­ti­teet­tipoli­ti­ik­ka. Itsekin main­os­tit tääl­lä ydin­voimaa kan­nat­tavaa vihreää ehdokas­ta ydin­voimaa kan­nat­ta­vana — ja minä vielä äänestin häntä! 😉

 57. anonyy­mi: Itse asi­as­sa se on oikeis­tolib­er­al­is­mia. Jos tarkoi­tus on ujut­taa tuo­ta ajat­telua yleiseen ajat­telu­un, kyse on uus­lib­er­al­is­mista. Sil­lä agen­dal­la onkin sit­ten tuotet­tu paljon tuhoa.

  Kuten mitä?

  Tai ehkä ensin voisi kysyä, että mitä ihmettä se koko maail­man tuhon par­taalle saanut uus­lib­er­al­is­mi oikein on — monas­ti kun näet pal­jas­tuu, ettei möröl­lä olekaan mitään tekemistä varsi­naisen oikeis­tolib­er­al­is­min kanssa vaan kyse on ennem­min etatis­tis­ten uuskon­ser­vati­ivien ja keskus­tavasem­mis­ton temp­pupoli­ti­ikas­ta ja etu­jen kahminnasta…

 58. Osmo Soin­in­vaara:
  Miten nyt ylipään­sä voit pitää ydin­voimaa kovin merkit­tävänä asiana, kun Suomes­sa ei viit­sitä edes rak­en­taa kaikkia ydin­voimaloi­ta, joi­hin on saatu lupa?

  1) Ville Niin­istö aikoi lakkaut­taa sen uusi­man rak­en­tamisen, jos vain vihreät voit­taa kolme suur­in­ta kaupunkia (en tiedä olisiko onnis­tunut, oppo­si­tios­sa Niin­istö on oppin­ut lupaile­maan kaiken­laista kivaa)

  2) Sit­ten­hän ydin­voimalu­vis­sa voidaan siir­tyä nor­maali­in päiväjärjestyk­seen ja luop­ua raskaas­ta eduskun­takäsit­telystä. Ei sitä kuitenkaan kukaan raken­na, joten mik­si lupi­en pitää olla eduskun­nan takana?

  1. Ville kai vain halusi kun­tansa rahat siitä pois. Minäkin halu­aisin, kos­ka ei kuu­lu kun­nan tehtävi­in käyt­tää veron­mak­sajien rahaa moi­seen. Jos halu­taan rahal­la alen­taa sähkön hin­taa, kuu­luu sen mak­sami­nen valtiolle´.

 59. Vaa­likonev­as­tauk­si­in pitää suh­tau­tua tietys­llä kri­ti­ikil­lä, ne täytetään koval­la kiireel­lä. Mut­ta kokoa­mal­la use­am­man vaa­likoneen datat yhteen niin Kun­ta- kuin Eduskun­tavaaleista löy­tyy uuden­lainen kuva Suomen poli­it­tis­es­ta jär­jestelmästä. (Nimet tässä jutus­sa ovat enem­män sym­bol­ises­sa mielessä ja lisäämässä konkre­ti­aa, jos meni pieleen anteeksi.)

  Puolue­laitos syn­tyi 1900-luvun alus­sa, jol­loin kaupunkien köhien työläis­ten edus­tus olis DSP:ssä ja maaseudun köy­hien Keskustapuolueessa. Uusia puoluei­ta on syn­tynyt täyt­tämään eri­laisia van­ho­jen puoluei­den jät­tämiä aukko­ja, viimek­si Fenministipuolue.

  Poli­it­ti­nen puolue on ensisi­jais­es­ti val­takoneis­to — yksikään puolue ei hajoa, kos­ka sil­loin val­taa kadote­taan jamenetetään. Mielu­um­min kujas­sakin seuras­sa kuin ilman puolueen tukea. Lop­pu­peleis­sä jäsenistön lukumäärä (ja samal­la puolueuskol­lis­ten äänestäjien) pain­oar­vo ratkaisee.

  Kokoomus on aina tas­apain­otel­lut kon­ser­vati­ivi­su­u­den ja sosi­aalilib­er­aalisen siiv­en välil­lä, poluei­den puheen­jo­hta­jat olleet pahas­sa rahos­sa. Sauli niin­istö onnis­tui tas­apain­ot­tamises­sa hyvin, Jyr­ki Katainen oli sosi­aaliliber­ralisen siiv­en edus­ta­ja ja nyt taas kon­ser­vati­iviset voimat halu­a­vat olla määräämässä lin­jaa. Kon­ser­vat­tivi­nen Kokoomus ei houku­ta kovinkaan paljoa liikku­via äänestäjiä.

  SDP vään­tää AY-siiv­en ja per­in­tei­den sosialidemokra­t­ian ja vasem­mis­tolib­er­al­is­min välil­lä. Täl­lä ker­taa ay-siipi on veto­vas­tu­us­sa. Jostain syys­tä ay-vetoinen SDP on aika huono houkut­tele­maan liikku­via äänestäjiä. Uriplaisen uud­is­tusyri­tyk­set taas oli­vat aikanaan liikaa ikään­tyvälle per­in­teiselle työväen­lu­okalle. Suurten ikälu­okkien edun­valvo­jana ja val­tion­hoita­jana SDP:llä on suuri men­neisyys mut­ta teemat ovat koh­ta eläkeläis­puolueen teemoja.

  Kepu on tun­netusti kipuil­lut Olli Rehnin lib­er­aa­likeskusta­laisu­u­den ja maaseutue­dun­valvon­nan sekä kon­ser­vati­ivi­su­u­den välil­lä. Sip­ilä oli ehkä tas­pain­ot­ta­va val­in­ta, mut­ta maaseudun edun­valvon­ta on se mikä voit­tanut. Kaupunkei­hin ei päästä kuin julki­moiden avulla.

  Vasem­mis­tol­li­it­to on läh­es eri puolue kuin 10 vuot­ta sit­ten. Tämä on iso asia ja aika har­va sen merk­i­tyk­sen tun­tuu ymmärtävän. Suomes­sa tulee aina ole­maan vasemis­to­lainen puolue ja jatkos­sa se on hake­mas­sa radikalis­mia enem­män USA:sta ja Euroopas­ta. Nuorten puolue ja kas­to­taan vuosikymme­nen kulut­tua mihin lin­jau­tuu. Van­hat stal­lar­it ovat jo ikään­tyneet ja poisuneet pääosin. Pulaa on työelämässä ole­vista kes­ki-ikäi­sistä kannattajista.

  RKP lyhyesti on kokel­ma kaikkia puoluei­ta, sel­lä on kos­ner­vati­ib­ve­ja, maaseudun edun­valvo­jia, sosi­aalidemokraat­te­ja ja ties kestä. Kan­na­tus on se 5% ja lievää laskua kun liialli­nen koti­in­vetämi­nen­lakaa ärsyt­tää hei­dän kohderyh­män­sä liikku­via suomen- ja kak­sikieliä äänestäjiä.

  Perus­suo­ma­laiset Soinin johdol­la oli­vat pop­ulisti­nen Kepun ja SDP.n väli­maatossa ole­va ei-sosial­isti­nen työtek­i­jöi­den ja pienyrit­täjien puolue. Mukana oli myös vaha­va huoli syr­jäy­tymis­es­tä ja siihen vakavasti suh­tau­tunei­ta aktivis­te­ja. Sam­po Ter­hon ja Jus­si Niin­istön Perus­suo­ma­lainen aate on sit­ten jotain muu­ta. Kun per­in­teinen SMP kan­na­tusjoukko on ikään­tynyt­tä tilalle haet­ti­in lähiöi­den ja maaseudun ulko­maalais­vas­taisia voimia ja puolue siir­ret­ti­in kon­ser­vati­iviselle lin­jalle. Vai­h­toe­hto olisi olut kil­pail­la SDP:n kanssa, se ei ole onnis­tunut. Seu­raa­vat Eduskun­tavaalit näyt­tävät mikä puolue ja mil­laisel­la kan­nat­ta­jakun­nal­la sieltä löytyy.

  Vihreät ovat kärsi­neet samat ongel­mat kuin Perus­suo­ma­laiset aikoinaan. Euroop­palaisu­us ja kan­sain­välisyys tas­apain­ot­ti­vat ympäristöstä aidosti huolestunei­ta kan­nat­ta­jia. Puolueen puheen­jo­hta­jien pakolli­nen kier­rä­tys on pidem­män päälle pelas­tunut puolueen — on ollut koke­mus­ta han­kkinei­ta poli­itikko­ja use­ampia vaa­tivi­in tehtävi­in ja opet­ta­maan uusia aktivis­te­ja. Soin­in­vaar­alainen lib­er­aal­isi­ipi on toki väään­tänyt Outi Alanko-Kahilu­odon vase­mis­sto­laisen siiv­en kanssa. EU-tasol­la on ole­mas­sa ero Vihrei­den ja Vasem­mios­toli­iton yhty­nen vasem­mis­ton ja vihreän vasemi­is­ton välil­lä. Lin­ja on men­nyt enem­män lib­er­aalin sosial­lidemokra­t­ian suun­taan ja sam­l­la markki­na­t­alout­ta ja markki­noiden ohjaus­ta korostavaan suun­taan. Hyvä niin. Yrit­täjiäkin jo ymmär­retään. Yleen­sä luon­tyoar­vo­jakin muis­te­taan ja hyvää on ainakin mui­ta puolei­ta enem­män fak­tapo­h­jainen poli­tik­ka. Sukupol­ven vai­h­t­a­mi­nen onnis­tui ja nyt on oppi­mas­sa iso joukko uusia val­u­utet­tu­ja poli­ti­ikan arkeen. Vihreät ovat pystyneet houkut­ta­maan juuri liikku­via äänestäjiä kannattajikseen.

  Suomen poli­it­ti­nen jär­jestelmä kan­sait­see hyvän ja osaa­van Kokoomuk­sen ja mielel­lään hyvän ja osaa­van SDP:n. Toiv­ot­tavasti kum­matkin uud­is­tu­vat. Vihreät ovat löytäneet paikkansa puolueken­tästä siel­lä uud­is­tushenkisenä porukkana markki­na­t­alouden ja sosi­aalisen vas­tu­un kera. Maaseudun edun­valvon­nas­sa Kepul­la on vielä edessä sukupol­ven­vai­h­dos, sen tulosta on vaikea ennustaa. 

  Merk­i­tys­tä on myös mis­sä EU puolueessa on vaiku­tus­val­taa mil­läkin ryh­mit­tymäl­lä. EU:ssa Vihreät (GREENS/EFA) on onnis­tunut kokaan parem­min ja on suh­teellsien samanheenkinen.

  Kepu on vähän oudos­sa porukas­sa ALDE:n lib­er­aalidemokraat­tises­sa porukas­sa. Kon­ser­vati­ivien EPP enem­män lin­jas­sa Kokoomuk­sen kon­ser­vati­ivien kanssa. 

  Perssuo­ma­lais­ten kon­ser­vati­ivien ja reformistien ryh­mä ECR on kovin brit­tien ja puo­lalais­ten lin­joil­la ja anta­nee viit­teen tulev­as­ta oikeistolaisuudesta.

  Joku poli­ti­ikan ja datati­eteen har­ras­ta­ja voisi seu­loa Suomelle uuden puolue­jär­jestelmän… Poli­ti­ikas­sa oleel­ista on myös se, että eri asoiss saman­henkisiä ihmisiä on seis­sa puolueis­sa ja että he yhdessä voivat edis­tää monipuoleve­toisia hankkeita.

 60. Mik­si puhut vasem­mis­tolib­er­al­is­mista, kun tuo mitä kuvailet tun­netaan ihan yleis­es­ti nimel­lä sosi­aalilib­er­al­is­mi? Suurin osa vasem­mis­tos­ta on kyl­lä lib­er­aale­ja, mut­ta Jungner­in ja parin muun poikkeuk­sen lisäk­si markki­na­t­alous­myön­teisiä sieltä ei juuri löydy.

  Valitet­tavasti markki­na­t­alous­myön­teiselle lib­er­aalille Kokoomus on täl­lä het­kel­lä ain­oa puolue, jota kan­nat­taa äänestää. Onnek­si siel­lä on saa­mas­sa jalan­si­jaa Juhanan ja Eli­na Lep­omäen kaltaiset fik­sut lib­er­aalit ja kor­po­ratis­tista änkyräoikeis­toa edus­taa vain van­hempi sukupolvi, joka luon­nol­li­sista syistä siir­tyy koh­ta sivuun.

  Valitet­tavasti Vihreis­sä kehi­tys on ollut markki­na­t­alouden suh­teen päin­vas­taista Ville Niin­istön aikana ja tule­va puheen­jo­hta­ja toden­näköis­es­ti tulee jatka­maan samaa linjaa.

 61. Osmo Soin­in­vaara:
  Ville kai vain halusi kun­tansa rahat siitä pois. Minäkin halu­aisin, kos­ka ei kuu­lu kun­nan tehtävi­in käyt­tää veron­mak­sajien rahaa moi­seen. Jos halu­taan rahal­la alen­taa sähkön hin­taa, kuu­luu sen mak­sami­nen valtiolle´.

  Mik­si samaa ei ehdotet­tu tuulivoimala­tu­ille ennen eduskun­tavaale­ja? Jopa perus­suo­ma­laiset on sen osalta kri­it­tisem­piä tuki­aisi­in kuin Vihreät.

 62. Osmo Soin­in­vaara:
  Ville kai vain halusi kun­tansa rahat siitä pois. Minäkin halu­aisin, kos­ka ei kuu­lu kun­nan tehtävi­in käyt­tää veron­mak­sajien rahaa moiseen. 

  Onpas erikoista, kun Vihrei­den mielestä samaan aikaan kun­tien tehtävi­in nimeno­maan kuu­luu käyt­tää mah­dol­lisim­man paljon rahaa aurinko‑, tuuli- ja biovoimaan (Helen, tosin se on läm­pövoimaa mut­ta voima kuin voima, itsekin kir­joitit että kalli­isti tässä säästetään ja huono idea http://www.soininvaara.fi/2015/06/17/huomioita-helenin-suunnitelmista/ mut­ta Vihreäthän tätä on myös ajamassa). 

  Mil­lä ihmeen perus­teel­la esimerkik­si aurinkoen­er­gian tuotan­to kuu­luu kun­tien ydintehtäviin?

  “Kun­nat ja kaupun­git aiko­vat sijoit­taa ennä­tyk­sel­lisen sum­man rahaa aurinkopaneeleihin.”

  http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002909853.html

  Oletet­tavasti olet nyt sit­ten sitä mieltä, että kun­tien ei mis­sään nimessä pidä käyt­tää veron­mak­sajien raho­ja aurinkoen­er­giaankaan. Onko näin?

  Ja toisaal­ta enpä ole kyl­lä näh­nyt Niin­istöltä ehdo­tus­ta, että siir­retään­pä ydin­voimalaitok­sen rahoi­tus val­ti­olle. Mis­tähän kum­mas­ta se mah­taisi johtua?

  1. Helen ei ole käyt­tänyt veron­m­naksajien raho­ja aurinkopa­neelei­hin, vaan ne ovat yksik­ty­is­ten kansalais­ten rahoittamia.

 63. hart­sa: Jos Niin­istö väit­täisi että 2+2=5, olisiko tämä ongel­mallista? Tai väit­täisi että home­opa­tia on just jees? Ei Niin­istöl­lä siihenkään ole val­taa, kukaan lääketiedet­tä har­joit­ta­va taho ei käytä homeopatiaa.

  Eikös home­opa­t­ian edis­tämi­nen ole Hau­ta­lan asioi­ta? Ainakin hän oli EU-par­la­men­tis­sa kovin akti­ivi­nen asian suhteen…

  Sinän­sä vähän has­sua, että Vihre­itä yritetään markki­noi­da jon­ain järkipuolueena, kos­ka esim. kansalais­ten tiedekäsi­tyk­siä ja usko­muk­sia luo­taavis­sa tutkimuk­sis­sa juuri Vihrei­den kan­nat­ta­jat ovat erot­tuneet selvästi kaiken­maail­man kor­vakynt­tilöi­den, paran­tavien kristal­lien ja muun huuhaan kannatajina.

  Toki vihrey­den ytimestä löy­tyy mon­ta muu­takin huuhaausko­mus­ta — alka­en aina jostain luomu-viljelystä.

 64. Sylt­ty: 1) Ville Niin­istö aikoi lakkaut­taa sen uusi­man rak­en­tamisen, jos vain vihreät voit­taa kolme suur­in­ta kaupunkia (en tiedä olisiko onnis­tunut, oppo­si­tios­sa Niin­istö on oppin­ut lupaile­maan kaiken­laista kivaa)

  2) Sit­ten­hän ydin­voimalu­vis­sa voidaan siir­tyänor­maali­in päiväjärjestyk­seen ja luop­ua raskaas­ta eduskun­takäsit­telystä. Ei sitä kuitenkaan kukaan raken­na, joten mik­si lupi­en pitää olla eduskun­nan takana?

  Voitaisi­in aivan hyvin luop­ua, kos­ka esimerkik­si OL4 sai luvan, mut­ta luvas­ta luovut­ti­in. Ei niitä kuitenkaan enää kukaan tähän maa­han raken­na, eikä Fen­novoimaakaan vält­tämät­tä koskaan tul­la käynnistämään.

 65. Lau­ri Kumpu­lainen:
  Nim­imerk­ki “Liian vanha”.

  Tutus­tu Suomen Pankin sukupolvivertailuun.

  Piti kir­joit­taa Iltasanomien sukupol­viver­tailu­un, jos­sa on lehti huomioon ottaen yllät­tävän hyvää argumentointia.

 66. Juhana Var­ti­ainen:
  Osmo, olen samaa mieltä siitä että Mikael on väärässä puolueessa. Mut­ta eduskun­nas­ta käsin kat­soen en oikein allekir­joi­ta kaikkia luon­nehd­in­to­jasi vihreistä ja Kokoomuksesta,ja niis­sä on minus­ta hie­man sitä sävyä, että kir­joi­tat sen mitä halu­at uskoa. Ehkä Kokoomus-käsi­tyk­siäsi hal­lit­se­vat kun­nal­lispoli­it­tiset koke­muk­set, joista myön­nän auli­isti etten tiedä mitään. 

  Min­ul­la ei ollut kovin paljon ennakkokäsi­tyk­siä Kokoomuk­ses­ta, mut­ta sin­un pelot­telusi kon­ser­vati­iv­ioikeis­tos­ta ovat mielestäni olleet yliampu­via. Ehkä arvokon­ser­vati­iv­it menevät piiloon kun minä olen huoneessa, mut­ta eduskun­taryh­män keskustelua hal­lit­se­vatar­volib­er­aalit ja moder­nit, kuten Mykkä­nen, Sirén, Lep­omä­ki, Jaskari, Mul­ta­la, Vikman, … . Läh­es kaik­ki tun­te­mani nuoret kokoomus­naiset ovat urbaane­ja feministejä. 

  “Kon­ser­vati­ivis­es­ta puolueesta ei voi koskaan tul­la … ” … ei vaku­u­ta sekään. Kokoomushan nimeno­maan on hyväksynyt hyv­in­voin­ti­val­tion ja perusk­oulun vaik­ka alun perin vas­taan­hang­oitelti­in. Nyt aje­taan samaa päivähoit­o­ma­llia kuin SAK. Ja tasa-arvoista avi­o­li­it­to­lakia vas­taan äänesti viimek­si muis­taak­seni vain 1 edus­ta­ja. Ei ehkä piinko­vaa kon­ser­vatismia. Tietysti ei arvokart­ta voi ihan vas­ta­ta Vihre­itä, jo sik­si, että on laa­jem­pi ikä- ja aluejakauma.

  Ja ihan kum­malli­nen on väit­teesi, että markki­naepäon­nis­tu­misia ei kokoomus­lais­ten mielestä olisi. Tässä puolueessa käy­dään taa­tusti paras­ta keskustelua markki­na­t­alouden hienosäädöstä. Ja kun olen kysynyt kokoomus­laisil­ta, mikä olisi opti­maa­li­nen veroaste, kukaan ei ole main­in­nut alhaisem­paa lukua kuin 40% ja useim­mat ovat sujut nykyisen kanssa. Ei siis mitään ihan rai­vokas­ta libertarismia. 

  Vihreis­sä on puolestaan tun­netusti koko poli­ti­ikan skaala, vihrei­den vasem­mistopää mah­tu­isi Vasem­mis­toli­it­toon ja markki­nal­ib­er­aali pää Kokoomuk­seen. Vaa­likonei­den arvokar­tan ja keskustelu­jen perus­teel­la Vihreis­sä on myös aika paljon sel­l­aista peri­aat­evasem­mis­toa, joka vieras­taa kaikkia markki­noi­ta, ja löy­tyy myös maat­alous­tukien nos­tamisen puo­lus­ta­jia. Eivätkä kaik­ki Vihrei­den markki­nal­ib­er­aalit var­maankaan tunne oloaan täysin kotoisak­si siinä Vihreässä liitossa, jota Ville ja Emma ovat viime vuo­den aikana määrit­täneet, jo sik­si, että julk­ista bud­jet­ti­ra­joi­tus­ta ei ote­ta riit­tävän vakavasti.

  Epätäy­del­lisiä ollaan kaik­ki, ja var­maan minä voisin toimia hyvin pait­si Kokoomuk­ses­sa niin myös Vihreis­sä tai RKP:ssä. Mut­ta ihan hyvin olen viihtynyt, ja myös saanut osak­seni arvostusta.

  Miten­hän Vikman on lib­er­aali, jos hän kan­nat­taa etatismin korkein­ta muo­toa, pakol­lista asevelvol­lisu­ut­ta miehille. Oikeus repey­tyä riekaleik­si sodas­sa val­tion pakottamana.


 67. Vasem­mis­toon, kos­ka talous­poli­ti­ikas­sa tämä puolue tähtäisi sosi­aaliseen oikeu­den­mukaisu­u­teen, kuten val­taosa suo­ma­lai­sista, mut­ta pyrk­isi tähän tavoit­teeseen aivan toisel­la taval­la kuin nykypäivän demar­it. Se eroaisi oikeis­to­lai­sista lib­er­taareista siinä, että lähtöko­htana olisi markki­navirhei­den ja ulkois­vaiku­tusten kor­jaami­nen – siel­lä oikeal­la­han ajatel­laan, ettei mitään markki­navirheitä tai huomioon otet­tavia ulkois­vaiku­tuk­sia ole ja että eri­ar­voisu­us nyt vain on luon­nolli­nen asia.

  Automaa­tio ja glob­al­isaa­tio ovat muut­ta­neet pelikent­tää töis­sä ja jotain olisi hyvä tehdä. Itse en vain usko tuo­hon Var­taisen vasem­mis­to­laiseen markkinaliberalismiin.

  Var­ti­aisen tak­ti­ikka­han on se, että hän yrit­tää pakot­taa ihmiset töi­hin ja verot­taa näitä korkeal­la vero­pros­en­til­la tuloista ja kiin­teistöveroin ja “uudelleen­jakaa” var­al­lisu­u­den. Tuo tak­ti­ik­ka ei vain poista sitä samaa ongel­maa, mikä sosial­is­mis­sa on. Ne, ketkä tekevät aikaa vievää uraa, mak­sa­vat ison vai­h­toe­htokus­tan­nuk­sen töis­sä ollessaan ja muiden pitäessä hauskaa.Tässä mallis­sa ei kan­na­ta olla urauhjusten joukos­sa, vaan antaa muiden vali­ta tiet, jois­sa on korkeat vai­h­toe­htokus­tan­nuk­set ja uudelleen­jakaa rahat itselleen ja muille. Malli kaatuu siihen, mihin sosial­is­mikin. Uudelleen­jaka­jil­la on hauskaa ja aikaavievil­lä aloil­la olevil­la on tyl­sää. Toimii het­ken, kunnes ihm­si­et osaa­vat opti­moi­da valintansa.

 68. Tosi­a­sia kuitenkin on se, että 99% val­i­tu­ista olisi jenkeis­sä vasem­mal­la ole­via demokraat­te­ja. Varsi­naista markki­nal­ib­er­al­is­mia ei Suomes­sa ole eikä sitä sik­si pysty­isi edes nopeasti muut­ta­maan. Bud­jetista taitaa yli 90% olla niin betonoitu lakei­hin että kestää vuosikymmenet muut­taa Suo­mi niin oikealle kuin puheis­sa san­o­taan. Varsi­naiset urbaan­it löy­tyy myös Kokoomuk­ses­ta kun kat­so­taan kan­ta-kaupun­gin ään­imääriä per puolue. Urbaani asuu kan­ta-kaupungis­sa. Lähiö ei ole urbaania.

 69. Osmo Soin­in­vaara:
  Minä kyl­lä väitän, että Suomes­sa on riit­tävän kivaa olla hyväo­sainen ja riit­tävän kur­jaa olla huono-osainen.

  Saat­taa olla, että on tai ei. Siitä näk­isi osak­si osvi­it­taa, miten lah­jakkaat nuoret prefer­oi­vat ajankäyt­töään nykyään. Suun­taa­vatko he vapaa-aikaan, kaverei­hin ja har­ras­tuk­si­in vai ovatko työu­rat ja aikaa vievien uraval­in­to­jen suo­sio ennallaan.

  Jos käy niin, että usea alkaa prefer­oimaan vapaa-aikaa lahjakkaista(kuten vau­raus ja aika-kir­jas­sa ennu­s­tat), vai­h­toe­htokus­tan­nuk­set työuri­in kas­va­vat. Stoalainen tyyneys töis­sä on helpom­pi pitää, jos van­hat kaver­it eivät lai­ta sosi­aaliseen medi­aan reis­suku­via matkoil­taan ja kahvilahetkistään.

  Itse uskon siihen, että lah­jakkaat alka­vat vähen­tää työtään selvästi. Työu­rat anta­vat yhä vähem­män ja ovat yhä epä­varmem­pia ja työn­teko iden­ti­teetin muo­dosta­jana hai­h­tuu entis­es­tään. Kun use­ampi lah­jakas val­it­see vapaa-ajan, tulee samas­ta tiestä yhä houkut­tel­e­vampi myös muille. Työn­teosta saata­vat vero­tu­lot tule­vat laske­maan selvästi pait­si automaa­tion takia, mut­ta myös sik­si, että työn houkut­tele­vu­us laskee.

 70. Mielestäni “vaan ottaisi markki­na­t­alouden annet­tuna tosi­asiana” ei ole hyödylli­nen lähtöko­h­ta, kos­ka markki­nat eivät ole absolu­ut­ti­nen vapau­den tila, vaan val­tio määrit­telee markki­noiden raamit (eli mitkä alueet ovat markki­noiden parissa,ja mitkä ovat val­tion, ja mitkä per­heen / yhteisön paris­sa). Vihreät ovat liian innol­la yksi­ty­istämässä ter­veyspalvelui­ta ja julk­ista liiken­net­tä. Tuo eri­ar­voisu­u­den kri­ti­ik­ki on hyvää, mut­ta pitäisi puut­tua myös markki­noiden luo­maan eri­ar­voisu­u­teen ennen vero­ja ja tulon­si­ir­to­ja, eikä vain kor­jaa­maan sitä jälkikä­teen (keskite­tyt palkka­neu­vot­te­lut ovat yksi tapa puut­tua markki­noiden luo­maan eri­ar­voisu­u­teen, toimi­vat julkiset palve­lut keskeinen keino).

 71. Hawkingilta samas­ta aiheesta kysymyksiä:
  ‑Does mon­ey make us rich anymore?
  ‑Is knowl­edge or expe­ri­ence more impor­tant than mon­ey? ‑Can pos­ses­sions stand in the way of fulfilment? 

  Ehkä nuoret eivät tule­vaisu­udessa edes tavoit­tele korkei­ta tulo­ja ja toisaal­ta useis­sa korkean vai­h­toe­htokus­tan­nusten töis­sä yritetään palki­ta palkalla.

 72. Osmo Soin­in­vaara:
  Minä kyl­lä väitän, että Suomes­sa on riit­tävän kivaa olla hyväo­sainen ja riit­tävän kur­jaa olla huono-osainen.

  Aika isolle osalle esim. mais­ter­in­tutk­in­to on nykyään kohtu­ullisen kehno investoin­ti jos kat­soo valmis­tu­misen jälkeistä palkkaeroa ver­rat­tuna siihen että samoil­la lahjoil­la olisi ruven­nut vaik­ka sähköasen­ta­jak­si, ja tämä on viime kädessä taas juuri sosi­aalidemokraat­tis­es­ta tasaamis­es­ta kiin­ni, sekä veroil­la että tupoil­la. Toki opiskelu­aikana on sit­ten kivaa, ei siinä mitään.

  Varsi­naiseen “hyväo­sais­ten” ryh­mään on vaan nykyään aika vaikea päästä; erot elin­ta­sois­sa selit­tynevät lähin­nä muil­la asioil­la kuin tuloeroilla.

 73. Nyky­istä puoluei­den tarkoi­tus­pe­rien tahal­lista hämärtämistä ja val­in­to­jen sat­un­naisu­ut­ta voisi kor­ja­ta yksilö- ja lis­tavaalien sekoituk­sel­la esim. seu­raavaan tapaan: Puolue määrit­telee kullekin vaalipi­ir­ille ensisi­jaisen nim­ilis­tan, jon­ka koko on puo­let sen nykyis­es­tä edus­ta­jalu­vus­ta. Ään­te­lasken­nas­sa sit­ten kat­sot­taisi­in, mihin äänet riit­tävät. Ensik­si meni­sivät läpi ehdokkaat puolueen listal­ta ver­tailu­luku­jen mukaises­sa järjestyk­sessä, sit­ten lis­tan ulkop­uoliset ehdokkaat niin pitkälle kuin ver­tailu­luku riittää.

  Puolueet jou­tu­isi­vat pal­jas­ta­maan todel­liset arvon­sa ja tavoit­teen­sa. Itsekin olen melkoisen ongel­man edessä, sil­lä äänestämässäni puolueessa meni kovan main­on­nan ansios­ta läpi ehdokas, jota en eri­tyis­es­ti ihaile. Nähtäväk­si jää, minkä vaiku­tus­val­lan hän saa.

 74. Vihreät voisi­vat olla lib­er­aali tieteeseen ja tietoon perus­tu­vaan päätök­sen­tekoon erikois­tunut puolue, mut­ta sitä se ei ole.
  Vihreil­lä on muu­tamia selkeitä pimeitä pis­teitä, jot­ka aiheut­ta­vat suures­sa osas­sa kan­nat­ta­jakun­taa ja etenkin joh­dos­sa välit­tömän aivo­jen sumen­e­misen. Esimerkkinä ydin­voiman kat­e­gori­nen vas­tus­t­a­mi­nen vaik­ka se taitaa olla se kaikkein puh­tain ja toimivin vai­h­toe­hto täl­lä het­kel­lä. Jo Soin­in­vaaran vas­taus tähän asi­aan tai tuulivoimatuki­in ker­too siitä, että asia on kipeä. Vihreis­sä on ihan ok, että Satu Has­si julis­taa Energie Wen­den men­estyk­sek­si, vaik­ka Sak­sas­sa hiiltä palaa kuin viimeistä päivää.

  Vihreät ovat myös etenkin Niin­istön aikana men­neet yhä pop­ulis­tisem­paan suun­taan esit­täen esim. mitä hölmömpiä väit­teitä perus­tu­losta ja etenkin siitä omas­ta mallis­taan. Väit­teitä, jot­ka eivät perus­tu tietoon tai mihinkään tieteel­liseen ennustemalli­in. Val­taosa mallia puffaav­ista vihreistä ml. nykyi­nen puheen­jo­hta­ja ei selvästikkään ole edes lukenut sitä puolueen tilaa­maa selvi­tys­tä. Täl­lä samal­la apa­jal­la on toki myös nykyään muitakin puolueita.

  Puolueen verolin­jauk­set tun­tu­vat seu­raa­van lähin­nä SDP:n ja vasem­mis­toli­iton lin­jauk­sia; pääo­mat­uloveroa voi aina nos­taa, eikä se vaiku­ta mihinkään. Pien­i­t­u­loiset jak­se­taan maini­ta aina ja heitä käsitel­lään kuin uhre­ja, mut­ta ei vahin­gos­sakaan ymmär­retä mitä jengiä tässä porukas­sa on ja miten näitä eri ryh­miä voitaisi­in parem­min auttaa.

  Vihreis­sä on myös paljon tätä ultra­su­vait­se­vaa porukkaa, joka kyl­lä uskoo jokaisen omaa maail­manku­vaa pönkit­tävän vau­van ‑karkoi­tusju­tun, mut­ta ei vahin­gos­sakaan näe tai tun­nus­ta niitä tosi­asial­lisia ongelmia mitä pääosin koulut­ta­mat­toman, osaltaan trau­ma­ti­soituneen ja erit­täin uskon­nol­lisen väestön lisään­tymi­nen maas­samme tarkoit­taa. Tässä mielessä moni vihreä onkin aivan saman­lainen öyhöt­täjä kuin rajat kiin­ni ‑porukan hörhöt toisel­la puolella.

  Minus­ta vihreät ovat lähin­nä valikoiden arvolib­er­aali vasem­mis­to­lainen pop­ulis­tipuolue, jos­sa on ihan ok kan­nat­taa maat­alous­tukia jos ne menee trendikkäälle lähi­ti­lalle. Pakko­ruot­sia voi kan­nat­taa, kos­ka se nyt vaan on suvait­se­vaista ja vapaa kieli­v­al­in­ta ei. Ja aina voi esit­tää mil­loin mitäkin hut­tua kun tietää var­masti, ettei sanomi­sis­taan joudu tilille, kos­ka suur­ta hal­li­tus­puoluet­ta ei teistä ei ihan heti tule.

  1. GL
   Jos sin­un tyylil­läsi arvioisi muitakin puoluei­ta niin synkältä näyt­tää. Voin luetel­la joukon aivan kahjo­ja demare­i­ta, kokoomus­laisia, kepu­laisia tai vasemmistoliittolaisia.

 75. Osmo Soin­in­vaara:
  GL
  Jos sin­un tyylil­läsi arvioisi muitakin puoluei­ta niin synkältä näyt­tää. Voin luetel­la joukon aivan kahjo­ja demare­i­ta, kokoomus­laisia, kepu­laisia tai vasemmistoliittolaisia.

  Osmo, taisit juuri kut­sua Satu Has­sia aivan kahjok­si? Rohkea veto.

 76. hart­sa: Aika isolle osalle esim. mais­ter­in­tutk­in­to on nykyään kohtu­ullisen kehno investoin­ti jos kat­soo valmis­tu­misen jälkeistä palkkaeroa ver­rat­tuna siihen että samoil­la lahjoil­la olisi ruven­nut vaik­ka sähköasen­ta­jak­si, ja tämä on viime kädessä taas juuri sosi­aalidemokraat­tis­es­ta tasaamis­es­ta kiin­ni, sekä veroil­la että tupoil­la. Toki opiskelu­aikana on sit­ten kivaa, ei siinä mitään.

  Varsi­naiseen “hyväo­sais­ten” ryh­mään on vaan nykyään aika vaikea päästä; erot elin­ta­sois­sa selit­tynevät lähin­nä muil­la asioil­la kuin tuloeroilla.

  Näin itsekin näen. Tulo­ero­jen vaiku­tus statuk­seen ja elämän­laatu­un on niin pien­tä, että elin­ta­so­erot selit­tyvät enem­mänkin sosi­aalisen elämän tekjöil­lä. Mut­ta tässä tuleekin ongelma.

  Jos halu­at kovak­si osaa­jak­si yksi­tyiselle sek­to­rille tai aka­teemiselle alalle, niin joudut usein uhraa­maan vapaa-aikasi, mikä taas huono­taa sosi­aal­ista elämääsi. Onko osak­si koul­tus­ta­son laskus­sa ratio­naal­isu­ut­ta? Ihmiset eivät halua uhra­ta sosi­aal­ista elämään­sä muu­ta­man satasen palkanko­ro­tuk­sen takia.

 77. Osmo Soin­in­vaara:
  GL
  Jos sin­un tyylil­läsi arvioisi muitakin puoluei­ta niin synkältä näyt­tää. Voin luetel­la joukon aivan kahjo­ja demare­i­ta, kokoomus­laisia, kepu­laisia tai vasemmistoliittolaisia.

  Tot­ta. Vihreille tek­isi kuitenkin hyvää todel­lisen hal­li­tus­vas­tu­un hap­potesti ei-nousukau­den aikana.

 78. GL:

  Minus­ta vihreät ovat lähin­nä valikoiden arvolib­er­aali vasem­mis­to­lainen pop­ulis­tipuolue, jos­sa on ihan ok kan­nat­taa maat­alous­tukia jos ne menee trendikkäälle lähi­ti­lalle. Pakko­ruot­sia voi kan­nat­taa, kos­ka se nyt vaan on suvait­se­vaista ja vapaa kieli­v­al­in­ta ei. Ja aina voi esit­tää mil­loin mitäkin hut­tua kun tietää var­masti, ettei sanomi­sis­taan joudu tilille, kos­ka suur­ta hal­li­tus­puoluet­ta ei teistä ei ihan heti tule.

  Joku vihreä Aja­tusten Mätäo­ja taisi joskus aikoinaan tode­ta tääl­lä käy­dyssä keskustelus­sa, että ongel­mat alka­vat siitä, kun ihmiset saa­vat vapaasti valita.

  Tiivistää aika hyvin sen miltä Vihrei­den aatemaail­ma näyt­tää ulkoapäin kat­sot­tuna — kaik­ki saa­vat olla ihan vapaasti samaa mieltä kuin Vihreät ja tehdä elämässään vihre­itä val­in­to­ja — jos näin ei satu jostain kum­man syys­tä käymään (yksilö on esim. imbe­sil­li espoolainen insinööri-plösö), niin sit­ten on ihan kaikkien kannal­ta paras­ta, että mus­tat lam­paat uudelleenk­oulute­taan takaisin kaidalle tielle määräyk­sil­lä, rajoituk­sil­la, säänöil­lä ja raippaveroilla.

 79. vk: Eli kaik­ki ok kun­han ter­ror­istien rekko­jen alle jää vähem­män ihmisiä kuin mitä tilas­to­jen mukaan on säästynyt pienhiukkaskuolemalta? 

  Kuka niin sanoi? Kaik­ki ei ole ikinä “ok”. Asi­at ovat kuitenkin ver­rat­tain hyvin, mielestäni.

  vk:Tiedän, että tässä blo­gis­sa ei sal­li­ta keskustelua maa­han­muu­tos­ta. Kun aihe on kuitenkin urbaani lib­er­al­is­mi, niin olisi tärkeää kuul­la mikä on sitä kan­nat­tavien ihmis­ten ratkaisu jol­la estetään­Pari­isin, Brys­selin, Niz­zan, Lon­toon, Berli­inin, Pietarin ja Tukhol­man tapah­tu­mien tois­tu­mi­nen, vaikka­pa Helsingis­sä? Lisää liberalismia?

  Miten voidaan estää murhat ja ter­ror­i­teot? Miten voidaan lopet­taa sodat ja nälän­hätä? Vaikei­ta kysymyksiä.

  Miten niin tässä blo­gis­sa ei sal­li­ta keskustelua maa­han­muu­tos­ta? Eihän tääl­lä välil­lä muu­ta olekaan.

  vk:
  Jos ei ole ratkaisua niin urbaanil­la liberis­mil­la ei ole tulevaisuutta.

  En ainakaan itse ole kovin huolestunut ter­rori-iskun uhrik­si jou­tu­mis­es­ta. On huo­mat­tavasti toden­näköisem­pää, että kuolen esimerkik­si sydänko­htauk­seen tai aivoinfarktiin. 

  San­ot­takoon myös, että minus­ta ei ole ratio­naal­ista pelätä esimerkik­si tuli­palon tai liiken­neon­net­to­muu­den uhrik­si jou­tu­mista, vaik­ka niis­sä kuolee joka vuosi kym­meniä ker­to­ja enem­män ihmisiä kuin ter­rori-iskuis­sa. Kum­ma kyl­lä netis­sä ei juuri kohtaa kiertele­viä lähet­tiläitä, jot­ka saar­naa­vat tuli­palo­jen vaaroista. Human­i­taariseen maa­han­muut­toon suh­taudun kri­it­tis­es­ti, mut­ta niin suh­taudun myös ihmisi­in, jot­ka koit­ta­vat deraila­ta kaik­ki keskuste­lut koske­maan maa­han­muut­toa. Tämä oli osaltani tässä.

 80. Osmo Soin­in­vaara:
  GL
  Jos sin­un tyylil­läsi arvioisi muitakin puoluei­ta niin synkältä näyt­tää. Voin luetel­la joukon aivan kahjo­ja demare­i­ta, kokoomus­laisia, kepu­laisia tai vasemmistoliittolaisia.

  Synkältä se näyt­tääkin täältä kat­sot­tuna. Tek­stin tarkoituk­se­na ei ollut antaa kuvaa siitä, että muis­sa puolueis­sa olisi jotenkin enem­män tar­jon­taa sel­l­ai­sista ehdokkaista joi­ta kaltaiseni tieteeseen usko­va lib­er­aali voisi äänestää. Ei varsinkaan kun ote­taan huomioon tämä vaalijärjestelmämme.
  Point­ti oli se, että toisin kuin annat ymmärtää, vihreät ovat täyn­nä ihan saman­laisia paskan puhu­jia ja ide­olo­giansa sumen­tamia hörhöjä, ihan johtoa myöten, kuin muutkin puolueet.

 81. Osmo Soin­in­vaara:
  GL
  Jos sin­un tyylil­läsi arvioisi muitakin puoluei­ta niin synkältä näyt­tää. Voin luetel­la joukon aivan kahjo­ja demare­i­ta, kokoomus­laisia, kepu­laisia tai vasemmistoliittolaisia.

  Juuri tästä syys­tä esim. enem­män poli­ti­ikkaa pormes­tarin val­in­taan tai pres­i­dentin val­taoikeuk­sien riisum­i­nen ovat menoa väärään suun­taan. Ja juuri tästä syys­tä moni jät­tää lähtemät­tä mukaan politiikkaan.

 82. keke:
  Mik­si puhut vasem­mis­tolib­er­al­is­mista, kun tuo mitä kuvailet tun­netaan ihan yleis­es­ti nimel­lä sosi­aalilib­er­al­is­mi? Suurin osa vasem­mis­tos­ta on kyl­lä lib­er­aale­ja, mut­ta Jungner­in ja parin muun poikkeuk­sen lisäk­si markki­na­t­alous­myön­teisiä sieltä ei juuri löydy.

  Minus­ta tämä ketju vilisee käsite epä­tarkku­ut­ta kun talous­lib­er­al­is­mia sekoite­taan arvolib­er­al­is­mi­in. Näitä ohipuhu­misia vähen­täisi se, jos jokainen puolue tahol­laan tek­isi filosofisen ana­lyysin oman puolueen­sa ihmiskäsi­tyk­ses­tä ja maail­manku­vas­ta (olkootkin, että nämä ovat jatku­vas­sa muu­tok­ses­sa). Täl­löin kokoomus­lais­es­ta todel­lisu­usku­vas­ta voisi olla helpom­paa ymmärtää, mis­tä puhutaan kun puhutaan lib­er­aal­ista liik­keestä eikä pelkästä talousliberalismista. 

  Minus­ta Osmon visio urbaanista oikeu­den­mukaisu­us puolueesta on mah­dol­lista toteut­taa nykyisen Vihreän liiton toimin­nan piiris­sä. Oikeu­den­mukaisu­us tarkoit­taa sil­loin myös arvo­ra­tionaal­isia perustelu­ja, jot­ka eivät ole puret­tavis­sa talousti­eteel­lisi­in kaavoihin. Sil­loin se myös näyt­täy­tyy vai­h­toe­htona markki­noiden ehdoille tehdylle poli­ti­ikalle. Vas­tu­ulli­nen markki­na­t­alous ei tarkoi­ta markki­namyön­teisyyt­tä eikä markki­nakiel­teisyyt­tä, vaan kokon­ais­vaiku­tusten arvioin­tia ja tarpeen­mukaista rajoittamista. 

  Jos ekon­o­misti tietää vain kaiken hin­nan mut­tei minkään arvoa, hän voi sil­loin keskit­tyä tekemään ana­lyysiä ja kan­nan­ot­to­ja sen mant­telin alta ja jät­tää arvopo­hdin­nan itse päätök­sen­tek­i­jöille. Puh­taal­la jär­jel­lä tehty poli­ti­ik­ka rak­en­taa pelot­ta­van todel­lisu­u­den. (tois­t­en märän unen)

 83. Äänestin vihre­itä pitkään (10–15 v) läh­es kaikissa mah­dol­li­sis­sa vaaleis­sa paljolti ihan blogin­pitäjän fanit­tamisen takia ja hyväksyin vihrei­den ener­giasekoilutkin, kun sitä yhtä täy­del­listä puoluet­ta ei onnek­si Suomes­sa ole. 

  GL lis­tasi edel­lä melko tyh­jen­tävästi, mik­si en enää näis­sä kun­tavaaleis­sa kyen­nyt äänestämään vihre­itä. Kyl­lästyin ‘tiedepuolueen’ liuku­miseen liikaa tun­teel­lisen pop­ulis­min suun­taan, kun vaali vaaleil­ta pitää naara­ta ne juuri yliopis­toi­hin (pait­si teknil­lisi­in) tup­sah­ta­neet nuorim­mat äänestäjät/ehdokkaat mukaan jol­lain koukuil­la ja itse on jo hil­jalleen kyynistyvä keski-ikäinen 🙂

 84. Janne K:

  GL lis­tasi edel­lä melko tyh­jen­tävästi, mik­si en enää näis­sä kun­tavaaleis­sa kyen­nyt äänestämään vihre­itä. Kyl­lästyin ‘tiedepuolueen’ liuku­miseen liikaa tun­teel­lisen pop­ulis­min suun­taan, kun vaali vaaleil­ta pitää naara­ta ne juuri yliopis­toi­hin (pait­si teknil­lisi­in) tup­sah­ta­neet nuorim­mat äänestäjät/ehdokkaat mukaan jol­lain koukuil­la ja itse on jo hil­jalleen kyynistyvä keski-ikäinen 

  Otanie­mi oli Suomen vihrein äänestysalue.

 85. O‑Ou-:
  Miten niin tässä blo­gis­sa ei sal­li­ta keskustelua maa­han­muu­tos­ta? Eihän tääl­lä välil­lä muu­ta olekaan.

  En ainakaan itse ole kovin huolestunut ter­rori-iskun uhrik­si jou­tu­mis­es­ta. On huo­mat­tavasti toden­näköisem­pää, että kuolen esimerkik­si sydänko­htauk­seen tai aivoinfarktiin. 

  San­ot­takoon myös, että minus­ta ei ole ratio­naal­ista pelätä esimerkik­si tuli­palon tai liiken­neon­net­to­muu­den uhrik­si jou­tu­mista, vaik­ka niis­sä kuolee joka vuosi kym­meniä ker­to­ja enem­män ihmisiä kuin terrori-iskuissa.

  Blo­gin pitäjä on itse sanonut rajoit­ta­vansa mm-keskustelua ja aihei­ta. Keskustelu ei kuulem­ma pysy asial­lise­na ja moderoin­ti olisi työlästä. Har­voin siis keskustel­laan, ainakin parin viime vuo­den aikana.

  Kun aiheena on urbaani lib­er­al­is­mi, niin se tarkoit­ta­nee arvolib­er­al­is­mia. Se taas käsit­tääk­seni sisältää vapaamielisen suh­tau­tu­misen maas­ta toiseen liikku­mises­sa ja pako­lais­poli­ti­ikas­sa. Siihen taas nykypäivänä liit­tyy väistämät­tä epämiel­lyt­täviä huono­ja puo­lia. Emme pysty sulke­man ulos kaikkia poten­ti­aal­isia ter­ror­is­te­ja tai mui­ta rikollisia.

  Tuli­palot ja liiken­neon­net­to­muudet ovat pääsään­töis­es­ti onnet­to­muuk­sia. Rekalla ihmisjoukkoon ajami­nen taas on joukko­murha, ei onnet­to­muus. Euroop­palaisel­la arvolib­er­al­is­mil­la on syy-yhteys näi­hin jälkim­mäisi­in, vaik­ka sitä ei halu­ta tunnustaa.

  1. Se, että en mielel­läni kir­joi­ta maa­han­muu­tos­ta ja avaa aihet­ta keskustelu­un johtuu siitä, että alan kiihkoil­i­joil­ta puut­tuu täysin kyky pukea argu­ment­tin­sa sivistyneeseen muo­toon. Tämän blo­gin pitämi­nen on min­ulle har­ras­tus enkä halua har­ras­taa likaviemäris­sä kylpemistä. Sik­si on parem­pi, että kyseinen keskustelu käy­dään hom­mafoo­ru­mis­sa jos­sa se ei häir­itse mui­ta. Käyn kyl­lä keskustelu maa­han­muu­tos­ta, mut­ta sul­je­tu­il­la sivuilla.

 86. Kun saadaan eduskun­tavaaleista sel­l­ainen tulos kun nyt saati­in Helsingis­sä, niin Kok+Vihr hal­li­tuk­sel­la on hyvät lähtöko­h­dat tehdä parem­paa politiikkaa. 

  En lähtisi yhdis­tymään mik­sikään uudek­si puolueek­si; vihrei­den hiukan markki­na­t­alous-vas­taisem­pi siipi ja kokoomuk­sen änkyrä-kap­i­tal­isti siipi tas­apain­ot­ta­vat hyvin toisen­sa kun hal­li­tuk­ses­sa haetaan kompromisseja. 

  Pelkäl­lä kaupun­ki-lib­er­aalipuolueel­la hal­li­tus joudut­taisi­in muo­dosta­maan tod. näk demarei­den kanssa. Ne kom­pro­mis­sit hal­li­tuk­ses­sa oli­si­vat huonom­pia, kuin kok-vihr. hallituksessa.

 87. Osmo Soin­in­vaara:
  Minä kyl­lä väitän, että Suomes­sa on riit­tävän kivaa olla hyväo­sainen ja riit­tävän kur­jaa olla huono-osainen.

  Voi olla, että tulk­it­sen väärin, mut­ta mielestäni tuos­sa GOLJATIN tek­stis­sä, jota kom­men­toit, ei puhut­tu hyväo­sai­sista ja huono-osai­sista vaan arvon tuot­ta­jista ja arvon jaka­jista. Arvon jaka­jat voivat olla erit­täin hyväo­saisia ja arvon tuot­ta­jat hyvinkin vähäo­saisia, ne eivät mene ihan yksi yhteen. Itse korkeastik­oulute­tul­la alal­la toimi­vana ja erit­täin pitk­iä päiviä tekevänä allekir­joi­tan sen tietyn turhau­tu­misen, kun kaiken tämän anta­mani vapaa-ajan vasti­neek­si kat­se­len palkkapäivänä tilin­auhaa ja se ei kuitenkaan ole kovin paljon isom­pi kuin sen 37,5 tun­tia viikos­sa työsken­televän virkamiehen ja itse asi­as­sa häviää mon­elle vähänkin koke­neem­malle tuot­ta­mani arvon jakajalle.

  Kiusaus lyödä han­skat tiski­in ja vai­h­taa arvon tuot­ta­jas­ta arvon jaka­jak­si, jos­sa tulee ikälisät kel­lon tarkku­udel­la ja voi huo­let­ta tehdä reaal­ista työaikaa sen 30–35 tun­tia viikos­sa on välil­lä läh­es vas­tus­tam­a­ton. Kol­le­goi­tani tip­puukin tasaisin väli­a­join jäähdyt­telemään ja tuot­ta­maan Suomen kansan­talouteen vähem­män lisäar­voa, tilanne mikä on kaikkea muu­ta kuin opti­maa­li­nen tule­via hoivakus­tan­nuk­sia ajatellessa.

 88. Mikko Saxberg: Minus­ta Osmon visio urbaanista oikeu­den­mukaisu­us puolueesta

  Onkos Suomes­sa mon­takin puoluet­taa, jot­ka aja­vat epäoikeudenmukaisuutta?

 89. Jälleen hyvä kir­joi­tus ja pohtimisen aihet­ta, kiitos siitä. Pari ajatusta:

  “kokoomus ei ole se lib­er­aali urbaani puolue, jota Var­ti­ainen ajat­teli, eikä siitä sel­l­aista tule, kos­ka kon­ser­vati­ivis­es­ta puolueesta ei voi tul­la lib­er­aalia puoluet­ta ja kos­ka kokoomus on muutenkin menos­sa rajusti oikealle” Men­emät­tä siihen, mis­tä Soin­in­vaara tietää mitä Var­ti­ainen ajat­teli mietin mik­si Soin­in­vaaran mielestä kokoomus ei olisi “lib­er­aali urbaani puolue”? Minus­ta näyt­tää, ettei se ainakaan ole kon­ser­vati­ivi­nen ruraalipuolue. Negaa­tion kiistämi­nen ei toki vielä paljoa todista, mut­ta ainakin tämä tule­va pormes­tari on aiem­minkin ajanut varsin urbaa­nia poli­ti­ikkaa, puolue ei lähtöko­htais­es­ti esim. kan­na­ta val­tion­hallinnon hajau­tus­ta ja val­taosa sen kansane­dus­ta­jista äänestää nykyve­den­jaka­jana toimivien moraa­likysymys­ten, kuten homo­jen oikeuk­sien, kyseessä ollessa sen lib­er­aal­im­man vai­h­toe­hdon mukaan. Mikäli taas puolueessa vielä kitu­van kon­ser­vati­ivisi­iv­en ole­mas­sao­lo leimaa Soin­in­vaaran mukaan koko puolueen, voi kysyä onko esim. vihreät sit­ten niin homogeeni­nen puolue ettei siitä moisia tahro­ja löy­dy. Soin­in­vaara taisi itsekin jo tuol­la edel­lä epä­suo­rasti tähän vastata.

  “Kos­ka urbaani lib­er­al­is­mi ei ole jär­jestäy­tynyt, koko urban­is­mi on heikoil­la.” Minus­ta se näyt­tää voivan ihan hyvin ja men­estyvän medi­as­sakin. Toki kat­son asi­aa täältä susir­a­jal­ta, enkä tarkoi­ta tätä nyt mitenkään katk­er­ana tuhah­duk­se­na vaan ihan vain oman vaikutel­mani ilmaisuna. Lib­er­aalipuoluet­ta on yritet­ty saa­da men­estymään parikin ker­taa maamme his­to­ri­as­sa. Tehokkaam­paa näyt­tääkin ole­van Jos et voi vot­taa heitä, liity hei­hin ‑ajat­telu täl­lä taval­la solut­tamisen muodossa.

  “talous­poli­ti­ikas­sa tämä puolue tähtäisi sosi­aaliseen oikeu­den­mukaisu­u­teen” Ihana aja­tus, vaan liekö tot­ta? Onko tiedos­sa, mis­sä suh­teessa puoluekent­tään nyt hajau­tuneet urbaan­it (arvo)liberaalit jakau­tu­vat oikeis­to­laisen ja vasem­mis­to­laisen talous- ja sosi­aalipoli­ti­ikan kannattajiin?

  Kuten Soin­in­vaara itsekin toteaa, ei tämä aja­tushar­joitel­ma joka tapauk­ses­sa toden­näköis­es­ti tule lihak­si muut­tumaan ja sitä voisi toki ajatel­la vain (katk­er­ana?) hai­hat­telu­na. Mut­ta min­un nähdäk­seni sil­lä on kuitenkin selvä merk­i­tys — vihrei­den poleemista brän­di­työtähän tämä oikeasti on. Ja fik­susti juuri sel­l­aista, jota ei voi toteen todis­taa mut­ta vetoaa kyl­lä mon­een kohderyhmässä.

 90. Sylt­ty: Onkos Suomes­sa mon­takin puoluet­taa, jot­ka aja­vat epäoikeudenmukaisuutta?

  Demar­it ja vihreät nyt ainakin, vas­sar­it tiet­ty myös aja­vat ja ylläpitävät epäoikeu­den­mukaista Hitas järjestelmää.

 91. Osmo Soin­in­vaara:
  Se, että en mielel­läni kir­joi­ta maa­han­muu­tos­ta ja avaa aihet­ta keskustelu­un johtuu siitä, että alan kiihkoil­i­joil­ta puut­tuu täysin kyky pukea argu­ment­tin­sa sivistyneeseen muo­toon. Tämän blo­gin pitämi­nen on min­ulle har­ras­tus enkä halua har­ras­taa likaviemäris­sä kylpemistä. Sik­si on parem­pi, että kyseinen keskustelu käy­dään hom­mafoo­ru­mis­sa jos­sa se ei häir­itse mui­ta. Käyn kyl­lä keskustelu maa­han­muu­tos­ta, mut­ta sul­je­tu­il­la sivuilla.

  Tosi­har­mi, että fik­su keskustelu jää sul­je­tu­ille sivuille.

  Se mitä halu­an vain asi­as­ta sanoa on, että jos Euroop­paan levin­nyt­tä ter­ror­is­mia ei saa­da kuri­in, niin ei ole urbaa­nia lib­er­al­is­mia, ei kivo­ja katu­juh­lia, puis­tokon­sert­te­ja tai rav­in­to­lapäiviä. Islamistisen ter­ror­is­min yksi pääko­hde on (urbaani) lib­er­al­is­mi. Olisi syytä pohtia ongel­maan ratkaisut. Hom­mafo­ru­mil­la ne eivät ratkea.

 92. Sylt­ty: Onkos Suomes­sa mon­takin puoluet­taa, jot­ka aja­vat epäoikeudenmukaisuutta?

  Eivät paper­il­la, mut­ta käytän­nössä kyl­lä, toteut­ta­vat sosi­aal­ista epäoikeu­den­mukaisu­ut­ta kir­jav­il­la perusteluilla. 

  Sosi­aa­li­nen oikeu­den­mukaisu­us, kun se toimii aidosti jonkin liik­keen arvona, näkyy siten, että sen toteu­tu­misek­si ollaan valmi­ita rajoit­ta­maan markki­noiden vapaut­ta siltä osin kuin se on perustel­tua. Täl­lä het­kel­lä val­taa muu­ta­makin poli­itikko, jot­ka eivät ole tähän valmi­ita, mikä per­im­mäi­nen moti­vaa­tio sit­ten lie­neekään, tssä ketjus­sa on veikkail­tu esimerkik­si Sulle-mulle men­tal­i­teet­tia. Esimerkik­si sote-ken­tässä on mah­dol­lista nähdä sel­l­ainen sam­po, että kuo­la alkaa valua. 

  Kun arvopo­hdin­nan kaut­ta val­i­taan edis­tää sosi­aal­ista oikeu­den­mukaisu­ut­ta, johtotähti ei täl­löin ole absolu­ut­ti­nen yksilön­va­paus ja se ihana markki­namyön­teisyys, vaan nimeno­maan itse sosi­aa­li­nen oikeu­den­mukaisu­us. Muut arvot ovat tarpeen mukaan alis­teisia sen tavoittelulle.

 93. Sylt­ty: Onkos Suomes­sa mon­takin puoluet­taa, jot­ka aja­vat epäoikeudenmukaisuutta?

  No enpä tiedä, onko SDP-SAK:n näke­myk­set sosi­aal­i­tur­vas­ta kovin oikeu­den­mukaisia, kohteleeko Keskus­ta eri asuin­paikan valin­nei­ta ihmisiä tasa-arvois­es­ti, onko se oikeu­den­mukaista jne. 

  Osin huumo­ril­la, osin tosis­saan tämä.

 94. Point­ti­na se, että aika sakeaa etu­ryh­mä­menoa on nähtävis­sä joidenkin puoluei­den toiminnassa.

 95. Sylt­ty: Onkos Suomes­sa mon­takin puoluet­taa, jot­ka aja­vat epäoikeudenmukaisuutta?

  Eikös se kepun vaalio­hjel­mas­sa ole?

  Mä yhdes eti­ik­ka sem­i­naaris­sa kuvailin absolu­ut­tisen hyvän ihmisen joka uhraa itsen­sä tehdäk­seen täy­del­lisen hyvän maail­man. Sit mainitsin pari esimerkkiä. SS mies ja NKVD mies. Ne tuki ikävää työtä ihmiskun­nan pelastamiseksi.

  Tuon esimerkin val­os­sa näyt­täisi että ei arvot vaan keinot. Jokainen ajaa hyvää, keinoista on erim­ielisyyt­tä. Yleen­sä vaalien aikaan ehdokkaiden keino­va­likoima läh­estyy Jeesus­ta, vaalien välis­sä hyväksytään muutkin ratkaisut kos­ka “pakko”.

  Jos peruste­taan lib­er­aali urbaani puolue joka hyväksyy tieteel­liset fak­tat, täy­tyy vielä päätel­lä mikä on tiede. Aikoinaan Noitavasara oli teolo­gien kädessä toimi­vaa tiedettä.

  Kansan­talousti­eteessä on ratkaisut? Mut­ta sovel­letaanko Klas­sista 1700 luvun kap­i­tal­is­mia, 1800 luvun Marx­i­laista vai 1900 luvun Key­ne­siläistä? Raimo Ilask­iv­en aja­maa val­tion velko­jen setelira­hoi­tus­ta vai pitäy­dytäänkö 1300 luvun kul­takan­taan jota edus­taa nykyi­nen euro? Merkan­tilis­tista kil­pailua maid­en kesken vai yhteistyötä ilman kilpailua?

 96. Jos raken­nat talon ja jaat lupalap­pu­ja asua siinä, vastik­keel­lis­es­ti tai vastik­keet­ta, siinä ei ole mitään väärää. Sik­si keskeinen ihmisoikeus on omaisu­u­den­suo­ja. Ilman sitä muut ihmisoikeudet lakkaa­vat olemasta.

  Juuri omaisu­u­den­suo­jaa rikko­ma­l­la Venäjäl­läkin tukah­dute­taan sanan­va­paut­ta, ote­taan hal­tu­un yri­tys­ten ja kansalaisjär­jestö­jen omaisu­ut­ta vetoa­mal­la val­tion sään­te­lyn rikkomiseen. Ilman omaisu­u­den­suo­jaa kaik­ki ovat val­tion armoil­la. Omaisu­u­den­suo­ja mah­dol­lis­taa hajaute­tun päätök­sen­teon, jos­sa toisi­na­jat­teli­ja voi saa­da elan­ton­sa keltä tahansa 7 mil­jardista ihmis­es­tä halu­a­mal­laan taval­la tai lah­jak­si ja jos­sa ihmiset voivat elää halu­a­mal­laan taval­la eikä vain val­tion sallimalla.

 97. Jukkis: Voi olla, että tulk­it­sen väärin, mut­ta mielestäni tuos­sa GOLJATIN tek­stis­sä, jota kom­men­toit, ei puhut­tu hyväo­sai­sista ja huono-osai­sista vaan arvon tuot­ta­jista ja arvon jaka­jista. Arvon jaka­jat voivat olla erit­täin hyväo­saisia ja arvon tuot­ta­jat hyvinkin vähäo­saisia, ne eivät mene ihan yksi yhteen. Itse korkeastik­oulute­tul­la alal­la toimi­vana ja erit­täin pitk­iä päiviä tekevänä allekir­joi­tan sen tietyn turhau­tu­misen, kun kaiken tämän anta­mani vapaa-ajan vasti­neek­si kat­se­len palkkapäivänä tilin­auhaa ja se ei kuitenkaan ole kovin paljon isom­pi kuin sen 37,5 tun­tia viikos­sa työsken­televän virkamiehen ja itse asi­as­sa häviää mon­elle vähänkin koke­neem­malle tuot­ta­mani arvon jakajalle.

  Kiusaus lyödä han­skat tiski­in ja vai­h­taa arvon tuot­ta­jas­ta arvon jaka­jak­si, jos­sa tulee ikälisät kel­lon tarkku­udel­la ja voi huo­let­ta tehdä reaal­ista työaikaa sen 30–35 tun­tia viikos­sa on välil­lä läh­es vas­tus­tam­a­ton. Kol­le­goi­tani tip­puukin tasaisin väli­a­join jäähdyt­telemään ja tuot­ta­maan Suomen kansan­talouteen vähem­män lisäar­voa, tilanne mikä on kaikkea muu­ta kuin opti­maa­li­nen tule­via hoivakus­tan­nuk­sia ajatellessa.

  Tuskin kukaan kade­htii syövän takia työt­tömäk­si joutunut­ta. Todel­lis­ten kur­jao­sais­ten osa on todel­lakin riit­tävän kurja.

 98. Sylt­ty: Onkos Suomes­sa mon­takin puoluet­taa, jot­ka aja­vat epäoikeudenmukaisuutta?

  Kaik­ki puolueet. Sehän on puh­taasti mielipi­dekysymys, että mikä on oikeu­den­mukaista. Kepu­laisen maanvil­jeli­jän mielestä mil­jar­di­en kansal­liset maat­aloustuet ovat oikei­den­mukaisia ja itseasi­as­sa liian matalia ja min­ulle se on yksi suurim­mista vääryyk­sistä ja epäoikeu­den­mukaisuuk­sis­ga Suomessa.

  Kokoomus ajaa omas­ta näkövinkke­listään oikeu­den­mukaisu­ut­ta ja vasem­mis­toli­it­to omas­taan. Ja puoluei­den sisäl­lä vielä tuulivi­irin lail­la kan­to­jaan muut­ta­vat poli­itikot erikseen.

  Objek­ti­ivista oikeu­den­mukaisu­ut­ta tai vääryyt­tä ei ole ole­mas­sa… Sub­jek­ti­ivisia on täl­lä pal­lol­la koh­ta 8 miljardia.

 99. Lau­ri Kumpu­lainen: Otanie­mi oli Suomen vihrein äänestysalue.

  Eikä Otaniemessä ole käsit­tääk­seni koskaan ollut teknil­listä yliopis­toa, korkeak­oulu kyl­lä. Jot­tei menisi ihan saivarteluk­si niin siel­lä Otaniemessä asuu paljon muitakin kuin tekni­ikan opiske­li­joi­ta ja ole­tan, että Tam­pereen ja Lappeen­ran­nan tekn. yliopis­to­jen yliop­pi­laskun­nis­sa vihreil­lä on Aal­to-yliopis­toa selvästi pienem­pi edus­tus (yritin tark­istaa netistä mut­ta luovutin viiden min­uutin kohdal­la). Vihrei­den huuhaaosas­to karkot­taa ennakkolu­u­lois­sani dip­painssiäänestäjät varsin tehokkaasti, mut­ta ole­tuk­seni saa kyl­lä osoit­taa vääräk­si, kun ei min­ul­la sille mitään todis­tei­ta tähän hätään ole.

 100. Lib­er­aalipuolue on vasem­mis­tolib­er­aali, ja hyvä niin. Se kan­nat­taa julk­isra­hoit­teista sosi­aal­i­tur­vaa, ter­vey­den­hoitoa ja koulu­tus­ta. Puhis tai vara­puhis selit­ti, miten tehosta­mal­la voidaan keven­tää vero­tus­ta palvelu­iden kär­simät­tä. Oikeis­tolib­er­aali olisi puhunut myös isoista julk­isten palvelu­iden leikkauk­sista ja lib­er­taari kaiken jät­tämis­es­tä yksi­tyis­es­ti hoidettavaksi.

 101. ksee: kansalais­ten tiedekäsi­tyk­siä ja usko­muk­sia luo­taavis­sa tutkimuk­sis­sa juuri Vihrei­den kan­nat­ta­jat ovat erot­tuneet selvästi kaiken­maail­man kor­vakynt­tilöi­den, paran­tavien kristal­lien ja muun huuhaan kannatajina.

  Osak­si tämä johtuu huuhaan määritelmästä, joka ei yleen­sä sisäl­lä monia miestyyp­il­lisiä huuhaan muo­to­ja, jol­loin nais­val­tainen puolue on huuhaampi kuin vähem­män nais­val­taiset puolueet.

 102. Kuu­luisa amerikkalaisen puolue­jyrän vas­taus varoituk­seen, että hänen aja­mansa lin­ja rau­nioit­taa puolueen: “But I shall pre­side over the ruins.”
  Mikään puolue­jo­hto tai ‑eli­it­ti ei suos­tu sel­l­aisi­in muu­tok­si­in, joka veisi heiltä val­lan ja ase­man, vaik­ka sil­lä muuten saataisi­in mitä tulok­sia tahansa. On kivem­pi olla oppo­si­tio­jo­hta­ja kuin päämin­is­teripuolueen rivijäsen.

 103. Sylt­ty: Onkos Suomes­sa mon­takin puoluet­taa, jot­ka aja­vat epäoikeudenmukaisuutta?

  Kaik­ki puolueet, joiden kanssa minä olen eri mieltä, aja­vat epäoikeu­den­mukaisu­ut­ta Suomeen. Kan­nat­ta­mani puolueet ovat kaik­ki oikeu­den­mukaisu­u­den asialla 😉

 104. Oma­l­la osal­lani vihrei­den äänestämi­nen oli val­in­ta. Se on eri asia kuin ana­lyysi siitä mitä vikaa puolueessa tai sen toimin­nas­sa on, kos­ka valin­nal­la on seu­rauk­sia joi­ta ei voi kuin aav­is­tel­la, ana­lyysi taas perus­tuu men­neisyy­teen jos­ta toiv­ot­tavasti kyetään otta­maan opik­si. Vihreät on mielestäni muut­tumas­sa sel­l­aisek­si puolueek­si jos­ta on Suomelle etua ja se on yksi niistä puolueista joiden ehdokkaat vaikut­ta­vat oppimiskyky­isiltä ihmisiltä. Vihrei­den äänestämi­nen on siis itsel­läni ääni muu­tok­sen puolesta.

 105. Osmo Soin­in­vaara:
  Minä kyl­lä väitän, että Suomes­sa on riit­tävän kivaa olla hyväo­sainen ja riit­tävän kur­jaa olla huono-osainen.

  Ensin­näkin, kuka kysyy sin­ul­ta, täysin mie­lenki­in­no­ton mielipi­de. Min­un mielestä hyväo­saisia on aivan liian vähän ja keskilu­okalla on kokoa­jan kurjempaa. 

  Suurin osa “keskilu­okas­ta” elää kädestä suuhun ja tarvit­see eri­laisia tukia elämiseensä. 

  Ihan käsit­tämätön­tä tuo vero­tuk­sen ja keskus­val­lan ihailu, toki ymmär­rän että val­lan­haluinen, itsekeskeinen poli­itikko tykkää että hän pääsee tunke­maan näp­pin­sä joka asi­aan. Tai jopa uskoo että se on välttämätöntä.

  Ja mitään mah­dol­lisu­ut­ta saa­da tätä palvelusväkeä kuri­in ei ole. Kansalaisen rooli on olla veronmaksaja.

 106. Jörö: Sik­si keskeinen ihmisoikeus on omaisu­u­den­suo­ja. Ilman sitä muut ihmisoikeudet lakkaa­vat olemasta

  Omaisu­u­den­suo­ja on sopimus kuten muutkin ihmisoikeudet ja val­ti­ol­la on oikeus määritel­lä sopimus­ta uudelleen, jos on tarvetta.
  Mitkään ihmisoikeudet eivät ole absolu­ut­tisia: val­tiot rajoit­ta­vat jatku­vasti niitä — toiset enem­män ja toiset vähem­män. Esim. sanan­va­paus on käytän­nössä aina rajalli­nen ja raja liikkuu ajan myötä… Jois­sain mais­sa on käytössä kuole­man­tuomio, jne.

 107. Auvo Rou­vi­nen: Kansan­talousti­eteessä on ratkaisut? Mut­ta sovel­letaanko Klas­sista 1700 luvun kap­i­tal­is­mia, 1800 luvun Marx­i­laista vai 1900 luvun Key­ne­siläistä? Raimo Ilask­iv­en aja­maa val­tion velko­jen setelira­hoi­tus­ta vai pitäy­dytäänkö 1300 luvun kul­takan­taan jota edus­taa nykyi­nen euro? Merkan­tilis­tista kil­pailua maid­en kesken vai yhteistyötä ilman kilpailua?

  Mitäs jos tul­taisi­in ihan rohkeasti tälle vuosituhannelle?

  Com­plex­i­ty and Evo­lu­tion Need to Play a Foun­da­tion­al Role in the Next Eco­nom­ic Paradigm

  (Tosin tulos lie­nee se, että Smith, Hayek ja kump­pan­it oli­vat ihan oikeil­la jäljillä…)

  1. Nyt kuitenkin puhut­ti­in siitä, että jos tässä maas­sa on tarvet­ta sub­ven­toi­da ydin­voiman tuot­tamista verovaroin, onko yksit­täi­nen kun­ta oikea yksikkö tuke­maan sitä, vai pitäisikö velvoit­teen kuu­lua valtiolle.

 108. O‑Ou-: En ainakaan itse ole kovin huolestunut ter­rori-iskun uhrik­si jou­tu­mis­es­ta. On huo­mat­tavasti toden­näköisem­pää, että kuolen esimerkik­si sydänko­htauk­seen tai aivoinfarktiin. 

  Täysin samaa mieltä. Mut­ta tässä ei olekaan kyse riskeistä vaan loukkauk­ses­ta ja miten siihen vastataan.

  Jos läp­säisen sin­ua naa­malle tai potkaisen hel­lästi pohkeelle, alatko lien­nyt­telemään, että eihän tämä mitään, tulee­han itsekin aina kol­hit­tua varpai­ta ja kyynär­päitä kodin kalusteisiin?

  Etpä tietenkään, kyseessä on aivan eri asia. Lib­er­aalille ter­ror­is­min voit­ta­mi­nen tarkoit­taa sitä, että kanssakansalais­ten jään­teet huuh­do­taan pois kadul­ta ja päästään itse jatka­maan nor­maalia elämää. Näin lib­er­aali kaupun­ki osoit­taa “yhteisöl­lisyyt­tään”.

 109. OlliS:

  Etpä tietenkään, kyseessä on aivan eri asia. Lib­er­aalille ter­ror­is­min voit­ta­mi­nen tarkoit­taa sitä, että kanssakansalais­ten jään­teet huuh­do­taan pois kadul­ta ja päästään itse jatka­maan nor­maalia elämää. Näin lib­er­aali kaupun­ki osoit­taa “yhteisöl­lisyyt­tään”.

  Suomes­sa maa­han­muut­ta­jien asi­at ovat kohta­laisen hyvin mon­een muuhun Euroopan maa­han verrattuna. 

  Ainakin Espoon lähiöis­sä maa­han­muut­ta­jat kulke­vat melko kalli­in oloi­sis­sa vaat­teis­sa, ajel­e­vat melko uusil­la autoil­la, osta­vat kaupoista saman­laisia tuot­teu­ta kuin keskilu­okkaiset suo­ma­laiset, ja asu­vat nykyaikai­sis­sa asun­nois­sa. Sik­si ei ole odotet­tavis­sa ter­rori-isku­ja tai mel­lakoi­ta hei­dän suunnal­ta. Suurem­pi vaara on joutua syr­jäytet­ty­jen ja päi­hteitä enem­män kuin kansalais­lu­ot­ta­mus edel­lyt­täisi, kulut­tavien kan­ta­suo­ma­lais­ten aiheut­tamien järjestyshäir­iöi­den reitille.

 110. Janne K: Eikä Otaniemessä ole käsit­tääk­seni koskaan ollut teknil­listä yliopis­toa, korkeak­oulu kyl­lä. Jot­tei menisi ihan saivarteluk­si niin siel­lä Otaniemessä asuu paljon muitakin kuin tekni­ikan opiske­li­joi­ta ja ole­tan, että Tam­pereen ja Lappeen­ran­nan tekn. yliopis­to­jen yliop­pi­laskun­nis­sa vihreil­lä on Aal­to-yliopis­toa selvästi pienem­pi edus­tus (yritin tark­istaa netistä mut­ta luovutin viiden min­uutin kohdal­la). Vihrei­den huuhaaosas­to karkot­taa ennakkolu­u­lois­sani dip­painssiäänestäjät varsin tehokkaasti, mut­ta ole­tuk­seni saa kyl­lä osoit­taa vääräk­si, kun ei min­ul­la sille mitään todis­tei­ta tähän hätään ole.

  Se onkin merkil­listä, että dip­painssi sanoo ei viher­hu­uhaalle, mut­ta kyl­lä raa­mat­ulle. Tai muille pyhille kir­joille opetuksineen.

 111. OlliS: Mut­ta tässä ei olekaan kyse riskeistä vaan loukkauk­ses­ta ja miten siihen vastataan.
  Jos läp­säisen sin­ua naa­malle tai potkaisen hel­lästi pohkeelle, alatko lien­nyt­telemään, että eihän tämä mitään, tulee­han itsekin aina kol­hit­tua varpai­ta ja kyynär­päitä kodin kalusteisiin?
  Etpä tietenkään, kyseessä on aivan eri asia. Lib­er­aalille ter­ror­is­min voit­ta­mi­nen tarkoit­taa sitä, että kanssakansalais­ten jään­teet huuh­do­taan pois kadul­ta ja päästään itse jatka­maan nor­maalia elämää. Näin lib­er­aali kaupun­ki osoit­taa “yhteisöl­lisyyt­tään”.

  Lib­er­al­isti­nen tais­telu ter­ror­is­mia vas­taan ei toi­mi noin. Lib­er­al­is­mis­sa yksilöt vas­taa­vat teois­taan, ei kollek­ti­iv­it. Lib­er­al­is­mis­sa vas­takkainaset­telu­jen teräviä kul­mia keskustel­laan ja neu­votel­laan pyöreäm­mik­si, ei öyhötetä entistä terävämmiksi.

  (Lib­er­aali maail­mankat­so­mushan ei tarkoi­ta suomeen kielessä vasem­mis­to­laista maail­mankat­so­mus­ta vaan melkein­pä sen vas­tako­htaa: koroste­taan yksilöä ja hänen oikeuk­si­aan, oikeusval­tio­ta sekä vapaa­ta ajatustenvaihtoa.)

 112. R.Silfverberg: Suomes­sa maa­han­muut­ta­jien asi­at ovat kohta­laisen hyvin mon­een muuhun Euroopan maa­han verrattuna.
  Ainakin Espoon lähiöis­sä maa­han­muut­ta­jat kulke­vat melko kalli­in oloi­sis­sa vaat­teis­sa, ajel­e­vat melko uusil­la autoil­la, osta­vat kaupoista saman­laisia tuot­teu­ta kuin keskilu­okkaiset suo­ma­laiset, ja asu­vat nykyaikai­sis­sa asun­nois­sa. Sik­si ei ole odotet­tavis­sa ter­rori-isku­ja tai mel­lakoi­ta hei­dän suunnal­ta. Suurem­pi vaara on joutua syr­jäytet­ty­jen ja päi­hteitä enem­män kuin kansalais­lu­ot­ta­mus edel­lyt­täisi, kulut­tavien kan­ta­suo­ma­lais­ten aiheut­tamien järjestyshäir­iöi­den reitille.

  Islamisti­nen ter­ror­is­mi sik­iää ulkop­uolisu­u­den tun­teesta siinä kult­tuuris­sa, jos­sa elää — ja uuden yhteisöl­lisyy­den ja itse­tun­non löytämis­es­tä “omas­ta” uskon­nos­ta ja kult­tuurista. Tästähän on tehty kyselytutkimuksia. 

  Tosin syitä on var­masti muitakin. Eivät kaik­ki halua tap­paa lap­sia tai koe las­ten tap­pamista oikeutetuk­si (kuten Tukhol­mas­sa) vaik­ka kuin­ka tun­tisi itsen­sä syri­ji­tyk­si maas­sa jos­sa asuu. Lisäk­si täy­tyy olla kai psykopaat­ti tai täysin jihadis­tisen aivope­un pauloissa. 

  Puheet maa­han­muut­tjien korkeas­ta elin­ta­sos­ta Suomes­sa taita­vat olla sarkas­mia. Mut­ta vaik­ka eivät olisi, sil­lä asial­la on siis vain vähän tekemistä ter­ror­is­min kanssa.

 113. Osmo Soin­in­vaara:
  Nyt kuitenkin puhut­ti­in siitä, että jos tässä maas­sa on tarvet­ta sub­ven­toi­da ydin­voiman tuot­tamista verovaroin, onko yksit­täi­nen kun­ta oikea yksikkö tuke­maan sitä, vai pitäisikö velvoit­teen kuu­lua valtiolle.

  Jos tuos­ta oli Ville Niin­istön ehdo­tuk­ses­sa oikeasti kyse, olisi var­masti voin­ut muo­toil­la ulosan­tinsa paljon paljon selvem­min. Kun näin ei tehnyt, ja viit­tasi vain mah­dol­lisu­u­teen tor­pa­ta koko Fen­novoima moinen moti­ivi kovasti epäilyttää.

 114. OS: Moni urbaani lib­er­aali äänestikin Jan Vapaavuor­ta – ja sai val­tu­us­toon kaiken maail­man homo­jen vastustajia.

  OS: Hesari on käynyt läpi valit­tu­jen vaa­likonev­as­tauk­set. Tieto on sieltä. Kysymyk­senä oli homo­jen ja les­bo­jen oikeus adoptoida. 

  Homo­jen vas­tus­t­a­mi­nen on eri asia kuin homo­jen adop­tio-oikeu­den vastustaminen. 

  Esimerkik­si alle 25-vuo­ti­aat eivät saa adop­toi­da, mut­ta ei se tarkoi­ta, että tämän asian kan­nat­ta­jat oli­si­vat kaiken maail­man alle 25-vuo­ti­aiden vastustajia.

 115. jfo:
  Täy­delli­nen sum­maus. Oma poli­it­ti­nen dream teami­ni käsit­täisi nimeno­maan Suvi-Anne Siimek­sen, Juhana Var­ti­aisen, Mikael Jungner­in ja blo­gin kir­joit­ta­jan eli Soin­in­vaaran kaltaisia urbaane­ja liberaaleja. 

  Ter­ve­htisin ilol­la kehi­tys­tä, jos­sa kaikkien puoluei­den vasem­mis­tolib­er­aalit liit­ty­i­sivät yhteen. Luon­nol­lisin viiteryh­mä tälle yhteen­li­it­tymälle olisi var­maankin Vihreä liit­to, sil­lä uuden puolueen rek­isteröimi­nen ja toimin­nan aloit­ta­mi­nen lie­nee aina sotkuista puuhaa ja Lib­er­aalipuolueen nimi on jo päässyt ryvet­tymään lib­er­taarien käsissä.

 116. Ris­to Pakaste:

  Joukkue on hieno, mut­ta yksi suun­ta muu­tos on vält­tämätön. Puolueen tulee hyväksyä ydin­voima. Se on vält­tämätön jos ilmas­ton­muu­tos halu­taan saa­da hallintaan.

 117. OlliS: Täysin samaa mieltä. Mut­ta tässä ei olekaan kyse riskeistä vaan loukkauk­ses­ta ja miten siihen vastataan.

  Täh? Riskeistähän tässä koko ajan puhut­ti­in. Nim­imerk­ki vk:n mielestä suurin uhka julk­isil­la paikoil­la liikkues­sa on ter­ror­is­mi. Pidän tuo­ta melkoise­na ylireagointi­na, kos­ka todel­lisu­udessa se on listal­la about sijal­la 27. Mis­tään “loukkauk­ses­ta ja miten siihen vas­tataan” ei kukaan puhunut mitään.

  OlliS:Jos läp­säisen sin­ua naa­malle tai potkaisen hel­lästi pohkeelle, alatko lien­nyt­telemään, että eihän tämä mitään, tulee­han itsekin aina kol­hit­tua varpai­ta ja kyynär­päitä kodin kalusteisiin?

  Jos läp­säi­sisit min­ua naa­malle, minä läp­säi­sisin takaisin ja jatkaisin sen jäl­keen elämääni ihan kuten ennenkin. En alka­isi esimerkik­si vält­tämään julk­isil­la paikoil­la liikku­mista sen takia.

  OlliS:Etpä tietenkään, kyseessä on aivan eri asia. Lib­er­aalille ter­ror­is­min voit­ta­mi­nen tarkoit­taa sitä, että kanssakansalais­ten jään­teet huuh­do­taan pois kadul­ta ja päästään itse jatka­maan nor­maalia elämää. Näin lib­er­aali kaupun­ki osoit­taa “yhteisöl­lisyyt­tään”.

  Sepäs mie­lenki­in­toista. Olen aina pitänyt ns. lib­er­aale­ja ihme pelleinä, mut­ta tuon ana­lyysin perus­teel­la ne ovatkin varsin hyvää porukkaa.

 118. OlliS: Täysin samaa mieltä. Mut­ta tässä ei olekaan kyse riskeistä vaan loukkauk­ses­ta ja miten siihen vastataan.

  Jos läp­säisen sin­ua naa­malle tai potkaisen hel­lästi pohkeelle, alatko lien­nyt­telemään, että eihän tämä mitään, tulee­han itsekin aina kol­hit­tua varpai­ta ja kyynär­päitä kodin kalusteisiin?

  Etpä tietenkään, kyseessä on aivan eri asia. Lib­er­aalille ter­ror­is­min voit­ta­mi­nen tarkoit­taa sitä, että kanssakansalais­ten jään­teet huuh­do­taan pois kadul­ta ja päästään itse jatka­maan nor­maalia elämää. Näin lib­er­aali kaupun­ki osoit­taa “yhteisöl­lisyyt­tään”.

  Jos on kak­si osa­puol­ta, joil­la on kyky ja halu vas­ta­ta, kierre ei koskaan katkea.

  Oikeusval­tios­sa rikok­sen tek­i­jää ran­gais­taan, mut­ta jos tek­i­jöitä on yksi ja uhre­ja paljon oikeusval­tios­sa ei voi­da ran­gaista mui­ta kuin syyllisiä. 

  Sen sijaan voidaan ottaa kollek­ti­ivi­nen vas­tuu ennal­taehkäisys­tä, mikä kat­taa koulu­tuk­sen, sosi­aal­i­tur­van, sekä maa­han­muu­ton rajoit­tamisen, tiedustelun ja poli­isin tehtäväalu­ueet muun muassa.

  Jos palataan vuo­teen 2001 sil­loin syn­tyi aja­tus sodas­ta ter­ror­is­mia vas­taan. On esitet­ty aja­tus, että pehmeän voiman käyt­tö olisi tor­junut uhkaa parem­min tai ainakin mak­sanut vähemmän.

 119. Osmo Soin­in­vaara:
  GL
  Jos sin­un tyylil­läsi arvioisi muitakin puoluei­ta niin synkältä näyt­tää. Voin luetel­la joukon aivan kahjo­ja demare­i­ta, kokoomus­laisia, kepu­laisia tai vasemmistoliittolaisia.

  Eikö se nyt ole ihan ilmi­selvä asia, että jokaises­sa puolueessa on varsin näkyvil­lä paikoil­la jotakuinkin kahjoja?

  Vaik­ka olen muu­tamis­sa viimeisim­mis­sä vaaleis­sa äänestänyt pääosin vihre­itä, min­ua ihan oikeasti häir­it­see se, että Vihreät keskit­tyvät usein suurel­la tar­mol­la melko vähäpätöisi­in asioi­hin ja vielä niin, että vain yksi kan­ta on hyväksyt­ty ja pienistäkään myön­ny­tyk­sistä ei olla halukkai­ta keskustelemaan.

  Ydin­voima on yksi näistä, toinen oli tasa-arvoinen avi­o­li­it­to­la­ki. Min­ua ainakin ahdisti se suvait­se­mat­to­muus, jota näin työ­paikan kahvipöy­dässä, jos­sa vihreik­si itsen­sä määrit­televät ihmiset osoit­ti­vat. Muis­te­len, että joku ehdot­ti jotain sel­l­aista, että tehdään rek­isteröidys­tä parisuh­teesta sisäl­lön puoles­ta ident­ti­nen avi­o­li­it­to­lain kanssa, mut­ta säi­lytetään kon­ser­vati­ivien mielik­si avi­o­li­it­to­la­ki ennal­laan Ymmärtääk­seni siis hän ehdot­ti sanan avi­o­li­it­to varaamista vain miehen ja naisen väliselle suh­teelle. En tiedä, mitä hän oikeasti tarkoit­ti, sil­lä yllä­tyk­sek­seni tuos­ta ei seu­ran­nut tavanomainen keskustelu, jos­sa perustel­laan oma mielipi­de. Seu­rauk­se­na oli use­an henkilön kiivas­sanainen täystyr­mäys, joka antoi ymmärtää, että edes tuol­laisen ehdot­ta­mi­nen tarkoit­ti sitä, että ihmi­nen on patakon­ser­vati­ivi­ra­sisti, joka äänestää per­su. Ko. ehdo­tuk­sen tehnyt henkilö on kuitenkin tietääk­seni varsin lib­er­aali ja sivistynyt ihmi­nen, joka halusi pohtia mah­dol­lista kom­pro­mis­sia, jol­la saavutet­taisi­in tärkeim­mät tavoit­teet ja toisaal­ta lep­yteltäisi­in niitä, joille tasa-arvoinen avi­o­li­it­to­la­ki oli todel­la vaikea pala. Kahvipöy­dän vihrei­den mielestä minkään­laisia myön­ny­tyk­siä ei tarvitse tehdä.

  Yksi tut­tu oli ker­tonut, että oli vähäl­lä siir­tyä vas­tus­ta­maan tasa-arvoista avi­o­li­it­to­lakia, kos­ka sen kan­nat­ta­jat oli­vat niin suvait­se­mat­to­mia ja suo­raan loukka­si­vat toista mieltä ole­via. Tuon kahvipöytä“keskustelun” jäl­keen kukaan ei enää ottanut asi­aa puheek­si ja ymmärsin tut­ta­vani ker­toman parem­min. Ei ole hyvä, että asioista ei voi­da keskustel­la. Vastapuolen fanaatikko­jen kanssa keskustelu on var­masti vaikeaa, mut­ta tässä tapauk­ses­sa solvausten kohteek­si jou­tui liki­main samaa mieltä ole­va ihmi­nen. Sitä oli aika raskas­ta seurata.

  Vas­taavaa näkee liian usein joko vihrei­den poli­itikko­jen tai ylipäätään vihrei­den liepeil­lä toimivien jär­jestö­jen edustajilta.

 120. O‑Ou-: Täh? Riskeistähän tässä koko ajan puhut­ti­in. Nim­imerk­ki vk:n mielestä suurin uhka julk­isil­la paikoil­la liikkues­sa on ter­ror­is­mi. Pidän tuo­ta melkoise­na ylireagointi­na, kos­ka todel­lisu­udessa se on listal­la about sijal­la 27. Mis­tään “loukkauk­ses­ta ja miten siihen vas­tataan” ei kukaan puhunut mitään. 

  Oou. En ole kir­joit­tanut mitään julk­isil­la paikoil­la liikku­mis­es­ta, suurim­mas­ta uhas­ta tai riskeistä. Help­po tark­istaa kun kelaat ylöspäin. Pyy­dän, että et lai­ta sano­ja tois­t­en suuhun. 

  Keskustelun aiheena on siis urbaani lib­er­al­is­mi. Olen esit­tänyt väit­teen, että euroop­palaisel­la lib­er­al­is­mil­la on selkeä yhteys ter­rosris­min yleistymiseen Euroopas­sa ja että lib­er­al­is­tit ovat nai­ivis­sa hyväuskoisu­udessaan olleet kohtalokkaan väärässä. Eli että lib­er­al­is­mil­la ja ter­ror­is­mil­la on syy-yhteys. Ja että ter­ror­is­tit nimeno­maan hyökkäävät lib­er­al­is­mia vas­taan, jol­loin kai loogista olisi että nimeno­maan lib­er­al­is­tit oli­si­vat eniten huolis­saan ter­ror­is­mista. Ja jollei ter­ror­is­mia saa­da kitket­tyä ei lib­er­al­is­mil­la ole tulevaisuutta.

  Toivon, että joku perustel­lusti kumoaa nämä väit­teet ja mikä parem­paa esit­tää ratkaisu­ja, vaik­ka raak­ilei­ta ter­ror­is­min kitkemiselle Euroopas­ta. Mon­tako rekkaa vielä tarvi­taan ennen kuin tosi­asi­at tunnustetaan?

  Asia liit­tyy Suomes­sa mm. ajanko­htaiseen, tulos­sa ole­vaan valvontalakiin.

  1. Tosi komee­ta. Kun ter­ror­is­tit hyökkäävät län­si­maisia arvo­ja vas­taan, tulee Euroopas­sa luop­ua län­si­mai­sista arvoista.
   Viime aikoina Suomes­sa ain­oat ter­ror­is­tiset hyökkäyk­set ovat tehneet polt­top­ul­lois­sa pako­laiskeskuk­si­in hyökän­neet ja ohikulk­i­joi­ta kuo­li­aak­si potkineet.

 121. Osmo Soin­in­vaara:
  Se, että en mielel­läni kir­joi­ta maa­han­muu­tos­ta ja avaa aihet­ta keskustelu­un johtuu siitä, että alan kiihkoil­i­joil­ta puut­tuu täysin kyky pukea argu­ment­tin­sa sivistyneeseen muo­toon. Tämän blo­gin pitämi­nen on min­ulle har­ras­tus enkä halua har­ras­taa likaviemäris­sä kylpemistä. Sik­si on parem­pi, että kyseinen keskustelu käy­dään hom­mafoo­ru­mis­sa jos­sa se ei häir­itse mui­ta. Käyn kyl­lä keskustelu maa­han­muu­tos­ta, mut­ta sul­je­tu­il­la sivuilla.

  Tämä on erit­täin suuri puute. Ymmär­rän sinän­sä, ettet halua/jaksa yrit­tää kyseistä avaus­ta, kos­ka moderoin­ti vaatisi erit­täin paljon työtä. 

  Mielestäni sin­un kaltaisel­la aidosti älykkääl­lä poli­itikol­la olisi yhteiskun­nalli­nen velvol­lisu­us käy­dä maa­han­muut­tokeskustelua julkises­ti, kos­ka muuten asi­at joko vai­etaan tai niistä öyhötetään (molem­mat osa­puo­let tekevät kumpaakin). Maa­han­muu­tos­ta keskusteltaes­sa puhutaan ensisi­jaiseti pako­lai­sista ja “pako­lai­sista”, jot­ka voivat aiheut­taa merkit­täviä poten­ti­aal­isia yhteiskun­nal­lisia ongelmia ja merkit­täviä kus­tan­nuk­sia. Poli­itikko­jen halut­to­muus käsitel­lä julkises­ti näitä ongelmia voi luo­da sig­naali­vaiku­tuk­sen, ettei hei­dän mah­dol­lisi­na ongelmi­naan kokemia asioi­ta ote­ta halu­ta huomioi­da, jol­loin luot­ta­mus val­lan kolmi­jaon toimivu­u­teen voi kär­siä. Kuitenkin nämäkin yhteiskun­nal­liset jän­nit­teet pitää pystyä käymään läpi ja ratkaisemaan.

  Ja ei… Suomes­sa ei tun­nu ole­van juurikaan älykkäitä poli­itikko­ja. On paljon rikkivi­i­sai­ta ja paljon paper­il­la älykkäitä, mut­ta asi­akysymyk­sistä keskusteltaes­sa nämä ihmiset menevät monas­ti tun­nemood­ille, jol­loin jär­ki sam­muu täysin.

 122. Muis­te­len, että joku ehdot­ti jotain sel­l­aista, että tehdään rek­isteröidys­tä parisuh­teesta sisäl­lön puoles­ta ident­ti­nen avi­o­li­it­to­lain kanssa, mut­ta säi­lytetään kon­ser­vati­ivien mielik­si avi­o­li­it­to­la­ki ennal­laan Ymmärtääk­seni siis hän ehdot­ti sanan avi­o­li­it­to varaamista vain miehen ja naisen väliselle suhteelle.

  mah­dol­lista kom­pro­mis­sia, jol­la saavutet­taisi­in tärkeim­mät tavoit­teet ja toisaal­ta lep­yteltäisi­in niitä, joille tasa-arvoinen avi­o­li­it­to­la­ki oli todel­la vaikea pala. 

  Jos tavoit­teena on tasa-arvo, niin sil­loin avi­o­li­it­toa pitää kut­sua avi­o­li­itok­si. huom. sana “arvo”.

  Kään­täen: ehdotan, että sääde­tään “espoolainen parisuhde­la­ki” joka kos­kee espoolais­ten rek­isteröitäviä parisuhtei­ta. Pitää tehdä kom­pro­mis­si kos­ka espoolais­ten parisuhtei­den kut­sum­i­nen avi­o­li­itok­si voi louka­ta helsinkiläisiä. Eihän tässä mitään tasa-arvo ‑ongel­maa ole kos­ka lain sisältö on muuten sama. Tehdään saman tien myös “mamu­jen parisuhde­la­ki” jot­ta tietyt tahot eivät loukkaannu.

  Palatak­seni aiheeseen. Jos tulee täl­laisia ehdo­tuk­sia, niin mon­et tajua­vat heti tun­neta­sol­la että ehdo­tus ansait­see täystyr­mäyk­sen. Pitäisi kuitenkin taju­ta myös, että ehdot­ta­ja ei luul­tavasti ilkeyt­tään ole keksinyt ideaansa. Esim. tässä tapauk­ses­sa syynä voi olla vah­va halu löytää kom­pro­mis­si ja sov­in­to joka johtaa myön­ny­tys­ten tekemiseen.

  1. Kai ain­oa loogi­nen peruste sitä vas­taan, että eri­laisil­la avi­o­li­itoil­la on eri­lainen nimi on se, että työhöno­to­ssa tiede­tään, ketä val­i­taan. Juuri sik­si pitäisi olla sama nimi.

 123. Osmo Soin­in­vaara:
  Nyt kuitenkin puhut­ti­in siitä, että jos tässä maas­sa on tarvet­ta sub­ven­toi­da ydin­voiman tuot­tamista verovaroin, onko yksit­täi­nen kun­ta oikea yksikkö tuke­maan sitä, vai pitäisikö velvoit­teen kuu­lua valtiolle.

  Entäs ne Hiili­va­paa kaupun­ki X ‑kam­pan­jat, jois­sa halu­taan että kaupun­git käytän­nössä investoi­vat bio­mas­saa polt­tavi­in laitok­si­in? Kai niitäkin tuol­la logi­ikalla pitäisi julkises­ti vas­tus­taa? Ikävä fiilis tulee yhä kaksoisstandardista.

 124. Osmo Soin­in­vaara:
  Tosi komee­ta. Kun ter­ror­is­tit hyökkäävät län­si­maisia arvo­ja vas­taan, tulee Euroopas­sa luop­ua län­si­mai­sista arvoista.
  Viime aikoina Suomes­sa ain­oat ter­ror­is­tiset hyökkäyk­set ovat tehneet polt­top­ul­lois­sa pako­laiskeskuk­si­in hyökän­neet ja ohikulk­i­joi­ta kuo­li­aak­si potkineet.

  Täl­laista vas­taus­ta odot­telinkin, eli huomion kään­tämistä koti­mais­ten ääliöi­den toim­intaan. Tämä on se nor­maali­vas­taus. Toinen on asian vähät­te­ly ver­taile­mal­la liiken­nekuolemi­in tmv. 

  En ole huo­man­nut, että kukaan olisi esit­tämässä län­si­mai­sista arvoista luop­umista, en ainakaan minä. Olen kaivan­nut tosi­a­soiden tun­nus­tamista ja ratkaisue­hdo­tuk­sia. Esim. vapaan liikku­vu­u­den ja rajatarkas­tusten osalta asia ei ole joko tai mus­tavalkoinen. Vaikka­pa Ruotsin tai Tan­skan täl­lä het­kel­lä har­joit­ta­ma toim­inta rajoil­laan ei kai tarkoi­ta län­si­mai­sista arvoista luop­umista? Län­si­maiset arvot oli­vat voimis­saan ennen Shen­geniäkin, vai oliko Euroop­pa sil­loin jokin taka­pa­ju­lan impivaara?

  mjo­ki: Tämä on erit­täin suuri puute. Ymmär­rän sinän­sä, ettet halua/jaksa yrit­tää kyseistä avaus­ta, kos­ka moderoin­ti vaatisi erit­täin paljon työtä. 

  Mielestäni sin­un kaltaisel­la aidosti älykkääl­lä poli­itikol­la olisi yhteiskun­nalli­nen velvol­lisu­us käy­dä maa­han­muut­tokeskustelua julkises­ti, kos­ka muuten asi­at joko vai­etaan tai niistä öyhötetään (molem­mat osa­puo­let tekevät kumpaakin). Maa­han­muu­tos­ta keskusteltaes­sa puhutaan ensisi­jaiseti pako­lai­sista ja “pako­lai­sista”, jot­ka voivat aiheut­taa merkit­täviä poten­ti­aal­isia yhteiskun­nal­lisia ongelmia ja merkit­täviä kus­tan­nuk­sia. Poli­itikko­jen halut­to­muus käsitel­lä julkises­ti näitä ongelmia voi luo­da sig­naali­vaiku­tuk­sen, ettei hei­dän mah­dol­lisi­na ongelmi­naan kokemia asioi­ta ote­ta halu­ta huomioi­da, jol­loin luot­ta­mus val­lan kolmi­jaon toimivu­u­teen voi kär­siä. Kuitenkin nämäkin yhteiskun­nal­liset jän­nit­teet pitää pystyä käymään läpi ja ratkaisemaan.

  Ja ei… Suomes­sa ei tun­nu ole­van juurikaan älykkäitä poli­itikko­ja. On paljon rikkivi­i­sai­ta ja paljon paper­il­la älykkäitä, mut­ta asi­akysymyk­sistä keskusteltaes­sa nämä ihmiset menevät monas­ti tun­nemood­ille, jol­loin jär­ki sam­muu täysin.

  Komp­paan mjokea. Ilmeis­es­ti tarvi­taan vielä usei­ta rekko­ja ennen kuin ongel­maan etsitään ratkaisu­ja tai että edes keskustelua asi­as­ta voisi järkevästi käydä.

  1. Mik­si ei saisi puhua koti­mai­sis­takin ääliöistä, eikä vain ulko­mai­sista ääliöistä. Ter­ror­is­tit ovat enim­mäk­seen ääliöitä.

 125. Osmo Soin­in­vaara:
  Kai ain­oa loogi­nen peruste sitä vas­taan, että eri­laisil­la avi­o­li­itoil­la on eri­lainen nimi on se, että työhöno­to­ssa tiede­tään, ketä val­i­taan. Juuri sik­si pitäisi olla sama nimi. 

  Tämä työhöno­to­ssa sal­lit­tu­jen kysymys­ten nor­mit­ta­mi­nen on hie­man han­kala asia. On oikein, ettei ihmisiä saa syr­jiä sukupuolen, maail­mankat­so­muk­sen jne. mukaan. Nyt asia on ratkaistu niin, että työ­nan­ta­jan saamia tieto­ja työn­hak­i­jas­ta on rajoitet­tu. Jotkut kiel­lety­istä asioista tosin käyvät hel­posti ilmi haas­tat­te­lu­ti­lanteessa ja työhis­to­ri­as­ta voi päätel­lä asioi­ta. Jos kokee tulleen­sa syr­ji­tyk­si, voi viedä asian oikeu­teen. Oikeus sit­ten arvioi, onko kokon­ais­val­tais­es­ti tehty oikea päätös vai ei. Ja kuitenkin todel­lisu­udessa nimel­listä pätevyyt­tä tärkeäm­pää ovat usein sosi­aaliset omi­naisu­udet eli miten hyvin tulee työkave­r­ien kanssa toimeen.

 126. Osmo Soin­in­vaara:
  Viime aikoina Suomes­sa ain­oat ter­ror­is­tiset hyökkäyk­set ovat tehneet polt­top­ul­lois­sa pako­laiskeskuk­si­in hyökän­neet ja ohikulk­i­joi­ta kuo­li­aak­si potkineet. 

  Ketkä/mikä on potk­in­ut ohikulk­i­joi­ta kuo­li­aak­si? Täl­lais­es­ta ter­rori-iskus­ta en ole kuul­lutkaan, vaik­ka medi­aa seu­raan paljon.

 127. vk: Keskustelun aiheena on siis urbaani lib­er­al­is­mi. Olen esit­tänyt väit­teen, että euroop­palaisel­la lib­er­al­is­mil­la on selkeä yhteys ter­rosris­min yleistymiseen Euroopas­sa ja että lib­er­al­is­tit ovat nai­ivis­sa hyväuskoisu­udessaan olleet kohtalokkaan väärässä. Eli että lib­er­al­is­mil­la ja ter­ror­is­mil­la on syy-yhteys. 

  Kun kat­so­taan isoa kuvaa, niin nimeno­maan lib­er­al­is­min voit­toku­lun mukana ter­ror­is­min takia kuollei­den euroop­palais­ten lukumäärä on romahtanut. 

  Esimerkik­si ver­rataan viimeistä 10 vuot­ta ja 1970-lukua: huo­mataan että 70-luvun vähiten uhre­ja vaati­neena vuon­na kuoli enem­män ihmisiä kuin vuosi­na 2007 2008 2009 2010 2012 203 ja 2014 yhteensä!! 

  Ter­ror­is­min huip­pu­vuon­na 1988 kuoli vuodessa yhtä paljon ihmisiä kuin viimeisen 10 vuo­den aikana yhteensä ! 

  http://www.datagraver.com/case/people-killed-by-terrorism-per-year-in-western-europe-1970–2015

  Onko täl­lä fak­tal­la, että ter­ror­is­mi on rom­ah­tanut Euroopas­sa samaan aikaan kun lib­er­al­is­mi on voit­tanut, vaiku­tus­ta tulk­in­taasi siihen että lib­er­al­is­mi on aiheut­tanut terrorismia?

 128. Onko Suo­mi muuten ain­oa maa maail­mas­sa, mis­sä lib­er­al­is­min nimessä miehet pakote­taan tyk­in­ruoak­si ilman kor­vaus­ta armei­jaan, mut­ta jos­sa on tasa-arvoinen avioliittolaki?

 129. vk: Ilmeis­es­ti tarvi­taan vielä usei­ta rekko­ja ennen kuin ongel­maan etsitään ratkaisu­ja tai että edes keskustelua asi­as­ta voisi järkevästi käydä.

  Niin, kun joku ajaa tila-autol­la mopoau­tol­lisen nuo­ria tahal­laan kuo­li­aak­si, mil­lainen ratkaisu tulisi tehdä?

 130. Tämä (islami­laisen) ter­ror­is­min pitämi­nen asiana, johon pitäisi suh­tau­tua jol­lakin taval­la merkit­tävänä riskinä tur­val­lisu­udelle on kyl­lä itsessään aika mie­lenki­in­toinen ilmiö. On aika vaikea löytää asioi­ta, jot­ka oli­si­vat objek­ti­ivis­es­ti tarkastel­tuna pienem­piä (mut­ta kuitenkin todel­lisia) riske­jä ihmis­ten tur­val­lisu­udelle kuin ter­ror­is­mi nykypäivän pohjo­is­maises­sa yhteiskun­nas­sa. Vaikka­pa sala­man­iskut ovat merkit­tävästi suurem­pi uhka ihmis­ten terveydelle. 

  Todel­li­nen ter­ror­is­min aiheut­ta­ma uhka taitaakin olla autoritääris­ten piirtei­den nousu län­si­maiseen yhteiskun­taan. Pitkähkö artikke­li, mut­ta hyvinkin lukemisen arvoinen:

  http://www.vox.com/2016/3/1/11127424/trump-authoritarianism

 131. vk: Vaikka­pa Ruotsin tai Tan­skan täl­lä het­kel­lä har­joit­ta­ma toim­inta rajoil­laan ei kai tarkoi­ta län­si­mai­sista arvoista luopumista? 

  Ennen kaikkea se on kiu­san­tekoa työmatkalaisille.

 132. Sylt­ty: Kun kat­so­taan isoa kuvaa, niin nimeno­maan lib­er­al­is­min voit­toku­lun mukana ter­ror­is­min takia kuollei­den euroop­palais­ten lukumäärä on romahtanut. 

  Onko täl­lä fak­tal­la, että ter­ror­is­mi on rom­ah­tanut Euroopas­sa samaan aikaan kun lib­er­al­is­mi on voit­tanut, vaiku­tus­ta tulk­in­taasi siihen että lib­er­al­is­mi on aiheut­tanut terrorismia?

  Ei ole.

  On todel­la hienoa, että 70- ja 80-luku­jen ter­ror­isti­nen väki­val­ta saati­in nujer­ret­tua. Se oli pitkälti kotop­eräistä. IRA, ETA, RAF, Punainen Prikaati ym. nujer­ret­ti­in poli­isivoimin, eri­tyis­es­ti sen han­kkimien ilmi­anta­jien avul­la ja myös poli­it­tisin neu­vot­teluin, mut­ta lib­er­al­is­mil­la ei tai­da olla ansioi­ta asi­as­sa. Poli­isin akti­ivi­nen toim­inta laa­join toim­intaval­tuuksin ei tai­da olla keskeisiä lib­er­aalien arvoja? 

  En kuitenkaan menisi tämän enem­pää kaivele­maan van­ho­ja vaan keskit­ty­isin nyky­on­gelmi­in. Yksi ajanko­htainen esimerk­ki. Aika mon­et lib­er­al­is­tit Suomes­sa vas­tus­ta­vat tulos­sa ole­vaa valvon­ta­lakia yksilön­va­pauk­sia rajoit­ta­vana. Valvon­ta­lain keskeisenä tarkoituk­se­na olisi antaa poli­isille ja muille vira­nomaisille parem­pia keino­ja vaikka­pa poten­ti­aal­is­ten ter­ror­istien viestili­iken­teen seu­raamiseen. Eli eivätkö lib­er­al­is­tit halua helpot­taa aiem­minkin hyviä tulok­sia saavut­tanei­den poli­isivoimien työtä ter­ror­is­min vas­taises­sa taistelussa.

  Eli pitävätkö lib­er­al­is­tit mielu­um­min kiin­ni yksilön­va­pauk­sista viestili­iken­teen valvon­nas­sa ja sietävät sit­ten ter­ror­istien isku­ja? Kuin­ka kallis hin­ta (mon­tako uhria) ollaan valmi­ita maksamaan?

 133. Osmo Soin­in­vaara:
  Ihan kuin joku olisi potk­in­ut ase­ma-auki­ol­la ohikulk­i­jan niin, että tämä kuoli muu­ta­ma päivä sen jälkeen. 

  Yhtään uus­nat­si, väki­val­tat­a­parikolli­nen Eppu Tor­ni­aisen absolu­ut­tisen törkeää tekoa puo­lus­telemat­ta. Tuo ei tapaus ei täytä ihan täytä ohikulk­i­ja kriteeriä.

  Tässä tapauk­ses­sa uhri Jimi Kart­tunen haas­toi riitaa ja oli myös rap­pi­ol­la ole­va narko­maani sekakäyt­täjä ja väki­val­tarikolli­nen, myös poli­isin van­ha tut­tu, jol­la aikaisem­pia tuomio­ta riitti.

  Tapaus on kuu­luu minus­ta lähin­nä sar­jaan kak­si laita­puolen kulk­i­jaa riitaan­tuu ja toinen kuolee. Samaa tapah­tui 80-luvun nakkikioski­jonos­sa aivan liian usein ja kah­den väki­val­tarikol­lisen kohtaami­nen on Suo­ma­laisen henkirikol­lisu­u­den arkkityyppi.

 134. GOLAJTTI:
  Onko Suo­mi muuten ain­oa maa maail­mas­sa, mis­sä lib­er­al­is­min nimessä miehet pakote­taan tyk­in­ruoak­si ilman kor­vaus­ta armei­jaan, mut­ta jos­sa on tasa-arvoinen avioliittolaki?

  Itä­val­las­sa on yhtä huono tilanne

 135. Mat­ti H: Jos tavoit­teena on tasa-arvo, niin sil­loin avi­o­li­it­toa pitää kut­sua avi­o­li­itok­si. huom. sana “arvo”.

  Kään­täen: ehdotan, että sääde­tään “espoolainen parisuhde­la­ki” joka kos­kee espoolais­ten rek­isteröitäviä parisuhtei­ta. Pitää tehdä kom­pro­mis­si kos­ka espoolais­ten­parisuhtei­den kut­sum­i­nen avi­o­li­itok­si voi louka­ta helsinkiläisiä. Eihän tässä mitään tasa-arvo ‑ongel­maa ole kos­ka lain sisältö on muuten sama. Tehdään saman tien myös “mamu­jen parisuhde­la­ki” jot­ta tietyt tahot eivät loukkaannu.

  Palatak­seni aiheeseen. Jos tulee täl­laisia ehdo­tuk­sia, niin mon­et tajua­vat heti tun­neta­sol­la että ehdo­tus ansait­see täystyr­mäyk­sen. Pitäisi kuitenkin taju­ta myös, että ehdot­ta­ja ei luul­tavasti ilkeyt­tään ole keksinyt ideaansa. Esim. tässä tapauk­ses­sa syynä voi olla vah­va halu löytää kom­pro­mis­si ja sov­in­to joka johtaa myön­ny­tys­ten tekemiseen.

  Jos kuvaa­mas­sani kahvipöytäkeskustelus­sa olisi kysyjälle perustel­tu asial­lis­es­ti, mik­si ehdo­tus on huono sen sijaan, että ruvet­ti­in suo­raan solvaa­maan, olisi lain kan­nat­ta­jista jäänyt kaikille parem­pi kuva. Reak­tion kiivau­den takia esimerkik­si minä en halun­nut osal­lis­tua keskustelu­un, vaik­ka minä pidän väit­telystä ja saatan pelkästä väit­te­lyn ilosta puo­lus­taa vas­tus­ta­maani kan­taa (toki vain tutus­sa seuras­sa), kos­ka se sel­ven­tää omi­akin ajatuksiani.

  Mitä tahansa ei tietenkään tarvitse suvai­ta, mut­ta asial­lis­es­ti toimi­vaa vas­tus­ta­jaa pitää minus­ta kohdel­la asial­lis­es­ti. Voin jotenkin ymmärtää, että huonos­ti koulutet­tu ei siihen aina kykene, mut­ta olen kuvitel­lut, että Vihrei­den kan­nat­ta­jat ovat koulutet­tu­ja ja ainakin jotenkuten sivistyneitä ihmisiä. Tuos­sa kahvipöy­dässä kaik­ki oli­vat korkeak­oulutet­tu­ja ja jotkut tohtor­e­i­ta. Sik­si reak­tion kiivaus yllät­ti ja hämmensi.

 136. R.Silfverberg: Suomes­sa maa­han­muut­ta­jien asi­at ovat kohta­laisen hyvin mon­een muuhun Euroopan maa­han verrattuna. 

  Ainakin Espoon lähiöis­sä maa­han­muut­ta­jat kulke­vat melko kalli­in oloi­sis­sa vaat­teis­sa, ajel­e­vat melko uusil­la autoil­la, osta­vat kaupoista saman­laisia tuot­teu­ta kuin keskilu­okkaiset suo­ma­laiset, ja asu­vat nykyaikai­sis­sa asun­nois­sa. Sik­si ei ole odotet­tavis­sa ter­rori-isku­ja tai mel­lakoi­ta hei­dän suunnal­ta. Suurem­pi vaara on joutua syr­jäytet­ty­jen ja päi­hteitä enem­män kuin kansalais­lu­ot­ta­mus edel­lyt­täisi, kulut­tavienkan­ta­suo­ma­lais­ten aiheut­tamien järjestyshäir­iöi­den reitille.

  Ei maa­han­muut­ta­jil­la hyvää elin­ta­soa ole, mut­ta heil­lä on kovat arvot, ja on tärkeää näyt­tää rikkaal­ta, eivätkä he tiedä mikä on hyvää makua, vaan he tur­vau­tu­vat hin­taan hyvän maun osoittajana.

 137. GOLAJTTI:
  Onko Suo­mi muuten ain­oa maa maail­mas­sa, mis­sä lib­er­al­is­min nimessä miehet pakote­taan tyk­in­ruoak­si ilman kor­vaus­ta armei­jaan, mut­ta jos­sa on tasa-arvoinen avioliittolaki?

  Pakote­taanko miehet tyk­in­ruoak­si lib­er­al­is­min nimessä?

 138. anon­il­li: Osak­si tämä johtuu huuhaan määritelmästä, joka ei yleen­sä sisäl­lä monia miestyyp­il­lisiä huuhaan muo­to­ja, jol­loin nais­val­tainen puolue on huuhaampi kuin vähem­män nais­val­taiset puolueet.

  Mie­lenki­in­toista, mitä pidät mies­val­taise­na huuhaana?

 139. Jörö:
  Jos raken­nat talon ja jaat lupalap­pu­ja asua siinä, vastik­keel­lis­es­ti tai vastik­keet­ta, siinä ei ole mitään väärää. Sik­si keskeinen ihmisoikeus on omaisu­u­den­suo­ja. Ilman sitä muut ihmisoikeudet lakkaa­vat olemasta.

  Juuri omaisu­u­den­suo­jaa rikko­ma­l­la Venäjäl­läkin tukah­dute­taan sanan­va­paut­ta, ote­taan hal­tu­un yri­tys­ten ja kansalaisjär­jestö­jen omaisu­ut­ta vetoa­mal­la val­tion sään­te­lyn rikkomiseen. Ilman omaisu­u­den­suo­jaa kaik­ki ovat val­tion armoil­la. Omaisu­u­den­suo­ja mah­dol­lis­taa hajaute­tun päätök­sen­teon, jos­sa toisi­na­jat­teli­ja voi saa­da elan­ton­sa keltä tahansa 7 mil­jardista ihmis­es­tä halu­a­mal­laan taval­la tai lah­jak­si ja jos­sa ihmiset voivat elää halu­a­mal­laan taval­la eikä vain val­tion sallimalla.

  Kyseessä onkin eri asioiden välil­lä tas­apain­ot­telu. Täl­lä het­kel­lä se on ratkaistu niin, että lupalap­pu­ja ei riis­tetä sen enem­pää toisi­na­jat­telijoil­ta kuin muil­takaan, vaan kaik­il­ta tas­a­puolis­es­ti. Lupalap­pu esimerkik­si ostaa uudet kengät hajon­nei­den tilalle sen lupala­pun sijaan, jol­la sai ostaa suurem­man huvi­jahdin lisää sen ver­ran onnel­lisu­ut­ta, että huvi­jahti­lap­pu­ja kan­nat­taa jos­sain määrin vai­h­taa kenkäla­puik­si väki­val­lan uhkaa käyttäen.

 140. vk: Ei ole.

  En uskonutkaan sil­lä olevan.

  On todel­la hienoa, että 70- ja 80-luku­jen ter­ror­isti­nen väki­val­ta saati­in nujer­ret­tua. Se oli pitkälti kotop­eräistä. IRA, ETA, RAF, Punainen Prikaati ym. nujer­ret­ti­in poli­isivoimin, eri­tyis­es­ti sen han­kkimien ilmi­anta­jien avulla 

  Arvelisin että ETA:n nujer­tamises­sa saat­toi olla jotain tekemistä myös sil­lä, että Fran­con fasisti­nen Espan­ja muut­tui tuos­sa välis­sä nykyisek­si lib­er­aa­lik­si demokratiaksi. 

  Sama jut­tu kom­mu­nis­tisen ter­ror­is­min kanssa: lib­er­aali markki­na­t­alous ja demokra­tia voit­ti, kom­mu­nisti­nen yhteiskun­ta­jär­jestelmä tuhou­tui. Ketään ei enää kiin­nos­ta kommunismi,joten kom­mu­nis­tisil­la ter­ror­i­s­tiryh­mil­lä ei ole kasvupohjaa. 

  Hyväl­lä poli­isi­toimel­la sit­ten saadaan nitis­tet­tyä toimi­vat porukat, mut­ta jos­sain Fran­con Espan­jas­sa poli­isi ja oikeuslaitos ei var­masti toi­mi sil­lä taval­la (eli oikeu­den­mukaises­ti), että ter­ror­is­mi loppuiisi.


  En kuitenkaan menisi tämän enem­pää kaivele­maan van­ho­ja v

  Niin­pä tietenkin, kun taisi­vaat olla aväärän­värisiä tekijämiehiä?

 141. Pet­teri: rikolli­nen, myös poli­isin van­ha tut­tu, jol­la aikaisem

  No tot­ta­han sem­moi­sen sit­ten saa tappaakin!

  Kai tämä nyt kos­kee myös niitä nat­se­ja? Eli natsin saa sin­un mielestäsi nähdessä tap­paa, tai ainaakin pahoin­pidel­lä, koskaa pelkkä nat­si­tun­nus on sama asia kuin riidan haastaminen.

  (ohikulk­i­jaa siis ker­toi nat­seille lyhyesti mielip­i­teen­sä, mikä on näköjään Pet­terin mielestä ihan hyvä perustelu pahoinpitelylle)

 142. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: […] huvi­jahti­lap­pu­ja kan­nat­taa jos­sain määrin vai­h­taa kenkäla­puik­si väki­val­lan uhkaa käyttäen.

  Äärim­mäisen lib­er­aalis­sa jär­jestelmässä väki­val­lan uhka on yksilöi­den välistä ja vähem­män lib­er­aalis­sa jär­jestelmässä väki­val­lal­la uhkaami­nen on monop­o­lisoitu val­ti­olle. Jälkim­mäi­nen ratkaisu on mielestäni parem­pi, mut­ta täy­delli­nen ei sekään ole, kos­ka yksilöt päät­tävät väki­val­lan käytöstä. Ihmiset ovat inhimil­lisiä ja tekevät virheitä.
  Liian lib­er­aali jär­jestelmä johtaa siihen, että ihmiset lin­noit­tau­tu­vat asun­toi­hin­sa, mikä ei ole hyvä asia kaupunkiku­vankaan kannalta.

 143. vk: En kuitenkaan menisi tämän enem­pää kaivele­maan van­ho­ja vaan keskit­ty­isin nykyongelmiin. 

  Sopi­ihan tuo. Ter­ror­is­mi­in on suomes­sa viime vuos­na kuol­lut keskimäärin selvästi alle 1 ihmi­nen vuodessa, vaik­ka uus­nat­sien hyp­py­potkut las­ket­tai­i­in ter­ror­is­mik­si. Jos puhutaan islamistis­es­ta ter­ror­is­mista, luku taitaa olla pyöreä nol­la. Sen sijaan sekä liiknne, että ampuma-aseet ovat vuosit­tain mukana sadois­sa kuole­mis­sa. Olem­meko siis samaa mieltä, että mei­dän pitää keskit­tyä ennem­min ampuma-asei­den ja liiken­teen aiheut­tami­in kuolemi­in kuin ter­ror­is­min aiheut­tami­in kuolemiin?

  vk: Eli pitävätkö lib­er­al­is­tit mielu­um­min kiin­ni yksilön­va­pauk­sista viestili­iken­teen valvon­nas­sa ja sietävät sit­ten ter­ror­istien isku­ja? Kuin­ka kallis hin­ta (mon­tako uhria) ollaan valmi­ita maksamaan?

  Kyl­lä. Ainakin niin kauan, kuin ter­ror­is­mi­in kuolee Suomes­sa selvästi alle yksi ihmi­nen vuodessa, asi­as­ta ei pitäisi edes keskustel­la. Voisitko vuorostasi vas­ta­ta kuin­ka kalli­in hin­nan sinä olet valmis mak­samaan, siis kuin­ka mon­ta addres­sia suos­tut vuosit­tain allekir­joit­ta­maan, joiden oleelli­nen sisältö on:

  “Pahoit­te­lut läheis­esi kuole­mas­ta auto-onnet­to­muudessa, mut­ta se on kohtu­ulli­nen hin­ta siitä, että min­un autoni huip­punopeut­ta ei rajoiteta.”

  tai

  “Pahoit­te­lut läheis­esi kuole­mas­ta ampumatur­mas­sa, mut­ta se on kohtu­ulli­nen hin­ta siitä että minä saan ammuskel­la huvikseni”?

  Jos saisin vas­tauk­sen ihan numeroina, niin arvostaisin.

 144. vk: Valvon­ta­lain keskeisenä tarkoituk­se­na olisi antaa poli­isille ja muille vira­nomaisille parem­pia keino­ja vaikka­pa poten­ti­aal­is­ten ter­ror­istien viestili­iken­teen seu­raamiseen. Eli eivätkö lib­er­al­is­tit halua helpot­taa aiem­minkin hyviä tulok­sia saavut­tanei­den poli­isivoimien työtä ter­ror­is­min vas­taises­sa taistelussa.

  Valvon­ta­la­ki on tallin oven luk­it­semista kun hevoset ovat jo karan­neet. Tukhol­man ja Niz­zan atten­taat­tien suorit­tamiseen ei tarvi­ta kum­moistakaan edestakaista viestili­iken­net­tä, eikä kenenkään aika riitä kaikkien Daeshin sivuil­la käynei­den tarkastamiseen.

 145. Minus­ta tiedustelu­la­ki tarvi­taan Venäjän, ei ter­ror­istien takia.

 146. Sylt­ty:

  En kuitenkaan menisi tämän enem­pää kaivele­maan van­ho­ja v

  Niin­pä tietenkin, kun taisi­vaat olla aväärän­värisiä tekijämiehiä?

  En nyt lähde kaikkien viimeis­ten parin vuo­den aikana Euroopas­sa isku­ja tehnei­den ter­ror­istien ihon­väriä kaivele­maan, mut­ta ainakin Brys­selis­sä, Berli­inis­sä ja Tukhol­mas­sa tek­i­jät kai oli­vat suun­nilleen tummahiuk­sisen kan­ta­suo­ma­laisen näköisiä. Ihon­väril­lä ei ole min­ulle väliä. 

  Isis tai muu radikaali islamis­mi taitaa olla se yhdis­tävä tek­i­jä. Puo­lus­tatko Isisin ter­ror­istien oikeuk­sia ja oleskelua Euroopassa?

 147. tc

  Halu­atko todel­la, että Tukhol­man jäl­keen Suomes­sakin tehdään yksi tai use­ampi ter­ror­isti­nen joukko­murha ennen kuin vira­nomais­ten tulee ryhtyä ehkäi­se­vi­in toimi­in? Jos olet helsinkiläi­nen ja jos isku tapah­tu­isi vaik­ka Oulus­sa niin eikö sil­läkään olisi väliä? Vai pitääkö ter­ror­istien käsis­sä kuol­la ENEMMÄN ihmisiä kuin liiken­teessä Suomes­sa ennen kuin pitäisi ryhtyä tais­telu­un ter­ror­is­mia vastaan? 

  Mihin on kadon­nut se euroop­palainen yhteishen­ki eli mik­sei Niz­zan, Pari­isin, Lon­toon x 4, Berli­inin, Brys­selin, Madridin ja Tukhol­man joukko­murhien uhreil­la ole väliä? Entä tulevilla? 

  Onnek­si päät­täjämme ovat asi­as­ta kanssasi eri mieltä. Ter­ror­is­min kitkem­i­nen Euroopas­ta on mielestäni täl­lä het­kel­lä tärkein yhteiseu­roop­palainen tur­val­lisu­ushanke. Ja Suomes­sakin pitää ryhtyä kaikki­in toimi­in sen ensim­mäisenkin iskun ehkäisemiseksi.

  1. Meil­lä on tehty usei­ta joukko­murhia luval­lisil­la ampuma-aseil­la, mut­ta kun niitä on kuitenkin niin vähän, ei ole nähty mitään syytä rajoit­taa niiden jakelua jok­seenkin kaikille halukkaille.

 148. Sylt­ty:
  Minus­ta tiedustelu­la­ki tarvi­taan Venäjän, ei ter­ror­istien takia.

  No, ei tietenkään naa­purin takia, vaan muiden 🙂 Jos sit­ten naa­puri sat­tuu samaan verkkoon jou­tu­maan, se on eri juttu.

  Ymmärtääk­seni tiedustelu­lain tavoite on paljon suurem­pi, kuin pom­mintek­i­jän löytämi­nen. Jos niitäkin löy­tyy, tuskin haittaa.

 149. Sylt­ty:
  Minus­ta tiedustelu­la­ki tarvi­taan Venäjän, ei ter­ror­istien takia.

  No, ei tietenkään naa­purin takia, vaan muiden 🙂 Jos sit­ten naa­puri sat­tuu samaan verkkoon jou­tu­maan, se on eri juttu.

  Ymmärtääk­seni tiedustelu­lain tavoite on paljon suurem­pi, kuin pom­mintek­i­jän löytämi­nen. Jos niitäkin löy­tyy, tuskin haittaa.

  TTK: Valvon­ta­la­ki on tallin oven luk­it­semista kun hevoset ovat jo karan­neet. Tukhol­man ja Niz­zan atten­taat­tien suorit­tamiseen ei tarvi­ta kum­moistakaan edestakaista viestili­iken­net­tä, eikä kenenkään aika riitä kaikkien Daeshin sivuil­la käynei­den tarkastamiseen.

  Ymmärtääk­seni tämä on hyvin pieni osa tuos­ta lakikokon­aisu­ud­es­ta. Eräs mei­dän tämän het­ken ongelmis­tamme on, että jos Suomeen tulisi tun­nuk­set­to­mia aseel­lisia “vihre­itä miehiä”, hei­dät rin­nastet­taisi­in juridis­es­ti esim. moot­toripyörä­jengei­hin. Rajavar­ti­ja ja poli­isi siis kohteliaasti kyselisi, onko heil­lä Suomes­sa voimas­sa ole­via aseenkantolupia.

 150. vk: Halu­atko todel­la, että Tukhol­man jäl­keen Suomes­sakin tehdään yksi tai use­ampi ter­ror­isti­nen joukko­murha ennen kuin vira­nomais­ten tulee ryhtyä ehkäi­se­vi­in toimiin? 

  Ryhtyä? Väitätkö vakavis­sasi että vira­nomaiset eivät täl­lä het­kel­lä tee mitään mikä ehkäi­sisi terrorismia? 

  Min­un nähdäk­seni vira­nomais­ten nykyiset toimet ja val­tu­udet ehkäistä ter­ror­is­mia ovat vähin­tään tyy­dyt­täväl­lä tasol­la. Enkä hyväksy ter­ror­is­min käyt­tämistä tekosyynä sel­l­aisi­in laa­jen­nuk­si­in vira­nomais­ten val­tuuk­si­in, jot­ka vievät yhteiskun­taamme kohti total­itääristä urkintayhteskuntaa.

  vk: Jos olet helsinkiläi­nen ja jos isku tapah­tu­isi vaik­ka Oulus­sa niin eikö sil­läkään olisi väliä?

  Jos minä itse tai läheiseni olisi sen ker­ran viidessä vuodessa tapah­tu­van ter­ror­i­teon ain­oa uhri, sil­läkään ei olisi mitään väliä. En silti hyväksy­isi suh­teet­to­mia total­itäärisiä toimia ter­ror­is­min “ehkäisemisek­si”.

  vk: Mihin on kadon­nut se euroop­palainen yhteishenki

  Se on kadon­nut puo­lus­ta­maan avoin­ta, demokraat­tista euroop­palaista oikeusy­hteiskun­taa kaiken maail­man total­i­taris­te­ja (ulkoisia ja sisäisiä) vastaan.

  vk: Ter­ror­is­min kitkem­i­nen Euroopas­ta on mielestäni täl­lä het­kel­lä tärkein yhteiseu­roop­palainen turvallisuushanke.

  Toivoisin, että tuol­laiset näke­myk­set perus­tu­isi­vat johonkin objek­ti­ivisi­in uhka-arvioi­hin, eivätkä suh­teel­lisu­u­den­ta­jut­to­muu­teen tai xenofobiaan.

  vk: Ja Suomes­sakin pitää ryhtyä kaikki­in toimi­in sen ensim­mäisenkin iskun ehkäisemiseksi.

  No ei todel­lakaan pidä, jotain pien­tä tolkkua nyt tuo­hon lietsontaan. 

  Mut­ta minä vas­tasin esit­tämääsi kysymyk­seen suo­raan, joten voisitko vuorostasi vas­ta­ta kuin­ka mon­ta liiken­nekuole­maa hyväksyt vuodessa sen vuok­si että sin­un autosi huip­punopeut­ta ei rajoite­ta tasolle, joka ne ehkäi­sisi? Tai vai­h­toe­htois­es­ti mik­si ne sadat ihmiset jot­ka suomes­sa vuosit­tan kuol­e­vat auto-onnet­to­muuk­sis­sa eivät ole huole­si arvoisia?

 151. Osmo Soin­in­vaara:
  Suur­in­ta tuhoa ovat kuitenkin tehneet ihan paikalliset Oslos­sa ja Sak­sas­sa (aja­mal­la matkus­ta­jakoneen äin vuorta)

  Kum­mas­sakaan ei tain­nut taustal­la olla jär­jestäy­tynyt, erääseen suurim­paan uskon­toon poh­jau­tu­va, kym­me­nien tuhan­sien tais­teli­jan ja kan­nat­ta­jan, erit­täin laa­jalle (huom. myös Suomeen) levit­täy­tynyt terroristijärjestö. 

  Mainit­se­masi ovat yksit­täisiä kahelei­ta, kuten myös Suomen koulu­am­pu­jat. Kaikkien niiden osalta on ryhdyt­ty toimi­in, jot­ta tule­vaisu­udessa ei vas­taavaa tapah­tu­isi. Esim. koulu­jen osalta toivoisin kuitenkin vielä lisätoimia.

  Isisin vaar­al­lisu­ud­es­ta ei tarvinne enem­pää lausua ja sen vas­tainen työ on vas­ta alus­sa. Toivon, että blo­gisti tuomit­see Isisin ja muiden ter­ror­is­tior­gan­isaa­tioiden toimin­nan, ettei jää väärää käsi­tys­tä asiassa.

 152. Osmo Soin­in­vaara:
  Meil­lä on tehty usei­ta joukko­murhia luval­lisil­la ampuma-aseil­la, mut­ta kun niitä on kuitenkin niin vähän, ei ole nähty mitään syytä rajoit­taa niiden jakelua jok­seenkin kaikille halukkaille. 

  Kan­tik­sien luval­lisil­la aseil­la tekemiä joukko­murhia ei tietenkään las­ke­ta! Ihan turha on sem­moi­ses­ta yöu­nia menettää! 

  Sen­soi­jaan jo 1000 km päässä räjähtää pom­mi, mei­dän tulee aloit­taa välit­tömästi erit­täin järeät toimen­piteet, muut­taa tämä maa lin­noituk­sek­si ja pois­taa tyhjän­päiväiset kansalaisoikeudet, kos­ka ris­ki on kasvanut! 

  Ja aivan ehdot­tomasti ter­ror­is­min tämän kaikille tarvi­taan omat pyssyt, jot­ta taval­liset kans­saih­miset voivat esimerkik­si lentoase­mal­la vetää omat konepis­toolit ja ampua itse par­taradikaalit tai sel­l­aisik­si epäil­lyt! Tämän tulee olla jokaisen suo­ma­laisen ihmisoikeus.

  Nih!

 153. TapioEräs mei­dän tämän het­ken ongelmis­tamme on, että jos Suomeen tulisi tun­nuk­set­to­mia aseel­lisia “vihre­itä miehiä”, hei­dät rin­nastet­taisi­in juridis­es­ti esim. moot­toripyörä­jengei­hin. Rajavar­ti­ja ja poli­isi siis kohteliaasti kyselisi, onko heil­lä Suomes­sa voimas­sa ole­via aseenkantolupia. 

  Peri­aat­teessa noinkin, mut­ta jos alue­valvon­taa tekevä vira­nomainen näkee tarpeel­lisek­si, se voi vaik­ka saman tien tiput­taa vihreän miehen päähän pom­min Hor­netista ja perustel­la toimen alue­valvon­ta­lain 32 §.

  Ongelma­han on, että vaik­ka alue­valvon­ta­la­ki antaa laa­jat val­tu­udet, niin kun siel­lä ei kuitenkaan lue suo­raan “jos jos­sain näkyy venäjää puhu­va vihreä tun­nuk­se­ton soti­las, niin se on tämän lain tarkoit­ta­ma vihol­lisen soti­las ja sitä saa ampua”. Täl­löi joku pilkun­nus­si­ja voi sen tulki­ta poli­isi­asi­ak­si, jos halu­aa vält­tää toimeen tarttumista.

  Mut­ta käsi sydäm­mel­lä: Jos Lappeen­ran­taan ilmesty­isi tun­nuk­set­to­mia venäjää puhu­via soti­lai­ta ja PV ilmoit­taisi (ei vält­tämät­tä julkiseti) tulk­it­se­vansa hei­dät vier­aan val­lan soti­laak­si ja aloit­ta­van tarvit­ta­vat vas­ta­toimen­piteet, niin kuka vas­tus­taisi ja miten? Jos paikalle ilmaan­tu­isi jonk­in­sort­ti­nen perus­tus­lakiprof­fa vaa­ti­maan poli­isia, uskoisin että PV käskisi hänen yksinker­tais­es­ti suk­sia v****uun.

  Ei kai edes pres­i­dent­ti taik­ka puo­lus­tus­min­is­teri *voi* käskeä alue­valvon­taa suorit­tavaa vira­nomaista jät­tämään lais­sa määrät­tyä tehtävää täyt­tämät­tä yhtään sen enem­pää kuin mitään muu­takaan vira­nomaista, kun on tekemässä lak­isääteistä tehtävää (esim. voiko sisämin­is­teri ilmoit­taa, että nyt tämä ja tämä murhatutkimus lopete­taan ja uno­hde­taan koko jut­tu, ei voi)? 

  (tai en minä tiedä, itse en ainakaan vira­nomaise­na tot­telisi, jos hal­li­tus käs­kee jät­tää lak­isääteiset tehtävät tekemättä)

  Alue­valvon­ta­la­ki:

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000755

  34 §
  Vihamielisen toimin­nan torjuminen

  Puo­lus­tusvoimien ja rajavar­ti­o­laitok­sen tehtävänä on ryhtyä viivy­tyk­set­tä kaikki­in tarvit­tavi­in toimen­piteisi­in val­takun­nan tur­val­lisu­ut­ta välit­tömästi ja vakavasti vaaran­ta­van vihamielisen toimin­nan tor­ju­misek­si. Täl­löin on tarvit­taes­sa käytet­tävä sel­l­aisia soti­laal­lisia voimakeino­ja, joi­ta toimin­nan vaar­al­lisu­us ja muut tilanteen kokon­ais­ar­vostelu­un vaikut­ta­vat seikat huomioon ottaen voidaan pitää puo­lus­tet­tavina. Toimen­piteeseen ryhtymis­es­tä on viipymät­tä ilmoitet­ta­va puolustusministeriölle.

  Vihamielisel­lä toimin­nal­la tarkoitetaan:

  1) vier­aan val­tion oikeudet­tomasti Suomen alueeseen kohdis­ta­maa tai Suomen alueel­la toimeen­pane­maa aseel­lista soti­laal­lista toimintaa;

  (33§ “Soti­laal­lisil­la voimakeinoil­la tarkoite­taan soti­laan henkilöko­htaisen aseen käyt­töä voimakkaam­paa, sotavarustein tapah­tu­vaa asevoiman käyttöä.”)

  ——————

  Minus­ta aseis­tau­tuneet soti­laat tun­nuk­sil­la tahi ilman ovat aivan ilmi­selvästi “vier­aan val­tion aseel­lista soti­lal­lista toim­intaa”. Ain­oas­taan elämästään vier­aan­tunut juristi voisi väit­tää että soti­laal­ta näyt­tävät miehet eivät ole soti­lai­ta vaan ihan tavan kriminaaleja.

  Min­un tulk­in­tani mukaan tuon pykälän perus­teel­la alue­valvon­tavi­ra­nomainen (eli PV ja rajavar­ti­o­laitos) ei pelkästään voi ryhtyä, vaan on velvoitet­tu ryhtymään “kaikki­in tarvit­tavi­in toimen­piteisi­in” ja vieläpä “viivy­tyk­set­tä”. Toimen­piteet voivat myös sisältää soti­laal­liset raskaat aseet eli heti kun vihre­itä miehiä näkyy, niitä voi saman tien rätkäistä Hor­netista tiputet­taval­la täs­mäpom­mil­la (mikäli se muuten on perusteltua).

  Mut­ta sinän­sä hyvä jos laki on epä­selvä, niin tarken­netaan. Itse kaipaisin kyl­lä pikem­minkin tarken­nus­ta siitä, mikä ihme tässä lais­sa on epä­tarkkaa sil­lä en näin maal­likkona sitä kyl­lä ymmär­rä. Vai liit­tyykö asia jonkin poikkeusti­lan julis­tamiseen, ei aluevalvontalakiin? 

  Voisiko joku ker­toa (tämä ei ollut vit­si, kiin­nos­taisi ihan oikeasti) ?

 154. vk: Kum­mas­sakaan ei tain­nut taustal­la olla jär­jestäy­tynyt, erääseen suurim­paan uskon­toon poh­jau­tu­va, kym­me­nien tuhan­sien tais­teli­jan ja kan­nat­ta­jan, erit­täin laa­jalle (huom. myös Suomeen) levit­täy­tynyt terroristijärjestö. 

  Mainit­se­masi ovat yksit­täisiä kahelei­ta, kuten myös Suomen kouluampujat.

  Niin. Eli todel­lisu­udessa jopa “yksit­täiset kahe­lit” ovat suurem­pi tur­val­lisu­usuh­ka Euroopas­sa kuin tämä “erit­täin laa­jalle levit­täy­tynyt ter­ror­is­ti­jär­jestö”. Asioiden mit­takaa­vat on hyvä pitää mielessä.

  vk:
  Isisin vaar­al­lisu­ud­es­ta ei tarvinne enem­pää lausua ja sen vas­tainen työ on vas­ta alus­sa. Toivon, että blo­gisti tuomit­see Isisin ja muiden ter­ror­is­tior­gan­isaa­tioiden toimin­nan, ettei jää väärää käsi­tys­tä asiassa.

  Jes­tas.

  En ole blo­gisti, mut­ta omas­ta puolestani totean, että tot­ta hel­vetis­sä Isisin tapaiset syöpäpesäk­keet pitää tuho­ta, kuten kaik­ki muutkin ter­ror­is­ti­jär­jestöt. Tuon tasoinen ylireagoin­ti on silti jopa pelot­tavaa. Olet var­maan sitä porukkaa, joka äänestäisi Turkissa Erdo­ganin val­taoikeuk­sien nos­tamisen puoles­ta. Hän­hän on juuri sitä tyyp­piä, joka lupaa “lakia ja järjestys­tä” pelokkaille alamaisille.

 155. Sylt­ty: Mut­ta sinän­sä hyvä jos laki on epä­selvä, niin tarken­netaan. Itse kaipaisin kyl­lä pikem­minkin tarken­nus­ta siitä, mikä ihme tässä lais­sa on epä­tarkkaa sil­lä en näin maal­likkona sitä kyl­lä ymmär­rä. Vai liit­tyykö asia jonkin poikkeusti­lan julis­tamiseen, ei aluevalvontalakiin? 

  Tarkoit­ta­mani epä­selvyys liit­tyy siihen, että lain 1. luvus­sa määritel­lään: “soti­laal­la (tarkoite­taan) soti­laspukuista val­tion asevoimi­in kuu­lu­vaa aseis­tet­tua tai aseis­tam­a­ton­ta henkilöä;” ja 2. luvus­sa: “Vier­aan val­tion soti­las ei saa ilman lupaa tul­la Suomen alueelle eikä olla maas­sa, ellei Suomea velvoit­tavas­ta kan­sain­välis­es­tä sopimuk­ses­ta muu­ta johdu.”

  Eli tun­nuk­set­tomat vihreät miehet eivät ole soti­lai­ta, ja jos heil­lä ei ole asei­ta, ei hei­dän maa­han­tu­loaan voi estää, jos muut paper­it ovat kun­nos­sa. Kun he sit­ten aloit­ta­vat rähäkän tänne varas­toiduil­la aseil­la ja räjähteil­lä, menoon voidaan vas­ta­ta raskaim­man päälle, mut­ta vas­ta sitten.

  Toiv­ot­tavasti olen väärässä.

 156. Osmo Soin­in­vaara:
  Meil­lä on tehty usei­ta joukko­murhia luval­lisil­la ampuma-aseil­la, mut­ta kun niitä on kuitenkin niin vähän, ei ole nähty mitään syytä rajoit­taa niiden jakelua jok­seenkin kaikille halukkaille.

  Tämä väite­hän on täysin väärä ja äärim­mäisen pop­ulisti­nen. Aina kun on jonkin­lainen joukko­murha tapah­tunut aseel­la, oli se sit­ten luvalli­nen tai luva­ton, nousee ihan kansane­dus­tus­laitok­ses­ta alka­en kova älämölö aiheesta ja ase­lake­jakin on onnis­tut­tu kiristämään. Jos joku tänä päivänä väit­tää, että asei­ta jael­laan jok­seenkin kaikille halukkaille, väit­täjä on joko aiheesta tietämätön tai vale­htelee tahallaan.

 157. Mikko Kivi­ran­ta:

  Antti Brun­ni:
  Mielestäni mei­dän vihrei­den seu­raa­va haaste on nimeo­maan esit­tää ja kom­mu­nikoi­da selkeästi talous­poli­it­ti­nen ajat­telumme ulos

  Ote­taanko haaste vastaan? 

  Jos haas­teen halu­aa ottaa konkreet­tis­es­ti vas­taan, alkaa olla viime het­ket toimia konkreet­tis­es­ti. Esimerkik­si Viit­teen kevätkok­ous on run­saan viikon kuluttua,

  Vihrei­den seu­raavas­ta puheen­jo­hta­jas­ta jär­jestetään ilmeis­es­ti jäsenäänestys. Jos siis pitää tärkeänä ohja­ta Vihrei­den lin­jaa kohti reaa­lo-henkisyyt­tä, sen sijaan että hyp­pää vaik­ka lib­er­aalipuolueen kan­nat­ta­jak­si (ihan real­isti­nen vai­h­toe­hto sekin), nyt on hyvä het­ki mak­saa se parikymp­piä ja liit­tyä jäsenek­si pelkän blogikom­menteis­sa narisemisen sijaan. Pääsee äänestämään PJ:stä.

  Itse tein saman aikaisem­min, ja nyt­pä huo­maan että sil­loinen keskustelusäie on täysin rel­e­vant­ti tänäänkin.

 158. vk: Kum­mas­sakaan ei tain­nut taustal­la olla jär­jestäy­tynyt, erääseen suurim­paan uskon­toon poh­jau­tu­va, kym­me­nien tuhan­sien tais­teli­jan ja kan­nat­ta­jan, erit­täin laa­jalle (huom. myös Suomeen) levit­täy­tynyt terroristijärjestö. 

  Mainit­se­masi ovat yksit­täisiä kahelei­ta, kuten myös Suomen koulu­am­pu­jat. Kaikkien niiden osalta on ryhdyt­ty toimi­in, jot­ta tule­vaisu­udessa ei vas­taavaa tapah­tu­isi. Esim. koulu­jen osalta toivoisin kuitenkin vielä lisätoimia.

  Kun “yksit­täi­nen kahe­li” tap­paa 77 ihmistä, riit­tää mielestäsi nor­maali rikos­tutk­in­ta ja rikosten tor­jun­ta, mut­ta kun yksit­täi­nen kahe­li varas­taa kuor­ma-auton, ajaa sil­lä väk­i­joukkoon ja väit­tää tehneen­sä rikok­sen­sa osana ter­ror­is­ti­jär­jestöä, pitää raja­ta kansalais­ten peru­soikeuk­sia ja louka­ta yksi­ty­isyyt­tä, kos­ka mielestäsi nor­maali rikos­tutk­in­ta ei riitä.

  Mitään oleel­lista eroa nois­sa ei ole. Se yksit­täi­nen kahe­li on läh­es var­masti keksinyt itse tai kopi­oin­ut muil­ta jonkin “hienon” ide­olo­gian, joka muka oikeut­taa teon. Jos perustet­ta ei ole, vähin­täänkin tek­i­jä ker­too ihail­e­vansa jotain aiem­paa kahe­lia ja halun­neen­sa tehdä saman­laisen teon oli se sit­ten koulu­am­pu­ja tai terroristi.

  Vaik­ka DAESHin nimis­sä tehdyt iskut voivat vaikut­taa jär­jestäy­tyneeltä toiminnal­ta, toden­näköis­es­ti ainakin ne, jois­sa on vain yksi tek­i­jä, ovat suurelta osin yksit­täis­ten kahelei­den tekosia. Se on taval­laan jopa pelot­tavam­paa, kos­ka yksit­täisen kahe­lin löytämi­nen ajois­sa on läh­es mah­do­ton­ta, eikä nyt kaavail­tu tiedustelu auta siinä ollenkaan, kun ei ole mitään viestili­iken­net­tä, jota seu­ra­ta, eikä tekokaan vaa­di juuri mitään asi­akir­joina näkyvää valmistelua.

 159. N: Kun “yksit­täi­nen kahe­li” tap­paa 77 ihmistä, riit­tää mielestäsi nor­maali rikos­tutk­in­ta ja rikosten tor­jun­ta, mut­ta kun yksit­täi­nen kahe­li varas­taa kuor­ma-auton, ajaa sil­lä väk­i­joukkoon ja väit­tää tehneen­sä rikok­sen­sa osana ter­ror­is­ti­jär­jestöä, pitää raja­ta kansalais­ten peru­soikeuk­sia ja louka­ta yksi­ty­isyyt­tä, kos­ka mielestäsi nor­maali rikos­tutk­in­ta ei riitä.

  Mitään oleel­lista eroa nois­sa ei ole. Se yksit­täi­nen kahe­li on läh­es var­masti keksinyt itse tai kopi­oin­ut muil­ta jonkin “hienon” ide­olo­gian, joka muka oikeut­taa teon. Jos perustet­ta ei ole, vähin­täänkin tek­i­jä ker­too ihail­e­vansa jotain aiem­paa kahe­lia ja halun­neen­sa tehdä saman­laisen teon oli se sit­ten koulu­am­pu­ja tai terroristi.

  Vaik­ka DAESHin nimis­sä tehdyt iskut voivat vaikut­taa jär­jestäy­tyneeltä toiminnal­ta, toden­näköis­es­ti ainakin ne, jois­sa on vain yksi tek­i­jä, ovat suurelta osin yksit­täis­ten kahelei­den tekosia. Se on taval­laan jopa pelot­tavam­paa, kos­ka yksit­täisen kahe­lin löytämi­nen ajois­sa on läh­es mah­do­ton­ta, eikä nyt kaavail­tu tiedustelu auta siinä ollenkaan, kun ei ole mitään viestili­iken­net­tä, jota seu­ra­ta, eikä tekokaan vaa­di juuri mitään asi­akir­joina näkyvää valmistelua.

  Olen samaa mieltä, että ter­ror­is­mi ei muodoltaan ole kovin selkeära­jaista. Itse kuitenkin ajat­te­len taustal­la ole­van jonkin­laisen jär­jestäy­tyneen organ­isaa­tion. Breivikil­lä ei tain­nut sel­l­aista olla. Ja olen samaa mieltä Isik­sen vaar­al­lisu­ud­es­ta juuri sik­si, että sen vaar­al­lis­ten henkilöi­den tun­nist­a­mi­nen on pahim­mil­laan lähel­lä mah­do­ton­ta. Yhteisiä asioi­ta viime vuosi­na Euroopas­sa isku­ja tehneille taita­vat olla uskon­to, sukupuoli ja ikähaaruk­ka 18–45 vuot­ta, joiden perus­teel­la Suomes­sakin poten­ti­aal­isia kan­di­daat­te­ja on 2015 pako­laisvyöryn jäl­keen kym­meniä tuhansia. 

  Mitä tulee mainit­semiesi kansalais­ten peru­soikeuk­sien ja yksi­ty­isyy­den loukkaamiseen, niin Ruotsin Ympäristöpuolue Vihreät esit­tää vaar­al­lisik­si arvioitu­jen, kiel­teisen tur­va­paikkapäätök­sen saaneille jalka­an valvontapantaa: 

  https://www.mp.se/just-nu/mp-ingangar-terrorbekampning

  Suomes­sa ehdo­tus sai nopeasti vas­takaikua ja ajatuk­sen yhteis­po­hjo­is­mais­es­ta järjestelmästä:

  https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/218883-kova-ehdotus-keskustasta-jalkapanta-turvapaikanhakijoille

  Euroopan tur­val­lisu­usym­päristö on oikeasti olen­nais­es­ti muut­tunut, vaik­ka hitaim­mat eivät sitä usko ennen kuin sat­tuu oma­lle kohdalle. Mielestäni (ja ilmeis­es­ti myös jopa Ruotsin Ympäristöpuolue Vihrei­den mielestä) ehkäisy on niin tärkeää, että nyt on korkea aika saa­da Suomes­sakin tiedustelu­lain­säädän­tö ajan tasalle. Lib­er­aalis­sa Ruot­sis­sa­han esim. kaikkea net­tili­iken­net­tä on valvot­tu jo vuosia.

  Lib­er­aali Euroop­pa on muut­tumas­sa vähem­män liberaaliksi.

 160. Opjek­ti­ivi­nen tar­ck­ail­i­ja: Niin. Eli todel­lisu­udessa jopa “yksit­täiset kahe­lit” ovat suurem­pi tur­val­lisu­usuh­ka Euroopas­sa kuin tämä “erit­täin laa­jalle levit­täy­tynyt ter­ror­is­ti­jär­jestö”. Asioiden mit­takaa­vat on hyvä pitää mielessä.

  Kan­nat­taa seu­ra­ta vaikka­pa mitä Ruot­sis­sa on tapah­tu­mas­sa ter­ror­is­min ja rikol­lisu­u­den vas­taises­sa tais­telus­sa. Sikäläiset demarit:

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hardare-ton-fran-socialdemokraterna

  Ympäristöpuolue Vihreät:

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mp-krav-infor-terrorsamtal-fotbojor

  Sikäläi­nen kokoomus on ollut hereil­lä jo aiemmin:

  http://www.moderat.se/nyhetsartikel/moderaterna-presenterar-samlade-atgarder-mot-radikalisering-och-terrorism‑0

  Ruot­sidemokraat­tien kan­ta on tain­nut olla selvä jo pitem­män aikaa. 

  Eli kaik­ki Ruotsin keskeiset puolueet ovat valmi­ita merkit­tävästi lisäämään resursse­ja ja toimen­pide­va­likoimaa ter­ror­is­min vas­taises­sa toiminnassa.

  Eli ovatko kaik­ki Ruotsin merkit­tävät puolueet väärässä?

  Toiv­ot­tavasti Suomen päät­täjät ovat hereil­lä ennen kuin mitään tapah­tuu. Mitä Ruot­si edel­lä sitä Suo­mi perässä?

 161. vk:

  Eli ovatko kaik­ki Ruotsin merkit­tävät puolueet väärässä?

  Eihän ne väärässä ole, mut­ta tavoit­teena nois­sa jutuis­sa lie­nee lähin­nä kan­na­tus­pis­tei­den keräämi­nen. Pelko myy hyvin. Eikä siinä mitään väärää ole, jos ter­ror­is­mi koite­taan saa­da kuriin. 

  Oma point­ti­ni on lähin­nä se, että ter­rori-iskut ovat kaikki­nen­sa asia, jos­ta tavan kansalaisen ei kan­na­ta liiem­min stres­sa­ta. Pelätkää mielu­um­min vaik­ka superbaktereeja.

 162. Opjek­ti­ivi­nen tar­ck­ail­i­ja: Eihän ne väärässä ole, mut­ta tavoit­teena nois­sa jutuis­sa lie­nee lähin­nä kan­na­tus­pis­tei­den keräämi­nen. Pelko myy hyvin. Eikä siinä mitään väärää ole, jos ter­ror­is­mi koite­taan saa­da kuriin. 

  Oma point­ti­ni on lähin­nä se, että ter­rori-iskut ovat kaikki­nen­sa asia, jos­ta tavan kansalaisen ei kan­na­ta liiem­min stres­sa­ta. Pelätkää mielu­um­min vaik­ka superbaktereeja.

  Turku 18.8.2017.

 163. Opjek­ti­ivi­nen tar­ck­ail­i­ja:
  Oma point­ti­ni on lähin­nä se, että ter­rori-iskut ovat kaikki­nen­sa asia, jos­ta tavan kansalaisen ei kan­na­ta liiem­min stres­sa­ta. Pelätkää mielu­um­min vaik­ka superbaktereeja.

  Jos työkaveri läp­sii naa­malle jokaises­sa per­jan­taipalaveris­sa, ei sitä kan­na­ta pelätä tai vas­tustel­la. Eihän se satu yhtään ver­rat­tuna siihen, miten itse aina potkii varpai­ta pöy­dän­jalkoi­hin tai saa bak­teeririp­ulin tai…

  Mehän nyt ollaan vaan täl­laisia hissukoi­ta, ei meistä niin väliä.

 164. Tässä neljän kuukau­den takaises­sa keskusteluketjus­sa moni vas­tusti lisä­val­tuuk­sia vira­nomaisille ja piti ter­rori-iskun mah­dol­lisu­ut­ta Suomes­sa mität­tömänä. Vaar­al­lisem­pana pidet­ti­in koulu­am­pu­jia ja liikennettä.

  Tarvi­taanko Turun (Barcelo­nan…) lisäk­si vielä mui­ta ennen kuin lib­er­al­istien mieli muuttuu?

  Ker­tauk­se­na: “Olen esit­tänyt väit­teen, että euroop­palaisel­la lib­er­al­is­mil­la on selkeä yhteys ter­rosris­min yleistymiseen Euroopas­sa ja että lib­er­al­is­tit ovat nai­ivis­sa hyväuskoisu­udessaan olleet kohtalokkaan väärässä. Eli että lib­er­al­is­mil­la ja ter­ror­is­mil­la on syy-yhteys. Ja että ter­ror­is­tit nimeno­maan hyökkäävät lib­er­al­is­mia vas­taan, jol­loin kai loogista olisi että nimeno­maan lib­er­al­is­tit oli­si­vat eniten huolis­saan ter­ror­is­mista. Ja jollei ter­ror­is­mia saa­da kitket­tyä ei lib­er­al­is­mil­la ole tulevaisuutta.”

  Kysymys kuu­luu: riit­tävätkö Turun 10 uhria vai tarvi­taanko lisää ennen kuin olette valmi­it myön­tämään poli­isille lisä­val­tuuk­sia ja esim. estämään kiel­teisen tur­va­paikkapäätök­sen maas­sa oleskelun? Mon­tako uhria tarvi­taan eli mikä on se hin­ta minkä olette valmi­it hyväksymään? Osmo? Kukaan muu?

  1. VK
   Ota nyt vähän globaalimpi ote. Mis­sä ter­rosristi-isku­ja tapah­tuu eniten? Afgan­istanis­sa, Syyr­i­as­sa, Irakissa, Israelis­sa jne. Lib­er­al­is­min syytä kaikki?

 165. Osmo. Kyl­lä esim. siel­lä Lähi-Idässä lib­er­al­is­mi taitaa olla jonkin­laises­sa roolis­sa. Vaikka­pa Afgan­istanis­sa tale­baneille län­si­maisen lib­er­al­is­min kan­nat­ta­jat ovat pahimpia vihol­lisia. Ja Pohjois-Afrikas­ta tai Lähi-Idästä Euroop­paan tulleet ter­ror­is­tit nimen omaan hyökkäävät euroop­palaista vapaamielisyyt­tä vastaan. 

  Taitaa olla itse asi­as­sa niin, että lib­er­al­is­mia pitää olla sopi­vas­sa määrin. Liian vähän tai liikaa johta­vat huonoon lopputulokseen.

  Mut­ta jos keski­tyt­täisi­in Län­si-Euroop­paan ja Suomeen niin keskustelu kiin­nos­taisi use­am­paa ja olisi ajanko­htaisem­paa. Ja olisi akuutisti lähempänä suo­ma­laista päätök­sen­tekoa juuri nyt. Mm. vapaa liikku­vu­us Euroopas­sa on jokaisen ter­rori-iskun myötä entistä enem­män uhat­tuna ja vapaa liikku­vu­us taas lie­nee lib­er­al­is­teille vakau­muk­sen­sa syv­in­tä olemusta.

 166. vk:

  Kysymys kuu­luu: riit­tävätkö Turun 10 uhria vai tarvi­taanko lisää ennen kuin olette valmi­it myön­tämään poli­isille lisä­val­tuuk­sia ja esim. estämään kiel­teisen tur­va­paikkapäätök­sen maas­sa oleskelun? Mon­tako uhria tarvi­taan eli mikä on se hin­ta minkä olette valmi­it hyväksymään? Osmo? Kukaan muu?

  Mie­lenki­in­toista oli, että miehet, jot­ka loukkaan­tu­i­v­at iskus­sa, oli­vat seuduil­ta, jos­ta tur­va­paikan­hak­i­jat tulevat.

 167. vk: Vaar­al­lisem­pana pidet­ti­in koulu­am­pu­jia ja liikennettä.

  Jär­ki hoi. Taval­liselle kansalaiselle liikenne on edelleenkin paljon vaar­al­lisem­pi kuin jihadisti. Samat­en taval­liselle kansalaiselle jopa oma puoliso on vaar­al­lisem­pi kuin venäläiset erikoisjoukot tai vihreät miehet. Silti venäläis­ten takia on viimeaikoina tehty usei­ta lakimuu­tok­sia ja minäkin olen aikoinani kykkinyt mon­ta kukaut­ta metsässä. 

  Tässä ei ole mitään ihmeel­listä. Taval­lisen kansalaisen tulee huole­htia niistä asioista, jot­ka vaikut­ta­vat hänen arkeen­sa. Ter­ror­is­teista (tai venäläis­ten invaa­sios­ta) murhetimi­nen taas kuu­luu maan hal­li­tuk­selle ja virkakoneis­tolle. Silti joka ker­ta kun jotain tapah­tuu, ihmiset flip­paa­vat ja etenkin some räjähtää, kuten asi­aan kuu­luukin. Somes­sa rai­vo repeää liitok­sis­taan jo jostain imet­tämis­es­tä, niin on aivan selvää että todel­li­nen ter­rori-isku aiheut­taa vähän suurem­paa vipinää.

  PS Varoit­tel­e­vatko van­hem­mat koulu­un lähte­viä lap­si­aan liiken­teestä vai jihadis­teista? Mitä tämä ker­too kansalais­ten kohtaamista todel­li­sista riskeistä?

 168. Lueske­lin Afton­blade­tista Turku-jut­tu­ja, kun huo­masin, että oli­vat lähet­täneet toimit­ta­jan paikalle. Ihan hyviä jut­tu­ja kir­joit­ti. Mut­ta Turun ter­ror­isti jäi melkein samantien pikku-uutisek­si, kun etu­sivulle rävähti jut­tu­ja ruot­salai­sista ampumi­sista, auto­jen polt­tami­sista, joukko­tap­peluista yms. En ole tajun­nut, miten paljon Ruot­si on muut­tunut viimeisen noin kymme­nen vuo­den aikana. Afton­blade­tia kun lukee, on kuin maa olisi sotatanner.

  Siitä huoli­mat­ta Ruot­si on edelleen yksi maail­man tur­val­lisim­mista maista. Ei yhtä tur­valli­nen kuin Suo­mi mut­ta silti kärkipäässä. Ja toki menos­sa huonom­paan suuntaan.

  Kuten kaik­ki tietää, ihmisil­lä on taipumus nähdä maail­ma ker­to­muk­se­na. Ja ker­to­muk­seen ote­taan ainek­sia ennen kaikkea mieltä kuo­hut­tavista tapah­tu­mista. Har­maa arki lipuu ohi silmien huomaamattomana.

  Turus­sakin kantsisi olla paljon huolestuneem­pi auto-onnet­to­muuk­sista kuin ter­ror­is­mista. Mut­ta kos­ka auto-onnet­to­muudet eivät kuo­huta mieltä, ei niitä osaa samal­la taval­la pahek­sua ja kauhis­tel­la kuin ter­ror­is­tia. (Tosin nyt kantsii olla huolestunut myös ter­ror­is­teista, kunnes poli­isi on varmis­tanut, että jos­sain ei piilot­tele lisää marokko­laisia puukkoineen.)

  Tarkoi­tan, että hark­it­se­va ja maltill­i­nen maail­manku­va ei tästä Turun ter­ror­ista tärähtänyt. Maltil­liseen ja hark­it­se­vaan maail­manku­vaan kuu­luu toden­näköiset uhat — ja sit­ten kun ne käyvät toteen, ei ole tarvet­ta kuin ehkä hienosäätöön.

 169. vk: Kysymys kuu­luu: riit­tävätkö Turun 10 uhria vai tarvi­taanko lisää ennen kuin olette valmi­it myön­tämään poli­isille lisä­val­tuuk­sia ja esim. estämään kiel­teisen tur­va­paikkapäätök­sen maas­sa oleskelun? Mon­tako uhria tarvi­taan eli mikä on se hin­ta minkä olette valmi­it hyväksymään? 

  Hyvä nim­imerk­ki vk. Vas­tasin jo aikaisem­min kysymyk­seesi pyytämäl­läsi taval­la kvan­ti­tati­ivis­es­ti, ja sei­son edelleen sano­jeni takana. Tois­tan tässä oman kysymyk­seni sin­ulle johon et jostain syys­tä ole kat­sonut tarpeel­lisek­si vastata: 

  Voisitko vuorostasi vas­ta­ta kuin­ka kalli­in hin­nan sinä olet valmis mak­samaan, siis kuin­ka mon­ta addres­sia suos­tut vuosit­tain allekir­joit­ta­maan, joiden oleelli­nen sisältö on:
  “Pahoit­te­lut läheis­esi kuole­mas­ta auto-onnet­to­muudessa, mut­ta se on kohtu­ulli­nen hin­ta siitä, että min­un autoni huip­punopeut­ta ei rajoiteta.”
  tai
  “Pahoit­te­lut läheis­esi kuole­mas­ta ampumatur­mas­sa, mut­ta se on kohtu­ulli­nen hin­ta siitä että minä saan ammuskel­la huvikseni”?

  Jos saisin vas­tauk­sen ihan numeroina, niin arvostaisin. 

 170. Osmo Soin­in­vaara:
  VK
  Ota nyt vähän globaalimpi ote. Mis­sä ter­rosristi-isku­ja tapah­tuu eniten? Afgan­istanis­sa, Syyr­i­as­sa, Irakissa, Israelis­sa jne. Lib­er­al­is­min syytä kaikki?

  Osmo, olet aivan liian älykäs siihen että val­it­set retorisek­si keinok­sesi tahal­laan väärinymmärtämisen.

  VK ei selvästikään tarkoit­tanut kri­ti­soi­da Adam Smithiä, John Lock­ea tai yleis­es­tikään lib­er­al­is­mia, vaan Euroopas­sa vaikut­tavia “lib­er­aale­ja”, joiden avus­tuk­sel­la islami­lainen ter­ror­is­mi on tul­lut Euroop­paan uute­na voimis­tu­vana ilmiönä. 

  Seu­raa­va ei enää koske Osmoa, vaan on yleistä vuo­da­tus­ta: On hie­man has­sua, kun joka ker­ta täl­laisen bar­baari­maisen rikok­sen jäl­keen niin mon­et alka­vat selit­telemään ter­ror­is­min vähäis­es­tä merk­i­tyk­ses­tä ja sievis­telemään teko­ja. Ter­ror­is­min tarkoi­tus ei ole totaa­li­nen sota ja vas­tus­ta­jan täy­delli­nen hävit­tämi­nen, vaan nimen­sä mukaises­ti vaikut­taa pelon avul­la ihmis­ten käyt­täy­tymiseen. Tosin… oli­han sitä paljon ihmisiä, jot­ka piilot­te­liv­at natsisotarikollisiakin. 

  Suosit­te­len lukaan Alan Sale­hdazin neu­traalin ja selkeä kir­joituk­sen joka käsit­telee aihetta

  http://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2017/08/19/nakokulma-terrori-iskut-jatkuvat-niin-kauan-kun-islamistien-kanssa-lepsuillaan/

 171. JY: Mie­lenki­in­toista oli, että miehet, jot­ka loukkaan­tu­i­v­at iskus­sa, oli­vat seuduil­ta, jos­ta tur­va­paikan­hak­i­jat tulevat.

  Jeps, ja aluk­si luul­ti­in, että ter­ror­is­te­ja oli paljon, kos­ka kadul­la juok­si tum­mai­hoisia miehiä aika paljon. Todel­lisu­udessa he jah­ta­si­vat ter­ror­is­tia. Ainakin yksi oli päätöstä odot­ta­va tur­va­paikan­hak­i­ja, joka oli tulos­sa töistä. 

  Ehdotan hänelle kansalaisu­ut­ta samantien, ainakaan hän­tä ei pidä karkoittaa.

 172. JY: Mie­lenki­in­toista oli, että miehet, jot­ka loukkaan­tu­i­v­at iskus­sa, oli­vat seuduil­ta, jos­ta tur­va­paikan­hak­i­jat tulevat.

  Kiitos heille. Ihme­tyt­tää eivätkö paikalla olleet suo­ma­lais­miehet toim­i­neet. Eikö sat­tunut ole­maan kät­tä pitem­pää saatavil­la? Uhre­ja pääsi kuitenkin syn­tymään aika mon­ta, tosin erit­täin lyhyessä ajassa.

  Sylt­ty: Jär­ki hoi. Taval­liselle kansalaiselle liikenne on edelleenkin paljon vaar­al­lisem­pi kuin jihadisti. 

  Tämä selvää. Mut­ta et var­maankaan tarkoi­ta sitä, että ter­ror­is­min tor­jun­taa ei Suomes­sa tarvita?

  Sylt­ty:

  Taval­lisen kansalaisen tulee huole­htiani­istä asioista, jot­ka vaikut­ta­vat hänen arkeen­sa. Ter­ror­is­teista (tai venäläis­ten invaasiosta)murhetiminen taas kuu­luu maan hal­li­tuk­selle ja virkakoneistolle. 

  Kyl­lä vaan. Tosin aika mon­es­ta vira­nomaisen suus­ta on nyt pyy­det­ty kansalaisia ilmoit­ta­maan epäi­lyt­tävistä tapauk­sista ja käytök­ses­tä. Hyvä niin. 

  Itse toivoisin nimen omaan asial­lista keskustelua eri­tyis­es­ti siitä, mitä vira­nomais­ten ja poli­itikko­jen tulee tässä tilanteessa tehdä jot­ta yhtään ter­ror­istin käsien kaut­ta kuol­lut­ta ei Suomes­sa enää tule. Lis­ta­ta ne toimen­piteet, joil­la ter­ror­is­mia voidaan tehokkaasti tor­jua, sit­ten päätök­sen­tekoa ja toteu­tus­ta. Ei tämä nyt mah­do­ton­ta pitäisi olla.

  Asi­aa ei saa dis­sa­ta tai vai­eta vään­tämäl­lä keskustelua liiken­neON­NET­TO­MUUK­SI­IN tai bak­teerei­hin. Liiken­teestä voidaan ja tulee käy­dä oma keskustelun­sa. Vaikka­pa Ran­skas­sa tilanteeseen ei ole reagoitu riit­tävän aikaisin ja nyt tilanteen hallintaan otta­mi­nen on myöhäistä. Suomes­sa on vielä paljon enem­män tehtävis­sä, mut­ta aikaa ei ole hukattavaksi.

 173. vk: Itse toivoisin nimen omaan asial­lista keskustelua eri­tyis­es­ti siitä, mitä vira­nomais­ten ja poli­itikko­jen tulee tässä tilanteessa tehdä jot­ta yhtään ter­ror­istin käsien kaut­ta kuol­lut­ta ei Suomes­sa enää tule. Lis­ta­ta ne toimen­piteet, joil­la ter­ror­is­mia voidaan tehokkaasti tor­jua, sit­ten päätök­sen­tekoa ja toteu­tus­ta. Ei tämä nyt mah­do­ton­ta pitäisi olla.

  Käytän­nössä täl­laisia toimen­piteitä ei ole, tai niiden hin­ta on liian suuri. Ihan samal­la taval­la kuin liiken­neon­net­to­muudet voitaisi­in pois­taa kokon­aan laske­mal­la nopeusra­joituk­set nol­laan, ter­ror­is­min kitkemiseen tarvit­ta­vat lääk­keet ovat pahempia kuin tau­ti itse.

  Mil­lään (järkeväl­lä ja inhimil­lisel­lä) keinol­la ei pysty estämään hul­lu­ja puukot­ta­mas­ta ohikulk­i­joi­ta tai aja­mas­ta autol­la jalankulk­i­joiden päälle. Hul­lu­ja ei myöskään pysty mil­lään (järkeväl­lä ja inhimil­lisel­lä) keinol­la pitämään rajo­jen ulkop­uolel­la. Jos hul­lu on päät­tänyt tehdä ter­rori-iskun, hän löytää siihen kyl­lä keinot.

  Paras tapa lopet­taa ter­ror­is­mi on kieltäy­tyä pelkäämästä terroristeja.

  Jos jotain konkreet­tista halu­taan tehdä, niin käve­lykatu­jen ja vilkkaiden kävelyaluei­den ripot­telem­i­nen täy­teen kiiteästi asen­net­tu­ja katukalus­tei­ta olisi hyvä keino estää pahim­mat tahal­liset autol­la yli­a­jamiset. Samal­la saataisi­in myös kitket­tyä jalka­käytäville pysäköin­tiä ja tar­jot­taisi­in ihmisille istuma­paikko­ja, mikä jo itsessään olisi ter­ror­is­mintor­jun­taa arvokkaampi asia.

 174. vk:

  Itse toivoisin nimen omaan asial­lista keskustelua eri­tyis­es­ti siitä

  No ei se nyt oikein tuos­ta keskustelun uudelleenkäyn­nistyneestä kom­men­tis­tasi oikein tul­lut ilmi. 

  Lisäk­si kyseisessä kom­men­tis­sasi viit­t­a­sit itse koulu­am­pumisi­in ja liiken­neon­net­to­muuk­si­in. On sen jäl­keen aika pak­sua väit­tää, että niihin viit­taami­nen vie keskustelua sivuraiteille. 

  Minä en ole koskaan esit­tänyt ettei ter­ror­is­mia pidä tor­jua, vaan olen aina pain­ot­tanut että se pitää tehdä tehokkaasti ja että kos­ka väki­val­ta­mo­nop­o­li kuu­luu val­tion ydin­te­htävi­in, se on asia jos­ta pitää aina huole­htia ja joka pitää aina resurssoi­da kun­nol­la (+pitää elämästä vier­aan­tuneet perus­tus­lakipro­fee­tat kaukana). Nojoo, keskustelus­ta keskustelem­i­nen saa riittää.

  Ter­ror­is­min tor­jun­nan keinoista on kir­joitel­tu aika paljon alka­en tiedustelus­ta pää­tyen syr­jäy­tymisen ehkäisyyn. Yhteistä kaikille keinoil­la on se, että ovat tyl­siä eivätkä kel­paa per­su­jen rasis­tisi­iv­elle, kun eivät sisäl­lä väärän­väris­ten huvikseen pam­put­telua. Ain­oa mikä sille sakille kel­paa on kaik­ki leireille & lin­naan & kiel­teinen päätös kouraan ja ulos.

  (Enkä ole vihreä enkä oikeas­t­aan edes lib­er­aali, mut­ta olet var­maankin huo­man­nut että Oden blo­gia lukee ja kom­men­toi mon­et, jot­ka eivät kuu­lu vihreisiin)

 175. tcrown: Hyvä nim­imerk­ki vk. Vas­tasin jo aikaisem­min kysymyk­seesi pyytämäl­läsi taval­la kvan­ti­tati­ivis­es­ti, ja sei­son edelleen sano­jeni takana. Tois­tan tässä oman kysymyk­seni sin­ulle johon et jostain syys­tä ole kat­sonut tarpeel­lisek­si vastata: 

  Voisitko vuorostasi vas­ta­ta kuin­ka kalli­in hin­nan sinä olet valmis mak­samaan, siis kuin­ka mon­ta addres­sia suos­tut vuosit­tain allekir­joit­ta­maan, joiden oleelli­nen sisältö on:
  “Pahoit­te­lut läheis­esi kuole­mas­ta auto-onnet­to­muudessa, mut­ta se on kohtu­ulli­nen hin­ta siitä, että min­un autoni huip­punopeut­ta ei rajoiteta.”
  tai
  “Pahoit­te­lut läheis­esi kuole­mas­ta ampumatur­mas­sa, mut­ta se on kohtu­ulli­nen hin­ta siitä että minä saan ammuskel­la huvikseni”?


  Jos saisin vas­tauk­sen ihan numeroina, niin arvostaisin. 

  TC. Arvostan sin­nikkyyt­täsi. Nämä aiheesi (liiken­nekuolemat, ampumiset) on var­maankin on otet­tavis­sa keskustelun aihep­i­iri­in (urbaani lib­er­al­is­mi) kun moderoin­ti niin kat­soo. Kiin­nos­tavia aihei­ta ja olisi hyvä jos blo­gisti alus­taisi molem­mista omat keskustelun­sa. Alko­ho­likuolemis­takin (usei­ta tuhan­sia per vuosi ja kaikki­aan mil­jar­di­en kus­tan­nuk­set) voisi keskustella.

  Lyhyesti liiken­teestä. Auto­jen huip­punopeut­ta voidaan rajoit­taa. 120 km/h kesäl­lä on ok. Talvel­la 100 km/h kel­paa min­ulle. Täl­laiset rajoituk­set siis ok vaik­ka jol­lakin rajoitin­lait­teel­la. Nopeusra­joituk­sek­si kaupunkien keskus­tois­sa ja asuinkaduil­la 30 km/h sopii. Samoin kel­paa pakolli­nen alkolukko ja huumelukko jos sel­l­ainen on ole­mas­sa. Samoin paljon ankaram­mat tuomiot rat­ti­juopoille, esim. aina ehdo­ton vankeustuomio ja auton määräaikainen (vaik­ka 5 vuot­ta) takavarikoin­ti. Promiller­a­ja nol­laan ok. Huumekuskeille pakol­lista hoitoa sul­je­tus­sa laitok­ses­sa. Toisaal­ta halu­aisin liiken­teestä pois myös ajokyvyt­tömät van­huk­set, sil­lä nykyisessä sys­tee­mis­sä on paho­ja aukko­ja. Nuo­rille kuskeille palaut­taisin 80 km/h max. nopeu­den ensim­mäi­nen vuo­den ajak­si. Tässä muu­ta­ma idea aluksi.

  Ampuma-aseista. Enpä ole sit­ten 80-luvun ja armei­jan (1lk) tor­rakol­la ampunut. Eli en har­ras­ta ammuskelua, edes huvikseni. Suomen puo­lus­tus (rahan puut­teessa) suurelta osin perus­tuu siihen, että meil­lä on miljoona aseen käyt­tök­oulu­tuk­sen saanut­ta henkilöä “reservis­sä” ja kaiketi parisen miljoon­aa aset­ta (vrt. Sveit­si). Yritäpä ottaa sel­l­ainen maa hal­tu­un. Ase­lakien kiristämi­nen sopii min­ulle. Ampumiskuolemia on liian paljon (suurin osa eli yli 90% taitaa olla itse­murhia), mut­ta puukkoon/keittiöveitsiin kuollei­ta taitaa olla paljon enem­män vuosit­tain. Näi­hin molem­pi­in olen mielel­läni kek­simässä torjuntatoimia.

  Vas­taus: nol­la (0) adressia.

 176. arkkite­hti:

  Paras tapa lopet­taa ter­ror­is­mi on kieltäy­tyä pelkäämästä terroristeja.

  Eli kään­nä toinen pos­ki. Huono idea, kuu­lostaa antau­tu­miselta. Pahu­us ja pahat ihmiset eivät uhrien välin­pitämät­tömyy­del­lä lopu.

  Kysymys. Olisiko Suomes­sa tai Euroopas­sa marokko­lais­ten tekemiä ter­ror­iteko­ja jos Suomes­sa tai Euroopas­sa ei olisi marokkolaisia?

  Ran­s­ka on liris­sä tämän suh­teen. Vaikka­pa Suomes­sa tämän uhan (vaikka­pa vähän aikaa Suomes­sa olleet, tietyn profi­ilin omaa­vat henkilöt) minimoimisen/poistamisen hin­ta olisi vähäinen.

 177. arkkite­hti:

  Paras tapa lopet­taa ter­ror­is­mi on kieltäy­tyä pelkäämästä terroristeja.

  …jol­loin SPEC­TREn pää­ma­jas­sa tode­taan, että hit­siv­it­si — ei ne alka­neetkaan pelkäämään, joten lopete­taan­pa toimintamme?

  Häm­men­tävää miten ahk­erasti ter­ro­r­ia pyritään ratio­nal­isoimaan — puhutaan mon­imutkai­sista tavoit­teista mm. vas­takkainaset­telun lisäämisek­si ja jostain mys­tis­es­tä ter­ror­istien käsikir­jas­ta, jon­ka mukaan pelkäämään ryhtyvät tai vihas­tu­jat pelaavat.

  Kuitenkin koko asian voi selit­tää paljon yksinker­taisem­minkin — tek­i­jöi­den tek­i­jöi­den turhau­tuneena vihana, joka kanavoituu ain­oaan keinoon, joka tun­tuu ole­van tar­jol­la — eli väki­val­taan. Kun sop­paan heit­etään vielä joku ide­olo­gia vihan­li­et­son­toi­neen, niin “oikeutetun asian” puoles­ta tais­tel­e­va uskon / pro­le­tari­aatin / jne. ‑soturi on valmis vaik­ka mihin tekoihin.

  Jos hyväksyy sen, ettei ter­ror­in taustal­la ole mitään mas­ter­pla­nia — vaan jär­jetön vim­ma “niiden tois­t­en” vahigoit­tamiseen kaikin keinoin, niin lie­nee ilmi­selvää, ettei joku “riit­tää kun ei pelätä” ei ole kovinkaan käyt­tökelpoinen strate­gia. Oikeasti läh­es jokainen ter­rorikamp­pan­ja on lop­punut siihen, että tek­i­jät ovat joko vanki­las­sa tai mul­lan alla.

 178. ksee: lie­nee ilmi­selvää, ettei joku “riit­tää kun ei pelätä” ei ole kovinkaan käyt­tökelpoinen strategia. 

  On se taval­liselle kansalaiselle.

  Oikeasti läh­es jokainen ter­rorikamp­pan­ja on lop­punut siihen, että tek­i­jät ovat joko vanki­las­sa tai mul­lan alla.

  Järkevän vas­tas­trate­gian luomi­nen vaatii järkevää ja kylmäher­moista ajat­telua, ei vihan / pelon / rasis­min sumen­ta­maa ajat­telua. Varsinkaan somemöy­höämi­nen ei vie asi­aa eteen­päin, pikem­minkin päinvastoin. 

  Esimerkik­si niinkin tyl­sä keino kuin tp-hake­musten käsit­te­lyn nopeut­ta­mi­nen ja aivan eri­tyis­es­ti val­i­tusten käsit­te­lyn nopeut­ta­mi­nen (tai vähen­tämi­nen tms.) on var­masti erit­täin toimi­vaa. Mut­ta tun­tuu ettei tämä mitenkään riitä ja aika mon­en julk­i­lausut­tu toive on lait­taa tp-hak­i­jat keski­tysleireille. Mielestäni täl­lainen ratkaisu on epäre­al­isti­nen ja tulee harkit­tavak­si vas­ta, kun tuli­joi­ta alkaa ole­maan 100 000+ tjsp. Kiel­teis­es­tä päätök­ses­tä valit­ta­jia näyt­ti ole­van jonkun tilas­ton mukaan yli 10 000, eikä täm­möiselle määrälle saa mitenkään real­is­tis­es­ti jär­jestet­tyä tavanomaista vankilo­i­ta, joten jos tätä lähdet­täisi­in toteut­ta­maan, ne pitäisi var­maankin koo­ta jon­nekin telt­taleiri­in piikki­lan­ka-aidat­ulle alueelle.

  (sul­jet­tua ja var­tioitua paikkaa, johon kerätään tuhan­sia sivi­ile­jä keskelle kor­pea on yleen­sä kut­sut­tu “keski­tysleirik­si”).

 179. arkkite­hti: Käytän­nössä täl­laisia toimen­piteitä ei ole, tai niiden hin­ta on liian suuri. Ihan samal­la taval­la kuin liiken­neon­net­to­muudet voitaisi­in pois­taa kokon­aan laske­mal­la nopeusra­joituk­set nol­laan, ter­ror­is­min kitkemiseen tarvit­ta­vat lääk­keet ovat pahempia kuin tau­ti itse.

  Mil­lään (järkeväl­lä ja inhimil­lisel­lä) keinol­la ei pysty estämään hul­lu­ja puukot­ta­mas­ta ohikulk­i­joi­ta tai aja­mas­ta autol­la jalankulk­i­joiden päälle. Hul­lu­ja ei myöskään pysty mil­lään (järkeväl­lä ja inhimil­lisel­lä) keinol­la pitämään rajo­jen ulkop­uolel­la. Jos hul­lu on päät­tänyt tehdä ter­rori-iskun, hän löytää siihen kyl­lä keinot.

  Paras tapa lopet­taa ter­ror­is­mi on kieltäy­tyä pelkäämästä terroristeja.

  Jos jotain konkreet­tista halu­taan tehdä, niin käve­lykatu­jen ja vilkkaiden kävelyaluei­den ripot­telem­i­nen täy­teen kiiteästi asen­net­tu­ja katukalus­tei­ta olisi hyvä keino estää pahim­mat tahal­liset autol­la yli­a­jamiset. Samal­la saataisi­in myös kitket­tyä jalka­käytäville pysäköin­tiä ja tar­jot­taisi­in ihmisille istuma­paikko­ja, mikä jo itsessään olisi ter­ror­is­mintor­jun­taa arvokkaampi asia.

  Pyy­dän luke­maan tuon linkin Alan Sale­hzade­hin kir­joituk­seen, hän var­mas­tikin mus­lim­i­maas­sa kas­va­neena ja sit­tem­min geopoli­it­tisi­in kon­flik­tei­hin erikois­tuneena tutk­i­jana osaa arvioi­da islamin ja ter­ror­is­min välistä suhdet­ta paljon parem­min kuin sinä.

  Luet­tuasi toiv­ot­tavasti ymmär­rät että sinä ajatuksi­ne­si et ole ratkaisu, vaan keskeinen osa ongelmavyyhtiä. 

  Ter­ror­is­mi ei liity ihon­väri­in tai geenei­hin tms. Sen proksi­maat­ti­nen syy on ide­olo­gia joka pyhittää/jolla pyhitetään väärän­lais­ten ihmis­ten tap­pami­nen (vrt juutalaiset/kulakit/toisinajattelijat).

  Ker­toisitko min­ulle kuka on mus­lim­i­maail­man Voltaire? Aivan… ei sel­l­aista ole! Emme me ole geeneiltämme mus­limei­ta parem­pia, meil­lä on vain muu­ta­man sadan vuo­den etu­mat­ka val­is­tus­filosofien aja­tusten omak­sumiseen. Ja siltikin keskustelemme vieläkin on tärkeäm­pää olla poli­it­tis­es­ti kor­rek­ti vai älyl­lis­es­ti rehellinen. 

  Eräs keskeisimpiä ajatuk­sia sanan­va­paudessa on lupa sanoa epämiel­lyt­täviä fak­to­ja, jot­ta yhteiskun­taa voitaisi­in kehit­tää. Siihen kuu­luu lupa arvostel­la nat­sien juu­ta­laisjut­tu­ja, lupa julka­ista Vankileirien saaris­to ja ker­toa mitä kom­mu­nis­mi todel­lisu­udessa tarkoit­taa. Siihen kuu­luu myös oikeus suh­tau­tua kehi­tys­maid­en ihmisi­in täy­si­val­taisi­na ja oikeustoimikelpoisi­na, pitää heitä vas­tu­ullisi­na omien kulttuuriensa/maidensa dys­funk­tion­aal­i­sista piireteistä sekä arvioi­da hei­dät samoil­la kri­teereil­lä kuin kaik­ki muutkin. Kaikkia edel­lä mainit­tu­ja asioi­ta on vas­tustet­tu ja vas­tuste­taan vieläkin.

 180. Sylt­ty: On se taval­liselle kansalaiselle.

  Käytän­nössä toki, mut­ta viestinä ehkä vähän epäon­nis­tunut. Tämä kun sekoit­tuu hel­posti nk. suvakkien vaa­timuk­si­in siitä, ettei ter­rori-isku­jen takia saisi tehdä mitään (pl. suvai­ta entistä enem­män ja jah­da­ta entistä armot­tomam­min viha­puhu­jia ja mui­ta rasisti­nat­si­pask­i­aisia) — kos­ka muuten “pelataan ter­ror­istien käsikir­jan” mukaan ja ter­ror­is­tit voittavat.

  Kyl­lä tässä vai­heessa olisi syytä lopet­taa lep­suilu ääri-islamis­min kanssa ja tehdä hyvin selväk­si, ettei jonkun uskon­non­va­pau­den suo­jis­sa saa vehkeil­lä ihmisoikeuk­sia ja demokra­ti­aa vas­taan. Samal­la voisi muutenkin vetää pään perseestä ja lakkaut­taa jumalan­pilk­ka lait (onhan se pöljää, ettei esim. islamista luop­uneen uskon­tokri­itikon pidä pelätä pelkästään ääri-islamis­te­ja vaan myös oikeuslaitosta…)

  Tosin tämä voi olla han­kalaa, kos­ka meil­lä val­tion kirkkokin seisoo imaamien kanssa samas­sa rivis­sä sanan­va­paut­ta vas­taan — sen sijaan, että puo­lus­taisi län­si­maisia arvoja.

 181. Lisätään vielä, että han­kalin ongel­ma ääri-islamis­mis­sa on sen laa­ja kasvualusta:

  Europe: Islam­ic Fun­da­men­tal­ism is Widespread

  Accord­ing to the study, which was fund­ed by the Ger­man gov­ern­ment, two thirds (65%) of the Mus­lims inter­viewed say Islam­ic Sharia law is more impor­tant to them than the laws of the coun­try in which they live.

  Three quar­ters (75%) of the respon­dents hold the opin­ion that there is only one legit­i­mate inter­pre­ta­tion of the Koran, which should apply to all Mus­lims, and near­ly 60% of Mus­lims believe their com­mu­ni­ty should return to “Islam­ic roots.”

  Tähän olisi hyvä alkaa kek­siä joitain ratkaisu­ja — aloit­ta­mal­la vaik­ka ongel­man tunnustamisesta.

 182. Sylt­ty: On se taval­liselle kansalaiselle.

  Joo, aluk­si. Mut­ta se tun­nereak­tio menee ohi, joil­lakin nopeam­min, ja sen jäl­keen keskustelu on vält­tämätön­tä. Kiitos Osmolle, että sana on ollut vapaa.

  Täl­lais­ten isku­jen ehkäisemisek­si, tor­ju­misek­si ja vahinko­jen min­i­moimisek­si on ole­mas­sa vaik­ka kuin­ka paljon toimen­piteitä. Osa on help­po­ja (ja teholtaan heikko­ja), osa vaatisi lain­säädän­nön tulkinnnan tai pykälien muut­tamista. Tiukim­mille (= tehokkaim­mille) toimille löy­tyy omat vastustajansa.

  Puhei­den perus­teel­la poli­itikot ja vira­nomaiset ovat tiuken­ta­mas­sa toimia. Tämän­päiväiset (klo 17.00) uutiset ker­to­vat kovin löy­sistä toimista. Tarvi­taan vähin­tään jotain seuraavaa:

  - tiedustelu­la­ki pikaises­ti voimaan
  — tur­val­li­sista maista (kuten Marokko) tule­vien tur­va­paikka­hake­muk­sia ei edes ote­ta käsit­te­lyyn ja jos maas­saololle ei ole edel­ly­tyk­siä pois­te­taan heti maasta
  — tp-hake­muk­sen päätöstä käräjäoikeu­teen hak­i­jan tul­ta­va kuule­maan henkilöko­htais­es­ti. Jos päätös on kiel­teinen niin hak­i­ja ote­taan säilöön HUOM. JA
  — val­i­tu­sai­ka hallinto-oikeu­teen 2 viikkoa. Hallinto-oikeu­teen ohi­tuskaista tp-hake­mus­val­i­tusten käsit­te­lylle. Mak­simikäsit­telyai­ka 1 viikko. Valit­ta­ja sen ajan siis säilössä, ei vapaal­la jalalla.
  — kiel­teisen ja lain­voimaisen tur­va­paikkapäätök­sen saa­neet eivät päätök­sen jäl­keen ole vapaal­la jalal­la vaan heti säilössä odot­ta­mas­sa maas­ta poistamista.
  — maas­ta pois­tamista tehostet­ta­va merkittävästi
  — viisumikäytän­töjä kiristetään
  — rajatarkas­tuk­sia tiuken­netaan ja riski­maista (kuten Marokko) ei ilman viisum­ia ole maa­han­pääsyä. Eli Suomen rajal­la tp-hak­i­jak­si ilmoit­tau­tu­mi­nen ei vält­tämät­tä oikeu­ta maa­han pääsyyn.
  — pako­laiski­in­tiötä nos­te­taan merkit­tävästi. Tavoit­teena, että tur­va­paikan saa vain leirien kautta. 

  Siinä joitakin esimerkke­jä. Eivät mullista kenenkään maail­maa eikä kenenkään ihmisoikeuk­sia pol­je­ta. Kaik­ki taitaisi­vat syn­tyä Suomen omi­na päätöksinä ilman EU-byrokra­ti­aa. Emme kuitenkaan saa uno­htaa kv-yhteistyön merkitystä.

  (Ja EU:lle. Ulko­ra­jat tiivi­im­mäk­si jos Shen­gen halu­taan säi­lyt­tää (voidaan puolestani lopet­taa) ja se tak­sili­ikenne Välimerel­lä pitää lopet­taa. Tur­val­liset pako­laisleir­it EU:n ulkop­uolel­la ovat askel oikeaan.)

  Tosi valitet­tavaa, että tämä on reak­ti­ivista edel­lyt­täen kuolonuhre­ja, kun olisi voitu toimia enem­män ennakoivasti. Aika lail­la järkyt­tävää on, että poliisi/Supo oli saanut varoituk­sen tästä tek­i­jästä jo kuukau­sia sit­ten. Poli­isin resursse­ja on lisät­tävä, toim­intat­apo­ja paran­net­ta­va ja toim­intaval­tuuk­sia lisättävä.

  Kuumen­taako tunteita?

 183. Min­un käsi­tyk­seni on, että poli­isi kyke­nee varsin vähän estämään rikok­sia ennal­ta. Isoin vaikutin taitaa olla pelote kiin­ni­jäämis­es­tä. Tämä ei tehoa niis­sä tapauk­sis­sa, jois­sa tek­i­jä kat­soo ole­vansa syys­tä tai tois­es­ta tilanteessa, jos­sa ei ole enää mitään menetet­tävää, ts. ei ole väliä elääkö vai kuoleeko. Täl­laisia tapauk­sia voi olla vaikea seu­loa sotaa pak­enevista ihmi­sistä, jot­ka ovat toden­näköis­es­ti kaik­ki enem­män tai vähem­män trau­ma­ti­soitunei­ta. Heitä tun­tuu ole­van vaikea löytää kan­ta­suo­ma­lais­tenkin joukos­ta, ainakaan Pekka-Eric Auvista ei osat­tu varoa. Prof. Lauer­man mukaan huo­mat­ta­va osa vangeista on päi­hde- ja mie­len­ter­veysongel­maisia ja aliresur­soin­tia on mie­len­ter­veyshoidon puolella.

 184. mjo­ki: Pyy­dän luke­maan tuon linkin Alan Sale­hzade­hin kir­joituk­seen, hän var­mas­tikin mus­lim­i­maas­sa kas­va­neena ja sit­tem­min geopoli­it­tisi­in kon­flik­tei­hin erikois­tuneena tutk­i­jana osaa arvioi­da islamin ja ter­ror­is­min välistä suhdet­ta paljon parem­min kuin sinä.

  Tarkoititko tätä kirjoitusta:

  http://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2017/08/19/nakokulma-terrori-iskut-jatkuvat-niin-kauan-kun-islamistien-kanssa-lepsuillaan/

  Joitakin poim­into­ja siitä:

  - Isis käyt­tää tehokkaasti hyväk­seen turvapaikanhakujärjestelmää
  — Yksi syy ter­rori-isku­jen lisään­tymiseen Euroopas­sa on se, että Isis on häviämässä sotaa Lähi-idässä.
  — islamistit halu­a­vat hal­li­ta maail­maa poli­it­tisen islamin kaut­ta aset­ta­mal­la kali­faatin mah­dol­lisim­man mon­een maa­han. Tämä ide­olo­gia ei rajoitu ain­oas­taan Isisi­in, Al-Qaidaan tai muun selkeästi ter­ror­is­tisen jär­jestön akti­ivei­hin, vaan se saa tukea sadoil­ta tuhan­sil­ta nor­maal­isti yhteiskun­nas­sa toimivil­ta ihmisiltä kaikkial­la maail­mas­sa. Tämä tekee ide­olo­gias­ta vaar­al­lisen ja län­si­maalais­ten arvo­jen suuren vihollisen.
  — sadat tuhan­net ihmiset halu­a­vat islami­laisen sharia-lain myös Eurooppan
  — Val­taosa mus­limeista tietenkin tuomit­see jyrkästi väkivaltateot
  — ter­ror­is­tit nou­dat­ta­vat poli­it­tisen islamin ja sen ääri­jär­jestö­jen tulk­in­taa, jos­sa “islami­lainen maail­ma” on yksiselit­teis­es­ti puhdis­tet­ta­va vääräuskoi­sista ja hei­dän liittolaisistaan
  — Län­si­mais­sa elää ja on elänyt run­saasti islamis­te­ja. Myös Suomes­sa. Hei­dän annetaan oleskel­la melko vapaasti ja paikoin hei­dän toim­intaansa jopa tue­taan. Lep­suilu islamistien kanssa on kuitenkin hen­gen­vaar­al­lista peliä. Poli­it­ti­nen islam on turmi­olli­nen ide­olo­gia, jon­ka pesäkkeitä ei saa jät­tää kytemään
  — Euroopas­sa on uskon­non­va­paus, mikä on yksi tärkeim­mistä arvois­tamme. Se on hieno jut­tu. Mut­ta varsinkaan vaikut­ta­jat, ehkä hieno­tun­teisu­ut­taan, eivät uskalla tuomi­ta poli­it­tista islamia. Pelätään, että tuomit­sem­i­nen liet­soo rasis­mia. On kuitenkin korkea aika erot­taa poli­it­ti­nen islam, eli islamis­mi, ja maltill­i­nen uskon­non har­joit­ta­mi­nen toisistaan.
  — Ter­rori-iskut jatku­vat niin kauan, kun lep­suil­laan islamistien kanssa. Poli­it­ti­nen islam on kaikin tavoin vaar­alli­nen. Islamistit ovat jo pilan­neet Lähi-idän – ei anneta hei­dän sotkea Euroop­paa ja Suomea. Poli­it­tis­es­ta islamista hissut­telu ja sen vaar­al­lisu­u­den vähät­te­ly ovat negati­ivisia ilmiöitä, jot­ka heiken­tävät koko maanosan tur­val­lisu­ut­ta ja myös tääl­lä asu­vien maltil­lis­ten mus­lim­ien asemaa.
  — Uusien isku­jen jälki­main­ingeis­sa voi vain toivoa, että ihmis­ten viha kohdis­tuu ter­ror­is­tei­hin, ei tiet­tyyn etniseen tai uskon­nol­liseen ryh­mään. Pide­tään mielessä, että maltil­liset mus­lim­it ovat etur­in­ta­mas­sa tais­tele­mas­sa islamis­te­ja vas­taan Lähi-idässä ja Afrikassa.

 185. vk: TC. Arvostan sin­nikkyyt­täsi. Nämä aiheesi (liiken­nekuolemat, ampumiset) on var­maankin on otet­tavis­sa keskustelun aihep­i­iri­in (urbaani lib­er­al­is­mi) kun moderoin­ti niin katsoo. 

  Kiitos vas­tauk­ses­ta. Tarkoi­tus ei varsi­nais­es­ti ole ottaa niitä keskustelu­un mukaan, vaan käyt­tää niitä havain­nol­lis­ta­maan kuin­ka mieletön vaa­timus totaalis­es­ta nol­la­tol­er­anssista on muis­sa kon­tek­steis­sa ja aut­taa havain­ol­lis­ta­maan riskien todel­lisia suuruusluokkia.

  vk: Tässä muu­ta­ma idea aluksi.

  vk: Näi­hin molem­pi­in olen mielel­läni kek­simässä torjuntatoimia.

  vk: Vas­taus: nol­la (0) adressia.

  Ongel­ma on, että nämä väit­teesi ovat ris­tiri­idas­sa. Jos halu­at päästä nol­laan addressiin[1], niin nuo sin­un toime­si eivät ole edes oikein alku. Autot pitää kieltää tai rajoit­taa nopeus johonkin reip­paan käve­lyn tai kevyen juok­sun tasalle, ja asei­ta pitää alkaa etsimään sys­temaat­tisil­la kotietsinnöillä. 

  Jotakuinkin vapaa yhteiskun­ta tulee vaa­ti­maan vielä pitkään jonkun­laisia uhrauk­sia. On jotenkin suun­nat­toman surullista, että taka­pa­juista ja kon­ser­vati­ivista yhteiskun­ta­mallia halu­a­vat ihmiset saa­vat ter­ror­isn keinoil­la ihmiset nimeno­maan halu­a­maan taka­pa­juista ja kon­ser­vati­ivista yhteiskuntaa. 

  Min­un mielestäni ain­oa oikea tapa suh­tau­tua ter­ror­is­mi­in on saman­lainen ohimenevä tun­nekuo­hu kuin on tun­tem­at­toman ihmisen kuole­ma auto-onnet­to­muudessa, samaan aikaan odot­taen ja vaa­tien että yhteiskun­ta suh­tau­tuu eri­lai­i­in uhki­in niiden vaa­ti­mal­la taval­la ja suh­teel­lisu­u­den­ta­jul­la varustettuna.

  [1] Niin, todet­takoon, että minä olen kyl­lä valmis noitakin addresse­ja kir­joit­tele­maan suo­ral­la seläl­lä. Toki vähän vähem­män provosoivil­la sana­muodoil­la, mut­ta en minä halua elää yhteiskun­nas­sa mikä onnis­tuu rajoit­ta­maan yksilön­va­paut­ta niin paljon, että kukaan ei kuole liikenteessä.

 186. vk:
  – tiedustelu­la­ki pikaises­ti voimaan 

  Ei vaiku­ta ter­ror­is­mi­in. Viestili­iken­teen salaami­nen vira­nomais­ten saavut­ta­mat­tomi­in on triv­i­aalia. Toisaal­ta ter­ror­istien kiin­niot­ta­mi­nen ennen iskun tekoa (eli ennen kuin rikos on tehty) on osoit­tau­tunut äärim­mäisen vaikeak­si oikeusval­tiois­sa. Varsinkaan sat­un­naista puukot­ta­jaa ei pysty mitenkään vangitsemaan/tuomitsemaan tiedustelul­la saavutet­tu­jen tieto­jen perus­teel­la ennen kuin rikos on tehty.

  – tur­val­li­sista maista (kuten Marokko) tule­vien tur­va­paikka­hake­muk­sia ei edes ote­ta käsit­te­lyyn ja jos maas­saololle ei ole edel­ly­tyk­siä pois­te­taan heti maasta 

  Ei vaiku­ta ter­ror­is­mi­in, lähtö­maan vai­h­t­a­mi­nen on triv­i­aalia. Toisaal­ta “pois­t­a­mi­nen heti maas­ta” _ei_ ole triviaalia.

  – tp-hake­muk­sen päätöstä käräjäoikeu­teen hak­i­jan tul­ta­va kuule­maan henkilöko­htais­es­ti. Jos päätös on kiel­teinen niin hak­i­ja ote­taan säilöön HUOM. JA
  – val­i­tu­sai­ka hallinto-oikeu­teen 2 viikkoa. Hallinto-oikeu­teen ohi­tuskaista tp-hake­mus­val­i­tusten käsit­te­lylle. Mak­simikäsit­telyai­ka 1 viikko. Valit­ta­ja sen ajan siis säilössä, ei vapaal­la jalalla.
  – kiel­teisen ja lain­voimaisen tur­va­paikkapäätök­sen saa­neet eivät päätök­sen jäl­keen ole vapaal­la jalal­la vaan heti säilössäodot­ta­mas­sa maas­ta poistamista.
  – maas­ta pois­tamista tehostet­ta­va merkittävästi 

  Ei vaiku­ta ter­ror­is­mi­in, ter­rori-iskun ehtii hyvin tekemään käsit­telya­jan puit­teis­sa. Hallinto-oikeu­den käsit­telyaiko­jen nopeut­ta­mi­nen sen sijaan on erit­täin hyvä aja­tus, eikä pelkästään tur­va­paikkapäätösten kohdal­la. Hallinto-oikeud­es­ta ei kuitenkaan voi tehdä vira­nomais­ten kumileimais­in­ta, vaan sen tulee olla (val­lan kolmi­jako-opin mukaises­ti) itsenäi­nen vallankäyttäjä.

  – viisumikäytän­töjä kiristetään
  – rajatarkas­tuk­sia tiuken­netaan ja riski­maista (kuten Marokko) ei ilman viisum­ia ole maa­han­pääsyä. Eli Suomen rajal­la tp-hak­i­jak­si ilmoit­tau­tu­mi­nen ei vält­tämät­tä oikeu­ta maa­han pääsyyn. 

  Ei vaiku­ta ter­ror­is­mi­in, lähtö­maan vai­h­t­a­mi­nen on triv­i­aalia. Toisaal­ta “rajal­la kään­nyt­tämi­nen” ei ole triviaalia.

  – pako­laiski­in­tiötä nos­te­taan merkit­tävästi. Tavoit­teena, että tur­va­paikan saa vain leirien kautta. 

  Ei vaiku­ta ter­ror­is­mi­in, mut­ta muuten hyvä ehdo­tus. Vaatisi EU:n laa­juisia toimia, jot­ka on yleen­sä tor­pat­tu eri­lais­ten nation­al­is­tipuoluei­den toimesta.

  Noin lähtöko­htais­es­ti ter­rori-isku­ja ei voi estää. Vähänkään idioot­tia fik­sumpi ter­ror­isti tanssii kaikkien hänen eteen­sä tehty­jen estei­den ympäri hel­posti, ja estei­den ain­oa vaiku­tus on tuh­la­ta val­tavasti rahaa ja aiheut­taa harmia taval­lisille, rehellisille, ja mah­dol­lis­es­ti hätää kär­siville ihmisille. 

  Ain­oa keino estää ter­ror­is­mi on pois­taa syyt har­joit­taa ter­ror­is­mia, ja se on paljon vaikeam­paa kuin ns. “kovat keinot”. Tämä on kuitenkin ollut se tapa, jol­la “kotop­eräiset” euroop­palaiset ter­ro­r­i­aal­lot (IRA, ETA) on saatu pysäytettyä.

 187. Hive­nen häm­men­tävää lukea tämän päivän lehtien otsikoi­ta netistä. Tässä esim. valikoima parin avi­isin tarjoomasta:

  - Pro­fes­so­ril­ta radikaali malli: Kiel­teisen tur­va­paikkapäätök­sen saa­neet sul­jet­ta­va keskuksiin

  - Juha Sip­ilä: ”Hädä­nalaisia aute­taan – muuten olta­va nopeat keinot maas­ta poistamiseen”

  - Touko Aal­to vaatii poli­isille lisää rahaa – viit­taa supon Turku-vih­jeeseen jolle ei ollut aikaa

  - Pet­teri Orpo: ”Suomes­sa voi olla vain lail­lis­es­ti – varmis­tamme, että tämä myös toteutuu”

  - Vihreät on valmis tuke­maan tiedustelulakeja

  - Vasem­mis­toli­it­to arvioi uudelleen kan­tansa tiedustelu­lain kiireellisyyteen

  - Sip­ilä lin­jasi: On varmis­tet­ta­va, että Suomeen tule­vat ovat aidosti hädä­nalai­sista olosuhteista

  Vielä vuosi sit­ten täl­laisia ulostu­lo­ja näki lähin­nä anti-soini­laisil­ta nat­sisikaniskara­sisti-per­sui­ta, mut­ta nyt näyt­tävät padot mur­tuneen? Tarvit­ti­inko täl­lainen tapaus, että suo­muk­set puto­si­vat silmiltä / tuli rohkeut­ta sanoa mitä oikeasti ajat­telee? Mikä nyt olikaan sitä pop­ulis­mia ja mikä ei?

  Jos tilan­net­ta koit­taa edes vähän analysoi­da, niin mieleen nousee vain aika epämiel­lyt­täviä kysymyk­siä — ovatko poli­it­tiset päät­täjämme “kog­ni­ti­iviselta kap­a­siteetil­taan haastel­lisia” rep­panoi­ta, jot­ka osaa­vat vain reagoi­da (tai siis avus­ta­ja osaa?) naa­maa vas­ten läiskähtävi­in asioi­hin — vai irra­tionaal­isia hai­hat­telijoi­ta, jot­ka koit­ta­vat työn­tää ikävät fak­tat syr­jään ja toivo­vat paras­ta (kos­ka “poli­it­tista tah­toa” löy­tyy!!) kunnes kak­ka osuu tuulet­timeen ja on aika aloit­taa päätön ja hyödytön ryn­täi­ly sinne tänne?

 188. Sat­tuuko joku muuten muis­ta­maan joskus 1980-luvul­la(??) suomen­netun nor­jalaisen(??) kir­jail­i­jan sci-fi kir­jan, joka kuvasi Euroopan ja Afrikan välistä sotaa?

  Jos oikein muis­tan, niin sodan trig­ger­inä oli juurikin pako­laisaal­to. Kir­jas­sa tosin Euroop­pa reagoi kon­flik­ti­in lähet­tämäl­lä Afrikkaan ydinkäyt­töisiä maa­len­to­tukialuk­sia, drone­ja ja robot­te­ja tuhoa­maan koko man­tereen. Kir­ja taisi sinän­sä olla aika kökkö, mut­ta olisi muka­va löytää joku point­teri siihen, kun se ker­ta tuli joskus tein­inä luet­tua — ja poh­jana ole­van tapah­tu­mat trig­geröivän skeaar­i­on toden­näköisyys alkaa poike­ta nol­las­ta epsiloinia enemmän.

 189. arkkite­hti: Noin lähtöko­htais­es­ti ter­rori-isku­ja ei voi estää. 

  Kyl­lä niitä aivan var­masti voidaan estää. 

  Tämäkin kaveri oli niin nuori, ettei vält­tämät­tä edes tajua että hänen tulisi sala­ta viestili­iken­teen­sä ja vaik­ka tajuaisi, ei vält­tämät­tä osaisi tehdä sitä. Tek­i­jä oli ilmoit­tanut ole­vansa palesti­inalainen, joten “marokko­lais­ten kään­ny­tys rajal­la”, mitä moni ehdot­taa, on siis nol­lan arvoinen ehdo­tus (kuten tote­sitkin). Muta hän jäi siitä kiinni.

  Sen­si­jaan “marokko­lais­ten pikakään­ny­tys heti, kun selviää että he ovat markokko­laisia” onkin jo varsin toimi­va, olet­taen että kyseessä todel­lakin on pikakään­ny­tys. Ei näitä kään­nytet­täviä myöskään tarvitse min­nekään leireille kerätä, voidaan­han tar­jo­ta val­in­ta: joko pakko tai vapaae­htoinen maastapois­tu­mi­nen. Pakko tarkoit­taa säilömistä ja vapaae­htoinen seu­ran­ta­pan­taa jalas­sa, joka pois­tet­taisi­in lentokoneeseen noustes­sa. Kaiken jär­jen mukaan har­va val­it­see sen säilön, joten sem­moista ei tarvitse järjestää.

  Myös val­i­tuste­htailu pitäisi saa­da lop­pumaan. Ei siitä mitään tule, jos 1. kiel­teisen päätök­sen jäl­keen tehdään uusi hake­mus perus­teel­la, että olenkin homosek­suaali ja kun sitä ei usko­ta ja tulee 2. kiel­teinen päätös, ilmoite­taan että kävin eilen kään­tymässä kris­tiyk­si, min­ua vain­o­taan sen takia. Onhan se omi­tu­ista jos vain­ot­tu ihmi­nen ei osaa heti ensim­mäisessä hake­muk­ses­sa ker­toa, mik­si hän­tä vainotaan.

  Mut­ta “kaik­ki enem­män tai vähem­män säilöön + kiel­teisen päätök­sen tehneet keski­tysleireille” on käytän­nössä ihan epäre­al­isti­nen ratkaisu.

  Infor­man­tit ja solut­tau­tu­mi­nen ovat myös aina salaisen poli­isin käypä ase, mut­ta sitä varten tarvi­taan sen yhdyskun­nan ja väestön tuki, jon­ka seassa ter­ror­is­tit piileskelevät. Varmin tapa pila­ta kaik­ki sisään­vir­taa­va infor­maa­tio on mon­en rasistin ehdot­ta­ma tapa kohdel­la mus­lime­ja huonos­ti. Jos he alka­a­vat pelkäämään poli­isia niin niitä vinkke­jä on kyl­lä yhteisön sisältä aivan turha odottaa. 

  Mut­ta kyl­lä niihin val­i­tuk­si­in pitäisi saa­da jokin roti. Se on var­masti kaikkein nopein tapa lyhen­tää käsittelyaikoja.

 190. arkkite­hti:

  Noin lähtöko­htais­es­ti ter­rori-isku­ja ei voi estää. Vähänkään idioot­tia fik­sumpi ter­ror­isti tanssii kaikkien hänen eteen­sä tehty­jen estei­den ympäri hel­posti, ja estei­den ain­oa vaiku­tus on tuh­la­ta val­tavasti rahaa ja aiheut­taa harmia taval­lisille, rehellisille, ja mah­dol­lis­es­ti hätää kär­siville ihmisille. 

  Ain­oa keino estää ter­ror­is­mi on pois­taa syyt har­joit­taa ter­ror­is­mia, ja se on paljon vaikeam­paa kuin ns. “kovat keinot”. Tämä on kuitenkin ollut se tapa, jol­la “kotop­eräiset” euroop­palaiset ter­ro­r­i­aal­lot (IRA, ETA) on saatu pysäytettyä.

  Saa­nen olla eri mieltä ja toiv­ot­tavasti päät­täjät ja vira­nomaiset ovat myös. Toki 100% estämi­nen on mah­do­ton­ta, mut­ta toden­näköisyyt­tä voidaan huo­mat­tavasti pienen­tää ja siitä kan­nat­taa mak­saa ja vaik­ka kär­siä hiukan epämukavuutta.

  Turun tapauk­ses­ta pal­jas­tuu koko ajan ikäviä yksi­tyisko­htia, jot­ka osoit­ta­vat esim. poli­isin toimin­nas­sa ja kv-yhteistyössä paho­ja puut­tei­ta. Epäilty tek­i­jä täyt­tää erit­täin monia tun­nus­merkke­jä ja riskitek­i­jöitä (lähtö­maa, ikä, sukupuoli, uskon­to, rikolli­nen taus­ta ja vale­henkilöl­lisyy­det sor­men­jälki­neen ainakin Sak­sas­sa). Miten on mah­dol­lista, että täl­lainen henkilö on päästet­ty Suomeen tai ylipäätään EU:n alueelle? Eikö Suomen vira­nomaisil­la ollut Sak­san poli­isin tiedot käytet­tävis­sä? Oli tai ei niin toim­intaa on help­po parantaa. 

  Kun vielä ote­taan huomioon, että Marokko on tur­valli­nen maa pako­laisu­us­tarpeen kannal­ta kat­sot­tuna, niin täl­laisia henkilöitä ei yksinker­tais­es­ti tule päästää EU:n alueelle tai ainakaan Suomeen. Tiuk­ka viisumikäytän­tö ja siinä yhtey­dessä tehtävät tark­istuk­set kar­si­si­vat ainakin suurim­man osan riskihenkilöistä.

  Eli yksinker­tais­es­ti mei­dän tulee aloit­taa toimen­piteistä, jot­ka pois­ta­vat suurimpia riskitek­i­jöitä. Sil­loin päädymme mm. henkilö­ta­son profilointiin.

  Emme suo­ma­laisi­na tai edes EU-tasol­la pysty ratkaise­maan lähtö­maid­en ihmisoikeus‑, talous‑, rikollisuus‑, osat­to­muus- tai vaik­ka uskon­tosodista johtu­via ongelmia. Siis niitä juurisy­itä, joiden kor­jaami­nen vie vuosikym­meniä ellei sato­ja vuosia. Toki voimme aut­taa, mut­ta emme ratkaista. Mei­dän tulee ensisi­jais­es­ti keskit­tyä niihin toimen­piteisi­in, jot­ka ovat omis­sa käsis­sämme ja jot­ka mielu­usti ovat nopeavaikutteisia.

 191. ksee: Ei vaiku­ta ter­ror­is­mi­in. Viestili­iken­teen salaami­nen vira­nomais­ten saavut­ta­mat­tomi­in on triv­i­aalia. Toisaal­ta ter­ror­istien kiin­niot­ta­mi­nen ennen iskun tekoa (eli ennen kuin rikos on tehty) on osoit­tau­tunut äärim­mäisen vaikeak­si oikeusvaltioissa.

  Olen kuul­lut täysin päin­vas­taista asiantun­ti­joil­ta. Lukuisia, sato­ja ter­ror­is­ti­hyökkäyk­siä on estet­ty Euroopas­sa etukä­teen. Ja avainase­mas­sa on usein ollut juuri netin ja muun “elek­tro­n­isen käyt­täy­tymisen” seuraaminen. 

  Turunk­in mielipuolen radikalisoi­tu­mis­es­ta oli ker­rot­tu poli­isille, mut­ta mitään ei sen jäl­keen ilmeis­es­ti tehty. Jos poli­isil­la olisi ollu mah­dol­lisu­us seu­ra­ta hänen net­tiään, olisi kuulem­ma hyvinkin ollut mah­dol­lista, että hänen aikeen­sa tai ainakin radikalisoi­tu­misen­sa aste olisi paljastunut. 

  Nämä mielipuo­let eivät kuulem­ma radikalisoidu läh­es koskaan yksinään vaan porukas­sa ja net­ti­matskun innoit­ta­mana. Toki on mah­dol­lista, että he varsi­naiset ter­ror­isu­un­nitel­mansa osaa­vat kätkeä pimeän verkon uumeni­in (tai sit­ten ei), mut­ta ennen iskua on pitkä vai­he, kun aja­tus kyp­syy. Ja siitä voi poli­isi saa­da tietoa, kun­han lait ovat kunnossa.

 192. vk: Eli yksinker­tais­es­ti mei­dän tulee aloit­taa toimen­piteistä, jot­ka pois­ta­vat suurimpia riskitekijöitä.

  Tästähän olemme siis samaa mieltä. Eli kun ensin on mm.:

  - puo­livu­osit­tainen ilmainen(/pakollinen?) var­joaineku­vaus verisuonien tilan tark­istamisek­si kaikille yli kolmekymppisille
  — puo­livu­osit­tainen ilmainen(/pakollinen?) koko­var­talo­mag­neet­tiku­vaus syöpäkas­vaimien löytämisek­si kaikille
  — autoil­la rak­en­teelli­nen nopeusra­joi­tus 20 km/h
  — kaikki­nainen vesil­lä liikku­mi­nen ja alle kymme­nen metriä rantavi­ivas­ta oleskelu kielletty
  — polkupyöräi­ly kielletty
  — alko­holin kieltolaki
  — tupakan kieltolaki
  — sok­erin kieltolaki
  — punaisen lihan kieltolaki
  — pakolli­nen käve­lykypärä jota pitää käyt­tää myös nukkues­sa jos säng­yn korkeus ylit­tää 20cm

  niin sit­ten voidaan alkaa keskustele­maan siitä mil­lä taval­la ihmis­ten vapauk­sia ja oikeuk­sia voidaan alkaa rajoit­ta­maan ter­ror­is­min vuok­si. (Saat­taa toki olla että kun noi­ta toimia ale­taan toteut­ta­maan niin kotiku­toinenkin terrorismi/vapaustaistelu alkaa nos­ta­maan päätään aika rajusti, joten tärkeysjärjesty saat­taa muuttua.)

 193. Sylt­ty:
  Tek­i­jä oli ilmoit­tanut ole­vansa palesti­inalainen, joten “marokko­lais­ten kään­ny­tys rajal­la”, mitä moni ehdot­taa, on siis nol­lan arvoinen ehdo­tus (kuten tote­sitkin). Muta hän jäi siitä kiinni.

  Palesti­inalainen? Tämä on min­ulle uut­ta tietoa. Oliko hänel­lä väären­netyt henkkarit? 

  Sak­san vira­nomaisil­la oli tieto marokko­laisu­ud­es­ta ja käsit­tääk­seni sor­men­jäl­jet. Ja rikoshis­to­ri­aa Sak­sas­sa + vääriä henkilöl­lisyyk­siä. Eli riit­tävät tiedot var­maan tun­nis­tuk­seen (myös Suomen rajal­la) JA erit­täin epäi­lyt­tävään taustaan.

  Täl­laisel­la henkilöl­lä ei pidä olla mitään pääsyä Suomeen, vaan kään­nytet­tävä rajal­la. Ei vaik­ka hak­isi tur­va­paikkaa. Palau­tukoon sinne mis­tä tuli ja sinne vira­nomaisille tieto kään­ny­tyk­ses­tä. Hoidet­tavis­sa rajavalvon­taa tiuken­ta­mal­la ja tässä tapauk­ses­sa parem­mal­la tiedonku­l­ul­la Sak­san ja Suomen vira­nomais­ten kesken. 

  Barcelo­nan iskun taustal­la ole­val­la marokko­laisi­maamil­la on taustal­la mm. 4 vuo­den huume­tuomio. Täl­laisel­lakaan henkilöl­lä ei pidä olla mitään asi­aa EU:n sisälle. Ja se kirot­tu Shengen.

  Ettei nyt kukaan pil­las­tu, niin todet­takoon vielä ker­ran että kan­natan pako­laiski­in­tiön huo­mat­tavaa nos­tamista. Leireiltä tulee ottaa ensisi­jais­es­ti henkilöitä, jot­ka ovat suurim­man suo­jelun tarpeessa (naisia, lap­sia, per­heitä, van­huk­sia). Esim. nuoret marokko­lais­miehet eivät yksinker­tais­es­ti ole.

 194. vk: Tarkoititko tätä kirjoitusta:

  http://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2017/08/19/nakokulma-terrori-iskut-jatkuvat-niin-kauan-kun-islamistien-kanssa-lepsuillaan/

  Joitakin poim­into­ja siitä:

  – Isis käyt­tää tehokkaasti hyväk­seen turvapaikanhakujärjestelmää
  …snip…
  Pide­tään mielessä, että maltil­liset mus­lim­it ovat etur­in­ta­mas­sa tais­tele­mas­sa islamis­te­ja vas­taan Lähi-idässä ja Afrikassa.

  Tämä Sale­hzadeh kir­joit­taa hyvin saman­su­un­tais­es­ti kuin mitä olen kuul­lut tur­va­paikan­hak­i­joil­ta joiden kanssa olen sat­tunut ole­maan tekemi­sis­sä, toki valikoitunut­ta porukkaa englan­nin­taitoisi­na. Irakissa englan­nin­taito viit­taa joko parem­mink­oulutet­tuun eli­it­tin tai yhteyk­si­in amerikkalaisjoukko­jen kanssa, molem­mat tek­i­jöitä joil­la tup­paa saa­maan uskon­nol­lis­ten mil­i­tant­tien ikävän huomion niskaansa. Kaik­ki alla kir­joit­ta­mani kos­kee tätä porukkaa, muunkin­laisia var­maan on tur­va­paikan­hak­i­joiden tosi het­ero­geenisessä kirjossa.

  Mut­ta siis, Sale­hzade­hil­ta kan­nat­taa lukea muu­takin kuin tämä yksi Turun-iskun inspiroima kir­joi­tus, esimerkiksi:

  Olen kyl­lästynyt yleistäji­in, maltil­liset mus­lim­it ovat viattomia

  Län­nessä asu­vat maltil­liset mus­lim­it ovat kiitol­lisia, radikaalit eivät,

  toki myös

  Osa ihmisoikeuak­tivis­teista ja fem­i­nis­teistä ei uskalla kysenalaistaa…

  ja muu­ta vas­taavaa. Turha poimia kir­sikoi­ta puoleen tai toiseen.

  Stereo­tyyp­piset ehdo­tuk­set lääk­keek­si vain tup­paa­vat ole­maan juuri niin huono­ja kuin tun­nekuo­huis­sa syn­tyy, ja omas­ta puolestani olen täysin nim­imerkkin Sylt­ty ja osin Tcrown’in kanssa samoil­la lin­joil­la. Esimerkik­si ensiku­ule­mal­ta hyvä ajatus:

  – val­i­tu­sai­ka hallinto-oikeu­teen 2 viikkoa. Hallinto-oikeu­teen ohi­tuskaista tp-hake­mus­val­i­tusten käsit­te­lylle. Mak­simikäsit­telyai­ka 1 viikko. Valit­ta­ja sen ajan siis säilössä, ei vapaal­la jalalla. 

  Rauta­tien­torin mie­lenosoituk­ses­sa näitä tun­temi­ani ei ollut osoit­tamssa mieltään Suomen oikeut­ta vas­taan pan­na lake­jansa (esim kään­ny­tyspäätök­siä) toimeen, vaan Migrin olikosenyt viimekeväistä lin­jan­muu­tos­ta vas­taan, jos­sa kään­ny­tyspäätök­set menivät ihan arvan­heitok­si. Pyörit­te­liv­ät päätään kun hei­dän wah­habis­teik­si tietämän­sä saa­vat posi­ti­ivisia ja suht’ var­masti Irakissa tape­tuik­si tule­vat saa­vat negati­ivisia päätök­siä. Ihan kuin Migrille olisi asetet­tu kiin­tiöt että tiet­ty tavoite kään­ny­tyspros­en­tik­si pitää saavut­taa, sama se mil­lä keinoin.

  Hallinto-oikeuk­sil­la ei ole armei­jaa ara­bi­an- ja muiden kielien kie­len taita­jia, kult­tuur­in­tun­ti­joi­ta eikä tiedusteluy­hteyk­siä lähtö­maid­en kunk­in­hetkiseen sisäiseen kauhun tas­apain­oon. Miten ne tek­i­sivät viikos­sa oikeu­den­mukaisem­pia päätök­siä kuin esim. Stal­in­in ajan troikat? Saman tien voi jät­tää val­i­tus­mah­dol­lisu­u­den pois, jol­loin nousee esi­in Syl­tyn ja Tcrown­in kysymys: onko oikeusjär­jestelmämme pilaami­nen sen väär­ti mitä tuhoa ter­ror­is­mi nyky­laa­ju­udessaan aiheut­taa? Nyt kun kan­sain­vael­luk­sia on lähdössä liik­keelle his­toral­lises­sa mitas­sa, en väitä että asia on itses­tään­selvä kumpaankaan suuntaan. 

  Mielestäni paljon oleel­lisem­paa kuin ter­rori-iskut (elleivät ne nyt sit­ten laa­jene paljon merkit­täväm­mik­si kuin nykyään, esim. jihadis­tit saa­vat ydi­naseen tjsp) ovat muut sekoit­tuvi­in kult­tuurei­hin liit­tyvät hier­tymät. Salez­dadeh näistäkin kir­joit­taa, mm.:

  Kun­ni­a­sur­mat…

  Nais­ten asema…

  Sek­suaal­isu­us…

  Ennen viimeaikaisia kon­tak­te­ja en olisi ikinä uskonut että Suomes­sa voi olla aikuisia, suo­ma­laisk­oulut käyneitä ja koko ikän­sä tääl­lä asunei­ta, työssäkäyviä naisia joi­ta hei­dän isän­sä ja vel­jen­sä täysin kontrolloivat. 

  En myöskään olisi uskonut että on per­heitä jois­sa jo alak­ouluikäisiä poikia kan­nuste­taan valvo­maan ja var­tioimaan huo­mat­tavasti van­hempia sis­ari­aan, ja tarvit­taes­sa käyt­tämään väkivaltaa.

  Enkä olisi uskonut että Suomes­sa voi kaupungilla liikkua par­tioi­ta etsimässä ‘kun­ni­aa loukan­nei­ta’ tai mei­dän kie­lenkäytössämme toisi­na­jat­telijoi­ta, hakat­tavak­si tai tapet­tavak­si. Käytän­nössä pelkkä pelot­teen ole­mas­sao­lo enim­mäk­seen riit­tää, ja tap­pouhan alaisia pak­e­nee mui­hin mai­hin. Joku tun­tem­aton pros­ent­ti ‘vapaae­htois­es­ti maas­ta läht­eneitä’ lie­nee tämmöisiä.

  Sit­ten olen kohdan­nut maa­han­muut­ta­japer­heitä joiden arvot ovat varsin hyvin kohdal­laan, ja jot­ka ovat valmi­ita kon­tribuoimaan (ja kon­tribuoi­vatkin jo) suo­ma­laiseen yhteiskuntaan.

  Yleis­arviona: vaik­ka kat­soisi vain ara­biku­ult­tuureista läht­eneitä, maa­han­muut­to ilmiönä on hem­metin paljon mon­isyisem­pi kuin sterotyyp­pisen per­sun pak­su­un kalloon mah­tuu. Samoin se on mon­isyisem­pi kuin stereo­tyyp­pisen punav­ihreän lat­ten­lipitt­täjän kalloon mah­tuu. En tiedä kuin­ka paljon kumpaakaan stereo­tyyp­piä on oikeasti ole­mas­sa ja mis­sä määrin ne ovat argu­man­taa­tioso­das­sa tarpeel­lisia viholliskuvia.

 195. arkkite­hti:

  Noin lähtöko­htais­es­ti ter­rori-isku­ja ei voi estää. Vähänkään idioot­tia fik­sumpi ter­ror­isti tanssii kaikkien hänen eteen­sä tehty­jen estei­den ympäri hel­posti, ja estei­den ain­oa vaiku­tus on tuh­la­ta val­tavasti rahaa ja aiheut­taa harmia taval­lisille, rehellisille, ja mah­dol­lis­es­ti hätää kär­siville ihmisille. 

  Tuo on kyl­lä aivan väärä käsi­tys ter­ror­ista ja ter­ror­is­teista. Ehkä joskus ennen tarvit­ti­in edes vähän kyvykkyyt­tä, kun piti löytää sopi­va KGB/S­tasi-kon­tak­ti ja salakul­jet­taa Sem­tex­iä itäblokin puolelta län­teen. Nyt kun kat­soo ter­rori-isku­jen tek­i­jöitä, niin poruk­ka koos­t­uu kyl­lä sel­l­ai­sista hönöistä, ettei kovin suur­ta suun­nitel­mallisu­ut­ta voi olettaa.

  Syy isku­jen onnis­tu­miseen lie­neekin siinä, että isku­jen valmis­telijoi­ta ja yrit­täjiä on niin paljon, ettei kaikkia saa­da kiin­ni ennen iskua (eivätkä kaik­ki kerk­iä räjäyt­tämään itseään pom­mite­htaas­saan). Ehkä täl­laises­sa tilanteessa ne kaikkein hönöim­mät jihadis­tit men­estyvät parhait­en — edes poli­isit eivät usko hei­dän saa­van mitään aikaan ja niin­pä jotkut aina tuuril­la onnistuvat.

  Kovin suur­ta järkeä isku­jen suun­nit­telu­un ei tarvi­ta, kos­ka ohjeet löy­tyvät islamistien netis­sä levit­tämästä mate­ri­aal­ista hel­posti — siitä vain val­it­se­maan mikä tapa kutakin hönöä itseään miellyttää.

  Ain­oa keino estää ter­ror­is­mi on pois­taa syyt har­joit­taa ter­ror­is­mia, ja se on paljon vaikeam­paa kuin ns. “kovat keinot”.

  Ote­taan sharia-laki käyt­töön, kään­nytään kaik­ki joukol­la islami­in ja annetaan islamistien julis­taa kali­faat­ti Euroopaan?

 196. vk: Palesti­inalainen? Tämä on min­ulle uut­ta tietoa. Oliko hänel­lä väären­netyt henkkarit? 

  Kyl­lähän se tiesi, ettei marokko­laiselle täältä tur­va­paikkaa irtoa. Joten näistä ei-saa-ikinä-tur­va­paikkaa-maista tule­vat heit­tävät paper­it mäkeen ja väit­tävät, että tule­vat muualta. 

  “Täl­laisel­la henkilöl­lä ei pidä olla mitään pääsyä Suomeen, vaan kään­nytet­tävä rajalla.”

  Tuskin­pa sorme­jälkien otto, ajami­nen tietokan­taan ja ver­taami­nen kaikkii euroop­palaisi­in tietokan­toi­hin on teknis­es­ti mah­dol­lista saa­da toimi­aan siten, että se onis­tu­isi “rajal­la” (eli muu­ta­mas­sa tun­nis­sa?). Ja eihän rajavi­ra­nomaiset pysty mitenkään erit­telemään siinä rajal­la, että nämä täältä ja täältä ja nämä toiset nyt vain puhu­vat lämpimik­seen. eihän se ole mitenkään mah­dol­lista että rajal­la on mitään tietoa siitä mitkä maat ovat tässä kuus­sa tur­val­lisia ja miten päätel­lään, kuka on marokos­ta ja kuka ei.

  [tur­va­paikan tarpeesta]
  Esim. nuoret marokko­lais­miehet eivät yksinker­tais­es­ti ole. 

  Eivät marokko­laiset saakaan tur­va­paikkaa, täl­läkin kaver­il­la oli kiel­teinen päätös eikä se siitä olisi valit­ta­mal­la muuttunut. 

  Kyse on siitä että pros­es­si pitää saa­da suju­maan nyky­istä liukkaammin.

  Mut­ta sem­moinen jut­tu vielä että en ymmär­rä miten esimerkik­si mieheys (tai iPhone) suo­jaa todel­liselta vain­ol­ta yhtään sen enem­pää kuin naiseus. Korkein­taan on helpom­pi lähteä lipet­ti­in eli tänne pitkien matko­jen päähän pitäisi saa­pua enem­män vain­ot­tu­ja (ja myöskin ei-vain­ot­tu­ja) miehiä kuin naisia (kuten saa­puukin). Kansan­murhissa tyyp­il­lis­es­ti tapetaan aivan ensim­mäisek­si nuoret miehet ja joskus tapetaankin nimeno­mais­es­ti vain nuoret miehet (esimerkik­si Sre­breni­cas­sa). Pako­laisleireil­lä miehet voivatkin pär­jätä parem­min joten siinä mielessä kiin­tiö­pako­lais­ten suun­taami­nen naisi­in ja lap­si­in on ihan perustel­tua. Jos­sain Syyr­i­as­sakin ei ainakaan niil­lä alaweil­la edes ole mitään osa­puol­ta, jon­ka rivi­in voisi men­nä “lait­ta­maan asioi­ta kun­toon”, kun se “oma puoli” on Bashar al Assad ja muu­ta puol­ta ei sit­ten heille tai­da olla tarjolla.

 197. Minus­ta on vähän tylyä sanoa, että Marokko­lais­miehet eivät suo­jelua tarvitse. Esim. homoud­es­ta saat­taa joutua Marokos­sa vanki­laan (mitä ei var­maankaan voi pitää samana asiana kuin jou­tu­mista vanki­laan Suomes­sa). Hal­li­tuk­sen ja kuninkaan kri­ti­soin­ti on sekin riskialtista puuhaa. Muutenkin maan tila on sel­l­ainen, ettei minus­ta ole mikään ihme, että nuoret miehet halu­a­vat sieltä pois. Isot erot var­al­lisu­udessa ja tulois­sa aiheut­ta­vat ongelmia yhteiskun­ta­rauhas­sa globaalil­lakin tasolla.

 198. Sylt­ty: Kyl­lähän se tiesi, ettei marokko­laiselle täältä tur­va­paikkaa irtoa. Joten näistä ei-saa-ikinä-tur­va­paikkaa-maista tule­vat heit­tävät paper­it mäkeen ja väit­tävät, että tule­vat muualta. 

  Käsit­tääk­seni Suomeen tul­laan (kuten nämä kyseiset tek­i­jät) pääsään­töis­es­ti tur­val­lis­es­ta maas­ta (kuten Viro, Sak­sa, Ruot­si). Eli jo pelkästään tämä pois­taa useim­mil­ta tarpeen tul­la juuri Suomeen. Täl­lainen tur­va­paikkashop­pailu on lopetettava. 

  Uno­h­dat viisum­it. Jos Suomen rajal­la ei ole esit­tää päte­viä henkilöl­lisyys­todis­tuk­sia + mah­dol­lis­es­ti tarvit­tavaa viisum­ia niin ei ole maahantulo-oikeuttakaan. 

  Jos taas hakee tur­va­paikkaa rajal­la niin palaute­taan hake­maan siitä maas­ta mis­tä yrit­tää saa­pua Suomeen ellei ole eri­ty­isiä perustei­ta hakea sitä juuri Suomes­ta (esim. läheiset per­he­si­teet). Eli tur­va­paikan­hak­i­jat Suomeen pääsään­töis­es­ti sieltä leireiltä.

  Sylt­ty:

  Tuskin­pa sorme­jälkien otto, ajami­nen tietokan­taan ja ver­taami­nen kaikkii euroop­palaisi­in tietokan­toi­hin on teknis­es­ti mah­dol­lista saa­da toimi­aan siten, että se onis­tu­isi “rajal­la” (eli muu­ta­mas­sa tunnissa?). 

  On toimin­ut Jenkeis­sä jo ainakin 10 vuot­ta, en tosin tunne tarkem­min miten hyvin toimii kos­ka olen joka ker­ta maa­han päässyt. Eikä pros­es­si­in mene kuin min­u­ut­ti tai pari per kärsä. Jos sys­teemit ei EU:ssä riit­tävän hyvin vielä toi­mi niin vauh­tia asi­aan. Maail­mas­sa on vaik­ka kuin­ka mon­ta län­si­maista maa­ta, jot­ka pystyvät rajoil­laan pitämään tuli­javir­rat hallinnas­sa. Onko EU Shen­genei­neen niin surkea ettei edes tätä asi­aa saa järjestykseen?

  Sylt­ty:
  Mut­ta sem­moinen jut­tu vielä että en ymmär­rä miten esimerkik­si mieheys (tai iPhone) suo­jaa todel­liselta vain­ol­ta yhtään sen enem­pää kuin naiseus. 

  Itse ajat­te­len niin, että ottaen huomioon yli­tar­jon­nan pako­lai­sista tulee rajal­liset resurssit kohdis­taa kaikkein heikoim­mass­sa ase­mas­sa ole­vi­in. Ja miten jokin sekaisin ole­va maa tulee kun­toon jos sieltä pois­tu­vat juuri ne resurssit joi­ta tarvi­taan asioiden kun­toon laittamiseen.

  Kiitos muuten kaikille keskustelijoille. Hyvä kun pysytään asialinjalla.

 199. vk: Käsit­tääk­seni Suomeen tul­laan (kuten nämä kyseiset tek­i­jät) pääsään­töis­es­ti tur­val­lis­es­ta maas­ta (kuten Viro, Sak­sa, Ruot­si). Eli jo pelkästään tämä pois­taa useim­mil­ta tarpeen tul­la juuri Suomeen. Täl­lainen tur­va­paikkashop­pailu on lopetettava. 

  Peru­songel­ma on siinä, että eri­laiset nation­al­is­tipuolueet estävät tehokkaat toimet joil­la tämä voitaisi­in hoitaa. Kos­ka “mis­sä EU, siel­lä ongelma”.

  Ratkaisu olisi todel­la suurim­it­takaavainen taakan­jako, jos­sa tur­va­paikan­hak­i­joi­ta sään­nön­mukaises­ti siir­ret­täisi­in junil­la ja lentokoneil­la Välimereltä pohjoiseen. Nyt ns. Dublin-menet­te­ly pois­taa kaiken­laiset kan­nus­timet vira­nomaisil­ta ratkaista ongelma.

  Noin muuten tur­va­paikan­hak­i­jat ja ter­ror­is­mi eivät ole rin­nasteisia ongelmia. Kyl­lä, juuri nyt täl­lä het­kel­lä ter­ror­is­tit pää­sevät Euroop­paan tur­va­paikan­hak­i­joiden joukos­sa, mut­ta jos tämä tie sul­je­taan, tule­vat ter­ror­is­tit joko salakul­jetet­tuina, tur­is­tivi­isumil­la tai jotain muu­ta tietä. Eli tur­va­paikan­hak­i­joiden kur­moot­ta­mi­nen ei saa aikaan mitään muu­ta kuin uut­ta radikalisoi­tu­mista; valmi­ik­si radikalisoituneet pää­sevät kyl­lä rajas­ta kuin rajas­ta läpi jos halu­a­vat. Ovat aina päässeet. Edes keski­tysleirien aidat eivät pysäyt­täneet läpipyrk­i­jöitä, ja siihen valvon­tata­soon ei ole mitään mah­dol­lisuuk­sia päästä edes etäis­es­ti oikeusval­tio­ta muis­tut­tavis­sa oloissa.

 200. Poikkeuk­sel­lis­es­ti nim­imerkil­lä: Syl­tyn ja Tcrown­in kysymys: onko oikeusjär­jestelmämme pilaami­nen sen väär­ti mitä tuhoa ter­ror­is­mi nyky­laa­ju­udessaan aiheut­taa? Nyt kun kan­sain­vael­luk­sia on lähdössä liik­keelle his­toral­lises­sa mitas­sa, en väitä että asia on itses­tään­selvä kumpaankaan suuntaan.

  No min­un mielestäni on kyl­lä itses­tään­selvyys, että nyky­laa­juinen ter­ror­is­mi ei oikeu­ta län­si­maisen vapaan yhteiskun­nan pilaamiseen. 

  Yhtä itses­tään­selvää on, että län­si­maisen vapaan yhteiskun­nan suo­jelu ja varautu­mi­nen suuria muut­toli­ikeaal­to­ja vas­taan vaatii jonkin­laisia toimenpiteitä.

  Oma ajat­telu­ni läh­tee jotakuinkin seu­raav­ista oletuksista:

  1. Val­taosa ihmi­sistä ei ole kiin­nos­tunut lähtemään kotiseudul­taan mihinkään jos siel­lä kotiseudul­la on minkään­laiset olo­suh­teet asial­liseen elämään.
  2. Ihmis­ten salakul­jet­ta­mi­nen euroop­paan on täl­lä het­kel­lä erit­täin kan­nat­tavaa liiketoimintaa. 

  Eli jos halu­amme oikeasti pois­taa tuon muut­toli­ike­paineen, niin mei­dän pitää:

  1. pitää huoli, että ihmisil­lä on asial­liset olo­suh­teet koti­mais­saan ja
  2. tehdä ihmissalakul­je­tus kannattamattomaksi. 

  Aloite­taan jälkim­mäis­es­tä. Miten saadaan liike­toim­inta kan­nat­ta­mat­tomak­si? Noin yleis­es­ti on kak­si vai­h­toe­htoa. Joko tehdään palvelun tuot­ta­mi­nen kalli­im­mak­si tai vähen­netään asi­akkaiden kysyntää/maksuhalukkuutta. Itse olen vähän skepti­nen sen suh­teen, että salakul­je­tuk­sen kus­tan­nuk­sia saataisi­in kovin helpoil­la keinoil­la merkit­tävästi nos­tet­tua, joten jäl­jelle jää kysyn­nän pienentäminen. 

  Miten kysyn­nän pienen­tämi­nen sit­ten voisi onnis­tua? “Hel­posti”. Ker­ro­taan suurel­la main­oskam­pan­jal­la, että ette tarvitse salakul­jet­ta­jien palvelui­ta, kos­ka pääsette halutes­sanne vapaasti siihen samaan paikkaan mihin salakul­jet­ta­jienkin tuo­mat ihmiset pää­tyvät. Tuo vie salakul­jet­ta­jien liike­toiminnal­ta poh­jan täysin pois. 

  Olo­suhtei­den paran­t­a­mi­nen on sit­ten tietysti vähän vaikeampi kysymys. Mut­ta itse näk­isin, että pieni kil­pailu asukkaista saat­taisi patis­taa huonom­piakin hal­lit­si­joi­ta tsemp­paa­maan myös näi­den asukkaiden hyv­in­voin­nin eteen. Eli se sama “Tänne voitte tul­la vapaasti jos olo koti­maas­sa ei mai­ta” — main­oskam­pan­ja aut­taa myös tähän ongelmaan.

  Toki tässä on sit­ten se ongel­ma, että rajo­jen avaami­nen koko euroop­paan on sat­tuneesta syys­tä vähän ongel­mallista. Joten sen sijaan että avataan rajat koko euroop­paan, peruste­taan tiukasti rajat­tu­ja eri­ty­istalousaluei­ta sekä euroop­paan että mah­dol­lis­es­ti lähi-itään tai afrikkaan mikäli saadaan sopivia maa-aluei­ta vuokrat­tua. Näille erityistalousalueille:

  - On vapaa pääsy kenel­lä tahansa pysyvään tai väli­aikaiseen oleskeluun
  — län­si­mai­hin tule­vat tur­va­paikan­hak­i­jat toimite­taan automaat­tis­es­ti näi­hin erityistalouasalueisiin.
  — län­si­maat takaa­vat perus­in­fran, koulu­tuk­sen, oikeusjär­jestelmän, tur­val­lisu­u­den, vero­tusjär­jestelmän ja terveydenhoidon.
  — mut­ta nuo edel­liset pyritään rahoit­ta­maan vapaat­alousalueen taloudel­lista aktivi­teet­tia verot­ta­mal­la mah­dol­lisim­man nopeasti.
  — Päämäärä on siis pysyvä uusi kaupun­ki, ei väli­aikainen pako­laisleiri tai keskitysleiri. 

  Onko hal­paa? Tuskin. Mut­ta ei ole mikään muukaan ratkaisu.

 201. arkkite­hti:

  Ratkaisu olisi todel­la suurim­it­takaavainen taakan­jako, jos­sa tur­va­paikan­hak­i­joi­ta sään­nön­mukaises­ti siir­ret­täisi­in junil­la ja lentokoneil­la Välimereltä pohjoiseen. Nyt ns. Dublin-menet­te­ly pois­taa kaiken­laiset kan­nus­timet vira­nomaisil­ta ratkaista ongelma.

  Tur­va­paikkaa tarvit­se­vien osalta taakan­jako olisi ihan hyväksyt­tävä asia. Käytän­nössä on kuitenkin niin, että tuli­joiden joukos­sa on häviävän pieni osu­us henkilöko­htaisen vain­on kohteena ole­via yksilöitä — suurin osa on jon­nekin unelmien ihmemaa­han kul­taa vuole­maan läht­eneitä onnenonkioi­ta tai rikol­lisia, joil­la koti­maan kama­ra on alka­nut polt­taa jalko­jen alla.

  Näin ollen kul­je­tusten suun­nan pitäisi olla ennem­min etelään esim. Libyaan perustet­taville keski­tys… öh, siis… hake­mustenkäsit­te­lyleireille. Toki hädä­nalaisim­mat voitaisi­in tarve­harkin­nan perus­teel­la noukkia tur­vaan Euroopan puolelle, mut­ta tuskin­pa täl­laiset tapauk­set muo­dostaisi­vat yksit­täistapauk­sia suurem­paa poppoota.

  Täl­lä taval­la saataisi­in tuhot­tua ihmissalakul­jet­tai­jien nykyi­nen busi­ness — ja samal­la mm. Ital­ian mafi­an vas­taan­ot­tokeskushui­jauk­set. Ei salakul­je­tus tietenkään kokon­aan tähän lop­puisi, mut­ta se muut­tuisi liri­seväk­si puroksi, jol­la kukaan ei pysty­isi tekemään miljoonia.

  Noin muuten tur­va­paikan­hak­i­jat ja ter­ror­is­mi eivät ole rin­nasteisia ongelmia. Kyl­lä, juuri nyt täl­lä het­kel­lä ter­ror­is­tit pää­sevät Euroop­paan tur­va­paikan­hak­i­joiden joukos­sa, mut­ta jos tämä tie sul­je­taan, tule­vat ter­ror­is­tit joko salakul­jetet­tuina, tur­is­tivi­isumil­la tai jotain muu­ta tietä.

  Ammat­ti­maiset varkaat pystyvät aina mur­tau­tu­maan koti­in, joten mik­si edes han­kkia lukko­ja ovi­in — saati sit­ten jotain hälyytysjärjestelmää…

  Eli tur­va­paikan­hak­i­joiden kur­moot­ta­mi­nen ei saa aikaan mitään muu­ta kuin uut­ta radikalisoi­tu­mista; valmi­ik­si radikalisoituneet pää­sevät kyl­lä rajas­ta kuin rajas­ta läpi jos haluavat.

  Pitämäl­lä nk. tur­va­paikan­hak­i­jat (ero­tuk­se­na oikeasti suo­jelun­tarpeessa ole­vista) rajo­jen ulkop­uolel­la vähen­netään radikalisoi­tu­mista merkit­tävästi. Kun käytän­nössä kaik­ki näistä tuli­joista eivät ole kurant­tia työvoimaa, on seu­rauk­se­na hei­dän syr­jäy­tymi­nen, unelmien särkymi­nen — ja ken­ties vielä ongelmia koti­in jääneille peheen­jäse­nille, jot­ka ovat salakul­jet­ta­jien pant­ti­na kul­je­tus­mak­sun viimeis­es­tä erästä. Kun se Ihmeelli­nen Euroop­pa, joka oli tuli­joiden mieliku­vis­sa, osoit­tau­tuukin aika kylmäkiskoisek­si tuli­joiden ambi­tioi­ta kohtaan, niin vähem­mästäkin alkaa käsi hamu­ta keit­tiöveistä ja jalat viet­tää kohti toria.

 202. tcrown: No min­un mielestäni on kyl­lä itses­tään­selvyys, että nyky­laa­juinen ter­ror­is­mi ei oikeu­ta län­si­maisen vapaan yhteiskun­nan pilaamiseen. 

  Samaa mieltä. Valitet­tavasti vain tun­tuu, että monis­sa län­si­mais­sa hal­li­tus­val­las­sa ole­vat poli­itikot lähtevät hel­posti laukalle asian kanssa — tuskin on veret pesty kaduil­ta ter­rori-iskun jäljiltä, kun min­is­ter­i­ta­soa myö­den ollaan vaa­ti­mas­sa salauk­sen kieltämistä (tai ainakin taka­portin pakol­lisu­ut­ta), mas­saurk­in­taa ja inter­netin sensuuria.

  Kuu­lostaa kovasti sim­putuk­selta, jos­sa kaik­ki kär­sii kun yksi mokaa. Vaikea ymmärtää asi­aa muuten kuin sen kaut­ta, että Yleis­es­ti Hyväksy­tyn normis­ton mukaan län­si­maises­sa yhteiskun­nas­sa kaikil­la on pelkästään oikeuk­sia eikä ensim­mäistäkään velvol­lisu­ut­ta. Mitkään ongel­matkaan eivät voi olla yksilön syytä vaan ne johtu­vat yhteiskun­nan rak­en­teista, (rak­en­teel­lis­es­ta) rasis­mista, patri­arkaatin hir­mu­val­las­ta jne.

  Näin ollen, kun yksilölle ei voi­da astet­taa mitään vaa­timuk­sia (kuten muiden yksilön­va­pauk­sien kun­noit­ta­mi­nen) ja vika on aina kaikissa muis­sa kuin yksilössä, ei radikalisoitunei­ta kaiken län­si­maisen päälle kuse­via tule­via ter­ror­is­te­jakaan voi­da hoitaa tehokkaasti ja kohdis­te­tusti pois päiväjärjestyksestä.

  No, luulen kyl­lä, että län­tis­ten maid­en kan­taväestö tulee lop­pu­pelis­sä voit­ta­maan tilanteen 6–0. En sit­ten tiedä, että kuin­ka län­si­maisia me enää sil­loin ollaan — ja kuin­ka moni halu­aa kat­soa itseään aamul­la peilistä.

 203. Sinän­sähän tässä koko nk. radikalisoi­tu­misongel­mas­sa ja islamistisen ter­ror­in lisään­tymisessä on kyse kon­flik­tis­sa uskon­to­jen ja seku­laarin lib­er­aalin yhteiskun­nan kanssa. Nyky­isin vain tup­paa monil­ta uno­h­tu­maan, ettei seku­laarisu­us ollut meil­läkään mitenkään ilmaisek­si “taivaas­ta” pudon­nut vaan kristi­nuskon ikeestäkin piti tais­tel­la rysty­set veris­sä ulos.

  Ihmis­ten olisi hyvä taju­ta, ettei tässä ole kyse mis­tään kris­ti­tyn maail­man ja mus­lim­ien — tai län­si­maid­en ja “sor­ret­tu­jen siir­tomaid­en” — välis­es­tä kamp­pailus­ta. Oikeasti tais­to käy­dään maal­lis­tuneen, libr­eraalin yhteiskun­nan ja teokraat­tisen har­vain val­lan välillä.

  Nyky­isin kirkko on onnis­tunut matele­maan muka­mas jok­sikin “edis­tyk­sel­lisek­si” tahok­si, mut­ta samat iki­aikaiset ketut ovat edelleen vankasti kainalos­sa. Jos emme halua pala­ta sato­ja vuosia ajas­sa taak­sepäin, niin ehkä mei­dän olisi hyvä muis­tel­la vaikka­pa muu­tamia Denis Diderot:n ajatuk­sia val­is­tuk­sen ajal­ta (lain­auk­set valitet­tavasti lon­took­si, kun kuuk­le ei muu­ta heti tarjonnut…):

  “Man will nev­er be free until the last king is stran­gled with the entrails of the last priest”

  “All things must be exam­ined, debat­ed, inves­ti­gat­ed with­out excep­tion and with­out regard for any­one’s feelings.”

  “Those who fear the facts will for­ev­er try to dis­cred­it the fact-finders.”

  “From fanati­cism to bar­barism is only one step.”

  “The philoso­pher has nev­er killed any priests, where­as the priest has killed a great many philosophers.”

  “The man who first pro­nounced the bar­barous word God ought to have been imme­di­ate­ly destroyed.”

  “Watch out for the fel­low who talks about putting things in order! Putting things in order always means get­ting oth­er peo­ple under your control.”

  “The most dan­ger­ous mad­men are those cre­at­ed by reli­gion, and… peo­ple whose aim is to dis­rupt soci­ety always know how to make good use of them on occasion.”

 204. Aus­tralian tyly lin­ja voisi myös toimia tp-hake­musten torp­paamiseen. Kukaan veneel­lä saa­pu­va ei siis saisi tur­va­paikkaa, vaan palautet­taisi­in sinne mis­tä tuli.

  Tp-hake­muk­set olisi jätet­tävä jos­sain Afrikan puoleises­sa paikas­sa, mis­sä ne myös ratkottaisiin.

  Tämä ei tietenkään auta mitään siihen, että ihmiset saa­pu­vat veneil­lä ja alka­vat suo­raan paperit­tomik­si siir­to­laisik­si kulke­mat­ta tp-sys­teemin kaut­ta. Siihen ei auta muu kuin parem­pi merivalvonta.

 205. arkkite­hti: Toisaal­ta ter­ror­istien kiin­niot­ta­mi­nen ennen iskun tekoa (eli ennen kuin rikos on tehty) on osoit­tau­tunut äärim­mäisen vaikeak­si oikeusval­tiois­sa. Varsinkaan sat­un­naista puukot­ta­jaa ei pysty mitenkään vangitsemaan/tuomitsemaan tiedustelul­la saavutet­tu­jen tieto­jen perus­teel­la ennen kuin rikos on tehty.

  Noin lähtöko­htais­es­ti ter­rori-isku­ja ei voi estää. 

  Ain­oa keino estää ter­ror­is­mi on pois­taa syyt har­joit­taa ter­ror­is­mia, ja se on paljon vaikeam­paa kuin ns. “kovat keinot”. Tämä on kuitenkin ollut se tapa, jol­la “kotop­eräiset” euroop­palaiset ter­ro­r­i­aal­lot (IRA, ETA) on saatu pysäytettyä.

  Kan­nat­taa lukea tämän päivän Hesarista Pekka Mykkäsen sivun­mit­tainen jut­tu: “Euroopan unioni ei ole poli­isi­val­tio-avoimet rajat hyödyt­tävät terroristeja”.

  Jos nyt oikein tulk­it­sen jutun luku­ja, niin vuon­na 2016 estet­ti­in noin kymme­nen ker­taa enem­män isku­ja kuin mitä niitä tehti­in. Jihadis­te­ja pidätet­ti­in yli 700 ja määrä yli nelink­er­tais­tui vuo­teen 2012 ver­rat­tuna. Eli ter­rori-isku­ja on pystyt­ty estämään yli 100 vuon­na 2016.

  Varsi­nais­es­ti jutus­sa kiin­nos­taa selvi­tyk­set EU-tasoi­sista tieto­jär­jestelmistä ja niiden kehit­tämis­es­tä. Hätkähdyt­tävää on mm. se, että Europo­lil­la ei ole ollut pääsyä Shen­gen-tietokan­taan. Onnek­si tähän on tulos­sa muutos.

  Toinen ongel­ma on, että eri tietokan­toi­hin ei ole viety olen­naisen ratkai­se­via tieto­ja. Ja ole­mas­sa ole­via tieto­jakaan ei ole aina hyö­dyn­net­ty. Kaiken kaikki­aan todel­la paljon on kehit­tämisen varaa ja paljon on tekeil­lä. Ikävä kyl­lä uud­is­tuk­set ovat erit­täin hitai­ta ja uud­is­tusten käyt­töönot­to menee 2020-luvulle.

  Suomen ei pidä jäädä näitä odot­tele­maan. Tiukasti ja ripeästi kiin­ni omis­sa käsis­sä ole­vi­in toimen­piteisi­in, jot­ta kovin mon­taa uut­ta iskua ei Suomes­sa enää tapahtuisi.

  “Ain­oa keino estää ter­ror­is­mi on pois­taa syyt har­joit­taa ter­ror­is­mia.” Tähän sanois­in että on mah­do­ton­ta mil­lään ihmiselämän mit­taisel­la aikataul­ul­la. Vähän sama kuin yrit­täisi saa­da pysyvän rauhan Lähi-Itään. Tais­te­lut taisi­vat alkaa jo ekr.

 206. tcrown: No min­un mielestäni on kyl­lä itses­tään­selvyys, että nyky­laa­juinen ter­ror­is­mi ei oikeu­ta län­si­maisen vapaan yhteiskun­nan pilaamiseen. 

  Yhtä itses­tään­selvää on, että län­si­maisen vapaan yhteiskun­nan suo­jelu ja varautu­mi­nen suuria muut­toli­ikeaal­to­ja vas­taan vaatii jonkin­laisia toimenpiteitä.

  Antaisitko esimerkke­jä toimen­piteistä, jot­ka mielestäsi pilaisi­vat län­si­maisen vapaan yhteiskun­nan? Onko esimerkke­jä län­si­maista, jot­ka ovat jo pilalla?

  tcrown:
  Joten sen sijaan että avataan rajat koko euroop­paan, peruste­taan tiukasti rajat­tu­ja eri­ty­istalousaluei­ta sekä euroop­paan että mah­dol­lis­es­ti lähi-itään tai afrikkaan mikäli saadaan sopivia maa-aluei­ta vuokrat­tua. Näille erityistalousalueille:

  – On vapaa pääsy kenel­lä tahansa pysyvään tai väli­aikaiseen oleskeluun
  – län­si­mai­hin tule­vat tur­va­paikan­hak­i­jat toimite­taan automaat­tis­es­ti näi­hin erityistalouasalueisiin.
  – län­si­maat takaa­vat perus­in­fran, koulu­tuk­sen, oikeusjär­jestelmän, tur­val­lisu­u­den, vero­tusjär­jestelmän ja terveydenhoidon.
  – mut­ta nuo edel­liset pyritään rahoit­ta­maan vapaat­alousalueen taloudel­lista aktivi­teet­tia verot­ta­mal­la mah­dol­lisim­man nopeasti.
  – Päämäärä on siis pysyvä uusi kaupun­ki, ei väli­aikainen pako­laisleiri tai keskitysleiri. 

  Onko hal­paa? Tuskin. Mut­ta ei ole mikään muukaan ratkaisu.

  Yksi­no­maan Afrikas­ta halukkai­ta tuli­joi­ta olisi kym­meniä ellei sato­ja miljoo­nia, maail­man­laa­juis­es­ti var­masti sato­ja miljoo­nia. Aika iso leiri, kaupun­ki, val­tio tarvittaisiin.

  Tähän isoon ongel­maan paras ratkaisu on, että kenenkään ei tarvitse lähteä koti­maas­taan min­nekään. Mon­en­laisia kon­ste­ja on kehi­tysavus­ta ja tyran­ni­hal­lit­si­joiden val­las­ta suis­tamis­es­ta alka­en kokeil­tu, mut­ta useim­miten huonol­la lop­putu­lok­sel­la. Ruan­da lie­nee piristävä poikkeus karmean sisäl­lis­so­dan jäl­keen. Ara­bikevät taitaa on viimeisiä suurimpia län­si­maid­en munauk­sia. Huonom­pikin, oikeaan suun­taan ohjail­ta­va tyran­ni siis on parem­pi kuin vaikka­pa Libyan kaltainen rom­ah­tanut val­tio. Ihan joka paikkaan län­si­maista demokra­ti­aa ei kan­na­ta tyrkyttää.

 207. vk: Antaisitko esimerkke­jä toimen­piteistä, jot­ka mielestäsi pilaisi­vat län­si­maisen vapaan yhteiskunnan?

  George Orwell: 1984. 

  vk: Yksi­no­maan Afrikas­ta halukkai­ta tuli­joi­ta olisi kym­meniä ellei sato­ja miljoo­nia, maail­man­laa­juis­es­ti var­masti sato­ja miljoo­nia. Aika iso leiri, kaupun­ki, val­tio tarvittaisiin.

  Sin­ga­pores­sa on reilu 5 miljoon­aa asukas­ta, eikä se ole mitenkään äärim­milleen ahdet­tu. Eli sataa miljoon­aa siir­to­laista kohden tarvit­taisi­in n. 20 sin­ga­porea. Onko tuo sit­ten iso vai pieni, riip­puu kat­san­tokan­nas­ta. Maa-pin­ta-ala tuskin kyn­nyskysymyk­sek­si jää jos pooli­it­tista tah­toa löytyy.

 208. Onko esimerkke­jä län­si­maista, jot­ka ovat jo pilalla? 

  Erdo­ganin Turk­ki? Toki tähän voi ‘No true Scots­man’ ‑hengessä vas­ta­ta että Turk­ki ei ole länsimaa.

  Yksi­no­maan Afrikas­ta halukkai­ta tuli­joi­ta olisi kym­meniä ellei sato­ja miljoo­nia, maail­man­laa­juis­es­ti var­masti sato­ja miljoo­nia. Aika iso leiri, kaupun­ki, val­tio tarvittaisiin. 

  Min­u­akin häir­it­see että yllä on esitet­ty hake­muk­senkäsit­te­lyleire­jä perustet­tavak­si esim. Libyaan, kysymät­tä mitä mieltä Libya olisi asi­as­ta. Libyalle leiri olisi var­maan OK kun­han se sijait­sisi Sudanis­sa, ja Sudanille OK kun­han se sijait­sisi Eritre­as­sa. Lie­nee selvää mik­si leiri ei voi olla Eritreassa.

  Jos siis Libyalle, Turkille ynnä muille ei mak­se­ta leireistä mitä ko. maat sit­ten vaa­ti­vatkin, leirien täy­tyy sijai­ta Kon­nun­suol­la, Lampe­dusal­la, Ceu­tas­sa jne.

  Ara­bikevät taitaa on viimeisiä suurimpia län­si­maid­en munauk­sia. Huonom­pikin, oikeaan suun­taan ohjail­ta­va tyran­ni siis on parem­pi kuin…

  No näin olisi help­po ajatel­la, ja tun­te­mani tur­va­paikan­hak­i­jat haikail­e­vatkin takaisin Sad­damin aikoi­hin, silti tässä tuok­sah­taa jälkivi­isaus ja asioiden yksinkertaistaminen.

  Ensin­näkin, jos Ara­bikevät syt­tyi Mohamed Bouaz­izin polt­toit­se­murhas­ta en ymmär­rä kuin­ka se on ‘län­si­maid­en munaus’? Muuten kuin että tiedo­tusvä­lineistä län­si­maid­en hyv­in­voin­tia pää­sivät näkemään myös eri­lais­ten itse­val­ti­aiden komen­nos­sa kärvis­telleet ara­bi­maid­en muuten näköalat­tomat nuoret­miehet, vähän niinkuin K‑kaupan Väis­ki näkyi Virossa?

  Toisek­si, näil­lä itse­val­ti­ail­la on muitakin ambi­tioi­ta kuin toimia kiltisti län­si­maid­en ulkois­tamien leirien var­ti­joina. Tomp­peli-Bushin Irakin-sodan ja Col­in Pow­ellin ikon­is­ten YK-sat­u­jen alle uno­htuu että aikaisem­min Sad­damil­la todel­lakin oli joukko­tuhoase-ohjel­ma. Ohjel­man vakavas­tiotet­tavu­us näkyi mm. Israelin ennal­taehkäi­sevässä iskus­sa Osir­akin reak­tori­in 1981 ja siinä kuin­ka kemikaali-Ali tap­poi 1991 kansan­nousua yrit­täneitä kur­de­ja ja shi­io­ja sari­inil­la ja muil­la tais­telukaa­suil­la tuhansittain. 

  Samoin Libyan Gaddafil­la oli ydi­naseo­hjel­ma jos­ta maa tosin vapaae­htois­es­ti luopui.

  Ehkä sit­ten jos/kun Kim Jong-Un on kuk­istunut joskus tule­vaisu­udessa, nim­imerk­it eteläko­re­alaisil­la keskustelu­pal­stoil­la huokail­e­vat kuin­ka hienoa aikaa oli kun Kim Jong-Un vielä piti pako­laiset pois­sa hei­dän ovene­dus­toil­taan. Mut­ta Ok, tässä olisi rako päästä syis­sä hie­man syvem­mälle, eli mikä rooli siir­tomaaval­to­jen kart­toi­hin vetämil­lä sat­tuman­varail­la viivoil­la on ara­bi­maid­en heimokah­nauk­sis­sa, jom­moisia tuskin esi­in­ty­isi Kore­an niemimaalla. 

  Kol­man­nek­si, oma asiansa on mil­laiseen moraaliseen sol­muun tyran­ni­jo­htoisen leir­i­jär­jestelmän kanssa jou­tu­isi oman­tun­ton­sa vään­tämään, taitaisi­vat Kan­tin ja Voltairen opetuk­set men­nä pesuve­den mukana.

 209. tcrown: George Orwell: 1984. 

  Sin­ga­pores­sa on reilu 5 miljoon­aa asukas­ta, eikä se ole mitenkään äärim­milleen ahdet­tu. Eli sataa miljoon­aa siir­to­laista kohden tarvit­taisi­in n. 20 sin­ga­porea. Onko tuo sit­ten iso vai pieni, riip­puu kat­san­tokan­nas­ta. Maa-pin­ta-ala tuskin kyn­nyskysymyk­sek­si jää jos pooli­it­tista tah­toa löytyy.

  Entäpä reaal­i­maail­mas­ta? Aus­tralia, USA? Bri­tan­nia? Tan­s­ka? Löy­tyykö yhtään jo pilat­tua länsimaata?

  Kävin jouluku­us­sa Sin­ga­pores­sa. Juu, kyl­lä siel­läkin asua voi mut­ta “maa” ei esim. itse tuo­ta juuri lainkaan elin­tarvikkeitaan ja niistä yli 90% tuo­daankin muualta. 

  Las­ke­taan­pa kus­tan­nuk­sia. Asun­to­jen, infra­struk­tu­urin ym. tarvit­ta­van rak­en­t­a­mi­nen voisi hyvinkin mak­saa esim. 100.000$ per nenä. Toden­näköis­es­ti vielä enem­män kun raken­nus­toim­inta yliku­umenisi. Joka tapauk­ses­sa yhden 5 miljoo­nan asukkaan kaupunki­val­tion rak­en­t­a­mi­nen mak­saisi siis 500 mil­jar­dia dol­lar­ia. Hiukan vähem­män kuin USA:n vuosit­taiset puo­lus­tus- (ja hyökkäys-) menot.

  100 miljoon­alle pako­laiselle siis 10.000 mil­jar­dia dol­lar­ia. Siis 10.000.000.000.000 dol­lar­ia. Aika paljon, mut­ta vain reilu puo­let USA:n BKT:stä ja noin seit­semä­sosa maail­man BKT:stä.

  Jos näi­den uusien kaupunki­val­tioiden rak­en­t­a­mi­nen jak­sot­tuisi 10 vuo­den ajalle tarvit­taisi­in siis vuosit­tain noin 1,4 % maail­man BKT:stä han­kkeen toteut­tamiseen. BKT:n mukaan jaet­tuna Suo­mi siis käyt­täisi 10 vuo­den ajan vuosit­tain 3 mil­jar­dia dol­lar­ia han­kkeeseen = 30 mil­jar­dia dollaria. 

  Täl­lä het­kel­lä Suo­mi käyt­tänee noin 1 mil­jardin per vuosi pako­laisas­i­as­sa ja kehi­tysy­hteistyöhön toisen mil­jardin ($). Eli 2/3 olisi jo kasas­sa jos raho­jen käyt­tö vain uudelleen suun­nat­taisi­in. Kaiken kaikki­aan maail­mas­sa kehi­tys­a­pua annetaan noin 100 mil­jar­dia per vuosi.

  Näil­lä luvuil­la 100 miljoo­nan pako­laisen uudelleen asut­ta­mi­nen ei paper­il­la olisi mah­do­ton­ta. Käytän­nössä se sitä tietysti on eli vaik­ka rahat olisi löy­det­tävis­sä niin riit­tävästi tah­toa ei löydy.

  Paljon halvem­mak­si (pilkkua voitaisi­in siirtää) tulisi näi­den pako­lais­ten aut­ta­mi­nen hei­dän koti­mais­saan. Suomenkin pako­lais­toim­intaan käyt­tämäl­lä mil­jardil­la voitaisi­in halvem­man kus­tan­nus­ta­son maas­sa aut­taa jopa 20-ker­taista määrää ihmisiä. Tarkkaa Suomen pako­lais­määrää en tiedä mut­ta olisiko jotain 50000 henkilöä. Samal­la rahal­la hal­van kus­tan­nus­ta­son maas­sa avun (ruoan, majoituk­sen, koulut jne) voisi saa­da miljoona ihmistä. Eli yksi Suomeen tul­lut pako­lainen “vie” avun 19:ltä kur­ju­u­teen jääneeltä ihmiseltä. 

  Per­im­miltään kysymys on yksi­no­maan siitä, että jos ihmiset kykeni­sivät elämään koti­mais­saan rauhas­sa keskenään ilman kor­rup­tio­ta ym. epäre­hellisyyt­tä ja uskon­tori­ito­ja, niin pako­laisongel­ma olisi suurin piirtein hoidet­tu. Ilmas­ton­muu­tos sit­ten jatkos­sa saat­taa muut­taa olen­nais­es­ti tätä tilannetta.

 210. Eräs tun­te­mani tur­va­paikan­hak­i­ja muuten alkoi nähdä toivoa että Irak saat­taisi rauhoit­tua, sen jäl­keen kun Muq­ta­da al-Sadr äsket­täin tapasi Sau­di­en nuoren ja akti­ivisen kru­u­nun­prinssin Mohammed bin Salman’in. Asi­aa on län­nessä niukasti uutisoitu.

  En itse tunne asi­aa, mut­ta al-Sadr on ilmeis­es­ti erit­täin vaiku­tus­val­tainen Irakin shi­io­jen kesku­udessa vaikkei hänel­lä ole viral­lista ase­maa: kuul­losti vähän niinkuin Man­ner­heim­il­ta min­un kor­vaani. Kyl­lähän se his­to­ri­al­liselta sovin­nol­ta kuu­lostaa jos shi­ia­jo­hta­ja paiskaa kät­tä oikean ark­ki-sun­nin kanssa, ja aikoo kään­tyä ara­bit-per­sialaiset ‑jakolin­jalle pikem­min kuin sun­nit-shi­iat ‑jakolin­jalle. Al-Sadr kuulem­ma halu­aisi myös erot­taa val­tion ja uskon­non toisistaan.

  Sau­di­en van­hoil­lisu­us tietäen hie­man epäi­lyt­tää, mut­ta jos joil­lakin riit­tää lom­pakon pak­su­us pistää Irak kuosi­in niin Saudeil­la. Hyvä uuti­nen­han tuo olisi.

 211. vk: Entäpä reaal­i­maail­mas­ta? Aus­tralia, USA? Bri­tan­nia? Tan­s­ka? Löy­tyykö yhtään jo pilat­tua länsimaata?

  Ei vielä, mut­ta se ei kyl­lä johdu yri­tyk­sen puutteesta.

  Mikko Kivi­ran­ta: Kävin jouluku­us­sa Sin­ga­pores­sa. Juu, kyl­lä siel­läkin asua voi mut­ta “maa” ei esim. itse tuo­ta juuri lainkaan elin­tarvikkeitaan ja niistä yli 90% tuo­daankin muualta.

  Ja silti maa on yksi maail­man vauraimpia.

  vk: Näil­lä luvuil­la 100 miljoo­nan pako­laisen uudelleen asut­ta­mi­nen ei paper­il­la olisi mah­do­ton­ta. Käytän­nössä se sitä tietysti on eli vaik­ka rahat olisi löy­det­tävis­sä niin riit­tävästi tah­toa ei löydy.

  Kun nyt olemme samaa mieltä että maa-ala ja kus­tan­nuk­set kum­matkaan eivät ole päälim­mäi­nen ongel­ma, vaan poli­it­ti­nen tah­to, niin ehkä on suo­tavaa liet­soa tuo­ta poli­it­tista tah­toa yhdel­lä Suomen merkit­tävim­mistä(?) poli­it­ti­sista keskustelupalstoista?

  vk: Paljon halvem­mak­si (pilkkua voitaisi­in siirtää) tulisi näi­den pako­lais­ten aut­ta­mi­nen hei­dän koti­mais­saan. Suomenkin pako­lais­toim­intaan käyt­tämäl­lä mil­jardil­la voitaisi­in halvem­man kus­tan­nus­ta­son maas­sa aut­taa jopa 20-ker­taista määrää ihmisiä. 

  Sallinet pienen kyynisyy­den. Rahan kan­tamista kehi­tys­mai­hin on yritet­ty aika monel­la taval­la viimeis­ten kym­me­nien vuo­sein aikana, ja parhaim­mil­laan tuo lie­nee ollut hyödytön­tä. Kos­ka aivan kuten sanot:

  vk: Per­im­miltään kysymys on yksi­no­maan siitä, että jos ihmiset kykeni­sivät elämään koti­mais­saan rauhas­sa keskenään ilman kor­rup­tio­ta ym. epäre­hellisyyt­tä ja uskon­tori­ito­ja, niin pako­laisongel­ma olisi suurin piirtein hoidettu. 

  Täs­mälleen näin. Ja min­un point­ti­ni on, että jos ihmisille annetaan riskitön mah­dol­lisu­us päästä naut­ti­maan rauhal­lis­es­ta elämästä ilman kor­rup­tio­ta ym, niin kyn­nys vaa­tia sitä omas­sa maas­sa las­kee ja vas­taavasti hal­lit­si­joiden moti­ivi niitä tar­jo­ta kas­vaa. Tarvit­see se dik­taat­torikin jonkun ne harv­inaiset maamet­al­lit sieltä kai­vok­ses­ta kaivamaan.

  vk: lmas­ton­muu­tos sit­ten jatkos­sa saat­taa muut­taa olen­nais­es­ti tätä tilannetta.

  Ja tämä on yksi syy lisää mik­si (län­si­maid­en) pitäisi vakavasti alkaa rak­en­ta­maan infra­struk­tu­uria (poli­it­tista, juridista, teknistä ja taloudel­lista), joka mah­dol­lis­taa suurien ihmis­mas­so­jen siirte­lyn ilman koflik­te­ja ja levottomuuksia.

 212. 15.12.2017 alko­ho­lilain äänestyk­sessä Vihreät osoit­ti­vat, että se ei olekaan urbaani lib­er­aali puolue. Nyt näyt­tää siltä, että ennen kuin täl­löi­nen puolue ilmestyy puoluekar­talle, täy­tyy äänestää Kokoomus­ta jos halu­aa äänestää lib­er­aale­ja. Järisyt­tävää, mut­ta totta.

 213. Pekka:
  15.12.2017 alko­ho­lilain äänestyk­sessä Vihreät osoit­ti­vat, että se ei olekaan urbaani lib­er­aali puolue. Nyt näyt­tää siltä, että ennen kuin täl­löi­nen puolue ilmestyy puoluekar­talle, täy­tyy äänestää Kokoomus­ta jos halu­aa äänestää lib­er­aale­ja. Järisyt­tävää, mut­ta totta.

  Sehän on selvää, että Vihreis­sä on kak­si melko eri­laista fak­tio­ta. Kut­su­taan niitä vaik­ka nimil­lä emmakar­it ja jyrkikasvit. Pelkästään jälkim­mäi­sistä koos­t­u­vaa puoluet­ta äänestäisin mielel­läni, mut­ta nyt täy­tynee tyy­tyä toivo­maan Lib­er­aalipuolueelle jotain taianomaista kasvua. (Tämä viesti sisältää vinkin jyrkikasveille siir­tyä Lib­er­aalipuolueen rivei­hin ison medi­ahuomion saattelemana.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.