Vihreät hävisivät suurituloisilla alueilla ja voittivat Itä-Helsingissä

Use­ampi tun­tem­aton henkilö (4 kpl) pysäyt­ti min­ut tänään kadul­la ja sanoi, että tämä pormes­tarik­isa vei teiltä paljon ääniä. Hänenkin piti äänestää kokoomus­ta, kos­ka Anni Sin­nemä­ki ei ollut hänen mielestään hyvä ehdokas pormes­tarik­si. Nämä oli­vat muuten kaik­ki neljä noin nelikymp­pisiä miehiä.

Kir­joitin jo aiem­min, että min­ul­lakin on ollut Annia kohtaan ennakkolu­u­lo­ja, mut­ta ne ovat osoit­tau­tuneet väärik­si. Äänestäjien moti­vaa­tioista ja ennakkolu­u­loista ei kuitenkaan voi valit­taa minnekään.

Niin­pä päätin kat­soa äänestysalueko­htais­es­ti, mitä näis­sä vaaleis­sa oikein tapahtui.

Kokoomus pär­jäsi erit­täin hyvin Töölössä ja Pitkän­sil­lan eteläpuolel­la.  Esimerkik­si Kata­janokalla kokoomus veti peräti kymme­nen pros­ent­tiyk­sikköä kaulaa vihreisi­in edel­lisi­in kun­nal­lis­vaalei­hin ver­rat­tuna. Samoin kävi joil­lakin varakkail­la esikaupunkialueil­la, kuten Tammisalossa.

Näil­lä alueil­la kokoomuk­sen voit­to ei ollut kuitenkaan suo­raan vihreiltä pois. Vihreät koki­vat noil­la alueil­la tap­pi­oi­ta, mut­ta demar­it ja jopa RKP paljon suurempia.

Mut­ta kyl­lä, varakkail­la alueil­la kokoomus on vienyt ääniä vihreiltä. Nämä neljä min­ua puhutel­lut­ta eivät olleet yksin.

Olin olet­tanut, että vihreät oli­si­vat vas­taavasti vahvis­tuneet vahvim­mil­la alueil­laan Kallios­sa ja Vallilas­sa. Siel­lä meni parem­min kuin näil­lä kan­takaupun­gin varakkail­la alueil­la, mut­ta varsi­nais­es­ti vihreät voit­ti­vat nämä vaalit Itä-Helsingis­sä ja veivät ääniä sieltä demareil­ta. (Jopa perussuomalaisilta?)

Pitäisi tutkia tarkem­min, johtuuko tämä gen­tri­fikaa­tios­ta – onhan neljän vuo­den aikana aika mon­ta henkeä muut­tanut kaupungi­nosas­ta toiseen – vai vihrei­den kan­na­tus­po­h­jan laajenemisesta.

Jos tämäkin johtuu Sin­nemäestä, hänen pormes­tariehdokkuuten­sa on siirtänyt val­tu­us­ton pain­opis­tet­tä oikealle: houkutel­lut vasem­mistop­uolueista ja eri­tyis­es­ti demareista äänestäjiä vihreille ja työn­tänyt joitain vihrei­den äänestäjiä äänestämään kokoomus­ta. Lisäk­si se on siirtänyt joitain demarei­den äänestäjiä kan­takaupungis­sa äänestämään kokoomusta.

Neljän vuo­den kulut­tua Annista on kaupunki­laisil­la enem­män kokemusta.

= = =

Kom­menteis­sa on san­ot­tu, että Vapaavuori on val­ta­van paljon suosi­tumpi pormes­tariehdokas kuin Anni, kos­ka hän sai yli kolme ker­taa enem­män henkilöko­htaisia ääniä. Minus­ta se ker­too enem­män kokoomuk­sen äänestäjistä. Ehkäpä vihrei­den äänestäjät oli­vat vain fik­sumpia. Vapaavuoren tukemisek­si olisi riit­tänyt äänestää jotain kokoomus­laista ehdokas­ta samal­la, kun äänel­lä olisi voin­ut vaikut­taa ryh­män kokoon­panoon. Nyt siinä kävin niin kuin ennustin. Val­tu­us­tos­ta putosi alus­tavien tulosten mukaan sekä kaupung­in­hal­li­tuk­sen kokoomus­lainen puheen­jo­hta­ja Tatu Rauhamä­ki että kokoomuk­sen ryh­män­jo­hta­ja Lau­ra Ris­sa­nen. Olisi kan­nat­tanut vähän äänestää heitäkin.

= = =

Demar­it ovat selitelleet surkeaa tulostaan sil­lä, että Helsingis­sä pormes­tarik­isa suosi epäreilusti kah­ta suur­in­ta puoluet­ta. Tam­pereel­la se sen sijaan oli hei­dän mielestään ihan paikallaan.

62 vastausta artikkeliin “Vihreät hävisivät suurituloisilla alueilla ja voittivat Itä-Helsingissä”

 1. Mik­si avoimuut­ta korosta­va puolue val­it­see pormes­tariehdokkaan jonkun muu­ta­man kymme­nen hen­gen kon­klaavin avul­la, eikä jäsenäänestyk­sel­lä tai vielä parem­pi olisi tehdä gallup­tutkimus äänestäjille. Helsin­gin vihrei­den akti­iveis­sa, tai ketkä siel­lä kon­klaavis­sa onkaan, lie­nee sin­nemäk­iläis­ten yliedus­tus aika selvä, kun taas äänestäjät oli­si­vat halun­neet Saurin. Kun Sauri sivu­utet­ti­in, niin vihrei­den vaali­pal­losta lähti ilma. Eikä enää aut­tanut mitkään kir­joituk­set tai muut Sin­nemäen puolesta. 

  Voi tehdä aika hel­posti ver­tailun Hillary Clin­toni­in, jon­ka puolueen sisäpi­iri myös ajoi ehdokkaak­si siitä huoli­mat­ta, että äänestäjille oli suosi­tumpi ehdokas. Vihreät ja demokraatit eivät kumpikaan halun­neet voit­taa, vaan saa­da kaverin­sa eteen­päin ural­laan. Sin­nemä­ki ja Clin­ton oli­vat myös kumpikin jo hävin­neet tärkeät vaalit ihan pystyyn, joten oli hul­lua luul­la että jokin olisi muut­tunut. Seu­raavak­si var­maan läh­tee sama poruk­ka aja­maan Emma Karia puheen­jo­hta­jak­si, vaik­ka Touko Aal­to olisi paljon varmem­pi jatka­ja Niin­istölle. Yksi merkit­tävä puute teil­lä on siinäkin, että Uudelta­maal­ta puut­tuu ääni­har­a­va, kos­ka Uusi­maa vain koros­tuu, kun se sai jo uuden kansanedustajapaikan.

 2. Kom­menteis­sa on san­ot­tu, että Vapaavuori on val­ta­van paljon suosi­tumpi pormes­tariehdokas kuin Anni, kos­ka hän sai yli kolme ker­taa enem­män henkilöko­htaisia ääniä. Minus­ta se ker­too enem­män kokoomuk­sen äänestäjistä.

  Toisaal­ta iso osa Vapaavuoren äänestäjistä ei ehkä ollut varsi­nais­es­ti Kokoomuk­sen äänestäjiä, vaan äänes­tivät pormes­taria, kun niin vaalia markki­noiti­in. Sanoma-media komp­pasi myös hyvin tässä. Sinän­sä oli mie­lenki­in­toista, että näis­sä vaaleis­sa ei saatu nos­tet­tua esi­in negati­ivista julk­isu­ut­ta jostain Vihrei­den ehdokkaas­ta, vaan Kokoomus oli ensin kaikessa uuti­soin­nis­sa… Oliko tarkoituk­sel­lista vai ei, sitä ei voi tietää. Jotkut toimit­ta­jat ovat vasem­malle kallel­laan ja heitä voi ilah­dut­taa enne­min Kokoomuk­sen men­estys kuin Vihreiden 😉

 3. SDP:llä oli hyvin har­mi­ton ja karis­mati­ton pormes­tari ehdokas. Mikael Jungn­er olisi ollut parem­pi. Lasse Lehtisen kaltainen raikas tuu­lah­dus jol­la on koke­mus­ta muun muas­sa pitkäaikaisen päämin­is­terin Lip­posen avus­ta­jana. Ylestä Jungn­er teki kil­pailukykyisen fir­man kun samal­la MTV3 tuhot­ti­in surkeal­la taval­la. Mod­erni maail­ma ja kaupun­git toimi­vat dig­i­taal­isaa­tion uusimil­la keksin­nöil­lä ja inno­vaa­ti­ol­la. Mikael Jungn­er on vaan liian radikaali SDP:lle. Juhana Var­ti­ainen ymmär­si Kokoomuk­sen sanoman joten uskallus­ta riit­ti hänel­lä. Nyt Juhana nousee Helsin­gin val­tu­us­toon upeal­la 2061 äänellä

 4. nak­ki:
  Mik­si avoimuut­ta korosta­va puolue val­it­see pormes­tariehdokkaan jonkun muu­ta­man kymme­nen hen­gen kon­klaavin avul­la, eikä jäsenäänestyk­sel­lä tai vielä parem­pi olisi tehdä gallup­tutkimus äänestäjille. Helsin­gin vihrei­den akti­iveis­sa, tai ketkä siel­lä kon­klaavis­sa onkaan, lie­nee sin­nemäk­iläis­ten yliedus­tus aika selvä, kun taas äänestäjät oli­si­vat halun­neet Saurin. Kun Sauri sivu­utet­ti­in, niin vihrei­den vaali­pal­losta lähti ilma. Eikä enää aut­tanut mitkään kir­joituk­set tai muut Sin­nemäen puolesta. 

  Voi tehdä aika hel­posti ver­tailun Hillary Clin­toni­in, jon­ka puolueen sisäpi­iri myös ajoi ehdokkaak­si siitä huoli­mat­ta, että äänestäjille oli suosi­tumpi ehdokas. Vihreät ja demokraatit eivät kumpikaan halun­neet voit­taa, vaan saa­da kaverin­sa eteen­päin ural­laan. Sin­nemä­ki ja Clin­ton oli­vat myös kumpikin jo hävin­neet tärkeät vaalit ihan pystyyn, joten oli hul­lua luul­la että jokin olisi muut­tunut. Seu­raavak­si var­maan läh­tee sama poruk­ka aja­maan Emma Karia puheen­jo­hta­jak­si, vaik­ka Touko Aal­to olisi paljon varmem­pi jatka­ja Niin­istölle. Yksi merkit­tävä puute teil­lä on siinäkin, että Uudelta­maal­ta puut­tuu ääni­har­a­va, kos­ka Uusi­maa vain koros­tuu, kun se sai jo uuden kansanedustajapaikan.

  Ikävä kyl­lä Vihreät tule­vat tyrimään oras­ta­van nousun­sa tähän. Sukupuolesta­han tässä on kyse, eli jostain syys­tä ns. puolue-eli­it­ti halu­aa ehdokkaak­si naisen, vaik­ka löy­ty­isi parem­pi mies. Emma Karin valin­nan jäl­keen Vihreät kil­pailee Li Ander­ssonin kanssa samoista äänestäjistä ja lop­putu­lok­se­na molem­mat puolueet putoa­vat marginaaliin.

 5. Vihrei­den kan­nat­taa myös huomioi­da Vapaavuoren mah­dolli­nen pres­i­dent­tiehdokku­us Niin­istön kausien jäl­keen (äänis­sä suun­na­ton kansan­su­o­sio!). Haav­is­to tuskin enää läh­tee kol­mat­ta ker­taa häviämään.

 6. Kir­joitin asi­as­ta jo ennen vaalia. Ode sen­suroi kirjoitukseni.

 7. Se on tot­ta, että pormes­tarik­isa söi Vihrei­den kan­na­tus­ta. Luulen kuitenkin, että syy ei ole pelkkä pormes­tarik­isa vaan puolueen jakau­tu­mi­nen kah­teen leiri­in pormes­tariehdokkaiden osalta.
  Täältä kaukaa Etelä-Savos­ta kat­sot­tuna molem­mat, sekä Anni Sin­nemä­ki että Pekka Sauri ovat onnis­tuneet Helsin­gin apu­laiskaupung­in­jo­hta­ji­na erit­täin hyvin, mut­ta lin­jo­jen jakau­tu­mi­nen vei Sin­nemäeltä voit­tom­ah­dol­lisu­udet pormes­tarik­isas­sa, jos niitä mis­sään vai­heessa todel­lisu­udessa olikaan. Vihreil­lä ei ollut sisäis­es­tä vaal­ista huoli­mat­ta yhtä selkeää ehdokas­ta, vaan kak­si “yhtä hyvää”, joista toinen pet­tyi ankarasti. Samoin hänen kannattajansa.
  Moni “sauri­lainen” jät­ti var­maan kun­tavaaleis­sa kokon­aan äänestämättäkin.
  Tuskin kokoomus­laiset oli­vat sen tyh­mem­piä “yli”-äänestäessään Vapaavuor­ta. Kyse on paikallis­vaaleista ja täl­lä ker­taa myös poikkeuk­sel­lisen vah­vasti henkilö­vaal­ista pormes­tarin tehtävään. Veikkaan, että moni on äänestyskopis­sa ajatel­lut: “Min­un äänestäni pormes­tari­val­in­ta ei jää kiin­ni.” Tuos­sa fiilik­sessä äänestetään henkilöä, ei puoluetta.
  Olisi kieltämät­tä ollut mie­lenki­in­toista nähdä miten pormes­tari­valin­nas­sa olisi käynyt mikäli Vihreät olisi ollut suurin puolue ja Vapaavuori keikkunut kuninkaana (vaan ei pormes­ta­ri­na) 29500 äänellään 🙂

  Vapaavuores­ta Helsin­ki saa var­masti hyvän pormes­tarin, jota tul­laan arvosta­maan yli puoluer­a­jo­jen, val­takun­nal­lis­es­tikin. Osaavalle ja asiantun­te­valle Sin­nemäelle löy­tyy var­masti hyvä rooli apu­lais­pormes­ta­ri­na tai muus­sa tärkeässä paikallises­sa tehtävässä. Pet­tymys on Sin­nemäelle var­masti suuri mut­ta puolueen sisäisen kah­ti­a­jaon myötä en usko että yllätys.

 8. Olen ollut vaali­paikalla monis­sa vaaleis­sa , nytkin neljäl­lä paikalla 

  Nyt silmään pisti maa­han­muut­ta­jien suuri osu­us, ulkonäöstä voi päätel­lä jotain, mut­ta yllät­tävän paljon vaa­likeskustelu­ja käyti­in vier­aal­la kielel­lä , useim­miten englanniksi

  Tämä var­maan suosi Vihreitä

 9. Suurim­man tap­pi­on kär­si kuitenkin Kepu, his­to­ri­as­sa pitää men­nä aina vuo­teen 1953, jos­ta löy­tyy huonom­pi kunnallisvaalimenestys

  Mut­ta se on jäänyt aika pimen­toon ja Sip­ilä on onnis­tunut kään­tämään huomion SDPn tilanteeseen ja piilot­telee omaa romahdusta

  Helsingis­sä Laa­ni­nen ja Tiilikainen jäivät ulkop­uolelle. Syynä lie­nee äänestäjien karkaami­nen Kokoomuk­seen , mut­ta se ei selitä tun­net­tu­jen tippumista

  Ehkä Väyry­nen vaikut­ti siihen kuka tuli val­i­tuk­si Kepusta ?

 10. “Kom­menteis­sa on san­ot­tu, että Vapaavuori on val­ta­van paljon suosi­tumpi pormes­tariehdokas kuin Anni, kos­ka hän sai yli kolme ker­taa enem­män henkilöko­htaisia ääniä. Minus­ta se ker­too enem­män kokoomuk­sen äänestäjistä. Ehkäpä vihrei­den äänestäjät oli­vat vain fiksumpia.”

  Hap­pamia sanoi ket­tu pihlajanmarjoista.

  Ehkäpä Sin­nemäen heikko henk.koht. ään­imäärä ker­too hänen epä­su­o­siostaan myös Vihrei­den äänestäjien kesku­udessa. Hesarin gallupis­sa­han vain reilut 50% Vihrei­den äänestäjistä kan­nat­ti Sin­nemäkeä pormes­tarik­si, eli melkein puo­let kan­nat­ti jotaku­ta muu­ta. Ja taisi jät­tää äänestämät­tä Sinnemäkeä.

  “Esimerkik­si Kata­janokalla kokoomus veti peräti kymme­nen pros­ent­tiyk­sikköä kaulaa vihreisi­in edel­lisi­in kun­nal­lis­vaalei­hin verrattuna.”

  Kata­janok­ka on tietääk­seni Sin­nemäen kotipesä.

  Tulok­sia on sinäl­lään kiin­nos­ta­va analysoi­da, mut­ta Anni Sin­nemä­ki on hyvä poli­itikko eikä ansaitse yhtään enem­pää lyön­te­jä “pormestari“vaalin osalta. Nuorikin vielä ja ehtii ole­maan ehdol­la mon­een merkit­tävään pestiin.

  Ainakin itsel­leni Rauhamä­ki ja varsinkin Ris­sa­nen ovat jääneet kovin etäisik­si merkit­tävistä asemis­taan huoli­mat­ta. Ehkäpä jouti­vatkin vaihtoon.

 11. Pormes­tari­mallista hyvää on neljän vuo­den määräaikaisu­us. Van­hal­la mallil­la Vapaavuorelle olisi työ­sopimuk­sen mukana voitu kir­joit­taa eläkepa­per­it, nyt neljän vuo­den päästä nähdään kiin­nos­taako homma. 

  Pormes­tari­malli mah­dol­lis­taa luot­ta­mus­toimet myös muille kuin eläkeläisille, luot­ta­mus­miehille ja kun­nan hom­mis­sa oleville. Jos puo­let työa­jas­ta kuluu luot­ta­mus­toimi­in, kuten kun­nan hal­li­tuk­ses­sa ja työläim­mis­sä lau­takun­nis­sa, jois­sa on päiväl­lä neu­votelta­va, niin se ei käy kenellekään taval­li­sis­sa vaa­tivis­sa hom­mis­sa ole­valle. Pää­toimisu­us pois­taa teesken­te­lyä. Poli­itikko ei tosin sit­ten enää voi piiloutua virkami­esten taakse suojaan. 

  Kun kansane­dus­ta­ja on val­tu­us­tossa ja aikanaan myös maakun­taval­tu­us­tossa niin kolme tuo­lia on ääni­har­avallekin jo liikaa. Tämä on puolueille paha valin­nan paik­ka — äänestäjälle myös. 

  Kokoomus pelasi omaa peliään, riskil­lä. Sinän­sä ihan reilua ker­toa kuka on pääe­hdokas ja neu­vot­teli­ja — ris­ki on han­kkia ihan ulkop­uo­li­nen, joka joutuu han­kki­maan omienkin luot­ta­muk­sen. Myön­teistä on myös, että kaik­ki puolueet joutu­vat etsimään pormes­tarik­si mah­dol­lisim­man hyvää ehdokasta. 

  Onnea uusille vihreille val­tu­ute­tu­ille. Help­po­ja aiko­ja ei ole, säästämään joutuu ja kovia val­in­to­ja on tehtävä vaik­ka ne ovat ikäviä. Asi­at tapah­tu­vat hitaasti ja paljon kuraa tulee niskaan. Silti — todel­liset vaikut­ta­jat löy­tyvät niistä, jot­ka hom­mas­ta saa­vat irti itselleen iloa ja osaa­vat perustel­la äänestäjille valintansa. 

  Iso kiitos myös ikä­jakau­mas­ta! Työssä ole­via tarvi­taan myös luottamustoimiin.

 12. Tam­pereel­la demar­it eivät pystyneet val­it­se­maan pormes­tariehdokas­taan ennen vaale­ja. Nyt siel­lä on surkuhu­paisa jäsen­ten välinen.
  Nuor­ta tule­vaisu­u­den nais­poli­itikkoa äänestäneet saa­vat pirmes­tarik­seen joko 64 vuo­ti­aan eläkeläisen tai vireän ikäih­misen 70 v — tai jonkun sel­l­aisen, joka sai ääniä niukasti. 

  EIB:ssä Vapaavuori oli Suomen edus­ta­ja maaki­in­tiö­paikalla. Kenet hal­li­tus lähet­tää hänen seu­raa­jak­seen on seu­raa­va veikkausko­hde. Ehkä Stubb pääsee viimeinkin takaisin Brys­seli­in. Kovin avoin­ta val­in­taa siihen hom­maan ei tul­la tekemään.

 13. Paljonko­han Sin­nemäen naivisti­nen suh­tau­tu­mi­nen suur­moskei­ja­hankkeeseen rokot­ti Vihreiltä?

 14. Näin siinä var­maan kävi, että sai mitä tilasi. Vihrei­den pormes­tariehdokasaset­telu ei men­nyt täl­lä ker­taa nap­pi­in. Sin­nemäen meri­itit kun­nan ja val­takun­nan­ta­sol­la eivät riit­täneet ver­tailus­sa Vapaavuoreen — ja ei ne äänestäjät ihan hölmöjä ole. Soin­in­vaaran tyyp­pistä järkivihreää äänestää mon­elta kul­mal­ta ajat­tel­e­vat. Selkeille puna-vihreille ehdokkaille ei äänet keskeltä tai oikeal­ta liiku. Vihrei­den poten­ti­aali on nuorisos­sa ja koulu­tus­teema meni hyvin läpi.

 15. nak­ki: Seu­raavak­si var­maan läh­tee sama poruk­ka aja­maan Emma Karia puheen­jo­hta­jak­si, vaik­ka Touko Aal­to olisi paljon varmem­pi jatka­ja Niinistölle.

  Vihrei­den val­tu­ustopaikoista meni 67% naisille eli vihreät ovat tässä mielessä “sek­sis­tisin” puolue. Äänestäjistä naisia lie­nee vielä suurem­pi osu­us (viime eduskun­tavaalien datas­ta pääte­len). Kun vielä tiede­tään, että naisil­la ja eri­tyis­es­ti fem­i­nis­tisil­lä naisil­la (joi­ta vihreät kai pääsään­töis­es­ti ovat) on taipumus edis­tää naisas­i­aa, on vaikea uskoa, että puolueessa suvat­taisi­in miespuheen­jo­hta­ja Niin­istön perään.

 16. Olen yleen­sä äänestästänyt Vihre­itä kun­nal­lis­vaaleis­sa, mut­ta nyt päätin äänestää Kokoomus­ta. Tämä ei johtunut pormes­tari­vaal­ista vaan siitä, että vihreät ovat muut­tuneet. Ville Niin­istön ja Emma Karin pop­ulisti­nen viestin­tä tök­ki yksinker­tais­es­ti niin paljon, etten kyen­nyt äänestämään Vihre­itä. Ehdokas, jota olisin voin­ut muuten äänestää esi­in­tyi Emma Karin kanssa yhteis­main­ok­sis­sa, ja heräsi epäilys, että onko­han ehdokas sit­tenkään älykäs ja kykenevä kri­it­tiseen ja itsenäiseen ajat­telu­un. Päädyin äänestämään kokoomus­laista, joka uskaltaa olla eri mieltä ryh­män­sä ja hal­li­tuk­sen kanssa ja osaa silti olla rak­en­ta­va yli puoluerajojen.

 17. JTS:
  Tam­pereel­la demar­it eivät pystyneet val­it­se­maan pormes­tariehdokas­taan ennen vaale­ja. Nyt siel­lä on surkuhu­paisa jäsen­ten välinen. 

  Vil­li veikkaus mut­ta San­na Marin voi Tam­pereen pormes­tar­i­u­den sijaan hyvinkin olla SDPn seu­raa­va puheen­jo­hta­ja. Ja Jungn­er voi hyvinkin loika­ta vihreisin tai kokoomukseen.

  Vihreille tuskin olisi hyväk­si jos Suomes­sa olisi kolme nuoren vasem­mis­ton­aisen johta­maa puoluet­ta. On posi­ti­ivista että Tam­pereel­la val­tu­us­toon nousi juuri paljon vihre­itä miehiä. 

  Olisi harmil­lista jos vihrei­den puheen­jo­hta­jak­si nousisi henkilö, jon­ka poli­it­tisen agen­dan kär­jessä olisi turkiseläin­ten kieltämi­nen, per­su­jen vas­tus­t­a­mi­nen ja yliko­ros­tunut sukupuolen tasa-arvo.

 18. nak­ki:
  Mik­si avoimuut­ta korosta­va puolue val­it­see pormes­tariehdokkaan jonkun muu­ta­man kymme­nen hen­gen kon­klaavin avul­la, eikä jäsenäänestyk­sel­lä .. Eikä enää aut­tanut mitkään kir­joituk­set tai muut Sin­nemäen puolesta. 

  Seu­raavak­si var­maan läh­tee sama poruk­ka aja­maan Emma Karia puheen­jo­hta­jak­si, vaik­ka Touko Aal­to olisi paljon varmem­pi jatka­ja Niinistölle. 

  Yhdyn täysin nim­im. Nakin kir­joituk­seen, vaik­ka espoolaise­na en itse joutunut tekemään val­in­taa pormes­tari­a­sia mielessä. Omatkin ennakkolu­u­loni Sin­nemäkeä vas­taan oli­vat vah­vat, vaik­ka en ole naista koskaan tavan­nut. Osmon kir­joi­tus Sin­nemäen puoles­ta tuli liian myöhään ja tavoit­ti liian vähän kuulijoita.

  Samoin Emma Kari tule­vana puheen­jo­hta­jana tulee rom­ah­dut­ta­maan mah­dol­lisu­udet saa­da lisää soin­in­vaar­alais-henkisiä äänestäjiä siir­tymään kokoomuk­sen lib­er­aal­isi­ivestä Vihreisi­in päin, tai estämään pois­muut­to Vihreistä eduskun­tavaalien alla. En tunne Vihrei­den sisäpi­irin ajat­telua, mut­ta Touko Aal­to olisi vaalivoit­ton­sa jäl­keen hyvin perustel­tu PJ. Jos PJ:n pitää kom­pro­missi­na olla nainen sem­moisi­akin var­maan löytyy.

  Oikeas­t­aan viis minä veisaan Vihrei­den tule­vaisu­ud­es­ta, mut­ta eduskun­tavaaleis­sa pitäisi olla tar­jol­la äänestys­vai­h­toe­hto joka uskot­tavasti yhdis­tää markki­na­t­alouden mekanis­me­ja sosi­aaliseen oikeu­den­mukaisu­udeen ja joka tiukasti muis­taa ulkois­vaiku­tuk­set. Emma Karin johta­mana tar­jol­la tulee ole­maan kak­si vasem­mistop­uoluet­ta, eikä Kokoomuk­ses­ta ole oman sin­imus­tan fak­tion­sa vuok­si sem­moi­sek­si vai­h­toe­hdok­si. Siinä tilanteessa talous­lib­er­aale­ja kut­suu nukku­vien puolue, luulen ma.

 19. Itä-Helsin­gin ja Vihrei­den yhteys on maa­han­muut­ta­jis­sa. Voihan sitä tietysti tutkia, mut­ta ihan kaupunki­laisjär­jel­lä ja Osmokin vieraile­mal­la joskus siel­lä Itä-Helsingis­sä tuon kyl­lä näkisi. 

  Kan­takaupun­gin men­estymät­tömyy­destä Vihreät saa osin syyt­tää myös tätä blo­gia, ymmärtänette miksi.

 20. Ihmette­len vielä tätä muille ehkä selvää asi­aa: Mik­si pormes­tari­vaali yhdis­tet­ti­in kuntavaaleihin?

  Jos se halut­ti­in yhdis­tää, mik­si ei äänestys­lip­pus­sa ollut erik­seen kun­tavaaliehdokas ja lista pormes­tariehdokkai­ta, joi­ta äänestää?

  Val­tu­us­ton­han piti vali­ta pormes­tari, mut­ta sit­ten vaale­ja alet­ti­inkin pro­mo­toimaan pormes­tari­vaaleina. Jos halut­ti­in, että val­tu­us­to val­it­see pormes­tarin, pormes­tariehdokkaat olisi pitänyt nimit­tää vas­ta kun­tavaalien jälkeen.

  Täl­lainen menet­te­ly oli susi!

  Uskon, että Sin­nemä­ki on pätevä ihmi­nen, vaik­ka en ole itse tutus­tunut hänen valmis­telu­un­sa, (uskon, kos­ka Ode on asian hyvin perustel­lut). Medi­ae­si­in­tyjänä Sin­nemä­ki ei kuitenkaan ole parhaim­mil­laan — tun­tuu, että hänen on jotenkin vaikea puhua, saa­da ulos ihan sitä mitä tarkoit­taa ja aikoo sanoa — se voi tietysti olla hark­it­se­van ihmisen merkkikin.

 21. Näil­lä men­nään. Alkaa jo mie­lenki­in­to kohdis­tua apu­laismes­tarien paikka­jakoon, mikä näistä kiin­nos­taa eniten vihre­itä, saa­vat var­maan vali­ta ensim­mäis­inä? Kaupunkiym­päristö olisi tämän blo­gin aihei­ta lähim­pänä. Onko sotev­as­taaval­la koh­ta enää mitään töitä? Ja onko koulu­tus- ja kult­tuuripuo­let sen painavampia?

 22. Helsin­gin Vihreil­lä on sokea piste Annin osalta. Edelleenkään ei halu­ta ymmärtää kärki­ase­mas­sa ole­van poli­itikon medi­ae­si­in­tymis­taito­jen merk­i­tys­tä. Jo PJ kaudel­laan Sin­nemä­ki kom­puroi tv-esi­in­tymis­es­tä toiseen vaikeaselkoisel­la puheen ryt­mil­lään ja vaikeal­la kielel­lä. Vaik­ka kehi­tys­tä on tapah­tunut, niin oli­han se nyt taas noloa kat­sel­la Annia tuloslähetyk­sessä takel­tele­mas­sa ja jät­tämässä puheeseen tauko­ja epälu­on­nol­li­sis­sa kohdissa…

  Jos Annin tun­tee, pitää tätä tietysti huip­putyyp­pinä, osaa­vana ja inno­vati­ivise­na poli­itikkona, mut­ta kun 95% äänestäjistä ei tunne, vaan vaikutel­ma syn­tyy julk­i­sista esiintymisisistä.

  Nyt sit­ten helsinkiläiset aja­vat käär­menä pyssyyn Karia uudek­si PJ:ksi. Karin mediaon­gel­ma on aitouden puute. Kaik­ki esi­in­tymi­nen on hyvin teen­näistä ja puheet oppikir­ja­maisia puheen­ryt­min kiihdy­tyksi­neen… mut­ta ne eivät tule luon­nos­taan, ne kuu­losta­vat ja näyt­tävät opetel­luil­ta… toisaal­ta Suo­mi tuskin on valmis Touko Aal­lon tapaan esi­in­tyä either

 23. ..ja muusi:
  Vihrei­den poten­ti­aali on nuorisos­sa ja koulu­tus­teema meni hyvin läpi.

  Vihrei­den poten­ti­aali on maa­han­muut­ta­jis­sa. Se on ain­oa äänestäjäryh­mä, joka kas­vaa voimakkaasti tule­vaisu­udessa. Eiköhän se moskei­jakin saa­da vielä rakennettua.

 24. Se, että demari siir­tyy äänestämäämn vihre­itä ei vie val­tu­us­toa oikealle. Vihreät on vasen-oikea akselil­la huo­mat­ta­van vasem­mal­la. Vaik­ka kan­nat­ta­jakun­nas­sa ja ehdokkaissa var­maan on hajon­taan, niin ei vihre­itä voi mil­lään kon­stil­la sijoit­taa demarei­den oikealle puolelle

 25. Seu­raavak­si var­maan läh­tee sama poruk­ka aja­maan Emma Karia puheen­jo­hta­jak­si, vaik­ka Touko Aal­to olisi paljon varmem­pi jatka­ja Niinistölle.

  Vihreät on puolue jota lähin­nä naiset äänestävät joten kai se on ihan mielekästä että nainen johtaa?

 26. Sin­nemäen valin­nan kri­ti­soimi­nen on yksi asia, toinen on sössöt­tää, että Pekka Eten­e­mis­sopimus Saurin olisi pitänyt olla vihrei­den ehdokas.

  Oikeasti.

  Län­simetro on viime vuosien suurimpia poli­it­tisia farsse­ja ja Sauri esit­ti näytelmässä vah­van sivuroolin. Epäpätevä johta­ja, joka kyl­lästyi alais­ten­sa tunaroin­ti­in ja alkoi itse tunaroida.

 27. Vapaavuoren ylisu­uri ään­imäärä joh­tui siitä, että halut­ti­in varmis­taa, etä Sin­nemäestä ei tule pormes­taria. Perus­suo­ma­lais­ten lasku johtuu siitä, että Soi­ni on jo luovut­tanut. Vihrei­den nousu joh­tui siitä, että Ville Niin­istö esi­in­tyy eri mediois­sa reip­paasti ja usein. Näkyvistä henkilöistä kaik­ki on kiinni.

 28. ..ja muusi:
  Sin­nemäen meri­itit kun­nan ja val­takun­nan­ta­sol­la eivät riit­täneet ver­tailus­sa Vapaavuoreen – ja ei ne äänestäjät ihan hölmöjä ole. 

  Mut­ta mitkä ovat Vapaavuoren meri­itit kun­tata­sol­la? Minus­ta tässä nimeno­maan on äänestet­ty aika hölmösti, mut­ta niin­hän se useim­miten on. Joillekin ilmeis­es­ti se naiseus on vaan niin hirveä mörkö ettei mikään määrä sub­stanssiosaamista riitä sitä peittoamaan.

  Sitä kyl­lä mietin use­aan otteeseen ennen vaale­ja että oli aika tyh­mä temp­pu päästää tämä “pormes­tari­vaali” ‑hype näin pitkälle. Pormes­tar­in­han val­it­see käsit­tääk­seni uusi kun­nan­val­tu­us­to, eikä äänestäjät suo­raan. Niin tässä nyt kuitenkin kävi. Toisaal­ta pormes­tar­i­han ei kai ole mikään dik­taat­tori, ja uuden val­tu­us­ton voima­suh­teet ovat (asi­as­ta riip­puen tietysti) ihan mielenkiintoiset.

  ps. Jos­sain aiem­mas­sa viestis­sä oli myös tämä hel­mi: “Lasse Lehtisen kaltainen raikas tuu­lah­dus…”. Nau­rat­taa vieläkin. Anteeksi.

 29. Joakim:
  Paljonko­han Sin­nemäen naivisti­nen suh­tau­tu­mi­nen suur­moskei­ja­hankkeeseen rokot­ti Vihreiltä?

  ei kokoomuk­sen ero maa­han­muu­tos­ta eroa vihreistä, moskei­ja oli vain savu­ver­ho kokoomukselle

 30. JTS:
  Kokoomus pelasi omaa peliään, riskil­lä. Sinän­sä ihan reilua ker­toa kuka on pääe­hdokas ja neu­vot­teli­ja – ris­ki on han­kkia ihan ulkop­uo­li­nen, joka joutuu han­kki­maan omienkin luottamuksen. 

  Mil­lä riskil­lä? Vapaavuori­han on ollut Kokoomuk­sen ykkös­ketjua ties kuin­ka pitkään ja pro­filoitunut vielä Helsin­gin puolestapuhu­jak­si. Janne kävi kyl­lä kesän 2014 niukan Kokoomuk­sen puolue­jo­hta­jat­ap­pi­on jäl­keen Euroopan investoin­tipankissa, mut­ta ei siitä nyt niin kauan ole. 

  Omien luot­ta­mus hänel­lä kyl­lä on ja aika rautainen ase­ma poli­it­tis­es­ti, kun Vapaavuori vielä kuu­luu poli­itikois­sa sar­jaan, jot­ka todel­la tekevät kotiläksyn­sä eli valmis­tel­e­vat asiat.

 31. Jep: Ikävä kyl­lä Vihreät tule­vat tyrimään oras­ta­van nousun­sa tähän. Sukupuolesta­han tässä on kyse, eli jostain syys­tä ns. puolue-eli­it­ti halu­aa ehdokkaak­si naisen, vaik­ka löy­ty­isi parem­pi mies. Emma Karin valin­nan jäl­keen Vihreät kil­pailee Li Ander­ssonin kanssa samoista äänestäjistä ja lop­putu­lok­se­na molem­mat puolueet putoa­vat marginaaliin. 

  Olisi todel­la surullista jos puolueet ryhty­i­sivät kyyniseen misog­y­nis­mi­in siitä syys­tä, että jopa aka­teemiset naiset pitävät miehiä naisia pätevämp­inä, vaik­ka CV:t oli­si­vat nimeä luku­unot­ta­mat­ta täysin samat (näin siis eräässä amerikkalais­tutkimuk­ses­sa, jos­sa käytet­ti­in tekaistu­ja työhakemuksia).

  Miese­hdokkaal­la voi saa­da enem­män ääniä kuin naisel­la, mut­ta kyl­lä se aika pahal­ta tun­tu­isi ryhtyä naisia sor­ta­maan vaal­i­tak­ti­sista syistä.

 32. Osmo: Jos tämäkin johtuu Sin­nemäestä, hänen pormes­tariehdokkuuten­sa on siirtänyt val­tu­us­ton pain­opis­tet­tä oikealle: houkutel­lut vasem­mistop­uolueista ja eri­tyis­es­ti demareista äänestäjiä vihreille ja työn­tänyt joitain vihrei­den äänestäjiä äänestämään kokoomus­ta. Lisäk­si se on siirtänyt joitain demarei­den äänestäjiä kan­takaupungis­sa äänestämään kokoomusta.

  Itse asi­as­sa Sin­nemäen ehdokku­us ei siirtänyt val­tu­us­ton pain­opis­tet­tä oikealle, vaan Vihrei­den pain­opis­tet­tä voimakkaasti vasem­malle. Nyt sit­ten Vihre­itä äänes­tivät lop­utkin “oikeis­tode­mar­it”, mut­ta toisaal­ta markki­nal­ib­er­al­is­tiset Vihreät eli Vihrei­den viimeiset Soin­in­vaar­alaiset siir­tyivät yhä laa­jem­min Kokoomukseen.

  Jos puoluei­ta valit­taisi­in tänä päivänä esimerkik­si Osmo Soin­in­vaaran poli­it­tiset pain­o­tuk­set sopi­vat tätä menoa koh­ta nyky-Vihreisi­in suun­nilleen yhtä hyvin kuin Mikael Jungner­in lin­ja nyky-SDP:hen.

  Kan­nat­taa myös huomioi­da, että Lip­posen aikaan Jungn­er olisi ollut SDP:n val­tavir­taa ja samaan aikaan Soin­in­vaara oli aika lähel­lä Vihrei­den valtavirtaa.

 33. Nelikymp­pinen nainen: Ville Niin­istön ja Emma Karin pop­ulisti­nen viestin­tä tök­ki yksinker­tais­es­ti niin paljon, etten kyen­nyt äänestämään Vihreitä. 

  No älylli­nen ja johdon­mukainen keskustelu olisi min­u­akin miel­lyt­tänyt enem­män kuin V. Niin­istön oppo­si­tioräksy­tysautomaat­ti, mut­ta kun kuulin huhu­ja että kyseessä olisi ollut harkit­tu lin­ja (älyl­lisyys kään­tää heti gallupit miinuk­selle), pidin nenästäni kiin­ni ja mak­soin jäsen­mak­sun tällekin vuodelle. Hem­metin hyvä reagoi­ja Niin­istö kyl­lä on, tek­nis-tak­tis­es­ti pär­jää väit­telyssä kuin väittelyssä.

  Voi toki olla että Emma Karin äänestäjäpo­h­jan (joka tosi­aankin on merkit­tävä) ja reaa­lo-vihrey­den välil­lä on sovit­tam­a­ton juopa, joka lohkaisee reaa­lo-vihreät ulos etsimään uut­ta kotia ennen eduskun­tavaale­ja, ja Vihreät puolueena kape­nee notkah­duk­sen ver­ran lev­eältä vasen-oikea ‑akselil­ta pelkästään vasem­malle. Se olisi kyl­lä surullista täl­lä poh­jatyöl­lä. Jos fak­tioiden välille olisi löy­det­tävis­sä kom­pro­mis­si, väit­täisin että eduskun­tavaalei­hin men­nessä kan­na­tus­ta voisi tul­la vieläkin reilusti lisää.

 34. arkkite­hti:

  Jep: Ikävä kyl­lä Vihreät tule­vat tyrimään oras­ta­van nousun­sa tähän. Sukupuolesta­han tässä on kyse, eli jostain syys­tä ns. puolue-eli­it­ti halu­aa ehdokkaak­si naisen, vaik­ka löy­ty­isi parem­pi mies…

  Olisi todel­la surullista jos puolueet ryhty­i­sivät kyyniseen misog­y­nis­mi­in siitä syys­tä, että jopa aka­teemiset naiset…

  Väit­täisin että sukupuolel­la ei ole tässä hitonkaan väliä, vaan poli­it­tisen lin­jan pain­o­tuk­sil­la. Tämä on ihan oleel­lista varsinkin jos Vihreil­lä on tarkoi­tus jol­lain aika­jän­teel­lä nous­ta peräti päämin­is­teripuolueek­si, niinkuin Niin­istö esit­ti Lah­den puoluekokouksessa.

 35. Vähän vas­taran­taan sanon, että Vihrei­den kam­pan­ja ei ollut sen pop­ulis­tisem­pi kuin yleen­sä oppo­si­tios­ta käy­ty kam­pan­ja. Vihreät sen­tään sai­vat kam­pan­jas­saan san­ot­tua edes jotain, vaik­ka se melko tyyp­il­listä oppo­si­tio­huutelua olikin. 

  Minus­ta mikään muu puolue ei tun­tunut tuo­van juuri mitään teemaa vaalei­hin. Esimerkik­si perus­suo­ma­lais­ten vaa­likam­pan­ja oli pelkkää myötähäpeää herät­tävää rutinahöttöä. 

  Oma usko­muk­seni on, että Vihreät voit­ti vaalit val­takun­nal­lis­es­ti lähin­nä sik­si että se ei pahem­min mokan­nut ja teki jotain oikein. Vähän häm­mästyin sitä, kun joku toimit­ta­ja taivasteli että Ville Niin­istö on “uhka demokra­tialle” kun yrit­tää kun­tavaaleis­sa rat­sas­taa hal­li­tuk­sen­vas­taisel­la retori­ikalla. Ajat­telin että mitä ihmettä, niin kauan kuin muista, oppo­si­tios­ta on lähdet­ty kun­tavaalei­hin sil­lä ide­al­la että hal­li­tuk­sen epä­su­osi­tu­ista päätök­sistä ote­taan kaik­ki irti.

 36. qwer­ty: Vihreät on puolue jota lähin­nä naiset äänestävät joten kai se on ihan mielekästä että nainen johtaa?

  Eikö mielekästä olisi, että paras johtaa? Riip­pumat­ta siitä, sat­tuuko ole­maan mies, nainen tai muusu.

 37. Kokoomuk­sen hyvä men­estys val­takun­nal­lis­es­ti perus­tunee ainakin osak­si siihen, että kokoomuk­sen äänestäjät todel­la kan­nat­ta­vat sitä poli­ti­ikkaa jota hal­li­tus ajaa. 

  Vaik­ka siis, tietenkään kun­tavaaleis­sa ei oikeasti tähän voi vaikut­taa, niin kuitenkin ihmiset syyt­tävät puoluei­ta päätök­sistä ja tämä vaikut­taa kan­natuk­seen kuntavaaleissakin. 

  Ilkeämpi sanoisi että kokoomus hyö­tyy kansakun­nan jyrkästä jakau­tu­mis­es­ta rikkaisi­in ja köy­hi­in niin kauan, kun hyväo­sais­ten joukkoon pää­tyy enem­män väkeä kuin hei­dän nykyi­nen kan­natuk­sen­sa. Vielä on tilaa eri­ar­vois­tu­miselle, kat­to menee ehkä jos­sain 25–30 pros­entin paikkeil­la. Paljoa sen yli ei voi­da men­nä, kos­ka ei ole mitä ottaa köyhemmiltä.

 38. Tiedemies: Ilkeämpi sanoisi että kokoomus hyö­tyy kansakun­nan jyrkästä jakau­tu­mis­es­ta rikkaisi­in ja köy­hi­in niin kauan, kun hyväo­sais­ten joukkoon pää­tyy enem­män väkeä kuin hei­dän nykyi­nen kan­natuk­sen­sa. Vielä on tilaa eri­ar­vois­tu­miselle, kat­to menee ehkä jos­sain 25–30 pros­entin paikkeil­la. Paljoa sen yli ei voi­da men­nä, kos­ka ei ole mitä ottaa köyhemmiltä.

  Juu ja samoin vihrei­den kan­nat­taa vas­tus­taa vielä pitkään ydin­voimaa, vaik­ka se tarkoit­taisi koko maa­pal­lon pais­tu­mista, kos­ka ydin­voimavas­taisu­us vetoaa paljon parem­min omi­in äänestäji­in kuin kylmä jär­ki ja atom­ivoima. Kol­men asteen yli menevästä läm­pen­e­mis­es­tä voi sit­ten aina syyt­tää kap­i­tal­is­te­ja ja kokoomusta.

  Vasem­mis­tolle taas on tärkeää, että taloudel­la ei mene liian hyvin, kos­ka mitä use­ampi on riip­pu­vainen toimeen­tu­lotues­ta, sitä use­ampi äänestää vasem­mis­toa. Lisäk­si hyvin toimeen­tule­vat korkeastik­oulute­tut asiantun­ti­jat äänestävät joko kokkare­i­ta tai vihre­itä, joten kan­nat­taa varmis­taa, että yliopis­toista tulee työ­markki­noille riit­tävän paljon työt­tömiä humanisteja. 

  Vasem­mis­to­laisel­la poiti­ikalla ja julkisen sek­torin paisut­tamisel­la voi reilusti velka­antuen ostaa hyvin pitkään ääniä, kuten Venezue­lan esimerk­ki osoit­ti. Jos ja kun julkisen sek­torin paisut­ta­mi­nen etenkin nousukaudel­la ei toi­mi, siitä voi syyt­tää kap­i­tal­is­te­ja ja tietenkin kokoomus­ta. Kun­han vain muis­taa että velkaa pitää ottaa tarpeek­si, niin paljon että siitä riit­tää tarpeek­si jaet­tavak­si, eikä niin kuin Ran­skas­sa (Hol­lande) tai Sak­sas­sa (Schröder) yrit­tää kor­ja­ta asioita.

 39. KariS:
  Itä-Helsin­gin ja Vihrei­den yhteys on maa­han­muut­ta­jis­sa. Voihan sitä tietysti tutkia, mut­ta ihan kaupunki­laisjär­jel­lä ja Osmokin vieraile­mal­la joskus siel­lä Itä-Helsingis­sä tuon kyl­lä näkisi.

  Viime vaaleis­sa Vihreät sai enem­män ääniä kan­takaupungista ja vähem­män Itä-Helsingistä. Sil­loin san­ot­ti­in, että Vihrei­den men­estymät­tömyy­den syynä Itä-Helsingis­sä oli juuri maa­han­muut­ta­jat. Kos­ka kaikki­han äänestävät heti Per­su­ja, jos naa­puris­sa asuu mamu. San­ot­ti­in myös, että Vihre­itä äänestetään vain kan­takaupun­gin “kuplas­sa”, kos­ka siel­lä ei asu niin paljon mamu­ja. Ja nyt kun Vihreil­lä meni Itä-Helsingis­sä parem­min, sekin johtuu maahanmuuttajista?

  Joo‑o. Ehkä osal­la äänestäjistä painaa muutkin asi­at vaakakupis­sa, varsinkin kun on kyse kuntavaaleista.

 40. Komp­paan use­am­man kom­men­toi­jan näke­myk­siä Emma Karista seu­raa­vana puheen­jo­hta­jana. Kovasti on tunkua Suomen poli­it­tises­sa ken­tässä lokeroon nuori-vihervasemmistolainen-nainen. 

  Li Ander­s­son ja San­na Marin ovat val­takun­nan näkyvyy­deltään täl­lä het­kel­lä ihan eri luokkaa ja todel­lise­na riskinä olisi, että Emma Kari ei pär­jäisi tässä samas­sa lokerossa. Muu­toinkin kan­nat­taisi sär­miä hioa use­ampia vuosia, antaa näyt­töjä eduskun­tatyössä ja odot­taa vaik­ka pj-val­in­taa 4–6 vuo­den päästä.

 41. Jep: Ikävä kyl­lä Vihreät tule­vat tyrimään oras­ta­van nousun­sa tähän. Sukupuolesta­han tässä on kyse, eli jostain syys­tä ns. puolue-eli­it­ti halu­aa ehdokkaak­si naisen, vaik­ka löy­ty­isi parem­pi mies. Emma Karin valin­nan jäl­keen Vihreät kil­pailee Li Ander­ssonin kanssa samoista äänestäjistä ja lop­putu­lok­se­na molem­mat puolueet putoa­vat marginaaliin.

  Sin­nemä­ki voi olla hyvinkin pätevä, mut­ta hänen (ja siten myös Vihrei­den) suuri ongel­mansa on per­soona. Asia hukkuu henkilön taakse, kos­ka Sin­nemäen ilmestyessä tv-ruu­tu­un tekee mieli vai­h­taa kanavaa. Tämä on tietysti vain min­un mielip­i­teeni, mut­ta en selvästikään ole ain­oa, jolle Sin­nemäen per­soona on ongelma.

  Niin valitet­tavaa kuin se onkin, edus­tavu­us on tärkeää poli­itikolle, eikä pelkäl­lä asiaosaamisel­la pär­jää. Sin­nemäessä ärsyt­tää ääni ja käyt­täy­tymi­nen. Hän voi olla ns. livenä vaik­ka kuin­ka miel­lyt­tävä ihmi­nen, mut­ta tv:ssä hän antaa epämiel­lyt­tävän vaikutelman.

  Sama ärsyt­tävyys kos­kee jos­sain määrin myös Emma Karia. Vihreil­lä on myös sel­l­aisia nais­poli­itikko­ja, jot­ka eivät ärsytä, joten tämä ei ole sukupuolikysymys. 

  Jos olisin pitänyt kun­nal­lis­vaale­ja ensisi­jais­es­ti pormes­tari­vaaleina, kuten näem­mä suuri osa kokoomuk­sen kan­nat­ta­jista teki, en olisi äänestänyt Vihre­itä nimeno­maan Sin­nemäen takia. Kun­nal­lis­vaaleis­sa ei kuitenkaan ole kyse pormes­tarista, joten etsin listal­ta sopi­van ehdokkaan ja äänestin häntä.

  Sitäkin kan­nat­taisi pohtia, onko Vihreille ris­ki, että puolueen poli­itikoista ja ilmeis­es­ti kan­nat­ta­jista hyvin suuri enem­mistö on naisia. Olisiko syytä miet­tiä keino­ja, joil­la varmis­te­taan, että myös miehillä on tule­vaisu­us vihreis­sä? En halua miesen­em­mistöä, mut­ta soisin, että sekä miesten että nais­ten osu­us olisi 40–60% ehdokkaista ja jos äänestäjät suo­vat, myös val­i­tu­ista edustajista.

 42. Mikko Kivi­ran­ta: Voi toki olla että Emma Karin äänestäjäpo­h­jan (joka tosi­aankin on merkit­tävä) ja reaa­lo-vihrey­den välil­lä on sovit­tam­a­ton juopa, joka lohkaisee reaa­lo-vihreät ulos etsimään uut­ta kotia ennen eduskun­tavaale­ja, ja Vihreät puolueena kape­nee notkah­duk­sen ver­ran lev­eältä vasen-oikea ‑akselil­ta pelkästään vasemmalle.

  Ei tule tapah­tu­maan ennenkuin sel­l­ainen koti johon mah­tu­vat vihrei­den reaalot ja kokoomuk­sen vasen lai­ta on olemassa.

  Fun­da­men­tal­is­tis-pop­ulisti­nen paine on per­in­teis­es­ti kanavoitu vihreis­sä vaarat­tomasti a) ener­giapoli­ti­ikkaan b) naisen­er­gian hehkut­tamiseen ja c) rasis­min vas­taiseen moraal­isäteilyyn jot­ka eivät aiheina ole mitenkään eri­tyisen repiviä mut­ta tuo­vat kan­na­tus­ta ja man­daat­tia, joka taas mah­dol­lis­taa oikeasti merkit­tävien asioiden edistämisen.

  Reaalotkin var­masti ymmärtävät että vihrei­den näen­näi­nen epä-älyl­lisyys on vain tak­ti­ikkaa, joka on jälleen ker­ran osoit­tau­tunut eri­no­maisen toimi­vak­si. Nykyisessä puolueken­tässä reaalo­jen vaiku­tus­val­ta mak­si­moituu ihqusi­iv­en pop­ulis­tisel­la retori­ikalla, eli Niin­istön seu­raa­jak­si kan­nat­taa vali­ta henkilö joka sel­l­aiseen uskot­tavasti pystyy.

 43. Nelikymp­pinen nainen:
  Olen yleen­sä äänestästänyt Vihre­itä kun­nal­lis­vaaleis­sa, mut­ta nyt päätin äänestää Kokoomus­ta. Tämä ei johtunut pormes­tari­vaal­ista vaan siitä, että vihreät ovat muuttuneet. 

  Jok­seenkin samoista syistä siir­ryin kan­nat­ta­maan demare­i­ta minä, joka olen äänestänyt vihre­itä niin kauan kuin heitä on ollut.
  Helsingis­sä vihrei­den poli­ti­ikkaan on valitet­tavasti mielestäni viime vuosi­na tul­lut sitä moitit­tua ylim­ielisyyt­tä, asukkai­ta kuulemat­ta aje­taan väkipakol­la läpi han­kkei­ta kuten Keskus­puis­to­case, bule­vardis­oin­nit, Laa­jasa­lon liiken­ner­atkaisut. Että ei kaik­ki Sin­nemäen syytä ole, vaik­ka var­maan Vapaavuoren suuri suo­sio suurelta osin vaikuttaa.
  Lau­ra Lehti­nen:

  Lau­ra Lehti­nen:

  Lau­ra Lehti­nen:

  Lau­ra Lehti­nen:

  Ville Niin­istön ja Emma Karin pop­ulisti­nen viestin­tä tök­ki yksinker­tais­es­ti niin paljon, etten kyen­nyt äänestämään Vihre­itä. Ehdokas, jota olisin voin­ut muuten äänestää esi­in­tyi Emma Karin kanssa yhteis­main­ok­sis­sa, ja heräsi epäilys, että onko­han ehdokas sit­tenkäänä­lykäs ja kykenevä kri­it­tiseen ja itsenäiseen ajat­telu­un. Päädyin äänestämään kokoomus­laista, joka uskaltaa olla eri mieltä ryh­män­sä ja hal­li­tuk­sen kanssa ja osaa silti olla rak­en­ta­va yli puoluerajojen.

 44. Mikko Kivi­ran­ta:

  Oikeas­t­aan viis minä veisaan Vihrei­den tule­vaisu­ud­es­ta, mut­ta eduskun­tavaaleis­sa pitäisi olla tar­jol­la äänestys­vai­h­toe­hto joka uskot­tavasti yhdis­tää markki­na­t­alouden mekanis­me­ja sosi­aaliseen oikeu­den­mukaisu­udeen ja joka tiukasti muis­taa ulkois­vaiku­tuk­set. Emma Karin johta­mana tar­jol­la tulee ole­maan kak­si vasem­mistop­uoluet­ta, eikä Kokoomuk­ses­ta ole oman sin­imus­tan fak­tion­sa vuok­si sem­moi­sek­si vai­h­toe­hdok­si. Siinä tilanteessa talous­lib­er­aale­ja kut­suu nukku­vien puolue, luulen ma.

  Mut­ta meil­lähän on nykyään todel­li­nen vai­h­toe­hto kaikille talous- ja arvolib­er­aaleille äänestäjille — Liberaalipuolue.

  Ai, niin — keskiver­to­suo­ma­laisen mielestähän ääni pien­puolueelle on aina hukkaan men­nyt ääni, joten on parem­pi vaik­ka jäädä koti­in nukum­maan ellei enää jak­sa äänestää sitä vähiten huonoa eduskun­ta­puoluet­ta. Ääneyspäivänä kylkeä kään­täessä voi sit­ten marista puoliääneen, ettei tääl­lä ikinä mikään muu­tu mihinkään suuntaan…

 45. spot­tu: Reaalotkin var­masti ymmärtävät että vihrei­den näen­näi­nen epä-älyl­lisyys on vain tak­ti­ikkaa, joka on jälleen ker­ran osoit­tau­tunut eri­no­maisen toimi­vak­si. Nykyisessä puolueken­tässä reaalo­jen vaiku­tus­val­ta mak­si­moituu ihqusi­iv­en pop­ulis­tisel­la retori­ikalla, eli Niin­istön seu­raa­jak­si kan­nat­taa vali­ta henkilö joka sel­l­aiseen uskot­tavasti pystyy.

  Kuu­lostaa hauskalta työn­jaol­ta. “Ihqusi­ipi” käy keräämässä äänet ja “reaalot” takapiru­ina hoita­vat päätöksenteon.

 46. arkkite­hti: Olisi todel­la surullista jos puolueet ryhty­i­sivät kyyniseen misog­y­nis­mi­in siitä syys­tä, että jopa aka­teemiset naiset pitävät miehiä naisia pätevämp­inä, vaik­ka CV:t oli­si­vat nimeä luku­unot­ta­mat­ta täysin samat (näin siis eräässä amerikkalais­tutkimuk­ses­sa, jos­sa käytet­ti­in tekaistu­ja työhakemuksia).

  Miese­hdokkaal­la voi saa­da enem­män ääniä kuin naisel­la, mut­ta kyl­lä se aika pahal­ta tun­tu­isi ryhtyä naisia sor­ta­maan vaal­i­tak­ti­sista syistä.

  Kyse on ja ei ole sukupuoles­ta. Ei se ole ongel­ma, että ehdokas on nuori nainen, mut­ta kun ne kaik­ki vihreät nuoret naiset tup­paa­vat ole­maan vasem­mis­to­laisia maail­man­paran­ta­jia. Jos Vihreät löytäisi jonkun ympäristöa­sioista kiin­nos­tuneen Eli­na Lep­omäen, niin tilanne olisi ihan toisen­lainen. Sil­loin äänestäjil­lä olisi muu­takin valit­tavaa kuin minkä puolueen logo on kivem­man näköinen.

 47. Tiedemies:
  Kokoomuk­sen hyvä men­estys val­takun­nal­lis­es­ti perus­tunee ainakin osak­si siihen, että kokoomuk­sen äänestäjät todel­la kan­nat­ta­vat sitä poli­ti­ikkaa jota hal­li­tus ajaa.

  Vaikea uskoa, että kokkar­iäänestäjät oikeasti kan­nat­ta­vat nyt toteu­tu­vaa maakun­tau­ud­is­tus­ta tai oli­si­vat sotea aja­neet nyky­muo­dos­sa jos vai­h­toe­hto­ja olisi ollut.

  Maakun­tien ain­oa funk­tio tun­tuu ole­van suo­jatyö­paikko­jen luomi­nen keskusta­laisille, sotes­sa sen­tään kokoomus sai läpi jotain kaipaami­aan asioita.

  Kos­ka eduskun­tavaali­paikko­ja jae­taan seu­raa­van ker­ran uudelleen? Kun kaupungis­tu­mi­nen ete­nee, niin keskus­ta kyl­lä väk­isinkin menet­tää asemi­aan 10v aika­jän­teel­lä. Kaupunki­lais­tuville keskus­tan äänestäjille on huonos­ti vai­h­toe­hto­ja jos ei halua kau­pan­pääl­lisenä kan­nat­taa sil­tarumpu­ja ja teko­hen­gitet­tyä maataloutta.

 48. KvkkKk: Viime vaaleis­sa Vihreät sai enem­män ääniä kan­takaupungista ja vähem­män Itä-Helsingistä. Sil­loin san­ot­ti­in, että Vihrei­den men­estymät­tömyy­den syynä Itä-Helsingis­sä oli juuri maa­han­muut­ta­jat. Kos­ka kaikki­han äänestävät heti Per­su­ja, jos naa­puris­sa asuu mamu. San­ot­ti­in myös, että Vihre­itä äänestetään vain kan­takaupun­gin “kuplas­sa”, kos­ka siel­lä ei asu niin paljon mamu­ja. Ja nyt kun Vihreil­lä meni Itä-Helsingis­sä parem­min, sekin johtuu maahanmuuttajista?

  Joo‑o. Ehkä osal­la äänestäjistä painaa muutkin asi­at vaakakupis­sa, varsinkin kun on kyse kuntavaaleista.

  Peri­aat­teessa noin voisi olla, jos ajatel­laan, että maa­han­muut­ta­jien aiheut­ta­ma valkoinen joukkopako on epä­lin­eaarista. Täl­löin sekä näis­sä että edel­li­sis­sä vaaleis­sa maa­han­muut­ta­jien määrä voisi olla kas­vanut, mut­ta per­su­jen kan­na­tus ei. Ensim­mäi­nen nousu voi tul­la esimerkik­si siitä, että lähik­oulun oppi­laista noin puo­let on maa­han­muut­ta­jataus­taisia, sen jäl­keen ään­ten osu­us saat­taa pysyä tasaise­na ja toinen nousu tul­la siitä, että auto­ja alkaa palaa sään­nöl­lis­es­ti ja alueel­la ei voi­da enää pitää esimerkik­si pankkia tai poliisiasemaa. 

  Sitä en tosin ymmär­rä, mik­si kukaan äänestäisi maa­han­muu­ton mukaan kunnallisvaaleissa. 

  arkkite­hti: Olisi todel­la surullista jos puolueet ryhty­i­sivät kyyniseen misog­y­nis­mi­in siitä syys­tä, että jopa aka­teemiset naiset pitävät miehiä naisia pätevämp­inä, vaik­ka CV:t oli­si­vat nimeä luku­unot­ta­mat­ta täysin samat (näin siis eräässä amerikkalais­tutkimuk­ses­sa, jos­sa käytet­ti­in tekaistu­ja työhakemuksia).

  Miese­hdokkaal­la voi saa­da enem­män ääniä kuin naisel­la, mut­ta kyl­lä se aika pahal­ta tun­tu­isi ryhtyä naisia sor­ta­maan vaal­i­tak­ti­sista syistä.

  Kuka sanoi, että Aal­lol­la ja Kar­il­la on muuten samat omi­naisu­udet, mut­ta sukupuoli vaan on eri?

 49. Makkarat­alon Hau­tu­umaa:
  Sitä en tosin ymmär­rä, mik­si kukaan äänestäisi maa­han­muu­ton mukaan kunnallisvaaleissa. 

  En minäkään oikein ymmär­rä, mut­ta epäilen vähän, että aika iso osa äänestäjistä äänestää puh­taasti tun­teel­la eikä vält­tämät­tä itsekään tiedos­ta, mitkä asi­at mihinkin vaali­in liit­tyvät. Poli­itikot itsekin tuo­vat esi­in kun­nal­lis­vaali­teemoissaan vaik­ka mitä sel­l­aisia asioi­ta, jot­ka eivät liity kun­ti­in mitenkään.

  Kun­ta pystyy kuitenkin vaikut­ta­maan muu­ta­maan maa­han­muut­toon liit­tyvään asi­aan: Miten suh­taudu­taan maas­sa lait­tomasti oleskele­vien ter­vey­den­hoitoon, jär­jestetäänkö sitä. Kuin­ka paljon kun­ta­paikko­ja vuosit­tain. Mis­tä maa­han­muut­ta­jien kun­nal­liset vuokra-asun­not osoite­taan ja miten se vaikut­taa esimerkik­si alueen koului­hin, sitä kaut­ta sen houkut­tele­vu­u­teen ja sitä kaut­ta verokertymään.

 50. Osmo Soin­in­vaara: Lil­ja Tamminen

  Tam­misen kan­nat­taisi ehkä keskit­tyä omien näyt­tö­jen keräämiseen sen sijaan että yrit­tää ulkois­taa ajat­telun tut­tavilleen, kuten nyt ennen näitä vaale­ja oli pro­jek­ti­na. Ero Lep­omä­keen jol­la on aika kovia meri­it­te­jä — sekä suoritet­tuina työte­htäv­inä että julka­is­tu­ina omi­na ajatuksi­na — ihan omil­la lihak­sil­la on valtava.


 51. Osmo Soin­in­vaara: Sylt­ty. Lue nyt tek­stisi huolel­la ja mieti, ovatko­han asi­at ihan noin

  Sovelsin vain vasem­mal­la tyyp­il­listä “en tykkää tuos­ta poli­ti­ikas­ta, joten näi­den ihmis­ten on olta­va ilkeitä, ahnei­ta ja muutenkin ankeuttajia”-ajattelumallia, jos­sa oikeis­to­laiset ratio­nal­isoidaan yksinker­tais­es­ti ilkeik­si mulkvisteiksi.

  Hyvin yleinen tapa, ainakin Timo Harak­ka käyt­ti sitä pj-vaalikampanjassa.

 52. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Kuka sanoi, että Aal­lol­la ja Kar­il­la on muuten samat omi­naisu­udet, mut­ta sukupuoli vaan on eri?

  Ei kukaan, eikä kenel­läkään kahdel­la todel­lisel­la ihmisel­lä ole koskaan ollut täs­mälleen samat ominaisuudet.

  Ja juuri sen vuok­si nais­ten ali­ta­juinen syr­jimi­nen on niin help­poa ja salakavalaa: ihmiset ovat val­ta­van taitavia perustele­maan omia irra­tionaal­isia päätök­siään näen­näisen ratio­naalis­es­ti. Tämä pätee niin ostospäätök­sis­sä kuin äänestäessäkin: jokaisen mielestä oma val­in­ta oli juuri se ain­oa oikea, ja huolel­lisen pere­htymisen jäl­keen hyvin perusteltu.

  Itse en muuten tiedä yhtään mitään Karin tai Aal­lon omi­naisuuk­sista, en ole tutus­tunut kum­mankaan tekemisi­in tai sanomisiin.

 53. spot­tu:
  Reaalotkin var­masti ymmärtävät että vihrei­den näen­näi­nen epä-älyl­lisyys on vain tak­ti­ikkaa, joka on jälleen ker­ran osoit­tau­tunut eri­no­maisen toimi­vak­si. Nykyisessä puolueken­tässä reaalo­jen vaiku­tus­val­ta mak­si­moituu ihqusi­iv­en pop­ulis­tisel­la retori­ikalla, eli Niin­istön seu­raa­jak­si kan­nat­taa vali­ta henkilö joka sel­l­aiseen uskot­tavasti pystyy.

  Itse täl­laise­na reaalona pakko tode­ta, että ei lennä. Niin­istön johdol­la vihrei­den lin­ja on viime vuosi­na siir­tynyt liikaa sinne ihqusi­iv­en suun­taan ja sen alle ovat hau­tau­tuneet aika tehokkaasti meikäläisen ja laji­toverei­deni toiveet vihrei­den suh­teen. Kun vihreät har­ras­ta­vat kil­palaulan­taa vasem­mis­toli­iton kanssa, men­nään talousasiois­sa liian kovaa met­sään, että sitä voisi paika­ta muuten niin miel­lyt­täväl­lä fak­tapo­h­jaisel­la asenteella.

  Tämän san­ot­tuani en kuitenkaan voi kiistää, etteikö täl­lä tulisi tulosta, joten siinä mielessä se voi tak­tis­es­ti olla eri­no­mainen veto heit­tää arvolib­er­aalit oikealle talousasiois­sa kallis­tu­vat ihmiset kokoomuk­seen. Kan­nat­taa vaan olla varovainen, ettei flirt­taile liikaa epä-älyl­lisyy­den kanssa, kos­ka se tuo puolueeseen tietyn­laista väkeä ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa käy samoin kuin Soinille hänen flirt­tail­lessaan rasistien kanssa: yhtäkkiä ne epä-älyl­liset ovatkin niin määräävässä ase­mas­sa puolueessa, että ne jopa määräävät poli­ti­ikan suunnan.

  Jätän yleisön arvioitavak­si, että onko demareis­sa käynyt juuri näin hei­dän heit­täessä keskus­tade­mare­i­ta puolueesta ulos AY-siiv­en voimin. Jätän myös yleisön arvioitavak­si, että ei kai Soin­in­vaaran pakot­ta­mi­nen ulos Var­tiosaaren äänestämis­es­tä ole ensim­mäisiä merkke­jä vas­taavas­ta Vihreissä.

 54. Tääl­lä Kumpu­las­sa Vihreät oli jälleen suurin puolue 30,8% osu­udel­la, mut­ta se on silti vähem­män kuin viime kun­tavaalien 33,8%. Samal­la Vasem­mis­toli­it­to on nous­sut 23,4% -> 29,8%, eli läh­es tasoi­hin Vihrei­den kanssa. En tiedä mikä tässä on taustal­la, mut­ta näyt­täisi että punav­ihre­itä ääniä on val­unut nyt Vasem­mis­toli­it­toon aika huo­mat­tavasti. Myös suosi­tu­im­mat ehdokkaat (Mai Kivelä, Sil­via Modig, Jan Vapaavuori (!), Anni Sin­nemä­ki ja Veroni­ka Honkasa­lo) tuk­i­si­vat tätä tulkintaa.

  Toki myös SDP on luisunut 14,3% -> 10,9%, ja var­maan siitäkin suun­nas­ta Vasem­mis­toli­it­to on poimin­ut hedelmiä.

 55. Minä olen sitä mieltä että runoil­i­joiden ja kaunokir­jailjoiden paik­ka ei ole kaupun­gin joh­dos­sa vaan aivan muis­sa kaupun­gin tehtävis­sä. Mut­ta nykyjään näyt­tää ole­van niin, että jos tärkeässä ase­mas­sa ole­va ei osaa tehtäviään, lehdis­tö vaike­nee asi­as­ta ja tehtävän hoita­miseen palkataan avus­ta­ja. Varsin kallista sanoisin.

 56. Aikanaan oli ihan uskot­to­vaa pilkata, että Vihreät on Kokoomuk­sen puis­to-osas­to. Enää ei tulisi mieleenkään. Jotain siel­lä on tapah­tunut. Tämä on ongel­ma osalle äänestäjistä, jot­ka ovat lib­er­aale­ja ja ympäristöti­etoisia, mut­ta eivät automaat­tis­es­ti hol­housy­hteiskun­nan vahvis­tamisen puolel­la. Päätet­ti­inkö Vihreis­sä siir­tyä vasem­mis­toon kun Vasem­mis­toli­it­to päät­ti alkaa korostaa vihreyt­tään? Toiv­ot­tavasti koh­ta ei käy kuin Perus­suo­ma­lai­sis­sa eli että puoluevä­ki jakaan­tuu selvästi kah­teen leiri­in ja alkaa vään­tää kät­tä keskenään.

  Kun­tavaaleista ja maa­hamuut­topoli­ti­ikas­ta sen ver­ran, että itse en oikein osaa erot­taa kun­tata­soa val­takun­nan tasos­ta mis­sään asi­as­sa. Toki tiedostan mitkä ovat kun­tata­son jut­tu­ja ja mitkä eivät (noin suun­nilleen), mut­ta kyl­lä äänestäjän täy­tyy äänestää itselleen mieluista poli­it­tista ehdokasta/puoluetta, vaik­ka joku itselle mieluisa asia ei juuri niis­sä vaaleis­sa olisikaan asial­istal­la. Ei Keskus­ta olisi päämin­is­teripuolue, jos ei sil­lä olisi kun­tak­ent­tä niin hyvin hal­lus­sa. Maa­jus­sit siis saa­vat tukea äänestäessään pikkukun­nan val­tu­us­toon keskusta­laisia, vaik­ka ei niitä tukipäätök­siä siel­lä kun­nan­val­tu­us­tossa tehdäkään.

 57. Sin­nemä­ki esi­in­tymisil­lään on nyt vaan luontaantyöntävä.
  Lisäk­si Niin­istön kiin­ni­jäämi­nen ja anteek­sipyyte­ly vei joitakin oikeis­toa kohti. Emma Kari tulee flop­paa­maan jos hän pj:kai val­it­sette. Emma on kamalan huono esi­in­tymään, niin feikki.

 58. Tavalli­nen Teknikko: Minä olen sitä mieltä että runoil­i­joiden ja kaunokir­jailjoiden paik­ka ei ole kaupun­gin joh­dos­sa vaan aivan muis­sa kaupun­gin tehtävissä. 

  Pres­i­dent­tinä, niin kuin Václav Hav­el? Tai vaik­ka kir­jal­lisu­u­den nobelisti Mario Var­gas Llosa, joka voit­ti Perun pres­i­dentin­vaaleis­sa aikoinaan ensim­mäisen kier­roksen mut­ta hävisi toisella.

 59. Tarken­nus edel­liseen kom­ment­ti­i­ni: en yritä sanoa että Kokoomus on pelkkien ankeut­ta­jien ja riistäjien puolue.

  Sen­si­jaan eri­ar­vois­tu­mis­es­ta se voi hyö­tyä paljonkin. En ota kan­taa siihen onko se hyvä vai huono asia. Eivät köy­hät äänestä kokoomus­ta, ja keskilu­okan voit­ta­jat äänestävät, häviäjät eivät. Eli jos siihen keskelle tulee kuop­pa, niin riip­puen siitä mihin kohtaa jakau­maa se tulee, Kokoomus voi hyö­tyä paljonkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.