Vihreät hävisivät suurituloisilla alueilla ja voittivat Itä-Helsingissä

Useam­pi tun­te­ma­ton hen­ki­lö (4 kpl) pysäyt­ti minut tänään kadul­la ja sanoi, että tämä por­mes­ta­ri­ki­sa vei teil­tä pal­jon ääniä. Hänen­kin piti äänes­tää kokoo­mus­ta, kos­ka Anni Sin­ne­mä­ki ei ollut hänen mie­les­tään hyvä ehdo­kas por­mes­ta­rik­si. Nämä oli­vat muu­ten kaik­ki nel­jä noin neli­kymp­pi­siä miehiä.

Kir­joi­tin jo aiem­min, että minul­la­kin on ollut Annia koh­taan ennak­ko­luu­lo­ja, mut­ta ne ovat osoit­tau­tu­neet vää­rik­si. Äänes­tä­jien moti­vaa­tiois­ta ja ennak­ko­luu­lois­ta ei kui­ten­kaan voi valit­taa minnekään.

Niin­pä pää­tin kat­soa äänes­ty­sa­lue­koh­tai­ses­ti, mitä näis­sä vaa­leis­sa oikein tapahtui.

Kokoo­mus pär­jä­si erit­täin hyvin Töö­lös­sä ja Pit­kän­sil­lan ete­lä­puo­lel­la.  Esi­mer­kik­si Kata­ja­no­kal­la kokoo­mus veti perä­ti kym­me­nen pro­sent­tiyk­sik­köä kau­laa vih­rei­siin edel­li­siin kun­nal­lis­vaa­lei­hin ver­rat­tu­na. Samoin kävi joil­la­kin varak­kail­la esi­kau­pun­kia­lueil­la, kuten Tammisalossa.

Näil­lä alueil­la kokoo­muk­sen voit­to ei ollut kui­ten­kaan suo­raan vih­reil­tä pois. Vih­reät koki­vat noil­la alueil­la tap­pioi­ta, mut­ta dema­rit ja jopa RKP pal­jon suurempia.

Mut­ta kyl­lä, varak­kail­la alueil­la kokoo­mus on vie­nyt ääniä vih­reil­tä. Nämä nel­jä minua puhu­tel­lut­ta eivät olleet yksin.

Olin olet­ta­nut, että vih­reät oli­si­vat vas­taa­vas­ti vah­vis­tu­neet vah­vim­mil­la alueil­laan Kal­lios­sa ja Val­li­las­sa. Siel­lä meni parem­min kuin näil­lä kan­ta­kau­pun­gin varak­kail­la alueil­la, mut­ta var­si­nai­ses­ti vih­reät voit­ti­vat nämä vaa­lit Itä-Hel­sin­gis­sä ja vei­vät ääniä siel­tä dema­reil­ta. (Jopa perussuomalaisilta?)

Pitäi­si tut­kia tar­kem­min, joh­tuu­ko tämä gent­ri­fi­kaa­tios­ta – onhan nel­jän vuo­den aika­na aika mon­ta hen­keä muut­ta­nut kau­pun­gin­osas­ta toi­seen – vai vih­rei­den kan­na­tus­poh­jan laajenemisesta.

Jos tämä­kin joh­tuu Sin­ne­mäes­tä, hänen por­mes­ta­rieh­dok­kuu­ten­sa on siir­tä­nyt val­tuus­ton pain­opis­tet­tä oikeal­le: hou­ku­tel­lut vasem­mis­to­puo­lueis­ta ja eri­tyi­ses­ti dema­reis­ta äänes­tä­jiä vih­reil­le ja työn­tä­nyt joi­tain vih­rei­den äänes­tä­jiä äänes­tä­mään kokoo­mus­ta. Lisäk­si se on siir­tä­nyt joi­tain dema­rei­den äänes­tä­jiä kan­ta­kau­pun­gis­sa äänes­tä­mään kokoomusta.

Nel­jän vuo­den kulut­tua Annis­ta on kau­pun­ki­lai­sil­la enem­män kokemusta.

= = =

Kom­men­teis­sa on sanot­tu, että Vapaa­vuo­ri on val­ta­van pal­jon suo­si­tum­pi por­mes­ta­rieh­do­kas kuin Anni, kos­ka hän sai yli kol­me ker­taa enem­män hen­ki­lö­koh­tai­sia ääniä. Minus­ta se ker­too enem­män kokoo­muk­sen äänes­tä­jis­tä. Ehkä­pä vih­rei­den äänes­tä­jät oli­vat vain fik­sum­pia. Vapaa­vuo­ren tuke­mi­sek­si oli­si riit­tä­nyt äänes­tää jotain kokoo­mus­lais­ta ehdo­kas­ta samal­la, kun äänel­lä oli­si voi­nut vai­kut­taa ryh­män kokoon­pa­noon. Nyt sii­nä kävin niin kuin ennus­tin. Val­tuus­tos­ta puto­si alus­ta­vien tulos­ten mukaan sekä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kokoo­mus­lai­nen puheen­joh­ta­ja Tatu Rau­ha­mä­ki että kokoo­muk­sen ryh­män­joh­ta­ja Lau­ra Ris­sa­nen. Oli­si kan­nat­ta­nut vähän äänes­tää heitäkin.

= = =

Dema­rit ovat seli­tel­leet sur­ke­aa tulos­taan sil­lä, että Hel­sin­gis­sä por­mes­ta­ri­ki­sa suo­si epä­rei­lus­ti kah­ta suu­rin­ta puo­luet­ta. Tam­pe­reel­la se sen sijaan oli hei­dän mie­les­tään ihan paikallaan.

62 vastausta artikkeliin “Vihreät hävisivät suurituloisilla alueilla ja voittivat Itä-Helsingissä”

 1. Mik­si avoi­muut­ta koros­ta­va puo­lue valit­see por­mes­ta­rieh­dok­kaan jon­kun muu­ta­man kym­me­nen hen­gen konklaa­vin avul­la, eikä jäse­nää­nes­tyk­sel­lä tai vie­lä parem­pi oli­si teh­dä gal­lup­tut­ki­mus äänes­tä­jil­le. Hel­sin­gin vih­rei­den aktii­veis­sa, tai ket­kä siel­lä konklaa­vis­sa onkaan, lie­nee sin­ne­mä­ki­läis­ten ylie­dus­tus aika sel­vä, kun taas äänes­tä­jät oli­si­vat halun­neet Sau­rin. Kun Sau­ri sivuu­tet­tiin, niin vih­rei­den vaa­li­pal­los­ta läh­ti ilma. Eikä enää aut­ta­nut mit­kään kir­joi­tuk­set tai muut Sin­ne­mäen puolesta. 

  Voi teh­dä aika hel­pos­ti ver­tai­lun Hil­la­ry Clin­to­niin, jon­ka puo­lu­een sisä­pii­ri myös ajoi ehdok­kaak­si sii­tä huo­li­mat­ta, että äänes­tä­jil­le oli suo­si­tum­pi ehdo­kas. Vih­reät ja demo­kraa­tit eivät kum­pi­kaan halun­neet voit­taa, vaan saa­da kave­rin­sa eteen­päin ural­laan. Sin­ne­mä­ki ja Clin­ton oli­vat myös kum­pi­kin jo hävin­neet tär­keät vaa­lit ihan pys­tyyn, joten oli hul­lua luul­la että jokin oli­si muut­tu­nut. Seu­raa­vak­si var­maan läh­tee sama poruk­ka aja­maan Emma Karia puheen­joh­ta­jak­si, vaik­ka Tou­ko Aal­to oli­si pal­jon var­mem­pi jat­ka­ja Nii­nis­töl­le. Yksi mer­kit­tä­vä puu­te teil­lä on sii­nä­kin, että Uudel­ta­maal­ta puut­tuu ääni­ha­ra­va, kos­ka Uusi­maa vain koros­tuu, kun se sai jo uuden kansanedustajapaikan.

 2. Kom­men­teis­sa on sanot­tu, että Vapaa­vuo­ri on val­ta­van pal­jon suo­si­tum­pi por­mes­ta­rieh­do­kas kuin Anni, kos­ka hän sai yli kol­me ker­taa enem­män hen­ki­lö­koh­tai­sia ääniä. Minus­ta se ker­too enem­män kokoo­muk­sen äänestäjistä.

  Toi­saal­ta iso osa Vapaa­vuo­ren äänes­tä­jis­tä ei ehkä ollut var­si­nai­ses­ti Kokoo­muk­sen äänes­tä­jiä, vaan äänes­ti­vät por­mes­ta­ria, kun niin vaa­lia mark­ki­noi­tiin. Sano­ma-media komp­pa­si myös hyvin täs­sä. Sinän­sä oli mie­len­kiin­tois­ta, että näis­sä vaa­leis­sa ei saa­tu nos­tet­tua esiin nega­tii­vis­ta jul­ki­suut­ta jos­tain Vih­rei­den ehdok­kaas­ta, vaan Kokoo­mus oli ensin kai­kes­sa uuti­soin­nis­sa… Oli­ko tar­koi­tuk­sel­lis­ta vai ei, sitä ei voi tie­tää. Jot­kut toi­mit­ta­jat ovat vasem­mal­le kal­lel­laan ja hei­tä voi ilah­dut­taa enne­min Kokoo­muk­sen menes­tys kuin Vihreiden 😉

 3. SDP:llä oli hyvin har­mi­ton ja karis­ma­ti­ton por­mes­ta­ri ehdo­kas. Mikael Jung­ner oli­si ollut parem­pi. Las­se Leh­ti­sen kal­tai­nen rai­kas tuu­lah­dus jol­la on koke­mus­ta muun muas­sa pit­kä­ai­kai­sen pää­mi­nis­te­rin Lip­po­sen avus­ta­ja­na. Yles­tä Jung­ner teki kil­pai­lu­ky­kyi­sen fir­man kun samal­la MTV3 tuhot­tiin sur­keal­la taval­la. Moder­ni maa­il­ma ja kau­pun­git toi­mi­vat digi­taa­li­saa­tion uusi­mil­la kek­sin­nöil­lä ja inno­vaa­tiol­la. Mikael Jung­ner on vaan lii­an radi­kaa­li SDP:lle. Juha­na Var­tiai­nen ymmär­si Kokoo­muk­sen sano­man joten uskal­lus­ta riit­ti hänel­lä. Nyt Juha­na nousee Hel­sin­gin val­tuus­toon upeal­la 2061 äänellä

 4. nak­ki:
  Mik­si avoi­muut­ta koros­ta­va puo­lue valit­see por­mes­ta­rieh­dok­kaan jon­kun muu­ta­man kym­me­nen hen­gen konklaa­vin avul­la, eikä jäse­nää­nes­tyk­sel­lä tai vie­lä parem­pi oli­si teh­dä gal­lup­tut­ki­mus äänes­tä­jil­le. Hel­sin­gin vih­rei­den aktii­veis­sa, tai ket­kä siel­lä konklaa­vis­sa onkaan, lie­nee sin­ne­mä­ki­läis­ten ylie­dus­tus aika sel­vä, kun taas äänes­tä­jät oli­si­vat halun­neet Sau­rin. Kun Sau­ri sivuu­tet­tiin, niin vih­rei­den vaa­li­pal­los­ta läh­ti ilma. Eikä enää aut­ta­nut mit­kään kir­joi­tuk­set tai muut Sin­ne­mäen puolesta. 

  Voi teh­dä aika hel­pos­ti ver­tai­lun Hil­la­ry Clin­to­niin, jon­ka puo­lu­een sisä­pii­ri myös ajoi ehdok­kaak­si sii­tä huo­li­mat­ta, että äänes­tä­jil­le oli suo­si­tum­pi ehdo­kas. Vih­reät ja demo­kraa­tit eivät kum­pi­kaan halun­neet voit­taa, vaan saa­da kave­rin­sa eteen­päin ural­laan. Sin­ne­mä­ki ja Clin­ton oli­vat myös kum­pi­kin jo hävin­neet tär­keät vaa­lit ihan pys­tyyn, joten oli hul­lua luul­la että jokin oli­si muut­tu­nut. Seu­raa­vak­si var­maan läh­tee sama poruk­ka aja­maan Emma Karia puheen­joh­ta­jak­si, vaik­ka Tou­ko Aal­to oli­si pal­jon var­mem­pi jat­ka­ja Nii­nis­töl­le. Yksi mer­kit­tä­vä puu­te teil­lä on sii­nä­kin, että Uudel­ta­maal­ta puut­tuu ääni­ha­ra­va, kos­ka Uusi­maa vain koros­tuu, kun se sai jo uuden kansanedustajapaikan.

  Ikä­vä kyl­lä Vih­reät tule­vat tyri­mään oras­ta­van nousun­sa tähän. Suku­puo­les­ta­han täs­sä on kyse, eli jos­tain syys­tä ns. puo­lue-eliit­ti halu­aa ehdok­kaak­si nai­sen, vaik­ka löy­tyi­si parem­pi mies. Emma Karin valin­nan jäl­keen Vih­reät kil­pai­lee Li Anders­so­nin kans­sa samois­ta äänes­tä­jis­tä ja lop­pu­tu­lok­se­na molem­mat puo­lu­eet putoa­vat marginaaliin.

 5. Vih­rei­den kan­nat­taa myös huo­mioi­da Vapaa­vuo­ren mah­dol­li­nen pre­si­dent­tieh­dok­kuus Nii­nis­tön kausien jäl­keen (äänis­sä suun­na­ton kan­san­suo­sio!). Haa­vis­to tus­kin enää läh­tee kol­mat­ta ker­taa häviämään.

 6. Kir­joi­tin asias­ta jo ennen vaa­lia. Ode sen­su­roi kirjoitukseni.

 7. Se on tot­ta, että por­mes­ta­ri­ki­sa söi Vih­rei­den kan­na­tus­ta. Luu­len kui­ten­kin, että syy ei ole pelk­kä por­mes­ta­ri­ki­sa vaan puo­lu­een jakau­tu­mi­nen kah­teen lei­riin por­mes­ta­rieh­dok­kai­den osalta.
  Tääl­tä kau­kaa Ete­lä-Savos­ta kat­sot­tu­na molem­mat, sekä Anni Sin­ne­mä­ki että Pek­ka Sau­ri ovat onnis­tu­neet Hel­sin­gin apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ji­na erit­täin hyvin, mut­ta lin­jo­jen jakau­tu­mi­nen vei Sin­ne­mäel­tä voit­to­mah­dol­li­suu­det por­mes­ta­ri­ki­sas­sa, jos nii­tä mis­sään vai­hees­sa todel­li­suu­des­sa oli­kaan. Vih­reil­lä ei ollut sisäi­ses­tä vaa­lis­ta huo­li­mat­ta yhtä sel­ke­ää ehdo­kas­ta, vaan kak­si “yhtä hyvää”, jois­ta toi­nen pet­tyi anka­ras­ti. Samoin hänen kannattajansa.
  Moni “sau­ri­lai­nen” jät­ti var­maan kun­ta­vaa­leis­sa koko­naan äänestämättäkin.
  Tus­kin kokoo­mus­lai­set oli­vat sen tyh­mem­piä “yli”-äänestäessään Vapaa­vuor­ta. Kyse on pai­kal­lis­vaa­leis­ta ja täl­lä ker­taa myös poik­keuk­sel­li­sen vah­vas­ti hen­ki­lö­vaa­lis­ta por­mes­ta­rin teh­tä­vään. Veik­kaan, että moni on äänes­tys­ko­pis­sa aja­tel­lut: “Minun äänes­tä­ni por­mes­ta­ri­va­lin­ta ei jää kiin­ni.” Tuos­sa fii­lik­ses­sä äänes­te­tään hen­ki­löä, ei puoluetta.
  Oli­si kiel­tä­mät­tä ollut mie­len­kiin­tois­ta näh­dä miten por­mes­ta­ri­va­lin­nas­sa oli­si käy­nyt mikä­li Vih­reät oli­si ollut suu­rin puo­lue ja Vapaa­vuo­ri keik­ku­nut kunin­kaa­na (vaan ei por­mes­ta­ri­na) 29500 äänellään 🙂

  Vapaa­vuo­res­ta Hel­sin­ki saa var­mas­ti hyvän por­mes­ta­rin, jota tul­laan arvos­ta­maan yli puo­lue­ra­jo­jen, val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin. Osaa­val­le ja asian­tun­te­val­le Sin­ne­mäel­le löy­tyy var­mas­ti hyvä roo­li apu­lais­por­mes­ta­ri­na tai muus­sa tär­keäs­sä pai­kal­li­ses­sa teh­tä­väs­sä. Pet­ty­mys on Sin­ne­mäel­le var­mas­ti suu­ri mut­ta puo­lu­een sisäi­sen kah­tia­jaon myö­tä en usko että yllätys.

 8. Olen ollut vaa­li­pai­kal­la monis­sa vaa­leis­sa , nyt­kin nel­jäl­lä paikalla 

  Nyt sil­mään pis­ti maa­han­muut­ta­jien suu­ri osuus, ulko­näös­tä voi pää­tel­lä jotain, mut­ta yllät­tä­vän pal­jon vaa­li­kes­kus­te­lu­ja käy­tiin vie­raal­la kie­lel­lä , useim­mi­ten englanniksi

  Tämä var­maan suo­si Vihreitä

 9. Suu­rim­man tap­pion kär­si kui­ten­kin Kepu, his­to­rias­sa pitää men­nä aina vuo­teen 1953, jos­ta löy­tyy huo­nom­pi kunnallisvaalimenestys

  Mut­ta se on jää­nyt aika pimen­toon ja Sipi­lä on onnis­tu­nut kään­tä­mään huo­mion SDPn tilan­tee­seen ja pii­lot­te­lee omaa romahdusta

  Hel­sin­gis­sä Laa­ni­nen ja Tii­li­kai­nen jäi­vät ulko­puo­lel­le. Syy­nä lie­nee äänes­tä­jien kar­kaa­mi­nen Kokoo­muk­seen , mut­ta se ei seli­tä tun­net­tu­jen tippumista

  Ehkä Väy­ry­nen vai­kut­ti sii­hen kuka tuli vali­tuk­si Kepusta ?

 10. Kom­men­teis­sa on sanot­tu, että Vapaa­vuo­ri on val­ta­van pal­jon suo­si­tum­pi por­mes­ta­rieh­do­kas kuin Anni, kos­ka hän sai yli kol­me ker­taa enem­män hen­ki­lö­koh­tai­sia ääniä. Minus­ta se ker­too enem­män kokoo­muk­sen äänes­tä­jis­tä. Ehkä­pä vih­rei­den äänes­tä­jät oli­vat vain fiksumpia.”

  Hap­pa­mia sanoi ket­tu pihlajanmarjoista.

  Ehkä­pä Sin­ne­mäen heik­ko henk.koht. ääni­mää­rä ker­too hänen epä­suo­sios­taan myös Vih­rei­den äänes­tä­jien kes­kuu­des­sa. Hesa­rin gal­lu­pis­sa­han vain rei­lut 50% Vih­rei­den äänes­tä­jis­tä kan­nat­ti Sin­ne­mä­keä por­mes­ta­rik­si, eli mel­kein puo­let kan­nat­ti jota­ku­ta muu­ta. Ja tai­si jät­tää äänes­tä­mät­tä Sinnemäkeä.

  Esi­mer­kik­si Kata­ja­no­kal­la kokoo­mus veti perä­ti kym­me­nen pro­sent­tiyk­sik­köä kau­laa vih­rei­siin edel­li­siin kun­nal­lis­vaa­lei­hin verrattuna.”

  Kata­ja­nok­ka on tie­tääk­se­ni Sin­ne­mäen kotipesä.

  Tulok­sia on sinäl­lään kiin­nos­ta­va ana­ly­soi­da, mut­ta Anni Sin­ne­mä­ki on hyvä polii­tik­ko eikä ansait­se yhtään enem­pää lyön­te­jä “pormestari“vaalin osal­ta. Nuo­ri­kin vie­lä ja ehtii ole­maan ehdol­la moneen mer­kit­tä­vään pestiin.

  Aina­kin itsel­le­ni Rau­ha­mä­ki ja var­sin­kin Ris­sa­nen ovat jää­neet kovin etäi­sik­si mer­kit­tä­vis­tä ase­mis­taan huo­li­mat­ta. Ehkä­pä jou­ti­vat­kin vaihtoon.

 11. Por­mes­ta­ri­mal­lis­ta hyvää on nel­jän vuo­den mää­rä­ai­kai­suus. Van­hal­la mal­lil­la Vapaa­vuo­rel­le oli­si työ­so­pi­muk­sen muka­na voi­tu kir­joit­taa elä­ke­pa­pe­rit, nyt nel­jän vuo­den pääs­tä näh­dään kiin­nos­taa­ko homma. 

  Por­mes­ta­ri­mal­li mah­dol­lis­taa luot­ta­mus­toi­met myös muil­le kuin elä­ke­läi­sil­le, luot­ta­mus­mie­hil­le ja kun­nan hom­mis­sa ole­vil­le. Jos puo­let työ­ajas­ta kuluu luot­ta­mus­toi­miin, kuten kun­nan hal­li­tuk­ses­sa ja työ­läim­mis­sä lau­ta­kun­nis­sa, jois­sa on päi­väl­lä neu­vo­tel­ta­va, niin se ei käy kenel­le­kään taval­li­sis­sa vaa­ti­vis­sa hom­mis­sa ole­val­le. Pää­toi­mi­suus pois­taa tees­ken­te­lyä. Polii­tik­ko ei tosin sit­ten enää voi pii­lou­tua vir­ka­mies­ten taak­se suojaan. 

  Kun kan­san­edus­ta­ja on val­tuus­tos­sa ja aika­naan myös maa­kun­ta­val­tuus­tos­sa niin kol­me tuo­lia on ääni­ha­ra­val­le­kin jo lii­kaa. Tämä on puo­lueil­le paha valin­nan paik­ka — äänes­tä­jäl­le myös. 

  Kokoo­mus pela­si omaa peli­ään, ris­kil­lä. Sinän­sä ihan rei­lua ker­toa kuka on pää­eh­do­kas ja neu­vot­te­li­ja — ris­ki on hank­kia ihan ulko­puo­li­nen, joka jou­tuu hank­ki­maan omien­kin luot­ta­muk­sen. Myön­teis­tä on myös, että kaik­ki puo­lu­eet jou­tu­vat etsi­mään por­mes­ta­rik­si mah­dol­li­sim­man hyvää ehdokasta. 

  Onnea uusil­le vih­reil­le val­tuu­te­tuil­le. Help­po­ja aiko­ja ei ole, sääs­tä­mään jou­tuu ja kovia valin­to­ja on teh­tä­vä vaik­ka ne ovat ikä­viä. Asiat tapah­tu­vat hitaas­ti ja pal­jon kuraa tulee nis­kaan. Sil­ti — todel­li­set vai­kut­ta­jat löy­ty­vät niis­tä, jot­ka hom­mas­ta saa­vat irti itsel­leen iloa ja osaa­vat perus­tel­la äänes­tä­jil­le valintansa. 

  Iso kii­tos myös ikä­ja­kau­mas­ta! Työs­sä ole­via tar­vi­taan myös luottamustoimiin.

 12. Tam­pe­reel­la dema­rit eivät pys­ty­neet valit­se­maan por­mes­ta­rieh­do­kas­taan ennen vaa­le­ja. Nyt siel­lä on sur­ku­hu­pai­sa jäsen­ten välinen.
  Nuor­ta tule­vai­suu­den nais­po­lii­tik­koa äänes­tä­neet saa­vat pir­mes­ta­rik­seen joko 64 vuo­ti­aan elä­ke­läi­sen tai vireän ikäih­mi­sen 70 v — tai jon­kun sel­lai­sen, joka sai ääniä niukasti. 

  EIB:ssä Vapaa­vuo­ri oli Suo­men edus­ta­ja maa­kiin­tiö­pai­kal­la. Kenet hal­li­tus lähet­tää hänen seu­raa­jak­seen on seu­raa­va veik­kaus­koh­de. Ehkä Stubb pää­see vii­mein­kin takai­sin Brys­se­liin. Kovin avoin­ta valin­taa sii­hen hom­maan ei tul­la tekemään.

 13. Pal­jon­ko­han Sin­ne­mäen nai­vis­ti­nen suh­tau­tu­mi­nen suur­mos­kei­ja­hank­kee­seen rokot­ti Vihreiltä?

 14. Näin sii­nä var­maan kävi, että sai mitä tila­si. Vih­rei­den por­mes­ta­rieh­do­kas­a­set­te­lu ei men­nyt täl­lä ker­taa nap­piin. Sin­ne­mäen merii­tit kun­nan ja val­ta­kun­nan­ta­sol­la eivät riit­tä­neet ver­tai­lus­sa Vapaa­vuo­reen — ja ei ne äänes­tä­jät ihan höl­mö­jä ole. Soi­nin­vaa­ran tyyp­pis­tä jär­ki­vih­re­ää äänes­tää monel­ta kul­mal­ta ajat­te­le­vat. Sel­keil­le puna-vih­reil­le ehdok­kail­le ei äänet kes­kel­tä tai oikeal­ta lii­ku. Vih­rei­den poten­ti­aa­li on nuo­ri­sos­sa ja kou­lu­tus­tee­ma meni hyvin läpi.

 15. nak­ki: Seu­raa­vak­si var­maan läh­tee sama poruk­ka aja­maan Emma Karia puheen­joh­ta­jak­si, vaik­ka Tou­ko Aal­to oli­si pal­jon var­mem­pi jat­ka­ja Niinistölle.

  Vih­rei­den val­tuus­to­pai­kois­ta meni 67% nai­sil­le eli vih­reät ovat täs­sä mie­les­sä “sek­sis­ti­sin” puo­lue. Äänes­tä­jis­tä nai­sia lie­nee vie­lä suu­rem­pi osuus (vii­me edus­kun­ta­vaa­lien datas­ta pää­te­len). Kun vie­lä tie­de­tään, että nai­sil­la ja eri­tyi­ses­ti femi­nis­ti­sil­lä nai­sil­la (joi­ta vih­reät kai pää­sään­töi­ses­ti ovat) on tai­pu­mus edis­tää nais­asi­aa, on vai­kea uskoa, että puo­lu­ees­sa suvat­tai­siin mies­pu­heen­joh­ta­ja Nii­nis­tön perään.

 16. Olen yleen­sä äänes­täs­tä­nyt Vih­rei­tä kun­nal­lis­vaa­leis­sa, mut­ta nyt pää­tin äänes­tää Kokoo­mus­ta. Tämä ei joh­tu­nut por­mes­ta­ri­vaa­lis­ta vaan sii­tä, että vih­reät ovat muut­tu­neet. Vil­le Nii­nis­tön ja Emma Karin popu­lis­ti­nen vies­tin­tä tök­ki yksin­ker­tai­ses­ti niin pal­jon, etten kyen­nyt äänes­tä­mään Vih­rei­tä. Ehdo­kas, jota oli­sin voi­nut muu­ten äänes­tää esiin­tyi Emma Karin kans­sa yhteis­mai­nok­sis­sa, ja herä­si epäi­lys, että onko­han ehdo­kas sit­ten­kään äly­käs ja kyke­ne­vä kriit­ti­seen ja itse­näi­seen ajat­te­luun. Pää­dyin äänes­tä­mään kokoo­mus­lais­ta, joka uskal­taa olla eri miel­tä ryh­män­sä ja hal­li­tuk­sen kans­sa ja osaa sil­ti olla raken­ta­va yli puoluerajojen.

 17. JTS:
  Tam­pe­reel­la dema­rit eivät pys­ty­neet valit­se­maan por­mes­ta­rieh­do­kas­taan ennen vaa­le­ja. Nyt siel­lä on sur­ku­hu­pai­sa jäsen­ten välinen. 

  Vil­li veik­kaus mut­ta San­na Marin voi Tam­pe­reen por­mes­ta­riu­den sijaan hyvin­kin olla SDPn seu­raa­va puheen­joh­ta­ja. Ja Jung­ner voi hyvin­kin loi­ka­ta vih­rei­sin tai kokoomukseen.

  Vih­reil­le tus­kin oli­si hyväk­si jos Suo­mes­sa oli­si kol­me nuo­ren vasem­mis­to­nai­sen joh­ta­maa puo­luet­ta. On posi­tii­vis­ta että Tam­pe­reel­la val­tuus­toon nousi juu­ri pal­jon vih­rei­tä miehiä. 

  Oli­si har­mil­lis­ta jos vih­rei­den puheen­joh­ta­jak­si nousi­si hen­ki­lö, jon­ka poliit­ti­sen agen­dan kär­jes­sä oli­si tur­ki­se­läin­ten kiel­tä­mi­nen, per­su­jen vas­tus­ta­mi­nen ja yli­ko­ros­tu­nut suku­puo­len tasa-arvo.

 18. nak­ki:
  Mik­si avoi­muut­ta koros­ta­va puo­lue valit­see por­mes­ta­rieh­dok­kaan jon­kun muu­ta­man kym­me­nen hen­gen konklaa­vin avul­la, eikä jäse­nää­nes­tyk­sel­lä .. Eikä enää aut­ta­nut mit­kään kir­joi­tuk­set tai muut Sin­ne­mäen puolesta. 

  Seu­raa­vak­si var­maan läh­tee sama poruk­ka aja­maan Emma Karia puheen­joh­ta­jak­si, vaik­ka Tou­ko Aal­to oli­si pal­jon var­mem­pi jat­ka­ja Niinistölle. 

  Yhdyn täy­sin nimim. Nakin kir­joi­tuk­seen, vaik­ka espoo­lai­se­na en itse jou­tu­nut teke­mään valin­taa por­mes­ta­ria­sia mie­les­sä. Omat­kin ennak­ko­luu­lo­ni Sin­ne­mä­keä vas­taan oli­vat vah­vat, vaik­ka en ole nais­ta kos­kaan tavan­nut. Osmon kir­joi­tus Sin­ne­mäen puo­les­ta tuli lii­an myö­hään ja tavoit­ti lii­an vähän kuulijoita.

  Samoin Emma Kari tule­va­na puheen­joh­ta­ja­na tulee romah­dut­ta­maan mah­dol­li­suu­det saa­da lisää soi­nin­vaa­ra­lais-hen­ki­siä äänes­tä­jiä siir­ty­mään kokoo­muk­sen libe­raa­li­sii­ves­tä Vih­rei­siin päin, tai estä­mään pois­muut­to Vih­reis­tä edus­kun­ta­vaa­lien alla. En tun­ne Vih­rei­den sisä­pii­rin ajat­te­lua, mut­ta Tou­ko Aal­to oli­si vaa­li­voit­ton­sa jäl­keen hyvin perus­tel­tu PJ. Jos PJ:n pitää kom­pro­mis­si­na olla nai­nen sem­moi­sia­kin var­maan löytyy.

  Oikeas­taan viis minä vei­saan Vih­rei­den tule­vai­suu­des­ta, mut­ta edus­kun­ta­vaa­leis­sa pitäi­si olla tar­jol­la äänes­tys­vaih­toeh­to joka uskot­ta­vas­ti yhdis­tää mark­ki­na­ta­lou­den meka­nis­me­ja sosi­aa­li­seen oikeu­den­mu­kai­suu­deen ja joka tiu­kas­ti muis­taa ulkois­vai­ku­tuk­set. Emma Karin joh­ta­ma­na tar­jol­la tulee ole­maan kak­si vasem­mis­to­puo­luet­ta, eikä Kokoo­muk­ses­ta ole oman sini­mus­tan fak­tion­sa vuok­si sem­moi­sek­si vaih­toeh­dok­si. Sii­nä tilan­tees­sa talous­li­be­raa­le­ja kut­suu nuk­ku­vien puo­lue, luu­len ma.

 19. Itä-Hel­sin­gin ja Vih­rei­den yhteys on maa­han­muut­ta­jis­sa. Voi­han sitä tie­tys­ti tut­kia, mut­ta ihan kau­pun­ki­lais­jär­jel­lä ja Osmo­kin vie­rai­le­mal­la jos­kus siel­lä Itä-Hel­sin­gis­sä tuon kyl­lä näkisi. 

  Kan­ta­kau­pun­gin menes­ty­mät­tö­myy­des­tä Vih­reät saa osin syyt­tää myös tätä blo­gia, ymmär­tä­net­te miksi.

 20. Ihmet­te­len vie­lä tätä muil­le ehkä sel­vää asi­aa: Mik­si por­mes­ta­ri­vaa­li yhdis­tet­tiin kuntavaaleihin?

  Jos se halut­tiin yhdis­tää, mik­si ei äänes­tys­lip­pus­sa ollut erik­seen kun­ta­vaa­lieh­do­kas ja lis­ta por­mes­ta­rieh­dok­kai­ta, joi­ta äänestää?

  Val­tuus­ton­han piti vali­ta por­mes­ta­ri, mut­ta sit­ten vaa­le­ja alet­tiin­kin pro­mo­toi­maan por­mes­ta­ri­vaa­lei­na. Jos halut­tiin, että val­tuus­to valit­see por­mes­ta­rin, por­mes­ta­rieh­dok­kaat oli­si pitä­nyt nimit­tää vas­ta kun­ta­vaa­lien jälkeen.

  Täl­lai­nen menet­te­ly oli susi!

  Uskon, että Sin­ne­mä­ki on päte­vä ihmi­nen, vaik­ka en ole itse tutus­tu­nut hänen val­mis­te­luun­sa, (uskon, kos­ka Ode on asian hyvin perus­tel­lut). Mediae­siin­ty­jä­nä Sin­ne­mä­ki ei kui­ten­kaan ole par­haim­mil­laan — tun­tuu, että hänen on joten­kin vai­kea puhua, saa­da ulos ihan sitä mitä tar­koit­taa ja aikoo sanoa — se voi tie­tys­ti olla har­kit­se­van ihmi­sen merkkikin.

 21. Näil­lä men­nään. Alkaa jo mie­len­kiin­to koh­dis­tua apu­lais­mes­ta­rien paik­ka­ja­koon, mikä näis­tä kiin­nos­taa eni­ten vih­rei­tä, saa­vat var­maan vali­ta ensim­mäi­si­nä? Kau­pun­kiym­pä­ris­tö oli­si tämän blo­gin aihei­ta lähim­pä­nä. Onko sote­vas­taa­val­la koh­ta enää mitään töi­tä? Ja onko kou­lu­tus- ja kult­tuu­ri­puo­let sen painavampia?

 22. Hel­sin­gin Vih­reil­lä on sokea pis­te Annin osal­ta. Edel­leen­kään ei halu­ta ymmär­tää kär­kia­se­mas­sa ole­van polii­ti­kon mediae­siin­ty­mis­tai­to­jen mer­ki­tys­tä. Jo PJ kau­del­laan Sin­ne­mä­ki kom­pu­roi tv-esiin­ty­mi­ses­tä toi­seen vai­kea­sel­koi­sel­la puheen ryt­mil­lään ja vai­keal­la kie­lel­lä. Vaik­ka kehi­tys­tä on tapah­tu­nut, niin oli­han se nyt taas noloa kat­sel­la Annia tulos­lä­he­tyk­ses­sä takel­te­le­mas­sa ja jät­tä­mäs­sä puhee­seen tau­ko­ja epä­luon­nol­li­sis­sa kohdissa…

  Jos Annin tun­tee, pitää tätä tie­tys­ti huip­pu­tyyp­pi­nä, osaa­va­na ja inno­va­tii­vi­se­na polii­tik­ko­na, mut­ta kun 95% äänes­tä­jis­tä ei tun­ne, vaan vai­ku­tel­ma syn­tyy jul­ki­sis­ta esiintymisisistä.

  Nyt sit­ten hel­sin­ki­läi­set aja­vat käär­me­nä pys­syyn Karia uudek­si PJ:ksi. Karin mediaon­gel­ma on aitou­den puu­te. Kaik­ki esiin­ty­mi­nen on hyvin teen­näis­tä ja puheet oppi­kir­ja­mai­sia puheen­ryt­min kiih­dy­tyk­si­neen… mut­ta ne eivät tule luon­nos­taan, ne kuu­los­ta­vat ja näyt­tä­vät ope­tel­luil­ta… toi­saal­ta Suo­mi tus­kin on val­mis Tou­ko Aal­lon tapaan esiin­tyä either

 23. ..ja muusi:
  Vih­rei­den poten­ti­aa­li on nuo­ri­sos­sa ja kou­lu­tus­tee­ma meni hyvin läpi.

  Vih­rei­den poten­ti­aa­li on maa­han­muut­ta­jis­sa. Se on ainoa äänes­tä­jä­ryh­mä, joka kas­vaa voi­mak­kaas­ti tule­vai­suu­des­sa. Eikö­hän se mos­kei­ja­kin saa­da vie­lä rakennettua.

 24. Se, että dema­ri siir­tyy äänes­tä­määmn vih­rei­tä ei vie val­tuus­toa oikeal­le. Vih­reät on vasen-oikea akse­lil­la huo­mat­ta­van vasem­mal­la. Vaik­ka kan­nat­ta­ja­kun­nas­sa ja ehdok­kais­sa var­maan on hajon­taan, niin ei vih­rei­tä voi mil­lään kons­til­la sijoit­taa dema­rei­den oikeal­le puolelle

 25. Seu­raa­vak­si var­maan läh­tee sama poruk­ka aja­maan Emma Karia puheen­joh­ta­jak­si, vaik­ka Tou­ko Aal­to oli­si pal­jon var­mem­pi jat­ka­ja Niinistölle.

  Vih­reät on puo­lue jota lähin­nä nai­set äänes­tä­vät joten kai se on ihan mie­le­käs­tä että nai­nen johtaa?

 26. Sin­ne­mäen valin­nan kri­ti­soi­mi­nen on yksi asia, toi­nen on sös­söt­tää, että Pek­ka Ete­ne­mis­so­pi­mus Sau­rin oli­si pitä­nyt olla vih­rei­den ehdokas.

  Oikeas­ti.

  Län­si­met­ro on vii­me vuo­sien suu­rim­pia poliit­ti­sia fars­se­ja ja Sau­ri esit­ti näy­tel­mäs­sä vah­van sivu­roo­lin. Epä­pä­te­vä joh­ta­ja, joka kyl­läs­tyi alais­ten­sa tuna­roin­tiin ja alkoi itse tunaroida.

 27. Vapaa­vuo­ren yli­suu­ri ääni­mää­rä joh­tui sii­tä, että halut­tiin var­mis­taa, etä Sin­ne­mäes­tä ei tule por­mes­ta­ria. Perus­suo­ma­lais­ten las­ku joh­tuu sii­tä, että Soi­ni on jo luo­vut­ta­nut. Vih­rei­den nousu joh­tui sii­tä, että Vil­le Nii­nis­tö esiin­tyy eri mediois­sa reip­paas­ti ja usein. Näky­vis­tä hen­ki­löis­tä kaik­ki on kiinni.

 28. ..ja muusi:
  Sin­ne­mäen merii­tit kun­nan ja val­ta­kun­nan­ta­sol­la eivät riit­tä­neet ver­tai­lus­sa Vapaa­vuo­reen – ja ei ne äänes­tä­jät ihan höl­mö­jä ole. 

  Mut­ta mit­kä ovat Vapaa­vuo­ren merii­tit kun­ta­ta­sol­la? Minus­ta täs­sä nime­no­maan on äänes­tet­ty aika höl­mös­ti, mut­ta niin­hän se useim­mi­ten on. Joil­le­kin ilmei­ses­ti se nai­seus on vaan niin hir­veä mör­kö ettei mikään mää­rä subs­tans­sio­saa­mis­ta rii­tä sitä peittoamaan.

  Sitä kyl­lä mie­tin use­aan ottee­seen ennen vaa­le­ja että oli aika tyh­mä temp­pu pääs­tää tämä “por­mes­ta­ri­vaa­li” ‑hype näin pit­käl­le. Por­mes­ta­rin­han valit­see käsit­tääk­se­ni uusi kun­nan­val­tuus­to, eikä äänes­tä­jät suo­raan. Niin täs­sä nyt kui­ten­kin kävi. Toi­saal­ta por­mes­ta­ri­han ei kai ole mikään dik­taat­to­ri, ja uuden val­tuus­ton voi­ma­suh­teet ovat (asias­ta riip­puen tie­tys­ti) ihan mielenkiintoiset.

  ps. Jos­sain aiem­mas­sa vies­tis­sä oli myös tämä hel­mi: “Las­se Leh­ti­sen kal­tai­nen rai­kas tuu­lah­dus…”. Nau­rat­taa vie­lä­kin. Anteeksi.

 29. Joa­kim:
  Pal­jon­ko­han Sin­ne­mäen nai­vis­ti­nen suh­tau­tu­mi­nen suur­mos­kei­ja­hank­kee­seen rokot­ti Vihreiltä?

  ei kokoo­muk­sen ero maa­han­muu­tos­ta eroa vih­reis­tä, mos­kei­ja oli vain savu­ver­ho kokoomukselle

 30. JTS:
  Kokoo­mus pela­si omaa peli­ään, ris­kil­lä. Sinän­sä ihan rei­lua ker­toa kuka on pää­eh­do­kas ja neu­vot­te­li­ja – ris­ki on hank­kia ihan ulko­puo­li­nen, joka jou­tuu hank­ki­maan omien­kin luottamuksen. 

  Mil­lä ris­kil­lä? Vapaa­vuo­ri­han on ollut Kokoo­muk­sen ykkös­ket­jua ties kuin­ka pit­kään ja pro­fi­loi­tu­nut vie­lä Hel­sin­gin puo­les­ta­pu­hu­jak­si. Jan­ne kävi kyl­lä kesän 2014 niu­kan Kokoo­muk­sen puo­lue­joh­ta­ja­tap­pion jäl­keen Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kis­sa, mut­ta ei sii­tä nyt niin kau­an ole. 

  Omien luot­ta­mus hänel­lä kyl­lä on ja aika rau­tai­nen ase­ma poliit­ti­ses­ti, kun Vapaa­vuo­ri vie­lä kuu­luu polii­ti­kois­sa sar­jaan, jot­ka todel­la teke­vät koti­läk­syn­sä eli val­mis­te­le­vat asiat.

 31. Jep: Ikä­vä kyl­lä Vih­reät tule­vat tyri­mään oras­ta­van nousun­sa tähän. Suku­puo­les­ta­han täs­sä on kyse, eli jos­tain syys­tä ns. puo­lue-eliit­ti halu­aa ehdok­kaak­si nai­sen, vaik­ka löy­tyi­si parem­pi mies. Emma Karin valin­nan jäl­keen Vih­reät kil­pai­lee Li Anders­so­nin kans­sa samois­ta äänes­tä­jis­tä ja lop­pu­tu­lok­se­na molem­mat puo­lu­eet putoa­vat marginaaliin. 

  Oli­si todel­la surul­lis­ta jos puo­lu­eet ryh­tyi­si­vät kyy­ni­seen miso­gy­nis­miin sii­tä syys­tä, että jopa aka­tee­mi­set nai­set pitä­vät mie­hiä nai­sia päte­väm­pi­nä, vaik­ka CV:t oli­si­vat nimeä lukuu­not­ta­mat­ta täy­sin samat (näin siis erääs­sä ame­rik­ka­lais­tut­ki­muk­ses­sa, jos­sa käy­tet­tiin tekais­tu­ja työhakemuksia).

  Mie­seh­dok­kaal­la voi saa­da enem­män ääniä kuin nai­sel­la, mut­ta kyl­lä se aika pahal­ta tun­tui­si ryh­tyä nai­sia sor­ta­maan vaa­li­tak­ti­sis­ta syistä.

 32. Osmo: Jos tämä­kin joh­tuu Sin­ne­mäes­tä, hänen por­mes­ta­rieh­dok­kuu­ten­sa on siir­tä­nyt val­tuus­ton pain­opis­tet­tä oikeal­le: hou­ku­tel­lut vasem­mis­to­puo­lueis­ta ja eri­tyi­ses­ti dema­reis­ta äänes­tä­jiä vih­reil­le ja työn­tä­nyt joi­tain vih­rei­den äänes­tä­jiä äänes­tä­mään kokoo­mus­ta. Lisäk­si se on siir­tä­nyt joi­tain dema­rei­den äänes­tä­jiä kan­ta­kau­pun­gis­sa äänes­tä­mään kokoomusta.

  Itse asias­sa Sin­ne­mäen ehdok­kuus ei siir­tä­nyt val­tuus­ton pain­opis­tet­tä oikeal­le, vaan Vih­rei­den pain­opis­tet­tä voi­mak­kaas­ti vasem­mal­le. Nyt sit­ten Vih­rei­tä äänes­ti­vät loput­kin “oikeis­to­de­ma­rit”, mut­ta toi­saal­ta mark­ki­na­li­be­ra­lis­ti­set Vih­reät eli Vih­rei­den vii­mei­set Soi­nin­vaa­ra­lai­set siir­tyi­vät yhä laa­jem­min Kokoomukseen.

  Jos puo­luei­ta valit­tai­siin tänä päi­vä­nä esi­mer­kik­si Osmo Soi­nin­vaa­ran poliit­ti­set pai­no­tuk­set sopi­vat tätä menoa koh­ta nyky-Vih­rei­siin suun­nil­leen yhtä hyvin kuin Mikael Jung­ne­rin lin­ja nyky-SDP:hen.

  Kan­nat­taa myös huo­mioi­da, että Lip­po­sen aikaan Jung­ner oli­si ollut SDP:n val­ta­vir­taa ja samaan aikaan Soi­nin­vaa­ra oli aika lähel­lä Vih­rei­den valtavirtaa.

 33. Neli­kymp­pi­nen nai­nen: Vil­le Nii­nis­tön ja Emma Karin popu­lis­ti­nen vies­tin­tä tök­ki yksin­ker­tai­ses­ti niin pal­jon, etten kyen­nyt äänes­tä­mään Vihreitä. 

  No älyl­li­nen ja joh­don­mu­kai­nen kes­kus­te­lu oli­si minua­kin miel­lyt­tä­nyt enem­män kuin V. Nii­nis­tön oppo­si­tio­räk­sy­ty­sau­to­maat­ti, mut­ta kun kuu­lin huhu­ja että kysees­sä oli­si ollut har­kit­tu lin­ja (älyl­li­syys kään­tää heti gal­lu­pit mii­nuk­sel­le), pidin nenäs­tä­ni kiin­ni ja mak­soin jäsen­mak­sun täl­le­kin vuo­del­le. Hem­me­tin hyvä rea­goi­ja Nii­nis­tö kyl­lä on, tek­nis-tak­ti­ses­ti pär­jää väit­te­lys­sä kuin väittelyssä.

  Voi toki olla että Emma Karin äänes­tä­jä­poh­jan (joka tosi­aan­kin on mer­kit­tä­vä) ja reaa­lo-vih­rey­den välil­lä on sovit­ta­ma­ton juo­pa, joka loh­kai­see reaa­lo-vih­reät ulos etsi­mään uut­ta kotia ennen edus­kun­ta­vaa­le­ja, ja Vih­reät puo­lu­ee­na kape­nee not­kah­duk­sen ver­ran leveäl­tä vasen-oikea ‑akse­lil­ta pel­käs­tään vasem­mal­le. Se oli­si kyl­lä surul­lis­ta täl­lä poh­ja­työl­lä. Jos fak­tioi­den välil­le oli­si löy­det­tä­vis­sä kom­pro­mis­si, väit­täi­sin että edus­kun­ta­vaa­lei­hin men­nes­sä kan­na­tus­ta voi­si tul­la vie­lä­kin rei­lus­ti lisää.

 34. ark­ki­teh­ti:

  Jep: Ikä­vä kyl­lä Vih­reät tule­vat tyri­mään oras­ta­van nousun­sa tähän. Suku­puo­les­ta­han täs­sä on kyse, eli jos­tain syys­tä ns. puo­lue-eliit­ti halu­aa ehdok­kaak­si nai­sen, vaik­ka löy­tyi­si parem­pi mies…

  Oli­si todel­la surul­lis­ta jos puo­lu­eet ryh­tyi­si­vät kyy­ni­seen miso­gy­nis­miin sii­tä syys­tä, että jopa aka­tee­mi­set naiset…

  Väit­täi­sin että suku­puo­lel­la ei ole täs­sä hiton­kaan väliä, vaan poliit­ti­sen lin­jan pai­no­tuk­sil­la. Tämä on ihan oleel­lis­ta var­sin­kin jos Vih­reil­lä on tar­koi­tus jol­lain aika­jän­teel­lä nous­ta perä­ti pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­eek­si, niin­kuin Nii­nis­tö esit­ti Lah­den puoluekokouksessa.

 35. Vähän vas­ta­ran­taan sanon, että Vih­rei­den kam­pan­ja ei ollut sen popu­lis­ti­sem­pi kuin yleen­sä oppo­si­tios­ta käy­ty kam­pan­ja. Vih­reät sen­tään sai­vat kam­pan­jas­saan sanot­tua edes jotain, vaik­ka se mel­ko tyy­pil­lis­tä oppo­si­tio­huu­te­lua olikin. 

  Minus­ta mikään muu puo­lue ei tun­tu­nut tuo­van juu­ri mitään tee­maa vaa­lei­hin. Esi­mer­kik­si perus­suo­ma­lais­ten vaa­li­kam­pan­ja oli pelk­kää myö­tä­hä­pe­ää herät­tä­vää rutinahöttöä. 

  Oma usko­muk­se­ni on, että Vih­reät voit­ti vaa­lit val­ta­kun­nal­li­ses­ti lähin­nä sik­si että se ei pahem­min mokan­nut ja teki jotain oikein. Vähän häm­mäs­tyin sitä, kun joku toi­mit­ta­ja tai­vas­te­li että Vil­le Nii­nis­tö on “uhka demo­kra­tial­le” kun yrit­tää kun­ta­vaa­leis­sa rat­sas­taa hal­li­tuk­sen­vas­tai­sel­la reto­rii­kal­la. Ajat­te­lin että mitä ihmet­tä, niin kau­an kuin muis­ta, oppo­si­tios­ta on läh­det­ty kun­ta­vaa­lei­hin sil­lä ideal­la että hal­li­tuk­sen epä­suo­si­tuis­ta pää­tök­sis­tä ote­taan kaik­ki irti.

 36. qwer­ty: Vih­reät on puo­lue jota lähin­nä nai­set äänes­tä­vät joten kai se on ihan mie­le­käs­tä että nai­nen johtaa?

  Eikö mie­le­käs­tä oli­si, että paras joh­taa? Riip­pu­mat­ta sii­tä, sat­tuu­ko ole­maan mies, nai­nen tai muusu.

 37. Kokoo­muk­sen hyvä menes­tys val­ta­kun­nal­li­ses­ti perus­tu­nee aina­kin osak­si sii­hen, että kokoo­muk­sen äänes­tä­jät todel­la kan­nat­ta­vat sitä poli­tiik­kaa jota hal­li­tus ajaa. 

  Vaik­ka siis, tie­ten­kään kun­ta­vaa­leis­sa ei oikeas­ti tähän voi vai­kut­taa, niin kui­ten­kin ihmi­set syyt­tä­vät puo­luei­ta pää­tök­sis­tä ja tämä vai­kut­taa kan­na­tuk­seen kuntavaaleissakin. 

  Ilkeäm­pi sanoi­si että kokoo­mus hyö­tyy kan­sa­kun­nan jyr­käs­tä jakau­tu­mi­ses­ta rik­kai­siin ja köy­hiin niin kau­an, kun hyvä­osais­ten jouk­koon pää­tyy enem­män väkeä kuin hei­dän nykyi­nen kan­na­tuk­sen­sa. Vie­lä on tilaa eriar­vois­tu­mi­sel­le, kat­to menee ehkä jos­sain 25–30 pro­sen­tin paik­keil­la. Pal­joa sen yli ei voi­da men­nä, kos­ka ei ole mitä ottaa köyhemmiltä.

 38. Tie­de­mies: Ilkeäm­pi sanoi­si että kokoo­mus hyö­tyy kan­sa­kun­nan jyr­käs­tä jakau­tu­mi­ses­ta rik­kai­siin ja köy­hiin niin kau­an, kun hyvä­osais­ten jouk­koon pää­tyy enem­män väkeä kuin hei­dän nykyi­nen kan­na­tuk­sen­sa. Vie­lä on tilaa eriar­vois­tu­mi­sel­le, kat­to menee ehkä jos­sain 25–30 pro­sen­tin paik­keil­la. Pal­joa sen yli ei voi­da men­nä, kos­ka ei ole mitä ottaa köyhemmiltä.

  Juu ja samoin vih­rei­den kan­nat­taa vas­tus­taa vie­lä pit­kään ydin­voi­maa, vaik­ka se tar­koit­tai­si koko maa­pal­lon pais­tu­mis­ta, kos­ka ydin­voi­ma­vas­tai­suus veto­aa pal­jon parem­min omiin äänes­tä­jiin kuin kyl­mä jär­ki ja ato­mi­voi­ma. Kol­men asteen yli mene­väs­tä läm­pe­ne­mi­ses­tä voi sit­ten aina syyt­tää kapi­ta­lis­te­ja ja kokoomusta.

  Vasem­mis­tol­le taas on tär­ke­ää, että talou­del­la ei mene lii­an hyvin, kos­ka mitä useam­pi on riip­pu­vai­nen toi­meen­tu­lo­tues­ta, sitä useam­pi äänes­tää vasem­mis­toa. Lisäk­si hyvin toi­meen­tu­le­vat kor­keas­ti­kou­lu­te­tut asian­tun­ti­jat äänes­tä­vät joko kok­ka­rei­ta tai vih­rei­tä, joten kan­nat­taa var­mis­taa, että yli­opis­tois­ta tulee työ­mark­ki­noil­le riit­tä­vän pal­jon työt­tö­miä humanisteja. 

  Vasem­mis­to­lai­sel­la poi­tii­kal­la ja jul­ki­sen sek­to­rin pai­sut­ta­mi­sel­la voi rei­lus­ti vel­kaan­tuen ostaa hyvin pit­kään ääniä, kuten Venezue­lan esi­merk­ki osoit­ti. Jos ja kun jul­ki­sen sek­to­rin pai­sut­ta­mi­nen eten­kin nousu­kau­del­la ei toi­mi, sii­tä voi syyt­tää kapi­ta­lis­te­ja ja tie­ten­kin kokoo­mus­ta. Kun­han vain muis­taa että vel­kaa pitää ottaa tar­peek­si, niin pal­jon että sii­tä riit­tää tar­peek­si jaet­ta­vak­si, eikä niin kuin Rans­kas­sa (Hol­lan­de) tai Sak­sas­sa (Schrö­der) yrit­tää kor­ja­ta asioita.

 39. KariS:
  Itä-Hel­sin­gin ja Vih­rei­den yhteys on maa­han­muut­ta­jis­sa. Voi­han sitä tie­tys­ti tut­kia, mut­ta ihan kau­pun­ki­lais­jär­jel­lä ja Osmo­kin vie­rai­le­mal­la jos­kus siel­lä Itä-Hel­sin­gis­sä tuon kyl­lä näkisi.

  Vii­me vaa­leis­sa Vih­reät sai enem­män ääniä kan­ta­kau­pun­gis­ta ja vähem­män Itä-Hel­sin­gis­tä. Sil­loin sanot­tiin, että Vih­rei­den menes­ty­mät­tö­myy­den syy­nä Itä-Hel­sin­gis­sä oli juu­ri maa­han­muut­ta­jat. Kos­ka kaik­ki­han äänes­tä­vät heti Per­su­ja, jos naa­pu­ris­sa asuu mamu. Sanot­tiin myös, että Vih­rei­tä äänes­te­tään vain kan­ta­kau­pun­gin “kuplas­sa”, kos­ka siel­lä ei asu niin pal­jon mamu­ja. Ja nyt kun Vih­reil­lä meni Itä-Hel­sin­gis­sä parem­min, sekin joh­tuu maahanmuuttajista?

  Joo‑o. Ehkä osal­la äänes­tä­jis­tä pai­naa muut­kin asiat vaa­ka­ku­pis­sa, var­sin­kin kun on kyse kuntavaaleista.

 40. Komp­paan useam­man kom­men­toi­jan näke­myk­siä Emma Karis­ta seu­raa­va­na puheen­joh­ta­ja­na. Kovas­ti on tun­kua Suo­men poliit­ti­ses­sa ken­täs­sä loke­roon nuori-vihervasemmistolainen-nainen. 

  Li Anders­son ja San­na Marin ovat val­ta­kun­nan näky­vyy­del­tään täl­lä het­kel­lä ihan eri luok­kaa ja todel­li­se­na ris­ki­nä oli­si, että Emma Kari ei pär­jäi­si täs­sä samas­sa loke­ros­sa. Muu­toin­kin kan­nat­tai­si sär­miä hioa useam­pia vuo­sia, antaa näyt­tö­jä edus­kun­ta­työs­sä ja odot­taa vaik­ka pj-valin­taa 4–6 vuo­den päästä.

 41. Jep: Ikä­vä kyl­lä Vih­reät tule­vat tyri­mään oras­ta­van nousun­sa tähän. Suku­puo­les­ta­han täs­sä on kyse, eli jos­tain syys­tä ns. puo­lue-eliit­ti halu­aa ehdok­kaak­si nai­sen, vaik­ka löy­tyi­si parem­pi mies. Emma Karin valin­nan jäl­keen Vih­reät kil­pai­lee Li Anders­so­nin kans­sa samois­ta äänes­tä­jis­tä ja lop­pu­tu­lok­se­na molem­mat puo­lu­eet putoa­vat marginaaliin.

  Sin­ne­mä­ki voi olla hyvin­kin päte­vä, mut­ta hänen (ja siten myös Vih­rei­den) suu­ri ongel­man­sa on per­soo­na. Asia huk­kuu hen­ki­lön taak­se, kos­ka Sin­ne­mäen ilmes­tyes­sä tv-ruu­tuun tekee mie­li vaih­taa kana­vaa. Tämä on tie­tys­ti vain minun mie­li­pi­tee­ni, mut­ta en sel­väs­ti­kään ole ainoa, jol­le Sin­ne­mäen per­soo­na on ongelma.

  Niin vali­tet­ta­vaa kuin se onkin, edus­ta­vuus on tär­ke­ää polii­ti­kol­le, eikä pel­käl­lä asiao­saa­mi­sel­la pär­jää. Sin­ne­mäes­sä ärsyt­tää ääni ja käyt­täy­ty­mi­nen. Hän voi olla ns. live­nä vaik­ka kuin­ka miel­lyt­tä­vä ihmi­nen, mut­ta tv:ssä hän antaa epä­miel­lyt­tä­vän vaikutelman.

  Sama ärsyt­tä­vyys kos­kee jos­sain mää­rin myös Emma Karia. Vih­reil­lä on myös sel­lai­sia nais­po­lii­tik­ko­ja, jot­ka eivät ärsy­tä, joten tämä ei ole sukupuolikysymys. 

  Jos oli­sin pitä­nyt kun­nal­lis­vaa­le­ja ensi­si­jai­ses­ti por­mes­ta­ri­vaa­lei­na, kuten näem­mä suu­ri osa kokoo­muk­sen kan­nat­ta­jis­ta teki, en oli­si äänes­tä­nyt Vih­rei­tä nime­no­maan Sin­ne­mäen takia. Kun­nal­lis­vaa­leis­sa ei kui­ten­kaan ole kyse por­mes­ta­ris­ta, joten etsin lis­tal­ta sopi­van ehdok­kaan ja äänes­tin häntä.

  Sitä­kin kan­nat­tai­si poh­tia, onko Vih­reil­le ris­ki, että puo­lu­een polii­ti­kois­ta ja ilmei­ses­ti kan­nat­ta­jis­ta hyvin suu­ri enem­mis­tö on nai­sia. Oli­si­ko syy­tä miet­tiä kei­no­ja, joil­la var­mis­te­taan, että myös mie­hil­lä on tule­vai­suus vih­reis­sä? En halua mie­se­nem­mis­töä, mut­ta soi­sin, että sekä mies­ten että nais­ten osuus oli­si 40–60% ehdok­kais­ta ja jos äänes­tä­jät suo­vat, myös vali­tuis­ta edustajista.

 42. Mik­ko Kivi­ran­ta: Voi toki olla että Emma Karin äänes­tä­jä­poh­jan (joka tosi­aan­kin on mer­kit­tä­vä) ja reaa­lo-vih­rey­den välil­lä on sovit­ta­ma­ton juo­pa, joka loh­kai­see reaa­lo-vih­reät ulos etsi­mään uut­ta kotia ennen edus­kun­ta­vaa­le­ja, ja Vih­reät puo­lu­ee­na kape­nee not­kah­duk­sen ver­ran leveäl­tä vasen-oikea ‑akse­lil­ta pel­käs­tään vasemmalle.

  Ei tule tapah­tu­maan ennen­kuin sel­lai­nen koti johon mah­tu­vat vih­rei­den reaa­lot ja kokoo­muk­sen vasen lai­ta on olemassa.

  Fun­da­men­ta­lis­tis-popu­lis­ti­nen pai­ne on perin­tei­ses­ti kana­voi­tu vih­reis­sä vaa­rat­to­mas­ti a) ener­gia­po­li­tiik­kaan b) nai­se­ner­gian heh­kut­ta­mi­seen ja c) rasis­min vas­tai­seen moraa­li­sä­tei­lyyn jot­ka eivät aihei­na ole miten­kään eri­tyi­sen repi­viä mut­ta tuo­vat kan­na­tus­ta ja man­daat­tia, joka taas mah­dol­lis­taa oikeas­ti mer­kit­tä­vien asioi­den edistämisen.

  Reaa­lot­kin var­mas­ti ymmär­tä­vät että vih­rei­den näen­näi­nen epä-älyl­li­syys on vain tak­tiik­kaa, joka on jäl­leen ker­ran osoit­tau­tu­nut erin­omai­sen toi­mi­vak­si. Nykyi­ses­sä puo­lue­ken­täs­sä reaa­lo­jen vai­ku­tus­val­ta mak­si­moi­tuu ihqusii­ven popu­lis­ti­sel­la reto­rii­kal­la, eli Nii­nis­tön seu­raa­jak­si kan­nat­taa vali­ta hen­ki­lö joka sel­lai­seen uskot­ta­vas­ti pystyy.

 43. Neli­kymp­pi­nen nai­nen:
  Olen yleen­sä äänes­täs­tä­nyt Vih­rei­tä kun­nal­lis­vaa­leis­sa, mut­ta nyt pää­tin äänes­tää Kokoo­mus­ta. Tämä ei joh­tu­nut por­mes­ta­ri­vaa­lis­ta vaan sii­tä, että vih­reät ovat muuttuneet. 

  Jok­seen­kin samois­ta syis­tä siir­ryin kan­nat­ta­maan dema­rei­ta minä, joka olen äänes­tä­nyt vih­rei­tä niin kau­an kuin hei­tä on ollut.
  Hel­sin­gis­sä vih­rei­den poli­tiik­kaan on vali­tet­ta­vas­ti mie­les­tä­ni vii­me vuo­si­na tul­lut sitä moi­tit­tua yli­mie­li­syyt­tä, asuk­kai­ta kuu­le­mat­ta aje­taan väki­pa­kol­la läpi hank­kei­ta kuten Kes­kus­puis­toca­se, bule­var­di­soin­nit, Laa­ja­sa­lon lii­ken­ne­rat­kai­sut. Että ei kaik­ki Sin­ne­mäen syy­tä ole, vaik­ka var­maan Vapaa­vuo­ren suu­ri suo­sio suu­rel­ta osin vaikuttaa.
  Lau­ra Leh­ti­nen:

  Lau­ra Leh­ti­nen:

  Lau­ra Leh­ti­nen:

  Lau­ra Leh­ti­nen:

  Vil­le Nii­nis­tön ja Emma Karin popu­lis­ti­nen vies­tin­tä tök­ki yksin­ker­tai­ses­ti niin pal­jon, etten kyen­nyt äänes­tä­mään Vih­rei­tä. Ehdo­kas, jota oli­sin voi­nut muu­ten äänes­tää esiin­tyi Emma Karin kans­sa yhteis­mai­nok­sis­sa, ja herä­si epäi­lys, että onko­han ehdo­kas sit­ten­kää­nä­ly­käs ja kyke­ne­vä kriit­ti­seen ja itse­näi­seen ajat­te­luun. Pää­dyin äänes­tä­mään kokoo­mus­lais­ta, joka uskal­taa olla eri miel­tä ryh­män­sä ja hal­li­tuk­sen kans­sa ja osaa sil­ti olla raken­ta­va yli puoluerajojen.

 44. Mik­ko Kivi­ran­ta:

  Oikeas­taan viis minä vei­saan Vih­rei­den tule­vai­suu­des­ta, mut­ta edus­kun­ta­vaa­leis­sa pitäi­si olla tar­jol­la äänes­tys­vaih­toeh­to joka uskot­ta­vas­ti yhdis­tää mark­ki­na­ta­lou­den meka­nis­me­ja sosi­aa­li­seen oikeu­den­mu­kai­suu­deen ja joka tiu­kas­ti muis­taa ulkois­vai­ku­tuk­set. Emma Karin joh­ta­ma­na tar­jol­la tulee ole­maan kak­si vasem­mis­to­puo­luet­ta, eikä Kokoo­muk­ses­ta ole oman sini­mus­tan fak­tion­sa vuok­si sem­moi­sek­si vaih­toeh­dok­si. Sii­nä tilan­tees­sa talous­li­be­raa­le­ja kut­suu nuk­ku­vien puo­lue, luu­len ma.

  Mut­ta meil­lä­hän on nyky­ään todel­li­nen vaih­toeh­to kai­kil­le talous- ja arvo­li­be­raa­leil­le äänes­tä­jil­le — Liberaalipuolue.

  Ai, niin — kes­ki­ver­to­suo­ma­lai­sen mie­les­tä­hän ääni pien­puo­lu­eel­le on aina huk­kaan men­nyt ääni, joten on parem­pi vaik­ka jää­dä kotiin nukum­maan ellei enää jak­sa äänes­tää sitä vähi­ten huo­noa edus­kun­ta­puo­luet­ta. Ääneys­päi­vä­nä kyl­keä kään­täes­sä voi sit­ten maris­ta puo­li­ää­neen, ettei tääl­lä iki­nä mikään muu­tu mihin­kään suuntaan…

 45. spot­tu: Reaa­lot­kin var­mas­ti ymmär­tä­vät että vih­rei­den näen­näi­nen epä-älyl­li­syys on vain tak­tiik­kaa, joka on jäl­leen ker­ran osoit­tau­tu­nut erin­omai­sen toi­mi­vak­si. Nykyi­ses­sä puo­lue­ken­täs­sä reaa­lo­jen vai­ku­tus­val­ta mak­si­moi­tuu ihqusii­ven popu­lis­ti­sel­la reto­rii­kal­la, eli Nii­nis­tön seu­raa­jak­si kan­nat­taa vali­ta hen­ki­lö joka sel­lai­seen uskot­ta­vas­ti pystyy.

  Kuu­los­taa haus­kal­ta työn­jaol­ta. “Ihqusii­pi” käy kerää­mäs­sä äänet ja “reaa­lot” taka­pi­rui­na hoi­ta­vat päätöksenteon.

 46. ark­ki­teh­ti: Oli­si todel­la surul­lis­ta jos puo­lu­eet ryh­tyi­si­vät kyy­ni­seen miso­gy­nis­miin sii­tä syys­tä, että jopa aka­tee­mi­set nai­set pitä­vät mie­hiä nai­sia päte­väm­pi­nä, vaik­ka CV:t oli­si­vat nimeä lukuu­not­ta­mat­ta täy­sin samat (näin siis erääs­sä ame­rik­ka­lais­tut­ki­muk­ses­sa, jos­sa käy­tet­tiin tekais­tu­ja työhakemuksia).

  Mie­seh­dok­kaal­la voi saa­da enem­män ääniä kuin nai­sel­la, mut­ta kyl­lä se aika pahal­ta tun­tui­si ryh­tyä nai­sia sor­ta­maan vaa­li­tak­ti­sis­ta syistä.

  Kyse on ja ei ole suku­puo­les­ta. Ei se ole ongel­ma, että ehdo­kas on nuo­ri nai­nen, mut­ta kun ne kaik­ki vih­reät nuo­ret nai­set tup­paa­vat ole­maan vasem­mis­to­lai­sia maa­il­man­pa­ran­ta­jia. Jos Vih­reät löy­täi­si jon­kun ympä­ris­tö­asiois­ta kiin­nos­tu­neen Eli­na Lepo­mäen, niin tilan­ne oli­si ihan toi­sen­lai­nen. Sil­loin äänes­tä­jil­lä oli­si muu­ta­kin valit­ta­vaa kuin min­kä puo­lu­een logo on kivem­man näköinen.

 47. Tie­de­mies:
  Kokoo­muk­sen hyvä menes­tys val­ta­kun­nal­li­ses­ti perus­tu­nee aina­kin osak­si sii­hen, että kokoo­muk­sen äänes­tä­jät todel­la kan­nat­ta­vat sitä poli­tiik­kaa jota hal­li­tus ajaa.

  Vai­kea uskoa, että kok­ka­ri­ää­nes­tä­jät oikeas­ti kan­nat­ta­vat nyt toteu­tu­vaa maa­kun­ta­uu­dis­tus­ta tai oli­si­vat sotea aja­neet nyky­muo­dos­sa jos vaih­toeh­to­ja oli­si ollut.

  Maa­kun­tien ainoa funk­tio tun­tuu ole­van suo­ja­työ­paik­ko­jen luo­mi­nen kes­kus­ta­lai­sil­le, sotes­sa sen­tään kokoo­mus sai läpi jotain kai­paa­mi­aan asioita.

  Kos­ka edus­kun­ta­vaa­li­paik­ko­ja jae­taan seu­raa­van ker­ran uudel­leen? Kun kau­pun­gis­tu­mi­nen ete­nee, niin kes­kus­ta kyl­lä väki­sin­kin menet­tää ase­mi­aan 10v aika­jän­teel­lä. Kau­pun­ki­lais­tu­vil­le kes­kus­tan äänes­tä­jil­le on huo­nos­ti vaih­toeh­to­ja jos ei halua kau­pan­pääl­li­se­nä kan­nat­taa sil­ta­rum­pu­ja ja teko­hen­gi­tet­tyä maataloutta.

 48. KvkkKk: Vii­me vaa­leis­sa Vih­reät sai enem­män ääniä kan­ta­kau­pun­gis­ta ja vähem­män Itä-Hel­sin­gis­tä. Sil­loin sanot­tiin, että Vih­rei­den menes­ty­mät­tö­myy­den syy­nä Itä-Hel­sin­gis­sä oli juu­ri maa­han­muut­ta­jat. Kos­ka kaik­ki­han äänes­tä­vät heti Per­su­ja, jos naa­pu­ris­sa asuu mamu. Sanot­tiin myös, että Vih­rei­tä äänes­te­tään vain kan­ta­kau­pun­gin “kuplas­sa”, kos­ka siel­lä ei asu niin pal­jon mamu­ja. Ja nyt kun Vih­reil­lä meni Itä-Hel­sin­gis­sä parem­min, sekin joh­tuu maahanmuuttajista?

  Joo‑o. Ehkä osal­la äänes­tä­jis­tä pai­naa muut­kin asiat vaa­ka­ku­pis­sa, var­sin­kin kun on kyse kuntavaaleista.

  Peri­aat­tees­sa noin voi­si olla, jos aja­tel­laan, että maa­han­muut­ta­jien aiheut­ta­ma val­koi­nen jouk­ko­pa­ko on epä­li­ne­aa­ris­ta. Täl­löin sekä näis­sä että edel­li­sis­sä vaa­leis­sa maa­han­muut­ta­jien mää­rä voi­si olla kas­va­nut, mut­ta per­su­jen kan­na­tus ei. Ensim­mäi­nen nousu voi tul­la esi­mer­kik­si sii­tä, että lähi­kou­lun oppi­lais­ta noin puo­let on maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia, sen jäl­keen ään­ten osuus saat­taa pysyä tasai­se­na ja toi­nen nousu tul­la sii­tä, että auto­ja alkaa palaa sään­nöl­li­ses­ti ja alu­eel­la ei voi­da enää pitää esi­mer­kik­si pank­kia tai poliisiasemaa. 

  Sitä en tosin ymmär­rä, mik­si kukaan äänes­täi­si maa­han­muu­ton mukaan kunnallisvaaleissa. 

  ark­ki­teh­ti: Oli­si todel­la surul­lis­ta jos puo­lu­eet ryh­tyi­si­vät kyy­ni­seen miso­gy­nis­miin sii­tä syys­tä, että jopa aka­tee­mi­set nai­set pitä­vät mie­hiä nai­sia päte­väm­pi­nä, vaik­ka CV:t oli­si­vat nimeä lukuu­not­ta­mat­ta täy­sin samat (näin siis erääs­sä ame­rik­ka­lais­tut­ki­muk­ses­sa, jos­sa käy­tet­tiin tekais­tu­ja työhakemuksia).

  Mie­seh­dok­kaal­la voi saa­da enem­män ääniä kuin nai­sel­la, mut­ta kyl­lä se aika pahal­ta tun­tui­si ryh­tyä nai­sia sor­ta­maan vaa­li­tak­ti­sis­ta syistä.

  Kuka sanoi, että Aal­lol­la ja Karil­la on muu­ten samat omi­nai­suu­det, mut­ta suku­puo­li vaan on eri?

 49. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa:
  Sitä en tosin ymmär­rä, mik­si kukaan äänes­täi­si maa­han­muu­ton mukaan kunnallisvaaleissa. 

  En minä­kään oikein ymmär­rä, mut­ta epäi­len vähän, että aika iso osa äänes­tä­jis­tä äänes­tää puh­taas­ti tun­teel­la eikä vält­tä­mät­tä itse­kään tie­dos­ta, mit­kä asiat mihin­kin vaa­liin liit­ty­vät. Polii­ti­kot itse­kin tuo­vat esiin kun­nal­lis­vaa­li­tee­mois­saan vaik­ka mitä sel­lai­sia asioi­ta, jot­ka eivät lii­ty kun­tiin mitenkään.

  Kun­ta pys­tyy kui­ten­kin vai­kut­ta­maan muu­ta­maan maa­han­muut­toon liit­ty­vään asi­aan: Miten suh­tau­du­taan maas­sa lait­to­mas­ti oles­ke­le­vien ter­vey­den­hoi­toon, jär­jes­te­tään­kö sitä. Kuin­ka pal­jon kun­ta­paik­ko­ja vuo­sit­tain. Mis­tä maa­han­muut­ta­jien kun­nal­li­set vuo­kra-asun­not osoi­te­taan ja miten se vai­kut­taa esi­mer­kik­si alu­een kou­lui­hin, sitä kaut­ta sen hou­kut­te­le­vuu­teen ja sitä kaut­ta verokertymään.

 50. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Lil­ja Tamminen

  Tam­mi­sen kan­nat­tai­si ehkä kes­kit­tyä omien näyt­tö­jen kerää­mi­seen sen sijaan että yrit­tää ulkois­taa ajat­te­lun tut­ta­vil­leen, kuten nyt ennen näi­tä vaa­le­ja oli pro­jek­ti­na. Ero Lepo­mä­keen jol­la on aika kovia meriit­te­jä — sekä suo­ri­tet­tui­na työ­teh­tä­vi­nä että jul­kais­tui­na omi­na aja­tuk­si­na — ihan omil­la lihak­sil­la on valtava.


 51. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sylt­ty. Lue nyt teks­ti­si huo­lel­la ja mie­ti, ovat­ko­han asiat ihan noin

  Sovel­sin vain vasem­mal­la tyy­pil­lis­tä “en tyk­kää tuos­ta poli­tii­kas­ta, joten näi­den ihmis­ten on olta­va ilkei­tä, ahnei­ta ja muu­ten­kin ankeuttajia”-ajattelumallia, jos­sa oikeis­to­lai­set ratio­na­li­soi­daan yksin­ker­tai­ses­ti ilkeik­si mulkvisteiksi.

  Hyvin ylei­nen tapa, aina­kin Timo Harak­ka käyt­ti sitä pj-vaalikampanjassa.

 52. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa: Kuka sanoi, että Aal­lol­la ja Karil­la on muu­ten samat omi­nai­suu­det, mut­ta suku­puo­li vaan on eri?

  Ei kukaan, eikä kenel­lä­kään kah­del­la todel­li­sel­la ihmi­sel­lä ole kos­kaan ollut täs­mäl­leen samat ominaisuudet.

  Ja juu­ri sen vuok­si nais­ten ali­ta­jui­nen syr­ji­mi­nen on niin help­poa ja sala­ka­va­laa: ihmi­set ovat val­ta­van tai­ta­via perus­te­le­maan omia irra­tio­naa­li­sia pää­tök­si­ään näen­näi­sen ratio­naa­li­ses­ti. Tämä pätee niin ostos­pää­tök­sis­sä kuin äänes­täes­sä­kin: jokai­sen mie­les­tä oma valin­ta oli juu­ri se ainoa oikea, ja huo­lel­li­sen pereh­ty­mi­sen jäl­keen hyvin perusteltu.

  Itse en muu­ten tie­dä yhtään mitään Karin tai Aal­lon omi­nai­suuk­sis­ta, en ole tutus­tu­nut kum­man­kaan teke­mi­siin tai sanomisiin.

 53. spot­tu:
  Reaa­lot­kin var­mas­ti ymmär­tä­vät että vih­rei­den näen­näi­nen epä-älyl­li­syys on vain tak­tiik­kaa, joka on jäl­leen ker­ran osoit­tau­tu­nut erin­omai­sen toi­mi­vak­si. Nykyi­ses­sä puo­lue­ken­täs­sä reaa­lo­jen vai­ku­tus­val­ta mak­si­moi­tuu ihqusii­ven popu­lis­ti­sel­la reto­rii­kal­la, eli Nii­nis­tön seu­raa­jak­si kan­nat­taa vali­ta hen­ki­lö joka sel­lai­seen uskot­ta­vas­ti pystyy.

  Itse täl­lai­se­na reaa­lo­na pak­ko tode­ta, että ei len­nä. Nii­nis­tön joh­dol­la vih­rei­den lin­ja on vii­me vuo­si­na siir­ty­nyt lii­kaa sin­ne ihqusii­ven suun­taan ja sen alle ovat hau­tau­tu­neet aika tehok­kaas­ti mei­kä­läi­sen ja laji­to­ve­rei­de­ni toi­veet vih­rei­den suh­teen. Kun vih­reät har­ras­ta­vat kil­pa­lau­lan­taa vasem­mis­to­lii­ton kans­sa, men­nään talous­asiois­sa lii­an kovaa met­sään, että sitä voi­si pai­ka­ta muu­ten niin miel­lyt­tä­väl­lä fak­ta­poh­jai­sel­la asenteella.

  Tämän sanot­tua­ni en kui­ten­kaan voi kiis­tää, ettei­kö täl­lä tuli­si tulos­ta, joten sii­nä mie­les­sä se voi tak­ti­ses­ti olla erin­omai­nen veto heit­tää arvo­li­be­raa­lit oikeal­le talous­asiois­sa kal­lis­tu­vat ihmi­set kokoo­muk­seen. Kan­nat­taa vaan olla varo­vai­nen, ettei flirt­tai­le lii­kaa epä-älyl­li­syy­den kans­sa, kos­ka se tuo puo­lu­ee­seen tie­tyn­lais­ta väkeä ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa käy samoin kuin Soi­nil­le hänen flirt­tail­les­saan rasis­tien kans­sa: yhtäk­kiä ne epä-älyl­li­set ovat­kin niin mää­rää­väs­sä ase­mas­sa puo­lu­ees­sa, että ne jopa mää­rää­vät poli­tii­kan suunnan.

  Jätän ylei­sön arvioi­ta­vak­si, että onko dema­reis­sa käy­nyt juu­ri näin hei­dän heit­täes­sä kes­kus­ta­de­ma­rei­ta puo­lu­ees­ta ulos AY-sii­ven voi­min. Jätän myös ylei­sön arvioi­ta­vak­si, että ei kai Soi­nin­vaa­ran pakot­ta­mi­nen ulos Var­tio­saa­ren äänes­tä­mi­ses­tä ole ensim­mäi­siä merk­ke­jä vas­taa­vas­ta Vihreissä.

 54. Tääl­lä Kum­pu­las­sa Vih­reät oli jäl­leen suu­rin puo­lue 30,8% osuu­del­la, mut­ta se on sil­ti vähem­män kuin vii­me kun­ta­vaa­lien 33,8%. Samal­la Vasem­mis­to­liit­to on nous­sut 23,4% -> 29,8%, eli lähes tasoi­hin Vih­rei­den kans­sa. En tie­dä mikä täs­sä on taus­tal­la, mut­ta näyt­täi­si että puna­vih­rei­tä ääniä on valu­nut nyt Vasem­mis­to­liit­toon aika huo­mat­ta­vas­ti. Myös suo­si­tuim­mat ehdok­kaat (Mai Kive­lä, Sil­via Modig, Jan Vapaa­vuo­ri (!), Anni Sin­ne­mä­ki ja Vero­ni­ka Hon­ka­sa­lo) tuki­si­vat tätä tulkintaa.

  Toki myös SDP on lui­su­nut 14,3% -> 10,9%, ja var­maan sii­tä­kin suun­nas­ta Vasem­mis­to­liit­to on poi­mi­nut hedelmiä.

 55. Minä olen sitä miel­tä että runoi­li­joi­den ja kau­no­kir­jail­joi­den paik­ka ei ole kau­pun­gin joh­dos­sa vaan aivan muis­sa kau­pun­gin teh­tä­vis­sä. Mut­ta nyky­jään näyt­tää ole­van niin, että jos tär­keäs­sä ase­mas­sa ole­va ei osaa teh­tä­vi­ään, leh­dis­tö vai­ke­nee asias­ta ja teh­tä­vän hoi­ta­mi­seen pal­ka­taan avus­ta­ja. Var­sin kal­lis­ta sanoisin.

 56. Aika­naan oli ihan uskot­to­vaa pil­ka­ta, että Vih­reät on Kokoo­muk­sen puis­to-osas­to. Enää ei tuli­si mie­leen­kään. Jotain siel­lä on tapah­tu­nut. Tämä on ongel­ma osal­le äänes­tä­jis­tä, jot­ka ovat libe­raa­le­ja ja ympä­ris­tö­tie­toi­sia, mut­ta eivät auto­maat­ti­ses­ti hol­housyh­teis­kun­nan vah­vis­ta­mi­sen puo­lel­la. Pää­tet­tiin­kö Vih­reis­sä siir­tyä vasem­mis­toon kun Vasem­mis­to­liit­to päät­ti alkaa koros­taa vih­reyt­tään? Toi­vot­ta­vas­ti koh­ta ei käy kuin Perus­suo­ma­lai­sis­sa eli että puo­lue­vä­ki jakaan­tuu sel­väs­ti kah­teen lei­riin ja alkaa vään­tää kät­tä keskenään.

  Kun­ta­vaa­leis­ta ja maa­ha­muut­to­po­li­tii­kas­ta sen ver­ran, että itse en oikein osaa erot­taa kun­ta­ta­soa val­ta­kun­nan tasos­ta mis­sään asias­sa. Toki tie­dos­tan mit­kä ovat kun­ta­ta­son jut­tu­ja ja mit­kä eivät (noin suun­nil­leen), mut­ta kyl­lä äänes­tä­jän täy­tyy äänes­tää itsel­leen mie­luis­ta poliit­tis­ta ehdokasta/puoluetta, vaik­ka joku itsel­le mie­lui­sa asia ei juu­ri niis­sä vaa­leis­sa oli­si­kaan asia­lis­tal­la. Ei Kes­kus­ta oli­si pää­mi­nis­te­ri­puo­lue, jos ei sil­lä oli­si kun­ta­kent­tä niin hyvin hal­lus­sa. Maa­jus­sit siis saa­vat tukea äänes­täes­sään pik­ku­kun­nan val­tuus­toon kes­kus­ta­lai­sia, vaik­ka ei nii­tä tuki­pää­tök­siä siel­lä kun­nan­val­tuus­tos­sa tehdäkään.

 57. Sin­ne­mä­ki esiin­ty­mi­sil­lään on nyt vaan luontaantyöntävä.
  Lisäk­si Nii­nis­tön kiin­ni­jää­mi­nen ja anteek­si­pyy­te­ly vei joi­ta­kin oikeis­toa koh­ti. Emma Kari tulee flop­paa­maan jos hän pj:kai valit­set­te. Emma on kama­lan huo­no esiin­ty­mään, niin feikki.

 58. Taval­li­nen Tek­nik­ko: Minä olen sitä miel­tä että runoi­li­joi­den ja kau­no­kir­jail­joi­den paik­ka ei ole kau­pun­gin joh­dos­sa vaan aivan muis­sa kau­pun­gin tehtävissä. 

  Pre­si­dent­ti­nä, niin kuin Václav Havel? Tai vaik­ka kir­jal­li­suu­den nobe­lis­ti Mario Var­gas Llo­sa, joka voit­ti Perun pre­si­den­tin­vaa­leis­sa aikoi­naan ensim­mäi­sen kier­rok­sen mut­ta hävi­si toisella.

 59. Tar­ken­nus edel­li­seen kom­ment­tii­ni: en yri­tä sanoa että Kokoo­mus on pelk­kien ankeut­ta­jien ja riis­tä­jien puolue.

  Sen­si­jaan eriar­vois­tu­mi­ses­ta se voi hyö­tyä pal­jon­kin. En ota kan­taa sii­hen onko se hyvä vai huo­no asia. Eivät köy­hät äänes­tä kokoo­mus­ta, ja kes­ki­luo­kan voit­ta­jat äänes­tä­vät, häviä­jät eivät. Eli jos sii­hen kes­kel­le tulee kuop­pa, niin riip­puen sii­tä mihin koh­taa jakau­maa se tulee, Kokoo­mus voi hyö­tyä paljonkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.