Miksi demarien kannatus arvioitiin taas yläkanttiin?

Sar­jas­samme tilas­toti­eteil­i­jä naputtaa.

Mielipi­de­tutkimuk­sia ei tehdä niin, että kysytään tuhan­nelta vas­taa­jal­ta, ketä kan­natat­te ja jos 250 kan­nat­taa demare­i­ta, demarien kan­na­tusarvio olisi 25 %. Täl­lainen johtaisi otan­ta­virhei­den takia aivan metsään.

Vas­taa­jil­ta kysytään, ketä äänestäisit nyt ja ketä äänestit viimek­si. Vas­tauk­set, jois­sa kan­natet­ti­in demare­i­ta viimek­si ja kan­nate­taan nytkin, eivät vaiku­ta tulok­seen (juuri) mitään, vaan laskel­ma perus­tuu puoluekan­taansa vai­h­taneisi­in. Jos kukaan ei ker­toisi vai­h­ta­neen­sa puoluet­ta, kan­na­tusarviok­si tulisi edel­lis­ten vaalien tulos. 

Tämä menetelmä ei ole niin herkkä sille, että otok­seen on valikoitunut jonkin puolueen kan­nat­ta­jia liikaa tai jonkin puolueen kan­nat­ta­jat jät­tävät use­am­min vas­taa­mat­ta. Näin saadut esti­maatit ovat myös sat­u­nais­vai­hte­lu­mielessä tarkem­pia, vaik­ka vai­htelu­väli yleen­sä ilmoite­taankin jostain min­ulle tun­tem­at­tomas­ta syys­tä sat­un­naiso­tok­sen mukaise­na ja siis liian lev­eänä. (Oikein laskem­i­nen liian vaikea­ta? Simuloikaa!)

Neljän vuo­den aikana tulee kuitenkin run­saat 200 000 uut­ta äänestäjää ja noin 200 000 pois­tuu. Uusil­ta äänestäjiltä kysytään ja hei­dän vas­tauk­sen­sa ote­taan huomion esti­maateis­sa, mut­ta hau­taus­mail­la ei käy­dä kysymässä mitään aiem­mas­ta äänestyskäyttäytymisestä.

Nois­sa 200 000:ssa pois­tuneessa äänestäjässä on  noin 70 000 demaria. Tätä mielipi­de­tutkimus­laitok­set eivät ymmärtääk­seni ote­ta kan­na­tusarviois­saan huomioon.

Tätä ei pitäisi olla vaikea­ta kor­ja­ta, jos käytet­tävis­sä on van­ho­ja tutkimuksia.

36 vastausta artikkeliin “Miksi demarien kannatus arvioitiin taas yläkanttiin?”

 1. Demarei­den häviö Helsingis­sä oli vielä per­su­jakin suurempi. 

  On tain­nut käy­dä niin, että aika moni demari äänesti Vapaavuor­ta, jot­ta Sin­nemäestä ei tulisi pormestaria. 

  Vihrei­den pormes­tariehdokasaset­telu esti sitä nouse­mas­ta pääkaupun­gin suurim­mak­si puolueeksi.

 2. En usko, että Anni Sin­nemä­ki pormes­tariehdokkaana oli syy Vapaavuoren voit­toon (Kokoomushan ei ilman Vapaavuor­ta voit­tanut mitään). 

  Pekka Sauri olisi vedonnut eri äänestäji­in, mut­ta Vapaavuoren Kokoomus­va­paa kam­pan­ja ja jostain syys­tä läh­es pyhimys­mäi­nen paluu koti­maa­han oli­vat hyviä poli­it­tisia vetoja.

  Täl­lä ker­taa Kokoomus hoiti kam­pan­jansa tämän suh­teen taidokkaasti ja onnis­tui siinä eri­no­mais­es­ti. Ei siinä sen kum­mem­mas­ta ollut kysymys.

  Sin­nemä­ki olisi ollut paras mah­dolli­nen pormes­tari, mut­ta nyt näin ei käynyt. 

  Mie­lenki­in­toisem­paa on, miten maltil­liset ja sivistys­porvar­it sekä sosi­aalilib­er­aalit äänes­tivät joukol­la Vapaavuor­ta, joka mah­dol­listi paljon oikeis­to­laisem­pi­en nuorten Kokoomus­lais­ten esi­in­marssin, kun näi­den kan­nat­ta­jat pitivät omiansa.

  Helsin­gin Kokoomus hyp­päsi mon­ta piirua oikealle ja on täysin eri lin­joil­la kuin Vapaavuoren kam­pan­japuheet. Vapaavuori­han kään­tyy suju­vasti noin ensim­mäisen virkapäivän aamu­na Kokoomuk­sen ryh­män kannalle.

  Näin se menee.

 3. Vihrei­den kan­na­tus 12,4 % ja lisäys­tä edel­li­sistä 3,9. Vihreät nousi pros­en­teis­sa viiden­neltä sijal­ta maan neljän­nek­si suurim­mak­si kun­ta­puolueek­si. Onnittelut!

  Kokoomus 20,7, Keskus­ta 17,5 ja Per­sut 8,8 %, hal­li­tus yhteen­sä 47,0 %.

  Val­tu­utet­tu­jen määrät:

  1. Keskus­ta 2823
  2. SDP 1696
  3. Kokoomus 1492
  4. Per­sut 769
  5. Vas­sar­it 661
  6. Vihreät 536 (6,0 % valtuutetuista)
  7. RKP 470

  Täl­lä 12,4 %:lla tai 6,0 %:lla Ville Niin­istö lähet­ti kiitospuheessaan mon­isanaisen viestin ja vaa­timuk­sen hal­li­tuk­selle ja päämin­is­ter­ille siitä, miten hal­li­tuk­sen poli­ti­ikkaa tulee nyt tulok­sen perus­teel­la muut­taa Vihrei­den esit­tämään suuntaan.

  Lähtikö Jopo keuli­maan? Ymmärtäisin vaa­timuk­sen jos Vihrei­den pros­ent­ti olisi 42,1 tai edes 21,4.

 4. Vapaavuoren kan­na­tus poh­jau­tuu Sinnemäki-inhoon.

  Sin­nemä­ki on ris­tiri­itainen hah­mo ja vaik­ka hänel­lä on vihreis­sä nos­tet­ta niin muis­sa hän aiheut­taa vastareaktion

  Se johti pait­si demarien tap­pi­oon myös vihrei­den voiton hiipumiseen. 

  Minä muu ehdokas pormes­tarik­si olisi johtanut parem­paan tulok­seen ja Kokoomuk­sen suurem­paan tappioon

  Saat­toi siitä olla hyötyäkin,Kepun eten­e­m­i­nen tor­pat­ti­in, tosin Väyry­nen auttoi

  Aikamoinen köm­mähdy Vihreiltä

 5. Demar­it var­maan muis­tel­e­vat kai­hol­la niitä aiko­ja kun Arja Alho antoi kovan tuulen varoituk­sen­sa. Sil­loin niil­lä meni vielä hyvin nykyti­laan nähden.

  Tuskin­pa demar­it Vapaavuor­ta äänes­tivät, vaan kaik­ki ne jot­ka eivät halun­neet moskei­jaa. Per­suil­la oli ykkös­ketju Stadis­sa, mut­ta menet­tivät var­masti tuhan­sia ääniä Vapaavuorelle. 

  Olisi haus­ka kuul­la mitä ihmettä Sin­nemä­ki ajat­teli, kun ei tyr­män­nyt rahoi­tus­ta Bahrain­ista, joka sor­taa sau­di­en tuel­la. Sau­dit vas­tu­us­sa Jemenin nälän­hädästä ja ihmisoikeusrikok­sista. Onko vihrei­den ihmisoikeuspoli­ti­ik­ka sitä, että oste­taan Amnestyn pinssi ja sit­ten ollaan koroste­tun hil­jaa ihmisoikeuk­sista mais­sa joiden kanssa ollaan jotenkin tekemi­sis­sä? Saudeis­sa mes­tataan ihmisiä toril­la aivan kuten Isik­sen videoil­la. Syyt­teet ovat sit­ten jotain noitu­ud­es­ta hal­li­tuk­sen arvostelu­un. Jos joku esi­tys moskei­jas­ta tulee, ja rahat ovat noista maista, niin ei teil­lä ole mitään jär­jel­listä syytä puoltaa moskei­jaa. Kun Suo­mi tekee jo ydinvoima‑, koulu­tus- ja asey­hteistyötä sau­di­en ja niiden “satel­li­it­ti­val­tioiden” kanssa, niin olet­taisi vihrei­den heräävän puo­lus­ta­maan ihmisoikeuk­sia, eikä tekemään kaup­paa noiden kanssa, kuten nykyi­nen hal­li­tus tekee.

 6. nak­ki:
  Tuskin­pa demar­it Vapaavuor­ta äänes­tivät, vaan kaik­ki ne jot­ka eivät halun­neet moskei­jaa. Per­suil­la oli ykkös­ketju Stadis­sa, mut­ta menet­tivät var­masti tuhan­sia ääniä Vapaavuorelle. 

  Tuskin nämä nyt sen­tään mitkään moskei­javaalit oli­vat, eihän sen rak­en­tamis­es­ta pormes­tari päätä, vaik­ka ehdokkail­la tästä mielipi­de olikin.

  Kokoomus onnis­tui tekemään “ahti­saaret” eli heil­lä oli sopi­van kauan sopi­van kaukana ollut ehdokas, jota kenen tahansa on help­po äänestää, kos­ka hän ei ole käytän­nössä ollut mukana Helsin­gin poli­ti­ikas­sa eikä hänel­lä ollut kovin kum­moisia mielip­iteitä (muus­ta kuin siitä moskei­jas­ta). Siis­pä Vapaavuor­ta saat­toi äänestää yhtä hyvin hän­tä kan­nat­taak­seen kuin vas­tae­hdokas­ta vastustaakseen.

  Vihreät teki suuren virheen valites­saan Sin­nemäen pormes­tariehdokkaak­si. Sin­nemä­ki saat­taa hyvin olla pätevin – mut­ta äänestäjien mielestä ei sopivin. Ja kun meil­lä Suomes­sa muutenkin on tapana vali­ta sopivin eikä pätevin, niin nyt kävi näin. Todel­la sääli.

 7. Timo K:
  Helsin­gin Kokoomus hyp­päsi mon­ta piirua oikealle ja on täysin eri lin­joil­la kuin Vapaavuoren kam­pan­japuheet. Vapaavuori­han kään­tyy suju­vasti noin ensim­mäisen virkapäivän aamu­na Kokoomuk­sen ryh­män kannalle. 

  En usko, että kaikkien aiko­jen kun­tavaal­iään­imäärän kerän­nyt ja koko puolueen­sa pelas­tanut Vapaavuori on kään­tymässä yhtään min­nekään sik­si, että val­tu­ustopaikko­ja tuli hänen vanavedessään myös muu­ta­malle nuorelle muu­ta­maa piirua oikeal­la. Kyl­lä Vapaavuoren lin­ja sai äänestäjiltä vah­van man­daatin, ja miehel­lä var­masti riit­tää kant­tia sitä man­daat­tia käyt­tää pormes­tarin paikalta.

 8. vk:
  Vihrei­den kan­na­tus 12,4 % ja lisäys­tä edel­li­sistä 3,9. Vihreät nousi pros­en­teis­sa viiden­neltä sijal­ta maan neljän­nek­si suurim­mak­si kun­ta­puolueek­si. Onnittelut!

  Kokoomus 20,7, Keskus­ta 17,5 ja Per­sut 8,8 %, hal­li­tus yhteen­sä 47,0 %.

  Val­tu­utet­tu­jen määrät:

  1. Keskus­ta 2823
  2. SDP 1696
  3. Kokoomus 1492
  4. Per­sut 769
  5. Vas­sar­it 661
  6. Vihreät 536 (6,0 % valtuutetuista)
  7. RKP 470

  Täl­lä 12,4 %:lla tai 6,0 %:lla Ville Niin­istö lähet­ti kiitospuheessaan mon­isanaisen viestin ja vaa­timuk­sen hal­li­tuk­selle ja päämin­is­ter­ille siitä, miten hal­li­tuk­sen poli­ti­ikkaa tulee nyt tulok­sen perus­teel­la muut­taa Vihrei­den esit­tämään suuntaan.

  Lähtikö Jopo keuli­maan? Ymmärtäisin vaa­timuk­sen jos Vihrei­den pros­ent­ti olisi 42,1 tai edes 21,4.

  Teet virheen siinä, että otat luku­un koko maan luvut. Eihän sil­lä suurten kaupunkien ulkop­uolisel­la Suomel­la ole mitään merk­i­tys­tä mihinkään. Pystyyn kuol­e­vaa perähik­iää kaik­ki tyynni.

 9. Jos jos­sitel­la halu­aa, niin minus­ta kyl­lä eniten jos­siteltavaa on siinä, että mitä Helsingis­sä olisi tapah­tunut, jos pormes­tari olisi valit­tu suo­ral­la kansan­vaalil­la (jol­loin Vapaavuori olisi voit­tanut ylivoimais­es­ti ne vaalit) ja kun­nal­lis­vaalit käy­ty erikseen.

  Täl­löin kokoomus olisi joutunut toim­i­maan ilman tuo­ta 30 000 äänen lisä­boos­t­ia, mut­ta toisaal­ta var­maan olisi vihreiltäkin ääniä vuotanut vasem­malle. Ja sit­ten ovat ne liikku­vat äänestäjät, joista Vapaavuori oli paras pormes­tariehdokas, mut­ta vihrei­den kun­nal­lispoli­ti­ik­ka paras­ta poli­ti­ikkaa. Kuin­ka paljon näitä on, sitä ei tiedä kukaan.

 10. Lau­ri Kumpu­lainen: Teet virheen siinä, että otat luku­un koko maan luvut. Eihän sil­lä suurten kaupunkien ulkop­uolisel­la Suomel­la ole mitään merk­i­tys­tä mihinkään. Pystyyn kuol­e­vaa perähik­iää kaik­ki tyynni.

  Näen silmis­säni kun Ville Niin­istö kiipeää Kallion kirkon­tornin huip­ulle ja maail­man­val­ti­aana rum­mut­taa rin­taansa kuin King Kong. 

  Viesti ei kovin kauas kuu­lu, lähin­nä omille porukoille.

 11. nak­ki:

  Tuskin­pa demar­it Vapaavuor­ta äänes­tivät, vaan kaik­ki ne jot­ka eivät halun­neet moskei­jaa. Per­suil­la oli ykkös­ketju Stadis­sa, mut­ta menet­tivät var­masti tuhan­sia ääniä Vapaavuorelle. 

  Olisi haus­ka kuul­la mitä ihmettä Sin­nemä­ki ajat­teli, kun ei tyr­män­nyt rahoi­tus­ta Bahrain­ista, joka sor­taa sau­di­en tuel­la. Sau­dit vas­tu­us­sa Jemenin nälän­hädästä ja ihmisoikeusrikok­sista. Onko vihrei­den ihmisoikeuspoli­ti­ik­ka sitä, että oste­taan Amnestyn pinssi ja sit­ten ollaan koroste­tun hil­jaa ihmisoikeuk­sista mais­sa joiden kanssa ollaan jotenkin tekemi­sis­sä? Saudeis­sa mes­tataan ihmisiä toril­la aivan kuten Isik­sen videoil­la. Syyt­teet ovat sit­ten jotain noitu­ud­es­ta hal­li­tuk­sen arvostelu­un. Jos joku esi­tys moskei­jas­ta tulee, ja rahat ovat noista maista, niin ei teil­lä ole mitään jär­jel­listä syytä puoltaa moskei­jaa. Kun Suo­mi tekee jo ydinvoima‑, koulu­tus- ja asey­hteistyötä sau­di­en ja niiden “satel­li­it­ti­val­tioiden” kanssa, niin olet­taisi vihrei­den heräävän puo­lus­ta­maan ihmisoikeuk­sia, eikä tekemään kaup­paa noiden kanssa, kuten nykyi­nen hal­li­tus tekee.

  Vaa­likoneen kysymys:
  Helsinki­in voi rak­en­taa suur­moskei­jan, jos siihen ei käytetä kaupun­gin tai val­tion rahaa.

  Jan Vapaavuori: “Kaiken pitää olla oike­as­sa mit­takaavas­sa.” (valin­nut vai­h­toe­hdon en osaa sanoa ja täysin eri mieltä väliltä)

  Anni Sin­nemä­ki: “Kas­va­van mus­lim­iväestön tarpeisi­in on Helsingis­sä perustet­tu usei­ta kym­meniä moskei­joi­ta. Uuden moskei­jan rak­en­t­a­mi­nen Helsinki­in on puolestani mah­dol­lista, mut­ta konkreet­tisen suur­moskei­ja­hankkeen suun­nit­telu­va­rauk­sen valmis­telu on vielä kesken Helsingis­sä, enkä sik­si ota han­kkeeseen lop­ullista kan­taa. Esimerkik­si rahoituk­seen liit­tyviä kysymyk­siä on vielä arvioita­va ennen kuin han­ke on valmis päätök­sen­tekoon.” (valin­nut vai­h­toe­hdon en osaa sanoa)

  Ana­lyysi: tuskin­pa Sin­nemäen pormes­tar­ius tuo­hon kaatui.

 12. Jatkos­sa poli­ti­ikalla tulee ole­maan paljon merk­i­tys­tä Suomen jatku­vu­u­den kannalta.

  Nykyisel­lä köyhä/lapsivihamielisellä asen­teel­la Suo­mi lop­puu sukupu­ut­toon kuolemiseen , ennusten mukaan viimeinen kan­ta­suo­ma­lainen syn­tyy n 2067 eli n 150 vuodessa suo­ma­laiset ovat hävin­neet maail­man kartalta

  Ja syn­tyvyys jatkaa laskuaan , eri­tyis­es­ti pien­i­t­u­loiset syn­nyt­tävät vähem­män http://yle.fi/uutiset/3–9559757

  Syykin on selvä, lap­si romaut­taa elin­ta­son ja kun poli­itikot tar­joa­vat kalli­iseen asumiseen yhä pienem­piä kanikoppe­ja niin ihmiset luop­u­vat lap­sista, rasite on liian suuri

  Tässäpä poli­itikoille haastei­ta, varhaiskas­va­tus ei ratkaise mitään ellei ole kasvatettavia

 13. Daniel Fed­er­ley:
  Kokoomus onnis­tui tekemään “ahti­saaret” eli heil­lä oli sopi­van kauan sopi­van kaukana ollut ehdokas, jota kenen tahansa on help­po äänestää, kos­ka hän ei ole käytän­nössä ollut mukana Helsin­gin poli­ti­ikas­sa eikä hänel­lä ollut kovin kum­moisia mielip­iteitä (muus­ta kuin siitä moskei­jas­ta). Siis­pä Vapaavuor­ta saat­toi äänestää yhtä hyvin hän­tä kan­nat­taak­seen kuin vas­tae­hdokas­ta vastustaakseen. 

  Toki Vapaavuori oli vähän aikaa Euroopan investoin­tipankissa, mut­ta “ei kum­moisia mielip­iteitä” ja “ei ole ollut mukana Helsin­gin poli­ti­ikas­sa” nyt eivät juuri voi olla kauem­pana todellisuudesta.

 14. Pet­teri: Toki Vapaavuori oli vähän aikaa Euroopan investoin­tipankissa, mut­ta “ei kum­moisia mielip­iteitä” ja “ei ole ollut mukana Helsin­gin poli­ti­ikas­sa” nyt eivät juuri voi olla kauem­pana todellisuudesta.

  Pois­sao­lo tekee aina hyvää. Tulee ikään kuin uutu­u­den­viehä­tys­tä, eikä ryvety kotimaassa.

  Vapaavuoren oman porukan ulkop­uolelle levin­neet mielip­i­teet oli­vat “lisää auto­ja” ja “ei moskei­jaa”. Var­maan hän­tä läheltä seu­ran­nut on bon­gan­nut muitakin.

 15. vk: Täl­lä 12,4 %:lla tai 6,0 %:lla Ville Niin­istö lähet­ti kiitospuheessaan mon­isanaisen viestin ja vaa­timuk­sen hal­li­tuk­selle ja päämin­is­ter­ille siitä, miten hal­li­tuk­sen poli­ti­ikkaa tulee nyt tulok­sen perus­teel­la muut­taa Vihrei­den esit­tämään suuntaan.

  Lähtikö Jopo keuli­maan? Ymmärtäisin vaa­timuk­sen jos Vihrei­den pros­ent­ti olisi 42,1 tai edes 21,4.

  Niin­istön pitää tietenkin viran puoles­ta vaa­tia kaikenlaista. 

  Onhan se nyt selvää, että kun perus­suo­ma­laiset rom­ah­ti­vat, niin *nykyi­nen* hal­li­tus ei ainakaan vihreäm­pää poli­ti­ikkaa ala tekemään vaan ihan päin­vas­toin, per­su­jen­han sitä pitää saa­da profi­il­ia ylös. Eli joko hal­li­tus alkaa toteut­ta­maan per­sumaisem­paa poli­ti­ikkaa tai sit­ten se kaatuu ja poh­ja vai­hatuu (viimeistään kun Hal­la-aho valitaan).

 16. Ihail­tavaa opti­mis­mia ajatel­la että äänestäjät tek­i­sivät päätök­sen­sä vaa­likonev­as­tausten perus­teel­la. Oman näke­myk­seni mukaan val­taos­alle kel­paa pelkät keltaisen lehdis­tön värit­tämät otsikot infolähteenä.

  Vapaavuoren ään­imäärä oli järisyt­tävä, uskon että lausun­not moskei­jas­ta vaikut­ti­vat merkit­tävästi tähän.

  MSL: Vaa­likoneen kysymys:
  Helsinki­in voi rak­en­taa suur­moskei­jan, jos siihen ei käytetä kaupun­gin tai val­tion rahaa.

  Jan Vapaavuori: “Kaiken pitää olla oike­as­sa mit­takaavas­sa.” (valin­nut vai­h­toe­hdon en osaa sanoa ja täysin eri mieltä väliltä)

  Anni Sin­nemä­ki: “Kas­va­van mus­lim­iväestön tarpeisi­in on Helsingis­sä perustet­tu usei­ta kym­meniä moskei­joi­ta. Uuden moskei­jan rak­en­t­a­mi­nen Helsinki­in on puolestani mah­dol­lista, mut­ta konkreet­tisen suur­moskei­ja­hankkeen suun­nit­telu­va­rauk­sen valmis­telu on vielä kesken Helsingis­sä, enkä sik­si ota han­kkeeseen lop­ullista kan­taa. Esimerkik­si rahoituk­seen liit­tyviä kysymyk­siä on vielä arvioita­va ennen kuin han­ke on valmis päätök­sen­tekoon.” (valin­nut vai­h­toe­hdon en osaa sanoa)

  Ana­lyysi: tuskin­pa Sin­nemäen pormes­tar­ius tuo­hon kaatui.

 17. Nyt kun vaalit on men­neet niin joku Vihreä voisi pal­jas­taa mis­tä leikataan, jot­ta luvatut teot voidaan rahoittaa?

  1. Kyl­lä meil­lä Helsingis­sä riit­tää rahat, ellei niitä men­nä jaka­maan veronalen­nuksi­na pois. Tont­tipoli­ti­ikalla pitää pitää huol­ta siitä, että asumisen korkea hin­ta näkyy kaupun­gin tuloina eikä raken­nus­li­ikkei­den voittoina.

 18. MSL: Vaa­likoneen kysymys:
  Helsinki­in voi rak­en­taa suur­moskei­jan, jos siihen ei käytetä kaupun­gin tai val­tion rahaa.

  Jan Vapaavuori: “Kaiken pitää olla oike­as­sa mit­takaavas­sa.” (valin­nut vai­h­toe­hdon en osaa sanoa ja täysin eri mieltä väliltä)

  Anni Sin­nemä­ki: “Kas­va­van mus­lim­iväestön tarpeisi­in on Helsingis­sä perustet­tu usei­ta kym­meniä moskei­joi­ta. Uuden moskei­jan rak­en­t­a­mi­nen Helsinki­in on puolestani mah­dol­lista, mut­ta konkreet­tisen suur­moskei­ja­hankkeen suun­nit­telu­va­rauk­sen valmis­telu on vielä kesken Helsingis­sä, enkä sik­si ota han­kkeeseen lop­ullista kan­taa. Esimerkik­si rahoituk­seen liit­tyviä kysymyk­siä on vielä arvioita­va ennen kuin han­ke on valmis päätök­sen­tekoon.” (valin­nut vai­h­toe­hdon en osaa sanoa)

  Ana­lyysi: tuskin­pa Sin­nemäen pormes­tar­ius tuo­hon kaatui.

  Täy­tyy osa­ta lukea poli­ti­ikan kieltä. Sin­n­mäen vas­taus on ehdo­ton kyl­lä ja Vapaavuoren ehdo­ton ei.

  Mut­ta ei se asia tosi­aan yhteen moskei­jaan kaatunut. Suuri yleisö ei ehkä kuitenkaan ole valmis otta­maan sitä riskiä, että Vihreät pää­si­sivät ihan oikeasti val­lankah­vaan. Vihreä poli­ti­ik­ka on ihan kivaa sopivis­sa määrin, mut­ta liika on aina liikaa. Kokoomus on johtanut Helsinkiä pitkään ja on parem­pi men­nä uuteen sys­teemi­in tutun ja tur­val­lisen puolueen johdol­la. Näin uskoisin mon­en äänestäjän ajattelevan.

 19. Kiitos paljon vas­tauk­ses­ta, eli rahat ote­taan ihmisiltä asumis­es­ta mak­samien raho­jen kautta.

 20. Olisiko tämä muuten isom­pikin uutinen?

  Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti käytän­nössä 11.4.2017 kel­lo 16:26
  >Kyl­lä meil­lä Helsingis­sä riit­tää rahat. Tont­tipoli­ti­ik­ka pitää huol­ta asumisen korkeista hinnoista.

  <Vihreät ottaa siis rahat jät­ti lupauk­si­in asumisen kus­tan­nuk­sista syn­nyt­tämäl­lä kuplan markkinoille.

 21. Nanovent­ti­ili:
  Kiitos paljon vas­tauk­ses­ta, eli rahat ote­taan ihmisiltä asumis­es­ta mak­samien raho­jen kautta. 

  Et ole selkeästikään lukenut Osmon blo­gia tai pere­htynyt tääl­lä paljon käy­tyyn keskusteluun.

  Rahat siis ote­taan raken­nus­fir­moil­ta, ei asukkailta.

  Jos ton­tit lahjoitet­taisi­in ilmaisek­si rak­safir­moille, rak­safir­mat eivät lask­isi myyn­ti­hin­to­jaan lainkaan (mik­si lask­i­si­vat, nyky­hin­noil­lakin kaik­ki menee kau­pak­si), joten ain­oa asia mitä korkea tont­tin hin­ta tekee, on vähen­tää rak­safir­man voit­toa. Päätelmä on hyvin yksinker­tainen. Asun­to­jen myyn­ti­hin­nat ja vuokrat määräy­tyvät kysyn­nän ja tar­jo­nan, eivät raken­nus- / tuotan­tokus­tan­nusten perusteella.

 22. Liian van­ha:
  Jatkos­sa poli­ti­ikalla tulee ole­maan paljon merk­i­tys­tä Suomen jatku­vu­u­den kannalta.

  Nykyisel­lä köyhä/lapsivihamielisellä asen­teel­la Suo­mi lop­puu sukupu­ut­toon kuolemiseen , ennusten mukaan viimeinen kan­ta­suo­ma­lainen syn­tyy n 2067 eli n 150 vuodessa suo­ma­laiset ovat hävin­neet maail­man kartalta

  Ja syn­tyvyys jatkaa laskuaan , eri­tyis­es­ti pien­i­t­u­loiset syn­nyt­tävät vähem­män http://yle.fi/uutiset/3–9559757

  Syykin on selvä, lap­si romaut­taa elin­ta­son ja kun poli­itikot tar­joa­vat kalli­iseen asumiseen yhä pienem­piä kanikoppe­ja niin ihmiset luop­u­vat lap­sista, rasite on liian suuri

  Tässäpä poli­itikoille haastei­ta, varhaiskas­va­tus ei ratkaise mitään ellei ole kasvatettavia

  Helsingis­sä ja pk-seudul­la asun­topoli­ti­ik­ka on kaiken ytimessä. Nyt sen suh­teen ollaan menos­sa etenkin pääkaupungis­sa aivan kumallisille lin­joille. Uud­is­tuotan­non neliöhin­nat ovat sel­l­aisia että eihän nuo­ril­la per­heil­lä ole mitään mah­dol­lisuuk­sia han­kkia isom­pia asun­to­ja joka taas tulee eteen lap­silukua mietittäessä. 

  “Metrop­o­lisaa­tio” taas läh­tee co2 — päästö­jen kam­mos­ta ja sen ain­oa dri­veri on inho polt­to­moot­to­ria kohtaan. Suun­nitelmis­sa raken­netaan “keskeisille paikoille” ja samal­la “edullista”. Nuo eivät mitenkään kohtaa nykysuunnittelulla. 

  Tulok­se­na on kur­jis­tu­mi­nen kun iso osa nuorten rahoista ryöstetään asumiseen. Kes­ki- ikäisil­lä ei taas keskimäärin ole hätää kun asun­not on han­kit­tu ja osal­la maksettukin.

 23. Liian van­ha:
  Jatkos­sa poli­ti­ikalla tulee ole­maan paljon merk­i­tys­tä Suomen jatku­vu­u­den kannalta.

  Nykyisel­lä köyhä/lapsivihamielisellä asen­teel­la Suo­mi lop­puu sukupu­ut­toon kuolemiseen , ennusten mukaan viimeinen kan­ta­suo­ma­lainen syn­tyy n 2067 eli n 150 vuodessa suo­ma­laiset ovat hävin­neet maail­man kartalta

  Ja syn­tyvyys jatkaa laskuaan , eri­tyis­es­ti pien­i­t­u­loiset syn­nyt­tävät vähem­män http://yle.fi/uutiset/3–9559757

  Syykin on selvä, lap­si romaut­taa elin­ta­son ja kun poli­itikot tar­joa­vat kalli­iseen asumiseen yhä pienem­piä kanikoppe­ja niin ihmiset luop­u­vat lap­sista, rasite on liian suuri

  Tässäpä poli­itikoille haastei­ta, varhaiskas­va­tus ei ratkaise mitään ellei ole kasvatettavia

  Mut­ta eikö tuo peli ole jo taputel­tu? Jos yhdis­tämme Europaan väestön laskun ilmas­ton­muu­tok­seen, kan­sain­välisi­in sopimuk­si­in ja väestönkasvu­un Lähi-idässä ja Afrikas­sa, niin selväähän on se että “kan­ta-euroop­palalaiset” jäävät mar­gin­aali­in sel­l­aise­na kuin me ne käsitämme kohtu­ullisen lyhyessä ajas­sa. Tuo­hon kehi­tyk­seen ei enää voi vaikut­taa, vaan siemenet on kyl­vetty jo demografiassa.

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Kyl­lä meil­lä Helsingis­sä riit­tää rahat, ellei niitä men­nä jaka­maan veronalen­nuksi­na pois. Tont­tipoli­ti­ikalla pitää pitää huol­ta siitä, että asumisen korkea hin­ta näkyy kaupun­gin tuloina eikä raken­nus­li­ikkei­den voittoina.

  Entä jos käy niin, että asumisen hin­ta pysyy korkeana, kun siinä on kaupun­ki ja raken­nus­li­ike otta­mas­sa omansa välistä? Yksi­tyiset yri­tyk­set kuitenkin aika har­voin jät­tävät oman kat­teen­sa ottamatta.

 25. GOLAJTTI: Mut­ta eikö tuo peli ole jo taputel­tu? Jos yhdis­tämme Europaan väestön laskun ilmas­ton­muu­tok­seen, kan­sain­välisi­in sopimuk­si­in ja väestönkasvu­un Lähi-idässä ja Afrikas­sa, niin selväähän on se että “kan­ta-euroop­palalaiset” jäävät mar­gin­aali­in sel­l­aise­na kuin me ne käsitämme kohtu­ullisen lyhyessä ajas­sa. Tuo­hon kehi­tyk­seen ei enää voi vaikut­taa, vaan siemenet on kyl­vetty jo demografiassa.

  Meil­lä on edelleen hedelmäl­lisessä iässä ole­va­ia ihmisiä riit­tävästi, jot­ta väestön määrä voidaan pitää vakiona ja jopa kas­vat­taa sitä.Mikä ei ole kyl­lä mikään hyvä tavoite

  Mut­ta nopea kui­h­tu­mi­nen johtaa sosi­aaliseen rom­ah­duk­seen elleivät nämä uudet tuli­jat osaa pyörit­tää korkeata­soista yhteiskuntaa

 26. Lau­ri Kumpu­lainen: Teet virheen siinä, että otat luku­un koko maan luvut. Eihän sil­lä suurten kaupunkien ulkop­uolisel­la Suomel­la ole mitään merk­i­tys­tä mihinkään. Pystyyn kuol­e­vaa perähik­iää kaik­ki tyynni.

  Luhangan (756 asukas­ta) kaik­ki viisi­toista kun­nan­val­tu­utet­tua tekevät var­masti tärkeää työtä hekin, mut­ta Helsin­gin val­tu­us­tol­la on jo väk­iluku­un suh­teutet­tuna paljon suurem­pi val­ta vaikut­taa maan poli­ti­ikkaan. Siinä mielessä juuri val­tu­utet­tu­jen laskem­i­nen koko Suomen laa­ju­udelta vaikut­taa hie­man hupaisalta.

 27. Demarei­den ongel­ma on hei­dän ympäripyöreä puheen­jo­hta­jansa joka myötäilee Kepua aluepolitiikkapuheillaan.

 28. Lois­tavaa analysointia! 

  “Ihail­tavaa opti­mis­mia ajatel­la että äänestäjät tek­i­sivät päätök­sen­sä vaa­likonev­as­tausten perus­teel­la. Oman näke­myk­seni mukaan val­taos­alle kel­paa pelkät keltaisen lehdis­tön värit­tämät otsikot infolähteenä.”

 29. Helsin­ki hoi älä jätä: Helsingis­sä ja pk-seudul­la asun­topoli­ti­ik­ka on kaiken ytimessä. Nyt sen suh­teen ollaan menos­sa etenkin pääkaupungis­sa aivan kumallisille lin­joille. Uud­is­tuotan­non neliöhin­nat ovat sel­l­aisia että eihän nuo­ril­la per­heil­lä ole mitään mah­dol­lisuuk­sia han­kkia isom­pia asun­to­ja joka taas tulee eteen lap­silukua mietittäessä. 

  Sin­ul­la on nyt taas syyt ja seu­rauk­set sekaisin.

  Pks on kallista, kos­ka siel­lä halu­aa asua enem­män ihmisiä, mitä mah­tuu. Jos halu­aa asua väljästi, niin tässä maas­sa on lääniä minne muut­taa. Ei ole aivan pakko tunkea töi­hin pks, jos tun­tuu siltä ettei lom­pakko kestä niitä hintoja. 

  Olen itsekin muut­tanut paikkakunnal­ta toiselle ja yksi syistä oli mm. asun­to­jen halvem­mat hin­nat kuin lähtöpaikkakunnalla.

  Suun­nitelmis­sa raken­netaan “keskeisille paikoille” ja samal­la “edullista”. Nuo eivät mitenkään kohtaa nykysuunnittelulla. 

  Eli sin­un mielestä pitäisi rak­en­taa kor­peen, jot­ta saadaan halvem­paa? Eikö olisi viisaa­maan vain muu­ra­ta ikku­nat umpeen ja kieltää rak­en­ta­mas­ta asun­toko­htaisia kylp­päre­itä ja WC-tilo­ja? Eli sabotoitaisi­in uudet asun­not sel­l­aisik­si, ettei niistä kukaan halua paljoa mak­saa. Tämähän vas­taa ihan sitä, että sabotoidaan asun­to rak­en­ta­mal­la se hevon kuuseen niin, että työ­mat­ka kestää tun­nin suuntaansa.

  Näin saataisi­in hal­paa & keskeisel­lä paikalla.

 30. Sylt­ty: Sin­ul­la on nyt taas syyt ja seu­rauk­set sekaisin.

  Pks on kallista, kos­ka siel­lä halu­aa asua enem­män ihmisiä, mitä mah­tuu. Jos halu­aa asua väljästi, niin tässä maas­sa on lääniä minne muut­taa. Ei ole aivan pakko tunkea töi­hin pks, jos tun­tuu siltä ettei lom­pakko kestä niitä hintoja. 

  Olen itsekin muut­tanut paikkakunnal­ta toiselle ja yksi syistä oli mm. asun­to­jen halvem­mat hin­nat kuin lähtöpaikkakunnalla.

  Suun­nitelmis­sa raken­netaan “keskeisille paikoille” ja samal­la “edullista”. Nuo eivät mitenkään kohtaa nykysuunnittelulla. 

  Eli sin­un mielestä pitäisi rak­en­taa kor­peen, jot­ta saadaan halvem­paa? Eikö olisi viisaa­maan vain muu­ra­ta ikku­nat umpeen ja kieltää rak­en­ta­mas­ta asun­toko­htaisia kylp­päre­itä ja WC-tilo­ja? Eli sabotoitaisi­in uudet asun­not sel­l­aisik­si, ettei niistä kukaan halua paljoa mak­saa. Tämähän vas­taa ihan sitä, että sabotoidaan asun­to rak­en­ta­mal­la se hevon kuuseen niin, että työ­mat­ka kestää tun­nin suuntaansa.

  Näin saataisi­in hal­paa & keskeisel­lä paikalla.

  Pks on kallista vain ja ain­oas­taan sen takia että tont­tipoli­ti­ik­ka on epäon­nis­tunut ja tont­ti­maa sekä päätök­sen­teko hajau­tuu use­am­man kun­nan alueelle. Kun­nat eivät pysty kun­nol­liseen yhteistyöhön ongel­man ratkaisemisek­si ja osa päätök­sen­tek­i­jöistä hyö­tyy kalli­ista raken­nus­maas­ta. Hyödyk­keen hin­ta kohoaa kun sen saatavu­us rajoite­taan keinotekois­es­ti. Nykyi­nen teho­ton kaavoitus toimii juurikin aiheut­taen niukan hyödyk­keen ongelman. 

  Samaan aikaan raken­nus­määräyk­set elävät omaa absur­dia elämään­sä ja lisäävät rak­en­tamisen kus­tan­nuk­sia jopa kym­meniä pros­ent­te­ja. Puhu­mat­takaan uud­is­tuotan­toon kätketys­tä arvon­lisäveros­ta. Nämä ovat kaik­ki poli­it­tisia päätök­siä eivätkä mitään luon­non­voimia joille ei voi mitään. 

  Kaik­ki suo­ma­laiset mah­tu­isi­vat vaikka­pa Ital­ian maltil­lista asukasti­heyt­tä käyt­täen noin puolen Etelä-Suomen läänin kokoiselle alueelle. Toimivien liiken­ney­hteyk­sien rak­en­t­a­mi­nen täl­laiselle alueelle ei pitäisi olla mikään ihme­temp­pu mut­ta tah­toa siihen ei ole. 

  Nykyi­nen poli­ti­ik­ka jos­sa Helsinki­in halu­taan satatuhat­ta uut­ta asukas­ta johtaa talouskatas­trofi­in kos­ka näil­lä sadal­la tuhan­nel­la ei ole yksinker­tais­es­ti varaa tääl­lä asumiseen muu­ta kuin yhteiskun­nan tuel­la. Han­kalaa siinä on riemui­ta siitä että kaupun­ki saa 2000 euroa kas­saan jokaises­ta kan­takaupun­gin myy­dys­tä rakennusoikeusneliöstä. 

  Mut­ta jos ajatel­laan että kaikil­la jot­ka halu­a­vat Helsinki­in pitää olla mah­dol­lisu­us pitää ajatel­la että samal­la lail­la kaikil­la jot­ka halu­a­vat meren­ran­taa asumaan pitää olla siihen yhtäläi­nen mah­dol­lisu­us. Real­is­ti­sista mah­dol­lisuuk­sista viis. 

  Tässä vielä link­ki ilmaku­vaan jos­ta voi arvioi­da miten tiukkaa tont­ti­maan kanssa oikeasti onkaan: https://www.google.fi/maps/place/Etel%C3%A4-Suomi/@60.325094,24.6237171,48783m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4691b99c194d968b:0x1e39a45021ac0cae!8 m²!3d60.6398758!4d26.1285786

 31. Helsin­ki hoi älä jätä: Pks on kallista vain ja ain­oas­taan sen takia että tont­tipoli­ti­ik­ka on epäon­nis­tunut ja tont­ti­maa sekä päätök­sen­teko hajau­tuu use­am­man kun­nan alueelle. Kun­nat eivät pysty kun­nol­liseen yhteistyöhön ongel­man ratkaisemisek­si ja osa päätök­sen­tek­i­jöistä hyö­tyy kalli­ista raken­nus­maas­ta. Hyödyk­keen hin­ta kohoaa kun sen saatavu­us rajoite­taan keinotekois­es­ti. Nykyi­nen teho­ton kaavoitus toimii juurikin aiheut­taen niukan hyödyk­keen ongelman. 

  Samaan aikaan raken­nus­määräyk­set elävät omaa absur­dia elämään­sä ja lisäävät rak­en­tamisen kus­tan­nuk­sia jopa kym­meniä pros­ent­te­ja. Puhu­mat­takaan uud­is­tuotan­toon kätketys­tä arvon­lisäveros­ta. Nämä ovat kaikkipoli­it­tisia päätök­siä eivätkä mitään luon­non­voimia joille ei voi mitään. 

  Kaik­ki suo­ma­laiset mah­tu­isi­vat vaikka­pa Ital­ian maltil­lista asukasti­heyt­tä käyt­täen noin puolen Etelä-Suomen läänin kokoiselle alueelle. Toimivien liiken­ney­hteyk­sien rak­en­t­a­mi­nen täl­laiselle alueelle ei pitäisi olla mikään ihme­temp­pu mut­ta tah­toa siihen ei ole. 

  Nykyi­nen poli­ti­ik­ka jos­sa Helsinki­in halu­taan satatuhat­ta uut­ta asukas­ta johtaa talouskatas­trofi­in kos­ka näil­lä sadal­la tuhan­nel­la ei ole yksinker­tais­es­ti varaa tääl­lä asumiseen muu­ta kuin yhteiskun­nan tuel­la. Han­kalaa siinä on riemui­ta siitä että kaupun­ki saa 2000 euroa kas­saan jokaises­ta kan­takaupun­gin myy­dys­tä rakennusoikeusneliöstä. 

  Mut­ta jos ajatel­laan että kaikil­la jot­ka halu­a­vat Helsinki­in pitää olla mah­dol­lisu­us pitää ajatel­la että samal­la lail­la kaikil­la jot­ka halu­a­vat meren­ran­taa asumaan pitää olla siihen yhtäläi­nen mah­dol­lisu­us. Real­is­ti­sista mah­dol­lisuuk­sista viis. 

  Tässä vielä link­ki ilmaku­vaan jos­ta voi arvioi­da miten tiukkaa tont­ti­maan kanssa oikeasti onkaan: https://www.google.fi/maps/place/Etel%C3%A4-Suomi/@60.325094,24.6237171,48783m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4691b99c194d968b:0x1e39a45021ac0cae!8 m²!3d60.6398758!4d26.1285786

  Ei se yhdyskun­tarak­en­teen hajaut­ta­mi­nenkaan ihan ilmaista ole. Varsinkin liiken­ney­hteyk­sien jär­jestämi­nen tulee siinä kalli­ik­si. Käytän­nössä se johtaisi talouskatas­trofi­in ja seudun tehot­tomaan toimintaan. 

  Helsin­ki on sen ver­ran väljästi raken­net­tu kaupun­ki, että sinne mah­tuu kyl­lä enem­mänkin kuin 100 000 uut­ta asukas­ta ilman mitään ongelmia. Eikä mikään estä kehyskun­tia kas­va­mas­ta samal­la kun Helsin­ki tiivistyy. Tämä ei ole joko–tai vaan sekä–että.

 32. Moni tekee virheen siinä, että olet­taa näi­den sato­jen tuhan­sien uusien helsinkiläis­ten ole­van nk. kantasuomalaisia.

  Helsin­ki kil­pailee Tukhol­man, Pietarin ja Tallinnan kanssa, jol­loin uusia asukkai­ta pyritään haal­i­maan koko maailmasta.

 33. Juuz: Ei se yhdyskun­tarak­en­teen hajaut­ta­mi­nenkaan ihan ilmaista ole. Varsinkin liiken­ney­hteyk­sien jär­jestämi­nen tulee siinä kalli­ik­si. Käytän­nössä se johtaisi talouskatas­trofi­in ja seudun tehot­tomaan toimintaan. 

  Helsin­ki on sen ver­ran väljästi raken­net­tu kaupun­ki, että sinne mah­tuu kyl­lä enem­mänkin kuin 100 000 uut­ta asukas­ta ilman mitään ongelmia. Eikä mikään estä kehyskun­tia kas­va­mas­ta samal­la kun Helsin­ki tiivistyy. Tämä ei ole joko–tai vaan sekä–että.

  Nyt tarvit­see kovaa fak­taa mik­si liiken­ney­hteyk­sien rak­en­t­a­mi­nen johtaisi taloudel­liseen katas­trofi­in. Tukhol­mas­sa ei näin ole käynyt vaan kaupun­gin kasvua tukee koko alueen asun­to­tuotan­to ja liiken­ney­htey­det. Toisin kuin meil­lä. Ver­taa kar­tas­ta elin­voima­nen Tukhol­ma ja elin­voimainen Helsin­ki. Meil­lä on pel­to ja met­sää siinä mis­sä Tukhol­mas­sa on Nack­at, Sol­len­tu­nat ynnä muut esikaupungit. 

  Taloudel­liseen katas­trofi­in johtaa sen sijaan asum­istuen järkyt­tävä kasvu, mais­ti­aisik­si Kelan tilas­tos­ta vajaan vuo­den takaa: “Eloku­un tuor­eim­man tilas­ton mukaan helsinkiläisiä, yleistä asum­is­tukea saavia koti­talouk­sia on jo 44 000.” Mak­set­ta­va tuki lie­nee luokaa 200 miljoonaa. 

  Ver­tailun vuok­si, esimerkik­si rauta­tien rak­en­t­a­mi­nen välille Kivistö — Klaukkala mak­saisi reilun vuo­den asumistuet.

 34. Helsin­ki hoi älä jätä: Nyt tarvit­seeko­vaa fak­taa mik­si liiken­ney­hteyk­sien rak­en­t­a­mi­nen johtaisi taloudel­liseen katastrofiin.

  Mitä laa­jem­malle asu­tus lev­iää, sitä kalli­im­mak­si liiken­ney­hteyk­sien rak­en­t­a­mi­nen käy. Käytän­nössä lev­iämis­es­tä ei toki seu­raisi taloudel­lista katas­trofia, vaan liiken­ney­htey­det yksinker­tais­es­ti jätet­täisi­in retu­perälle. Seu­rauk­se­na seu­tu toimisi tehottomammin.

  Helsin­ki hoi älä jätä:
  Tukhol­mas­sa ei näin ole käynyt vaan kaupun­gin kasvua tukee koko alueen asun­to­tuotan­to ja liiken­ney­htey­det. Toisin kuin meil­lä. Ver­taa kar­tas­ta elin­voima­nen Tukhol­ma ja elin­voimainen Helsin­ki. Meil­lä on pel­to ja met­sää siinä mis­sä Tukhol­mas­sa on Nack­at, Sol­len­tu­nat ynnä muut esikaupungit. 

  Taloudel­liseen katas­trofi­in johtaa sen sijaan asum­istuen järkyt­tävä kasvu, mais­ti­aisik­si Kelan tilas­tos­ta vajaan vuo­den takaa: “Eloku­un tuor­eim­man tilas­ton mukaan helsinkiläisiä, yleistä asum­is­tukea saavia koti­talouk­sia on jo 44 000.” Mak­set­ta­va tuki lie­nee luokaa 200 miljoonaa. 

  Ver­tailun vuok­si, esimerkik­si rauta­tien rak­en­t­a­mi­nen välille Kivistö – Klaukkala mak­saisi reilun vuo­den asumistuet.

  Eh. Nack­aan on 5 km ja Sol­len­tu­naan 14 km Tukhol­man keskus­tas­ta. Klaukkalaan on Helsin­gin keskus­tas­ta 25 kilo­me­tria. Ver­tailet aivan eri­laisia sijain­te­ja keskenään. Ei Tukhol­mas­sakaan raken­nel­la junara­to­ja tai uusia merkit­täviä asuinaluei­ta johonkin Vär­mdön perämetsiin. 

  Tukhol­man seudul­la on jonkin ver­ran van­ho­ja raitei­ta kauem­pana sijait­se­vi­in kehyskun­ti­in, kuten esimerkik­si Nynäsham­ni­in, mut­ta niin on Helsin­gin seudul­lakin. Ei kukaan kiel­lä esim. Ker­avaa tai Jär­ven­päätä kas­va­mas­ta nyky­istä nopeammin.

  Se on tot­ta, että asumisen hin­ta Helsingis­sä on kestämät­tömäl­lä tasol­la (ei toki yhtä pahasti kuin Tukhol­mas­sa). Sik­si Helsinki­in pitäisikin rak­en­taa paljon lisää asun­to­ja. Ja mieluiten hyville paikoille, kuten Kehä I:n sisäpuolelle.

 35. Kuinkako­han mon­ta shamp­pan­jalas­tia demarei­den puolue­toimis­toon on muuten tilat­tu (kun siis twit­ter- ennus­tuk­sesi osui kohdilleen tammikuussa)?

  Itse veikkaan NOLLAA shamppanjapulloa.

  (sen sijaan vihreis­sä sitä shamp­pan­jaa on saat­tanut kulua kos­ka vas­takkainaset­telu sataa teille)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.