Pormestari valittakoon ensi kerralla suoralla kansanvaalilla

Pormes­tari­vaali voi sotkea kokoomuk­sen val­tu­us­to­ryh­män kokoon­panon pahan kerran

Lau­ri Tarasti sanoo päivän Hesaris­sa, että pormes­tari pitäisi vali­ta suo­ral­la kansan­vaalil­la. Hänen perus­teenaan on se vähän huono asetel­ma, johon val­tu­us­ton pienem­mät puolueet ovat joutuneet, kun hyvin tärkeässä äänestyk­sessä pormes­tarik­si voi vaikut­taa vain äänestämäl­lä kokoomus­ta, vihre­itä tai tyhjää.

(Oma vika. Pitikö pienem­pi­en puoluei­den väk­isin aset­taa oma ehdokas? Oli­si­vat ilmoit­ta­neet kumpaa pääe­hdokas­ta he tukevat.)

On kuitenkin toinenkin syy, mik­si nämä vaalit pitäisi irrot­taa toi­sis­taan. Pormes­tari­vaali voi sotkea pääpuoluei­den val­tu­us­to­ryh­mien sisäisen paikkajaon.

Pikkulin­nut ovat ker­toneet, että Helsin­gin kokoomuk­sen joh­dos­sa ollaan kauhuis­saan siitä, mil­lainen hei­dän val­tu­us­to­ryh­mästään tulee, kun kaik­ki puolueen reaalolin­jaa kan­nat­ta­vat äänestäjän Vapaavuor­ta ja hänen äänil­lään val­tu­us­ton tulee ihan ketä sat­tuu – lähin­nä siis niitä reaalolin­jan ulkop­uolisia, jot­ka vievät aivan eri lin­jaa kuin Vapaavuori, jon­ka äänil­lä he val­tu­us­toon tule­vat. Ryh­män enem­mistö voi koos­t­ua eri­lai­sista kaupungi­nosan­im­by­istä, samal­la kun moni puolueen keskeinen pelin­tek­i­jä jää valitsematta.

Niinkin voi käy­dä, ettei Vapaavuori edes ota val­tu­ustopaikkaa vas­taan, vaan jää investointipankkiin.

Kokoomuk­sel­la on tästä ilmiöstä varot­ta­va esimerk­ki. Aikanaan Sauli Niin­istö sai Uudel­la­maal­la eduskun­tavaaleis­sa huikeat 60 000 ään­tä. Hänen äänil­lään pääsi läpi aika yllät­täviä ehdokkai­ta, joiden lin­ja oli kaukana siitä, mitä Sauli Niin­istö itse edusti samal­la kun moni puolueen peruslin­jaa edus­tanut ehdokas putosi eduskun­nas­ta, kos­ka peruskokoomus­laiset äänes­tivät Niinistöä.

Tämä ei ole vain kokoomuk­sen ongel­ma. Se on koko kaupun­gin ongelma.

Toki pormes­tarikam­pan­jal­la on samas­ta syys­tä vaiku­tus­ta myös vihrei­den val­tu­us­to­ryh­män kokoon­panoon. Anni on kuitenkin niin ryh­män yleis­lin­jaa edus­ta­va ehdokas, että ainakin min­un on vaikea nähdä, mihin suun­taan hänen mah­dolli­nen jät­tiään­imäärän­sä ryh­män kokoon­panoa vie. Uusia val­tu­utet­tu­ja tulee var­maankin paljon.

Siir­toääni­jär­jestelmä olisi paljon parempi.

Muis­tute­taan nyt kuitenkin sään­nöistä. Pormes­tarik­si ei vali­ta sitä ehdokas­ta, joka on saanut eniten henkilöko­htaisia ääniä vaan eniten ääniä saa­neen puolueen pormes­tariehdokas. Kan­nat­taa käyt­tää ään­tään järkevästi.

= = =

Tarkoituk­se­nani oli kir­joit­taa tästä ongel­mas­ta vas­ta vaalien jäl­keen, mut­ta sil­loin se olisi jo jälkiviisautta.

39 vastausta artikkeliin “Pormestari valittakoon ensi kerralla suoralla kansanvaalilla”

 1. Juu, demokra­tia on type­rä hal­lit­semisen tapa mut­ta minkäs teet? Hyvää ei ole. Kan­natan, kyl­läkin epäröi­den, suo­raa kansan­vaalia, siis kah­ta lip­pua kuntavaaleissa. 

  Se mitä en kan­na­ta on Sip­ilän kuulem­ma ehdot­ta­ma äänestysikära­jan alen­t­a­mi­nen. Tuo on parhaas­sakin tapauk­ses­sa tule­vien äänestäjien nuoleskelua mut­ta antaa samal­la onnet­toman help­po­heikkimäisen kuvan yhteis­ten asioiden hoi­dos­ta demokratiassa.
  Minä nos­taisin äänestyskelpoisu­u­den ikära­jaa. Tämä korostaisi sitä, että ihmisel­lä pitää sen­tään olla jonkun ver­ran elämänkoke­mus­ta sil­loin kun hänet päästetään käyt­tämään tuo­ta ain­oa­ta kansalaisen ulot­tuvil­la ole­vaa, todel­lista poli­ti­ikan vaikutuskeinoa.

 2. hh: Minä nos­taisin äänestyskelpoisu­u­den ikära­jaa. Tämä korostaisi sitä, että ihmisel­lä pitää sen­tään olla jonkun ver­ran elämänkoke­mus­ta sil­loin kun hänet päästetään käyt­tämään tuo­ta ain­oa­ta kansalaisen ulot­tuvil­la ole­vaa, todel­lista poli­ti­ikan vaikutuskeinoa.

  Elämänkoke­mus ei ole kaik­ki kaikessa, “ei van­ha koira uusia temp­pu­ja opi”… Mon­et nuoret tietävät paljon enem­män ajanko­htai­sista asioista kuin van­hem­mat ja tiedosta­vat maail­man ongelmia. Elämänkoke­mus voi opet­taa, että näin on aina tehty ja niin­pä näin pitää aina tehdä…

 3. Asialli­nen kom­ment­ti ja Kokoomuk­ses­sa ongel­ma on pienem­pi kuin Vihreis­sä, mut­ta oikea ratkaisu olisi ollut juuri tuo, irrot­taa pormes­tari­vaali erik­seen. Kaupunkia ei kehitetä NIMBY pohjalta.

  Pidem­mäl­lä aikavälil­lä saadaan paras tulos kun­tau­ud­is­tuk­sel­la, jos­sa Helsin­ki pilko­taan noin 20 000 asukkaan kaupungeik­si. Lähidemokra­tia toteu­tuu nyky­istä parem­min ja kokon­aisu­us toimii tehokkaam­min, kun­han yleiskaa­va, julki­nen liikenne ja runk­overkos­tot annetaan metropolin hoitoon. On kuitenkin tärkeää raja­ta metropolin tehtävä tarkkaan ja riit­tävän suppeaksi.

  Metropolin johta­jana voi sit­ten toimia yli­pormes­tari, kos­ka nim­i­tyk­sen säi­lymi­nen on ilmeisen tärkeää Kokoomuk­selle. Mil­lään muul­la puolueel­la ei ole vuosikym­meni­in ollut edes var­teenotet­tavaa ehdokas­ta tehtävään.

 4. Tässä “pormes­tari­vaalis­sa” on muitakin ongelmia. Use­ampi henkilö on tuonut esi­in, että tah­toisi äänestää vihre­itä mut­ta ei tah­do Sin­nemäkeä pormes­tarik­si ja joutuu sik­si äänestämään jotain muu­ta puoluet­ta vähän vastentahtoisesti.

  Jos saisi äänestää yhdel­lä lip­ul­la pormes­taria (kul­lakin puolueel­la yksi ehdokas) ja toisel­la val­tu­utet­tua, niin nämä yllä maini­tut voisi­vat äänestää vaik­ka Vapaavuor­ta pormes­tarik­si ja silti vihreää valtuutettua.

 5. Ville, Ville!
  Puhuin siitä elämänkoke­muk­sen eros­ta mikä on 16-vuo­ti­aan ja 20–21-vuotiaan välil­lä :-)) Et kai sinäkään ole pistämässä jälkim­mäisiä eläkkeelle?

 6. Pormes­tar­i­jytky syn­tyy sil­lä taval­la, että muut puolueet yhdessä liit­toutu­vat val­tu­us­tossa jonkun muun kuin Vapaavuoren tai Sin­nemäen taakse. Poli­ti­ikkaan tarvi­taan yllätyksiä.

 7. hh: Se mitä en kan­na­ta on Sip­ilän kuulem­ma ehdot­ta­ma äänestysikära­jan alen­t­a­mi­nen. Tuo on parhaas­sakin tapauk­ses­sa tule­vien äänestäjien nuoleskelua mut­ta antaa samal­la onnet­toman help­po­heikkimäisen kuvan yhteis­ten asioiden hoi­dos­ta demokratiassa.
  Minä nos­taisin äänestyskelpoisu­u­den ikära­jaa. Tämä korostaisi sitä, että ihmisel­lä pitää sen­tään olla­jonkun ver­ran elämänkoke­mus­ta sil­loin kun hänet päästetään käyt­tämään tuo­ta ain­oa­ta kansalaisen ulot­tuvil­la ole­vaa, todel­lista poli­ti­ikan vaikutuskeinoa. 

  Itse antaisin äänestysoikeu­den kaikille, jot­ka sitä vaa­ti­vat vira­nomaiselta vähin­tään puoli vuot­ta ennen vaale­ja tai ovat vähin­tään 18 vuo­ti­ai­ta. Idea on siinä, että ihmi­nen, joka käy vaa­ti­mas­sa äänioikeut­ta on luul­tavasti riit­tävän kyp­sä äänestämään. 18 vuo­den raja on taas muille suo­jana oma­l­ta epäaktiivisuudeltaan.

 8. hh:
  Juu, demokra­tia on type­rä hal­lit­semisen tapa mut­ta minkäs teet? Hyvää ei ole. Kan­natan, kyl­läkin epäröi­den, suo­raa kansan­vaalia, siis kah­ta lip­pua kuntavaaleissa.

  Se mitä en kan­na­ta on Sip­ilän kuulem­ma ehdot­ta­ma äänestysikära­jan alen­t­a­mi­nen. Tuo on parhaas­sakin tapauk­ses­sa tule­vien äänestäjien nuoleskelua mut­ta antaa samal­la onnet­toman help­po­heikkimäisen kuvan yhteis­ten asioiden hoi­dos­ta demokratiassa.
  Minä nos­taisin äänestyskelpoisu­u­den ikära­jaa. Tämä korostaisi sitä, että ihmisel­lä pitää sen­tään olla­jonkun ver­ran elämänkoke­mus­ta sil­loin kun hänet päästetään käyt­tämään tuo­ta ain­oa­ta kansalaisen ulot­tuvil­la ole­vaa, todel­lista poli­ti­ikan vaikutuskeinoa.

  ville taisi pistää jo kivan argu­mentin mut­ta jos lisäisin.

  minä vas­tus­tan äänestysiän nos­tamista voimakkaasti. minä olen tul­lut tietoisek­si kuin­ka län­ti­nen jär­jestelmä on alka­nut toimia van­ho­jen sukupolvien hyväk­si tule­vien sukupolvien kus­tan­nuk­sel­la. jo nytkin on ongel­ma että nuoret äänestää laiskasti vaik­ka nuo­ril­la on enem­män hävit­tävää tule­vaisu­ut­ta silmäl­lä pitäen. elämänkoke­mus voi olla hyödyk­si mut­ta kyse on lop­pu­jen lopuk­si kenen hyödyk­si sitä käytetään. joten elämänkoke­mus on eri­no­mainen tekosyy pönkit­tää van­hempi­en val­taa omi­in tarkoitusperiin.

 9. Koko pormes­tari­malli on demokra­t­ian irviku­va. Kaupunki­laiset houkutel­laan näkyvien pormes­tariehdokkaiden avul­la äänestämään kah­ta ehdokas­ta ja puoluet­ta, sen sijaan että äänestäi­sivät esimerkik­si oman kaupungi­nosansa ehdokkai­ta, jot­ka jopa saat­taisi­vat olla kiin­nos­tunei­ta asukkai­ta kos­ket­tavista asioista.

 10. Suomes­sa on kaikissa vaaleis­sa käytössä hyvä ja yksinker­tainen yksi lip­pu — yksi ääni äänestys­menet­te­ly, eikä sitä kan­nat­taisi täl­lais­ten pormes­tar­ileikkien takia muuk­si muut­taa. Sama kos­kee myös eri vaalien yhdistelyä.

 11. “Ryh­män enem­mistö voi koos­t­ua eri­lai­sista kaupungi­nosan­im­by­istä, samal­la kun moni puolueen keskeinen pelin­tek­i­jä jää valitsematta.”

  Ehkä olisikin hyvä, jos muu­ta­ma puolueen keskeinen pelin­tek­i­jä jäisi valitsematta.

 12. OS: “(Oma vika.)”
  Eikös tämä koske myös suurem­piakin puoluei­ta? Jos val­tu­us­to val­it­see pormes­tarin, niin mikä idea on hehkut­taa pormes­tariehdokkai­ta ennen val­tu­us­to­vaale­ja? Keski­tyt­täköön nyt val­it­se­maan parhaat henkilöt val­tu­us­toon. Seu­raa­va vai­he on sit­ten johto­henkilöi­den valitseminen.

 13. Kaupunki­laiset pormes­taria val­it­se­mas­sa:
  Koko pormes­tari­malli on demokra­t­ian irviku­va. Kaupunki­laiset houkutel­laan näkyvien pormes­tariehdokkaiden avul­la äänestämään kah­ta ehdokas­ta ja puoluet­ta, sen sijaan että äänestäi­sivät esimerkik­si oman kaupungi­nosansa ehdokkai­ta, jot­ka jopa saat­taisi­vat olla kiin­nos­tunei­ta asukkai­ta kos­ket­tavista asioista.

  “Pormes­tari­vaaleista” olen samaa mieltä. Pakko tosin sanoa, että pidän oman kaupungi­nosan ehdokkaiden äänestämistä toise­na kun­tademokra­t­ian irviku­vana. Siitä vas­ta sotku syn­ty­isikin, jos val­tu­us­to olisi täyn­nä pelkkiä nim­by-henkisiä yhden kaupungi­nosan edun­valvo­jia. Jos ei kykene hah­mot­ta­maan kaupunkia kokon­aisuute­na, ei ole val­tu­ustopaikan arvoinen.

 14. nsaspy: minä vas­tus­tan äänestysiän nos­tamista voimakkaasti. minä olen tul­lut tietoisek­si kuin­ka län­ti­nen jär­jestelmä on alka­nut toimia van­ho­jen sukupolvien hyväk­si tule­vien sukupolvien kus­tan­nuk­sel­la. jo nytkin on ongel­ma että nuoret äänestää laiskasti vaik­ka nuo­ril­la on enem­män hävit­tävää tule­vaisu­ut­ta silmäl­lä pitäen. 

  Val­tio-opin tutk­i­ja Mark Franklin, joka on äänestysak­ti­ivi­su­u­den tutkimuk­sen ehkä johta­va erikoisas­iantun­ti­ja maail­mas­sa, on argu­men­toin­ut, että nykyisen kaltainen äänioikeu­den ikära­ja on pitkäl­lä tähtäimel­lä äänestäjien omien intressien vas­tainen. Se, tot­tuuko äänioikeu­den saanut nuori aikuinen äänestämään aivan ensim­mäi­sis­sä vaaleis­sa, jois­sa hän on äänioikeutet­tu, ennus­taa nimit­täin hyvin voimakkaasti sitä, äänestääkö hän myöhem­minkin elämässään.

  Oikeas­t­aan mikään muu tilas­tolli­nen muut­tu­ja ei yhtä hyvin ennus­ta sitä, äänestääkö nelikymp­pinen tai viisikymp­pinen ihmi­nen seu­raavis­sa edessä ole­vis­sa vaaleis­sa vai ei, kuin se, onko sama ihmi­nen äänestänyt 20 tai 30 vuot­ta aikaisem­min aivan ensim­mäi­sis­sä vaaleis­sa, jois­sa hänel­lä on aikoinaan ollut äänioikeus.

  Jos on vaalit tulos­sa jos­sakin yksit­täisessä maas­sa, ja tiede­tään tämän maan väestön ns. ikäpyra­mi­di, ja tiede­tään mikä on ollut nuorim­man äänioikeutetun ikälu­okan äänestyspros­ent­ti niis­sä vaaleis­sa, jot­ka on pidet­ty kun kukin ikäpyra­midi­in sisäl­tyvä ikälu­ok­ka on aikoinaan ollut se nuorin sinä vuon­na äänioikeutet­tu ikälu­ok­ka, niin näi­den tulos­sa ole­vien vaalien äänestyspros­entin voi itse asi­as­sa laskea siitä etukä­teen suurin piirtein suo­raan. Franklin­in laa­ja aineis­to, joka kat­taa 356 eri vaalia 22 eri län­si­maas­sa toisen maail­man­so­dan jäl­keen, osoit­taa tämän lainalaisu­u­den, niin häm­men­tävältä kuin se kuulostaakin.

  Ja kos­ka 18–20-vuotiaat ovat elämän­vai­heessa, jos­sa he suh­tau­tu­vat koko ympäröivään maail­maan poikkeuk­sel­lisen kyynis­es­ti — paljon kyynisem­min kuin toisaal­ta 10-vuo­ti­aat ja toisaal­ta 30-vuo­ti­aat — niin heitä on vaikea saa­da innos­tu­maan myöskään poli­ti­ikas­ta tai pitämään sitä tärkeänä. Niin­pä mon­etkaan heistä eivät sit­ten äänestä. Ja niin­pä se, että heille on annet­tu äänioikeus, jon­ka he jät­tävät käyt­tämät­tä, “tuomit­see” hei­dät epähuomios­sa ole­maan äänestämät­tä myöhem­minkään, kos­ka äänestämään on todel­lakin erik­seen totut­ta­va jo nuores­ta pitäen.

  Olen monis­sa yhteyk­sis­sä korostanut sen tärkeyt­tä, että nuoret saataisi­in kiin­nos­tu­maan poli­ti­ikas­ta. Pidän kuitenkin Franklin­in esit­tämää näköko­htaa hyvin rel­e­vant­ti­na, ja niin­pä en usko, että ratkaisu on äänestysikära­jan pienessä vähäpätöisessä liikut­telus­sa suun­taan tai toiseen.

  Ratkaisu olisi ain­oas­taan äänestysikära­jan laskem­i­nen peräti paljon oppivelvol­lisu­usikära­jan ala­puolelle (jol­loin tuo ratkai­se­van tärkeä ensiäänestämi­nen ehtisi tapah­tua osana koulun yhteiskun­taopin ope­tus­ta), tai täs­mälleen päin­vas­toin ikära­jan nos­t­a­mi­nen merkit­tävästi, esimerkik­si 24 vuo­teen (mis­sä se oli Suomes­sa ennen viime sotia). Kumpikin näistä vain olisi poli­it­tis­es­ti melko mah­do­ton ajatus.

  1. Se, käykö äänestämässä ensimäi­sis­sä vaaleis­saan 18-vuo­ti­aana todel­lakin ennus­taa hyvin sitä, äänestääkö 40-vuo­ti­aana. Se, kuin­ka pitkä on 18-vuo­ti­aana, ennus­taa niin ikään aika hyvimn sitä, kuin­ka pitkä on 40-vuo­ti­aana. Tässä ei vält­tämät­tä ole mitään sel­l­aista kausali­teet­tiä, jon­ka mukaan äänestysikära­jan nos­t­a­mi­nen vaikut­taisi äänestysak­ti­ivi­su­u­teen myöhem­min mil­lään tavalla.

 15. Käytän­nössä kahdel­la puolueel­la on todel­li­nen pormes­tariehdokas, muil­la kun ei ole mah­dol­lisu­ut­ta nous­ta suurimmaksi.

  Miten täl­lainen asetel­ma mah­taa vaikut­taa pienem­pi­en puoluei­den kan­natuk­seen? Kuin­ka moni esim. demare­i­ta muuten äänestävä pää­tyy anta­maan äänen­sä toiselle suurista puolueista, kos­ka tah­too vaikut­taa pormes­tarin valintaan?

 16. hfd­hdfhd: Siitä vas­ta sotku syn­ty­isikin, jos val­tu­us­to olisi täyn­nä pelkkiä nim­by-henkisiä yhden kaupungi­nosan edun­valvo­jia. Jos ei kykene hah­mot­ta­maan kaupunkia kokon­aisuute­na, ei ole val­tu­ustopaikan arvoinen.

  Parem­pi paikallisia val­tu­utet­tu­ja eri puo­lil­ta kaupunkia, kuin kaupunkia kokon­ais­val­tais­es­ti hah­mot­tavia ehdokkai­ta Kalliosta.

 17. Vapaavuori tuskin viihty­isi kun­non­va­l­tu­us­ton rivijäsenenä.
  Näp­pärä veto Kokoomuk­selta, mut­ta ehkä pank­in­jo­hta­jal­ta itselleen ei ihan hyvä askel.

 18. Nykyi­nen kaupung­in­hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja on hädin tuskin pääsemässä val­tu­us­toon. Siinä olisi yksi Oden ennakoima menetys.

 19. Pormes­tarien kanssa pelaami­nen sataa suo­raan muu­ta­man suuren puolueen laari­in ja vie kokon­aan huomion pois olen­nais­es­ta, eli kaupunki­lais­ten palveluista ja kaupun­gin asioiden hoitamisesta.

  Muillekin puolueille oli tosin varat­tu rooli tässä näytelmässä. Hei­dän olisi kuulem­ma kam­pan­jas­saan pitänyt ilmoit­taa kumpaa pääe­hdokas­ta he tukevat.

 20. Osmo Soin­in­vaara: Tässä ei vält­tämät­tä ole mitään sel­l­aista kausali­teet­tiä, jon­ka mukaan äänestysikära­jan nos­t­a­mi­nen vaikut­taisi äänestysak­ti­ivi­su­u­teen myöhem­min mil­lään tavalla. 

  Ei tietenkään vält­tämät­tä. Franklin­in aineis­tostaan löytämä kor­re­laa­tio on kuitenkin niin vah­va — asian saa­maan vähäiseen huomioon näh­den jopa häm­men­tävän vah­va — ja kaikesta päätellen myös niin robusti, että sille mielel­lään pitäisi löytää jokin vai­h­toe­htoinen selitys.

  Franklin siis todel­lakin on halukas selit­tämään sen, että äänestyspros­en­tit ovat laske­neet toisen maail­man­so­dan jäl­keen läh­es kaikkial­la län­si­mais­sa, merkit­tävässä määrin vaiku­tuk­sel­la, joka aiheutuu muu­ta­man vuosikymme­nen viiveel­lä siitä, että äänestysikära­ja on las­ket­tu entis­es­tä 24, 21 tai 20 vuodes­ta nykyiseen 18 vuo­teen. Tästä hän ete­nee edelleen esit­tämään, että sen hypo­teet­ti­nen nos­t­a­mi­nen takaisin vaikut­taisi kään­teis­es­ti. Voi tietysti hyvin olla, ettei vaikuttaisi.

 21. Suo­ran pormes­tari­vaalin ilmeinen ris­ki olisi tapaus Rob Ford, eli vähän puskista pormes­tarik­si nou­se­va pop­ulisti, joka ei kykene edes alkeel­liseen yhteistyöhön val­tu­us­ton kanssa.

  Asetel­ma olisi taval­laan sama kuin pres­i­dentin ja eduskun­nan välil­lä, ja se ongel­ma on ratkaistu riisumal­la pres­i­den­tiltä kaik­ki todel­li­nen val­ta. Pormes­tarin lie­nee kuitenkin tarkoi­tus olla ihan aito vallankäyttäjä.

 22. Osmo Soin­in­vaara:
  Se, käykö äänestämässä ensimäi­sis­sä vaaleis­saan 18-vuo­ti­aana todel­lakin ennus­taa hyvin sitä, äänestääkö 40-vuo­ti­aana. Se, kuin­ka pitkä on 18-vuo­ti­aana, ennus­taa niin ikään aika hyvimn sitä, kuin­ka pitkä on 40-vuo­ti­aana. Tässä ei vält­tämät­tä ole mitään sel­l­aista kausali­teet­tiä, jon­ka mukaan äänestysikära­jan nos­t­a­mi­nen vaikut­taisi äänestysak­ti­ivi­su­u­teen myöhem­min mil­lään tavalla.

  Ei vält­tämät­tä, mut­ta usei­ta kausaal­isia suhtei­ta on help­po kek­siä ja ensim­mäisenä tulee mieleen ihan puh­das oppiminen.

  Ei ole mielestäni mikään ihan älytön työhy­po­teesi, että ihmiset oppi­vat äänestämään tai ole­maan äänestämät­tä, jos niin opete­taan. On aika selvää että jos on käynyt äänestämässä viisi ker­taa vaikka­pa pakon edessä, kuu­den­nel­la ker­ral­la kyn­nys men­nä sinne kop­pi­in on olen­naiseti alem­pi kuin täy­del­lisel­lä ensikertalaisella. 

  Tämän voisi muuten hel­posti tutkia ilman että kukaan alka­isi itkemään perus­tus­laista, Meil­lä on nimit­täin miehille pakolli­nen armei­ja. Vaalivu­osi­na kaik­ki ne varus­miehet, jot­ka halu­a­si­vat äänestää, voitaisi­in viedä äänestämään ja kaik­ki ne, jot­ka eivät halu­aisi äänestäää, lähti­sivät sil­lä aikaa kah­den tun­nin sulkeisharjoituksiin. 

  Näin saataisi­in täysin vapaae­htoisu­u­teen perustuen jär­jestet­tyä aika lail­la puoli­pakolli­nen äänestyskäyn­ti. Tule­vaisu­udessa voitaisi­in seu­ra­ta mitä tapah­tuu äänestysak­ti­ivi­su­udelle vaalivu­osien ja ei-vaalivu­osien ikälu­okkien ja toisaal­ta armei­jan käynei­den ja ei-käynei­den välillä.

 23. Tom­mi Uschanov: ikära­jan nos­t­a­mi­nen merkit­tävästi, esimerkik­si 24 vuo­teen (mis­sä se oli Suomes­sa ennen viime sotia)

  Äänestysak­ti­ivi­su­us oli ennen viime sotia nyky­istä alhaisem­paa, joten korkeampi ikära­ja ei ehkä lisää aktiivisuutta.

 24. Täy­tyy ihme­tel­lä vihrei­den täy­del­listä pelisilmän puutet­ta liit­tyen pormes­tari­vaalei­hin. Ilmeis­es­ti Hgin vihrei­den sisäpi­iris­sä ei ymmär­retä kuin­ka suo­ras­taan vihat­tu hah­mo Sin­nemä­ki on monien sel­l­ais­tenkin kesku­udessa, jot­ka muuten oli­si­vat voineet harki­ta vihrei­den äänestämistä. Jopa suuri inhokki­ni Sauri olisi var­masti kerän­nyt suurem­man äänipotin kuin Sin­nemä­ki, joskin hänkin olisi aivan var­masti hävin­nyt Vapaavuorelle.

  Toinen suuri virhe oli ylipäätän­sä tehdä näistä vaaleista pormes­tari­vaalit. Ilmeis­es­ti siel­lä vihrei­den johdon jee­jee ‑porukois­sa ei taju­ta kuin­ka jyrkästi nykyi­nen johto ml. Helsin­gin sisäpi­iri jakaa mieliä. Tämä tulee kostau­tu­maan tule­vis­sa vaaleis­sa ellei mukaan saa­da myös yleisem­pää hyväksyn­tää naut­tivia ehdokkaita.

  Jos vihreät oikeasti halu­a­vat pormes­tarin paikan Helsingis­sä ja kan­natuk­sen säi­lymistä +12% ‑tasol­la, tulisi hei­dän ajaa suo­raa pormes­tari­vaalia ja vali­ta ehdokkaak­si henkilö, joka naut­tii muidenkin kuin vasem­mistop­uoluei­den kesku­udessa luot­ta­mus­ta. Soin­in­vaara olisi täl­lainen ehdokas, mut­ta hän ei selvästikkään sovi siihen lähin­nä kes­ki-ikäis­ten nais­ten pyörit­tämään vihrei­den sisäpiiriin.

 25. Tom­mi Uschanov: — äänestysikära­ja on las­ket­tu entis­es­tä 24, 21 tai 20 vuodes­ta nykyiseen 18 vuo­teen. Tästä hän ete­nee edelleen esit­tämään, että sen hypo­teet­ti­nen nos­t­a­mi­nen takaisin vaikut­taisi käänteisesti.

  Ainakin jos suureen ääneen julk­isu­udessa keskusteltaisin äänestysikära­jan nos­tamis­es­ta hiukan ennen seu­raavia vaale­ja, saataisi­in pieni äänestyspi­ik­ki alle 24-vuo­ti­aiden kesku­udessa ja tadaa, he äänestäi­sivät lop­puelämän­sä hie­man aktiivisemmin! (?)

 26. GL: Täy­tyy ihme­tel­lä vihrei­den täy­del­listä pelisilmän puutet­ta liit­tyen pormestarivaaleihin. 

  Jos vain puolueen kan­na­tus olisi ollut tavoit­teena, olisi kan­nat­tanut ottaa Vapaavuori vihrei­denkin pormes­tariehdokkaak­si. Täl­löin vaali ei olisi leimau­tunut pormes­tari­vaa­lik­si, mikä ratkaisi tuloksen… 😉

 27. Sil­lä ei ole juurikaan väliä val­i­taanko pormes­tari suo­ral­la vaalil­la vai val­tu­us­ton toimes­ta, kun kumpikaan ei joh­da kaupun­gin kannal­ta parhaaseen lop­putu­lok­seen. Toki on aika type­r­ää edel­lyt­tää, että nyt pormes­tarin pitää lähteä kun­tavaaliehdokkaak­si ja sei­so­maan kansan töl­lis­teltäväk­si kaup­pakeskuk­si­in. Mon­et pätevät eivät todel­lakaan halua val­tu­ute­tuk­si, mut­ta pormes­tarin hom­ma voisi kiinnostaa.

  Ongel­ma on mielestäni siinä, että pormes­tarik­si val­i­taan poli­itikko, kun poli­ti­ikan ulkop­uolelta löy­ty­isi pätevämpiä kan­di­daat­te­ja. Mis­tä tämä poli­itikko­jen itseri­it­toisu­us kumpuaa?

  Ver­taisin Helsin­gin pormes­tarin hom­maa tosi suuren yri­tyskon­sernin johtamiseen. Aika vaikea on kuvitel­la, että jonkin ison pörssiy­htiön tj:n val­in­ta toteutet­taisi­in kadunkul­mis­sa seisoskelun jäl­keen kansanäänestyksellä.

  Ilmeis­es­ti puolueet halu­a­vat pönkit­tää omaa val­taansa poli­ti­soimal­la entistä enem­män kaupun­gin johtamista. Eli pormes­tari on aiem­paa kaupung­in­jo­hta­jaa enem­män val­tu­us­to­jen ja oman taustapuolueen­sa talutusnuorassa. 

  Aiem­pi sys­tee­mi Helsingis­sä oli parem­pi. Vähem­män poli­ti­ikkaa pormes­tarin val­in­taan, kiitos.

  Ja joka tapauk­ses­sa lisää vaale­ja tähän maa­han ei todel­lakaan tarvi­ta pres­i­dentin, EU-par­la­mentin, maakun­ta- ja kun­tavaalien lisäk­si. Nekin kaik­ki voitaisi­in yhdis­tää samal­la ker­taa pidet­täväk­si, jot­ta jäisi use­am­man vuo­den työrauha asioiden hoitamiseen.

 28. Mielestäni vihrei­den kan­nat­taa pyrk­iä vaki­in­nut­ta­maan paikkansa kaupungeis­sa sen sijaan, että havitel­laan yksit­täistä poli­it­tista palk­in­toa kuten pormes­tarin pestiä.

  Paras­ta vaaleis­sa oli Timo Soinin ilme het­kenä, jol­loin ennakkoään­ten tulok­set julk­istet­ti­in. Sen voimin jak­saa mon­ta viikkoa 🙂

 29. Jos kansalaiset saisi­vat päät­tää, niin pormes­tarik­si valit­taisi pahim­mas­sa tapauk­ses­sa jokin rapa­juop­po enti­nen urheilutähti.

 30. Ville: Äänestysak­ti­ivi­su­us oli ennen viime sotia nyky­istä alhaisem­paa, joten korkeampi ikära­ja ei ehkä lisää aktiivisuutta.

  Sotia edel­lisen ajan olo­suh­teet, ennen kaikkea kulkuy­htey­det ja kansan yleinen koulu­tus­ta­so ja kyky saa­da tietoa oli­vat kovin eri­laiset kuin nykyään tai 1970-luvulla.

 31. vk: Aika vaikea on kuvitel­la, että jonkin ison pörssiy­htiön tj:n val­in­ta toteutet­taisi­in kadunkul­mis­sa seisoskelun jäl­keen kansanäänestyksellä.

  Ison pörssiy­htiön tj:n hom­ma on aika suo­ravi­ivaista Helsin­gin pormes­tari­in näh­den: riit­tä kun mak­si­moi fir­man tulok­sen niin osak­keen­o­mis­ta­jat ovat tyytyväisiä. 

  Se on ihan sama mitä pormes­tari tekee, aina puo­let ihmi­sistä ovat sitä mieltä että väärin meni.

 32. Kaupunki­laiset pormes­taria val­it­se­mas­sa:
  Koko pormes­tari­malli on demokra­t­ian irviku­va. Kaupunki­laiset houkutel­laan näkyvien pormes­tariehdokkaiden avul­la äänestämään kah­ta ehdokas­ta ja puoluet­ta, sen sijaan että äänestäi­sivät esimerkik­si oman kaupungi­nosansa ehdokkai­ta, jot­ka jopa saat­taisi­vat olla kiin­nos­tunei­ta asukkai­ta kos­ket­tavista asioista.

  Oike­as­sa pormes­tari­mallis­sa on erotet­tu pormes­tarin ja val­tu­us­ton vaali. Valit­tu pormes­tari kokoaa oman tiimin keskeisi­in tehtävi­in ja jos poli­ti­ik­ka on huonoa, vai­hde­taan koko pop­poo muu­ta­man vuo­den päästä. 

  Suo­ma­laises­sa ver­sios­sa rökäle­tap­pi­on kärsinyt ilmoit­taa seu­raa­vana aamu­na lehdis­sä, että on kiin­nos­tunut apu­lais­pormes­tarin tehtävästä. Joku tässä ei nyt toimi!

  Minus­ta joko palkkaamme viran­halti­joik­si parhaat ekonomit ja DI:t hoita­maan mei­dän yhteisiä infra­hankei­ta, palvelui­ta ja raho­ja, eikä mitään puo­livil­laisia radio­juon­ta­jia tai biis­in­tek­i­jöitä tai sit­ten men­emme oikeasti pormes­tari­malli­in ja pormes­tari kerää oman tiimin­sä. Sit­ten kun­ta­lainen saa äänestää ihan mitä tahansa, mut­ta joutuu kär­simään väärästä valin­nas­ta neljä vuotta.

 33. Jari V:
  Suo­ran pormes­tari­vaalin ilmeinen ris­ki olisi tapaus Rob Ford, eli vähän puskista pormes­tarik­si nou­se­va pop­ulisti, joka ei kykene edes alkeel­liseen yhteistyöhön val­tu­us­ton kanssa. 

  Tyh­mille äänestäjille olisi ihan oikein kär­siä jotain for­dia tai sin­nemäkeä neljä vuot­ta. Eivät ihan äkkiä tee samaa virhettä.

  Jari V:

  Asetel­ma olisi taval­laan sama kuin pres­i­dentin ja eduskun­nan välil­lä, ja se ongel­ma on ratkaistu riisumal­la pres­i­den­tiltä kaik­ki todel­li­nen val­ta. Pormes­tarin lie­nee kuitenkin tarkoi­tus olla ihan aito vallankäyttäjä.

  Pres­i­dent­ti johtaa ulkopoli­ti­ikkaa. Toki nykyisen perus­tus­lain tek­sti on harv­inaisen huonos­ti kir­joitet­tua lakitek­stiä, mut­ta kun tiedämme ketkä siel­lä ovat olleet kynäilemässä, niin tämä on paras­ta mitä sil­lä kokoon­panol­la saatiin.

  Noin ihan teo­reet­tisel­la tasol­la ei ole mah­dol­lista, että joku johtaa “yhdessä”. Aja­tus on varsinkin ulkopoli­ti­ikas­sa harv­inaisen type­rä. Joku joko johtaa, tai sit­ten ei joh­da. Tasaval­lan pres­i­dent­ti Niin­istö on ilmaisut minus­ta asian niin hyvin kuin nykyisel­lä tek­stil­lä asian voi ilmas­ta: minä johdan ulkopoli­ti­ikkaa ja sit­ten tulee tauko.

 34. Tom­mi Uschanov:

  Jos on vaalit tulos­sa jos­sakin yksit­täisessä maas­sa, ja tiede­tään tämän maan väestön ns. ikäpyra­mi­di, ja tiede­tään mikä on ollut nuorim­man äänioikeutetun ikälu­okan äänestyspros­ent­ti niis­sä vaaleis­sa, jot­ka on pidet­ty kun kukin ikäpyra­midi­in sisäl­tyvä ikälu­ok­ka on aikoinaan ollut se nuorin sinä vuon­na äänioikeutet­tu ikälu­ok­ka, niin näi­den tulos­sa ole­vien vaalien äänestyspros­entin voi itse asi­as­sa laskea siitä etukä­teen suurin piirtein suo­raan. Franklin­in laa­ja aineis­to, joka kat­taa 356 eri vaalia 22 eri län­si­maas­sa toisen maail­man­so­dan jäl­keen, osoit­taa tämän lainalaisu­u­den, niin häm­men­tävältä kuin se kuulostaakin.

  Tavat­toman mie­lenki­in­toinen hypo­teesi kyl­lä. Jäin vaan miet­timään sitä, onko huomioon otet­tu sitä, että aika juuri ennen kuin äänestysikära­jo­ja las­ket­ti­in monis­sa mais­sa oli läpipoli­ti­soitunut­ta ja väestön äänestyspros­ent­ti kaut­taal­taan korkea.

 35. Kalle:
  Asialli­nen kom­ment­ti ja Kokoomuk­ses­sa ongel­ma on pienem­pi kuin Vihreis­sä, mut­ta oikea ratkaisu olisi ollut juuri tuo, irrot­taa pormes­tari­vaali erik­seen. Kaupunkia ei kehitetä NIMBY pohjalta.

  Eikö ään­ten keskit­tämi­nen yhdelle suosikkiehdokkaalle ole näi­den ja monien aiem­pi­en vaalien perus­teel­la nimeno­maan Kokoomuk­sen ongel­ma, kuten tuos­sa Soin­in­vaara tuos­sa yllä kir­joit­tikin? Nyt Vapaavuori sai tolkut­toman määrän ääniä, joi­ta hän ei oikeasti tarvin­nut ja joil­la olisi voin­ut vaikut­taa ratkai­sev­asti Kokoomuk­sen val­tu­us­to­ryh­män kokoonpanoon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.