Liikennevaalit

Pormes­tari­ten­tit ovat sujuneet kovin saman­mielis­es­ti. Suuria ero­ja ei ole saatu syn­tymään kuin retori­ikalla. Helsin­gin kun­nal­lispoli­ti­ik­ka on sen ver­ran pitkälle kehit­tynyt­tä, että pää­su­un­nista ollaan yksimielisiä.

Se, mikä todel­la erot­taa ja jol­la on todel­lista merk­i­tys­tä, on liikenne.

Edes liikenne ei erot­tele niin paljon kuin ennen, kos­ka kokoomuskin on ymmärtänyt, että kaupunki­rak­en­teen tiivistyessä uuden yleiskaa­van mukana ei ole mah­dol­lista säi­lyt­tää henkilöau­to­jen kulku­muo­to-osu­ut­ta niin suure­na kuin se nyt on. Eivät mah­du. Sik­si on kohta­lainen yksimielisyys tukeu­tu­mis­es­ta pikaratikoi­hin, joskin niiden rak­en­tamisen aikataulus­ta on erim­ielisyyt­tä. Kysymys investoin­tien rahoit­tamis­es­ta on keskeinen. 

Sen sijaan raju erim­ielisyys kos­kee sitä, mil­laisen ydinkeskus­tan halu­amme. Pitääkö jatkaa lin­jal­la, jos­sa jalankulkuolo­suhtei­ta on paran­net­tu autoli­iken­teen kus­tan­nuk­sel­la. Tässä kokoomuk­sen ja vihrei­den kan­nat eroa­vat täysin.

Joka van­ho­ja muis­telee, sitä tikul­la silmään. Halu­aisin kuitenkin muis­tel­la, kos­ka men­neisyy­destä voi oppia.

Autoil­ta on otet­tu tilaa jalankulk­i­joille Alek­sil­la, Yliopis­tokadul­la, Klu­u­vikadul­la, Mikonkadul­la ja Keskuskadul­la. Näil­lä on yhteistä se, että kokoomus on vas­tus­tanut niistä joka ikistä, mut­ta ei niiden toteudut­tua mitenkään halua muis­taa vas­tus­ta­neen­sa niitä.

Tässä tilanteessa olemme nytkin. Kokoomus kyl­lä hyväksyy, että jalankulkuolo­suhtei­den paran­t­a­mi­nen on sinän­sä hyvä asia, mut­ta autoil­ta tilaa ei saa ottaa. Mis­tä sen sit­ten voisi ottaa? Talo­ja purkamalla?

Helsin­gin keskus­ta on nyt paljon parem­pi paik­ka. Se on paljon parem­pi myös elinkei­noelämän kannal­ta. Kun ihmiset viihtyvät, men­estyvät myös kau­pat ja rav­in­to­lat. Tämä kaik­ki on tapah­tunut kokoomuk­sen kan­nan vastaisesti.

Aika paljon huonom­min voisi Helsin­gin keskus­ta, jos olisi tehty niin kuin kokoomus on halun­nut, ja jätet­ty kaik­ki edel­lä kuvatut kävelyaluei­den laa­jen­nuk­set toteut­ta­mat­ta. Se olisi myös taloudel­lis­es­ti epäon­nis­tunut. Kuka viihty­isi keskus­tas­sa, jos­sa jalankulk­i­jan väis­telisivät toisi­aan kapeil­la jalka­käytävil­lä ja jos­sa kadun ylit­tämi­nen edel­lyt­täisi aina liiken­neval­ois­sa odot­tamista? Ratikat seisoisi­vat autoru­uhkissa Aleksilla.

Nyt on esil­lä jalanku­l­ulle varat­tu­jen aluei­den lisäämi­nen Man­ner­heim­intiel­lä, ase­man edessä ja Espal­la. Näin tehdään keskus­tas­ta entistäkin parem­pi. Jopa Jan Vapaavuori ilmoit­ti vas­tus­ta­vansa niistä jokaista.

Helsin­gin liiken­nepoli­ti­ikan suun­ta ja kysymys keskus­tan jalankulkuolo­suhteista ratkaistaan näis­sä vaaleissa.

 

= = = =

Espal­la voisi lev­en­tää jalka­käytäviä vaik­ka heti yksinker­tais­es­ti otta­mal­la parkkipaikat pois. Kukaan ei voi väit­tää ole­vansa niistä parkkipaikoista riip­pu­vainen, kos­ka ei voi suun­nitel­la men­e­misiään olet­taen, että voisi pysäköidä niihin. Paikan saa vain hyväl­lä tuurilla.

Lisää elämää ja terasseja Espalle!

19 vastausta artikkeliin “Liikennevaalit”

 1. “Helsin­gin liiken­nepoli­ti­ikan suun­ta ja kysymys keskus­tan jalankulkuolo­suhteista ratkaistaan näis­sä vaaleissa.”

  Aika isosti san­ot­tu. Ennus­tan var­muudel­la, että yksikään puolue ei tule saa­maan enem­mistöä Helsin­gin val­tu­us­toon. Kaik­ki kehi­tyshankkeet joudu­taan jatkos­sakin tekemään lehmänkaup­po­jen kautta.

  “Lisää elämää ja terasse­ja Espalle!”

  Kan­nate­taan! Mut­ta älkää uno­htako, että Helsin­ki on muu­takin kuin kantakaupunki.

 2. Käve­lyä keskus­tas­sa paran­taisi sekin, että huonot nilkko­ja tuhoa­vat kivetyk­set vai­hdet­taisi­in sileään laat­taan. Tuskin hait­taisi esimerkik­si ketään, jos Stock­an edus­tan muu­ta­ma vuosi sit­ten uud­is­tet­tu laa­toi­tus jatkuisi Uuden Yliop­pi­lastalon ja Seu­rahuoneen välisen matkan.

 3. No niin, saati­in­han se auto-saatana kaivet­tua vaali­teemak­si. Kumpiko­han puoli tässä on yksisilmäinen?

 4. Espa, ase­man seu­tu kyl­lä. Mannerheimintie..enpä tiedä. Mikä siinä houkut­telee jalankulkuun?

 5. KariS:
  No niin, saati­in­han se auto-saatana kaivet­tua vaali­teemak­si. Kumpiko­han puoli tässä on yksisilmäinen? 

  Mut­ta minkäs teet, jos puoluei­den välille ei löy­dy mis­sään muus­sa asi­as­sa eroja?

 6. nak­ki:
  Käve­lyä keskus­tas­sa paran­taisi sekin, että huonot nilkko­ja tuhoa­vat kivetyk­set vai­hdet­taisi­in sileään laat­taan. Tuskin hait­taisi esimerkik­si ketään, jos Stock­an edus­tan muu­ta­ma vuosi sit­ten uud­is­tet­tu laa­toi­tus jatkuisi Uuden Yliop­pi­lastalon ja Seu­rahuoneen välisen matkan. 

  Nilkoille ja jaloille muutenkin on oikein hyväk­si, ettei kävelyalus­ta ole liian tasainen.

 7. Kun­han keskus­tatun­neli saadaan tehtyä, niin sit­ten asi­aan voidaan pala­ta. Ei ehkä kan­nat­taisi olla noin fun­da­ment­taali. Meitä on paljon, jot­ka halu­amme turhan autoilun pois keskus­tas­ta, mut­ta tarpeelli­nen liikenne itälän­sisu­un­nas­sa on myös hoidet­ta­va. Yritetään löytää ratkaisut, jois­sa ote­taan vähän laa­jem­min huomioon helsinkilästen arkielämän tarpeet, jot­ka eivät ole samanlaisia.

 8. KariS:
  No niin, saati­in­han se auto-saatana kaivet­tua vaali­teemak­si. Kumpiko­han puoli tässä on yksisilmäinen?

  Ei kai täl­laisi­in töräy­tyk­si­in kan­nat­taisi vas­ta­ta, mut­ta jos nyt kuitenkin suo­raan kysymyk­seen suo­ra vas­taus: KariS on yksisilmäinen.

  Näin automiehenä pidän Osmo Son­in­vaaran kir­joi­tus­ta asial­lise­na. Liiken­nejär­jeste­lyjä voi ja pitää suun­nitel­la siten, että liikku­mi­nen on suju­vaa ja kaupun­ki viihty­isä. Tämän näkem­i­nen jonkin­laise­na autoilun vas­taisuute­na vaatii kyl­lä jo vim­mat­tua yksisilmäisyyttä. 

  Sen ver­ran täy­tyy puo­lus­taa kokoomus­ta, että kyl­lä heil­läkin löy­tyy paljon perustel­lumpaa ja vivahteikkaam­paa liiken­nepoli­it­tista näke­mys­tä kuin näil­lä kaiken maail­man “KariS:illä”.

 9. Ville: Nilkoille ja jaloille muutenkin on oikein hyväk­si, ettei kävelyalus­ta ole liian tasainen.

  Ei saa olla kova. Met­sä­maas­to­tar­tan vaik­ka vihreä voisi toimia

 10. KariS:
  No niin, saati­in­han se auto-saatana kaivet­tua vaali­teemak­si. Kumpiko­han puoli tässä on yksisilmäinen?

  Jos ajat­telet noin, ehkä äänestät sun­nun­taina jotaku­ta muu­ta kuin vihreää ehdokasta.

  Riit­tävän moni tun­tu­isi ajat­tel­e­van toisin kuin sinä. Vihreistä on tulos­sa Helsin­gin suurin puolue.

 11. Helsin­gin koko keskus­ta halut­taisi­in muut­taa käve­lykaduik­si, mut­ta sit­ten Rautatiease­man edus­ta kuitenkin aio­taan rak­en­taa raitio­vaunuter­mi­naa­lik­si tunke­mal­la jo ennestään ahtaaseen paikkaan Kai­vokadulle kak­si uut­ta Laa­jasa­lon raiti­olin­jaa päätepysäkkeineen. 

  Raitio­vaunut ovat ilmeis­es­ti niin ympäristöys­täväl­lisiä, että ne rin­naste­taan kaupunkisu­un­nit­telus­sa nyky­isin jalankulkuun.

 12. Jaakko Wile­nius:
  […] Yritetään löytää ratkaisut, jois­sa ote­taan vähän laa­jem­min huomioon helsinkilästen arkielämän tarpeet, jot­ka eivät ole samanlaisia. 

  Laa­jem­mas­sa tarkastelus­sa pitää myös huomioi­da, mitä liiken­teel­lä käsitetään. Onko kyse siitä, että liikute­taan mah­dol­lisim­man paljon ihmisiä ja tavaraa mah­dol­lisim­man nopeasti mis­tä tahansa minne tahansa — vai onko kyse liikku­mis­es­ta, jos­sa matkalla olemisen laadul­la ja matkan aikana tar­joutuvil­la mah­dol­lisuuk­sil­la on merk­i­tys­tä? Kah­den täh­den Miche­lin-rav­in­tolan takia kan­nat­taa poike­ta reitiltä ja 3 täh­den rav­in­tolan vuok­si kan­nat­taa tehdä mat­ka sinne; arkielämässä rav­in­tolan tilal­la voi olla vaik­ka ruokakauppa.

 13. Autoi­hin kohdis­tet­tu viha on siitä mie­lenki­in­toinen ilmiö, että nykyiset autothan eivät itse liiku min­nekään, vaan sisäl­lä istuu kus­ki, joka ajamisen ratkaisut tekee. 

  Autoilu­vi­ha on siis ihmisvi­han alala­ji. Ja se taas on mie­lenki­in­toinen ilmiö siinä mielessä, että eniten autoil­i­joiden vihaa­jia löy­tyy tästä kaikkien suvait­se­vais­ten äidis­tä eli vihrei­den ryh­mästä. Kaikkea muu­ta saa ja pitää siis suvai­ta pait­si sitä ihmistä, joka jostain syys­tä autoa käyttää.

  Tutkimusten mukaan tämä aggres­sioi­ta herät­tävä henkilö on kuitenkin erit­täin usein sama per­soona, joka omis­taa myös fil­lar­in, HSL:n matkako­rtin ja kak­si jalkaa, joi­ta kaikkia käytetään läh­es päivit­täin, valin­nais­es­ti, aina tilanteen mukaan. Jalankulk­i­joi­ta tästä porukas­ta on aika tasan 100 %.

  1. Ei kysymys ole autovi­has­ta vaan halus­ta tehdä kaupungista miel­lyt­tävä ja viihty­isä. Sel­l­ainen ei syn­ny ahtail­la jalka­käytävil­lä ja koval­la liiken­teen pauhulla.
   Minäkin käytän autoa, kun on pakko. Olen kiitolli­nen siitä, että yhä harvem­min on pakko. 

 14. Jalankulk­i­ja:
  … aggres­sioi­ta herät­tävä henkilö omis­taa myös fil­lar­in, HSL:n matkako­rtin ja kak­si jalkaa, joi­ta kaikkia käytetään tilanteen mukaan. 

  Yhden asian liikkeille kel­paa usein vain yksi totu­us ja yksi muot­ti johon ihmiset yritetään pakot­taa. Ei saa tehdä niin kuin on kätev­in­tä vaan niin kuin eli­it­ti käskee.

 15. “Espal­la voisi lev­en­tää jalka­käytäviä vaik­ka heti yksinker­tais­es­ti otta­mal­la parkkipaikat pois. Kukaan ei voi väit­tää ole­vansa niistä parkkipaikoista riip­pu­vainen, kos­ka ei voi suun­nitel­la men­e­misiään olet­taen, että voisi pysäköidä niihin. Paikan saa vain hyväl­lä tuurilla.”

  Vaiku­tus saat­taisi olla päin­vas­tainen. Ruuh­ka voisi jopa pienentyä.
  Keskus­tan liiken­neru­uhkas­sa noin 30% autoil­i­joista etsii akti­ivis­es­ti parkkipaikkaa. Ruuhkien suh­teen paikan etsi­jät ovat ongel­mallisia, sil­lä tämä poruk­ka kökkää muutenkin ja jar­rut­taa ennestään huonos­ti suju­vaa liiken­net­tä. Ja kun paikko­ja on rajoite­tusti, niin hel­posti pyöritään se puoli­tun­tia ruuhkas­sa, kunnes jostain paik­ka vapautuu. 

  Pysäköin­tipaikan varaami­nen autos­ta pois­taisi täl­lä het­kel­lä myös kaik­ki ruuhkat. Navi­in paik­ka mihin olet menos­sa ja se varaa sin­ulle parhaan mah­dol­lisen paikan oikeaan aikaan. Lai­tat vain valin­nan mil­laisen paikan halu­at ja se odot­taa tyhjänä. Help­poa ja vai­va­ton­ta. Tekni­ik­ka on ole­mas­sa ja tuol­laisen koodaisi kuukaudessa.

 16. Ft maail­mal­ta:
  Pysäköin­tipaikan varaami­nen autos­ta pois­taisi täl­lä het­kel­lä myös kaik­ki ruuhkat. Navi­in paik­ka mihin olet menos­sa ja se varaa sin­ulle parhaan mah­dol­lisen paikan oikeaan aikaan. Lai­tat vain valin­nan mil­laisen paikan halu­at ja se odot­taa tyhjänä. Help­poa ja vai­va­ton­ta. Tekni­ik­ka on ole­mas­sa ja tuol­laisen koodaisi kuukaudessa.

  Tai sit­ten voisi tehdä niin, että pysäköin­ti tapah­tuu hyvin keskite­tysti ja ennustet­tavasti niin ettei edes tarvitse tehdä varauk­sia etukä­teen; ymmärtääk­seni esimerkik­si Stock­man­nin ja Foru­min halleis­sa on läh­es jatku­vasti vapaa­ta tilaa.

  Nyt kun Helsin­gin puoli-maalaista väestönosaa ei vain olisi opetet­tu pysäköin­nin maksuttomuuteen.

 17. Täl­lä ker­taa tilanne on sikäli eri­lainen, että nyt ehdote­tut uudet kävelyalueet katkai­si­si­vat pahasti tärkeitä pois­tu­mis­teitä eri­tyis­es­ti Kata­janokan sata­mas­ta ja Viron­niemen eteläo­sista kuten Ullan­lin­nas­ta ja Eiras­ta val­taväylille. Alek­san­terinkadun ympäristön käve­lykeskus­ta oli vielä mah­dol­lista toteut­taa ilman liian paho­ja este­vaiku­tuk­sia ja autoilu­un sopivien aluei­den eristymistä lokeroiksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.