Oodi Anni Sinnemäelle — miksi olen muuttanut käsitystäni hänestä täysin

Olin raivois­sani vuo­den 1999 eduskun­tavaalien vaali­valvo­jai­sis­sa, vaik­ka vihreät oli­vat voit­ta­neet ja olin itse tul­lut val­i­tuk­si hyväl­lä ään­imääräl­lä. Joku turha julkkis — laulun­sanoit­ta­ja Anni Sin­nemä­ki — oli pudot­tanut Euroopan ensim­mäisen vihreän min­is­terin Pekka Haav­is­ton. Kuka tämän otti ehdokkaak­si? Eikö ymmär­retä, että jos kalastelemme ääniä julkkise­hdokkail­la, he voivat tul­la myös val­i­tuik­si? Syylli­nen, Otto Lehtipuu, näyt­ti aika nololta.

En olisi ikinä kuvitel­lut, että Anni Sin­nemäestä oli tule­va vihrei­den puheen­jo­hta­ja, min­is­teri, apu­laiskaupung­in­jo­hta­ja ja että pitäisin hän­tä eri­no­maise­na ehdokkaana Helsin­gin pormestariksi.

Ei päät­tynyt siihen myöskään Pekka Haav­is­ton poli­it­ti­nen ura, vaik­ka siltä juuri sil­lä het­kel­lä näytti.

Opin nopeasti eduskun­nas­sa kun­nioit­ta­maan Annin eri­no­maista kykyä oppia uut­ta. Tämä turha julkkis kohosi lah­jakkuuk­sia vili­sevässä ryh­mässä nopeasti keskeiseen ase­maan. Olen joskus sanonut julkises­ti, että eduskun­nas­sa on vain kymme­nen kansane­dus­ta­jaa, jot­ka ymmärtävät, miten kun­tien val­tiono­su­usjär­jestelmä toimii, ja Anni on yksi heistä.

Eräs talouselämän vaikut­ta­ja ker­toi min­ulle olleen­sa Annin min­is­te­ri­aikana johta­mal­la vien­nin edis­tämis­matkalla, eikä ollut ennen tavan­nut niin hyvää min­is­ter­iä. Toinen, jota hän kehui saman­lai­sista ansioista, oli muuten Timo Soi­ni. Hänen mukaansa jois­takin min­is­tereistä ja jopa pres­i­den­teistä on keskusteluis­sa lähin­nä haittaa.

Kaikesta tästä huoli­mat­ta pidin vääränä sitä, että Anni valit­ti­in kiin­teistö­toimen apu­laiskaupung­in­jo­hta­jak­si eikä min­ua, kos­ka tästä asi­as­ta tiesin mielestäni kyl­lä enem­män kuin Anni. Var­masti tiesinkin valin­nan het­kel­lä, mut­ta Annin ilmiömäi­nen oppimis- ja omak­sumiskyky näkyi taas.

Yleiskaa­van viem­i­nen maali­in on Annin suuri saavu­tus. Pelkään pahoin, että minä olisin arro­gan­til­la tyylil­läni onnis­tunut aja­maan senkin kar­ille. Enkä olisi mitenkään jak­sanut paneu­tua asioi­hin niin perus­teel­lisek­si kuin Anni on tehnyt. On myön­net­tävä, että ryh­mä val­it­si oikein, vaik­ka sil­loin se ei siltä tuntunut.

Virkamiehet ovat Annin val­ta­van tyy­tyväisiä. Hei­dän mukaansa hän on kiin­teistö­toimen apu­laiskaupung­in­jo­hta­jista selvästi paras, eikä ansio tästä kuu­lu pelkästään Annin edeltäjille.

Pomon pitää olla itsekin fik­su, mut­ta se ei riitä. On myös saata­va alaiset toim­i­maan hyvin.

Kiin­teistö­toimen alais­ten viras­to­jen, eri­tyis­es­ti kaupunkisu­un­nit­telu- ja kiin­teistövi­ras­ton yhteistyö on ollut per­in­teis­es­ti heikkoa, mut­ta Annin aikana se on paran­tunut val­tavasti, mikä näkyy paljon parem­pana toim­intana. Tästä kiitän Annin ohel­la kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton virastopääl­likköä Mikko Ahoa. Mut­ta kyl­lä kun­nia kuu­luu myös Annille, joka on johtanut rooteliaan paljon men­estyk­sekkääm­min. Jos pomo ei pidä lanko­ja käsis­sään, alaisil­la on tapana alkaa riidel­lä reviireistä.

Nyt kun val­i­taan kaupungille pormes­taria, moni tun­tuu suh­tau­tu­van Anni­in kuin minä vuon­na 1999. Se johtuu yhdestä hänen puut­teestaan. Anni ei todel­lakaan ole karis­maat­ti­nen esi­in­tyjä. Me emme ole kuitenkaan val­it­se­mas­sa juh­la­puhei­den pitäjää vaan päättäjän.

Jan Vapaavuorikin olisi hyvä pormes­tari, mut­ta Anni on parem­pi kolmes­ta syystä.

Ensin­näkin toimit­tuaan kak­si vuot­ta apu­laiskaupung­in­jo­hta­jana hän tun­tee kaupun­gin paljon parem­min kuin ulko­mail­la investoin­tipankissa ollut Jan Vapaavuori. Pormes­tarin vaa­likausi on neljä vuot­ta. Siitä ei saisi käyt­tää liian suur­ta osu­ut­ta kaupun­gin nykyti­laan perehtymiseen.

Toisek­si, vaik­ka Janne on itse kohta­laisen avarakat­seinen henkilö, hän joutuu kuun­tele­maan ensisi­jais­es­ti oman ryh­män­sä taviksia, joista avarakat­seisu­us ja eteen­päin suun­tau­tuneisu­us on kaukana.

Kol­man­nek­si Annin ja vihrei­den näke­mys kaupun­gin kehit­tämis­es­tä nyt vain on parem­pi ja uude­naikaisem­pi ja johtaa parem­paan, iloisem­paan ja men­estyväm­pään kaupunkiin.

Tässä vaalis­sa on kysymys kaupun­gin suun­nas­ta. Sik­si on äärim­mäisen tärkeätä, kumpi ryh­mä on isom­pi ja kum­mas­ta tulee pormestari.

 

 

36 vastausta artikkeliin “Oodi Anni Sinnemäelle — miksi olen muuttanut käsitystäni hänestä täysin”

 1. Osmo, pidätkö Annia rehellisenä poli­itikkona kun hän kan­nat­taa Kru­unusil­to­jen rak­en­tamista mut­ta vas­tus­taa Var­tiosaaren asumiskäyttöä?

 2. En o eri mieltä, mis­tään, varsinkaan siitä, että vihrei­den suun­ta kaupungille on parem­pi, mut­ta jos Vihreät häviävät nämä vaalit, niin kyl­lä suurin syy löy­tyy pormes­tariehdokkaista. Vapaavuori kerää ääniä kokoomuk­sen ulkop­uolelta ja Sin­nemäel­lä tekee tiukkaa saa­da edes omien­sa tuki.

  Ja samas­ta syys­tä sinä olisit tod­näk voit­tanut nämä vaalit vihreille. Puolueen ulkop­uo­li­nen arvos­tus ja kyky haalia liikku­vien ääniä.

  Ei tässä auta oikein kuin toivoa, että jos kokoomus voit­taa, niin puolue on sit­ten enem­män Vapaavuoren/Vartiaisen lin­joil­la kuin Bogolomoffin/Pastersteinin lin­joil­la. Mut­ta väistämät­tä se tarkoit­taa, että yleiskaa­van ja varsinkin kaupunkibule­var­di­en osalta vauhti hidastuu.

 3. Päivän Hesarin gallup-tulok­sis­sa Vapaavuori on selvästi suosi­tu­in, puoluei­den Kok ja Vih kan­na­tus on tasaisem­paa. Vihrei­den kan­na­tus on suurem­paa kuin pormes­tarikan­di­daat­ti Sinnemäen.

  Mie­lenki­in­tois­in­ta on se, että Vihrei­den kan­nat­ta­jista vain 56% halu­aa Sin­nemäestä pormestarin.

  Vapaavuori taa­tusti tun­tee Helsin­gin riit­tävän hyvin pitkän kun­nal­lisen uransa ansios­ta. Lisäk­si monipuolisem­pi min­is­terikoke­mus on tärkeä, kos­ka pormes­tarin avain­te­htäviä on puo­lus­taa Helsin­gin etu­ja suh­teessa val­tioon ja muuhun maa­han. Toim­imi­nen juuri elinkeino­min­is­ter­inä ja asun­to­min­is­ter­inä sopi­vat pormes­tar­ille kuin nyrk­ki silmään. Ja tiedä vaik­ka Euroopan investoin­pankista löy­ty­isi suhteil­la rahoi­tus­ta Helsin­gin mon­i­naisi­in hankkeisiin.

  Kieltämät­tä Sin­nemä­ki on myös eri­no­mainen poli­itikko, mut­ta nyt löy­tyy vielä kovem­pi kandidaatti.

  Jälk­i­huo­mau­tus: en ole Kokoomuk­sen jäsen, olen liikku­va äänestäjä.

 4. Ode, en näyt­tänyt nolol­ta! Tai jos näytin, sik­si että oma ään­imääräni oli muis­taak­seni nolo. 🙂 Olen johdon­mukaises­ti aina nou­dat­tanut peri­aatet­ta, että kysyn ehdokkaak­si vain henkilöitä, joiden tiedän val­i­tuk­si tul­lessaan kykenevän tehtävään. Olen tain­nut vuosien mit­taan pyytää usei­ta kym­meniä ehdokkai­ta vihrei­den lis­toille. Anni on heistä kaik­ista edelleen paras.

 5. “Kaikesta tästä huoli­mat­ta pidin vääränä sitä, että Anni valit­ti­in kiin­teistö­toimen apu­laiskaupung­in­jo­hta­jak­si eikä min­ua, kos­ka tästä asi­as­ta tiesin mielestäni kyl­lä enem­män kuin Anni.”

  Eipä tuon pahem­min voi väärää tietoa esit­tää. Näyt­tö­jen perus­teel­la Osmon kaupunkisu­un­nit­telu- ja kiin­teistö­toimen osaami­nen on suo­ras­taan ala-arvoista. Siis osaami­nen, innos­tus­ta ja itsen­sä tyrkyt­tämistä on senkin edestä.

  Esimerkik­si kel­paa tämä blogib jut­tusar­ja kaunkisu­un­nit­telukir­jas­ta. Ei ollenkaan pohdi­to­ja kaupunkiku­val­lista tai toimin­nal­lista asioista, pelkkää nil­li­tys­tä autoilus­ta ja pysäköinnistä.

 6. Kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton virkamiehet ovat Anni­in val­ta­van tyy­tyväisiä, hehän suo­ras­taan syövät Annin kädestä ja toteut­ta­vat kuu­li­ais­es­ti suun­nitelmia, mitä vihreät heille syöt­tävät. Monil­la kaupunki­laisil­la on kovin toisen­laisia käsi­tyk­siä siitä, miten kaupunkia tulisi kehittää.

 7. Virkamiehet tyy­tyväisiä:
  Kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton virkamiehet ovat Anni­in val­ta­van tyy­tyväisiä, hehän suo­ras­taan syövät Annin kädestä ja toteut­ta­vat kuu­li­ais­es­ti suun­nitelmia, mitä vihreät heille syöt­tävät. Monil­la kaupunki­laisil­la on kovin toisen­laisia käsi­tyk­siä siitä, mitenkaupunkia tulisi kehittää.

  Mitä virkami­esten pitäisi mielestäsi tehdä sen sijaan, että toteut­ta­vat poli­it­tis­ten päät­täjien suun­nitelmia? Sat­tumal­ta juuri nyt niil­lä “monil­la kaupunki­laisil­la” on tilaisu­us näyt­tää, paljonko toisen­laisil­la käsi­tyk­sil­lä on kan­na­tus­ta. Espoolais­ten, nur­mi­järveläis­ten tai kem­in­maalais­ten käsi­tyk­sil­lä ei ole niin väliä.

 8. Pormes­tarin valin­nan myötä menee har­mit­tavasti ohi se, että nämä ovat kun­nal­lis­vaalit, jois­sa val­i­taan iso joukko val­tu­utet­tu­ja eri puolueista. Lisäk­si pormes­tarin rin­nalle tulee usei­ta apu­lais­pormestare­i­ta. Jos suurin puolue saa pormes­tarin, mitenkähän apu­lais­pormes­tarien paikat täytetään. Ja olisiko lop­ul­ta niin, että esimerkik­si kaupunkisu­un­nit­telus­ta vas­taa­va apu­lais­pormes­tari pystyy vaikut­ta­maan kaupunkisu­un­nit­telu­un enem­män kuin varsi­nainen pormes­tari, joka joutuu toim­i­maan enem­män yleisel­lä tasolla.

  Vihrei­den vääjäämätön nousu kaupun­gin suurim­mak­si puolueek­si on merkit­tävä virstan­pylväs, mut­ta vähin­tään yhtä tärkeää Helsin­gin tule­vaisu­u­den kannal­ta lie­nee se, että viher­vasem­mis­tol­la säi­lyy vank­ka yliote päätök­sen­teossa. Hyvästi har­vo­jen ehdoil­la raken­net­tu pölyi­nen autokaupun­ki, har­va jää kaipaamaan.

 9. Sinivihreä: Mitä virkami­esten pitäisi mielestäsi tehdä sen sijaan, että toteut­ta­vat poli­it­tis­ten päät­täjien suun­nitelmia? Sat­tumal­ta juuri nyt niil­lä “monil­la kaupunki­laisil­la” on tilaisu­us näyt­tää, paljonko toisen­laisil­la käsi­tyk­sil­lä on kan­na­tus­ta. Espoolais­ten, nur­mi­järveläis­ten tai kem­in­maalais­ten käsi­tyk­sil­lä ei ole niin väliä. 

  Onko Sin­nemä­ki poli­it­ti­nen päät­täjä? En muista, että vaaleis­sa olisi valittu.
  Mil­lä taval­la kaupunki­lais­ten mielip­i­teet on selvitetty?

 10. Pormes­tarin tärkein tehtävähän on ava­ta Aleksin joulukatu. Sin­nemä­ki olisi Pajuseen ver­rat­tuna raikas tuu­lah­dus, enkä usko Vapaavuoren kykyyn toimia Hunksien ja Joulupukin kanssa.

 11. Onhan Helsingillä aikoinaan ollut toinenkin julkkis kaupung­in­jo­hta­jana: Eeva-Riit­ta Siito­nen (kok).

 12. KariN: Onko Sin­nemä­ki poli­it­ti­nen päät­täjä? En muista, että vaaleis­sa olisi valittu. 

  Et muista, kuin­ka hänet valit­ti­in kolmis­sa peräkkäi­sis­sä vaaleis­sa siihen kaupung­in­val­tu­us­toon, joka hänet sit­ten val­it­si kesku­ud­estaan apu­laiskaupung­in­jo­hta­jak­si? Koeta nyt vähän muistella.

  Lund­vistin Julle: Ei tässä auta oikein kuin toivoa, että jos kokoomus voit­taa, niin puolue on sit­ten enem­män Vapaavuoren/Vartiaisen lin­joil­la kuin Bogolomoffin/Pastersteinin lin­joil­la. Mut­ta väistämät­tä se tarkoit­taa, että yleiskaa­van ja varsinkin kaupunkibule­var­di­en osalta vauhti hidastuu. 

  Aamen.

 13. Tom­mi Uschanov: Et muista, kuin­ka hänet valit­ti­in kolmis­sa peräkkäi­sis­sä vaaleis­sa siihen kaupung­in­val­tu­us­toon, joka hänet sit­ten val­it­si kesku­ud­estaan apu­laiskaupung­in­jo­hta­jak­si? Koeta nyt vähän muistella.
  Aamen. 

  Rukoile rauhas­sa. Val­tu­us­to val­it­si Sin­nemäen virkamiehek­si, ei poli­it­tisek­si päättäjäksi.
  Vai, onko apu­laiska­pung­in­jo­hta­jal­la mielestäsi muodolli­nen poli­it­ti­nen mandaatti?

  1. Helsingis­sä kaupun­gin johta­jat on alit­tu val­tu­utet­tu­jen kesku­ud­es­ta ja niihin jokaiseen on liitet­tu jokin puolue­tun­nus. Kun tämä käytän­tö muut­tui lait­tomak­si, sen nimi muutet­ti­in pormes­tarik­si, ja taas on laillista.

 14. Niin, vihreätkö eivät ole taviksia, niitä jot­ka äänestävät joukon mukana?

 15. Voin oma­l­ta osaltani tois­taa tuon arvion. Min­ul­la oli omat epäi­lyk­seni, mut­ta ne suli hyvin äkkiä vähäisenkin tutus­tu­misen myötä. Anni on todel­la terävä ja nopea, yleen­sä tol­la tasol­la on kaupunkisu­un­nit­telus­ta vas­taa­vat päät­täjät parin lau­takun­takau­den jäl­keen, ja useim­mat ei sil­loinkaan. Sin­nemäel­lä meni pari viikkoa.

 16. Min­ulle on tämän päivän jäl­keen epä­selvää, onko Sin­nemä­ki uuden yleiskaa­van takana, vaik­ka mielel­lään siitä kehut itselleen ottaakin. Var­ti­saa­reen kuleem­ma ei tarvitse tai saa rak­en­taa. Hämeen­lin­nan väylän var­teenkaan ei kiiret­tä ole bule­vardin kanssa ja keskus­puis­toa ei saa nirhata.
  Pop­ulis­mi­a­han tuo on.
  Vaar­al­lista peliä, yleiskaa­va mure­nee täm­möisi­in jälkipeleihin…

 17. KariS:

  Eipä tuon pahem­min voi väärää tietoa esit­tää. Näyt­tö­jen perus­teel­la Osmon kaupunkisu­un­nit­telu- ja kiin­teistö­toimen osaami­nen onsuo­ras­taan ala-arvoista. Siis osaami­nen, innos­tus­ta ja itsen­sä tyrkyt­tämistä on senkin edestä.

  Esimerkik­si kel­paa tämä blogib jut­tusar­ja kaunkisu­un­nit­telukir­jas­ta. Ei ollenkaan pohdi­to­ja kaupunkiku­val­lista tai toimin­nal­lista asioista, pelkkää nil­li­tys­tä autoilus­ta ja pysäköinnistä.

  Olemme KariS:n kanssa luke­neet näköjään eri jut­tusar­jaa. Minus­ta tämä blo­gis­sa ollut jut­tusar­ja on ollut kiitet­tävän asiantun­te­vaa, laa­jakat­seista ja tavanomai­sista aja­tuskaavoista irtoavaa ajat­telua. Näitä ehdo­tuk­sia minä kannatan.

  Mitä tulee osaamiseen niin nyt KariS taitaa sotkea osaamisen ja arvot. Ei eri mieltä olem­i­nen ole tyh­myyt­tä tai epäpätevyyt­tä — se on vain eri mieltä olemista.

 18. Meil­lä helsinkiläisil­lä on nyt hyvä tilanne, kun molem­mat pää­pormes­tariehdokkaat ovat päte­viä. Kyse on, niin kuin sen pitäisi yleen­sä ollakin, ide­olo­gias­ta. Halu­am­meko kehit­tää Helsinkiä vihreään vain oikeis­to­laiseen suuntaan?

  Mie­lenki­in­toinen on tuo Anni Sin­nemäen herät­tämä tor­jun­ta monis­sa ihmi­sis­sä. Tun­nen itsekin vihrey­teen kallel­laan ole­via ihmisiä, jot­ka vieras­ta­vat Sin­nemäen per­soon­aa. Emmekö osaa kat­soa tämän parem­min ole­muk­sen ohi osaamiseen?

  Toki myös Jan Vapaavuori ärsyt­tää monia. Ihmettelin suuresti kun Kokoomus taan­noin val­it­si puheen­jo­hta­jak­si Alexan­der Stub­bin. Oma­pa oli toki asiansa.

 19. Uskon että Annin heikko esi­in­tymi­nen on se mihin ihmiset ajan kanssa ryy­tyy… Muis­tan miten Annin ollessa vihrei­den vetäjänä min­ua val­tavasti alkoi kiusaa­maan häneen puheta­pansa ja lev­eä hymy­i­ly esim jonkin kom­mentin alus­sa. Eri­laiset naa­man vään­te­ly­ilmeet jne. Suuri osa selkeitä maneere­i­ta. En ymmär­rä mik­si hän ei kor­jaa asi­aa — nehän ovat hel­posti poiso­pit­tavis­sa aikuiselta ihmisiltä. Puheen selkey­teen tulisi myös panos­taa. Häneen puheestaan on ajoit­tain todel­la vaikea saa­da selvää.

 20. Anni Sin­nemä­ki on hyvä esi­in­tyjä. Mihin perus­tuu Osmo Soin­in­vaaran väite ettei olisi? Olen kuul­lut Sin­nemäkeä kahdesti nykyisessä viras­saan, eikä ole mitään valit­tamista. Hänel­lä on omintakeinen tyyli ja hän saa yleisön mukaansa ensim­mäis­es­tä lauseesta alkaen.

 21. Ode syöt­ti iltapäiväle­hdis­tölle hyvän lööpin:
  “Soin­in­vaara: Sin­nemä­ki on turha julkkis!”

  Eihän sitä lööpis­sä tarvitse ker­toa, että lausun­to on vuodelta 1999.

 22. Sin­nemä­ki ohit­ti Soin­in­vaaran sukupuolen­sa takia. Nais­ten suosimi­nen johti USA:ssa Trumpi­in voit­toon. Saas kat­toa aut­taako nais­ten suosimi­nen Suomes­sa per­su­ja riit­tävästi niin, että puolue jatkaa vähin­tää keskisu­ure­na puolueena hamaan tulevaisuuteen.

 23. Osmo Soin­in­vaara:
  Helsingis­sä kaupun­gin johta­jat on alit­tu val­tu­utet­tu­jen kesku­ud­es­ta ja niihin jokaiseen on liitet­tu jokin puolue­tun­nus. Kun tämä käytän­tö muut­tui lait­tomak­si, sen nimi muutet­ti­in pormes­tarik­si, ja taas on laillista.

  On tietysti selvää, että täl­lä val­in­tataval­la näi­hin kaupunki­lais­ten kannal­ta erit­täin tärkeisi­in pestei­hin ei tule val­i­tuk­si parhaat mah­dol­liset kyvyt. Poli­ti­ik­ka nyt yksinker­tais­es­ti ei Suomes­sa ole niin vetovoimaista. Olisiko koh­ta aika tun­nus­taa tämä tosi­a­sia ja muut­taa järjestelmää?

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Huo­maatko, jär­jestelmää on nyt muutettu.

  Mikä oikeas­t­aan muut­tui? Kovasti vihreät toitot­ta­vat tule­vansa suurim­mak­si puolueek­si Helsingis­sä ja suurim­man puolueen kan­di­daat­ti (hum.) val­i­taan porn­mes­tarik­si? Aikaisem­min suurin puolue sai kaupung­in­jo­hta­jan­paikan ja yli­pormes­tarin virkanimikkeen.

  1. Pormes­tari on selvästi luot­ta­mus­mies. Nykyisen kaupung­in­jo­hta­jan val­taa (esimerkik­si esit­te­ly kaupung­in­hal­li­tyuk­ses­sa) on annet­tu virkamiehille.

 25. Pormes­tar­iäänestys kun­tavaaleis­sa hyödyt­tää eniten suurimpia val­tu­ustop­uoluei­ta. Ei siis mikään ihme, että ne ovat täl­laisen pormes­tari­vaalin yksis­sä tuumin värkänneet. 

  Täl­lainen itse­tarkoituk­selli­nen hallinto­ta­van muu­tos aiheut­taa lisäk­si turhia kus­tan­nuk­sia kaupun­gin organ­isaa­tios­sa. Nekin rahat olisi kan­nat­tanut käyt­tää asukkaiden palveluihin.

 26. Onko Anni Sin­nemä­ki yleiskaa­van takana vai ei?
  Raken­netaanko Var­ti­saari vai ei, entä Hämeen­lin­nan väylän bule­var­di? Mitä mui­ta yleiskaa­van rak­en­tamisaluei­ta jätetään pöpe­likök­si jos Sin­nemä­ki valitaan?

 27. Vihrei­den kan­nat­ta­jat ovat fik­su­ja. Vaik­ka alun­perin ylh. esitet­ty väite “Vihrei­den kan­nat­ta­jista vain 56% halu­aa Sin­nemäestä pormes­tarin” oli ehkä tot­ta, he ymmärtävät että Sin­nemä­ki on kuin Hillary Clin­ton eli selvästi paras ehdokas. Pitäisi tiedot­taa enem­män mik­si karis­maat­tisu­us on usein varoi­tus­merk­ki huonos­ta johtajasta: 

  http://hbr.stfi.re/2017/04/if-humble-people-make-the-best-leaders-why-do-we-fall-for-charismatic-narcissists

 28. Osmo Soin­in­vaara:
  Huo­maatko, jär­jestelmää on nyt muutettu.

  Muutet­tu siis sel­l­aisek­si, että pormes­tariehdokkaan täy­tyy olla ehdokkaana kaupung­in­val­tu­us­toon. Val­tu­us­toe­hdokkaak­si ei lähde maan terävim­mät tyyp­it, jot­ka halu­a­vat ja pystyvät aikaansaa­maan iso­ja asioi­ta. Yksinker­tais­es­ti hei­dän kär­siväl­lisyyten­sä ja aikansa menisi hukkaan poli­it­tises­sa piir­ileikissä ja pikkua­sioiden vatvomisessa. 

  On mah­do­ton­ta, että jos Vapaavuores­ta ei tule pormes­taria että hän jäisi val­tu­ute­tuk­si, apu­lais­pormes­tarik­si tai mihinkään muuhun kaupun­gin toimeen.

  Toki val­tu­us­toe­hdokkaina on paljon hyviä tyyppe­jä, jot­ka sopi­vat siihen hom­maan. Lehmän her­moista, vahvoista istu­mal­i­hak­sista ja verkos­toi­tu­mis­taidoista alkaa val­tu­ute­tun menestys.

 29. Ennakkoäänis­sä Vapaavuori — Sin­nemä­ki tulos 14–3. Ei jätä asi­aa epäselväksi.

 30. vk: Val­tu­us­toe­hdokkaak­si ei lähde maan terävim­mät tyyp­it, jot­ka halu­a­vat ja pystyvät aikaansaa­maan iso­ja asioita. 

  Ehdol­la oli­vat kaik­ki min­is­ter­it, pait­si pääministeri.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.