Kaupunkirakentamisen aika (40) Hyvän tonttipolitiikan merkitys Helsingin taloudelle

Asun­to­pu­lan vai­vaa­mas­sa kau­pun­gis­sa asun­to­tuo­tan­toon kel­paa­vis­ta ton­teis­ta on tul­lut arvo­kas resurs­si. Raken­nusoi­keus lähel­lä kan­ta­kau­pun­kia ja hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la on arvo­kas­ta. Kan­ta­kau­pun­gis­sa ton­tis­ta mak­se­taan nyky­ään jopa yli 2 000 euroa per neliömetri.

Iso osa tont­ti­maas­ta on Hel­sin­gin kau­pun­gin, siis mei­dän veron­mak­sa­jien omis­tuk­ses­sa. Sik­si on perus­tel­tua vaa­tia, että tuo­ta omai­suut­ta hoi­de­taan hyvin, eikä tont­te­ja luo­vu­te­ta raken­nus­yri­tyk­sil­le ali­hin­taan. Raken­nus­yh­tiö ei nimit­täin ei myy asun­toa hal­vem­mal­la vaik­ka onkin saa­nut ton­tin hal­vem­mal­la. Sik­si Hel­sin­gin tulee pyr­kiä sii­hen, että tont­ti­mark­ki­na toi­mii mah­dol­li­sim­man tehokkaasti.

Mikä­li Hel­sin­gin kau­pun­ki menet­täi­si kes­ki­mää­rin 200 euroa per luo­vu­tet­tu ker­ros­ne­liö huo­non tont­ti­po­li­tii­kan takia, jäi­si kau­pun­gil­ta saa­mat­ta vuo­sit­tain kes­ki­mää­rin 30–50 mil­joo­naa euroa joko suo­ri­na myyn­ti­tu­loi­na tai pit­käl­lä aika­vä­lil­lä tule­vi­na vuo­kra­tu­loi­na. Tämä raha on pois­sa veron­mak­sa­jien kirs­tus­ta ja pakot­taa kau­pun­gin nos­ta­maan vas­taa­vas­ti mui­ta vero­ja toi­min­tan­sa kulut kattaakseen.

15 vastausta artikkeliin “Kaupunkirakentamisen aika (40) Hyvän tonttipolitiikan merkitys Helsingin taloudelle”

 1. Mikä oli­kaan se las­kel­mis­sa käy­tet­ty arvio ton­tin hin­nas­ta per ro-m2 jol­la Haka­nie­men­ran­nan kaa­va­ta­lous on saa­tu negatiiviseksi?

  Mihin hin­taan on Kala­sa­ta­mas­sa ja Jät­kä­saa­res­sa ton­tit myyty?

  Raken­nus­liik­keil­lä voi hyvin olla apu­naan osto­kar­tel­li. Kaik­ki tun­tee toi­sen­sa näi­den muu­ta­mien yhtiöi­den johtoportaissa.

 2. Mik­si tont­tien tai raken­nus­ten omis­tusoi­keu­den tar­vit­see mis­sään vai­hees­sa siir­tyä raken­nus­yh­tiöl­le, jos on tar­koi­tus raken­taa kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja (mitään muu­ta asun­to­tyyp­piä kuin tätä ja opis­ke­li­ja-asun­to­ja ei ole mah­dol­lis­ta vuo­kra­sään­nös­tel­lä ja saa­da hin­ta­ta­soa pie­ni­tu­loi­sil­le sopivaksi)?

  Kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­le raken­net­ta­vis­ta kovan rahan asun­nois­ta tulee väis­tä­mät­tä kal­lii­ta, jol­loin rik­kaat osta­vat nii­tä omaan asu­mi­seen­sa tai eteen­päin vuo­krat­ta­vik­si asu­mis­tuil­la ja toi­meen­tu­lo­tuil­la peh­mus­tet­tuun markkinahintaan.

 3. … eikä tont­te­ja vuo­kra­ta Hitas yhtiöil­le ali­hin­taan. Kuu­lui­si siis hyvään tont­ti­po­li­tiik­kaan, mut­ta jos­tain puna­vih­reäs­tä syys­tä ei kuulu.

 4. Vaa­lien lähes­tyes­sä: vih­rei­den oli­si hyvä kou­lut­taa ehdok­kai­ta kam­pan­join­tiin. Ihan perin­tei­sel­lä satees­sa sei­so­mi­sel­la on mer­ki­tyk­sen­sä ja kai­kel­la muul­la­kin koval­la jalkatyöllä. 

  Suku­pol­ven­vaih­dos on hyvä jut­tu. Huo­noa on että taas ker­ran ali­suo­rit­ta­mi­nen hää­möt­tää juu­ri kam­pan­join­tio­saa­mi­sen puut­teen vuoksi. 

  Kyky kam­pan­joi­da on oleel­li­nen osa polii­ti­kon uraa ja kehit­ty­mis­tä. Hyvä polii­tik­ko pär­jää eri­lais­ten ihmis­ten kans­sa ja saa edis­tet­tyä omia tee­mo­jaan — myös yhdes­sä mui­den kanssa. 

  Tänä vuon­na eri­tyis­tä on, että äänes­tä­jien. Lisäk­si kaik­ki ehdok­kaat ovat ihan pihal­la sii­tä mis­tä val­tuus­tot päät­tä­vät sote:n jälkeen. 

  Van­hem­man pol­ven media on muu­ten jät­tä­nyt Vapaa­vuo­ren kovin vähäl­le har­jaa­mi­sel­le. Se on tuo­nut vähän has­sun balans­sin, joka myös on syy kovaan jal­ka­työ­hön kampanjoinnissa. 

  Per­su­jen 24/7 net­ti­toi­min­ta on täyt­tä­nyt kom­men­teil­laan taas ker­ran median kes­kus­te­lut. Lähin­nä puut­tu­vat Juk­ka Jusu­lan kynäs­tä läh­te­neet sutkautukset. 

  Hyvää on säh­köis­ten mai­nos­tau­lu­jen hyö­dyn­tä­mi­nen. Hyvät ja onnis­tu­neet asiat toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­vis­sa huip­pu­tär­keis­sä vaa­leis­sa muistetaan.

 5. Kun ton­tit ovat arvok­kai­ta, pitää kaa­voit­taa tehok­kaas­ti — on parem­pi käyt­tää vähem­män maa­ta ja raken­taa tii­viim­min, niin tont­te­ja reser­viin jää tule­vai­suu­den tarpeisiinkin.
  Ole­mas­sa ole­vien (yksi­tyis­ten) kiin­teis­tö­jen lisä­ra­ken­ta­mis­ta ja/tai muu­tok­sia ei pidä myös­kään unoh­taa, vaik­ka kau­pun­ki ei sii­tä talou­del­li­ses­ti niin pal­jon hyö­dy. Jos kau­pun­ki ei ede­sau­ta nii­tä, se taval­laan käyt­tää hyväk­si mono­po­lia­se­maan­sa lisä­täk­seen omien tont­tien­sa kysyn­tää vie­lä korkeammaksi…

  1. Ole­mas­sa ole­vien (yksi­tyis­ten) kiin­teis­tö­jen lisä­ra­ken­ta­mis­ta ja/tai muu­tok­sia ei pidä myös­kään unoh­taa, vaik­ka kau­pun­ki ei sii­tä talou­del­li­ses­ti niin pal­jon hyödy.

   Hyö­tyy aivan val­ta­vas­ti, kos­ka tämä raken­ta­mi­nen ei gvaa­di kau­pun­gil­ta yleen­sä mitään inves­toin­te­ja. Sik­si sitä ei pitäi­si jar­rut­taa kaa­voi­tus­hyö­dybn lii­an ahneel­la leikkaamisella.

 6. Lisä­tie­to ton­tin­hin­nois­ta: Jät­kä­saa­ren Paa­si­ran­nas­sa kau­pun­ki on teh­nyt (tyh­män) sopi­muk­sen että ton­tis­ta raken­ta­ja Lem­min­käi­nen mak­saa 33% asun­non myyn­ti­hin­nas­ta. Hin­nat ovat 9000–11000 e/m2. Oli­pa ALV las­kuis­sa muka­na eli ei, pääs­tään muka­vas­ti yli tuon 2000 e/m2.

  1. Tuyo 2000 € asuin­ne­liöl­tä on samaa luok­kaa kuin tuo Leh­ti­saa­ren 1500 — 1700 ker­ros­ne­liö­met­ril­tä. Sijain­te­ja ei voi ver­ra­ta mitenkään.

 7. Mik­ko Num­me­lin:
  Mik­si tont­tien tai raken­nus­ten omis­tusoi­keu­den tar­vit­see mis­sään vai­hees­sa siir­tyä raken­nus­yh­tiöl­le, jos on tar­koi­tus raken­taa kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja (mitään muu­ta asun­to­tyyp­piä kuin tätä ja opis­ke­li­ja-asun­to­ja ei ole mah­dol­lis­ta vuo­kra­sään­nös­tel­lä ja saa­da hin­ta­ta­soa pie­ni­tu­loi­sil­le sopivaksi)?

  Samaa kysyn minäkin. 

  Jos aja­tel­laan tilan­ne­ta, että Hel­sin­ki sai­si vih­doin­kin luvan alkaa raken­ta­maan Mal­min len­to­ken­täl­le asun­to­ja (tai Talin golf­ken­täl­le tai Kes­kus­puis­ton reu­noil­le) eli maal­le jon­ka kau­pun­ki omis­taa itse, ja tar­koi­tuk­se­na on raken­taa hal­po­ja vuo­kra-asun­to­ja esim siir­to­lai­sil­le ja nuo­ril­le, niin eikö se gryn­de­ril­le myyn­ti-vai­he voi­si koko­naan ohit­taa? Eli kau­pun­ki palk­kaa kon­sult­te­ja ja raken­nusin­si­nöö­re­jä ja perus­taa ton­teil­leen omia kiin­teis­töyh­tiöi­tä. Raken­nut­ta­mi­nen kil­pai­lu­te­taan ja jos eivät koti­mai­set raken­nus­liik­keet kar­tel­lin­sa takia pys­ty tar­joa­maan raken­ta­mis­ta asian­mu­kai­seen hin­taan, tilat­kot sit­ten vaik­ka Puo­las­ta tai Kiinasta?

  1. Kau­pun­gin oma raken­nut­ta­mi­sor­ga­ni­saa­tio ATT raken­nut­taa kaik­ki kau­pun­gin vuo­kra-asun­not ja osan Hitas-asun­nois­ta. Kokoo­mus on estä­nyt ATT:n toi­mi­nan laa­jen­ta­mis­ta, mitä pidän virheenä.

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kau­pun­gin oma raken­nut­ta­mi­sor­ga­ni­saa­tio ATT raken­nut­taa kaik­ki kau­pun­gin vuo­kra-asun­not ja osan Hitas-asunnoista.

  Mut­ta eivät­kö raken­nus­liik­kei­den ATT:lle anta­mat tar­jouk­set ole olleet mel­ko kor­kei­ta? Ihan kuin ATT:n hank­keet eivät kiin­nos­tai­si, kun oma raken­nut­ta­mi­nen on tuottoisampaa.

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kau­pun­gin oma raken­nut­ta­mi­sor­ga­ni­saa­tio ATT raken­nut­taa kaik­ki kau­pun­gin vuo­kra-asun­not ja osan Hitas-asun­nois­ta. Kokoo­mus on estä­nyt ATT:n toi­mi­nan laa­jen­ta­mis­ta, mitä pidän virheenä.

  Mil­lä lihak­sil­la? Ei kok­ka­reil­la ole enem­mis­töä val­tuus­tos­sa kos­kaan ollut. Ja kai val­mis­te­lu­por­taan vir­ka­mie­his­sä on mui­ta­kin kuin kokoo­mus­lai­sia? Kau­pun­gin­joh­ta­ja­ko on ollut tulppana?

  Kok­ka­rei­den yhtey­det raken­nus­liik­kei­siin voi lait­taa tutkintaan.

 10. Hel­sin­gin kau­pun­gin oli­si syy­tä läh­teä sii­tä, että ton­tit ensi­si­jai­ses­ti myy­dään tai vuo­kra­taan eni­ten tar­joa­val­le mark­ki­na­hin­taan. Jos ton­tit eivät kun­non hin­nal­la kau­pak­si voi­daan sit­ten har­ras­taa myös hyvän­te­ke­väi­syyt­tä vuo­kra-asun­to­ja tuottamallakin.

  On tör­ke­ää kau­pun­gin raho­jen tuh­laus­ta, että hyvil­lä pai­koil­la tont­te­ja anne­taan vuo­kra-asun­to­tuo­tan­toon val­ta­val­la ali­hin­nal­la. Muu­ten­kaan kau­pun­gin teh­tä­vä ei ole lah­joit­taa satun­nai­ses­ti vali­tuil­le asuk­kail­le val­ta­vaa pii­loa­su­mis­tu­kea ali­hin­noi­tel­tu­jen vup­kra-asun­to­jen muodossa.

  Kaik­ki uudet kau­pun­gin vuo­kra-asun­not oli­si­kin jat­kos­sa syy­tä muut­taa mark­ki­na­vuo­krai­sik­si ja luo­pua poli­tii­kas­ta jos­sa kai­kil­la uusil­la alueil­la eri asu­mis­muo­dot sekoitetaan.

 11. Kaup­pa­leh­des­sä pro­pa­goi­daan taas raken­nus­fir­mo­jen puo­les­ta syyt­täen ton­tin hin­taa asun­non kal­leu­des­ta. Talous­e­lä­mäs­sä taa­sen tai­si olla, että vaa­leis­sa ei ole kau­pun­gis­tu­mi­sen puo­les­ta kukaan. Itse ymmär­täi­sin vih­rei­den aina­kin Hel­sin­gis­sä ole­van, kun sen kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vat kir­joit­ti­vat sii­tä ihan kir­jan­kin. Bias on aika vah­va vih­rei­den suhteen. 

  Vih­rei­siin suh­tau­tu­mis­ta kiin­nos­ta­vam­paa on kui­ten­kin se, että kuin­ka heik­ko osaa­mi­nen on talous­jour­na­lis­mis­sa Suo­mes­sa. Tuo ohjaa myös poliit­ti­sia pää­tök­siä huo­noon suuntaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.