Kaupunkirakentamisen aika (39) Hernesaari

Her­ne­saa­reen on luvas­sa asun­to­ja noin 6 900 asuk­kaal­le. Kehi­tys on ollut hui­ke­aa, kun alun­pe­rin Her­ne­saa­reen suun­ni­tel­tiin asun­to­ja vain 4 400 asuk­kaal­le. Yli puo­let lisää! Isos­sa roo­lis­sa on se, että melua­vas­ta, tilaa vie­väs­tä ja kal­liis­ta lähes sadan mil­joo­nan euron heli­kop­te­ri­ken­täs­tä luo­vut­tiin vuon­na 2013.

Her­ne­saa­reen on tulos­sa upea ran­ta­puis­to, jota on jo nyt alet­tu kehit­tää ylei­söä vetä­vä­nä alu­ee­na. Ja nyky­ai­kai­nen rai­tio­vau­nu­lin­jas­ton laa­jen­nus!

Umpi­kort­te­lei­den renes­sans­si! Her­ne­saa­res­ta tulee nykyi­ses­sä suun­ni­tel­mas­sa tii­vii­den umpi­kort­te­lei­den kau­pun­gin­osa. Umpi­kort­te­lit teke­vät sel­keän jaon jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen välil­le, nos­ta­vat alu­een viih­tyi­syyt­tä ja teke­vät sisä­pi­hois­ta levol­li­sia paik­ko­ja muu­ten tuu­li­ses­sa Hernesaaressa.

Jat­kos­sa on syy­tä kehit­tää Her­ne­saar­ta urbaa­ni­na ympä­ris­tö­nä siten, että kort­te­lien väliin suun­ni­tel­lut aukiot raken­ne­taan puis­toi­na. Käve­ly­ka­dun var­rel­le raken­ne­taan merk­ki­ra­ken­nuk­sia, jot­ka tuo­vat pai­kal­le ihmi­siä muu­al­ta­kin ja pil­ko­taan kort­te­lit niin, ettei kort­te­li muo­dos­ta yhte­näis­tä mon­o­to­nis­ta raken­nus­mas­saa käve­li­jäl­le. Pie­net yksi­tyis­koh­dat, veh­reys ja vaih­te­le­vat muo­dot luo­vat elä­vää käve­ly-ympä­ris­töä, jos­sa on kivem­paa liikkua.

Kadun ja raken­nus­ten väli­sen raja­pin­nan elä­vyy­teen tulee panos­taa, kuten Vancou­ve­ris­sa on teh­ty ja  käve­ly­ka­tua kehi­te­tään alu­een kaup­pa­ka­tu­na yhteis­työs­sä kau­pal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa. Viher­ker­roin­ta käy­te­tään tur­vaa­maan se, että alu­een kort­te­leis­ta tulee myös veh­rei­tä ja viihtyisiä.

Kai­ken kaik­ki­aan Her­ne­saa­ri on erin­omai­nen esi­merk­ki sii­tä, kuin­ka pit­käl­le Hel­sin­ki on pääs­syt urbaa­nin kehit­tä­mi­sen saral­la. Mei­nin­ki nyt on aivan eri­lai­nen kuin vie­lä kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Hyvää työtä!

3 vastausta artikkeliin “Kaupunkirakentamisen aika (39) Hernesaari”

  1. Ei hait­tai­si jos tuol­la­kin panos­tet­tai­siin kil­pai­lui­hin, jot­ta jul­ki­si­vuis­ta saa­tai­siin muka­va ensi­vai­ku­tel­ma lai­vois­ta vaap­pu­vil­le turis­teil­le. Jos Her­ne­saa­res­ta Kaup­pa­to­ril­le oli­si prii­maa, niin var­mas­ti tuli­si­vat sit­ten len­to­ko­neel­la myö­hem­min uudes­taan ja oli­si­vat öitä hotelleissa.

  2. Miten se ero­aa kau­heas­ta Jät­kä­saa­res­ta? Kaik­ki sin­ne tun­te­ma­ni halua­vat pois

  3. Suun­ta on oikea, mut­ta kyl­lä haas­tei­ta riit­tää vie­lä uudel­le­kin val­tuus­tol­le. Eri­tyi­ses­ti yksi­tyi­sau­to­jen pysä­köin­ti­paik­ko­ja nie­mel­le raken­ne­taan edel­leen pit­käl­ti van­ho­jen nor­mien mukai­ses­ti. Eli todel­la paljon.

    Koko nie­mes­tä oli­si voi­nut teh­dä autot­to­man siten, että ainoas­taan huol­toa­jo oli­si ollut sal­lit­tua. Ja Var­tio­saa­ren suun­ni­tel­man mukai­ses­ti nie­men tyvel­le oli­si voi­nut teh­dä varauk­sen park­ki­luo­lal­le, johon raken­ne­taan sen ver­ran paik­ko­ja kun mak­sa­jia löy­tyy. Mut­ta ei, kun auto­puo­lue halu­aa, että kuten maal­la on opit­tu, tihe­ään asu­tus­sa kau­pun­gis­sa pitää mah­dol­li­sim­man monen säi­lyt­tää omaa autoa riit­tä­vän lähel­lä kotia, mie­lui­ten his­si­mat­kan pääs­sä kel­la­ris­sa. Ja tie­ten­kin sen enem­mis­tön kus­tan­nuk­sel­la, jol­le auton omis­ta­mi­nen ei ole pakkomielle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.