Kaupunkirakentamisen aika (36) Toimistoja asunnoiksi

Hel­sin­gis­sä on kova pai­ne muut­taa toi­mis­to­ja asun­nok­si. Jos se oli­si ilmoi­tus­luon­toi­nen asia, var­maan­kin noin mil­joo­na neliö­tä toi­mis­to­ja joko remon­toi­tai­siin asun­noik­si tai puret­tai­siin ja raken­net­tai­siin asun­noik­si. Näin saa­tai­siin asun­to­ja 25 000 helsinkiläiselle.

Kau­pun­ki on suh­tau­tu­nut nih­keäs­ti näi­hin niin sanot­tui­hin konversioihin.

Jos tont­ti tuot­taa parem­min asun­toi­na kuin toi­mis­toi­na, eikö sen sil­loin pitäi­si suh­teel­li­sen edun peri­aa­tet­ta kun­nioit­taen pää­tyä asu­mi­seen? Vir­ka­mies­ten vas­taus on, että jos tuo­ta peri­aa­tet­ta nou­da­tet­tai­siin, kaik­ki meni­si asu­mi­seen, mut­ta myös työ­paik­ko­ja tarvitaan.

Se, että asu­mi­ses­ta mak­se­taan enem­män kuin toi­mis­tois­ta, joh­tuu tie­tys­ti sii­tä, että asun­nois­ta on val­ta­va pula ja toi­mis­to­ja on tyh­jil­lään lähes kak­si mil­joo­naa neliömetriä.

Hel­sin­gin kes­kus­ta oli­si aika tyl­sä pelk­kä­nä nuk­ku­ma­lä­hiö­nä, mut­ta mel­ko pal­jon voi­si toi­mis­to­ja – enti­siä pii­lo­kont­to­rei­ta – muut­taa asun­noik­si, kos­ka eri­tyi­ses­ti Ete­lä-Hel­sin­ki on hyvin halut­tua asuinaluetta.

Bule­var­din ete­lä­puo­lel­la voi­si hyvin sal­lia kaik­kien ylim­pien ker­ros­ten toi­mi­ti­lo­jen muut­ta­mi­sen asuin­käyt­töön, jos kiin­teis­tön omis­ta­ja niin halu­aa. Toi­mis­to- ja lii­ke­ti­laa voi­si jät­tää ensim­mäi­seen tai ehkä toi­seen­kin ker­rok­seen, kos­ka näy­teik­ku­nat vir­kis­tä­vät katu­ku­vaa ja kos­ka alu­eel­la on jär­ke­vää suo­sia pien­toi­mis­to­ja – työ­paik­ko­ja niil­le, jot­ka asu­vat alu­eel­la. Muu­al­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta kat­sot­tu­na Ete­lä-Hel­sin­ki on aika vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­va työpaikka-alueena.

Yksi ajatus artikkelista “Kaupunkirakentamisen aika (36) Toimistoja asunnoiksi”

  1. On mie­len­kiin­tois­ta, miten uhka­ku­vat muut­tu­vat ajan myö­tä. Ennen pelät­tiin kes­kus­tan kehit­ty­vän Cent­ral Busi­ness Distric­tik­si, joka on iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin kuol­lut. Nyt siis pelä­tään, että kes­kus­tas­ta tulee nuk­ku­ma­lä­hiö… Kes­kus­tan pal­ve­lui­den käyt­tä­jät tule­vat koko pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta ja kau­em­paa­kin, joten kau­pun­ki­ku­van elä­vyy­den kan­nal­ta on oikeas­taan ihan se ja sama onko 2. ker­rok­ses­ta ylös­päin toi­mis­to­ja vai asun­to­ja. Kadul­le ero ei näy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.