Kaupunkirakentamisen aika (37) Lisää kaupunkia Hakaniemeen

Hakaniemen­ran­nan ja Sörnäis­ten ranta­tien var­teen tulee asun­to­ja noin 3 400 uudelle asukkaalle. Alueen kehit­tämi­nen lähti liik­keelle Lisää kaupunkia Helsinki­in ‑liik­keen ja Kallio-liik­keen yhteis­es­tä Sykkivä Hakanie­mi ‑kil­pailus­ta vuon­na 2013. Sen seu­rauk­se­na Helsin­gin kaupung­in­hal­li­tus ohjeisti kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton suun­nit­tele­maan tiivistämiskaa­van Hakaniemen­ran­taan ja Sörnäis­ten ranta­tien varteen.

Hakaniemen­ran­ta on osa Helsin­gin keskeistä huonos­ti hyö­dyn­net­tyä Sil­tavuoren­salmea. Yhdessä Pitkän­sil­lan toisel­la puolel­la ole­van Sil­tasaaren­salmen kanssa se voisi olla Helsin­gin kan­sain­välis­es­tikin arvostet­tu hel­mi. Hakaniemen­ran­ta on aivan ydinkeskus­tas­sa ja siinä voisi­vat luon­tev­asti yhdis­tyä mer­inäkymät, kau­nis arkkite­htu­uri ja urbaan­it mukavu­udet. Alueelle tarvi­taan parem­mat käve­ly-yhtey­det salmen poik­ki ja selkeä näke­mys siitä, miten salmen ympäristöä kehitetään.

Mei­dän ehdo­tuk­ses­tamme Sil­tavuoren­salmen ympäristöstä jär­jestetään moni­alainen suun­nit­teluk­il­pailu. Lau­takun­nas­sa seu­raa­va ehdo­tus hyväksyt­ti­in kiitoksin:

Jatko­su­un­nit­telus­sa Sil­tavuoren­salmen alueesta mukaan lukien Hakaniemen­ran­ta jär­jestetään moni­alainen suun­nit­teluk­il­pailu, jos­sa osal­lis­tuvil­ta joukkueil­ta vaa­di­taan esimerkik­si arkkite­htu­urin, maise­ma-arkkite­htu­urin ja kaupunkimuo­toilun osaamista.

Nyt, kun Helsin­gin kasvu on kään­tymässä sisään­päin, on aika opetel­la hyö­dyn­tämään suun­nit­teluk­il­pailu­ja strate­gise­na väli­neenä kaupungille. Niil­lä voidaan nos­taa esille uusia tek­i­jöitä ja uusia ideoita, etsiä toteut­tamiskelpoisia ehdo­tuk­sia tai löytää toteut­ta­jia haas­tavi­in kohteisiin.

Tämä on yksi upeim­mista kehit­tämisko­hteista koko Helsingis­sä. Tehdään siitä hieno ja eri­tyi­nen paikka.

13 vastausta artikkeliin “Kaupunkirakentamisen aika (37) Lisää kaupunkia Hakaniemeen”

 1. Kaisaniemen­ran­taa ja Sil­tavuoren­ran­taa pitäisi tosi­aan myös kehit­tää. Kaisaniemen puis­ton uud­is­tamis­es­ta pidet­ti­in joskus suun­nit­teluk­il­pailukin, mut­ta ei siitä juuri mitään seurannut.

 2. Mitä ihmeen avoko­rt­telei­ta tuo­hon rantaan on taas
  tulos­sa…? Isot yht­enäiset kort­telit tekevät paikas­ta monot­o­nisen ja tyl­sän jos­sa kukaan ei halua oleil­la. Tuo­hon ei kai­va­ta lasiteräs-toimis­toarkkite­htu­uria tai kan­sain­välisiä brändihotelleita.

  Rantaan kuu­luu kaavoit­taa kapei­ta tont­te­ja eri raken­nut­ta­jille ja arkkite­hdeille jot­ta saadaan vai­htel­e­va per­in­teinen kaupunk­inäkymä. Käykää joki­ran­nois­sa kes­ki-euroopas­sa tai edes turussa!

  1. Mitä ihmeen avoko­rt­telei­ta tuo­hon rantaan on taas
   tulos­sa…? Isot yht­enäiset kort­telit tekevät paikas­ta monot­o­nisen ja tyl­sän jos­sa kukaan ei halua oleil­la. Tuo­hon ei kai­va­ta lasiteräs-toimis­toarkkite­htu­uria tai kan­sain­välisiä brändihotelleita.

   Mei­dän ehd­co­tuk­ses­tamme tuol­la alueel­la jär­jestetään suun­nit­teluk­il­pailu, juuri esit­tämästäsi syys­tä. Minä tein ehdo­tuk­sen lau­takun­nas­sa ja se meni yksimielis­es­ti läpi, mut­ta ehdo­tus oli Mikko Särelän muotoilema

 3. Ovatko nuo Sörnäis­ten ranta­tien jat­keena ole­vat hailakan punaiset viivat Keskustatunneli?

  1. Ovatko nuo Sörnäis­ten ranta­tien jat­keena ole­vat hailakan punaiset viivat Keskustatunneli?

   Kyl­lä Kuva ei ole mei­dän vaan KSV:n

 4. Osmo Soin­in­vaara: Mei­dän ehd­co­tuk­ses­tamme tuol­la alueel­la jär­jestetään suun­nit­teluk­il­pailu, juuri esit­tämästäsi syystä. 

  Hyvä jos näin. Kuvi­tuk­se­na ollut piir­ros jät­ti vaikutel­man että suurim­mat rajoituk­set on jo päätet­ty valmi­ik­si ja raken­nusten paikat ja mitat kiinnitetty.

 5. Onko tämä Särelän kaupunkili­ike ohjeis­tanut kaupunkia myös kaavoit­ta­maan Hakaniemen­ran­taan ehdo­tuk­seen sisäl­tyvän, puo­lik­si täyt­tö­maalle raken­net­ta­van val­ta­vankokoisen hotel­likolossin ahtaaseen paikkaan Sil­tavuoren­salmen rantaan?

  400-paikkainen jät­ti­hotel­li­han tukkisi kokon­aan tilan ja näkymän Hakaniemen­to­ril­ta merelle, mis­sä jo nyt luon­tev­asti yhdis­tyvät mer­inäkymät, kau­nis arkkite­htu­uri ja urbaan­it mukavuudet.

 6. Keskus­tatun­nelin suuaukko olisi järkevämpi sijoit­taa kar­tas­sa ole­vaan vai­h­toe­htoon näh­den kilo­metrin ver­ran koil­liseen lähem­mäk­si Itäväylän alkupis­tet­tä vaik­ka se mak­saisi enem­män, kos­ka tuos­sa kohden suuaukon kaista­jär­jeste­lyt vievät tilaa ja asukkail­la olisi ikkunoista näkymät melkoiseen liit­tymähässäkkään, jos­ta pur­suaisi esimerkik­si satamien itään päin menevä rekkaliikenne.

 7. Mikko Num­melin:
  […] asukkail­la olisi ikkunoista näkymät melkoiseen liit­tymähässäkkään, jos­ta pur­suaisi esimerkik­si satamien itään päin menevä rekkaliikenne. 

  Jos keskus­tatun­neli tehdään, pitäisi lin­ja­ta se kulke­maan satamien kaut­ta. Satamien liikenne on isom­pi ongel­ma kuin henkilöau­toli­ikenne keskus­tan pysäköin­ti­laitok­si­in. Läpikulkuli­iken­teen kannal­ta ei reit­il­lä kai ole niin väliä.

 8. Sisäl­tyykö moskei­jan tont­ti tähän suunnittelualueeseen?

  Hyvä että Hakaniemen­ran­taa ale­taan vih­doin kehit­tämään. Itse olen sitä odotel­lut reilut 30 vuotta.Toivottavasti saataisi­in vih­doinkin veden äärelle Helsinki­in elävä ravintolakeskittymä.

 9. Jos keskus­tatun­neli elää yhä, niin se ker­too vain siitä, että on turha käyt­tää perustel­tu­ja argu­ment­te­ja poli­ti­ikas­sa. Kaik­ki vaan huu­ta­maan päällekkäin ja sit­ten se joka on lahjonut eniten voittaa.

 10. Urbaani Hakaniemessä:
  … tukkisi kokon­aan tilan ja näkymän 

  Torit ja aukiot on kaupungeis­sa ole­tuk­se­na rajat­tua tilo­ja. Aukei­ta näkymiä on pelloilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.