Kaupunkirakentamisen aika (31) Täydennysrakentaminen kantakaupungissa

Kan­takaupungis­sa on val­ta­va poten­ti­aali täy­den­nys­rak­en­tamiselle. Tässä viisi teesiä laadukkaaseen täy­den­nys­rak­en­tamiseen kantakaupungissa:

Panos­te­taan miel­lyt­tävään urbaani­in tilaan, kau­ni­iseen arkkite­htu­uri­in, puis­toi­hin, merel­liseen ympäristöön ja monipuolis­es­ti käytet­tävään julkiseen tilaan.

Tar­jo­taan entistä use­am­malle mah­dol­lisu­us asua kan­takaupungis­sa täy­den­nys­rak­en­ta­mal­la, koro­tuk­sil­la ja käyt­tö­tarkoi­tusten muutoksilla.

Paran­netaan joukkoli­iken­ney­hteyk­siä kan­takaupungis­sa rak­en­ta­mal­la Helsinginkadun ase­ma ja nopea raiti­otiey­hteys Hakaniemestä Helsinginkadulle ja Töölöön.

Hyö­dyn­netään moni­alaisia suun­nit­teluk­il­pailu­ja, jot­ta saadaan usei­ta vai­h­toe­htoisia näke­myk­siä alueen kehit­tämisek­si. Suun­nit­teluk­il­pailus­ta tehdään Helsingille strate­gi­nen väline, jol­la haetaan sekä ideoita että kehitetään helsinkiläistä urbaa­nia suunnitteluperinnettä.

Kaavoite­taan run­saasti liiketilo­ja tärkeim­mille kaduille ja tor­eille. Tont­te­ja luovutet­taes­sa sovi­taan, että kaupunki­in raken­netaan laadukas­ta julk­ista tilaa. Uusien raken­net­tavien talo­jen seinien tehtävä on luo­da julk­ista laadukas­ta tilaa. Katu­jen ja puis­to­jen tulee olla kiin­nos­tavia käveli­jän näkökul­mas­ta eli kadun ja raken­nusten tulee tar­jo­ta vai­htelua ja uut­ta kat­seltavaa käveli­jän vauhti­in sovitet­tuna, noin viiden sekun­nin välein, Jan Gehlin peri­aat­tei­ta noudattaen.

Seu­raavak­si kolme esimerkkiä, jot­ka osoit­ta­vat  sen, että kan­takaupungis­sa on run­saasti mah­dol­lisuuk­sia täy­den­tävään rak­en­tamiseen ja kaupunkiym­päristön kehittämiseen.

Yksi ajatus artikkelista “Kaupunkirakentamisen aika (31) Täydennysrakentaminen kantakaupungissa”

  1. Tämä on asi­aa! Ongel­ma ovat NIMBY:t. Tiedän parin kort­telin säteeltä ainakin kolme tyhjää paikkaa, joi­hin mah­tuu täy­den­nys­rak­en­tamista, mut­ta paikalliset vas­tus­ta­vat ymmärtämät­tä, miten tiivistämi­nen paran­taisi palveluita. 

    Tämän takia peräänku­u­lu­tan kokon­ais­ratkaisua koko Kehä I:n sisälle: tiivis ruu­tukaa­va, umpiko­rt­telit ja kuusi ker­rosta. Ei se tarkoi­ta, että kaik­ki täy­tyy rak­en­taa ker­ral­la, mut­ta se lisää tar­jon­taa ja estää kuplan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.