Kaupunkirakentamisen aika (23) Kaupungin on turvattava asuntotuotannon määrä

Viime aikoina on esi­in­tynyt merkke­jä asun­to­jen hin­ta- ja vuokrata­son kasvun tait­tumis­es­ta. Osas­sa Helsin­gin seu­tua asun­to­jen hin­nat ovat kään­tyneet jopa absolu­ut­tis­es­ti lasku­un. Tämä on herät­tänyt asun­tosi­joit­ta­jien kesku­udessa vaa­timuk­sia vuokra-asun­to­jen tuotan­non hidas­tamis­es­ta vuokrien pelä­tyn laskun estämiseksi.

Vuokrien pitääkin laskea. Asumisen nykyi­nen hin­ta on suurimpia sosi­aal­isia epäoikeu­den­mukaisuuk­sia Helsingissä.

Aiem­mis­sa suh­dan­nekään­teis­sä on nähty, että asun­to­jen hin­to­jen lask­ies­sa raken­nut­ta­jat hidas­ta­vat tuotan­toa. Nyt vas­taa­va on estet­tävä. Onnek­si kaupun­ki omis­taa suurim­man osan raken­nus­maas­ta Helsingis­sä. Tont­te­ja on luovutet­ta­va rak­en­tamiseen hyvään tahti­in ja ton­tin­lu­ovu­tuse­htoi­hin on laitet­ta­va vaa­timus asun­to­jen valmis­tu­mis­es­ta määräa­jas­sa. Jos ton­tin­lu­ovu­tus perus­tuu tar­jouskil­pailui­hin,  kaupun­gin saa­ma tont­ti­t­u­lo tietysti ale­nee, jos asun­to­jen markki­nahin­nat laske­vat, mut­ta tämä on murheista pienimpiä.

4 vastausta artikkeliin “Kaupunkirakentamisen aika (23) Kaupungin on turvattava asuntotuotannon määrä”

 1. Aiem­mis­sa suh­dan­nekään­teis­sä on nähty, että asun­to­jen hin­to­jen lask­ies­sa raken­nut­ta­jat hidas­ta­vat tuotan­toa. Nyt vas­taa­va on estettävä.

  Aiem­min on myös pidet­ty asun­to­tuotan­toa yllä rak­en­ta­mal­la kaupun­gin toimes­ta aluei­ta, jois­sa on läh­es pelkästään kaupun­gin vuokrat­alo­ja. Tätä on käsit­tääk­seni pidet­ty jäl­keen­päin virheenä, eli nyt pitäisi estää, ettei sama toistu.

 2. Kysymys saat­taa olla type­rä, mut­ta kun Helsingistä puut­tuu kohtu­uhin­taisia vuokra-asun­to­ja, rahaa on kas­sa pul­lol­laan ja kaupungilla on reilusti tont­ti­varan­toa, niin mik­si kaupun­ki ei raken­na kohtu­uhin­taisia vuokra-asuntoja?

 3. Kaik­ki asun­not vaan kovan rahan asun­noik­si. Ei yhtään mitään mui­ta. Korkein­taan oste­taan kaupungille ton­tin luovu­tus­ta vas­taan muu­tamia asun­to­ja hajal­laan ympäri kaupun­gin väli­aikaisi­in sosi­aal­i­tarkoituk­si­in (per­heväki­val­taa pak­enevat yms.).

  “Kohtu­uhin­taisia” vuokra-asun­to­ja ei pidä rak­en­taa mis­sään tapauk­ses­sa, vaan kaupun­gin pitäisi tehdä kaik­ista asun­nois­taan markki­navuokraa nos­tavia ja vaik­ka sit­ten mak­saa mielum­min enem­män tukia niis­sä asuville ja niitä tarvit­seville. Sos­su­ta­pausten osalta tilanne on +-0 ja muiden osalta markki­navääristymä katoaa ja veron­mak­sa­jat eivät tue enää tukea tarvit­se­mat­to­mia arpajaisperustein.

  Täl­lä taval­la sosi­aalisen asumisen todel­liset kus­tan­nuk­set tule­vat esille ja ei kan­nuste­ta ihmisiä eri­tyis­es­ti pysymään kaupun­gin kämp­is­sä vain sik­si, että sel­l­aisen joskus tuuril­la sai.

 4. “Jos ton­tin­lu­ovu­tus perus­tuu tar­jouskil­pailui­hin, kaupun­gin saa­ma tont­ti­t­u­lo tietysti ale­nee, jos asun­to­jen markki­nahin­nat laske­vat, mut­ta tämä on murheista pienimpiä.”

  Jos saat­te tämän toteu­tu­maan, niin sil­loin meil­lä on tovoa,

  Hyvä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.