Tänään torstaina klo 18 Cafe Mascot

Paikan osoite on Neljäs lin­ja 2

Saata­vana myös uuni tuoret­ta kir­jaamme Kaupunki­rak­en­tamisen aika ja Lil­ja Tam­misen ja Juu­so Pesälän kir­jaa Oli­pa ker­ran työ.

5 vastausta artikkeliin “Tänään torstaina klo 18 Cafe Mascot”

 1. Var­maankin mie­lenki­in­toinen tapaaminen!

  Voisiko siel­lä käsitel­lä näitä kah­ta tärkeää kysymystä?

  1) Mik­si Suomes­sa poli­ti­ik­ka ja talous­todel­lisu­us ovat viimeis­ten 20 vuo­den aikana etään­tyneet kauak­si toisistaan?

  2) Mik­si yleis­es­ti ei ymmär­retä yri­tys-risikin ottamisen ratkai­se­vaa merk­i­tys­tä hyv­in­voin­tiy­hteiskun­tamme pelastamisessa?
  Siis sitä, että maas­sa on kah­den­laisia ihmisiä: Niitä, jot­ka otta­vat yri­tys­riskiä ja saa­vat siitä leipän­sä, ja niitä, jot­ka saa­vat leipän­sä siitä, että yrit­täjät otta­vat riskiä§

  Tulisin mielel­läni itsekin paikalle, mut­ta olen tääl­lä talous­so­dan etur­in­ta­mal­la otta­mas­sa riskiä…

 2. Sep­po Korp­poo:
  Var­maankin mie­lenki­in­toinen tapaaminen!

  Voisiko siel­lä käsitel­lä näitä kah­ta tärkeää kysymystä?

  1) Mik­si Suomes­sa poli­ti­ik­ka ja talous­todel­lisu­us ovat viimeis­ten 20 vuo­den aikana etään­tyneet kauak­si toisistaan?

  2) Mik­si yleis­es­ti ei ymmär­retä yri­tys-risikin ottamisen ratkai­se­vaa merk­i­tys­tä hyv­in­voin­tiy­hteiskun­tamme pelastamisessa?
  Siis sitä, että maas­sa on kah­den­laisia ihmisiä: Niitä, jot­ka otta­vat yri­tys­riskiä ja saa­vat siitä leipän­sä, ja niitä, jot­ka saa­vat leipän­sä siitä, että yrit­täjät otta­vat riskiä§

  Tulisin mielel­läni itsekin paikalle, mut­ta olen tääl­lä talous­so­dan etur­in­ta­mal­la otta­mas­sa riskiä…

  Yritähän pysytel­lä elos­sa siel­lä rin­ta­mal­la. Sodis­sa kun tun­netusti tulee ruumi­ita. Noin yleis­es­ti ottaen en pidä tästä sotare­tori­ikas­ta talousasiois­sa, vaik­ka osa sanas­tos­ta onkin peräisin sodankäyn­nistä, esimerkik­si strate­gia ja kam­pan­ja. Tavanomaises­sa kau­pankäyn­nis­sä ei kai kuitenkaan ole tarkoi­tus ottaa ketään hengiltä.

 3. Jaakko: Tavanomaises­sa kau­pankäyn­nis­sä ei kai kuitenkaan ole tarkoi­tus ottaa ketään hengiltä.

  Ei sodas­sakaan, kär­simys ja kuole­ma ovat vain sivutuote.

 4. Kuulep­pas Jaakko,

  Kan­nat­taa muis­taa, että jos Suomen taloudel­la rupeaa men­emään todel­la huonos­ti (= kaup­po­ja ei talous­so­das­sa saa­da riit­tävästi koti­in), alkaa koko yhteiskun­tamme rapautua.
  Sil­loin rahat eivät riitä esim. kun­nol­liseen sairaan­hoitoon … kyl­lä sil­loin rupeaa ihmisiltä lähtemään henkikin!

  Suomes­sa on poli­ti­ik­ka ja talous eron­net kauas toi­sis­taan. Tämä tarkoit­taa sitä, että mon­et ihmiset panevat pään­sä pen­saaseen ja elävät haave­maail­mas­sa. Eivät uskalla koh­da­ta jul­maa todel­lisu­ut­ta. Tämä on maan kannal­ta turmi­ol­lista ja pop­ulisti-poli­itikot rupea­vat tekemään traagisen virheel­lisiä päätöksiä.

  Täl­lais­ten päätök­sien seu­rauk­se­na maas­ta tulee kil­pailukyvytön ja menetämme arvokkai­ta resursse­ja ulko­maille. Vuosit­tain Suomes­ta läh­tee 15 000 ihmistä ulko­maille (var­maankin pääosin osaav­in­ta väkeä, 25% ikälu­okas­ta?) ja parhaat yhtiömme menevät perässä!

  Jos emme ajois­sa reagoi tehokkaan ket­terästi glob­al­isaa­tion rajat ylit­tävään armot­tomaan kil­pailu­un, siitä seu­raa lop­ul­ta maallemme kauhei­ta. Tästä meil­lä on jo konkreet­tise­na esimerkkeinä 500 000 uno­hdet­tua, kolmikan­nan syr­jään sysäämää työtöntä!

 5. Sep­po,

  Saan kir­joituk­sis­tasi vaikutel­man, että näet itsesi jonkin­laise­na talouden sotasanka­ri­na, jota ymmärtämät­tömät sivi­ilit eivät kuitenkaan osaa riit­tävästi arvostaa. Omaa arvos­tus­tani nos­taisi mikäli et ajat­telisi niin yksioikois­es­ti, esimerkik­si jaka­mal­la ihmiset kah­tia yrit­täji­in ja loisi­in (hei­dän kus­tan­nuk­sel­laan leipän­sä saavi­in). En näe Suomea johdon­mukaises­ti yrittäjä/yritysvihamielisenä maana, todis­teena tästä ovat vaikka­pa melko mit­ta­vat verovaroista kus­tan­netut yri­tystuet. Tukien kohden­t­a­mi­nen taas on sit­ten ehkä ennem­min asia jota voisi miet­tiä uudelleen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.