Kaupunkirakentamisen aika (20) Helsingin on otettava yli puolet seudun kasvusta

Yksi Helsin­gin seudun keskei­sistä kysymyk­sistä on se, minne uudet asukkaat sijoit­tuvat. Vuon­na 2012 arvioiti­in, että seudulle tulee 600 000 uut­ta asukas­ta vuo­teen 2050 men­nessä. Sen jäl­keen asukasluku on jo kas­vanut 75 000 asukkaalla.

Helsin­gin uudessa yleiskaavas­sa on varaudut­tu siihen, että Helsin­ki ottaa tuos­ta kasvus­ta 260 000, jos­ta kasvua on jo tul­lut 35 000 asukasta.

Helsin­gin seudul­la kaik­ista merkit­tävin vaje on urbaanista kaupunkiym­päristöstä ja sik­si on perustel­tua, että Helsin­ki rak­en­taa asun­to­ja enem­mistölle uusista asukkaista. Vaik­ka seudulle tulisi vain 500 000 asukas­ta, Helsin­gin kan­nat­taa edelleen ottaa niin paljon kuin pystyy.

Asun­to­tuotan­non kas­vat­ta­mi­nen on ain­oa kestävä keino laskea asumisen hin­taa. Jos kysyn­nän ja tar­jon­nan epä­suh­taa ei ratkaista, joudumme tyy­tymään hölmöläis­ten peiton­leikku­useen: jot­ta yksi saa asun­non, pitää toisen jäädä ilman.

Uusi yleiskaa­va tar­joaa tähän mah­dol­lisu­u­den, kun­han löy­dämme tavat rak­en­taa kaupunkia urbaan­im­min kuin on arvioitu. Tässä kir­jas­sa ker­romme siitä, miten se tehdään.

Jos ympäryskun­nis­sa on aluei­ta, jot­ka kan­nat­taa jät­tää rak­en­ta­mat­ta, niin on niitä toki Helsingis­säkin. Ihan­nekaupunkimme on tiivis, mut­ta har­va. Tiivi­isti raken­net­tu­jen aluei­den väli­in jätetään suuria luon­toaluei­ta, jot­ka tar­joa­vat virk­istys­mah­dol­lisuuk­sia asukkaille.

2 vastausta artikkeliin “Kaupunkirakentamisen aika (20) Helsingin on otettava yli puolet seudun kasvusta”

  1. Näin­hän se selvästi on. Kenel­lä se jar­rupoljin on? Tarvi­taan joukko kaa­supoljin henkilöitä.Jarmo Kalm

  2. Ja vas­tas­sa on vain Suomen hal­li­tus, val­tu­us­ton autop­uolue, val­tion virkamiehet jot­ka valit­ti­vat oikeu­teen, joukko tumpeloi­ta talous­vaikut­ta­jia medi­as­sa jot­ka eivät osaa laskea, kaup­paka­mari, kym­meniä miljoo­nia euro­ja tuki­aisia nos­ta­vat varus­ta­mot jot­ka katso­vat ole­vansa tärkeämpiä kuin kaupun­gin asukkaat…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.