Kaupunkirakentamisen aika (15) Markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa

Jos pysäköin­tipoli­ti­ik­ka olisi markki­nae­htoista, saisimme pysäköin­tipaikat olen­nais­es­ti halvem­mal­la, vaik­ka niitä tehtäisi­in sama määrä. Kaava­mainen määräys toteut­taa kaik­ki pysäköin­tipaikat ton­til­la tulee usein hyvin kalli­ik­si. Paljon halvem­mak­si tulisi rak­en­taa osa paikoista vähän syr­jem­mälle vaik­ka melu­muurik­si moot­tori­ti­etä vas­ten. Ne jot­ka käyt­tävät autoa päivit­täin, ostaisi­vat autopaikan ton­til­ta, mut­ta har­voin autoa tarvit­se­vat voisi­vat ostaa halvem­man paikan vähän syrjempää.

Yli puolel­la helsinkiläi­sistä ruokakun­nista ei ole autoa. Jos autopaikas­ta jou­tu­isi mak­samaan itse, hakeu­tu­isi enem­män autot­to­mia koti­talouk­sia sinne, mis­sä autopaikko­jen rak­en­t­a­mi­nen olisi eri­tyisen kallista, ja vas­taavasti ne, joille auto on vält­tämät­tömyys, hakeu­tu­isi­vat nyky­istä toden­näköisem­min alueille, mis­sä autopaikko­jen teko on halpaa.

Kaiken kaikki­aan markki­na­t­alous johtaisi tässä selvästi suun­nitel­mat­alout­ta parem­paan ratkaisu­un. Raken­net­takoon autopaikko­ja niin paljon kuin niitä tarvi­taan – siis niin paljon kuin niitä halu­taan ostaa tai vuokra­ta kus­tan­nuk­sia vas­taaval­la hin­nal­la.  Kos­ka mieli voi muut­tua ajan myötä, tehtäköön kaavois­sa mah­dol­lisek­si rak­en­taa autopaikko­ja jäl­keen päin, jos kysyn­tää ilmenee.

7 vastausta artikkeliin “Kaupunkirakentamisen aika (15) Markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa”

 1. Kadun­var­sipysäköin­nin voisi kieltää jo nyt. Robot­ti­au­to­jen myötä pysäköin­tipaikko­jen tarve käytän­nössä läh­es lop­puu ensi vuosikymmenel­lä kokon­aan. Kuitenkin jos joku halu­aa ottaa riskin, tulisi pyäköin­ti­hal­lien ja ‑luolien rak­en­t­a­mi­nen sal­lia kovinkin hel­posti. Kadun var­teen pysäköidyt, muut kuin inva-autot hinat­taisi­in varikolle yksi­ty­isin toimin tehokkaasti. Sil­loin kaikille olisi tar­jol­la aina pysäköin­tipaik­ka markki­nahin­taan, kos­ka yksi­ty­is­ra­hoit­teis­es­ti raken­net­taisi­in kysyn­tää vas­taa­va määrä pysäköin­tipaikko­ja. Katu­jen puh­taanapi­to olisi help­poa ja liikenne sujuvaa.
  Tietul­lit tosin tul­laan tarvit­se­maan niille robot­ti­au­toillekin, kos­ka joukkoli­iken­net­tä halvem­pi kilo­metri­hin­ta täyt­tää kadut tehokkaasti niistä.

 2. Tämä on hie­man van­han tois­toa eri muo­dos­sa, mut­ta vaik­ka pysäköin­tipaikkanormia ei olisikaan, olisiko raken­nus­li­ik­keel­lä oikeus:

  (1) myy­dä asun­not alun­perin niin, että asun­non kanssa pakotet­taisi­in otta­maan vas­taan parkkipaik­ka kytkykauppana

  tai

  (2) polkumyy­dä parkkipaikat ja leipoa tap­pio asun­to­jen hintoihin?

  Nämä strate­giat saat­ta­vat teo­ri­as­sa hävitä jonkun toisen raken­nus­li­ik­keen strate­gialle myy­dä asun­not ja parkkipaikat erik­seen hin­noil­la, jot­ka ovat suh­teessa niiden rak­en­tamiskus­tan­nuk­seen lisät­tynä pre­emi­ol­la, mut­ta eivät vält­tämät­tä, kun muis­taa toises­sa kom­ment­tiketjus­sa ole­van main­in­tani superadditiivisuudesta.

  Kun puhuu markki­na­t­aloud­es­ta, täy­tyy muis­taa, että sil­loin pelis­sä on yksi­tyi­nen voiton­tavoit­telu (vähin­tään) kaikkien lail­lis­ten keino­jen puit­teis­sa, ei yleis­ten ja yhteiskun­nal­lis­ten etu­jen huomioiminen.

 3. Jae­taan siis Suo­mi hyvien autot­tomien ihmis­ten ja huono­jen autoa tarvit­se­vien vyöhykkeiseen. Kos­ka metrop­o­lisaa­tio syö moot­tori­ti­et ei auto­ja voi eikä tarvitse lait­taa ehdo­tuk­sen mukaises­ti melu­muurik­si. Esimerkik­si Kain­u­us­sa on parkki­ti­laa riit­tämi­in joten en näe tässä suurem­paa ongelmaa.

 4. Nyt ollaan oikeil­la jäljil­lä. Paikoituk­sen toim­imi­nen markki­nalähtöis­es­ti on kulut­ta­jalle paras vai­h­toe­hto. Toinen asia on, miten se taat­taisi­in? Gryn­der­ille paras kate syn­tyy, kun tuotet­ta on liian vähän saatavis­sa. Paikat mak­sa­vat täl­lä het­kel­lä usei­ta ker­to­ja markki­nahin­nan. Ketkä vetävät välistä?

  Kadun­var­si­paikoi­tus on elin­tärkeää elävän kaupunkiym­päristön kannal­ta, mut­ta se pitää vara­ta asi­akkaille ja muille tilapäis­es­ti kaupungis­sa kulkeville. Mitä nopeam­min keskus­tas­sa asu­vien autot saadaan maan alle kohtu­uhin­taisi­in paikoi­tu­s­paikkoi­hin, sen parempi.

  1. Ei gryn­derin kan­na­ta har­joit­taa monop­o­li­hin­noit­telua parkkipaikko­jen suh­teen, kos­ka hänen pitää saa­da myös ne asun­not myy­dyk­si. Kan­nat­taako rak­en­taa vain vähän parvekkei­ta, että parvek­keen hin­ta nousisi?

 5. Osmo Soin­in­vaara:
  Ei gryn­derin kan­na­ta har­joit­taa monop­o­li­hin­noit­telua parkkipaikko­jen suh­teen, kos­ka hänen pitää saa­da myös ne asun­not myy­dyk­si. Kan­nat­taako rak­en­taa vain vähän parvekkei­ta, että parvek­keen hin­ta nousisi? 

  Parveke on hyvä esimerk­ki, kos­ka sen saa yleen­sä rak­en­taa yli raken­nu­soikeu­den. Käytän­nössä nyky­isin tehdään lasitet­tu­ja parvekkei­ta, jot­ka ovat kuin lisähuonei­ta, mil­laisik­si osta­jat ne myös mieltävät — ja mak­sa­vat asun­nos­ta sen mukaan. Jos parvekkei­ta ei arvostet­taisi tarpeek­si, aika pian niiden rak­en­t­a­mi­nen var­maan lop­puisi (pait­si ei tietenkään sil­loin, jos ja kun ne vaa­di­taan rakentamaan)

 6. Helsin­ki hoi älä jätä:
  Jae­taan siis Suo­mi hyvien autot­tomien ihmis­ten ja huono­jen autoa tarvit­se­vien vyöhykkeiseen. Kos­ka metrop­o­lisaa­tio syö moot­tori­ti­et ei auto­ja voi eikä tarvit­se­lait­taa ehdo­tuk­sen mukaises­ti melu­muurik­si. Esimerkik­si Kain­u­us­sa on parkki­ti­laa riit­tämi­in joten en näe tässä suurem­paa ongelmaa. 

  Jo nyky­isin ne “pahat” autoa tarvit­se­vat Espoolaiset omakoti­taloa­su­jat joutu­vat han­kki­maan parkkipaikkansa markki­nae­htois­es­ti täysin oma­l­la kus­tan­nuk­sel­laan yleen­sä oma­lle ton­tilleen. Mik­si ker­rostaloa­sukkaiden tulisi saa­da kun­nan­tai autot­tomien spon­soroimia parkkipaikkoja ?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.