Kaupunkirakentamisen aika (13) Internet muuttaa työtä ja kaupunkeja

Kuvit­tele, että kaik­ki kaupungis­sa ole­vat tilat ovat jatku­vasti napin painal­luk­sel­la käytet­tävis­säsi. Teknolo­gia siihen on jo ole­mas­sa. Se vaatii vain sitä, että joku yhdis­tää uber­maisen auto­jen varausjär­jestelmän kän­nykäl­lä toimivi­in lukkoi­hin taloudel­lis­es­ti toimi­vaan bis­nes­malli­in. Funk­tion­al­is­tisen erot­telun aika on ohi. Tilal­la on monikäyt­töisyy­den tuo­ma tehokkuus.

Työ vapau­tuu kont­torin kahleista. Itsenäi­nen työ voidaan hoitaa etänä. Ruti­inite­htävät hoitaa tietoko­neo­hjel­ma. Läs­näoloa tarvi­taan niihin kon­tak­tei­hin, jot­ka ovat merk­i­tyk­sel­lisiä: luot­ta­muk­sen rak­en­t­a­mi­nen, suh­teen ylläpi­to ja uuden luominen.

Samal­la vaa­timuk­semme työym­päristön laadulle nou­se­vat. Kesämök­ki hakkaa avokont­torin keskit­tymistä vaa­ti­vas­sa kir­joit­tamises­sa ja palvelui­ta täyn­nä ole­va kaupun­ki lähiökont­torin palave­r­ien ja kok­ousten pitopaikkana.

Muut­tu­va työelämä muokkaa myös ihmis­ten liikku­mis­tot­tumuk­sia. Ja aina siel­lä, mis­sä on paljon ihmisiä, on myös paljon liikettä.

Liikku­misen mullis­tus alkaa itsea­javien auto­jen myötä. Ensin tule­vat itse aja­vat rekka­ju­nat, sit­ten rob­o­t­ak­sit, jot­ka kuskaa­vat paikas­ta toiseen huokeaan hin­taan. Robot­ti­au­tot lisäävät maantiev­erkos­ton kykyä välit­tää auto­ja merkit­tävästi, mut­teivät vaiku­ta väl­i­tyskykyyn tiivi­is­sä kaupunki­rak­en­teessa. Kalli­ista pysäköin­ti­halleista tulee kuol­lut­ta pääomaa.

Mur­ros on nopeampi kuin ihmiset kuvit­tel­e­vat. Yksi roboau­to kor­vaa jopa kymme­nen taval­lista autoa, joten 80 % markki­noista voidaan val­la­ta muu­ta­mas­sa vuodessa. Edessä on aiem­paa voimakkaampi jako urbaani­in ja muuhun ympäristöön. Itsea­ja­vat autot tekevät kulku­muo­to­jen välil­lä vai­h­tamisen helpok­si. Raitei­ta tarvi­taan tule­vaisu­udessakin sinne, mis­sä kul­kee paljon ihmisiä.

Työn mur­ros on vas­ta alka­mas­sa. Infor­maa­tiote­knolo­gia syö per­in­teisiä keskilu­okkaisia ammat­te­ja ja irrot­taa toi­sis­taan van­ho­ja. Ihmisille jää luo­van ja sosi­aalisen työn lisäk­si eri­lainen silp­pu, jota ei kan­na­ta dig­i­tal­isoi­da. Määriteltävis­sä ole­va työ siir­tyy koneille. Keskiar­von ja keskimääräisyy­den aika on ohi. Tule­vaisu­us kuu­luu niille, jot­ka ovat globaal­isti parhai­ta, vaik­ka kapeal­la erikoisalalla.

 

4 vastausta artikkeliin “Kaupunkirakentamisen aika (13) Internet muuttaa työtä ja kaupunkeja”

 1. Kan­ti­sisko puhua koti­mais­es­ta Val­op­ilkus­ta tms, kunnes Uberin toim­inta on lail­lista? Sit­ten voi toki main­os­taa vapaasti jenkki­fir­maa. Sin­nehän ne rahat muutenkin val­uu. Olisi­han se hölmöä jotain suo­ma­laisia kar­valakki­tak­siyrit­täjäjiä puffa­ta, kun ker­ran vapaan maail­man sankar­it tekevät saman palvelun paljon sek­sikkääm­min — ja vielä laittomasti.

 2. Kos­ka meil­lä on Suomen ilmas­tossa luotet­tavasti pär­jäävä robot­ti­au­to? Joskus googletin ja lop­putule­ma oli, että kukaan ei tiedä. Ratkaise­mat­to­mia ongelmia on niin paljon. 

  Jotkut arvel­e­vat, että sel­l­ainen kehitetään jo ehkä kymme­nen vuo­den sisään. Mut­ta ehkpä yhtä hyvin voi käy­dä niin että kehi­tystyöhän menee sata vuot­ta. Skep­tisim­mät arvel­e­vat, että nykyi­nen tietotekni­ik­ka ei selviä tehtävästä lainkaan, että kyse ei olekaan vain sen­sor­eista ja suurem­mas­ta lasken­tate­hos­ta ja parem­mista ohjelmista, vaan pitää kehit­tää uusi aidosti oppi­va ja itseään kehit­tävä, ehkä peräti moraal­is­ten ongelmien ratkaisu­un kykenevä konsepti.

  Jos talvi­o­lo­suhteis­sa luotet­tavasti liikku­va robot­ti­au­to on juuri niin vaikea ongel­ma kuin jotkut asiantun­ti­jat arvel­e­vat, mitä se tarkoit­taa Helsingille? Mitä jos robot­ti­au­tot hoita­vat liiken­taan Roomas­sa mut­ta eivät Helsingis­sä? Mitä jos liikku­mi­nen on radikaal­isti halvem­paa Los Ange­le­sis­sa kuin New Yorkissa tai Chicagossa?

 3. “Robot­ti­au­tot lisäävät maantiev­erkos­ton kykyä välit­tää auto­ja merkit­tävästi, mut­teivät vaiku­ta väl­i­tyskykyyn tiivi­is­sä kaupunkirakenteessa.”

  Miten niin ei vaiku­ta? Eikös väl­i­tyskyky ole risteyk­sistä kiin­ni ja niihin robot­ti­au­tot voivat lait­taa merkit­tävästi vauhtia. 

  Ainakin omas­ta mielestäni kaupunkialueel­la merkit­tävä osa ajas­ta kuluu val­ois­sa ja risteyk­sis­sä odot­telu­un sekä park­keer­aamiseen (joko paikan etsimiseen, itse park­keer­austapah­tu­maan [auto­hal­lis­sa mak­sami­nen ja esim. kol­men ker­roksen som­pailu tul­lessa ja men­nessä, niin kyl­lä siinä menee aikaa] tai sit­ten parkkipaikalta kohteeseen kävelyyn).

  Val­oristeyk­set pois­te­taan ja robot­ti­au­to tiput­taa kyytiläisen nopeam­min ja lähem­mäs kohdet­ta mitä ihmi­nen park­keer­aa (parkki­mak­su jää myös pois). Aivan pakostakin henkilöli­iken­teen väl­i­tyskyky nousee myös tiivi­il­lä alueilla.

  roboau­to kor­vaa jopa kymme­nen taval­lista autoa

  Jol­loin pääo­ma- huolto- kat­sas­tus- yms. kus­tan­nuk­set tipah­ta­vat yhteen kymme­ne­sosaan aikaisem­mas­ta eli henkilöau­toilus­ta tulee sika­hal­paa, jol­loin se räjähtää käsi­in, etenkin jos roboau­to suju­voit­taa samaan aikaan liiken­net­tä (=nopeut­taa liikku­mista). Tämän jäl­keen 10% nykyis­es­tä autokan­nas­ta ei riitä enää mitenkään.

  Lisäk­si tuo onnis­tuu vain, jos autokan­nas­ta on ker­ral­laan vain 10% liik­keel­lä. En usko että tämä toteu­tuu ihan heti ruuh­ka-aikoina. Moni on valmis mak­samaaan merkit­täviä sum­mia siitä, että pääsee töi­hin ja kotia juuri sil­loin kun itse haluaa. 

  Jos robot­ti­au­toa joutuu odot­tele­maan ede 10m suun­taansa niin han­ki­taan oma (robotti)auto.

 4. Kovin paljon en lask­isi roboau­to­jen varaan tätäkin plokia luke­vien eli­naikana. Muu­ta­man kymme­nen vuot­ta saadaan odot­taa, että paljon alkeel­lisem­pi­en sähköau­to­jen osu­us ylit­tää Suomes­sa 10 % autokannasta. 

  Mihin ne lentävät autot ovat uno­htuneet? Tai jokaiselle henkilöko­htainen helikopterirep­pu selkään! Tsiljoonien omaisu­us eli tiet vapau­tu­isi­vat asun­torak­en­tamiselle, kaupunkibule­vardit romukoppaan.

  Visioi­da voi, mut­ta vielä ei kaupunkisu­un­nit­telus­sa kan­na­ta paljon roboau­to­jen vuok­si investoin­te­ja suunnitella.

  For­tu­min sähköau­to-ohjel­mas­sa v. 2009 ennustet­ti­in, että 2015 Euroopas­sa myy­dään 500.000 sähköau­toa. No, 2016 myyn­ti oli alle 90.000 kpl. 

  Täysin puolueet­toman OPECin ennus­teen mukaan v. 2040 peräti 94% autoista käyt­täisi öljy­po­h­jaista polt­toainet­ta. Tässä on real­is­mia kun näyt­tää siltä, että akkute­knolo­gian kehi­tyk­sessä ei näytetä pää­sevän eteen­päin. Saako polt­to­moot­to­ri­au­tos­ta raken­net­tua järkevästi roboau­toa? Jos saa niin ainakin huolt­sikoiden letkuapinoille riit­tää jatkos­sa duunia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.