Kaupunkirakentamisen aika (11) Itäinen saaristo, valtava mahdollisuus

Sanaa ain­ut­laa­tu­inen käytetään kaavoituski­is­tois­sa vähän turhankin hanakasti. Helsin­gin itäis­es­tä saaris­tos­ta sitä on kuitenkin perustel­tua käyt­tää.  Vas­taavaa ei ole mil­lään isol­la kaupungilla maail­mas­sa lähi­etäisyy­del­lä. Suomen olois­sa tuo saaris­to ei toki ole ain­ut­laa­tu­inen, mut­ta näin lähel­lä asu­tus­ta tämä on val­ta­va mahdollisuus.

Saaris­to pitäisi ava­ta kaikille helsinkiläisille – niillekin, joil­la ei ole venet­tä. Siel­lä pitäisi olla kesärav­in­toloi­ta, kahviloi­ta, telt­tailu­aluei­ta, nuo­tiopaikko­ja ja jopa pieniä hotelle­ja. Siitä voisi tul­la val­ta­va matkailuvaltti.

Saaris­ton sisem­mät osat sovel­tu­vat eri­no­mais­es­ti Euroopas­sa suo­sios­sa ole­vien ohjat­tu­jen mel­ontaretkien tarpeisiin.

Tämä vaatii kaupungilta laa­ja-alaisen ohjel­man ja alan yrit­täjien päästämistä irti.

3 vastausta artikkeliin “Kaupunkirakentamisen aika (11) Itäinen saaristo, valtava mahdollisuus”

 1. Val­lisaari lie­nee esimerk­ki peri­aat­teessa hienos­ta matkailuko­hteesta, jos­sa hyvä reit­ti suo­jelee arko­ja aluei­ta. Muu onkin sit­ten tehty vähän sin­nepäin ja luonbtoar­vot jäivät siinä jalkoihin.

  San­ta­ham­i­na tur­val­lisu­uskeskit­tymänä on nykykäytössä ilmeisim­min parhaas­sa mah­dol­lises­sa oloti­las­sa. Ampoumaradan säi­lyt­tämi­nen ja sen melu­alue onkin se isoin haaste. Pääkaupunkiseudul­la ampumara­dat ovat ymmär­ret­tävästi harv­inaisia vaikkakin tarve on ole­mas­sa — riip­pumat­ta suh­teesta aseisiin.

  Jos ja kun on valit­ta­va Mal­mi vai San­ta­ham­i­na, San­tis on selkeä val­in­ta säi­lytet­täväk­si alueek­si. Puo­lus­tusvoimien ympäristöti­etoisu­uskin on jo hyväl­lä tasol­la, siitkä iso kiitos.

  Muut vai­h­toe­hdot soti­lasalueelle ovat pääkaupunkiseudul­la huonom­pia. Lon­toos­sa, Tukhol­mas­sa, Berlinis­sä ja kaikissa muis­sakin pääkaupungeis­sa varuskun­taa on muu­ta­man kort­telin ver­ran pois parem­mas­ta käytöstä. Tuusu­la siir­si varuskun­nan asun­toalueek­si, mikä oli ymmärretävää.

  Samoi­hin suo­jel­tu­jen saarien verkko on mietit­tävä kun­nol­la ja ajatuk­sel­la. Äälilöretkeil­i­jöitä löy­tyy aivan var­masti, vaik­ka roman­ntisia ajtuk­sia vil­jelisikin. Isosaren tule­vaisu­us on iso kysymys­merk­ki, liekö Helsingillä halua vielä toiseen jäis­sä kulke­vaan huoltolauttapariin?

 2. Ne sopi­vat juuri nyt mel­ontaretkien tarpeisi­in. Osmo panee vaan niitä kahviloi­ta ja hotellei­ta ja vas­taan­ot­tokeskuk­sia jon­nekin ihan muuanne. 

  Saaris­sa on roskik­sia, veskik­siä ja polt­topui­ta, eli palve­lut ovat kaik­il­ta osin ihan OK.

  Men­nävu­osi­na ongel­ma oli omatekemät kiin­teät raken­nel­mat, mut­ta nykyään niitä on vähemmän. 

  Tilanne onkin niin täy­delli­nen, että on pakko pila­ta nuokin paikat kun on vauhti­in päästy ja tun­teel­la men­nään. Invarampit ja moskei­jat joka saa­reen. Eikä huusse­ja ei ole useinkaan kuin yhdelle sukupuolelle.

 3. Sep­po Ryväs:
  Tilanne onkin niin täy­delli­nen, että on pakko pila­ta nuokin paikat… 

  Pilalle­han se menee kun muutkin pää­sevät nauttimaan…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.