Pihisikö populismista ilma ulos?

Pop­ulis­mi on osoit­tau­tu­mas­sa val­heek­si, mut­ta tilalle voi tul­la jotain pahempaa, ellei eri­ar­vois­tu­miselle tehdä jotain. Edis­tyk­sen rin­ta­maan tarvit­taisi­in myös demareita. 

= = =

Oikeistopop­ulis­min aal­to, jon­ka piti pyyhk­iä tänä vuona yli Euroopan, laan­tui Hol­lan­nin vaaleissa.

Hol­lan­nin tulok­sen kannal­ta ratkai­se­vat seikat eivät ehkä tapah­tuneetkaan Hol­lan­nis­sa vaan Bri­tan­ni­as­sa ja Yhdysvalloissa.

Mon­elle Brit­ille on pal­jas­tunut, että Brex­it-kam­pan­ja perus­tui lähin­nä valheelle.EU-jäsenmaksua ei voikaan sel­l­aise­naan siirtää ter­vey­den­huol­lon rahoit­tamiseen eikä muis­sakaan väit­teis­sä ollut totu­ut­ta kuin nimeksi.

Tästä kaikesta on seu­ran­nut, että EU:n ja jopa Euron kan­na­tus on nousut kaikkial­la Euroopas­sa, ei vain Britanniassa.

Trumpin voit­to Yhdys­val­lois­sa voi osoit­tau­tua pop­ulis­min kannal­ta vielä suurem­mak­si Pyrrhok­sen voitok­si. Jo nyt on paljon pet­tyneitä äänestäjiä. Trumpin suo­sio on selvästi alem­pi kuin oli hänen äänisaali­in­sa vaaleis­sa. Se, etteivät repub­likaan­it ole pystyneet kehit­tämään kor­vaavaa mallia Oba­macarelle ei ole vain noloa. Siinä kul­mi­noituu koko val­heelli­nen vihanlietsonta.

Trump lupasi parem­paa ter­vey­den­huoltoa kaikille ja paljon halvem­mal­la. Kun tämä Mün­chaus­enin temp­pu ei kaikkien yllä­tyk­sek­si onnis­tunutkaan, vihaan kiihot­ta­mal­la saatu kan­na­tus saat­taa päät­tyä suureen lässähdykseen.

(Sinän­sä Yhdys­val­tain ter­vey­den­huolto­jär­jestelmä on niin kallis ja saavu­tuk­sil­taan niin surkea mitat­tuna vaik­ka kuolemil­la, jot­ka olisi voitu vält­tää oikeal­la hoidol­la, ettei pitäisi olla vaikeaa tehdä parem­paa halvem­mal­la, mut­ta se on sit­ten aivan eri asia.)

Tolkullis­es­ti ajat­tel­e­vat repub­likaan­it kauhis­te­liv­at 24 miljoo­nan ihmisen jät­tämistä sairaus­vaku­u­tuk­sen ulkop­uolelle ja kiilu­vasilmäisimpi­en mielestä ulkop­uolelle olisi pitänyt raja­ta enem­män ihmisiä. Tästä asetel­mas­ta on hyvä lähteä vajaan kah­den vuo­den­päästä väli­vaalei­hin. Niiden joukos­sa, joil­ta ter­vey­den­huolto olisi viety, on paljon Trumpin äänestäjiä.

Lisää täl­laisia epäon­nis­tu­misia, ja koko pop­ulisti­nen kansanki­iho­tus näyt­täy­tyy yhä use­am­malle poli­it­tise­na valheena.

Mut­ta mitä sen tilalle?

Syyt pop­ulis­tiseen her­rav­i­haan eivät ole kadon­neet mihinkään – vain purkau­tu­miskana­va on menet­tänyt uskot­tavuuten­sa. Tilalle voi tul­la myös jotain vielä pahempaa.

Keskilu­okan kui­h­tu­miseen ja eri­ar­vois­tu­miseen on löy­det­tävä toimivia lääkkeitä, tai teol­lisu­us­maat kulke­vat vaaleis­sa kri­i­sistä toiseen.

Hol­lan­nin vaaleista ei tul­lut oikeistopop­ulistien maan­järistysvoit­toa, mut­ta siitä tuli demarien maan­järistystap­pio. Enti­nen mahtipuolue menet­ti yli ¾ paikois­taan ja putosi pien­puoluei­den joukkoon.

Pop­ulis­mis­min vas­tavoimak­si eivät nousseet demar­it vaan toisaal­ta vihreät (4 paikas­ta 14 paikkaan) sekä sosi­aalilib­er­aa­li­nen ja Euroop­pa-myön­teinen D66-puolue 12 paikas­ta 19 paikkaan. Täl­lä akselil­la tapah­tui siis polar­isoi­tu­mista aivan samoin kuin Itä­val­lan pres­i­dentin­vaaleis­sa. Näi­den molem­pi­en puoluei­den on täy­tynyt viedä demarien ääniä.

Pop­ulis­tit ovat kaikkial­la syöneet eri­tyis­es­ti demarien kan­na­tus­ta, kos­ka duu­nar­ieli­it­ti on ollut pet­tynyt ase­mansa heiken­tymiseen. Ahdinko on saanut demar­it vetäy­tymään siilipuo­lus­tuk­seen. Entis­es­tä edis­tyk­sen lipunkan­ta­jas­ta on tul­lut muu­tok­sen vastustaja.

Demarien ahdin­golle on help­po ilkkua, mut­ta se on kaikkien parem­paa huomista toivovien ongel­ma. Edis­tyk­sen rin­ta­maan tarvit­taisi­in myös demare­i­ta. Sik­si mei­dän kaikkien tulisi toivoa, että he pää­si­sivät henkises­tä neu­vot­to­muud­estaan ja pysty­i­sivät löytämään uuden suun­nan. Autoakaan ei ohja­ta jarrupolkimella.

65 vastausta artikkeliin “Pihisikö populismista ilma ulos?”

 1. Demaripuolueet menivät myymään itsen­sä rahalle, joten ei sieltä ole nousua ennen kuin leikkaa­vat kahleen­sa ja pää­sevät tekemään oikei­ta val­in­to­ja. USA:n demokraatit synkin esimerk­ki siitä mitä suuri raha tekee politiikalle. 

  Clin­ton­is­mi ja blairis­mi johti­vat tuhoon kum­mal­lakin puolel­la rapakkoa. Kumpikin pai­jasi suuryri­tyk­siä ja luuli­vat bkt:n ja pörssin ker­to­van kansan hyv­in­voin­nista, vaik­ka kum­mas­sakin maas­sa puo­let kansas­ta jou­tui köy­hyy­teen ja sään­te­lyn purku päästi pankit rom­ah­dut­ta­maan ahneuk­sis­saan talouden, ja kansa mak­soi mut­ta tek­i­jät sai­vat kuu­lus­telu­jen sijaan miljoon­abonuk­set. Nyt sama tapah­tuu uud­estaan, kun Gold­man Sachs on käytän­nössä USA:n hallinto. 

  Surullista onkin että Oba­ma saat­toi vasem­mis­ton uneen, jos­sa se luuli Oba­man tekevän hyvää, mut­ta Oba­ma antoi vain kivat kasvot ja kivat puheet jot­ka peit­tivät alleen eri­ar­vois­ta­van poli­ti­ikan. Kansa oli petet­ty ja Trump lupasi paran­taa hei­dän ase­maa, mut­ta Hillary ei luvan­nut mitään, vaan sanoi kaiken ole­van hyvin ja keskit­tyi Trumpin parjaamiseen. 

  Sanders olisi voit­tanut men­nen tullen, kos­ka keskit­tyi asioi­hin ja lupasi parem­pia mah­dol­lisuuk­sia ihmisille. Nytkin Sanders on ain­oa joka oikeasti kiertää ja tekee poli­ti­ikkaa, muut “oikeat” demokraatit huu­ta­vat vain “Rus­sia!” joka asi­aan, kun eivät voi hyökätä suur­ra­hoit­ta­ji­aan vas­taan esimerkik­si terveydenhuollossa. 

  Se että vaaleis­sa kokoomuk­sen kaltaiset puolueet menevät ääri­oikealle kalastele­maan ja siten “tor­ju­vat” wilder­ssit, ker­tonee enem­män oikeistopop­ulis­min nor­mal­isoi­tu­mis­es­ta kuin sen hidas­tu­mista. Kokoomuk­sen min­is­teri Jan­it­skinin tel­toil­la, Vapaavuoren moskei­jakiel­to, pikku­las­ten van­hempi­en käännytykset…mitä tuo sit­ten on? Var­ti­aisen liberalismia?

  Mark Blyth nimisen hep­un luon­to­ja kan­nat­taa väi­jyä youtubesta. Selit­tää poli­ti­ikan ongel­mat selvästi talouden kaut­ta (euro, aus­ter­i­ty, trump­ism, brex­it). Thomas Frank (Lis­ten Lib­er­al) ker­too sit­ten mis­sä demokraatit menivät tieltä ulos.

 2. Laan­tui on hyvä sana, sil­lä tosi­a­sia on, että PVV voit­ti vaaleis­sa ja nyt Hol­lan­nin toisek­si suurin puolue. Hol­lan­nin tulok­ses­ta voi tehdä kolme keskeistä huomiota:
  — PVV voit­ti, mut­ta vähem­män kuin ennakkoon arvioitiin
  — demar­it kär­si rökäle­tap­pi­on ja
  — koko puoluekart­ta muut­tui, aiem­mas­ta kah­den suuren puolueen maail­mas­ta yhden suuren ja 5 keskisu­uren puolueen maailmaksi. 

  Tästähän on nähty jo lukuisia eri vari­aa­tioi­ta eri mais­sa. Pop­ulis­tit ja uudet lib­er­aalili­ik­keet ovat otta­neet ryminäl­lä tilaa.

 3. Voisiko arvon blo­gisti nyt sit­ten ker­toa, ketkä sit­ten oli­vat Hol­lan­nin vaalien oikeat voit­ta­jat? Meinaan kun val­he­me­di­as­sa on kuulem­ma väitet­ty, että rasisti­nen Wilders olisi ollut voit­ta­ja. Kaikki­han me tiedämme, että vasem­mis­tolib­er­aalit sai­vat kaikkien aiko­jen häkel­lyt­tävim­män, totaalisen, läh­es lop­ullisen voit­ton­sa surkei­den ja säälit­tävien junt­tipop­ulistien kutistues­sa läh­es olemattomiin.

 4. Niin jotain pitäisi tehdä. Automaa­tio ja glob­al­isaa­tio uhkaa töitä. Mut­ta toisaal­ta hyv­in­voin­ti­val­tiokin perus­tuu val­heelle. Jos tulot tasa­taan, vai­h­toe­htokus­tan­nuk­set työuri­in kas­va­vat liian korkeik­si. Nuoret jät­täy­tyvät pois opin­noista ja halu­a­vat Janne NAc­ceik­si. Ja se val­in­ta on hyv­in­voin­ti­val­tios­sa monille loogi­nen valinta.

 5. Kyl­lä Suomes­sakin on pop­ulis­mia, jos sil­lä tarkoite­taan tosi­a­sioiden kieltämi­nen / peit­te­ly / harhaan­jo­ht­a­mi­nen oman poli­it­tisen edun saavuttamiseksi.

  Esimerk­isi käyköön 500 000 työtön­tämme, joista on tul­lut uno­hdet­tu ja hylät­ty osa kansaamme. Suomen älymys­tö, poli­itikot, ay-liike ja media teesken­televät, että heitä ei ole olemassakaan.

  Sen sijaan pop­ulis­timme viestit­tävät siitä, että Uudenkaupun­gin autote­htaan ja Turun teĺakan viimeaikainen men­estys on merk­ki hei­dän aikaansaa­mas­taan taloutemme selvästä kään­teestä parempaan.

  Jät­tävät kuitenkin ker­tomat­ta, että kumpikin niistä ovat alku­jaan Urho Kekkosen aikaansaannoksia. 

  Kekko­nen oli taita­va poli­itikko ja talousosaa­ja, sekä Suomen vien­nin tulok­sekas myyn­timies. Hän jät­ti meille perin­nök­si kil­pailukykyisen ja velat­toman maan. Kun 1973 maa­han pääsi syn­tymään 100 000 työtön­tä, hän reagoi siihen run­naa­mal­la kokoon Miet­tusen HÄTÄTILA-hallituksen!

  Voivatko nykypäät­täjät esit­tää jotain vas­taavaa? Eivät todel­lakaan, päinvastoin! 

  Päät­täjämme ovat pop­ulis­tis­es­ti irronneet talous­todel­lisu­ud­es­ta. Ovat esimerkik­si aja­neet Tal­vi­vaaran pari ker­taa konkurssi­in, otta­neet hir­muis­es­ti velkaa ja talouden tosi­asi­at kieltäväl­lä komikan­ta-poli­ti­ikallaan aiheut­ta­neet 500 000 ihmisen massatyöttömyyden.

  Kansa menee nyt kun­tavaalei­hin sen tiedon varas­sa, että näitä työtömiä ei oikeas­t­aan ole ole­mas­sakaan, ja että pop­ulistien se väite on tot­ta, että lama on ohi ja juh­lat voivat siis jatkua.

  Olisiko­han nyt kuitenkin jo aika pal­jas­taa tämä maamme pop­ulistien “Mün­chaus­enin temppu”?

 6. Trump lie­nee mieli­sairas; herää aamul­la ja tvi­it­taa uni­aan siitä, miten paha ja sairas Oba­ma (joka ei kai edes ole amerikkalainen) salaku­un­telee hänen kotiaan.

  Toiv­ot­tavasti Ivan­ka pitää isäukon riit­tävän toim­intakykyise­nenä tai ottaa ohjat käsi­in­sä, jos ei onnistu.

  Pop­ulis­min kohta­lo ei kuitenkaan riipu Trump­ista tai Hol­lan­nin vaal­i­t­u­lok­ses­ta. Pop­ulis­mi elää ja saat­taa kos­ka tahansa räjähtää käsi­in, jos eli­it­ti ei suos­tu luop­umaan elitismistään. 

  Suomes­sakin on lukuisia sietämät­tömiä ongelmia, jot­ka eivät katoa mihinkään ellei eli­it­ti suos­tu myön­tämään niiden ole­mas­sa oloa. Tai jos ei löy­dy pop­ullis­tia, joka onnis­tuu haal­i­maan enem­mistön eduskunnasta.

  Jälkim­mäista vai­h­toe­ho­ta ei kai uskalla toivoa.

 7. ‘Mon­elle Brit­ille on pal­jas­tunut, että Brex­it-kam­pan­ja perus­tui lähin­nä val­heelle.’ (OS)
  Toisille tuo oli selvää jo kam­pan­jan aikana, toiset eivät joko väl­itä tai eivät suos­tu uskomaan.
  Jos There­sa May jär­jestäisi vaalit nyt, kon­ser­vati­iv­it saisi­vat murskavoiton.

 8. Kyl­lä se pupulis­mi on jatku­mo, kohteet vaan vai­h­tuu. Olen 50 vuot­ta äänestänyt pelkkiä pop­ulis­te­ja. Viimeiset kolme oli­vat Esko Sep­pä­nen, Osmo Soin­in­vaara ja Jus­si Hal­la-aho. Aikaisem­mal­ta ajal­ta muis­tan sel­l­aisia nim­iä kuin Tyyne Lei­vo-Lars­son, Veikko Ven­namo ja Tais­to Sin­isa­lo. Yhteistä kaikille noille oli, ettei niil­lä mitään suur­ta suun­nitel­maa parem­mas­ta ollut, vaan ne har­ras­ti­vat nip­pe­liko­htas­ta öyhö­tys­tä havait­semis­taan epäko­hdista. Niiden epäko­h­tien kor­jaus meni täs­mälleen kaik­il­ta kam­mot­taval­la taval­la pieleen, jos ja kun pää­sivät hillo­tol­palle puikko­ja säätään. Lisäk­si useim­mat toimi­vat juuri päin­vas­toin kuin meinasivat.

 9. Sen jäl­keen kun Soi­ni pääsi min­is­te­ri­au­ton takapenkille on val­takun­nan ykköspop­ulisti ollut Vihrei­den (onnek­si) väistyvä pj Ville Niin­istö. Gallup­su­o­sio­ta on puolueelle tul­lut ja sitähän pop­ulisti juuri tavoit­telee. Vihrei­den kun­tavaalio­hjel­ma on pop­ulis­mimit­tar­il­la mitat­tuna huip­pua, real­is­mi hukassa. 

  Mut­ta ei se mitään, uskot­tavu­udel­la­han ei vaale­ja nykyään voiteta.

  En ole huolis­sani pop­ulis­min men­e­mis­es­tä tai tulemis­es­ta. Siitä näyt­tävät eniten ole­van huolis­saan val­taa pitävät puolueet kaadere­i­neen peläten menet­tävän­sä paikkansa liha­p­a­to­jen äärel­lä ja hyvin palkatut pestin­sä. Olen huolis­sani Gold­man Sachs ‑ilmiöstä. Liian mon­et Trumpin hallinnon korkeat vakanssit on GS-porukalla. EKP:n pääjo­hta­ja, Englan­nin keskus­pankin pääjo­hta­ja, Bar­roso jne jne. Oikeas­t­aan Kreikan euro­jäsenyys ja siitä seu­ran­nut eurokri­isikin on GS:n aikaansaan­nok­sia. Ja USA:n sub­prime-bisnes ja siitä seu­ran­nut finanssikri­isi. Senkin jäl­keen GS-pankki­ir­it ovat entistä rikkaampia. Jokainen kri­isi on suuri mah­dol­lisu­us tehdä paljon rahaa, kun var­al­lisu­us laite­taan uus­jakoon ja ne joil­la on tuol­loin rahaa (= pankeil­la ja pankki­ireil­la), osta­vat pakkomyyn­neistä muiden ahdinkoa hyväk­sikäyt­täen. Ihana bis­nes­malli, aina voit­taa kun­han poli­itikot eivät pääse sotke­maan ikäväl­lä lainsäädännöllä. 

  Eikös pankkien val­taa pitänyt rajoit­taa, riskikeskit­tymät hajoit­taa ja suuret pilkkoa pienem­mik­si? Mik­si Sak­san ja Ran­skan pankkien val­ta­vat tap­pi­oriskit sosial­isoiti­in kaikkien euro­maid­en veron­mak­sajien mak­set­taviksi? Pankki­ir­it ja poli­itikot yhteistyössä, niin kau­nista. Voiko tämä tuhatvuoti­nen tra­di­tio koskaa hajota?

 10. anon­il­li:
  ‘Mon­elle Brit­ille on pal­jas­tunut, että Brex­it-kam­pan­ja perus­tui lähin­nä val­heelle.’ (OS)
  Toisille tuo oli selvää jo kam­pan­jan aikana, toiset eivät joko väl­itä tai eivät suos­tu uskomaan.

  Ehkä noin, mut­ta perustel­lusti moni ajat­telee niin että Euroopan Unioni perus­tuu vielä suurem­malle val­heelle, joten pop­ulis­mi voi jatkos­sakin ihan hyvin, kiitos kysymästä.
  Pop­ulis­min ken­tälle on vah­vasti tunke­mas­sa myös viher­vasem­mis­to­lainen pop­ulis­mi, jon­ka pör­röistä ja pehmeää ilosanomaa tun­neä­lykkäälle väestönos­alle tar­joilee mies suo­raan nais­ten­le­htien päiväunista.

 11. Laan­tui ja laan­tui, kuitenkin aika lähelle pop­ulistien ennä­tys­tu­losta Hol­lan­nis­sa ja tämä vaik­ka samal­la moni muu puolue oli läht­enyt kalastele­maan “pop­ulistien” vesille. Hol­lan­nin poli­ti­ik­ka muut­tui — tai ainakin vaalilu­pausten perus­teel­la pitäisi muut­tua — huo­mat­tavasti pop­ulis­tisem­paan suun­taan kuin mitä Vapaus­puolueen kan­natuk­ses­ta yksin voi päätellä.

  Ei voi olet­taa, että mikään liike ottaisi kasvu­vai­heessakaan joka ain­oas­sa koitok­ses­sa veret seisaut­tavaa voit­toa. Min­ulle pahu­u­den apos­toli­na riit­tää se, että keskimäärin ede­tään, kuten nyt Hol­lan­nis­sakin kävi ja gallup­pi­en mukaan on käymässä Ran­skas­sakin, vaik­ka Le Pen sit­ten häviäisikin. Le Penin tap­pio olisi kuitenkin näil­lä näkymin tulos­sa Front Nation­alin kaikkien aiko­jen parhaal­la tulok­sel­la eli taas ote­taan askel eteenpäin.

 12. Joo joo: mut­ta perustel­lusti moni ajat­telee niin että Euroopan Unioni perus­tuu vielä suurem­malle valheelle, 

  Vielä perustel­lum­min voi olla sitä mieltä, että pop­ulis­tit ovat lapsen­mielisiä ääliöitä ja me muut oike­as­sa, minkä Trumpin lupauk­set ja pres­i­dent­tikau­den todel­lisu­us on todis­tanut. Ei tässä mei­dän täysi­järk­isten auta kuin pär­jätä sen tosi­asian kanssa, että Suomes­sakin noin 10% äänestäjistä on oikeasti aivokuollei­ta eikä vain ker­ran kymmenessä/kahdessakymmenessä vuodessa kusetettavissa. 

  Toisaal­ta 10% ään­restäjistä on onnek­si sen ver­ran vähän, että hei­dän kan­nat­ta­mansa poulue pystytään kohtu­ullisen hel­posti pitämään aisois­sa ja kun se aina sil­loin täl­löin päästä hal­li­tuk­seen päät­tämään pikkua­sioista, leikkau­tu­vat siivet kaikkein suurim­mil­ta paskapuheilta.

  Eniten har­mit­taa, kun suo­ma­laiset julkirasis…siis julk­i­na­tion­al­is­tit näyt­tävät suurim­mak­si osak­si ole­van Venäjän taskus­sa joko tietois­es­ti tai sit­ten sen ver­ran tyh­miä, että aja­vat Venäjän asi­aa edes tajua­mat­taan sitä. Tosin esimerkik­si Hal­la-ahokin ajaa EU-eroa ajaes­saan käytän­nössä Venäjän asi­aa täysin tietoise­na siitä, mitä tekee. Mies ei edes ole mikään Venäjän ystävä, mut­ta jär­jetön viha sokaisee ampumaan omaan jalkaan.

  PS. En muuten ole näh­nyt kir­joit­telua siitä, kuin­ka gallupi­en tek­i­jät ja vaaliasiantun­ti­jat oli­vat taas ker­ran oike­as­sa, kun veikka­si­vat Hol­lan­nin vaalien järjestyk­sen viimeisel­lä viikol­la ihan oikein ja että mik­si pop­ulistien kan­na­tus arvioitii tästäkin huoli­mat­ta yläkanttiin

 13. Kun itsel­läkin kaiver­taa välil­lä mielessä että mitä tarkkaan ottaen se ‘pop­ulis­mi’ on, sain raken­net­tua seu­raa­van hypo­teesin johon liit­tyy yksi taustatrendi:

  Taus­ta­tren­di: Kansalaisille on vuosikymmenet saar­nat­tu demokra­t­ian auvoisu­ut­ta ja kaik­in­puolista parem­muut­ta jopa vien­ti­tuot­teek­si asti, ilman että on tehty pesäeroa välil­lisen demokra­t­ian ja suo­ran demokra­t­ian välil­lä. Ovat oppineet.

  Hypo­teesi: Pop­ulis­mi on kansalais­ten uskoa siihen että val­tion ohjaami­nen on saman­laista puuhaa ja sitä säätelevät saman­laiset reunae­hdot kuin oman per­heen talouden hoit­a­mi­nen tai oman pikkuyri­tyk­sen johtaminen.

  Vaalien aikaan osa ehdokkaista sit­ten val­it­see tiek­seen luva­ta äänestäjille ns. maalaisjär­jen mukaista poli­ti­ikkaa, sem­moista joka olisi viisas­ta koti­taloudessa tai pikku­fir­mas­sa. Koke­neem­mat ehdokas­broi­ler­it tekevät tämän kyynis­es­ti, tietäen että tak­ki kään­tyy heti kun vaalit ovat ohi. Ensik­er­ta­laiset taas usko­vat että he tosi­aan tule­vat tekemään koti­talous-yhteen­sopi­vaa poli­ti­ikkaa toisin kuin sanansa syövä eli­it­ti. Mut­ta val­taan päästyään ja vas­tu­u­ta saat­u­aan ensik­er­ta­laiset huo­maa­vat että koti­talous­poli­ti­ikka­han johtaisi tuhoon ja hävi­tyk­seen, ja tekevät hekin ‘Soinit’. Äänestäjäkun­ta pet­tyy, pui nyrkkiä taskus­saan, ja odot­taa seu­raavia vaaleja.

  (Nähtäväk­si muuten jää kään­tääkö D. Trump vielä takkin­sa vai tekeekö hän USA:sta ‘mediocre region­al pow­er again’).

  Oli valai­se­vaa taju­ta että olen joskus ollut vas­takkaises­sa leiris­sä, nimit­täin 80–90 vai­h­teessa, kun Ääni­val­ta ry ajoi Suomeen suo­raa demokra­ti­aa ns. jatku­van äänioikeu­den muo­dos­sa. Ääni­val­lan ohjel­mas­ta laa­dit­ti­in pam­flet­ti, joka mm. vieti­in sil­loiselle min­is­ter­ille Arja Alholle. Sil­loinen dosent­ti nykyi­nen pro­fes­sori Mat­ti Wiberg reagoi lehtikir­joituk­ses­sa pam­flet­ti­in kut­sumal­la sitä pop­ulis­tisek­si. Muis­tan kuin­ka ainakin itse loukkaan­n­uin sydän­ju­uria myöten että kuin­ka ‘eli­itin edus­ta­ja’ kehtaakin leima­ta mei­dän hienot pyrkimyk­set estää vaalilu­pausten pet­tämi­nen ja saa­da kansan­val­ta oikeasti toim­i­maan niinkuin pitää, ja mitä se ‘pop­ulis­mi’ oikeas­t­aan edes tarkoitaa — eikö ‘pop­ulis­mi’ ole juuri mihin demokra­tial­la tähdätään? Nykyiset pop­ulis­tipuoluei­den kan­nat­ta­jat var­maankin ajat­tel­e­vat samal­la tavalla.

  No OK, on nyky­pop­ulis­mis­sa var­maan muitakin aine­sosia, joista jotkut löy­tynevät Kah­ne­manin kir­jas­ta.

 14. Sylt­ty: Vielä perustel­lum­min voi olla sitä mieltä, että pop­ulis­tit ovat lapsen­mielisiä ääliöitä ja me muut oikeassa,… 

  Hehheh, mitä parodiaa!

 15. Ei tässä mei­dän täysi­järk­isten auta kuin pär­jätä sen tosi­asian kanssa, että Suomes­sakin noin 10% äänestäjistä on oikeasti aivokuollei­ta eikä vain ker­ran kymmenessä/kahdessakymmenessä vuodessa kusetettavissa. 

  Täysi­järk­isyy­destäsi huoli­mat­ta et tai­da oikein ymmärtää mitä on protestiäänestämi­nen. Kuten tiedämme, kirkkove­neen raa­pus­t­a­mi­nen on teho­ton mie­le­nil­maisu mut­ta Trump ja Brex­it ovat joa aivan toisen luokan vaikut­tamista ja saa­vat itse­tyy­tyväisen eli­itin edes vähän synnintuntoihinsa.
  Pop­ulistin puheil­la ja lupauk­seil­la ei ole olen­naista merk­i­tys­tä, sitä parem­pi mitä suurem­pia pöyristysko­htauk­sia se aiheuttaa.
  On valitet­tavaa että pop­ulis­titkin ovat per­so­ja hillo­tol­pan houku­tuk­sille ja myyvät isän­maansa siinä kuin vas­tu­ullisetkin puolueet. Sin­un mielestäsi se on oikein ja maan tapa, mut­ta min­ua vähän huolestut­taa mitä jää kun pop­ulis­mikin osoit­taut­tuu tyhjäk­si arvaksi.
  Putin­ista puheenollen hän edes ymmär­si lopet­taa paljon kärsi­neen kansansa sim­put­tamisen kel­lo­jen­si­irtämis­leikeil­lä. Ei hän voi olla täysin paha.

 16. Mikko Kivi­ran­ta: Kun itsel­läkin kaiver­taa välil­lä mielessä että mitä tarkkaan ottaen se ‘pop­ulis­mi’ on,

  Min­un mielestäni hypo­teesisi on vain osa pop­ulis­mia. Yleisem­min, min­un mielestäni oikein hyvin, pop­ulis­mi määritel­lään wikipedi­an artikkelissa:

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Populismi

  Min­un mielesät­ni mie­lenki­in­toisem­pi kysymys on kuitenkin se, miten pop­ulis­tit määrit­televät eli­itin, jota vas­tus­ta­vat. Selvää on, että taloudel­lisel­la tai poli­it­tisel­la vaiku­tus­val­lal­la ei ainakaan ole mitään tekemistä eli­itin kanssa. Ain­oa merkit­tävä asia, minkä minä olen keksinyt, mikä erot­taa eli­itin pop­ulis­teista on se, että eli­it­ti hyväksyy (talouster­mein) ulkois­vaiku­tusten ole­mas­saolon, ja kehtaa odot­taa niiden huomioonot­tamista yhteiskun­nan asioista sovittaessa.

 17. Mikko Kivi­ran­ta:
  (Nähtäväk­si muuten jää kään­tääkö D. Trump vielä takkin­sa vai tekeekö hän USA:sta ‘mediocre region­al pow­er again’). 

  Nyt kun län­si­mais­ten talousjär­jestelmien suurimpia haastei­ta on jär­jestää tulon­jako automaa­tion ja roboti­ikan maail­mas­sa, näen ainakin kolme mah­dol­lista kehityskulkua:

  (1) Bau­molin sopeu­tu­mis­mekanis­min kaut­ta ihmisvoimal­la tehtävien töi­den palkat nou­se­vat niin korkeik­si ja robot­eil­la tuotet­tu­jen tavaroiden hin­nat laske­vat niin alas, että ihmis­ten tarpeet yhä tule­vat tyy­dyte­tyik­si. Tässä huonona puole­na toden­näköis­es­ti palkkake­hi­tys ei tapah­du keskimääräisen tasais­es­ti, vaan joidenkin ennal­laan pysyvät tulot sal­li­vat ruhti­naal­lisen määrän halpenevaa tavaraa, mut­ta useim­mil­la eivät riitä rahat edes niihin halpenevi­in tavaroihin.

  (2) Jonkin­laisen perus­tu­lon kaut­ta, joka rahoite­taan robot­te­ja verot­ta­mal­la, ja kaikkien kansalais­ten ostovoima säi­lyy. Huonoina puoli­na ainakin (a) Hin­tamekanis­min heikken­e­m­i­nen jol­loin resurssit eivät vält­tämät­tä enää ohjaudu vas­taa­maan tarpei­ta parhaal­la taval­la, ja (b) Yhteis­maan ongel­man vuok­si tätä ei voi tehdä yksi kansakun­ta pelkästään oma­l­la päätök­sel­lään tai huk­ka perii kan­sain­välisessä kil­pailus­sa (vai periikö?).

  (3) Rivikansalais­ten ostovoiman hiipues­sa, robo­t­i­soidut tehtaat vähitellen erikois­tu­vat valmis­ta­maan luk­sus­tuot­tei­ta muille robo­t­i­soitu­jen tehtaiden omis­ta­jille. Lop­pu­osa ihmiskun­nas­ta ulkois­te­taan pois mod­ernista yhteiskun­nas­ta, ja he palaa­vat met­sästäjä-keräil­i­jöik­si. Nykyaikaisia met­sästäjä-keräil­i­jöitähän nähti­in Espan­jan talouskri­isin aikaan sankoin joukoin Madridin ros­ka-astioiden liepeillä.

  D. Trump on saat­tanut löytää neljän­nen keinon. Kel­lon kään­tämi­nen taak­sepäin ja paluu per­in­teiseen teol­lis­tu­misen aikaan. Asia on jär­jestet­tävis­sä pro­tek­tion­is­mil­la (kan­sain­välisen kil­pailun suh­teen) ja Mus­soli­ni-tyylisel­lä kor­po­ra­tivis­mil­la (yri­tys­ten omis­ta­jien voiton­tavoit­telun kahlit­semisek­si). Hin­tana on alen­tunut elin­ta­so, kun peru­ut­ta­mi­nen erikois­tu­mises­sa ja työn­jaos­sa alen­taa tuot­tavu­ut­ta. Silti, tulon­jako-ongel­man ratkaisem­i­nen saat­taa olla niin vaikeaa että hin­ta kan­nat­taa mak­saa. Mut­ta ken­ties pääomien omis­ta­jat eivät trumpi­laiseen kor­po­ratismi­in lähde mukaan, jää nähtäväksi.

  Vaikea uskoa että hän on tien valin­nut tietois­es­ti, mut­ta saat­taa olla että D. Trump on poli­ti­ikas­saan sit­ten kuitenkin ain­oil­la oikeil­la jäljillä.

  1. Robot­tivero ei kyl­lä kestä mitään lähempää tarkastelua. Halu­atko verot­taa sitä myös kulu­tus­tuot­teis­sa. Automaa­tiset tarken­ta­vat ja val­ot­ta­vat kam­er­at, itses­tään liikku­vat pölyn­imu­rit jne?

 18. tcrown: Ain­oa merkit­tävä asia, minkä minä olen keksinyt, mikä erot­taa eli­itin pop­ulis­teista on se, että eli­it­ti hyväksyy (talouster­mein) ulkois­vaiku­tusten ole­mas­saolon, ja kehtaa odot­taa niiden huomioonot­tamista yhteiskun­nan asioista sovittaessa. 

  Hyvin tiivis­tet­ty, ja jotain saman­ta­paista tarkoitin koti­talous-yhteen­sopi­val­la poli­ti­ikalla, ulkois­vaiku­tusten uno­htamista.

  Jos per­heessä eivät rahat tah­do riit­tää, yksi per­he voi vähen­tää omaa kulu­tus­taan ilman että Stock­mann joutuu siitä vaikeuk­si­in ja väen­vähen­nyk­si­in. Samoin yksi per­he voi lisätä pyrkimyk­siään lisätöi­den löytämiseen ilman että se pyrkimys heilaut­taa työ­markki­noi­ta mihinkään suun­taan. Kokon­ainen kansan­talous joutuu löytämään ove­lam­mat konstit.

  Samoil­la lin­joil­la ollaan.

 19. Mikko Kivi­ran­ta: Nyt kun län­si­mais­ten talousjär­jestelmien suurimpia haastei­ta on jär­jestää tulon­jako automaa­tion ja roboti­ikan maail­mas­sa, näen ainakin kolme mah­dol­lista kehityskulkua:

  E. eli viides vai­h­toe­hto. Julkisen velan kas­vat­tamista jatke­taan, kek­sit­tyä ikili­ikku­jaa käyt­täen, jos­sa keskus­pank­ki ostaa suuren osan val­tioiden, kun­tien ja jopa yri­tys­ten liik­keelle laskemista lain­oista. Korko­ta­so pide­tään keinotekoiden alhaal­la. Täl­lä tavoin velal­la pide­tään yllä kulu­tuskysyn­tää ja ylim­i­toitet­tu­ja julk­isia palvelu­ja, pas­sivoidaan kansa sohval­la makaa­jik­si ja laa­jas­sa kon­tek­stis­sa suuri osa kansas­ta pää­tyy “val­tion virkamiehik­si”, kut­su­taan tulon­lähdet­tä sit­ten perus­tu­lok­si, työt­tömyysko­r­vauk­sek­si, varhaiseläk­keek­si, työkyvyt­tömyy­seläk­keek­si, koti­hoidontuek­si tai jok­sikin muuksi.

  Tämä vai­h­toe­hto kuu­losta kaikkein tutuimmalta.

 20. tcrown: Ain­oa merkit­tävä asia, minkä minä olen keksinyt, mikä erot­taa eli­itin pop­ulis­teista on se, että eli­it­ti hyväksyy (talouster­mein) ulkois­vaiku­tusten ole­mas­saolon, ja kehtaa odot­taa niiden huomioonot­tamista yhteiskun­nan asioista sovittaessa.

  Eli­itin on help­po hyväksyä köy­hien köy­htymi­nen, eihän se koske heitä kuin poikkeustapauksissa

  Eli­it­ti taipuu hyvin nopeasti nepo­tismi­in , mikä merk­it­see sulkeu­tu­vaa joukkoa kun aina val­i­taan kaveri

  Mod­ernissa yhteiskun­nas­sa sitä nimitetään verkot­tumisek­si ja jos henkilöl­lä ei ole verkos­toa eli­itin joukos­sa niin hän tip­puu eli­itin ulkop­uolelle ja samal­la sosi­aalises­sa asteikossa

  Kun sosi­aa­li­nen kier­to lop­puu ja verkot eli­itin ja köy­hälistön välil­lä katkea­vat niin seu­rauk­set ovat arvaa­mat­to­mia , useim­miten päädytään väki­val­taan ja muu­tos­ta haetaan kumousten kautta

 21. Mikko Kivi­ran­ta: Tässä huonona puole­na toden­näköis­es­ti palkkake­hi­tys ei tapah­du keskimääräisen tasais­es­ti, vaan joidenkin ennal­laan pysyvät tulot sal­li­vat ruhti­naal­lisen määrän halpenevaa tavaraa, mut­ta useim­mil­la eivät riitä rahat edes niihin halpenevi­in tavaroihin.

  Eli että jatkuisi niin kuin nyt, kun Gate­sil­la on (olisi) rahaa ostaa vaik­ka mitä ja maail­man asukkaista suurin osa tien­aa vuodessa sen, minkä hän muu­ta­mas­sa minuutissa?

  Suurin ero tule­vaisu­udessa lie­nee se, että nämä gate­sit voivat elää huo­mat­tavasti pidem­pään kuin tavikset, joiden keskimääräi­nen elinikä tuskin enää nousee nyky­menol­la. Ökyrikkaat voivat myös ostaa itselleen lisäosia, jot­ka tekevät heistä liki puoli­ju­malia — robot­te­ja, jot­ka pystyvät usko­mat­tomi­in asioi­hin ja elävät jopa ikuisesti.

  Ja tämä ei siis ole vit­si tai älytön­tä sci­fiä. Eri­tyis­es­ti gee­nien muokaami­nen ja robotti/tekoälyteknologia ovat joidenkin asiantun­ti­joiden mukaan jo läpimur­to­jen kynnyksellä. 

  Mut­ta miten käy, jos “kuolemat­to­muushoidot” ovatkin niin halpo­ja, että taviksil­lakin on niihin varaa? 

  Tai mitä sanoo perus­suo­ma­lainen mies, jos fir­man omis­ta­ja käy per­hei­neen elämän­piden­nyshoidois­sa ja han­kkii liäka­p­a­siteet­tia aivoihin­sa ja tietää kaiken parem­min kuin alaisen­sa? Jos perus­suo­ma­lainen itse tietää kuol­e­vansa toden­näköis­es­ti heti koh­ta eläk­keelle päästyään?

  Kestäisikö yhteiskun­ta?

  Toinen läh­es läpinäkymät­tömän usvan takana pil­lot­ta­va muu­tos liit­tyy tekoä­lyn yleiseen kehi­tyk­seen. Meil­lä ei ole kuin hataria arvailu­ja “puoli­ju­malatekoä­lyn” vaiku­tuk­sista yhteiskun­taan. Pystyykö tekoä­ly ratkaise­maan ihmiskun­nan ongel­mat? Halu­aako ihmiskun­ta lopet­taa itsen­sä ja sulau­tua tekoä­lyyn? Skynet?

  Tule­vaisu­u­den ennus­t­a­mi­nen on juuri nyt täysin mah­do­ton­ta. Elämme sel­l­aisen mur­roksen keskel­lä, jol­la ei ole ver­tausko­htaa mis­sään aiem­mein ele­tyssä, vain scifin fan­ta­siois­sa jos niissäkään.

 22. Joo joo: et tai­da oikein ymmärtää mitä on protestiäänestäminen. 

  Kyl­lä minä tiedän, mut­ta ketu­tus ei se tee omaan jalka­an ampumis­es­ta mitenkään järkevämpää.

 23. Mikko Kivi­ran­ta: Samoil­la lin­joil­la ollaan.

  Niin. Ongel­ma vain on, että en oikein näe miten tästä saataisi­in rak­en­ta­va dialo­gi pop­ulistien kanssa aikaisek­si. “Olet väärässä, ja tyh­mä jos et ymmär­rä sitä selit­tämisen jäl­keenkään” ei min­un elämänkoke­muk­seni perus­teel­la ole kovin hedelmälli­nen keskustelunaloitus.

 24. tcrown: Min­un mielesät­ni mie­lenki­in­toisem­pi kysymys on kuitenkin se, miten pop­ulis­tit määrit­televät eli­itin, jota vastustavat.

  Slavoj Žižek viit­tasi pam­fletis­saan Uusi luokkatais­telu Thomas Frankin näkemykseen:

  Hänen mukaansa taloudelli­nen luokkavas­tako­h­ta — köy­hät maanvil­jeli­jät ja työläiset vas­taan juris­tit, pankki­ir­it ja suuret yri­tyk­set — on muun­tunut vas­takkainaset­teluk­si, jos­sa toisel­la puolel­la ovat rehelliset, työteliäät ja kris­til­liset amerikkalaiset ja toisel­la puolel­la rappeu­tuneet lib­er­aalit, jota hörp­pivät lat­tea ja aja­vat ulko­maisil­la autoil­la, kan­nat­ta­vat abort­tia ja homosek­suaal­isu­ut­ta ja tekevät pilkkaa isän­maal­lis­es­ta uhrautu­mis­es­ta ja “maalais­es­ta” elämän­tyylistä. Viholli­nen on siis ymmär­ret­ty “lib­er­aa­lik­si”, joka halu­aa heiken­tää aut­ent­tista amerikkalaista elämän­ta­paa liit­to­val­tion väli­in­tu­lon avul­la (joka yltää koulukyy­tien jär­jestämis­es­tä määräyk­seen opet­taa kouluis­sa dar­wini­laista evoluu­tio­teo­ri­aa ja per­versse­jä sek­suaa­likäyt­täy­tymisen muotoja).

  Pop­ulis­tis­ten kon­ser­vati­ivien keskeinen taloudelli­nen tavoite on sen vuok­si pääsem­i­nen eroon vah­vas­ta val­tios­ta, joka verot­taa ankarasti työtätekevää väestöä kus­tan­ta­ak­seen siten sään­te­ly­toimen­piteen­sä. Hei­dän min­i­maa­li­nen ohjel­mansa kuu­luu: “Vähem­män vero­ja, vähem­män sääntelyä”.

  Minus­ta havain­nos­sa trans­for­maa­tios­ta on aika pitkälti perää. Kun mieliku­vaa oman elämän­ta­van vihol­lista etsitään, se tapah­tuu sil­lä perus­teel­la, mitkä esimerk­it ovat helpom­pia palaut­taa mieleen, ei objek­ti­ivisil­la perusteil­la ja/tai ana­lyysin jäl­keen (tämäkin löy­tyy tuol­ta aiem­min viita­tus­ta Kah­ne­manin kirjasta).

  Trans­for­maa­tio tarkoit­taisi että kysymys “miten pop­ulis­tit määrit­televät eli­itin jota vas­tus­ta­vat” onkin muo­toa “kuka kon­trol­loi mitkä esimerk­it ja anek­dootit vastapuoles­ta ovat val­lit­se­via pop­ulimille alt­ti­in kansanosan medi­a­todel­lisu­udessa”. Kun nar­rati­ivia lat­tea litkivistä lib­er­aaleista tois­te­taan tarpeek­si kauan, se muut­tuu todek­si ilman että mitään eri­ty­istä määrit­te­lyä edes tarvit­see tehdä. Heräämisen het­ki seu­raa vas­ta paljon myöhemmin.

 25. Mikko Kivi­ran­ta:

  Vaikea uskoa että hän on tien valin­nut tietois­es­ti, mut­ta saat­taa olla että D. Trump on poli­ti­ikas­saan sit­ten kuitenkin ain­oil­la oikeil­la jäljillä.

  Köy­hät lisään­tyvät eniten, köy­hät ovat useim­miten vähän koulutet­tu­ja ja tekevät suorit­tavia töitä.

  Vähän koulu­tus­ta vaa­ti­vaa suorit­tavaa työtä on entistä vähem­män maailmassa.

  Teknologi­nen kehi­tys ei ole ongel­ma, eikä maail­man­talous vaan se, että väestönkasvu ei ole vielä sopeu­tunut uuteen tilanteeseen työmarkkinoilla.

  Pro­tek­tion­is­mi supis­taa maail­man­talout­ta, tuoteryh­miä ja hidas­taa tuoteke­hi­tys­tä. Lisäk­si maail­man­talouden supistues­sa myös työ­paikko­jen lukumäärä supis­tuu globaalisti.

  Kaupungis­tu­mi­nen lisää talouskasvua, kuten myös globaali ja vapaa markki­na­t­alous. Se syn­nyt­tää myös niitä uusia ammat­te­ja ja työpaikkoja.

  Kehi­tyk­sen vas­tus­ta­jat menkööt maaseudulle leikkimään met­sästäjäk­eräil­i­jää ja maa­jus­sia. Ihan vapaasti. Val­tio voisi vaik­ka lahjoit­taa 10 hehtaarin pien­tilo­ja halukkaille. Siel­lä saa­vat raataa suorit­tavis­sa ja koulu­tus­ta vaa­ti­mat­tomis­sa töis­sä ihan vapaasti vaik­ka läpi vuorokau­den päivästä toiseen.

  Palkkaa ei toki heru, kos­ka ei kukaan nykyaikana mak­sa aiv­ot­tomas­ta suorit­tavas­ta työstä omakoti­taloa, kah­ta henkilöau­toa ja kesämökkiä, edes AY-mafi­an uhkaillessa.

 26. Liian van­ha: Eli­itin on help­po hyväksyä köy­hien köy­htymi­nen, eihän se koske heitä kuin poikkeustapauksissa
  Eli­it­ti taipuu hyvin nopeasti nepo­tismi­in , mikä merk­it­see sulkeu­tu­vaa joukkoa kun aina val­i­taan kaveri

  Jos nyt kat­so­taan yhdys­val­to­jen tilan­net­ta, niin ensim­mäisen väit­teen kohdal­la nimeno­maan pop­ulis­tit syyl­listyvät tuo­hon (teois­saan, ei puheis­saan), ja toisen väit­teen kohdal­la sanois­in, että pata kat­ti­laa soimaa. Tai “eli­it­ti” on sen­tään antanut nep­tismin­sa vaalien armoille, pop­ulis­tit har­ras­ta­vat nepo­tismia ihan ilman vaaleja.

 27. Sylt­ty: Kyl­lä minä tiedän, mut­ta ketu­tus ei se tee omaan jalka­an ampumis­es­ta mitenkään järkevämpää.

  Ei tarkoi­tus ole ampua omaan jalka­an, vaan luo­da painet­ta val­lan­pitäjille. Sik­si on yleen­sä turmi­ol­lista niin tavoit­teille kuin itse puolueellekin jos pop­ulis­tipuolue menee hal­li­tuk­seen, (per­sut) sen­si­jaan esim. Ruot­sis­sa ja Tan­skas­sa pop­ulis­tit ovat vah­va voima oppo­si­tios­sa ja ovat pakot­ta­neet hal­li­tuk­set tekemään hie­man tolkullisem­paa maahanmuuttopolitiikkaa.
  Van­ha hoke­ma on, että hal­li­tuk­ses­sa vaikute­taan. Niin tehdäänkin mut­ta juok­se­vien asioiden hoita­misen lisäk­si se on pääosin hillo­tol­pan nuolemista, oman väen palk­it­semista rahal­la ja viroil­la, ja myön­teistä suh­tau­tu­mista yri­tys­ten vieraanvaraisuuteen.

 28. Sylt­ty: PS. En muuten ole näh­nyt kir­joit­telua siitä, kuin­ka gallupi­en tek­i­jät ja vaaliasiantun­ti­jat oli­vat taas ker­ran oike­as­sa, kun veikka­si­vat Hol­lan­nin vaalien järjestyk­sen viimeisel­lä viikol­la ihan oikein ja että mik­si pop­ulistien kan­na­tus arvioitii tästäkin huoli­mat­ta yläkanttiin

  1) Trump ja Brex­it. Havait­ti­in, että osa äänestäjäkun­nas­ta ei kehtaa kysyt­täessä myön­tää, miten mulkku­ja ovat.
  2) Osa kom­men­taat­tor­eista ei ymmärtänyt, että Alanko­maat on monipuolue­val­tio, jos­sa kukaan ei koskaan saa enem­mistöä ja yhteistyökyvytön räy­hääjä jää oppo­si­tioon vaik­ka jytkyn saisikin.

 29. Sylt­ty: Kyl­lä minä tiedän, mut­ta ketu­tus ei se tee omaan jalka­an ampumis­es­ta mitenkään järkevämpää.

  Nk. pop­ulis­mi ei tai­da kuitenkaan olla pelkkä perämet­sien ja kul­maka­pakoiden punaniska­junt­tien voima­ton­ta kapinoin­tia vaan “tau­ti” on levin­nyt paljon laa­jem­pi­inkin piirei­hin — esim. AfD:n juuret ovat koulutet­tu­jen talousih­mis­ten piiris­sä ja Trumpin voiton taustal­la ovat käytän­nössä koulutet­tu­jen valkois­t­en nais­ten äänet.

  Syynä tähän lie­nee vahvim­min se, että nykyisen “eli­itin” äänestämi­nen on jo pitkään tun­tunut omaan jalka­an ampumiselta — ja pelkästään vai­htelun vuok­si toiseen jalka­an ampumi­nen alkaa kuu­losta­maan ihan jär­keen käyvältä vaihtoedolta.

  Tässä ei siis koros­tu niinkään se, että pop­ulistien ratkaisut tun­tu­isi­vat mitenkään ylivoimaisil­ta vaan se, että nykyisel­lä kokoon­panol­la ei vain näytetä saa­van mitään aikaisek­si. Kyseessä tälle tun­te­muk­selle ei ole se, että glob­al­isaa­tion ja automa­ti­saa­tion ongel­mat oli­si­vat sinän­sä mah­dot­to­mia ratkaista (ehkä ovatkin…) — vaan se, etteivät eli­itin jäsenet näytä kykenevän mihinkään uud­is­tuk­si­in — tai jos uud­is­tuk­sia tulee, niin tulok­se­na on jotain SOTE-sopan ja Oba­ma caren[1] kaltaisia jär­jet­tömiä sekasikiöitä.

  Ei eli­itin arvostelu käh­min­nöistä ja läpinäkymät­tömästä päätök­sen­teosta ole mitenkään perus­tee­ton­ta — eihän Suomes­sakaan tun­nu mikään liikku­van ilman tiet­ty­jen etu- ja pain­os­tusjär­jestö­jen siu­naus­ta — mon­en asiano­saisen jäädessä sivus­takat­so­jan rooli­in. Mon­et yri­tystuet on use­aan otteeseen todet­tu haitallisik­si, mut­ta siitä huoli­mat­ta niitä vain kas­vate­taan (vähiten haitallis­ten joutues­sa helpoiten leikkuriin).

  Vaik­ka Trumpin heit­to­ja jostain Wash­ing­tonin sisäpi­iristä voi pitää halpoina, niin kyl­lä hal­vaan­tun­tu päätök­sen­teko ja kaverikap­i­tal­is­mi on täyt­tä totta.

  Jotenkin hämästyt­täv­in­tä “anti-pop­ulis­tises­sa” liike­hdin­nässä on puhe “totu­u­den jälkeis­es­tä ajas­ta” — vaikut­taa siltä, että moni ihan oikeasti uskoo, että vielä äsket­täin päätök­sen­teko olisi ollut jotenkin ratio­naal­ista ja fak­toi­hin perustuvaa…

  [1] KL: Trump on oike­as­sa — Oba­macare on liian kallis

 30. Lau­ri Kumpu­lainen:

  Palkkaa ei toki heru, kos­ka ei kukaan nykyaikana mak­sa aiv­ot­tomas­ta suorit­tavas­ta työstä omakoti­taloa, kah­ta henkilöau­toa ja kesämökkiä, edes AY-mafi­an uhkaillessa.

  Jaa. Aika mon­elle vaikka­pa eduskun­nas­sa mak­se­taan juuri tuos­ta, kos­ka omia aivo­ja ei tarvi­ta kun puolueen ryh­myri ker­too mitä nap­pia pitää kul­loinkin painaa.

 31. tcrown: Ain­oa merkit­tävä asia, minkä minä olen keksinyt, mikä erot­taa eli­itin pop­ulis­teista on se, että eli­it­ti hyväksyy (talouster­mein) ulkois­vaiku­tusten ole­mas­saolon, ja kehtaa odot­taa niiden huomioonot­tamista yhteiskun­nan asioista sovittaessa.

  Todel­la älykäs ja kat­ta­va pelk­istys! Korol­laar­i­ona on, että jos eli­it­ti halu­aa ilmat pois pop­ulis­mista, sen pitää ryhtyä elim­i­noimaan tai ainakin pienen­tämään haitallisia ulkoivaikutuksia.

  Nyt kun UK läh­tee EU:sta, veroparati­isien kurit­ta­mi­nen olisi val­lan maino ja näkyvä kohde. Jo pelkkä yri­tys noteerattaisiin.

 32. ksee: Ei eli­itin arvostelu käh­min­nöistä ja läpinäkymät­tömästä päätök­sen­teosta ole mitenkään perus­tee­ton­ta – eihän Suomes­sakaan tun­nu mikään liikku­van ilman tiet­ty­jen etu- ja pain­os­tusjär­jestö­jen siunausta 

  Tässähän tämä pop­ulistien kri­ti­ik­ki meneekin pahasti metsään.

  Pop­ulistien mielestä sys­tee­mi on totaalis­es­ti rik­ki, kun ei saa­da tehtyä hei­dän mielestään oikei­ta päätök­siä. Esimerkik­si juurikin his­to­ri­alli­nen oba­macare ei mitenkään kel­paa päätök­sek­si, kun se on sel­l­ainen väärän­lainen uudistus.

  Ja kun keskusta­laiset ajaa­vat keskustalle tärkeitä asioitaa, kokoomus­laiset kokoomus­laisille, vihreät vihreille ja niin edelleen, se on kaamea­ta hillo­tol­pal­la olemista. 

  Ne muut ovat aina väärässä, me ollaan aina oike­as­sa ja jos hom­mia ei tehdä kuten me halu­taaaan (10% kan­naatuk­sel­la) niin kaik­ki on vial­la, rik­ki ja silleen.

  Oikeasti ongel­ma on siinä, että puo­let ihmi­sistä halu­aa yhtä ja toinen puoli toista ja kun kyse on niukku­u­den jakamis­es­ta, ei kas­va­van kakun, niin mikään ei tietenkään demokra­ti­as­sa oikein etene, ei ainakaan helpolla.

  Samaan aikaan poli­it­ti­nen elit­ti tietenkin ajat­telee aina vain omaa etu­aan! Heti perään voi tietenkin syyt­tää, että poli­it­ti­nen eli­it­ti ajaa vain afrikkalais­ten pako­lais­ten etua ja jät­tää väitösten täy­delli­nen keskinäi­nen ris­tiri­ita huomioimatta. 

  “vaikut­taa siltä, että moni ihan oikeasti uskoo, että vielä äsket­täin päätök­sen­teko olisi ollut jotenkin ratio­naal­ista ja fak­toi­hin perustuvaa…”

  On tot­ta, ettei mitään rehellisyy­den kul­ta-aikaa ole koskaan ollutkaan (kylmän sodan aikana Suomes­sakin oli paljon ihan puh­tai­ta ja julk­isia valei­ta), mut­ta edel­lisen 20v aikana vaa­likamp­pailu ei ole kuitenkaan perus­tunut niin kylmään vale­htelu­un, mitä monis­sa mais­sa pop­ulis­tit ovat har­ras­ta­neet viimeaikoina. 

  Toisek­si, koskaan aiem­min valeuutis­ten levit­tämisel­lä ei ole tien­an­nut. Enti­saikaan valeuutisle­hden pyörit­tämi­nen on ollut kallista (kaik­ki kom­mu­nis­tile­hdet kaa­tu­i­v­at kun neukku­lan tuki lop­pui, ne oli­vat ihan vas­taavia valeme­dioi­ta) ja perus­tunut siihen, että joku taho on valmis käyt­tämään paljon rahaa oman pro­pa­gan­dan levit­tämiseen. Nyt täl­lä voi sen sijas­ta tienata. 

  Jos inter­net olisi ollut ole­masa jo 60-luvul­la, niin kom­mu­nistien ja stal­in­istien net­tiryn­nistyk­sel­lä yhdis­tet­tynä neukku­lan tukeen olisi voin­ut olla aika paljon voimakkaampia seurauksia.

 33. Mikko Kivi­ran­ta: (b) Yhteis­maan ongel­man vuok­si tätä ei voi tehdä yksi kansakun­ta pelkästään oma­l­la päätök­sel­lään tai huk­ka perii kan­sain­välisessä kil­pailus­sa (vai periikö?). 

  Yksi kansakun­ta voi tehdä näin, kun­han se jakaa perus­tu­lon rahana, joka kel­paa vain koti­mais­ten tuot­tei­den mak­samiseen. Täl­löin tuot­teille pitää laskea koti­maisu­usaste (osu­us koti­mais­es­ta arvon­lisästä) jol­lakin sopi­val­la tavalla.

  Toinen vai­h­toe­hto on nos­taa isohkot suo­jat­ul­lit sel­l­aisille kansakun­nille, joil­la ei ole vas­taavaa jär­jestelmää (ja pienem­mät suo­jat­ul­lit sel­l­aisille kansakun­nille, joil­la on vas­taa­va, mut­ta pienem­pi perustulo).

  Parem­pi toki, jos täl­läiseen lähtisi ainakin EU:n kokoinen alue ker­ral­la. Täl­löin mah­dol­liset vas­tat­ul­lit oli­si­vat pienem­pi ongel­ma, kos­ka kaup­pa­poli­it­tista voimaa on enem­män takana.

 34. Sylt­ty: Tässähän tämä pop­ulistien kri­ti­ik­ki meneekin pahasti metsään.

  Pop­ulistien mielestä sys­tee­mi on totaalis­es­ti rik­ki, kun ei saa­da tehtyä hei­dän mielestään oikei­ta päätök­siä. Esimerkik­si juurikin his­to­ri­alli­nen oba­macare ei mitenkään kel­paa päätök­sek­si, kun se on sel­l­ainen väärän­lainen uudistus.

  Jos “his­to­ri­alli­nen päätös” osoit­tau­tuu käytän­nössä hyvin kalli­ik­si ja tar­joaa esim. Oba­macaren tapauk­ses­sa niin huonoa ja kallista palvelua kansalaisille, että kaik­ki yrit­tävät mah­dol­lisuuk­sien mukaan vält­tyä sen “siu­nauk­sil­ta”, niin eikö uud­is­tus­ta saa ihan oikeasti kut­sua huonok­si? Vai oliko jalo aja­tus ja ylevät päämäärät riit­tävät kri­teer­it koko hom­man pyhit­tämisek­si kaiken arvostelun yläpuolelle?

  Oikeasti ongel­ma on siinä, että puo­let ihmi­sistä halu­aa yhtä ja toinen puoli toista ja kun kyse on niukku­u­den jakamis­es­ta, ei kas­va­van kakun, niin mikään ei tietenkään demokra­ti­as­sa oikein etene, ei ainakaan helpolla.

  Teo­ri­as­sa toki edus­tuk­sel­lisen demokra­t­ian idea on kaikille sopi­van kom­pro­missin hakem­i­nen yhteisiä asioi­ta jär­jestet­täessä. Tässä mielessä tietyn­lais­ten “lehmänkaup­po­jen” tekem­i­nen on jos­sain määrin ymmäret­tävää. Ongel­ma on vain siinä, että hom­ma on men­nyt liikaa puoluei­den, insti­tuu­tioiden ja kor­po­raa­tioiden val­lan semen­toimisek­si varsi­naisen yhteis­ten asioiden hoita­misen sijaan.

  Perusku­vio­han on se, että lehmänkaupoista on tul­lut palvelus­ten vai­h­toa, jos­sa mak­sa­jak­si joutuu aina joku kol­ma­sos­a­puoli, jol­la ei ole sanan­val­taa asi­aan. “Tuep­pa min­un sil­tarumpua, niin minä tuen sin­un taide­pytinkiä!” — ja laskun kuit­taa veronmaksaja…

 35. tcrown: Jos nyt kat­so­taan yhdys­val­to­jen tilan­net­ta, niin ensim­mäisen väit­teen kohdal­la nimeno­maan pop­ulis­tit syyl­listyvät tuo­hon (teois­saan, ei puheis­saan), ja toisen väit­teen kohdal­la sanois­in, että pata kat­ti­laa soimaa. Tai “eli­it­ti” on sen­tään antanut nep­tismin­sa vaalien armoille, pop­ulis­tit har­ras­ta­vat nepo­tismia ihan ilman vaaleja.

  Väitätkö tosis­sasi että Trump edus­taa kansaa ja kuu­luu punaniskaduunareihin ?

  Kyl­lä hän kuu­luu siihen eli­it­ti­in, jota muutkin rikkaat ja vaiku­tus­val­taiset edustavat.

  Hän vain uskalsi härskisti main­os­taa ole­vansa jotain muuta

  Trumpin vaalio­hjel­makin on laa­dit­tu vaal­i­maan eli­itin etu­ja eli vero­jen alen­nuk­sia ja köy­hien etuuk­sien leikkaamista

  Obacaren lopet­ta­mi­nen olisi vält­tämätön­tä vero­jen alen­tamisek­si, kaverei­den rohkeus vain petti

 36. Punaniskadu­u­nar­it eivät jenkeis­sä ilmeis­es­tikään halvek­si ja vihaa rahaa, omaisu­ut­ta ja men­estymistä sinän­sä. Se ei ole jotain, mikä pitää saa­da toiselta pois. Duu­nari voi hyvin äänestää mil­jardööriä, varsinkin jos mil­jardööri vih­jaa, että hän­tä ei voi ostaa.

 37. ksee: Jos “his­to­ri­alli­nen päätös” osoit­tau­tuu käytän­nössä hyvin kalli­ik­si ja tar­joaa esim. Oba­macaren tapauk­ses­sa niin huonoa ja kallista palvelua kansalaisille, että kaik­ki yrit­tävät mah­dol­lisuuk­sien mukaan vält­tyä sen “siu­nauk­sil­ta”, niin eikö uud­is­tus­ta saa ihan oikeasti kut­sua huonoksi?

  Hilary Clin­ton julkises­ta ter­vey­den­huol­losta Yhdys­val­lois­sa: ‘Nev­er, ever going to happen.’
  Yhdys­val­lat on maail­man ain­oa kehit­tynyt maa ilman julk­ista ter­vey­den­huoltoa, ja sel­l­aise­na pysyy, kos­ka vaku­u­tusy­htiöt ovat eli­it­ille paljon, paljon tärkeämpiä kuin äänestäjät. Jos ain­oat, jot­ka lupaa­vat äänestäjille muu­ta kuin ver­ta, hikeä ja kyyneliä maail­man tap­pi­in saak­ka, ovat pop­ulis­tit, ei pidä ihme­tel­lä, että pop­ulis­mi houkuttelee.

 38. Liian van­ha: Kyl­lä hän kuu­luu siihen eli­it­ti­in, jota muutkin rikkaat ja vaiku­tus­val­taiset edustavat.

  Nimeno­maan. Mut­ta ei siihen eli­it­ti­in mitä pop­ulis­tit vihaa­vat ja pop­ulistien äänestäjät halu­a­vat pois val­las­ta. Kuten aivan aluk­si sanoin, pop­ulistien vas­tus­ta­mal­la eli­it­il­lä ei ole mitään tekemistä taloudel­lisen tai poli­it­tisen vaiku­tus­val­lan kanssa.

 39. anon­il­li: Yhdys­val­lat on maail­man ain­oa kehit­tynyt maa ilman julk­ista ter­vey­den­huoltoa, ja sel­l­aise­na pysyy, kos­ka vaku­u­tusy­htiöt ovat eli­it­ille paljon, paljon tärkeämpiä kuin äänestäjät.

  Höpö höpö sentään.

  Yhdys­val­lois­sa ei ole julk­ista ter­vey­den­huoltoa, kos­ka äänestäjät eivät sinne sem­moista halua ja sitä aja­mal­la vain häviää vaalit.

  ksee
  Jos “his­to­ri­alli­nen päätös” osoit­tau­tuu käytän­nössä hyvin kalli­ik­si ja tar­joaa esim. Oba­macaren tapauk­ses­sa niin huonoa ja kallista palvelua kansalaisille, että kaik­ki yrit­tävät mah­dol­lisuuk­sien mukaan vält­tyä sen “siu­nauk­sil­ta”, niin eikö uud­is­tus­ta saa ihan oikeasti kut­sua huonoksi? 

  Juu, oli ihan täysi susi eikä siitä kukaa hyödy. Ja juuri tämän takia että se ei tuo­ta mitään ja vie vain veron­mak­sajien raho­ja ja huonon­taa kaikkea, repub­likaan­it, jot­ka todel­la järkevästi ja visionääris­es­ti ovat vuosikau­sia luvan­neet heti ensim­mäisenä vaalivoiton jäl­keen lakkaut­taa koko roskan, eivät sitä kuitenkaan pystyneet tekemään. Vaik­ka heil­lä olisi täy­delli­nen mah­dol­lisu­us se nyt tehdä.

  1. Ongel­mana on tämä vaku­u­tus­muo­toisu­us yhdis­tet­tynä aivan nai­ivi­in markkin­auskoon, vaik­ka kaik­ki talous­teo­ria sanoo, ettei pelitä terveydenhuollossa.

 40. Sylt­ty: Yhdys­val­lois­sa ei ole julk­ista ter­vey­den­huoltoa, kos­ka äänestäjät eivät sinne sem­moista halua ja sitä aja­mal­la vain häviää vaalit.

  Hal­li­tus (gov­ern­ment) mak­soi USA:ssa vuon­na 2013 noin 65% ter­vey­den­huolon menoista (sanoo Wikipedia). Lop­pu 35% tuli pääaosin vaku­u­tusy­htiöiltä, joiden asi­akkaina on työikäiset kansalaiset (pait­si jos ovat veteraaneja).

  Suomes­sa vaku­u­tusy­htiöi­den rahan osu­us on suurem­pi, taitaa olla 40%:n hujakoil­la. Viit­seliäämpi voi tark­istaa. Joten USA:ssa on näin mitat­en julkisem­pi ter­vey­den­huolto kuin Suomessa. 

  USA:ssa hoidon tar­joa­jista sen sijaan on suurem­pi osa yhteisöjä. Suo­mi tulee tässä asis­sa perässä. Sote-uud­is­tushan lisää yksi­ty­is­ten palvelu­jen määrää ja tekee kaik­ista lopuista yhteisöjä. 

  Sen jäl­keen on vaikea kek­siä mit­taria, jon­ka mukaan Suomes­sa on julki­nen ter­vey­den­huolto mut­ta USA.ssa ei.

  Tosin Suomes­sa sään­te­ly on jois­takin vinkkeleistä säästäväisem­paa ja sik­si parem­paa. Mut­ta ei suinkaan kaik­ista vinkkeleistä. Suo­ma­lainen ter­vey­de­huolto ei takaa monia sel­l­aisia perus­tutkimuk­sia, joi­ta USA:ssa pide­tään itses­tään selv­inä ainakin niis­sä piireis­sä, jot­ka ovat onnis­tuneet pääsemään yksi­ty­is­ten vaku­u­tusten asiakkaiksi. 

  USA:n ter­vey­den­huolto lie­neekin aivan maail­man huip­pua — hei­dän kohdal­laan. Sen sijaan vet­er­aane­ja, köy­hiä, lait­to­mia ja sen sel­l­aisia ei aina kohdel­la sääl­lis­es­ti. Mut­ta eipä ole köy­hien ja työt­tömien osa häävi Suomessakaan.

  Ja USA:ssahan on enem­pi sel­l­ainen hen­ki, että työikäis­ten pitää itse jär­jestää asiansa.

  1. Vaku­u­tusy­htiöi­den osu­us Suomen ter­vey­den­huol­lon rahoituk­ses­ta ei ole lähel­läkään 40 %. Mis­tä tuol­lainen voi olla peräisin?

 41. Sylt­ty: Yhdys­val­lois­sa ei ole julk­ista ter­vey­den­huoltoa, kos­ka äänestäjät eivät sinne sem­moista halua ja sitä aja­mal­la vain häviää vaalit.

  Äänestäjille ei ole koskaan tar­jot­tu mah­dol­lisu­ut­ta äänestää tästä, eikä tar­jot­tane jatkos­sakaan, joten et voi tietää tuo­ta. Eri­lai­sis­sa kyse­lyis­sä saadaan tulok­sia, jot­ka eivät vas­taa sin­un intu­iti­ivis-telepaat­tista näke­mys­täsi: http://www.gallup.com/poll/191504/majority-support-idea-fed-funded-healthcare-system.aspx
  Yhdys­val­tain pres­i­dent­ti­vaalit 2016 voit­ti pres­i­dent­tiehdokas, joka lupasi parem­paa jär­jestelmää, eikä se, joka ilmoit­ti, että parem­pi sys­tee­mi on mah­do­ton kos­ka syyt.

 42. anon­il­li: Yhdys­val­lat on maail­man ain­oa kehit­tynyt maa ilman julk­ista ter­vey­den­huoltoa, ja sel­l­aise­na pysyy, kos­ka vaku­u­tusy­htiöt ovat eli­it­ille paljon, paljon tärkeämpiä kuin äänestäjät.

  Vaku­u­tusy­htiöt ovat var­maan osalle eli­it­tiä tärkeitä, mut­ta juurisyy julkisen ter­vey­den­hoidon puut­tumiseen on se, että varsinkin vähän koulute­tut ihmiset ovat jo äid­in­mai­d­os­ta saa­neet vah­van aller­gian kaiken­laisia osa- ja liit­to­val­tion han­kkei­ta vas­taan. Armei­ja lie­nee ain­oa hyväksyt­ty organ­isaa­tio, osa vas­tus­taa jopa kansalliskaarteja.

 43. tcrown: Mut­ta ei siihen eli­it­ti­in mitä pop­ulis­tit vihaa­vat ja pop­ulistien äänestäjät halu­a­vat pois vallasta. 

  Tämä pop­ulistien vihaa­ma eli­it­ti on var­maankin sukua sille ulko­maalaiselle, joka tulee tänne lököilemään työt­tömyys­tur­val­la ja samaan aikaan viemään suo­ma­laisil­ta työt ja vielä mar­jatkin met­sistä. Ja naiset kanssa.

  😉

 44. tcrown: Niin. Ongel­ma vain on, että en oikein näe miten tästä saataisi­in rak­en­ta­va dialo­gi pop­ulistien kanssa aikaiseksi. “ 

  Sil­loin Ääni­val­lan pam­fletin aikoi­hin itsel­läni oli vielä usko edis­tyk­seen, toisin sanoen äänestäjäkun­ta oppisi kan­tapään kaut­ta tekemään vii­sai­ta poli­it­tisia päätök­siä kun­han se näkee saa­vansa oikeasti val­lan, ja sitä myötä myös vas­tu­un. On help­po protestiäänestää akuankkaa jos jo äänestys­lip­pua täyt­täessä tietää ettei lip­pu todel­lisu­udessa vaiku­ta mihinkään. Nykyään näen välil­lisen demokra­t­ian parem­pana, ja pikem­minkin val­is­tuneen itse­valtiu­den sem­moi­se­na muo­tona johon sisäl­tyy joka neljäs vuosi real­isoitu­va hätäjarru.

  Uskoa val­is­tuk­sen voimaan nyky­maail­mas­sa vähen­tää osaltaan Seth Lloy­din huomio meemien lev­iämiseen vaikut­tavista voimista: kaik­ki mikä hidas­taa meemin kopi­oi­tu­mista, uhkaa sen pär­jäämistä eloon­jäämisen kamp­pailus­sa. Kos­ka kopi­oi­tu­mista hidas­tavia tek­i­jöitä ovat mm. kauneus ja syväl­lisyys, Inter­net täyt­tyy kissavideoista. Uutis­ten lev­iämistä hidas­tavi­in tek­i­jöi­hin kuu­luu totu­u­den­mukaisu­us — on paljon hitaam­paa ja vaival­loisem­paa tarkas­taa fak­tat kuin painaa ilois­es­ti ‘jaa kavereille’ ‑nap­pu­laa jokaisen hyvältä kuul­losta­van mutu-jutun kohdal­la. Entropi­an kasvua kohti mak­si­maal­ista epäjärjestys­tä ja lop­ul­ta kuole­maa ja hajoamista, maail­man luon­nolli­nen kehi­tys­su­un­ta, sitähän se on. Mut­ta mik­si kehi­tyskulku on käyn­nistynyt täy­del­lä voimal­la vas­ta nyt, ja mikä rooli on Inter­netil­lä ja Somel­la jokaisen ikiomana tieto­toimis­tona? Ja mikä on se tapa jol­la biologi­nen elämä onnis­tuu tais­tele­maan entropi­an kasvua vas­taan, voit­taen kuole­man? Voiko Elämän käyt­tämää tapaa hyö­dyn­tää myös poli­it­tisen entropi­an kasvua vastaan?

  Pop­ulis­tit väit­tävät että myös per­in­teiset tiedo­tusvä­li­neet ovat lan­gen­neet ‘jaa kavereille’ ‑nap­pu­lan painelu­un ilman fak­tan­ta­rk­istus­ta. En osaa sanoa onko näin myös todel­lisu­udessa, se vaatisi fak­tan­ta­rk­istus­ta, mikä viivästyt­täisi tätä blogikom­ment­tia liikaa.

 45. Sylt­ty: Höpö höpö sentään.

  Yhdys­val­lois­sa ei ole julk­ista ter­vey­den­huoltoa, kos­ka äänestäjät eivät sinne sem­moista halua ja sitä aja­mal­la vain häviää vaalit.

  Oisko­han jenkkisys­teemin ongelmien taustal­la ter­vey­den­huoltoalan palkkata­so. Hoita­jat tien­aa tuplas­ti mitä suo­ma­laiset ja lääkärit ainakin kolme ker­taa enem­män. Sit­ten ihan omas­sa kastis­saan ovat mon­et erikois­lääkärit, jot­ka ovat miljonääre­jä jo nelikymppisinä.

  Suo­ma­laisel­la palkkata­sol­la jenkeis­säkin saat­taisi olla hyvin edulli­nen ter­vey­den­hoito­jär­jestelmä kaikille. 

  Suomes­sa Sar­it ovat kyl­lä edelleen alipalkattuja.

 46. Ahis­taa: Hal­li­tus (gov­ern­ment) mak­soi USA:ssa vuon­na 2013 noin 65% ter­vey­den­huolon menoista (sanoo Wikipedia). Lop­pu 35% tuli pääaosin vaku­u­tusy­htiöiltä, joiden asi­akkaina on työikäiset kansalaiset (pait­si jos ovat veteraaneja).

  Julkisen ter­vey­den­huol­lon jär­jestämi­nen ja ter­vey­den­huol­lon julki­nen rahoit­ta­mi­nen ovat eri asioita.

 47. Mikko Kivi­ran­ta:

  Pop­ulis­tit väit­tävät että myös per­in­teiset tiedo­tusvä­li­neet ovat lan­gen­neet ‘jaa kavereille’ ‑nap­pu­lan painelu­un ilman fak­tan­ta­rk­istus­ta. En osaa sanoa onko näin myös todel­lisu­udessa, se vaatisi fak­tan­ta­rk­istus­ta, mikä viivästyt­täisi tätä blogikom­ment­tia liikaa.

  No, ainakin esimerkke­jä on help­po löytää:

  I Fooled Mil­lions Into Think­ing Choco­late Helps Weight Loss. Here’s How.

 48. Osmo Soin­in­vaara: Vaku­u­tusy­htiöi­den osu­us Suomen ter­vey­den­huol­lon rahoituk­ses­ta ei ole lähel­läkään 40 %. 

  Mukana on kai Kelan työter­veysvaku­u­tuk­set — jot­ka ovat juuri sitä, mitä nimi ker­too: vaku­u­tuk­sia. Ne ovat kor­vamerkit­tyä rahaa, joka luo samankaltaisia ongelmia kuin muutkin ter­veysvaku­u­tuk­set. Ensi viikol­la kaik­ki voi olla toisin, joten en rupea tarkem­min selvittelemään.

  1. Kelaq on kyl­lä val­tion viras­to, mut­ta senkään jäl­keen ei nouse 40 pros­ent­ti­in, kos­ka peruster­vey­den­hoito kokon­aisu­udessakaan ei ole 40 % eikä erikois­sairaan­hoito kuu­lu työterveyshuoltoon.

 49. Ahis­taa: Mut­ta eipä ole köy­hien ja työt­tömien osa häävi Suomessakaan.

  Tältä pla­nee­tal­ta et taa­tusti löy­dä val­tio­ta, jos­sa köy­hillä ja työt­tömil­lä olisi parem­mat olta­vat kuin Suomessa.

 50. Olen ollut niin kiireinen, etten tähänkään tärkeään aiheeseen ole ehtinyt aikaisem­min mukaan. Jos nyt kuitenkin vielä muu­ta­ma sana.

  Toiv­ot­tavasti pop­ulis­mista todel­lakin pihisi ilma ulos. Toiv­ot­tavasti pop­ulis­te­ja äänestäneet ihmiset, siis se fik­sumpi osa heistä, ymmärtävät edes näi­den käytän­nön esimerkkien kaut­ta, ettei pop­ulis­mi ole mikään ratkaisu. Val­he, viha ja protesti eivät raken­na mitään.

  Toisaal­ta syyt pop­ulis­min nousun takana eivät ole muut­tuneet. Olisiko riit­tävän monil­la ihmisil­lä viisaut­ta hyväksyä se, mitä ei voi muut­taa, mut­ta toimia järkevästi niis­sä asiois­sa, joi­hin voi vaikut­taa? En usko, mut­ta aina­han voi toivoa.

  Minkä muodon pop­ulisti­nen protesti seu­raavak­si saa? Enpä osaa arva­ta, mut­ta pahoin pelkään, ettei sekään ole rationaalinen.

 51. anon­il­li: Yhdys­val­tain pres­i­dent­ti­vaalit 2016 voit­ti pres­i­dent­tiehdokas, joka lupasi parem­paa järjestelmää, 

  Mitä sit­ten?

  Ei luvan­nut julkises­ti tuotet­tua vaan parem­man, laa­jem­man, halvem­man, kaik­ki ihmiset kat­ta­van, mah­ta­van, lois­ta­van ja tietenkin paljon parem­man. Sanoinko jo että kaikille halvem­pi vaku­u­tus, joka kat­taa kaiken? 

  Lupaa­ja ei muis­tanut tietenkään maini­ta, miten tämä onnis­tu­isi eikä hän todel­lakaan sanonut, että tämä toteutet­taisi­in julk­isin varoin julkisel­la tuotannolla.

  Ihan turha tääl­lä on vängätä asi­as­ta: jos USA:ssa vaalit voit­taisi lupaa­mal­la julk­ista ter­vey­den­huoltoa, niin ihan satavar­masti joku olisi joskus ne vaalit jo voit­tanut lupaa­mal­la julk­ista terveydenhuoltoa. 

  Kukaan ei ole siel­lä sem­moi­sel­la lupauk­sel­la voit­tanut vaale­ja, joten sen lunas­tamista ei ole päässyt edes yrittämään.

 52. Pekka T.:

  Minkä muodon pop­ulisti­nen protesti seu­raavak­si saa? Enpä osaa arva­ta, mut­ta pahoin pelkään, ettei sekään ole rationaalinen.

  Jos talouskasvu Euroopas­sa eriää Yhdys­val­tain talouske­hi­tyk­ses­tä ja vuosikymme­nen kestänyt kitu­ut­ta­mi­nen laukeaa nousukaut­e­na, niin pop­ulis­mi kuolee siihen.

  Suomes­sakin käyt­te­lytileil­lä makaa 60 mil­jar­dia euroa.

  Jos tästä saataisi­in edes 10 % koti­mais­ten yri­tys­ten investoin­tei­hin ja tuoteke­hi­tyk­seen, niin se olisi jo 6 mil­jar­dia ja aika hem­metin mon­ta työpaikkaa.

  Min­ul­lakin on muu­ta­ma idea, joi­ta voisin alkaa toteut­ta­maan, kun­han nykyiset sitoumuk­set on hoidettu.

 53. Lau­ri Kumpu­lainen: Tältä pla­nee­tal­ta et taa­tusti löy­dä val­tio­ta, jos­sa köy­hillä ja työt­tömil­lä olisi parem­mat olta­vat kuin Suomessa.

  aika lail­la tämä. Itsekin “unel­moin” leikil­läni, että olisin työtön, mikäli todel­la ton­nin perus­tur­va olisi automaa­tio asumisku­luineen. Voisi vain opiskel­la omak­si ilok­si mie­lenki­in­toisia asioi­ta, lukea, kokkail­la ja rentoutua.

 54. Sylt­ty: Ihan turha tääl­lä on vängätä asi­as­ta: jos USA:ssa vaalit voit­taisi lupaa­mal­la julk­ista ter­vey­den­huoltoa, niin ihan satavar­masti joku olisi joskus ne vaalit jo voit­tanut lupaa­mal­la julk­ista terveydenhuoltoa. 

  Bzzzz, väärin.

  On val­tio-opis­sa hyvin doku­men­toitu tosi­a­sia, että jos pienikin vähem­mistö halu­aa jotakin asi­aa X niin paljon inten­si­ivisem­min kuin suurikin enem­mistö halu­aa vas­takkaista asi­aa ei‑X, niin tämä vähem­mistö voi voimavaransa tak­tis­es­ti keskit­tämäl­lä saa­da asian X suh­teen suurem­man poli­it­tisen vaiku­tus­val­lan kuin enemmistö.

  Toinen esimerk­ki Yhdys­val­lois­sa on ase­lain­säädän­tö, jon­ka tiuken­nuk­sia kan­nat­taa kaikissa kyse­lyis­sä niin suuri enem­mistö, että se ei voi olla tilas­to­harhaa, mut­ta jota ei tiuken­neta, kos­ka kvan­ti­tati­ivis­es­ti paljon pienem­pi vastapuoli lob­baa niin paljon intensiivisemmin.

  Lau­ri Kumpu­lainen: Tältä pla­nee­tal­ta et taa­tusti löy­dä val­tio­ta, jos­sa köy­hillä ja työt­tömil­lä olisi parem­mat olta­vat kuin Suomessa. 

  Kaik­ki muut Pohjoismaat.

 55. Tom­mi Uschanov: Bzzzz, väärin.

  On val­tio-opis­sa hyvin doku­men­toitu tosi­a­sia, että jos pienikin vähem­mistö halu­aa jotakin asi­aa X niin paljon inten­si­ivisem­min kuin suurikin enem­mistö halu­aa vas­takkaista asi­aa ei‑X, niin tämä vähem­mistö voi voimavaransa tak­tis­es­ti keskit­tämäl­lä saa­da asian X suh­teen suurem­man poli­it­tisen vaiku­tus­val­lan kuin enemmistö.

  Eikö tuo ole vain ole toinen tapa sanoa että lupaa­mal­la julk­ista ter­vey­den­huoltoa häviää vaalit, kos­ka se ei sitä kan­nat­tavalle enem­mistölle ole kovin tärkeää?

 56. Lau­ri Kumpu­lainen: Jos talouskasvu Euroopas­sa eriää Yhdys­val­tain talouske­hi­tyk­ses­tä ja vuosikymme­nen kestänyt kitu­ut­ta­mi­nen laukeaa nousukaut­e­na, niin pop­ulis­mi kuolee siihen.

  Vaan tuleeko sel­l­aista nousukaut­ta? Niin san­ot­tu­jen län­si­maid­en suh­teelli­nen ase­ma lie­nee heikken­emässä, kun muut maat nou­se­vat alhaisem­man lähtö­ta­son­sa ansios­ta helpom­min ja nopeammin.

  Tai ainakin mei­dän nousu­umme tarvit­taisi­in yhä luovem­pia inno­vaa­tioi­ta ja entistä korkeam­paa osaamista, siis yhä suurem­paa tuot­tavu­ut­ta. Onko meistä sel­l­aiseen, kun ainakin täl­lä het­kel­lä tun­tuu siltä, että panos­tamme lähin­nä yhä tiukem­paan siilipuo­lus­tuk­seen saavutet­tu­jen etu­jen var­jelemisek­si? Halu­amme käper­tyä menneeseen.

  Tässä on erään­lainen muna vai kana ‑ongel­ma. Saadak­semme pop­ulis­min tyre­hdytet­tyä mei­dän pitäisi saa­da talous tiukkaan nousu­un, mut­ta miten se onnis­tuu kun pop­ulis­mi tyre­hdyt­tää sen vas­tus­taes­saan kaikkea uut­ta luovaa?

  Lisäk­si kokon­aisu­u­teen tuo­vat omat sävyn­sä eräät globaalit ongel­mat, kuten edelleenkin hal­lit­se­ma­ton väestönkasvu ja eri­laiset ympäristöongelmat.

 57. Trumpin voit­to saat­toi olla pahin­ta mah­dol­lista mei­dän euroop­palaiselle populismillemme. 

  Onnek­si meil­lä on Sak­sa, jon­ka kansa on sato­ja vuosia inhon­nut epäjärjestys­tä. Mitä Trump on ollut muu­ta kuin epäjärjestys­tä. Jopa AfD on nyt peru­ut­tele­mas­sa unholaan.

 58. Tule­vaisu­udessa ark­isto­ja plaraavien hyödyk­si on syytä linkit­tää tähän että säi­keen pop­ulis­mi- ja demokra­ti­akeskustelu hyp­päsi jatku­maan ihan toises­sa säi­keessä.

 59. Trumpi­laisu­us eläkeläisiä pelot­tel­e­van medi­an luo­muk­se­na: http://fusion.net/the-long-lucrative-right-wing-grift-is-blowing-up-in-t-1793944216
  ‘you don’t need to know about Russ­ian espi­onage tac­tics, the state of the white work­ing class, or even the beliefs of the “alt-right.” You pret­ty much just need to be in semi-reg­u­lar con­tact with a white, rea­son­ably com­fort­able, male retiree. We are now ruled by men who think and act very much like that ordi­nary man you might know, and if you want to know why they believe so many strange and ter­ri­ble things, you can basi­cal­ly blame the fact that a large and lucra­tive indus­try is ded­i­cat­ed to lying to them.’

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.