Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.3.2017

Fal­lkul­lan kiilan tark­istet­tu asemakaavaehdotus

Ihan kivan­näköi­nen täy­den­nyskaa­va, noin 1 300 asukas­ta. Tämä on niitä kaavo­ja, joi­ta Malmin lento­ken­tän pois­tu­mi­nen on tehnyt mah­dol­lisek­si. Tämä ei ole itse lento­ken­tän alueel­la, mut­ta melu­alueel­la. Se on edelleen pääradan melu­alueel­la, joten ehkä noil­la melueris­temääräyk­sil­lä lentokonei­den möyrinänkin olisi kestänyt.

Lähetimme tämän lausun­noille 26.4.2016. Lausun­tok­ier­ros ei ole tuot­tanut niin suuria muu­tok­sia, että pitäisi lait­taa uud­estaan nähtäville.

Kaa­va on sikäli merkit­tävä, että se sul­kee Heli-radan Etelä-Sipoon lin­jauk­sen, mut­ta kos­ka varaus on pois­tunut maakun­takaavas­ta, se tul­laan pane­maan poik­ki mon­es­ta muus­takin kohdasta.

Kein­u­lau­dantie 7:n ase­makaavae­hdo­tus Kontulassa

Tämänkin on meil­lä toista ker­taa. Laitoimme sen lausun­noille 1.11.2016 ja nyt se menee ilman suurem­pia muu­tok­sia eteenpäin-

Taloy­htiöt halu­aa kolme pis­te­taloa lisää ton­tilleen, 250 asukas­ta lisää. Putkire­mont­tia rahoite­taan. Vähän on ollut naa­purien kanssa kinaa pysäköinnistä.

Peri­aat­teet käyt­tö­tarkoituk­sen muu­tok­sille toim­i­tiloista asumiseen kan­takaupun­gin rajat­ul­la alueella

Palau­timme tämän ja nyt se on tul­lut takaisin vähän lieven­net­tynä. On hyvä, että vähän lieve­nee, mut­ta on huono, että nyt tulee enem­män tapausko­htaista hark­in­taa. Kor­rup­tion vas­taises­sa tais­telus­sa täl­laisia asetelmia pitäisi vält­tää. Sik­si olen esit­tänyt harkin­nan sijas­ta kaikille yhtä suuren kon­ver­siomak­sun käyt­tämistä kon­ver­sioiden jar­rut­tamiseen.  Tälle ajatuk­selle ei tun­nu tule­van ymmär­rystä virkamiespuolelta – aika paljon sik­si, ettei lain­säädän­tö tunne moista ja kaavoitushyö­dyn leikkaamisen kaava­mainen käyt­tämi­nen samaan tarkoituk­seen on joidenkin mielestä lain­säädän­nön liian luo­vaa soveltamista.

Voisiko joku ponkaista komitean pohti­maan rak­en­tamisen taloudel­lisia ohjauskeino­ja kaupunkien rak­en­tamisen ohjaamiseen?

Kun päämääränä on, ettei toimis­tok­er­rosala vähene, tarkoit­taa se, että toimis­to­työ­paikat lisään­tyvät voimakkaasti. Ter­veisiä epäku­rant­tien toimis­to­talo­jen omis­ta­jille sinne Espooseen!

Mietin tätä vielä huomisen, ennen kuin muo­dostan oman kantani.

 

13 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.3.2017”

  1. Tot­takai uskon. Ei ole löy­tynyt tahoa mak­samaan ken­tän alueesta käypää hin­taa, eikä lentoli­iken­teen sub­ven­toimi­nen kuu­lu kun­nan tehtävi­in. Tuol­la alueel­la mak­se­taan tont­ti­maas­ta noin 500 €/neliö.

 1. Osmo, mik­si ei vain pois­te­ta kaavoista kokon­aan merk­in­töjä ton­tin käyt­tö­tarkoituk­ses­ta. Ton­tin omis­ta­ja tietää parem­min kuin poli­itikko, mitä ton­til­la kan­nat­taa tehdä. Samal­la toki pitää pois­taa kaik­ki käyt­tö­tarkoi­tus­ta rajoit­ta­vat tek­i­jät, kuten pysäköin­tipaikko­jen enim­mäis­määrät, jot­ka estävät yri­tys­ten tulon Helsinkiin.

  En ole koskaan kuul­lut yhtään pätevää syytä, mik­si kaupun­gin pitäisi ohja­ta raken­nusten käyt­tö­tarkoi­tus­ta nykyisel­lä taval­la. Onhan se kivaa poli­itikoille ja välistä voi var­masti hyö­tyä taval­la tai toisel­la, mut­ta siis järk­isyytä, joka osoit­taisi poli­it­tisen ohjauk­sen nyky­muo­dos­sa tuo­van parem­paa kaupunkiym­päristöä, en tiedä kenenkään pystyneen todistamaan. 

  Kaupun­gin tehtävä on luo­da edel­ly­tyk­siä. Eli käytän­nössä kaupun­gin tulee piirtää ruu­tukaa­va Kehä I:n sisäpuolisille alueille. Ton­tin omis­ta­jan tehtävä on luo­da jotain järkevää toim­intaa umpiko­rt­telin ja kuu­den ker­roksen rajois­sa. Jos aidosti halu­taan toimi­vaa ympäristöä, niin kaupun­gin tärkein päätös on käytet­tävän kort­telin koko.

 2. Kaavaa pukkaa, onko sut­ta ja sekun­taa kas, siinäpä kysymys? Mis­sään ei vielä ole ker­rot­tu, kuka omis­taa ne pel­lot, joil­la Malmin lento­ken­tän kiitoti­et on. Voisi välil­lä kysyä omis­ta­jal­ta, löy­tyykö halua myy­däjä ja pila­ta toimi­va lento­kent­tä? Viherkom­mar­it eivät ole kysyvimpiä poli­ti­ikan räyhäkkeitä!

 3. Osmo Soin­in­vaara:
  Tot­takai uskon. Ei ole löy­tynyt tahoa mak­samaan ken­tän alueesta käypää hin­taa, eikä lentoli­iken­teen sub­ven­toimi­nen kuu­lu kun­nan tehtävi­in. Tuol­la alueel­la mak­se­taan tont­ti­maas­ta noin 500 €/neliö.

  Viimek­si tuol­la alueel­la maakaup­po­ja tehtäessä mak­soi Helsin­ki val­ti­olle kaupun­gin katu- ja puis­tom­aan han­k­in­nas­sa alueel­la nou­dat­ta­maa hin­taa 22,50 euroa/m². Alueen sta­tus ei sen jäl­keen ole muut­tunut maakunta‑, ase­ma- eikä yleiskaa­vankaan osalta. Yleiskaava­han ei vielä ole lain­voimainen. 138ha lento­kent­täalueen käypä lunas­tush­in­ta on siis täl­lä het­kel­lä run­saat 31 miljoon­aa. Ja siihen sit­ten vielä raken­nuk­sista muu­ta­ma miljoona päälle.

  1. Sor­ry, raaka­maan han­k­in­nas­sa kun­ta on vähän eri ase­mas­sa kuin muut. Näin on eduskun­ta tietois­es­ti päättänyt.

 4. En pidä yhtään tuos­ta harkin­nan lisäämis­es­tä, kun toimis­to­ja muute­taan asuin­taloik­si. Tilanne on jo nykyisel­lään se, että lupa­pros­es­si ja arpalip­pu­jen jät­tämi­nen on taval­lisille kuol­e­vaisille siinä kun joku Senaat­tiki­in­teistöt lähin­nä ilmoit­taa kun­nalle, että tähän VTT:n ex-taloon tulee palvelu­a­sun­to­ja ja tuo­hon ton­tin kul­maan uusi asuintalo.

  Ts. hark­in­ta vain lisää eri­ar­voisu­ut­ta, kun kon­ver­sioiden määrää halu­taan kokon­aisu­udessaan rajoit­taa, mut­ta tiety­iltä tahoil­ta lupaa ei haluta/uskalleta evätä. Var­masti sopii val­tion instans­seille, “yleishyödyl­lisille” kiin­teistösi­joit­ta­jille ja muille isom­mille muka­van naa­man omaav­ille kiin­teistöpelureille, mut­ta yksit­täiselle toimis­totilo­jen, ei vält­tämät­tä edes talon, omis­ta­jalle kyseessä on todel­la paska­mainen tilanne. Siinähän olet tyhjien tilo­je­si kanssa, joille ei enää itsel­lä ole käyt­töä, jot­ka eivät mui­ta kiin­nos­ta ja tuplavastik­keet juoksevat.

 5. Ihmette­len sitä vieläkin, miten nykyisel­lä maankäytöl­lä kat­so­taan, ettei ole kan­nat­tavaa jät­tää kaupunki­rak­en­teeseen rauta­tien men­tävää aukkoa.

 6. Juha Krapino­ja: Yleiskaava­han ei vielä ole lainvoimainen. 

  Voimas­sa olevas­sa yleiskaavas­sa ken­tän alue on merkit­ty asumiseen. Vai mitä yleiskaavaa tarkoitat?

 7. Lund­vistin Julle:
  En pidä yhtään tuos­ta harkin­nan lisäämis­es­tä, kun toimis­to­ja muute­taan asuin­taloik­si. Tilanne on jo nykyisel­lään se, että lupa­pros­es­si ja arpalip­pu­jen jät­tämi­nen on taval­lisille kuol­e­vaisille siinä kun joku Senaat­tiki­in­teistöt lähin­nä ilmoit­taa kun­nalle, että tähän VTT:n ex-taloon tulee palvelu­a­sun­to­ja ja tuo­hon ton­tin kul­maan uusi asuintalo.

  KSV:n hark­in­taa: val­tion omis­ta­maa toimis­toti­laa asuin­noik­si ydinkeskus­tas­sa. Üllatüs!

  http://kartta.hel.fi/Applications/hanke/showplan.aspx?sour=haku&id=2011–003804&map=yes

  Tälleen jäl­keen­päin se ehdo­tus totaa­likiel­toalueesta vaikut­taa oikeu­den­mukaiselta, tas­a­puoliselta ja järkevältä idealta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.