Kaupunkirakentamisen aika (8) Kaavoittaja pakottaa rakentamaan liikaa pysäköintipaikkoja

Pysäköinti

Helsin­gin kaupun­ki vaatii ase­makaavas­sa, että asun­to­ja raken­net­taes­sa pitää rak­en­taa tiet­ty määrä autopaikko­ja: kan­takaupungis­sa noin yksi autopaik­ka kah­ta asun­toa kohden ja lähiöis­sä noin yksi autopaik­ka asun­toa kohden. Ver­tailun vuok­si: nykyisel­lään koko Helsingis­sä on noin yksi auto kah­ta asun­toa kohden ja Kallios­sa yksi auto neljää asun­toa kohden.

Autopaikkanormin pois­t­a­mi­nen on vah­va työkalu asun­to­tuotan­non kas­vat­tamiseen neljästä syystä:

 • Voidaan kaavoit­taa tiivi­im­min ja näin halu­tu­im­mille alueille voidaan rak­en­taa enem­män asuntoja.
 • Kaupun­ki saa ton­teista enem­män rahaa, joten meil­lä on parem­min rahaa rak­en­taa asun­to­jen vaa­ti­maa infra­struk­tu­uria (kadut, putket, koulut, päiväkodit, jne).
 • Kan­nat­tavu­udeltaan rajoil­la ole­vis­sa paikois­sa asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen muut­tuu kan­nat­tavak­si. Tämä kos­kee eri­tyis­es­ti lähiöis­sä tapah­tu­vaa täy­den­nys­rak­en­tamista, jos­sa kaupun­gin osu­us ja autopaikko­jen rak­en­tamisvelvoite vie tiivistys­tä hark­it­se­vat taloy­htiöt herkästi miinukselle.
 • Tont­tien täy­den­nys­rak­en­t­a­mi­nen saa taloy­htiöis­sä enem­män suo­sio­ta, jos piha­pui­ta ja ‑pen­sai­ta ei tarvitse kaataa parkki­hallin rakentamiseksi.

Kaavoittaja pakottaa rakentamaan liikaa pysäköintipaikkoja

On aivan ilmeistä, että autopaikko­ja määrätään raken­net­tavak­si kysyn­tään näh­den liikaa. Kysyn­näl­lä tarkoita­mme sitä määrää autopaikko­ja, jot­ka meni­sivät kau­pak­si tuotan­tokus­tan­nush­in­taan, jos autopaikat myytäisi­in tai vuokrat­taisi­in vapaae­htois­es­ti asun­nos­ta eril­lisenä. Kyse ei ole pien­estä rahas­ta vaan kym­menistä miljoon­ista euroista vuodessa.

Kalli­it autopaikat ovat haitak­si eri­tyis­es­ti tiivi­isti rak­en­tu­vas­sa kan­takaupungis­sa, jos­sa ne ovat hyvin kalli­ita ja jos­sa ne muo­dosta­vat katon sille, kuin­ka paljon alueelle voidaan kaavoit­taa asuntoja.

Täl­lä vaa­likaudel­la olemme onnis­tuneet alen­ta­maan autopaikkavaa­timus­ta ja vapaut­ta­maan siitä esimerkik­si opiskelija-asunnot.

Alka­val­la vaa­likaudel­la me halu­amme pois­taa kan­takaupungista autopaikko­jen vähim­mäis­määrän sään­te­lyn kokon­aan. Emme siis kiel­lä niiden rak­en­ta­mas­ta autopaikko­ja, mut­ta emme halua siihen myöskään pakottaa.

Jos autopaikkanor­mi pois­te­taan kokon­aan, se ei tarkoi­ta, että autopaikko­ja ei raken­net­taisi lainkaan. Niitä raken­net­taisi­in niin paljon kuin niitä on järkevää rakentaa.

Tässä on erikoinen asetel­ma, sil­lä me halu­amme markki­nae­htoista pysäköin­tipoli­ti­ikkaa, jota kokoomus vas­tus­taa voimakkaasti ja tukeu­tuu suun­nitel­mat­alouden logiikkaan.

 

= = =

Näi­tyä pysäköin­ty­iä koske­via arftikkelei­ta tulee lisää. Anteek­si, että jak­samme jankut­taa asi­as­ta, mut­ta täl­lä on suuri taloudelli­nen ja kaupunki­rak­en­teelli­nen merk­i­tys, ja tämän me olemmne päät­täneet muuttaa.

 

11 vastausta artikkeliin “Kaupunkirakentamisen aika (8) Kaavoittaja pakottaa rakentamaan liikaa pysäköintipaikkoja”

 1. Tuleeko tämä laista vai kaupun­gin sään­nöistä? Jos tulee laista niin mik­si? Eikö tämän tyyp­pinen sään­te­ly pitäisi jät­tää kaupungeille itselleen? Mon­ta asi­aa kuten apteek­ki sään­te­ly, tak­si sään­te­ly jne jos­sa ei puhuta ihmis­ten tasa-arvoon liit­tyvistä asioista ja jois­sa vaiku­tus on hyvin paikalli­nen. Tun­tu­isi paljon järkeväm­mältä pitää kun­ta tai enin­tään maakun­ta tasol­la. On mon­ta asi­aa jos­ta vään­netään turhaan vuosikym­meniä kos­ka maakun­tien ihmiset vas­tus­ta niitä.

 2. Osmo, tämä kir­joi­tus ei oikein vas­taa todel­lisu­ut­ta. Vihreäthän vas­tus­ta­vat paikko­jen rak­en­tamista, kun ton­tin omis­ta­ja halu­aa riit­tävästi paikkoja.

  1. Kalle. Sotket nyt kak­si asi­aa. Asun­to­tuotan­toon liit­tyvät autopaikat (pakol­lis­ert) ja kan­takaupun­gin työmatkapysäköintipaikat.Jälkimmäisiä kaupn­ki alkoi rajoit­taa noin vuon­na 1970, kos­ka halusi pelas­taa autoil­i­jat seiso­vil­ta ruuhk­il­ta. Se on toimin­ut hyvin. Jos halu­aisin tehdä kiusaa autoil­i­joille, sal­lisin rajat­toman määrän autopaikko­ja työ­matkali­iken­teelle — kun­han joukkoli­ikenne on ensin siir­ret­ty omille, reunaklivil­lä eris­te­ty­ille kaistoilleen.
   Myön­nän, että tämä pysäköin­tipaikko­jen kaut­ta rajoit­ta­mi­nen on sec­ond best rataisu. Oikeampi olisi rajoit­taa työ­matkali­ikenne ruuhkamaksuilla.
   Mut­ta meille kyl­lä sopii, että muute­taan kaik­ki pysäköin­ti markki­nae­htoisek­si. Ei niitä 100 000 euroa/paikka pysäköin­ti­aikko­ja niin paljon syn­ny työmatkapysäköintiinkään.

 3. Osmo Soin­in­vaara:
  Kalle. Sotket nyt kak­si asiaa…

  Osmo, nyt sinä selit­telet. Koit­takaa nyt päät­tää, onko paikko­ja liikaa vai liian vähän? 🙂 

  Sitä pait­si voit lopet­taa tuon hatus­ta vede­tyn paikkahin­nan levit­tämisen. Tuol­la hin­nal­la pitää saa­da mar­mo­ria ja kul­taa. Jos paik­ka mak­saa rak­en­ta­jalle yli 20 000 €, niin vai­hde­taan rak­en­ta­jaa. Tuos­ta ottaa pros­entin kat­teen ja myy sen 40 000 €:lla, niin sen pitäisi riittää.

 4. “Alka­val­la vaa­likaudel­la me halu­amme pois­taa kan­takaupungista autopaikko­jen vähim­mäis­määrän sään­te­lyn kokon­aan. Emme siis kiel­lä niiden rak­en­ta­mas­ta autopaikko­ja, mut­ta emme halua siihen myöskään pakottaa.”

  Kan­natan, vaik­ka autoilen itse. Tärkeää kyl­lä on samal­la varmis­taa, etteivät säästöt autopaikko­jen rak­en­tamis­es­ta luovut­taes­sa päädy raken­nusyrit­täjän taskui­hin vaan halvem­pi­in asun­to­jen hintoihin.

  Mik­si täl­lais­ten muu­tosten tekem­i­nen on niin älyt­tömän vaikeaa? Jos poli­ti­ik­ka on niin jumis­sa niin annetaan val­ta virkamiehille. 

  Voisiko asun­to-osakey­htiölaki­in tehdä säädök­sen, jol­la kiel­let­täisi­in autopaikkaan liit­tyvien kus­tan­nusten (rak­en­t­a­mi­nen, hoito jne) vyöryt­tämi­nen hoito­vastikkeisi­in tai vuokri­in? Eli autopaikan käyt­täjä pakotet­taisi­in mak­samaan sen todel­liset kustannukset.

 5. Vaa­dit­tu­jen pysäköin­tipaikko­jen lisäk­si edel­lytetään rak­en­ta­maan erinäisiä yhteis­tilo­ja, kuten liikun­tavä­linevaras­tot, las­ten­vaunu­jen säi­ly­tys­ti­lat, irtaimis­to­varas­tot, vapaa-ajan tilat ym. Voisiko näis­säkin normeis­sa olla joustoa?

  1. Laste3nvaunuilla on olta­va tilat, kos­ka niitä ei saa säi­lyt­tää rapus­sa. Yhteis­ti­lat eivät yleen­sä ole pakol­lisia vaan niitä saa rak­en­taa raken­nu­soikeus ylittäen.

 6. Kalle: Tuol­la hin­nal­la pitää saa­da mar­mo­ria ja kul­taa. Jos paik­ka mak­saa rak­en­ta­jalle yli 20 000 €, niin vai­hde­taan rakentajaa.

  Hyväkään rak­en­ta­ja ei voi taikoa tarvit­ta­van maan vai­h­toe­htoiskus­tan­nus­ta alemmaksi.

 7. Hyvä kir­joi­tus, sivuhuomiona nos­taisin esille että ain­oas­taan asian, että tämän­hetki­nen val­tu­us­to / Kokoomuk­sen edus­ta­jat saat­ta­vat vas­tus­taa. Mut­ta kun autopaik­ka (sekä kesk­ineliö) kytkök­sen pois­to sat­tuu ole­maan min­un vaali­teemo­ja, läh­den siitä että tule­van val­tu­us­ton Kokoomu­sosas­to ei enää tätä vastusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.