Helsinki, kuin maansa myynyt

Helsin­gin tilin­päätös osoit­taa 465 M€ ”voit­toa”. Tämä on saanut silmät kiilumaan sekä kokoomuk­ses­sa että laitavasem­mis­tossa. Kokoomus halu­aa jakaa voiton veronalen­nuksin ja vasem­mis­to lisäämäl­lä menoja.

Tuo ”voit­toa” on lain­aus­merkeis­sä, kos­ka kun­nan tapa kir­ja­ta tilin­päätök­sen­sä on vähin­tään kum­malli­nen. Puo­let tuos­ta ”voitos­ta” on peräisin maan myyn­nistä. Jos yri­tys myy omaisu­ut­taan, voitok­si kat­so­taan vain se, kuin­ka paljon omaisu­us mah­dol­lis­es­ti ylit­tää myy­dyn omaisu­u­den arvon yri­tyk­sen taseessa, mut­ta kun­nan kir­jan­pito on kassaperusteista.

Investoin­te­ja ei sen­tään las­ke­ta suo­raan menoik­si: ne ovat investoin­te­ja ja pois­tot ovat menoa niin kuin pitääkin. Pois­tot kuitenkin ovat ihan mitä sat­tuu. Mut­ta jos kun­ta mak­saa investoin­tien ja pois­ton välisen eron myymäl­lä omaisu­ut­taan, se onkin voittoa.

Oikeas­t­aan ain­oan objek­ti­ivisen kuvan kaupun­gin taloud­es­ta antaa lainamäärän kehi­tys. Kaupun­ki on mak­sanut lain­o­ja pois 200 miljoon­al­la, siis suun­nilleen samal­la sum­mal­la kuin se on myynyt maata.

Osit­tain maan myymi­nen onkin oikeasti tuloa, kos­ka maa on yleen­sä han­kit­tu paljon halvem­mal­la raaka­maana. Jos raaka­maa­ta oste­taan 20 miljoon­al­la, investoidaan sen saat­tamisek­si raken­nuskelpoisek­si infraan 80 miljoon­aa ja myy­dään omaisu­us 100 miljoon­al­la, on saatu voit­toa 80 miljoon­aa, mut­ta oikeasti kaupun­gin talous on vas­ta nollilla.

Kuo­laami­nen rahan perään kokoomuk­ses­sa ja vasem­mis­tossa on sikä­likin perus­tee­ton­ta, kos­ka nuo yli 200 miljoo­nan maan­myyn­ti­t­u­lot johtu­vat myyn­nin poikkeuk­sel­lis­es­ta ajoituk­ses­ta. Nor­maali taso on 100 M€/vuosi.

Kaupun­ki kas­vaa vauhdil­la (oma ennus­teeni tälle vuodelle on 10 000 asukas­ta, ammat­ti­en­nus­ta­jat ennus­ta­vat vähem­män), joten kaupun­gin onkin tuotet­ta­va voit­toa niin paljon, että se voi rahoit­taa kasvun vaa­ti­mat investoin­nit, jot­ka ovat luokkaa 30 000 euroa uut­ta asukas­ta kohden.

Kaupungilla on myös investoin­tivelkaa. Jos halu­amme tehdä kaupungista hyvän ja men­estyvän, kaupun­ki on raken­net­ta­va kun­nol­la, sen ylei­sistä aluei­ta, katu­ti­las­ta ja puis­toista on pidet­tävä huol­ta, jot­ta Helsin­ki edelleen olisi seudun kun­nista se, johon päästään eikä se johon joudutaan.

Nyt kun korot ovat mata­lal­la, kaupun­gin ei pitäisi mak­saa pois velko­jaan vaan aikaistaa investointeja.

On tor­jut­ta­va sekä kokoomuk­sen että vasem­mis­ton talousa­jat­telun lyhyt­näköisyys ja tähdät­tävä kaupun­gin kukois­tuk­seen pitkäl­lä aikavälillä.

 

 

17 vastausta artikkeliin “Helsinki, kuin maansa myynyt”

 1. Osan voisi sijoit­taa tule­vaisu­u­den ruuan­tuotan­non kehi­tyk­seen: https://thecellpod.com/.

  Olete­taan, että ruuan raa­ka-ainet­ta voidaan ylläol­e­van han­kkeen kaltaisel­la menetelmäl­lä tuot­taa teol­lis­es­ti ja taloudel­lis­es­ti kan­nat­tavasti (mitä se ei vielä ole). Täl­löin ruuan raa­ka-ainet­ta voidaan tuot­taa 24/7/365 ja kysyn­nän mukaan. Ei tuho­hyön­teisiä, ei katovu­osia, ei haitallisia ainei­ta kuten raskas­met­alle­ja, eikä varsinkaan maataloustukiaisia.

  Esimerkik­si Suomes­sa kyl­vetään vil­ja kevääl­lä, odotel­laan kesä auringonpais­tet­ta ja puidaan syksyl­lä. Sit­ten pitäisi vielä erot­taa jyvät ja jauhaa ne jauhoik­si. Kokon­aisen vil­jakasvin kas­vat­ta­mi­nen on turhaa, kun tarvi­taan vain jyvä, eikä siitäkään kaikkea. Tämä on tuhan­sia vuosia van­haa teknolo­giaa ja tehotonta.

  Edel­lä maini­tus­sa han­kkeessa hyvää on se, että on lähdet­ty eteen­päin mar­joil­la. Valmista mar­ja­soset­ta on help­po markki­noi­da, kun­han teknolo­gia saadaan skaalat­tua teol­liseen tuotan­toon. Lisäk­si maulla on suuri merk­i­tys, joka on yksi tärkeistä tutkimusko­hteista. Mut­ta eri­tyisen kan­nus­tavaa on se, että tämä teknolo­gia kyke­nee jo nyt myös ohran tuotan­toon, joskaan ei taloudel­lis­es­ti kannattavasti.

  En mal­ta olla leikit­telemät­tä ajatuk­sel­la, jos­sa sel­l­ute­htaan vier­essä olisi sar­ja biore­ak­tor­e­i­ta, jois­sa tuotet­taisi­in puukuitua suo­raan sel­l­ute­htaan tarpeisiin. 

  Aivan hyvin voidaan esit­tää kysymys, että mik­si tuot­taa kokon­ainen puu, jos tarvi­taan vain tietyn­laista puukuitua? Toki vas­taus tois­taisek­si on se, että kos­ka ei osa­ta tuot­taa pelkästään tietyn­laista puukuitua vaan täy­tyy kas­vat­taa puu. 

  Tämän poikki­ti­eteel­lisen alan kehi­tys on erit­täin kiin­nos­tavaa ja eri­laiset teknolo­giat kehit­tyvät vauhdil­la. Yksi kirit­täjä on Nasa, joka tutkii ruuan­tuotan­toa Kan­sain­välisel­lä avaru­usase­mal­la tule­vaisu­u­den Kuu- ja Mars-tukiko­htia ajatellen.

  Bio­talous saat­taakin muu­ta­man vuosikymme­nen kulues­sa vielä potkia kepu­lais­ten per­suuk­sille ja kovasti! ;-]

  Joka tapauk­ses­sa Helsin­gin kan­nat­taa investoi­da pait­si infra­struk­tu­uri­in, niin myös perus­tutkimuk­seen, joka tukee kaupunkien kehi­tys­tä. Kaupungis­sa tuotet­tu ruo­ka on osa tätä kehi­tys­tä. Aluk­si se on luk­sus­ta, mut­ta lop­ul­ta valtavirtaa.

  1. Meni vähän otsikos­ta ohi, mut­ta julka­isin silti, kos­ka aihe sinän­sä on mie­lenki­in­toinen. Perus­tutkimuk­sen rahoi­tus ei ehkä kuu­lu kun­nille, mut­ta täl­lä voi olla val­ta­va — mon­en mielestä erit­täin kiel­teinen — vaiku­tus aluer­ak­en­teeseen, kos­ka ruuan tuotan­tokin siir­tyy kaupunkeihin.
   Meil­lä kas­vate­taan yrtit keit­tiön pöy­däl­lä. http://www.Plantui.fi

 2. Yleen­sä yri­tyk­set jaka­vat voiton osinkoina vain jos sille ei ole enää näkyvis­sä järkevää ja tuot­tavaa kohdet­ta yri­tyk­sen toimin­nan puitteissa. 

  Helsin­ki ei kuitenkaan toi­mi auringonlaskun alal­la ainakaan kiin­teistö­jalostuk­sen suh­teen vaan nimeno­maan sil­lä alal­la valmi­in tuot­teen eli kaavoite­tun tont­ti­maan kysyn­tää olisi reilusti. 

  Rahat kan­nat­taisi siis pistää tuot­ta­maan eli kaavoit­taa lisää asun­to­tont­tia. Siitä sitä lisäar­voa syn­tyy ja tuot­toa jatkossakin.

 3. Jotkut tekevät hur­jia ole­tuk­sia siitä, että tule­vaisu­udessa ihmis­lu­on­to olisi pohjim­mil­taan paljonkin eri­lainen kuin nykyään. Minä ainakin syön mielu­um­min kun­non ruokaa kuin järsin yli­hin­noitel­tua verkos­tom­arkki­noitua kan­ta­soluvil­jelmää. Näin tehnee myös moni seu­raavakin län­tis­ten teol­lisu­us­maid­en sukupolvi.

 4. Lau­ri Kumpu­lainen: En mal­ta olla leikit­telemät­tä ajatuk­sel­la, jos­sa sel­l­ute­htaan vier­essä olisi sar­ja biore­ak­tor­e­i­ta, jois­sa tuotet­taisi­in puukuitua suo­raan sel­l­ute­htaan tarpeisiin.
  Aivan hyvin voidaan esit­tää kysymys, että mik­si tuot­taa kokon­ainen puu, jos tarvi­taan vain tietyn­laista puukuitua? 

  Kos­ka puun voi tuot­taa jo nykyään täysin uusi­u­tu­van aurinkoen­er­gian avul­la mut­ta mis­täpä noille biore­ak­tor­eille revit­täisi­in käyt­töen­er­gia ja raaka-aineet 😉

  1. Kyl­lä nuo biore­ak­toritkin voivat käyt­tää aurinkoen­er­giaa. Kan­nat­taisi kehit­tää niitä sel­l­aisik­si, että voisi­vat men­nä säästöliekel­li, kun aurinkoen­er­giaa ei ole saatavilla.
   Foto­syn­teesin hyö­ty­suhde on aivan kelvo­ton ver­rat­tuna aurinkopaneeleihin.

 5. Ei yhtään auen­nut tuo eri­tyis­es­ti vasem­mis­toon kohdis­tu­va sät­timi­nen, kun samaan hen­gen­ve­toon Soin­in­vaara kuitenkin kir­joit­taa: “Nyt kun korot ovat mata­lal­la, kaupun­gin ei pitäisi mak­saa pois velko­jaan vaan aikaistaa investointeja.” 

  Eikö juuri se ole vasem­mis­ton tavoitteena?

 6. Mikko Num­melin:
  Jotkut tekevät hur­jia ole­tuk­sia siitä, että tule­vaisu­udessa ihmis­lu­on­to olisi pohjim­mil­taan paljonkin eri­lainen kuin nykyään. Minä ainakin syön mielu­um­min kun­non ruokaa kuin järsin yli­hin­noitel­tuaverkos­tom­arkki­noitua kan­ta­soluvil­jelmää. Näin tehnee myös moni seu­raavakin län­tis­ten teol­lisu­us­maid­en sukupolvi. 

  Kun nämä vil­jelmät alka­vat kun­nol­la toimia, ei ole mitään syytä mik­si ne eivät voisi alkaa kil­pail­la myös hin­nal­la ja laadul­la “verkos­tom­arkki­noin­nin” sijaan. 

  Sitä pait­si, kun soluvil­jelmien omis­ta­jat alka­vat lait­taa rahaa markki­noin­ti­in, niin pian seu­raa­va sukupolvi ei enää pidä tehot­tomasti paskaises­sa pel­los­sa dieselin katkus­sa kas­vatet­tua ruokaa kunnollisena.

 7. Tuo ”voit­toa” on lain­aus­merkeis­sä, kos­ka kun­nan tapa kir­ja­ta tilin­päätök­sen­sä on vähin­tään kum­malli­nen. Puo­let tuos­ta ”voitos­ta” on peräisin maan myyn­nistä. Jos yri­tys myy omaisu­ut­taan, voitok­si kat­so­taan vain se, kuin­ka paljon omaisu­us mah­dol­lis­es­ti ylit­tää myy­dyn omaisu­u­den arvon yri­tyk­sen taseessa, mut­ta kun­nan kir­jan­pito on kassaperusteista. 

  Min­un on pitänyt itse kir­joit­taa tästä jo hyvin pitkään — niin pitkään, että ehdit nyt ensin. Sama­han kos­kee tietysti myös val­tion omaisu­u­den myyn­tiä, ei vain kun­tien: omaisu­u­den pelkkä muut­ta­mi­nen lik­vidi­in muo­toon las­ke­taan muka liiketoiminnaksi.

  Tämä osoit­taa masen­tavasti, että kymme­nen vuo­den takai­sista eduskun­tavaaleista ei ole opit­tu mitään, eikä Suomen talous­poli­it­ti­nen kult­tuuri ole edelleenkään oppin­ut key­ne­siläisyy­destä edes perusasioi­ta. Sama intoilu “jako­varas­ta” kuin sil­loin, ja nytkin sekä vasem­mal­la että oikealla.

 8. Nyt viimeistään voi sanoa, että vihreil­lä ei ole mitään mah­dol­lisuuk­sia voit­taa kokoomus­ta. Vapaavuori tyr­mäsi jo moskei­jan ja nyt kokoomus lupasi selvää rahaa ääniä vastaan.

  1. Kan­nat­taako vero­jen alen­t­a­mi­nen, jos sen hin­tana on rähjäi­nen ja rapis­tu­va kaupun­ki. En usko, että äänestäjät ovat noin unelmattomia.

 9. Osmo Soin­in­vaara:
  Kan­nat­taako vero­jen alen­t­a­mi­nen, jos sen hin­tana on rähjäi­nen ja rapis­tu­va kaupun­ki. En usko, että äänestäjät ovat noin unelmattomia.

  Kai sä Ode tiedät, että Unel­ma™ syök­see ennen pitkää pk-seudun kun­tien talouden syöksykier­teeseen. Rähjäi­nen ja rapis­tu­va on tulevaisuutta.

 10. Mikko Num­melin: . Minä ainakin syön mielu­um­min kun­non ruokaa kuin järsin yli­hin­noitel­tuaverkos­tom­arkki­noitua kantasoluviljelmää. 

  Hyvä sin­ulle. Luul­tavasti vain miel­tymyk­siäsi ei kysytä ja sin­ul­la ei myöskään ole varaa niiden toteut­tamiseen. Ainkaan jos kovin määräti­etois­es­ti estetään ne asi­at, jol­la suun­ta muuttuisi.

  Ikävähän se tuol­laista on ker­toa — ja var­maan halu­at äänestää ihmisiä, jot­ka vale­htel­e­vat sin­un voivan tehdä tule­vaisu­udessa kuten halu­at. Autol­la parkki­in Stokkan eteen mil­loin tahansa. Omakoti­ta­lo Ressun lähel­lä meren ran­nal­la. Ei liiken­nesakko­ja vaan muka­va moot­tori­tie kotiovelta Espooseen ilman ruuhkaa ja liiken­neval­o­ja. Jos valeet tekevät sin­ut onnel­lisek­si, vielä parem­pi sinulle.

 11. Anteek­si tietämät­tömyyteni, mut­ta eikö esimerkissä käyt­tämässäsi tapauk­ses­sa kaupun­ki ole oikeasti jopa vähän miinuk­sel­la, kos­ka raken­net­tu infra tuot­taa ylläpi­tokus­tan­nuk­sia (tai ainakin kor­jausvelkaa) sil­loinkin, kun sitä ei vielä käytetä? Voiton puolelle päästään vas­ta siinä vai­heessa, kun 100 miljoon­al­la oste­tulle alueelle rupeaa nouse­maan talo­ja ja sinne muut­taa joko yri­tyk­siä tai ihmisiä mak­samaan veroja.

  1. Ole­tuk­se­na on, että uudet asukkaat vas­taa­vat juok­se­vista kuluista. Tässä investoin­ti­vai­heessa pitää vähän laskea, saadaanko investoin­ti rehoite­tuk­si. Lähtöko­htana on, että ton­tin raken­netaan jok­seenkin heti, kun ne luovute­taan. Se on yleen­sä ton­tinlovu­tuse­hdois­sa. Hel­sn­ki ei kaavoita tont­te­ja sei­so­maan tyhjän pant­ti­na arvon­nousua odottamassa.

 12. Asia selvä ja kiitok­sia sel­ven­nyk­ses­tä. Niin kuin arvelinkin, kyse oli omas­ta tietämät­tömyy­destä tässä asi­as­sa. Peri­aat­teessa siinä on siis pieni jak­so myyn­nin jäl­keen, jos­sa kaupun­gin kas­sa on vielä plus mii­nus nol­la (kulut 20 miljoon­aa + 80 miljoon­aa ja tulot 100 miljoon­aa), mut­ta käytän­nössä saman tien rupeaa tule­maan kas­saan lisää rahaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.