Valinnanvapaudessa muhii katastrofi

Olen pitänyt poti­laiden valin­nan­va­paut­ta ter­ve­tulleena uud­is­tuk­se­na. Antaa­han se yksi­ty­isille palveluille mah­dol­lisu­u­den haas­taa ja kirit­tää julk­isia, vaik­ka julki­nen ter­vey­den­huolto tulee yhä ole­maan ter­vey­den­huol­lon runko. 

Joht­a­mi­nen on yksi­tyisel­lä puolel­la yleen­sä ja inno­vati­ivisem­paa. Huonos­ti toimi­va yksi­tyi­nen kar­si­u­tuu pois, mut­ta huonokin julki­nen organ­isaa­tio pysyy pystyssä. 

Voiton­tavoit­telu ei ole moraali­ton tapa kan­nus­taa organ­isaa­tioi­ta kohti parem­paa toim­intaa, kun­han kan­nustin toimii oikein. Sitä saa mis­tä mak­saa. Jos mak­saa vääristä asioista, saa vääriä asioita. 

Valin­nan­va­pau­den taloudel­li­sis­sa pelisään­nöis­sä on niin paho­ja puut­tei­ta, että koko uud­is­tuk­ses­ta on tulos­sa taloudelli­nen katas­trofi. Val­tio­varain­min­is­ter­iö tulee pitämään huolen siitä, että menot eivät kas­va, joten taloudelli­nen katas­trofi muut­tuu rahan lop­pues­sa hoidol­lisek­si kurjuudeksi. 

Esite­ty­il­lä sään­nöil­lä yksi­tyisen sote-yksikön taloudelli­nen men­estys riip­puu vain vähäis­es­ti siitä, kuin­ka hyvin se toimii. Olen­naisem­paa on, mil­laisia poti­lai­ta se saa asi­akkaik­seen. Peruster­veistä on syytä pitää hyvää huol­ta ja paljon palvelu­ja tarvit­se­vista ei voi kuin toivoa, että he vai­h­ta­vat jonkun toisen potilaiksi. 

Ei voi olla järkevää, että ter­veitä yli­hoide­taan ja sairai­ta ali­hoide­taan, mut­ta siihen lausun­noil­la ole­va laki toteutues­saan johtaa. 

Joidenkin kun­tien kokon­aisulkois­tuk­set ovat osoit­ta­neet, että yksi­tyi­nen on osan­nut opti­moi­da parem­min työn­jaon peruster­vey­den­hoidon ja erikois­sairaan­hoidon välil­lä – kun laskut erikois­sairaan­hoi­dos­ta ovat tulleet sen itsen­sä maksettavaksi. 

Toisin käy, jos sairaalaan voi kir­joit­taa lähet­teitä ilmaisek­si. Jär­jestelmä ei toi­mi, jos peruster­vey­den­huol­lol­la ja erikois­sairaan­hoidol­la on eri mak­sa­ja. Tämän ansan vält­tämisek­si esitetään, että lähet­teen tarkas­taa maakun­ta, mis­sä haaskau­tuu sekä aikaa että rahaa. 

Kom­pro­missi­na voisi ajatel­la, että lähet­teen perus­teel­la tehtävät tutkimuk­set mak­saisi se joka lähet­tää, mut­ta tutkimuk­sen perus­teel­la annetun hoidon – vaik­ka sydän­leikkauk­sen – mak­saisi maakunta. 

Kalli­ita poti­lai­ta varten kaavail­laan Sin­ga­poren mallin mukaista henkilöko­htaista bud­jet­tia. Tähän muo­dos­tuu taas han­kala raja. On sekä poti­laan että sote-keskuk­sen etu paljon hoitoa tarvit­se­va henkilöko­htaisen bud­jetin piiri­in. Sik­si kalli­ista poti­laas­ta kan­nat­taa tehdä vielä kalli­impi, sen sijaan, että yrit­täisi löytää edullisen ratkaisun tämän ongelmi­in. Ansa on kyl­lä havait­tu, mut­ta keino on pon­neton. Päätök­sen henkilöko­htaiseen bud­jet­ti­in siirtämis­es­tä tekevät maakun­nat jol­lakin vaku­u­tus­lääkäre­itä muis­tut­taval­la menet­te­lyl­lä. Päätök­siä analysoimal­la opi­taan aika pian, mis­tä narus­ta pitää vetää. 

Eikö voisi aloit­taa varovaisem­min? Ruot­sis­sa on saatu hyviä koke­muk­sia elek­ti­ivisen hoidon kil­pailu­tuk­sista. Lonkkaleikkauk­sista esimerkik­si on tul­lut sekä halvem­pia että laadukkaampia. Yksi­ty­istä peruster­vey­den­hoitoa voisi tar­jo­ta aluk­si lähin­nä peruster­veille suun­nilleen sen tasoise­na kuin on nyt työter­veyshuol­los­sa. Siitä ei tietenkään paljon mak­set­taisi, kos­ka hoidon tarvet­ta on vähän. Enem­män hoitoa tarvit­se­vat voisi­vat ainakin aluk­si jäädä maakun­nan vas­tu­ulle, kos­ka moninker­taista verkos­toa täy­den palvelun sote-keskuk­sista ei har­vaan asut­tuun maa­han kan­na­ta tehdä. 

Kaiken kru­u­naa täysin itse kek­sit­ty yhtiöit­tämis­pakko julkiselle ter­vey­den­hoidolle. Siitä tulee mil­jardi­ta­sei­neen todel­li­nen sekamel­s­ka niin kuin tämä siir­tymis­vai­he ei olisi muutenkin han­kala. Mitään kus­tan­nusver­tailua tämän perus­teel­la ei voi­da tehdä, kos­ka julkisen palvelun tehtävät ovat erilaiset. 

= = =

Kir­joi­tus on julka­istu kolumn­i­na Lääkärilehdessä.

44 vastausta artikkeliin “Valinnanvapaudessa muhii katastrofi”

 1. Miten täl­laisen asteit­taisen vapau­den lisäämisen saisi tehtyä ilman että Antti Rinne val­taan ehkä päästyään estää vielä toteut­ta­mat­tomat vapausasteet?

 2. Maaiman­pankin tilas­ton mukaan Suo­mi käyt­ti vuon­na 2014 9,7% kansan­tuot­teestaan ter­veys­menoi­hin. Ver­tailukelpoi­sista maista vain Englan­ti pääsi alle tämän, 9,1%, mut­ta hei­dän ter­vey­den­huolton­sa tuskin on samal­la tasol­la kuin mei­dän. Nor­ja käyt­ti 9,7 % kuten Suo­mi, muut ver­tailukelpoiset maat enem­män, lähin ver­tailuko­hteemme Ruot­si 11,9%. Erol­la Ruot­si­in me voimme kus­tan­taa mm. puolustusbudjettimme. 

  Alla poim­into­ja tilastosta:
  Englan­ti (U.K.) 9,1%
  Suo­mi 9,7%
  Nor­ja 9,7%
  Bel­gia 10,6%
  Tan­s­ka 10,8%
  Alanko­maat 10,9%
  Sak­sa 11,3%
  Ran­s­ka 11,5%
  Sveit­si 11,7%
  Ruot­si 11,9%
  Yhdys­val­lat 17,1%

  On hyvin mah­dol­lista, ehkä jopa toden­näköistä, että mei­dän ter­vey­den­huoltomme on sekä kus­tan­nuk­sil­taan, että laadul­taan maail­man absolu­ut­tista huip­pua. Sen pitäisi olla kansalli­nen ylpey­den aihe. Mut­ta maas­samme val­lit­sevas­sa negati­ivises­sa ilmapi­iris­sä mikään suo­ma­lainen saavu­tus ei kelpaa.

  Ystäväl­lisin terveisin,

  Olli Raade
  Pää­toimit­ta­ja ja julka­isi­ja, Facts & Arts, http://www.factsandarts.com

  Link­ki Maail­man­pankin tilastoon:
  http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS

 3. Onko tämä asia niin vaikea ymmärtää vai minkä takia tämä ei ole kaikissa tiedo­tusvä­lineis­sä ja oppo­si­tion kansane­dus­ta­jien SoMessa?

  Tämähän on pahim­man­laa­tu­inen val­u­virhe — kuka tätä ajaa läpi ja miksi?

 4. Eikö nämä ongel­mat ole lähin­nä teo­reet­tisia? Asetel­ma on ole­mas­sa jo nyt, ilman että merkit­tävistä ongelmista on minkään­laista näyttöä. 

  Kah­den eri mak­sa­jata­hon ongel­ma on ole­mas­sa — mut­ta ulkois­tuk­sia on tehty men­estyk­sekkäästi tähänkin asti. Mil­tei kaik­ki ter­veyskeskusulkois­tuk­set ovat tehty niin, että palvelun­tuot­ta­ja vas­taa vain omista kus­tan­nuk­sis­taan, eikä ole evi­denssiä lähetete­htailus­ta. Tästä on kym­meniä empi­irisiä esimerkke­jä. Toki on tot­ta, että valin­nan­va­paudessa asi­akkaal­la on enem­män neu­vot­telu­voimaa tässä kohtaa — voidaan ajatel­la, että helpom­pi mah­dol­lisu­us vai­h­taa palvelun­tuot­ta­jaa johtaa lähet­tei­den vaa­timiseen. Mut­ta jos halu­taan kan­nus­taa ”opti­maaliseen” lähet­tei­den määrään, se voidaan tehdä 1/5‑osan tulospe­rus­taisel­la rahoi­tu­sos­al­la. Täl­laisia kan­nustei­ta on jo käytössä. Eli mik­si tämä olisi minkään­lainen ongelma? 

  Ja henkilöko­htaisen bud­jetin osalta sama jut­tu — jo nyt van­hus- ja vam­mais­palvelui­ta tuot­taa yhtä lail­la yksi­tyiset kuin julkisetkin tahot, eikä ole minkään sortin näyt­töä siitä, että tämä olisi johtanut jonkin sortin manip­u­loin­ti­in kalli­iden palvelu­iden aikaansaamises­sa. Päätök­set on tehty ja tehdään täysin riip­pumat­tomasti palvelun­tuot­ta­jas­ta. Hyvänä esimerkkinä voi pitää kokon­aisulkois­tu­s­paikkakun­tia, jois­sa esimerkik­si tehoste­tun palvelu­a­sumisen kat­tavu­us yli 75-vuo­ti­ail­la on korkeampi kuin ver­tailukun­nis­sa — ja tämähän on palvelun­tuot­ta­jille kus­tan­nus. Jos Atten­do voisi manip­u­loi­da esimerkik­si Tohma­jär­ven sijoi­tus­päätök­siä teke­viä taho­ja, osu­us olisi var­masti mata­lampi kuin ver­tailukun­nis­sa, kun palvelu­a­sum­i­nen on hyvin kallista palveluntuottajalle.

  1. Hal­li­tus kuitenkin kat­soi viisaak­si viedä soteyk­siköiltä lähet­tei­den kir­joit­tamisoikeu­den niin, että kaik­ki lähet­teet joutu­vat sakkok­ier­rokselle (jonoon!) niin, että poti­las itse asi­as­sa joudu­taan arvioimaan kolmeen ker­taan. Ensin oma lääkäri, sit­ten maakun­nan lähete­sen­sori ja sit­ten vas­taan otta­va sairaala.
   Nor­jas­sa vapaa läheteoikeus tuot­ti huo­mat­tavia lisäkustannuksia.

 5. Anonyy­mi:
  Miten täl­laisen asteit­taisen vapau­den lisäämisen saisi tehtyä ilman että Antti Rinne val­taan ehkä päästyään estää vielä toteut­ta­mat­tomat vapausasteet?

  Ei mitenkään. Tässä käy samoin kuin Venäjäl­lä yksi­ty­istämisessä kom­mu­nis­min kaadut­tua: on kiire tehdä peru­ut­ta­mat­to­mia muu­tok­sia, ettei niitä joku peruisi, sik­si pitää rysäyt­tää vauhdil­la ja kor­jail­la myöhem­min, kun pieleen menee.

 6. Jos nyt olen oikein ymmärtänyt, yhtiöit­tämis­pakko johtuu uud­es­ta han­k­in­ta­laista. Jos julki­nen yhteisö toimii kil­pailuil­la markki­noil­la, se voi ottaa siitä vain korkein­taan 5%(?) kakun.

  En tiedä miten kil­pail­tu markki­na sote-sek­tor­eil­la määritel­lään, mut­ta voisi kuvitel­la, että tästä voisi kap­a­siteet­ti, lait­teis­to, laatu etc. syi­den perus­teel­la pulivei­va­ta sel­l­aisen jär­jeste­lyn, jos­sa maakun­ta avaa vai­he vai­heelta kunkin sektorin/tason vapaalle kilpailulle.

  No, eiköhän tämäkin yri­tys kaadu perus­tus­lail­lisi­in ongelmi­in. Uusia ajatuk­sia ja sys­tem­ati­ikkaa on tul­lut todel­la paljon lisää, joten maali­in ehkä päästään Rin­net­tä seu­raa­van hal­li­tuk­sen aikana.

 7. SOTE-uud­is­tus peurstuu ihmistyövoiman min­i­moimiseen tietotekni­ikalla. Amerikkalainen Eric Topol kir­joit­taa, että tule­vaisu­udessa ei lääkäriä enää tarvi­ta(https://www.laakariliitto.fi/uutiset/blogi/tarvitaanko-tulevaisuuden-terveydenhuollossa-enaa-laakaria/). Tehokkaat tekoä­lyt aut­ta­vat poti­las­ta hoita­maan itse itsen­sä ilman lääkäriä. V‑Khosla kir­joit­taa, että 80% lääkärin töistä siir­tyy koneille(http://fortune.com/2012/12/04/technology-will-replace-80-of-what-doctors-do/).

  Kehtiys­mais­sa on kova pula lääkäreis­sä, joka avaa milardi­markki­nat yksi­ty­isille palvelun­tuot­ta­jille tekoly­jen kehit­tämiseen. Kun sys­teemit saadaan näis­sä mais­sa toim­i­maan, kopi­oidaan tehokkaim­mat tavat län­si­mai­hin, jol­loin 80% lääkäreistä saa potkut. Keskiver­tolääkäri ei tee mitään, mihin algo­rit­mi ei pysty. 

  Monil­la on se kuva, että sote-uud­is­tuk­sen jäl­keen poti­laat jäävät ilman hoitoa ja joudu­taan ravaa­maan kalli­il­la ykisty­isil­lä. Ei joudu­ta. Tekoälysovel­luk­set ovat niin tehokkai­ta, että poti­laille tulee ilmainen sähköi­nen lääkäri, jon­ka veroista ijh­mis­lääkäriä ei ole ole­mas­sa. TEkoä­lyt kir­joit­ta­vat myös asi­akir­jat ja tekevät resep­tiähet­teet apteekkiin.

 8. Olli Raade:
  mut­ta hei­dän ter­vey­den­huolton­sa tuskin on samal­la tasol­la kuin meidän. 

  Mihin läh­teeseen tämä perustuu?

 9. GOLAJTTI:
  SOTE-uud­is­tus peurstuu ihmistyövoiman min­i­moimiseen tietotekni­ikalla. Amerikkalainen Eric Topol kir­joit­taa, että tule­vaisu­udessa ei lääkäriä enää tarvita.

  Ei kyl­lä perus­tu. Lääkärili­it­to on niin vah­va tek­i­jä Suomes­sa, että saamme odot­taa pitkään R2D2-Dr:ia vielä piktään. 

  Se on tot­ta, että har­va ammat­ti on täysin suo­jas­sa algo­rit­meil­ta ja roboti­ikalta. Varsi­naiset lud­di­itit nous­se­vat hyvin palka­tu­ista ammateista aikanaan.

 10. Vihreätkin kiin­nos­tuneem­pia Trumpin teko­sista kuin oman maan hal­li­tuk­sen, vaik­ka ihan saman vapau­den huu­tamisen takaa löy­tyy kyyni­nen into antaa kaverei­den tehdä vapaasti val­tavasti rahaa sairail­la. Mik­si kukaan teitäkään äänestää, kun ette pysty puo­lus­ta­maan itseänne edes jonkun Vapaavuoren tai Soinin paskan­heitoil­ta? Kun ei pysty edes itseään puo­lus­ta­maan fik­susti ja tehokkaasti, niin mik­si uskoa että saisitte puo­lus­tet­tua niitä asioi­ta jot­ka sit­ten näi­den käsis­sä iskevät kansalaiseen. Ketään ei kiin­nos­ta joku pormes­tarik­isa, vaan ne asi­at. Ter­veys ei ole niistä ihan vähäpätöisin. Vähem­män varakkail­ta pilataan maail­man laadukkaimpi­in kuu­lu­va ter­vey­den­hoito, kuten edel­lä todis­te­taan, mut­ta protesti on sit­ten joku vassaripiirretty…voi helevata.

 11. Taval­lis­ten lähet­tei­den moninker­tainen tark­ist­a­mi­nen on turhaa, mut­ta se ei liene pääa­sia? Sen sijaan esimerkik­si palvelu­a­sumis­si­joi­tus on km. kuus­inu­meroinen kulu, joten sen pitääkin men­nä jär­jestäjän kaut­ta. Ruot­sis­sa Yhtiöit­tämät­tömät valin­nan­va­paus­tuot­ta­jat ovat tehneet yli mil­jardin kru­u­nun ali­jäämän, mikä ker­too omaa kieltään siitä, mik­si yhtiöit­tämi­nen on ihan fiksua.

 12. Myös valin­nan­va­pau­den hyviä puo­lia löy­tyy, eikä nykyi­nen jär­jestelmäkään niin hyvin toimi.

  Kär­jistäen voisi omia eläk­keel­lä ole­vien van­hempi­eni ter­veyspalvelui­ta kuva­ta sanom­al­la “peruster­veitä ali­hoide­taan kunnes he ovat niin sairai­ta että kallista erikois­sairaan­hoitoa kan­nataa antaa”. 

  On todel­li­nen ongel­ma että peruster­vey­den­huoltoon on jono­jen kaut­ta hyvin vaikea päästä ainakin pk-seudulla. 

  Esite­tyn vali­nan­va­pa­paus­mall­in pitäisi kor­ja­ta tämä. Kiitos aikaisem­man (yli)hoidon, niin myöhem­mässä erikois­sairaan­hoidon kus­tan­nuk­sis­sa voidaan säästää.

 13. Janis Petke: Ei kyl­lä perus­tu. Lääkärili­it­to on niin vah­va tek­i­jä Suomes­sa, että saamme odot­taa pitkään R2D2-Dr:ia vielä piktään. 

  Se on tot­ta, että har­va ammat­ti on täysin suo­jas­sa algo­rit­meil­ta ja roboti­ikalta. Varsi­naiset lud­di­itit nous­se­vat hyvin palka­tu­ista ammateista aikanaan.

  ei lääkärili­ito voi estää tuo­ta, kos­ka jos tuo mullis­tus toteu­tuu yhdessä maas­sa, niin se lev­iää joka maa­han. kun tuo toteu­tuu, niin muiden maid­en kansalaiset vaa­ti­vat tuo­ta omaan maahan

 14. Janis Petke: Ei kyl­lä perus­tu. Lääkärili­it­to on niin vah­va tek­i­jä Suomes­sa, että saamme odot­taa pitkään R2D2-Dr:ia vielä piktään. 

  Se on tot­ta, että har­va ammat­ti on täysin suo­jas­sa algo­rit­meil­ta ja roboti­ikalta. Varsi­naiset lud­di­itit nous­se­vat hyvin palka­tu­ista ammateista aikanaan.

  koulu­tu­sosa totta:P.Krugmanin sanoin:korkeakoulutus käy viimest’ sotaansa, jon­ka se häviää

 15. Eikö diag­nos­ti­ikan ja hoidol­lisen päätök­sen­teon voisi jät­tää kokon­aan mak­sa­van osa­puolen, eli maakun­nan, edus­ta­jille? Yksi­ty­isiltä ym. ulkop­uolisil­ta ostet­taisi­in vain toimen­piteitä ja hoiva­palvelui­ta, ja ostopäätök­si­in saisi myös poti­las sanoa sanansa (= valin­nan­va­paus). Käytän­nössä täl­lainen jako päätök­sen­tekoon ja palvelui­hin olisi tietenkin hie­man keinotekoinen ja hankala.

  Sikäli mikäli poti­las ja palvelun­tar­joa­ja pää­sevät keskenään päät­tämään hoi­dos­ta kol­man­nen osa­puolen toimies­sa mak­sum­iehenä, markki­na­t­alouden rautaiset lait määräävät että tätä mak­sa­jaa käytetään mak­si­maalis­es­ti hyväk­si. Palvelun­tar­joa­ja voi myös käyt­tää diag­nos­tikkaa vihamielis­es­ti sekä poti­las­ta että julk­isy­hteisöä vas­taan valikoimal­la poti­lai­ta ja vuo­ta­mal­la tietoa vaku­u­tusy­htiöille. Mitä jos yksi­tyi­nen lääkäri löytää jotain tieteel­lis­es­ti merkit­tävää joka myös kan­nat­taa sala­ta edel­lä maini­tu­ista ynnä muista syistä? On vih­jail­tu, että vat­sa­haa­van hyvän hoidon kehit­tämiseen meni monista tieteel­li­sistä löy­döistä huoli­mat­ta kym­meniä vuosia kos­ka antibioot­ti oli liian help­po ja hal­pa ratkaisu.

  Julkisel­la rahal­la toimi­van ter­vey­den­huol­lon päätök­sen­teossa pitää aina olla mukana yhteishyvää mak­sivoi­va virkamiesee­tos. Ehkä meil­lä on sel­l­ais­es­ta puutet­ta, mut­ta sen tarvet­ta ei voi suun­nitel­la pois, pait­si ehkä lisäämäl­lä poti­laan rahal­lista vas­tu­u­ta. Anta­mal­la päätök­sen­tekoa omis­ta­jien hyö­tyä mak­sivoiville yhtiöille saatamme saa­da tilalle toisen­laista tehot­to­muut­ta, joka on vain karkea­jakoisem­paa: rakeena yhtiön liikevoitto.

 16. > Kaikan kru­u­naa täysin itse keksitty
  > yhtiöit­tämis­pakko julkiselle terveydenhoidolle.

  Tämä yhtiöit­tämis­pakko, samoin kuin tiev­erkon yksi­ty­istämi­nen ei liity tuotan­nol­lisi­in vaan taloudel­lisi­in seikkoihin.

  Nol­lako­ron maail­mas­sa eläk­keet lakkaa­vat kart­tumas­ta. Korko­ja olisi siis nos­tet­ta­va, mut­ta kuitenkin siten, että val­tion mak­samat korot eivät nouse. Ratkaisu on yhtiöi­den myymi­nen eläkey­htiöille. Näin eläkey­htiöt saa­vat korkoa sijoituk­silleen suo­raan kansalta, ohi val­tion. – Val­tion mak­samat korot eivät nouse, mut­ta poli­it­tis­es­ti val­i­tut sijoit­ta­jat saa­vat hyvän tuo­ton rahalle.

  Kyse on veron­vuokrauk­ses­ta nykypäivään sovitettuna.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Simon_Affleck

 17. PRNDL: Mihin läh­teeseen tämä perustuu?

  Luul­tavasti ihan vain impi­vaar­alaisi­in ennakkolu­u­loi­hin. Kyl­lähän suo­ma­laiset nyt on kaikessa parhai­ta.… Vai?

  “In a 2014 report rank­ing devel­oped-coun­try health­care sys­tems, the Unit­ed King­dom was ranked the best health­care sys­tem in the world over­all and in the fol­low­ing cat­e­gories: Qual­i­ty of Care (i.e. effec­tive, safe, coor­di­nat­ed, patient-ori­ent­ed), Access to Care, Effi­cien­cy, and Equi­ty. The UK’s pal­lia­tive care has also been ranked as the best in the world.”

 18. Osmo Soin­in­vaara:
  Yhtiöit­tämis­pakko on kek­sit­ty ihan itse. Ei siihen mikään ulkop­uo­li­nen taho pako­ta. Ei pakot­tanut Ruotsissakaan.

  Valmis­telijoiden mukaan se on yksi vaikkei ain­oa tapa varmis­taa kil­pailuneu­trali­teet­ti, jota EU-lain­säädän­tö edel­lyt­tää. Sitä pait­si yhtiöit­tämi­nen kos­kee kil­pailun piiris­sä ole­via palvelu­ja ja vain niitä, liike­laitok­sille jää lei­jonaosa palve­lu­tuotan­nos­ta (toisin sanoen täs­mälleen ne vas­tu­ut, jot­ka erot­ta­vat julk­ista ja yksi­ty­istä sek­to­ria). Ei voi olla niin että konkurs­si­uhan alainen yksi­tyi­nen kil­pailee söpön julkisen yksikön kanssa, jos jälkim­mäi­nen saa tehdä ikuista alijäämää. 

  San­ot että “Ei voi olla järkevää, että ter­veitä yli­hoide­taan ja sairai­ta ali­hoide­taan”. Ei niin, mut­ta valitet­tavasti sitä tehdään täl­lä het­kel­lä täyt­tä häkää ja Kela 2 ‑työter­veyshuol­los­sa yli­hoito on suo­ras­taan insti­tu­tion­al­isoitu. Nyt kaavail­laan että 1) yksi­ty­is­ten lääkärikäyn­tien Kela-kor­vaus pois­tuu 2) työ­nan­ta­jien kan­nuste rahoit­taa lak­isääteistä laa­jem­paa työter­veyshuoltoa katoaa 3) hoitoon pääsyä paran­ta­maan vokotel­laan tuot­ta­jia, jot­ka eivät saa latin latia elleivät saa asi­akkai­ta. Ei se hoitoon pääsy noil­la nuoteil­la nyt ainakaan huonone.

  Eli uud­is­tus­ta voi perustel­lusti kri­tikoi­da mon­elta kan­til­ta mut­ta ei minus­ta kyl­lä “pöhköt por­var­it lap­paa lisää rahaa rikkaille” ‑kan­til­ta.

 19. ps. eri maat nyt rikko­vat eri EU-sään­nök­siä minkä ehtivät, ei tilas­to­jen peukaloin­tikaan ole EU-näkökul­mas­ta ok sen enem­pää kuin Sak­san julki­nen vel­ka per bkt. Ei tun­nu menoa haittaavan.

  Tämä kil­pailuneu­trali­teet­ti on ennen kaikkea poti­laan ja veron­mak­sa­jan etu, se nyt vain sat­tuu ole­maan sote-valmis­telijoiden tulkin­nan mukaan EU:n pelisään­tö­jen mukainen.

  1. Siinä ei ole mitään neu­traal­isu­ut­ta, kos­ka vas­tuu kaikenkat­tavista palveluista jää kuitenkin maakun­nalle, eikä yhtiöjärjestys­tä voi myöskään kir­joit­taa niin, että yhtiö ottaa huomioon vain voiton­tavoit­telun, kos­ka jos syn­nysty­sairaala Oy:n hal­li­tus päät­täisi, että rav­i­hevoset kan­nat­ta­vat parem­min ja panevat pil­lit pus­si­in, ei se nyt oikein olisi hyvä. Kil­pail­i­joil­la ei ole täl­laista rasitetta.

 20. Onhan siinä, kos­ka a) vaa­ti­vat ja harv­inaiset oper­aa­tiot kuten syn­ny­tyk­set eivät edes tule valin­nan­va­pau­den piiri­in b) maakun­nan yhtiö voi yhtä hyvän pan­na pil­lit pus­si­in c) Vas­tuu kaikenkat­tavista palveluista on liike­laitok­sil­la eikä maakun­nan yhtiöillä

  1. Vili. Lähdet nyt siitä ajatuk­ses­ta, että maakun­nan sisäl­lä men­täisi­in kil­pailu­teet­tineu­traal­i­u­den nimis­sä rikko­maan tehokkaat kokon­aisu­udet, jois­sa hoide­taan help­po­ja ja vaikei­ta asioi­ta samas­sa niin, että helpot eris­tetään omi­in organ­isaa­tioi­hin ja vaikeat omi­in. Kuin­ka suur­ta voimavaro­jen haaskaus­ta tuo ide­olo­giasi oikein vaatii?

 21. GOLAJTTI: ei lääkärili­ito voi estää tuo­ta, kos­ka jos tuo mullis­tus toteu­tuu yhdessä maas­sa, niin se lev­iää joka maa­han. kun tuo toteu­tuu, niin muiden maid­en kansalaiset vaa­ti­vat tuo­ta omaan maahan

  Tässä käsit­tääk­seni oli kysymys Suomen SOTEs­ta eikä klopaal­ista kipuilusta.

 22. Osmo Soin­in­vaara:
  Vili. Lähdet nyt siitä ajatuk­ses­ta, että maakun­nan sisäl­lä men­täisi­in kil­pailu­teet­tineu­traal­i­u­den nimis­sä rikko­maan tehokkaat kokon­aisu­udet, jois­sa hoide­taan help­po­ja ja vaikei­ta asioi­ta samas­sa niin, että helpot eris­tetään omi­in organ­isaa­tioi­hin ja vaikeat omi­in. Kuin­ka suur­ta voimavaro­jen haaskaus­ta tuo ide­olo­giasi oikein vaatii?

  Fair point, entä omasi?

  Onko tosi­aan niin onnel­lis­es­ti, että maakun­nis­sa on “tehokkaat kokon­aisu­udet, jois­sa hoide­taan help­po­ja ja vaikei­ta asioi­ta samas­sa”? Vai että jätetään ne vaikeat hoita­mat­ta kunnes pää­tyvät erikoistasolla?

  Kokon­aisulkois­tuk­sis­sa nimit­täin suun­nilleen ensim­mäisek­si tuo­daan lähipalveluk­si päi­hdelääketiedet­tä ja psyki­a­tri­aa. Näin tehdään juuri sik­si etteivät ongel­mat pääse eskaloi­tu­maan, mikä on inhimil­lis­es­ti kamalaa ja sen päälle kallista. 

  Olen elänyt siinä käsi­tyk­sessä ettei ide­olo­giani kamalasti eroa omas­tasi. Esim. “Julkisen sek­torin tuot­tavu­us” ‑kir­jas­esi luin hyväksyvästi nyökytellen kahdesti. Mitä siitä en siis tajunnut?

  Suurisy­dämisyys kun mak­saa ja saakin mak­saa, mut­ta siihen on sitä vähem­män varaa mitä use­ampi toim­i­ja voi slar­va­ta talouden­pidos­sa. Eihän ne ihmiset englan­nis­sakaan kamalasti sairaalaa vai­hdelleet vaik­ka oli­si­vat voineet, (LSE 2015, N. Bloom J. V. Reenen) silti jo pelkkä kil­pailulle altistu­mi­nen paran­si kli­in­istä laat­ua ja tuottavuutta.

  Täl­laisia tulok­sia levitelleet tutk­i­jat ovat muuten saa­neet usei­ta henkilöko­htaisia uhkauk­sia. Ehkä sitä ide­olo­giaa on helpom­pi nähdä toi­sis­sa kuin itsessä, mene ja tiedä.

 23. ps. en ole nyt esite­tyn mallin fani mut­ta tulok­sista päätellen nykyi­nen malli on niin häkel­lyt­tävän eri­ar­voinen ettei se täl­lä uudel­la mallil­la nyt ainakaan huonone. Ja vaikut­taa poli­it­tis­es­ti ihan mah­dot­toma­l­ta tehdä mitään sotea kaikkien puoluei­den kimp­paki­vana, yritet­ty on.

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Vili. Lähdet nyt siitä ajatuk­ses­ta, että maakun­nan sisäl­lä men­täisi­in kil­pailu­teet­tineu­traal­i­u­den nimis­sä rikko­maan tehokkaat kokon­aisu­udet, jois­sa hoide­taan help­po­ja ja vaikei­ta asioi­ta samas­sa niin, että helpot eris­tetään omi­in organ­isaa­tioi­hin ja vaikeat omi­in. Kuin­ka suur­ta voimavaro­jen haaskaus­ta tuo ide­olo­giasi oikein vaatii?

  Osmo: Ei aja­tus ole eristää vaikei­ta ja help­po­ja eri organ­isaa­tioi­hin, vaan että 1) monion­gel­maisille tapauk­sille raken­netaan palvelukokon­aisu­us jär­jestäjän toimes­ta — joka hyö­dyn­tää liike­laitos­ta ja palve­lu­tuot­ta­jaa. Kyse on siis palvelu­o­h­jauk­ses­ta, ei eril­lis­es­tä organ­isaa­tios­ta. Ja 2) monion­gel­maiset tarvit­se­vat sosi­aal­i­huol­lon, päi­hde­huol­lon yms. palvelu­ja — ja niitä kaikkia ei ole järkeä sote-keskuk­sis­sa tuottaa.

 25. Vili Läh­teeno­ja: Valmis­telijoiden mukaan se on yksi vaikkei ain­oa tapa varmis­taa kil­pailuneu­trali­teet­ti, jota EU-lain­säädän­tö edel­lyt­tää. Sitä pait­si yhtiöit­tämi­nen kos­kee kil­pailun piiris­sä ole­via palvelu­ja ja vain niitä, liike­laitok­sille jää lei­jonaosa palve­lu­tuotan­nos­ta (toisin sanoen täs­mälleen ne vas­tu­ut, jot­ka erot­ta­vat julk­ista ja yksi­ty­istä sektoria).

  Onko sin­ul­la käsi­tys­tä, kuka määrit­telee kil­pailun piiris­sä ole­vat palve­lut? Jos se olisi yksikäsit­teis­es­ti maakunta/valtio, uud­is­tus voitaisi­in toteut­taa asteit­tain ja kaikessa rauhassa.

 26. Vili Läh­teeno­ja: Eihän ne ihmiset englan­nis­sakaan kamalasti sairaalaa vai­hdelleet vaik­ka oli­si­vat voineet, (LSE 2015, N. Bloom J. V. Reenen) silti jo pelkkä kil­pailulle altistu­mi­nen paran­si kli­in­istä laat­ua ja tuottavuutta.

  Kil­pailun uhka on jo Suomes­sakin käyn­nistänyt paran­nuk­sia ainakin soten tuotan­nono­h­jauk­ses­sa. Hesaris­sa oli kir­joi­tus Vuosaares­ta, ja itse olen kokenut man­ner­laat­to­jen liikah­ta­neen Oulun seudun lab­o­ra­to­rio- ja terveyskeskustoiminnoissa.

 27. Janis Petke: Tässä käsit­tääk­seni oli kysymys Suomen SOTEs­ta eikä klopaal­ista kipuilusta.

  Mut­ta mik­si veron­mak­sa­jat eivät vaatisi itselleen tuo­ta joka maassa?

 28. Lau­ri Korkeao­ja: Osmo: Ei aja­tus ole eristää vaikei­ta ja help­po­ja eri organ­isaa­tioi­hin, vaan että 1) monion­gel­maisille tapauk­sille raken­netaan palvelukokon­aisu­us jär­jestäjän toimes­ta – joka hyö­dyn­tää liike­laitos­ta ja palve­lu­tuot­ta­jaa. Kyse on siis palvelu­o­h­jauk­ses­ta, ei eril­lis­es­tä organ­isaa­tios­ta. Ja 2) monion­gel­maiset tarvit­se­vat sosi­aal­i­huol­lon, päi­hde­huol­lon yms. palvelu­ja – ja niitä kaikkia ei ole järkeä sote-keskuk­sis­sa tuottaa.

  Niin. Tääl­lä blo­gis­sa­han käsitel­lään luk­i­joiden toimes­ta lähin­nä te-puol­ta, kos­ka täl­laiseen paikkaan kir­joit­tavil­la ei liene juuri tarvet­ta so-puolen palvelui­hin. Mil­lä taval­la esimerkik­si monion­gel­maisen päi­hde­poti­laan sosi­aal­i­huolto toimii jatkossa?

 29. Ver­tailuk­si syksy 1939.

  Jos Suo­mi olisi syksyl­lä v.1939 toiminut,kuten nyt tässä sote:ssa, “kaik­ki” maan johta­vat asiantun­ti­jat ja oikeu­sop­pi­neet kinastelisi­vat vuo­denkin päästä siitä,millä väril­lä kir­joitet­taisi­in varus­varas­tolle opas­ta­van viitan tek­sti. Ilmeis­es­ti se äänestyk­sel­lä tehty värin val­in­takin kumou­tu­isi perus­tus­laki­in, kos­ka se ei kohtele tasa-arvois­es­ti osit­tain värisokeita.
  Liitoskun­ta­laisen kannal­ta valin­nan­va­paus toimii hyvin — lev­ei­den har­tioiden keskuskaupun­gin kannal­ta. Sieltä lähetel­lään nuo­ria hyp­pylääkäre­itä liiroskun­tien ter­veyskeskuk­si­in extraa­jik­si, pahim­mil­laan 5 eri lääkäriä on “tutk­in­ut” samaa vaivaa ja edelleen ollaan lähtöru­udus­sa. Yksi ei ole ennen tehnyt pien­tä oper­aa­tio­ta, toinen ei uskalla,kolmas kyynis­es­ti toteaa: ” sen kanssa vain pitää elää”. Julki­nen ter­vey­den­hoito­han on ilmaista.

 30. GOLAJTTI: Mut­ta mik­si veron­mak­sa­jat eivät vaatisi itselleen tuo­ta joka maassa?

  Saa­han sitä vaa­tia ihan kaikkea, mut­ta ajat­teletko oikeasti, että veron­mak­sajil­la olisi jotain vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sia yhtään mihinkään?

 31. Tapio: Onko sin­ul­la käsi­tys­tä, kuka määrit­telee kil­pailun piiris­sä ole­vat palve­lut? Jos se olisi yksikäsit­teis­es­ti maakunta/valtio, uud­is­tus voitaisi­in toteut­taa asteit­tain ja kaikessa rauhassa.

  Kil­pailun piiris­sä ole­vat palve­lut määrit­tää yksikäsit­teis­es­ti maakun­ta ja/tai valtio. 

  Yhtiöit­tämi­nen kos­kee vain valin­nan­va­paus­palvelui­ta. Maakun­ta määrit­telee palvelus­trate­gian, jos­sa ote­taan kan­taa oman tuotan­non ja ostopalvelu­iden (yksi­tyi­nen tai kol­mas sek­tori) suh­teeseen niis­sä palveluis­sa, joi­ta valin­nan­va­paus ei koske. 

  Noi­hin han­k­in­toi­hin sovel­letaan uut­ta han­k­in­ta­lakia, eli saadaan vähem­män täl­laisia ilmaveive­jä: http://yle.fi/uutiset/3–9386566.

 32. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Niin. Tääl­lä blo­gis­sa­han käsitel­lään luk­i­joiden toimes­ta lähin­nä te-puol­ta, kos­ka täl­laiseen paikkaan kir­joit­tavil­la ei liene juuri tarvet­ta so-puolen palvelui­hin. Mil­lä taval­la esimerkik­si monion­gel­maisen päi­hde­poti­laan sosi­aal­i­huolto toimii jatkossa?

  Enpä tiedä mut­ta rahaa siihenkin pitää käyt­tää nyky­istä vähem­män. Sosi­aal­i­menot ovat Suomes­sa yli 70 mil­jar­dia vuodessa eikä nykyis­es­tä poli­it­tis­es­ta jär­jestelmästä ja rahankäyt­tömekanis­meista ole kasvun pysäyttäjäksi.

  Soteu­ud­is­tus ei tilan­net­ta kor­jaa, hirveä sotku eikä kor­jaamista oikeasti edes yritetä, vaan aje­taan mui­ta poli­it­tisia tavoit­tei­ta. Lääk­keek­si ehdotan laske­vaa menokat­toa. Päätetään katok­si 70 mil­jar­dia vuodelle 2018 ja las­ke­taan kat­toa yksi mil­jar­di vuodessa kunnes päästään 60 mil­jardi­in. Tuo 60 mrd on vuo­den 2012 taso eli ei nyt kovin alas pudottaisi.

  Poli­itikot tekemään oikei­ta töitä eli pri­or­isoimaan rahan käyt­töä menoka­ton alla. Jos päätök­siä ei ala syn­tymään niin päät­täjille kengän kuva per­suuk­si­in ja parem­pi poruk­ka tilalle.

 33. David: Sieltä lähetel­lään nuo­ria hyp­pylääkäre­itä liiroskun­tien ter­veyskeskuk­si­in extraa­jik­si, pahim­mil­laan 5 eri lääkäriä on “tutk­in­ut” samaa vaivaa ja edelleen ollaan lähtöru­udus­sa. Yksi ei ole ennen tehnyt pien­tä oper­aa­tio­ta, toinen ei uskalla,kolmas kyynis­es­ti toteaa: ” sen kanssa vain pitää elää”. Julki­nen ter­vey­den­hoito­han on ilmaista.

  Lääkäreuhin luote­taan liikaa, hekin ovat ihmisiä ja tekevät virheitä.Ihminen on vaikea analysoita­va ja oireet usein vaikei­ta tulkita

  Itse kävin valit­ta­mas­sa oire­i­ta kuudelle yksi­tyisen fir­man lääkärille, Medivire/Diacor. Lääkärin vai­h­t­a­mi­nen ei aut­tanut vaan oirei­den syy jäi ratkaise­mat­ta vaik­ka syy oli van­ha ja pitäsii olla jokaiselle lääkärille tuttu .

  Vas­ta terkkar­ilääkäri tiesi oitis vaivan syyn ja pelasti henkeni, kuole­ma oli aivan nurkan takana

  Jos aikoo selvitä hengis­sä ter­vy­den­hoi­dos­ta niin on syytä pere­htyä sairauk­si­in, ainakin niihin, jot­ka itseä vaivaavat

  Olen seu­ran­nut kah­den van­huk­sen tais­telua ter­vey­den­hoi­dos­sa ja jos ei itse tiedä mitään niin onpa ihmi­nen hukas­sa ja kohtelu mitä sattuu.

  Sote tulee mon­imutkaista­maan asioi­ta edelleen ja hoidon saan­ti erikoisem­mis­sa sairauk­sis­sa tulee vaikeutumaan

  Maakun­nat tuskin jaks­vat tehdä niin kat­tavia palvelu­va­likoimia, että harv­inaisia sairauk­sia sairas­ta­vat tuli­si­vat hoidetuksi

 34. Eikä tuo valin­nan­va­paus nyt niin erikoinen etu ole
  Saat ker­ran vudessa vali­ta terkkarin eli käytän­nössä voit vai­ta vain yleis­lääkärin, mut­ta jos tämä on loma­l­la tai sairaana niin jono­tat tai hyväksyt sijaisen

  Ja jos saira­s­tat “väärää” tau­tia, jota val­in­tasi kohde ei tunne niin taas olet valin­nut väärin

  Ja jos saira­s­tat harv­inaista sairaut­ta, jon­ka hoito ei kuu­lu maakun­nan valikoimaan niin sin­ut kipataan kadulle ja ostat itse , jos on varaa

  Ja kun lääkärisi lähete menee maakun­nan vaku­u­tus­lääkärille, saat­taa kulua päiviä/viikkoja/kuukausia ennen kuin saat hoitopäätöksen

  Ja onko sin­ul­la muu­ta tietoa terkkarista ja sen lääkäreistä kuin MTV main­oas tai juorut ?

  Etc

 35. Vili Läh­teeno­ja: Kil­pailun piiris­sä ole­vat palve­lut määrit­tää yksikäsit­teis­es­ti maakun­ta ja/tai valtio. 

  Toden tot­ta. Valin­nan­va­paus­lain luon­nok­sen 13§ sanoo sen selkeästi. Täl­löin voidaan ainakin peri­aat­teessa tehdä OS:n ehdottama:
  “Yksi­ty­istä peruster­vey­den­hoitoa voisi tar­jo­ta aluk­si lähin­nä peruster­veille suun­nilleen sen tasoise­na kuin on nyt työter­veyshuol­los­sa. Siitä ei tietenkään paljon mak­set­taisi, kos­ka hoidon tarvet­ta on vähän.”

 36. Janis Petke: Saa­han sitä vaa­tia ihan kaikkea, mut­ta ajat­teletko oikeasti, että veron­mak­sajil­la olisi jotain vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sia yhtään mihinkään?

  Eiköhän tuo olisi VM:nkin tavoit­teena, että saadaan kulut minimoitua.

 37. Osmo Soin­in­vaara:
  vk Tuo sosi­aal­i­menot 79 mrd tarkoit­taa lähin­nä eläkkeitä.

  Olen hyvin tietoinen, että eläkkei­den osu­us on noin 40%, eli suurin mut­ta ei edes puol­ta, ja osu­us on ollut pienenevä. Eläkkeisi­inkin on kos­ket­ta­va ja tehtävä todel­li­nen eläkeu­ud­is­tus. Tähän asti suuret ikälu­okat ja sitä van­hem­mat ovat jok­seenkin saa­neet pitää eläke-etun­sa. Jatkos­sa ei siihen ole varaa. Allekir­joit­ta­neelta vieti­in viimeisessä uud­is­tuk­ses­sa muu­ta­man vuo­den eläk­keet, nuorem­mil­ta paljon enem­män, mut­ta miten suuret ikälu­okat osal­lis­tu­i­v­at? Mis­sä oli perustuslaki?

  Mis­sä on poli­itikot jot­ka uskalta­vat tämän kissan nos­taa pöy­dälle? (Se K. Kiljunen…) Tiedämme mitä pitää tehdä, mutta…

  Niin, se perus­tus­la­ki ja eläk­keet, joo. Sivu­men­nen sanoen yleinen mielipi­de alkaa ole­maan, että perus­tus­la­ki estää kaiken järkevän maan talouden ter­ve­hdyt­tämisek­si ja Suo­mi jäh­mettyy taan­tu­vak­si peräkyläk­si. Jos perus­tus­la­ki oikeasti estää eri­tyis­es­ti työeläkkeisi­in koskemisen eikä eduskun­taan saa­da nyky­istä fik­sumpaa ja rohkeam­paa porukkaa perus­tus­lakia muut­ta­maan, niin vero­tuk­sen kaut­ta asia on yksinker­tais­es­ti tehtävis­sä. Eläkkei­den vero­tus­ta pystytään siis kiristämään ja tietenkään se ei koskisi pienem­män pään eläkkeitä. Yksikään yli kol­men ton­nin eläket­tä saa­va ei kuole jos siitä niis­tetään 10%, tai yli viiden ton­nin 20% leikkauk­sel­la. Muu­ta­ma etelän­mat­ka jää tekemättä.

  Muis­sa sosi­aal­i­menois­sa on löysää ihan älyt­tömästi, liikaa tässä kir­joitet­tavak­si. Poli­itikoille on niin help­poa luva­ta äänestäjilleen 10 hyvää ja 11 kau­nista, mut­ta ei ottaa niitä pois.

 38. Tässä piti olla kyse soteu­ud­is­tuk­ses­ta mut­ta nyt estradin on val­lan­nut valin­nan­va­paus. Itse soteu­ud­is­tus on jo eduskun­nas­sa mut­ta valin­nan­va­pau­den vuok­si se näyt­tää kulke­van kohti tuhoa. Tilanne on kum­malli­nen. Kokoomuk­sen mukaan sotea ei tule ilman valin­nan­va­paut­ta, ja se on saanut myös hal­li­tuskump­panin­sa koplaa­maan uud­is­tuk­set yhteen. Tämä siitä huoli­mat­ta, ettei valin­nan­va­paus alun­perin edes kuu­lunut uud­is­tuk­seen. Kokoomuk­selle ter­vey­den­huol­lon raju yksi­ty­istämi­nen kan­sain­välis­es­tikin ain­ut­laa­tuisel­la taval­la näyt­tää ole­van tärkeäm­pää kuin itse soteu­ud­is­tus. Sik­si han­kkeen täs­mäl­lisem­pi nimi olisi yksityistäminen.

  Yksi­ty­istämis­es­tä annet­ti­in lausun­tok­ier­roksel­la murskakri­ti­ik­ki, mut­ta tämä ei näytä vaikut­ta­van suun­nitelmi­in. Esim. oikeusmin­is­ter­iön ja apu­laisoikeuskans­lerin mukaan lain­säädän­töe­hdo­tus on täysin kesken­eräi­nen ja siihen sisäl­tyy merkit­täviä perus­tus­lail­lisia ongelmia. Hal­li­tus kokoomus etunenässä aikoo silti viimeis­tel­lä esi­tyk­sen kuukaudessa eli hyväksyä jät­tiu­ud­is­tuk­sen raak­ileena. Edes toteu­tu­saikataulua ei muute­ta, vaan hal­li­tus pitää kiin­ni yksi­ty­istämisen toteu­tuk­ses­ta jo vuon­na 2019. Muuten­han voisi käy­dä niin, että seu­raa­va hal­li­tus estäisi koko han­kkeen, ja niin­hän ei saa käydä.

  Soteu­ud­is­tus maakun­ta­mallei­neen joutuu siis täl­lä kaudel­la eduskun­takäsit­te­lyyn yhdessä kesken­eräisen ja kiis­tanalaisen yksi­ty­istämisen kanssa. Yksi­ty­istämisen hylkäämi­nen eduskun­nas­sa on mah­dol­lista, ehkä toden­näköistäkin. Hylkäsi­hän edelli­nen eduskun­ta sil­loisen sote-ehdo­tuk­sen, vaik­ka ehdo­tuk­sen valmiusaste ja sisältö oli­vat täysin eri tasoa kuin yksi­ty­istämi­nen. Eduskun­ta voi sen sijaan hyväksyä itse soteu­ud­is­tuk­sen. Mut­ta sal­li­iko hal­li­tus tämän vai vetääkö se pois kum­matkin esi­tyk­set, eli pitää kiin­ni hal­li­tus­puoluei­den välis­es­tä sopimuksesta?

  Jos soteu­ud­is­tus hyväksytään ilman yksi­ty­istämistä, kokoomus menet­tää vään­tövipun­sa. Sik­si se on valmis uhraa­maan soten — uud­is­tuk­sen jota kaik­ki ovat pitkään pitäneet yksimielis­es­ti vält­tämät­tömänä. Mielu­um­min kokoomus val­it­see hallituskriisin. 

  Kepu ja perus­suo­ma­laiset hyväksyivät kokoomuk­sen yksi­ty­istämis­hankkeen. Kepu tah­too maakun­ta­mallin ja perus­suo­ma­laiset halu­a­vat olla eduskun­nas­sa. Nykyti­lanteessa puolueil­la olisi oikeus tode­ta reali­teetit ja luop­ua lupauk­ses­taan kopla­ta sote ja yksi­ty­istämi­nen. Suo­mi saisi soteu­ud­is­tuk­sen ja yksi­ty­istämis­hanke hylättäisiin. 

  Mut­ta mik­si puolueet eivät ole vielä toden­neet tätä? Yksi­ty­istämisen hylkäämi­nen voi kaataa hal­li­tuk­sen ja sil­loin perus­suo­ma­laiset eivät sinne enää pääse eikä Timo Soi­ni saisi kah­ta jatkovuot­taan ulko­min­is­ter­inä. Keskus­taa on paljon vaikeampi ymmärtää kuin perus­suo­ma­laisia. Keskustal­la olisi mah­dol­lisu­us saa­da maakun­tansa, mut­ta yksi­ty­istämis­es­tä kiin­ni pito kynsin ham­pain tarkoit­taa pelkkiä riske­jä. Jos sote hyväksytään ja yksi­ty­istämi­nen hylätään, keskus­ta voisi kor­va­ta kokoomuk­sen oppo­si­tiop­uolueil­la ja jatkaa päämin­is­teripuolueena. Mut­ta jos soten annetaan kaat­ua yksi­ty­istämiseen, kepu ei saa maakun­ti­aan ja kär­sii oikeutetun rökäle­tap­pi­on seu­raavis­sa vaaleis­sa. Kokoomus sen­tään kaatuu puo­lus­taes­saan bisnestä ja kuka tietää, paljonko maas­tamme löy­tyy niitä, joille bisnes on tärkeäm­pää kuin toimi­va sosi­aali- ja terveydenhuolto. 

  Tässä tilanteessa vas­tu­ulli­nen ratkaisu on viedä soteu­ud­is­tus maakun­ta­mallei­neen maali­in ja ottaa yksi­ty­istämiselle sen vaa­ti­ma aikalisä. Voi olla, ettei yksi­ty­istämistä tämän hal­li­tuk­sen koko jäl­jel­lä ole­vana aikana saa­da riit­tävän laadukkaak­si, mut­ta siinäkin tapauk­ses­sa tosi­asi­at kan­nat­taisi tun­nus­taa. Hyvä lain­valmis­telu ei tapah­du kuukaudessa. Luul­tavasti tämä läh­estymistapa palvelisi parhait­en kokoomuk­senkin etua, kos­ka val­taosa sen kan­nat­ta­jista lie­nee kuitenkin realisteja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.