Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.2.2017

Oli­pas taas lis­ta! Lau­ta­kun­nan jäsen­ten työ­mää­rää voi arvioi­da luke­mal­la lis­tan täs­tä.

Koi­vusaa­ren asemakaavaluonnos

Esi­tin tätä vii­mek­si palau­tet­ta­vak­si val­mis­tel­ta­vak­si niin, että moot­to­ri­tie­liit­ty­mä supis­te­taan olen­nai­ses­ti pie­nem­pään tilaan. Kokoo­mus pyy­si tämän sen jäl­keen pöy­däl­le. Pidim­me täs­tä pala­ve­ria kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­ryh­mäm­me kans­sa emme­kä aja­tel­leet luo­pua palau­tuk­ses­ta. Ris­teys­tä pitää pie­nen­tää – mik­si Hana­saa­ren liit­ty­mäs­sä sal­li­taan pal­jon pie­nem­mät kaar­re­sä­teet ja mik­si Län­si­väy­lä on olta­va täs­sä olen­nai­ses­ti leveäm­pi kuin se on myö­hem­min Sal­mi­saa­ren sil­lan koh­dal­la? Samal­la voi­si lait­taa baa­nan kul­ke­maan suo­raan sen sijaan, että sii­nä teh­dään sadan met­rin kier­ros liit­ty­män koh­dal­la. Auto­ja ei voi­si kos­kaan sim­put­taa noin pahas­ti. Oli­si myös hyvä, jos met­roa­se­mal­ta pää­si­si saa­ren poh­jois­puo­lel­le nouse­mat­ta ensin ylös kannelle.

Täs­sä ELY-kes­kus on toi­mi­nut aika itse­pin­tai­ses­ti. Niil­lä on vain mal­li­liit­ty­miä, jot­ka on suun­ni­tel­tu toteu­tet­ta­vak­si avoi­mel­la pree­rial­la, jos­sa maa on ilmais­ta. ELY halu­aa varau­tua auto­lii­ken­teen kas­vuun Län­si­väy­läl­lä. Mihin­kö­hän ne autot oli­si­vat mat­kal­la? Teke­mään U‑käännöksen Pork­ka­lan­ka­dun koh­dal­la? Katu­verk­koon ei voi­da ottaa enem­pää auto­ja, joten Pork­ka­lan­ka­dun ris­teyk­seen ne jumittuisivat.

Miten muu­ten voi olla niin, että ELY-kes­kuk­set käyt­tä­vät val­tiol­lis­ta val­taa, johon mikään demo­kraat­ti­ses­ti valit­tu elin ei voi puut­tua? Yleen­sä perus­tus­la­ki­ju­ris­tit pitä­vät kiin­ni tar­kas­ti sii­tä, ettei näin voi käy­dä kuin oikeus­lai­tok­sen koh­dal­la, mis­tä on perus­tus­lais­sa omat pykä­län­sä. ELY-kes­kus­ten auto­no­mi­ses­ta val­lan­käy­tös­tä ei perus­tus­lais­sa ole mitään mai­nin­taa. Ilmai­ses­ti oli tar­koi­tus pois­taa puut­tu­mis­mah­dol­li­suu­det ympä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä, mut­ta samal­la tie­hal­lin­nos­ta tuli myös täy­sin itse­näi­nen vallankäyttäjä.

Hert­to­nie­men sai­raa­la-alu­een asemakaava

Sai­raa­la pure­taan ja tilal­le tulee 600 uut­ta hert­to­nie­me­läis­tä. Hert­to­nie­me­läi­sit­täin seit­sen­ker­rok­si­sia pis­te­ta­lo­ja tien vie­rel­le ja neljä/viisikerroksisia moni­rap­pui­sia ker­ros­ta­lo­ja nii­den taak­se. Alu­ee­seen kuu­lu­va lii­kun­ta­puis­to urhei­lu­kent­ti­neen mer­ki­tään kaa­vaan. Ymmär­sin asian niin, että sil­tä osin kaa­vaan mer­ki­tään vain ole­mas­sa ole­va tilan­ne. Lii­kun­ta­vi­ras­to haluai­si urhei­li­ja­vä­tyk­sil­le lisää parkkipaikkoja.

Käs­kyn­hal­ti­jan­tien Jokeri-kaava

Käs­kyn­hal­ti­ja­tie nyt
Käs­kyn­hal­ti­jan­tie tulevaisuudessa

Joke­ri­ra­dan kaa­voi­tus on ete­nee Oulun­ky­lään Käs­kyn­hal­ti­jan­tiel­le. Täs­tä kylä­ties­tä teh­dään katu rati­koi­neen nykyi­sen bule­var­di­tyy­lin mukai­ses­ti. Vie­rei­sel­tä Oppi­po­jan­po­lun ympä­ris­tön oma­ko­tia­lu­eel­ta on tul­lut pal­jon palau­tet­ta sii­tä, että alu­een luon­ne muut­tuu. Niin kyl­lä muut­tuu­kin. Oma­ko­tia­lu­een mit­ta­kaa­vaa on kun­nioi­tet­tu sil­lä, että tien poh­jois­puo­lel­le on kaa­voi­tet­tu mata­laa kol­mi­ker­rok­sis­ta taloa. Ker­ros­ta­loa­lu­ee­seen rajoit­tu­val­le ete­lä­puo­lel­le on kaa­voi­tet­tu kuusi­ker­rok­si­sia talo­ja, joi­ta oma­ko­tia­suk­kaat halua­vat madal­taa nelikerroksisiksi.

Uusia asuk­kai­ta tulee noin 1 800.

Verä­jän­mäen Maa­her­ran­tien asemakaavaehdotus

Tämä­kin on rai­de­jo­ke­ri­kaa­vo­ja. Täs­sä ei tule asu­mis­ta kuin vähän, 250 hen­keä. Fil­la­riyh­teys – poh­jois­baa­na – suo­ris­te­taan kul­ke­maan radan­vart­ta radan ja joke­ri­ra­dan välis­sä, kun nyt on pitä­nyt kier­tää yli­kul­kusil­lan kaut­ta. Ihan radan var­teen teh­dään asuin­ta­lo­ja. Tar­vi­taan hyvä melue­ris­tys ja vähän tärinäeristystäkin.

Haka­nie­men­ran­nan ja Sör­näis­ten ran­nan asemakaavaluonnos

Pöy­däl­tä

Alue tulee muut­tu­maan todel­la mer­kit­tä­väs­ti. Uusia asuk­kai­ta tulee 3 500. Lisäk­si alu­eel­le tulee hotelli.

Mik­ko Säre­lä on teh­nyt hyvän ehdo­tuk­sen Haka­nie­men­ran­nan ark­ki­teh­ti­kil­pai­lus­ta, kos­ka alue on kau­pun­ki­ku­van kan­nal­ta todel­la kes­kei­nen. On myös esi­tet­ty, että talo­jen väliin voi­si teh­dä pie­nen piazzan oles­ke­lua ja terassiravintolaa/kahvilaa varten.

Joten­kin kau­pun­ki on onnis­tu­nut saa­maan asui­na­lu­een kaa­va­ta­lou­den näin erin­omai­sel­la pai­kal­la mii­nus­merk­ki­sek­si. Ton­tin­luo­vu­tus­tu­lot pyö­ri­vät sadan mil­joo­nan euron tie­tä­mis­sä, mut­ta infrain­ves­toin­nit ovat tätä suu­rem­mat. Ero selit­tyy varau­tu­mi­sel­la ilmas­ton­muu­tok­seen, eli meren pin­nan nousuun (20 – 24 M€) ja pysä­köin­nil­lä. Alu­eel­le vaa­di­taan noin 900 pysä­köin­ti­paik­kaa, jot­ka mak­sa­ne­vat jotain 50 000 €/kpl. Siis pysä­köin­ti­paik­ko­ja noin 45 M€:n edes­tä. Tämä jää kau­pun­gin talou­del­li­sek­si taa­kak­si, kos­ka koh­tuut­to­man kal­lis pysä­köin­ti­rat­kai­su alen­taa ton­tin hin­taa aivan samal­la taval­la kuin alen­tai­si vai­keas­ti raken­net­ta­va maaperä.

Mei­dän aiko­muk­sem­me on esit­tää pysä­köin­ti­vaa­ti­muk­sen pois­ta­mis­ta koko­naan tai muut­ta­mis­ta siis mark­ki­naeh­toi­sek­si niin, että auto­paik­ko­ja saa raken­taa niin pal­jon kuin kat­soo jär­ke­väk­si. Tuol­la seu­dul­la koti­ta­louk­sis­ta joka nel­jäs omis­taa auton, mut­ta täs­sä vaa­di­taan kui­ten­kin raken­ta­maan auto­paik­ko­ja joka tois­ta asun­toa varten.

Meri-Ras­ti­lan täy­den­nys­kaa­va, luonnos

Pöy­däl­tä

Kaa­va on muu­ten jok­seen­kin kun­nos­sa. Vaa­tii vie­lä vähän hio­mis­ta vihe­ryh­teyk­sien osal­ta, mut­ta tämä on vas­ta luon­nos. Voi­si tie­tys­ti poh­tia sitä­kin, kan­nat­tai­si­ko joi­tain talo­ja purkaa.

Isom­pi asia on, pitäi­si­kö Vuo­tiel­le teh­dä jos­kus jotain. Tämä moot­to­ri­tie-ideo­lo­gian mukai­nen väy­lä jakaa Vuo­saa­ren pahas­ti kah­tia. Muu­ten voi­si teh­dä kuin Laa­ja­sa­lon tiel­le teh­dään, mut­ta pin­nas­sa kul­ke­va met­ro on vähän hankala.

Itäi­sen saa­ris­ton tar­ken­net­tu asemakaavaehdotus

Täs­sä on kyse erit­täin suu­ren mah­dol­li­suu­den menet­tä­mi­ses­tä. Tämä saa­ris­to pitäi­si ava­ta kaik­kien hel­sin­ki­läis­ten käyt­töön ja sii­tä pitäi­si teh­dä hou­kut­te­le­va mat­kai­lu­valt­ti. Tätä ei voi kui­ten­kaan suun­ni­tel­la ase­ma­kaa­va edel­lä, vaan pitäi­si suun­ni­tel­la toi­min­ta edel­lä ja teh­dä sen mukai­nen asemakaava.

Vas­tak­kain on saa­ris­ton ylei­sem­pi käyt­tö ja sen rajaa­mi­nen pie­nen jou­kon pri­va­ti­soi­duk­si kesänviettopaikaksi.

Täs­sä jän­nit­tees­sä lii­ku­taan sel­väs­ti pri­va­ti­soi­dun kesä­mök­ki­käy­tön suun­taan ja vähen­ne­tään ret­kei­lyl­le ja muul­le sel­lai­sel­le osoi­tet­tu­ja paikkoja.

Hel­sin­gis­sä on peri­aat­tee­na, että ran­nat säi­ly­te­tään kaik­kien käy­tös­sä, mut­ta se ei näy­tä kos­ke­van tätä kaavaa.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitäi­si teh­dä saa­ris­ton mat­kai­lu- ja vir­kis­tys­käy­tös­tä projekti.

Var­tio­har­jun Lin­na­vuo­ren puis­toon 87 puutarhapalstaa

Täs­sä tie­tys­ti yleis­tä vir­kis­ty­sa­luet­ta raja­taan yksi­tyi­seen käyt­töön, mut­ta jos tämä käy pai­kal­li­sil­le, niin sit­ten se käy. Kaa­voit­ta­ja olet­taa mel­kein kaik­kien ole­van pai­kal­la yhtä aikaa, kos­ka auto­paik­ko­ja tar­vi­taan perä­ti 54.

Heka pur­kaa talon Itä­kes­kuk­ses­sa Kaup­pa­kar­ta­non­ka­tu 16:ssa

Taloa ei pide­tä kor­jaus­kel­poi­se­na. Tilal­le tulee uusi puol­ta isom­pi talo niin, että asuk­kai­ta tulee lisää 200.Tontilla ole­va päi­vä­ko­ti siir­tyy päi­vä­ko­tien hau­taus­maal­le.  Sitä ei siis tarvita?

Kala­sa­ta­man kaa­vaa vähän säädetään

Kala­sa­ta­man kes­kuk­ses­sa toi­mis­to­tor­ni muut­tuu asun­to­tor­nik­si, hotel­li­tor­ni muut­tuu toi­mis­to- ja huo­neis­to­ho­tel­li­käyt­töön ja toi­mi­ti­la­tor­ni hotel­li­käyt­töön. Asu­mis­ta tulee vähän lisää, 250 asu­kas­ta. Kaa­va pakot­taa avaa­maan ravintolan/kahvilan ylim­pään ker­rok­seen. Kat­so­taan, antaa­ko raken­nus­lau­ta­kun­ta taas täs­tä­kin vapau­tuk­sen. Ai niin, lau­ta­kun­ta­han lopetetaan.

35 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.2.2017”

 1. Alu­eel­la asu­va­na pidän tuo­ta Käs­kyn­hal­ti­jan­tien kaa­vaa aivan riit­tä­mät­tö­mä­nä. Pato­las­ta puut­tuu ihan kaik­ki pal­ve­lut pait­si ruo­ka­kaup­pa, ja nyt luon­nos­vai­hees­sa lei­kat­tiin lii­ke­ti­lo­jen mini­mi­mää­rä puo­leen. Alun­pe­rin lii­ke­ti­laa piti tul­la mini­mis­sään 4000 neliö­tä, nyt 2600. Nämä on vie­lä pää­sään­töi­ses­ti pil­kot­tu 100 neliö­met­rin mini­mi­mää­rään per raken­nus. Ris­ki­nä on, että jos raken­ta­ja raken­taa noi­ta pie­niä 100 neliö­met­rin lii­ke­ti­lo­ja mini­min mukai­ses­ti, niin nois­ta tulee ihan pirun kal­lii­ta pyö­rä­kel­la­rei­ta Ruo­ho­lah­den tyyliin.

  Lai­naus vuo­ro­vai­ku­tus­ra­por­tis­ta: “Kau­pan län­si­puo­lel­le suun­ni­tel­tua 8‑kerroksista raken­nus­ta on madal­let­tu ker­rok­sel­la. Kival­te­rin­ku­jan var­rel­ta on pois­tet­tu yhden raken­nuk­sen raken­nusa­la. Kival­te­rin­tie 22 edes­sä ole­vaa raken­nus­ta on madal­let­tu. Kir­kon poh­jois­puo­len pis­te­ta­lot on pois­tet­tu. Tilal­la on puis­toa ja vie­reis­ten tont­tien pysä­köin­ti­tont­ti. Tavoit­tee­na on, että kort­te­lin kes­kio­sa on avoin. Kaa­re­va talo Käs­kyn­hal­ti­jan­tien ja Norr­täl­jen­tien ris­teyk­ses­sä on pois­tet­tu. Ris­tey­sa­lue on rat­kais­tu niin, että Käs­kyn­hal­ti­jan­tien ja Norr­täl­jen­tien var­ren raken­nus­ten väliin jää katuau­kio­ta ja puistoa.”

  Väl­jen­ne­tään, madal­le­taan, pois­te­taan. Nyt oli­si tuhan­nen taa­lan paik­ka teh­dä kun­nol­lis­ta kau­pun­kia eikä väl­jen­tää, madal­taa ja poistaa.

 2. Kaup­pa­kar­ta­non­tie 16:ssa on itsea­sias­sa kak­si­kin päi­vä­ko­tia, suo­men- ja ruot­sin­kie­li­nen. Molem­pien van­hem­pai­nyh­dis­tyk­set ovat kysel­leet mis­tä kor­vaa­vat tilat saa­mat­ta kau­pun­gil­ta mitään vas­tauk­sia. Aina­kin ruot­sin­kie­li­sel­lä puo­lel­la (se päi­vä­ko­ti joka on eril­li­se­nä kort­te­lin sisä­pi­hal­la) pula hoi­to­pai­kois­ta jär­ke­vil­lä sijain­neil­la on niin huo­no että tun­tuu hie­man gro­tes­kil­ta sanoa ettei sitä tarvita. 

  Oli­si todel­la mie­len­kiin­tois­ta kuul­la mihin toi­min­to­ja on suun­ni­tel­tu siir­ret­tä­väk­si, yleen­sä nämä tah­to­vat olla vii­mei­se­nä sel­vi­tys­lis­toil­la kun kiin­teis­tö­muu­tok­sia tapah­tuu, vaik­ka vai­ku­tus ihmis­ten arki­päi­vään voi olla val­ta­va. Esim. Kur­ki­mäen ruot­sin­kie­li­sen päi­vä­ko­din perus­ta­mi­nen, ja samal­la Myl­ly­pu­ron- ja Kon­tu­lan päi­vä­ko­tien lak­kau­tus ker­rot­tiin n. kuu­kau­den varoi­tusa­jal­la. Ymmär­rän että tilo­jen löy­tä­mi­nen ei aina ole help­poa, mut­ta jotain pit­kä­jän­tei­syyt­tä tähän pitäi­si saa­da — ihmi­set kui­ten­kin fak­ti­ses­ti valit­se­vat asuin­paik­ko­jaan sen perus­teel­la että yhtey­det päi­vä­ko­tiin ovat sik­si hel­pot että suht nor­maa­li työs­sä­käyn­ti on mahdollista.

  1. Päi­vä­ko­ti­ti­lan­teen kar­toit­ta­mi­nen ei ole kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan asia. Jos päi­vä­hoi­to ilmoit­taa meil­le luo­pu­van­sa jos­tain tilas­ta, meil­lä ei ole eväi­tä kysee­na­lais­taa hei­dän päätöstään.

 3. Nyt kun on ollut tren­di­käs­tä syy­tel­lä otsi­kois­sa asu­mi­sen kal­leu­den aiheut­ta­mi­ses­ta eri taho­ja, niin joku voi­si repäis­tä jutun ELY-mafiasta.

 4. Osa­na Käs­kyn­hal­ti­jan­tie­tä hyväk­syt­tä­väk­si tulee myös Norr­täl­jen­tien lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma, Joke­rin hei­koin lenk­ki. Nyt on polii­tik­ko­jen aika ottaa tähän kantaa. 

  Tuo on koko Joke­rin var­rel­la ainoa koh­ta, jos­sa park­ki­ruu­tu­ja on sijoi­tet­tu radan rin­nal­le. Siis vähän kuin Lii­san­ka­dul­la, mut­ta toki pal­jon väl­jem­mäl­lä mitoi­tuk­sel­la. Väl­jyys­kään ei lumi­tal­vi­na sil­ti auta, kuten hyvin tie­däm­me. Kyse on vain muu­ta­mas­ta park­ki­pai­kas­ta, joil­le tai­ta­va suun­nit­te­lu var­mas­ti löy­tää kor­vaa­van sijain­nin. Sen sijaan rati­kan kul­kuun niil­lä on arvaa­ma­ton vaikutus. 

  Siis­pä palaut­ta­kaa alus­ta­va lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma ohjeel­la että park­ki­pai­kat sijoi­te­taan muualle.

 5. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton pääl­lik­kö ker­toi loka­kuus­sa Hel­sin­gin Sano­mis­sa, että nor­ja­lai­nen hotel­li­mil­jo­nää­ri Art­hur Buc­hardt ihas­tui paik­kaan Haka­nie­men­ran­nas­sa, ja sovit­tiin että hotel­lin suun­nit­te­lus­ta jär­jes­te­tään kil­pai­lu. Ja kat­so, näin myös tapahtui.

  Mis­sä on pää­tet­ty täl­lai­sen jät­ti­ho­tel­lin raken­ta­mi­ses­ta Hakaniemenrantaan?

 6. Toi Koi­vusaa­ri kuu­los­taa aina vain järjettömämmältä:

  - Ote­taan saa­ri, jon­ne ei alku­jaan­kaan mah­du kovin pal­jon mitään.

  - Raken­ne­taan sin­ne moot­to­ri­tie­liit­ty­mä, joka oikeas­taan vie jo koko saaren.

  - Siis­pä laa­jen­ne­taan saar­ta täy­töil­lä, jot­ta saa­rel­le mah­tuu muu­ta­kin kuin mota­ri, kuten esi­mer­kik­si asukkaita.

  - Täy­te­tään aluei­ta sekä ete­lä- että poh­jois­puo­lel­ta, jot­ta saa­daan kak­si toi­sis­taan eril­lään ole­vaa nie­meä mota­rin eri puolilla.

  - Suun­ni­tel­laan kan­sia ja sil­to­ja noi­den kah­den ero­te­tun täyt­tö­alu­een yhdistämiseksi.

  - Vede­tään kevyen­lii­ken­teen baa­naa ser­pen­tii­ni­nä sin­ne väliin aina jon­ne­kin, mis­tä mah­tuu kiertämään.

  Jos Koi­vusaa­ri on alku­jaan­kin haas­teel­li­nen, niin kaik­ki, mitä on tähän asti ääneen suun­ni­tel­tu, kai­vaa koko kuop­paa aina vain syvemmälle.

  Tähän ei oli­si kuin kak­si jär­ke­vää lähes­ty­mis­ta­paa: 1) teh­dään bule­var­di ja Koi­vusaa­res­ta tii­vis­tä kau­pun­kia, ja integroi­daan bule­var­di erot­ta­mat­to­mak­si osak­si koko kylää siten, ettei muo­dos­tu mää­rää­vää este­vai­ku­tus­ta ja saa­res­ta tulee koko­nai­nen, tai 2) jos on pak­ko olla mota­ri, rei­ti­te­tään se mota­ri kaik­ki­ne liit­ty­mi­neen Koi­vusaa­res­ta poh­joi­seen meren pääl­le täyt­tö­maan ja beto­ni­pyl­väi­den varaan, ja joh­de­taan siel­tä pai­kal­li­nen espla­na­di sin­ne Koi­vusaa­ren yti­meen, raken­ne­taan saa­ri täy­teen tii­vis­tä kau­pun­kia ja jat­ke­taan täyt­tö­maal­la niin pal­jon kuin huvit­taa ja tont­te­ja vain ostetaan.

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Päi­vä­ko­ti­ti­lan­teen kar­toit­ta­mi­nen ei ole kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan asia. Jos päi­vä­hoi­to ilmoit­taa meil­le luo­pu­van­sa jos­tain tilas­ta, meil­lä ei ole eväi­tä kysee­na­lais­taa hei­dän päätöstään.

  Ymmär­rän ettei ole kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton teh­tä­vä. Nari­sen sii­tä että kai­kil­ta tahoil­ta kysyt­täes­sä asias­ta vas­taus on aina ettei ole mei­dän viras­ton ongel­ma, tai riip­puu sii­tä mitä joku toi­nen viras­to päät­tää. Päi­vä­hoi­to- tai ope­tus­vi­ras­to ei ole todel­la­kaan tie­dot­ta­nut asias­ta mitään — päi­vä­ko­ti­las­ten van­hem­mil­le tie­to tuli kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton suun­ni­tel­man kaut­ta — kuu­le­mis­ti­lai­suu­des­sa pai­kal­la oli ark­ki­teh­te­jä joil­la voi­si olla vähem­pää tie­toa päi­vä­ko­tien koh­ta­los­ta. Var­mas­ti menee kauo­un­gin byro­kra­tian mukaan, mut­ta asia­kas­läh­töi­syy­des­tä toi­min­ta­ta­pa on kau­ka­na. Kyl­lä kaik­kien muu­tok­seen liit­ty­vien viras­to­jen pitäi­si olla edus­tet­tui­na kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sis­sa — ruuh­ka­vuo­sia elä­vil­le päi­vä­ko­ti­las­ten van­hem­mil­le voi lähen­nel­lä aika lail­la mah­dot­to­muut­ta sel­vi­tel­lä mis­tä kau­pun­gin tuhan­nes­ta luu­kus­ta pitäi­si sel­vi­tel­lä mihin las­ten­te­koon ereh­ty­neen kun­nal­lis­ve­ron­mak­sa­jan pir­pa­nat seu­raa­vak­si pompotellaan.

 8. Simo Mele­nius: Mua vähän epäi­lyt­tää toi Koi­vusaa­ren teke­mi­nen tii­viik­si osak­si kau­pun­kia. Lähin­nä kos­ka sii­nä välis­sä on Laut­ta­saa­ri, joka on kuin kes­kel­tä espoon met­sää tuo­tu kerrostalolähiö. 

  Siis ihan kiva, jos tyk­kää sen tyy­li­ses­tä asui­na­lu­ees­ta, mut­ta ei se kyl­lä ole lähel­lä­kään kes­kus­ta tyy­lis­tä rakentamista.

 9. Koi­vusaa­ren palau­tus on aiheel­li­nen, ja ELYä sekä sen saa­maa ase­maa on vai­kea ymmärtää.

  Haka­nie­men­ran­nan ja Sör­näis­ten ran­nan asemakaavaluonnos”

  Miten ne muis­taak­se­ni Tuo­mas Ran­ta­sen­kin ehdot­ta­mat meren­täy­töt Her­ne­saa­ren ja Meri­haan välil­lä, niin että sii­nä välis­sä oli­si kapean lah­den sijaan kana­va? Toi­si tulo­ja, teho­ja, käyt­töä Kala­sa­ta­man mail­le ja kyt­ki­si Hana­saa­ren ja myös Som­pa­saa­ren tii­viim­min ole­mas­sa ole­vaan kau­pun­ki­ra­ken­tee­seen. Onko tämä vää­rä kaa­va näi­den suh­teen, vai ovat­ko täy­töt jos­tain syys­tä lii­an vai­kea aja­tus saa­da läpi?

  Heka pur­kaa talon Itä­kes­kuk­ses­sa Kaup­pa­kaer­ta­nont­ka­tu 16:ssa”

  Mik­si­kö­hän tuo­hon vie­reen jää iso avo­park­ki­kent­tä, eikö sen kort­te­lin oli­si voi­nut vaik­ka teh­dä vähän suurempana?

 10. Eikö se oma­ko­tia­lu­een rau­ha oli­si parem­pi jos Käs­kyn­ha­li­jan­tien ker­ros­ta­lot oli­si­vat kor­keam­pia ja suo­jai­si­vat katu­me­lul­ta paremmin?

 11. Mie­tit­te­kö siel­lä Val­tuus­tos­sa, että ihmis­ten pää­kop­pa pitäi­si saa­da urbaa­nis­tu­maan. Hel­sin­gin viih­tyi­syy­des­tä on ole­mas­sa kah­den­lais­ta tie­toa: se, mitä Hel­sin­gin päät­tä­jä­ta­ho­jen toi­mes­ta jae­taan ja se, mitä ihmi­set ker­to­vat face to face. — Ilmei­ses­ti face to face ‑tie­to on todem­paa ja näen­hän minä pal­jon mat­kus­ta­va­na, että aina­kin Hel­sin­gin kes­kus­ta-alue on city-junt­ti­ky­lä. — Saman­hen­kis­tä palau­tet­ta tulee tääl­lä käy­vil­tä. — Ole­tin aika­naan, että Vih­rei­den myö­tä Hel­sin­ki kehit­tyy parem­paan. Toi­sin on käy­nyt, suun­ta on alas­päin. — Olin juu­ri Köö­pen­ha­mi­nas­sa muu­ta­man päi­vän. Kom­pas­tuin Strö­ge­til­lä, heti oli kak­si nais­ta nos­ta­mas­sa ylös käsi­var­sis­ta ja oli huo­les­tu­nei­ta, miten minul­le kävi. — Tart­tis teh­dä jota­kin. — Sipi­län koh­te­lu on luo­ka­ton­ta, mut­ta ei sitä ymmär­re­tä maas­sa, joka on 6/63 epäem­paat­ti­sin kai­kis­ta tut­ki­tuis­ta. — Työ­väen­opis­toon kau­pun­ki­kult­tuu­rin ope­tus­ta. Minä ensin ‑kult­tuu­rin tilal­le jota­kin parempaa.

 12. Miten muu­ten voi olla niin, että ELY-kes­kuk­set käyt­tä­vät val­tiol­lis­ta val­taa, johon mikään demo­kraat­ti­ses­ti valit­tu elin ei voi puuttua?”

  Jos kokei­li­si kaa­voit­taa Län­si­väy­län kaduk­si ja käyt­täi­si Maan­käyt­tö ja raken­nus­lain suo­maa oikeut­ta ottaa se kau­pun­gin hal­tuun. Sit­ten voi­si teh­dä ihan sel­lai­sen kadun kun itse halausi..

  Eli siis vii­mei­sen ker­ran: Lopet­ta­kaa ELY:n hak­ku­mi­nen ja pis­tä­kää Koi­vusaa­ren kaa­voi­tus seis. Sit­ten uudel­leen siten, että koko Länis­väy­lä Espoon rajal­le kaduk­si ja Koi­vusaa­ri mukaan­lu­kien yksi kun­nol­li­nen täy­den­nys­kaa­va. Help­poa ja demokraattista.

 13. Par­hail­laan suun­ni­tel­laan viih­de­kes­kus Fla­min­gon yhtey­teen Van­taal­le uut­ta hotel­lia, jos­ta tulee Suo­men suu­rin 540 huo­neel­laan. Ja tähän ahtaal­le pai­kal­le Haka­nie­men­ran­taan veden ääreen siis oltai­siin suun­nit­te­le­mas­sa 400 huo­neen hotel­li­ra­ken­nus­ta. Vähän suh­teel­li­suu­den­ta­jua sentään.

 14. Meri-Ras­ti­lan tii­vis­tä­mi­nen on var­maan sinän­sä ihan OK, met­ro ja kaik­ki. Mut­ta mil­lä kau­pun­ki aikoo hou­ku­tel­la sin­ne kovan rahan asu­jia? Kan­nat­taa­ko raken­nus­liik­kei­den teh­dä sin­ne osa­ke­huo­neis­to­ja? Vai ollaan­ko täs­sä nyt teke­mäs­sä Rosengårdia?

 15. Saa­tan tois­taa itseä­ni, mut­ta huol­toa­se­ma Ras­ti­lan met­roa­se­man vie­res­sä on ihan per­sees­tä. Tai noh, voi­han se jol­le­kin olla kivaa hakea jer­ry­kan­nul­la ben­saa Kal­lah­des­sa sam­mu­nee­seen autoon.
  Vuo­tien itäi­set ram­pit pal­velvt lähin­nä huol­toa­se­maa, ne pois­ta­mal­la met­ron ympä­ris­töä voi kehit­tää huo­mat­ta­vas­ti paremmin.

  Ja Kal­lah­den perus­kou­lua vas­ta­pää­tä sijoi­tet­tu park­ki­ta­lo on ihan vää­räs­sä pai­kas­sa, vie­lä­pä Meri-Ras­ti­lan­tien ja Kal­lah­den­tien risteysalueella.

  Sii­hen muo­dos­tuu ihan itse aiheu­tet­tu lii­ken­ne­ruuh­ka, joka vaa­ran­taa ala­kou­lu­lais­ten liikenneturvallisuuden.

 16. Timo Rait­ti­nen se jak­saa pai­naa tuu­li­myl­lyä vas­taan. Asia­han rat­kais­tiin jo vuo­sia sitten..

  Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nal­le kokouk­seen 15.10.2013

  RASTILAN METROASEMAN
  YMPÄRISTÖN
  TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

  VAIHTOEHTOSUUNNITELMA

  RASTILAN RATKAISU

  AHTAAKSI KÄYNYT LEIRINTÄALUE SIIRRETÄÄN
  ÖSTERSUNDOMIIN

  PÄÄOSA KORTTELEISTA RAKENNETAAN
  NYKYISEN ASUNTOVAUNUALUEEN
  PAIKALLE 

  OSTOSKESKUKSEN YMPÄRISTÖÄ TIIVISTETÄÄN

  RADAN KUPEESEEN TORNITALOT

  MERI-RASTILAN KAUPUNKIRAKENNETTA TÄYDENNETÄÄN

  KARTANO YMPÄRISTÖINEEN
  SÄILYY

  MERI-RASTILAN RANTAMETSÄ
  SÄILYY

  TULOS n. 2000 ASUKASTA

  Kaup­Su
  PAREMPI KAUPUNKI-
  yhdistys
  RASTILATYÖRYHMÄ 2013
  Lyhennelmä

  LEIRINTÄALUEEN SIIRTÄMINEN SÄÄSTÄISI MERI-RASTILAN RANTAMETSÄN

  Ras­ti­lan osay­leis­kaa­vas­sa Meri-Ras­ti­lan ran­ta­met­sään on suun­ni­tel­tu asuin­kort­te­lei­ta 2000 asuk­kaal­le. Alue on kor­kea kal­lio­har­jan­ne, jos­sa sijait­see mm. Lito­ri­na­me­ren ran­ta­muo­dos­tel­ma, ns. pirun­pel­to. Met­säs­sä on asuk­kai­den ahke­ras­ti käyt­tä­miä ulkoi­lu­reit­te­jä ja hiihtolatuja.

  Suun­ni­tel­mat perus­tu­vat van­hen­tu­nee­seen 2002 yleis­kaa­vaan ja tuhoai­si­vat ran­ta­met­sän poh­jois­osan kal­lioi­neen ja ran­toi­neen. Vuo­saa­ren asuk­kaat vas­tus­ta­vat yksis­sä tuu­min met­sän hävit­tä­mis­tä, se oli­si myös täy­sin vas­toin ilmas­to­po­li­tii­kan tavoitteita. 

  Met­roa­se­man ympä­ris­tön tii­vis­tä­mi­nen on sinän­sä perus­tel­tua ja kes­tä­vän kehit­tä­mi­sen mukais­ta, se kos­kee kaik­kia van­ho­ja ase­mia Mel­lun­mäes­tä Kulos­aa­reen. Ras­ti­las­sa sen voi kui­ten­kin teh­dä kaa­ta­mat­ta mon­taa­kaan puu­ta, suu­ri osa asuin­kort­te­leis­ta on mah­dol­lis­ta sijoit­taa nykyi­sen asun­to­vau­nua­lu­een pai­kal­le. Ras­ti­lan kar­ta­no ympä­ris­töi­neen ja ran­ta­met­sä voi­daan ja tulee toki säi­lyt­tää. Asun­to­vau­nua­lue on raken­net­tua aluet­ta eikä siel­lä ole luontoarvoja.

  Lei­rin­tä on mah­dol­li­sim­man teho­ton­ta maan­käyt­töä met­roa­se­man vie­res­sä. Alu­eel­la on var­si­nais­ta toi­min­taa muu­ta­ma­na kesä­kuu­kau­te­na, suu­rim­man osan vuot­ta se pal­ve­lee asun­to­vau­nu­jen tal­vi­säi­ly­tys­tä. Lei­rin­tä­alu­een nyky­si­jain­ti on epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen, alue on jää­nyt kor­kean Ras­ti­lan­kal­lion kort­te­lin ja ras­kaas­ti lii­ken­nöi­dyn Vuo­tien väliin. Vuo­saa­ren asuk­kaat eivät itse hyö­dy aida­tus­ta lei­rin­tä­alu­ees­ta mil­lään tavalla. 

  Seson­kiai­kaan lei­ri­na­lu­een kapa­si­teet­ti on täyn­nä eikä laa­jen­nus­mah­dol­li­suut­ta ole. Sekä koti­mai­nen, että ulko­mai­nen asun­to­vau­nu­mat­kai­lu tulee lähi­vuo­si­na lisään­ty­mään voi­mak­kaas­ti suur­ten ikä­luok­kien jää­des­sä eläk­keel­le. Lei­rin­tä­alue jou­du­taan joka tapauk­ses­sa joi­den­kin vuo­sien pääs­tä siir­tä­mään väl­jem­piin maisemiin.

  Lii­kun­ta­vi­ras­to saat­taa pitää nykyis­tä sijain­tia hyvä­nä kun kesä­tu­ris­tit pää­se­vät met­rol­la kes­kus­taan. Kui­ten­kin oleel­li­sem­paa on tuhan­nen uuden asuk­kaan päi­vit­täi­set työ- ja asioin­ti­mat­kat. Para­dok­saa­li­ses­ti juu­ri met­roa­se­man lähei­syys, joka on etu lei­rin­tä­alu­een asiak­kail­le, on juu­ri se syy jon­ka vuok­si se kan­nat­taa siir­tää muualle. 

  Kor­vaa­va tont­ti on löy­det­tä­vis­sä esim. Öster­sun­do­min lii­to­sa­lu­eel­ta jon­ne ollaan suun­nit­te­le­mas­sa yleis­kaa­vaa. Ran­noil­la on Natu­ra-aluei­ta mut­ta sin­ne on suun­ni­tel­tu myös vene­sa­ta­mia, uima­ran­to­ja ja ran­ta­puis­to­ja, Talo­saa­res­sa sijait­see rat­su­ti­la. Näi­den yhtey­des­sä on ihan­teel­li­nen paik­ka lei­rin­tä­alu­eel­le. Lii­tyn­tä­lii­ken­ne Itä­kes­kuk­seen on help­po jär­jes­tää. Sitä pait­si kara­vaa­na­rit ja per­heet liik­ku­vat yleen­sä – autolla!

  Lei­rin­tä­alu­een nykyi­nen tont­ti on kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa ja toi­min­taa hoi­taa Lii­kun­ta­vi­ras­to. Siir­to on kau­pun­gin omas­sa pää­tös­val­las­sa. Maa­poh­jan tuo­tol­la on mah­dol­lis­ta kat­taa uuden lei­rin­tä­alu­een perustamiskustannukset.. 

  Riip­puen ker­ros­kor­keuk­sis­ta vaih­toeh­to­suun­ni­tel­mas­sa on mah­dol­lis­ta sijoit­taa 1800–2200 asu­kas­ta alle 500 m:n jalan­kul­kue­täi­syy­den pää­hän met­roa­se­mas­ta (KSV:n nor­mi on 600 m). Radan poh­jois­puo­lel­le, pää­asias­sa asun­to­vau­nua­lu­eel­le mah­tuu n. 1000 asu­kas­ta. Met­ro­ra­dan kupee­seen ehdo­te­taan 1–2 tor­ni­ta­loa (n. 16 krs) Ras­ti­lan maa­mer­kik­si ja Vuo­saa­ren ”kau­pun­gin­por­tik­si”. Ostos­kes­kuk­sen ympä­ris­töä on tii­vis­tet­ty. Harus­puis­ton ja Meri –Ras­ti­lan­tien ympä­ris­töä on täy­den­net­ty maltillisesti.

  Lei­rin­tä­alu­een siir­tä­mi­nen oli­si ns. WIN-WIN-WIN — rat­kai­su, jos­sa kaik­ki osa­puo­let hyö­ty­si­vät; Meri-Ras­ti­lan asuk­kaat sai­si­vat pitää lähi­met­sän­sä, ret­kei­li­jät sai­si­vat parem­man laa­jem­man merel­li­nen sijain­nin ja tar­vit­ta­va lisä­ker­ro­sa­la voi­daan sijoit­taa met­roa­se­man viereen .

  —————————

  Kaik­ki kol­me, lei­rin­tä­alue, uusi asui­na­lue ja met­sä eivät saman met­roa­se­man vie­reen mah­du. Jos voi vali­ta uhra­taan­ko met­roa­se­man ympä­ris­tön tii­vis­tä­mi­seen asuk­kai­den lähi­met­sä Meri-Ras­ti­las­ta, vai asun­to­vau­nu­jen park­ki­paik­ka ja muu­ta­ma lau­ta­mök­ki lei­rin­tä­alu­eel­ta, vas­taus pitäi­si olla itses­tään sel­vä. Lei­rin­tä­alu­een voi aina siir­tää ja perus­taa muu­al­le, ker­ran kaa­det­tua ja raken­net­tua met­sää ei saa kos­kaan takaisin. 

  ”.
  —————————–

  Kaup­Su –yhdis­tys / RASTILA – työ­ryh­mä, VUOSAARI

  Kaup­Su on avoin yhdis­tys, jon­ka tar­koi­tus on edis­tää parem­paa ympä­ris­tö- ja kau­pun­ki­suun­nit­te­lua eri­tyi­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Yhdis­tys koos­tuu vart­tu­neem­mis­ta insi­nöö­reis­tä, ark­ki­teh­deis­ta ym. suun­nit­te­li­jois­ta ja asian­tun­ti­jois­ta. Yhdis­tys toi­mii ver­kos­to­na ja muo­dos­taa eril­li­siä työ­ryh­miä tar­peen mukaan. Ras­ti­la-työ­ryh­mään ovat osal­lis­tu­neet mm. Esa Enqvist (lii­ken­ne), Sep­po Hon­ka­nen (ark­ki­teh­tuu­ri, kaa­voi­tus), Arto Peso­nen (luon­no­nym­pä­ris­tö), Lii­sa Tuk­ki­mä­ki ( etno­lo­gia, yhdis­tyk­sen tiedottaja). 

  Yhtey­det
  Ark­ki­teh­tuu­ri­toi­mis­to Sep­po Honkanen
  Iiluo­don­tie 7A 00990, Hel­sin­ki, Vuosaari
  email ram.ses@hotmail.fi, mob. 044–033-4088

  LIITTEENÄ VIITESUUNNITELMA
  RASTILAN RATKAISU, VIITESUUNNITELMA

  Sisäl­lys­luet­te­lo

  YLEISKAAVATARKASTELU

  1. Lei­rin­tä­alu­een uusi sijain­ti, Östersundom
  2. Vuo­saa­ren lähimetsät
  3. Vuo­saa­ren pää- ja kokoo­ja­ka­tu­verk­ko, met­ron liityntäliikenne

  OSAYLEISKAAVALUONNOS

  5. Ympä­ris­tö­ana­lyy­si

  6. Osay­leis­kaa­va
  6.1. Kau­pun­ki­ra­ken­ne, raken­ta­mis- ja viheralueet
  6.2. Ase­ma­kaa­vail­lustraa­tio, radan pohjoispuoli

  7. Ker­ro­sa­la­las­kel­ma
  8. Refe­rens­si­koh­tei­ta (puut­tuu)
  9. Pano­raa­ma Vartiokylänlahdelta
  10. Vaih­toeh­to­jen vertailu
  10.1. KSV:n luon­nos, huh­ti­kuu 2011
  10.2. KSV:n luon­nos, huh­ti­kuu 2012
  10.3. Kaup­sun luon­nos, huh­ti­kuu 2012 

  TÄSSÄ LYHENNELMÄSSÄ VAIN KUVAT

  5. Ympä­ris­tö­ana­lyy­si
  6.1. Kau­pun­ki­ra­ken­ne, raken­ta­mis- ja viheralueet
  6.2. Ase­ma­kaa­vail­lustraa­tio, met­ro­ra­dan pohjoispuoli

 17. Mik­koR:
  Eli siis vii­mei­sen ker­ran: Lopet­ta­kaa ELY:n hak­ku­mi­nen ja pis­tä­kää Koi­vusaa­ren kaa­voi­tus seis. Sit­ten uudel­leen siten, että koko Länis­väy­lä Espoon rajal­le kaduk­si ja Koi­vusaa­ri mukaan­lu­kien yksi kun­nol­li­nen täydennyskaava. 

  Juu­ri näin. Met­ro on inves­toin­ti seu­raa­vak­si sadak­si vuo­dek­si. Ei ole vaka­vaa, jos muu­ta­man ensim­mäi­sen vuo­den yksi ase­ma (myös Hel­sin­gin puo­lel­la) oli­si vajaakäytöllä.

  Mik­si raken­taa kau­pun­kiin siir­to­la­puu­tar­ha­mök­ke­jä, jos nii­hin kul­je­taan autol­la. Parem­pi paik­ka on Kehä III:n ulko­puo­lel­la ja sääs­te­tään suun­ni­tel­tu alue ylei­se­nä vir­kis­ty­sa­lu­ee­na. 54 auto­paik­kaa on val­ta­va alue.

  Aivan vas­taa­val­la taval­la urhei­lu­puis­to­jen yhtey­des­sä auto­pai­koil­le ei pitäi­si olla mitään tar­vet­ta. Jos jak­saa kul­kea tun­nin pal­lon peräs­sä, ei jul­ki­sen lii­ken­teen pysä­kil­le käve­lyn tai pyö­räi­lyn pitäi­si olla ongel­ma. Yllä ole­van perus­teel­la lii­kun­ta­vi­ras­to oli­si se taho, joka nii­tä sin­ne halu­aa. Käy­tän­nös­sä­hän kyse on sii­tä, että pal­lon peräs­sä tun­nin ver­ran liik­ku­vat äijät ovat sitä miel­tä, että hei­dän täy­tyy pääs­tä pai­kal­le katu­maas­tu­rei­neen, vaik­ka alu­eel­le oli­si miten hyvät jul­ki­sen lii­ken­teen yhtey­det tahan­sa. Jos paik­ko­ja ei ole, asen­ne saat­tai­si jopa muuttua.

  50 mil­joo­naa kau­pun­gin raho­ja Haka­nie­men ran­nan park­ki­paik­koi­hin. Alu­eel­la, jos­sa ris­teä­vät met­ro, rati­kat ja bus­sit sekä tule­vai­suu­des­sa pika­ra­tik­ka. Eikö yhtei­sil­le mil­joo­nil­le ole tosi­aan muu­ta osoitetta?

 18. Koti-isä: Yllä ole­van perus­teel­la lii­kun­ta­vi­ras­to oli­si se taho, joka nii­tä sin­ne halu­aa. Käy­tän­nös­sä­hän kyse on sii­tä, että pal­lon peräs­sä tun­nin ver­ran liik­ku­vat äijät ovat sitä miel­tä, että hei­dän täy­tyy pääs­tä pai­kal­le, vaik­ka alu­eel­le oli­si miten hyvät jul­ki­sen lii­ken­teen yhtey­det tahan­sa. Jos paik­ko­ja ei ole, asen­ne saat­tai­si jopa muuttua. 

  Lähiym­pä­ris­tön asuk­kaat arvos­ta­vat kyl­lä myös tar­koi­tuk­seen varat­tu­ja paik­ko­ja. Nimit­täin jos viral­li­sia paik­ko­ja ei ole, pysä­köi­dään autot jal­ka­käy­tä­vil­le, pyö­rä­teil­le ja puis­toa­lueil­le naa­pu­rien riesaksi. 

  En ole ker­taa­kaan näh­nyt kan­ta­kau­pun­gin ulko­puo­lel­la kenen­kään saa­van vää­rin­py­sä­köin­nis­tä min­kään­lais­ta sank­tio­ta. Kes­kus­tas­sa kyl­lä tulee mak­su­mää­räys jos muu­ten lail­li­sel­la pai­kal­la menee vii­si minuut­tia yli ajan tai ren­kaat reu­na­vii­van pääl­le mut­ta lähiöt ovat pysä­köin­ti­paik­ko­jen suh­teen vapaa­ta uudisraivausaluetta. 

  Mik­si kukaan sil­loin viit­si­si ope­tel­la jul­kis­ten käyt­töä kun yhteis­maa­ta voi käyt­tää huoletta.

 19. Atte Rätt:

  Väl­jen­ne­tään, madal­le­taan, pois­te­taan. Nyt oli­si tuhan­nen taa­lan paik­ka teh­dä kun­nol­lis­ta kau­pun­kia eikä väl­jen­tää, madal­taa ja poistaa.

  Olet­ko vas­ti­kään muut­ta­nut Hel­sin­kiin? Suun­ni­tel­mien vesit­tä­mi­sel­le on täs­sä kyläs­sä pit­kät perin­teet. Se on kes­kei­nen selit­tä­vä syy sil­le, mik­si kau­pun­ki lop­puu edel­leen Tul­lin­puo­miin ja Kur­viin. Niin ja Mec­he­li­nin­ka­tuun lännessä.

  Odo­tan jo innol­la kau­pun­ki­bu­le­var­dien toteu­tuk­sen rys­si­mis­tä. Mie­li­ku­vi­tus ei rii­tä kuvit­te­le­maan nii­tä vaih­toeh­to­ja, mil­lä eri tavoin hom­ma voi­daan moka­ta. Mut­ta väl­jen­tä­mi­nen, pois­ta­mi­nen, madal­ta­mi­nen on aina hyvä arvaus.

 20. Mik­koR:

  Jos kokei­li­si kaa­voit­taa Län­si­väy­län kaduk­si ja käyt­täi­si Maan­käyt­tö ja raken­nus­lain suo­maa oikeut­ta ottaa se kau­pun­gin hal­tuun. Sit­ten voi­si teh­dä ihan sel­lai­sen kadun kun itse halausi..

  Eli siis vii­mei­sen ker­ran: Lopet­ta­kaa ELY:n hak­ku­mi­nen ja pis­tä­kää Koi­vusaa­ren kaa­voi­tus seis. Sit­ten uudel­leen siten, että koko Länis­väy­lä Espoon rajal­le kaduk­si ja Koi­vusaa­ri mukaan­lu­kien yksi kun­nol­li­nen täy­den­nys­kaa­va. Help­poa ja demokraattista.

  Espoos­sa on sie­det­ty aivan lii­an pit­kään Hel­sin­kiin ja siel­tä pois vyö­ry­vän lii­ken­teen hait­to­ja. Ehdot­tai­sin­kin, että Län­si- ja Turun­väy­lil­le sekä kehä­teil­le raken­net­tai­siin tie­tul­li­por­tit Hel­sin­gin ja Espoon rajal­le. Rajan yli­tys­mak­su voi­si olla jotain 100 € hen­ki­lö­au­toil­ta, 1000 € paket­ti- ja kuor­ma-autoil­ta sekä 10000 € rekoil­ta per ker­ta. Espoo­lai­set toki sai­si­vat ilmai­seen yli­tyk­seen oikeut­ta­van tarran.

  Kyl­lä­hän tämä­kin samo­jen lakien mukaan onnis­tuu, kun Espoo vain ottaa hal­tuun­sa maa-alu­een Hel­sin­gis­tä tule­van “bule­var­din” ja val­tion moot­to­ri­tien välistä…

 21. Suh­teel­li­suu­den­ta­jua:
  Par­hail­laan suun­ni­tel­laan viih­de­kes­kus Fla­min­gon yhtey­teen Van­taal­le uut­ta hotel­lia, jos­ta tulee Suo­men suu­rin 540 huo­neel­laan. Ja tähän ahtaal­le pai­kal­le­Ha­ka­nie­men­ran­taan veden ääreen siis oltai­siin suun­nit­te­le­mas­sa 400 huo­neen hotel­li­ra­ken­nus­ta. Vähän suh­teel­li­suu­den­ta­jua sentään.

  Cla­rio­nis­sa on veden äärel­lä ja vas­taa­van kal­tai­sel­la pai­kal­la yli 400 huo­net­ta. Näkyy toi­mi­van. Fla­min­goon var­maan kul­je­taan­kin hen­ki­lö­au­tol­la kun vaih­toeh­to­ja ei ole, mut­ta nämä kes­kus­tan hotel­lit ovat ratik­ka­py­säk­kien ja met­roa­se­mien vie­res­sä (Ruo­ho­lah­des­sa tosin puut­tuu toi­nen sisään­käyn­ti Cla­rio­nin päässä).

 22. Mik­ko H: Cla­rio­nis­sa on veden äärel­lä ja vas­taa­van kal­tai­sel­la pai­kal­la yli 400 huo­net­ta. Näkyy toi­mi­van. Fla­min­goon var­maan kul­je­taan­kin hen­ki­lö­au­tol­la kun vaih­toeh­to­ja ei ole, mut­ta nämä kes­kus­tan hotel­lit ovat ratik­ka­py­säk­kien ja met­roa­se­mien vie­res­sä (Ruo­ho­lah­des­sa tosin puut­tuu toi­nen sisään­käyn­ti Cla­rio­nin päässä).

  Kysy­mys ei ollut sii­tä, mil­lä kei­noin hotel­li­vie­raat hotel­liin kul­ke­vat, vaan sii­tä että tuol­lai­nen jät­ti­ho­tel­li on aivan lii­an suu­ri tuo­hon paik­kaan Hakaniemenrannassa. 

  Mis­sä muu­ten on pää­tet­ty, että Haka­nie­meen pitäi­si raken­taa täl­lai­nen val­ta­van­ko­koi­nen hotel­li­ko­los­si ahtaa­seen paik­kaan Sil­ta­vuo­ren­sal­men rantaan?

  Hotel­li­han tuk­ki­si koko­naan tilan ja näky­män Haka­nie­men­to­ril­ta merelle.

 23. Mik­ko H: Cla­rio­nis­sa on veden äärel­lä ja vas­taa­van kal­tai­sel­la pai­kal­la yli 400 huo­net­ta. Näkyy toi­mi­van. Fla­min­goon var­maan kul­je­taan­kin hen­ki­lö­au­tol­la kun vaih­toeh­to­ja ei ole, mut­ta nämä kes­kus­tan hotel­lit ovat ratik­ka­py­säk­kien ja met­roa­se­mien vie­res­sä (Ruo­ho­lah­des­sa tosin puut­tuu toi­nen sisään­käyn­ti Cla­rio­nin päässä).

  Fla­min­go on kyl­py­lä­ho­tel­li, johon tul­laan ympä­ri Suo­mea ja aika pal­jon myös Venä­jäl­tä. Lisäk­si len­to­ken­täl­le on 4km. Oli­si­ko hel­sin­ki­läi­set jo aika lopet­taa Jum­bon ole­mas­sa olos­ta itke­mi­nen, sil­le kun kui­ten­kin on kysyn­tää, oli rai­tei­ta tai ei. Ei kaik­kien kaup­pa­kes­kus­ten tar­vit­se olla pelk­kiä vete­leh­ti­jöi­tä varten.

 24. Suh­teel­li­suu­den­ta­jua:

  Mis­sä muu­ten on pää­tet­ty, että Haka­nie­meen pitäi­si raken­taa täl­lai­nen val­ta­van­ko­koi­nen hotel­li­ko­los­si ahtaa­seen paik­kaan Sil­ta­vuo­ren­sal­men rantaan?

  Hotel­li­han tuk­ki­si koko­naan tilan ja näky­män Haka­nie­men­to­ril­ta merelle.

  Ei saa raken­taa kau­pun­kiin raken­nuk­sia! Menee näky­mät pilalle!

 25. Nois­ta mark­ki­noin­ti­ku­vis­ta­han oli Hesa­ris­sa jut­tua. Tosin siel­lä jon­kun kor­jaa­mis­ta kuvis­ta put­tui sil­ti­kin vie­lä se rea­lis­min nur­ja puoli.

  Suh­teel­li­suu­den­ta­jua: Mis­sä muu­ten on pää­tet­ty, että Haka­nie­meen pitäi­si raken­taa täl­lai­nen val­ta­van­ko­koi­nen hotel­li­ko­los­si ahtaa­seen paik­kaan Sil­ta­vuo­ren­sal­men rantaan? 

  Mik­sei sin­ne­kin kun kaik­kial­le muu­al­le­kin noi­ta rumia ja han­ka­lia kolos­se­ja halutaan.

 26. Parii­sis­sa on Bou­log­nen met­säs­sä lerin­tä­alue, n. 4 km pääs­sä Rie­mu­kas­rel­ta. Jos oikein muistan.

  Voi­sin jopa­tar­kis­taa kartasta.

 27. Mik­ko H:
  Nyt kun on ollut tren­di­käs­tä syy­tel­lä otsi­kois­sa asu­mi­sen kal­leu­den aiheut­ta­mi­ses­ta eri taho­ja, niin joku voi­si repäis­tä jutun ELY-mafiasta. 

  Val­tion alue­hal­lin­to on niin sekai­sin, ettei maa­kun­ta­uu­dis­tus toden­nä­köi­ses­ti voi sitä aina­kaan sitä hei­ken­nä. Pidän ELY-kes­kuk­sia nyky­muo­dos­saan hyö­dyt­tö­mä­nä, osin jopa haitallisina.

  Mis­sä pää­tet­tiin Haka­nie­men hotel­lis­ta?:

  Mis­sä on pää­tet­ty täl­lai­sen jät­ti­ho­tel­lin raken­ta­mi­ses­ta Hakaniemenrantaan?

  Hie­noa, että on pää­tet­ty. Nyky­ään kuun­nel­laan aivan lii­kaa kai­ken maa­il­man NIMBY:jä. Kau­pun­ki ei kehity.

  Kau­pun­ki muut­tuu aina. Jos se ei kehi­ty, niin se rappeutuu.

 28. Miten muu­ten voi olla niin, että ELY-kes­kuk­set käyt­tä­vät val­tiol­lis­ta val­taa, johon mikään demo­kraat­ti­ses­ti valit­tu elin ei voi puut­tua? … Ilmai­ses­ti oli tar­koi­tus pois­taa puut­tu­mis­mah­dol­li­suu­det ympä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä, mut­ta samal­la tie­hal­lin­nos­ta tuli myös täy­sin itse­näi­nen vallankäyttäjä.

  Onko siis niin että Lii­ken­ne­vi­ras­ton raken­taes­sa maan­tien tie­hal­lin­to toi­mii jon­kin­lai­sen demo­kraat­ti­sen kont­rol­lin alla, mut­ta ELYn olles­sa asial­la tie­hal­lin­to onkin itse­näi­nen ja riippumaton?

  1. Olen vähän huo­no juris­ti, mut­ta minul­la on sel­lai­nen käsi­tys, että minis­te­ri pys­tyy ohjaa­maan lii­ken­ne­vi­ras­ton toimintaa.

 29. ksee: Espoos­sa on sie­det­ty aivan lii­an pit­kään Hel­sin­kiin ja siel­tä pois vyö­ry­vän lii­ken­teen hait­to­ja. Ehdot­tai­sin­kin, että Län­si- ja Turun­väy­lil­le sekä kehä­teil­le raken­net­tai­siin tie­tul­li­por­tit Hel­sin­gin ja Espoon rajal­le. Rajan yli­tys­mak­su voi­si olla jotain 100 € hen­ki­lö­au­toil­ta, 1000 € paket­ti- ja kuor­ma-autoil­ta sekä 10000 € rekoil­ta per ker­ta. Espoo­lai­set toki sai­si­vat ilmai­seen yli­tyk­seen oikeut­ta­van tarran. 

  Hel­sin­gis­sä on sie­det­ty aivan lii­an pit­kään Espoos­ta Hel­sin­kiin ja siel­tä pois vyö­ry­vän lii­ken­teen hait­to­ja. Ehdot­tai­sin­kin, että Län­si- ja Turun­väy­lil­le sekä kehä­teil­le raken­net­tai­siin toi­set tie­tul­li­por­tit Hel­sin­gin ja Espoon rajal­le. Rajan yli­tys­mak­su voi­si olla jotain 1000 € per auto per ker­ta. Espoo­lai­set toki sai­si­vat kak­sin­ker­tai­seen hin­taan pakot­ta­van tarran.

 30. Eikös Hagik­ses­sa ole jo ennes­tään yksi park­ki­hal­li jonain puu­ha­maa­na. Toi­vot­ta­vas­ti tuon uuden koh­dal­la mie­ti­tään uusio­käyt­tö val­miik­si jo raken­nus­vai­hees­sa, mitä­hän tuon­ne nyt voi­si vie­lä keksiä.

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  ELY halu­aa varau­tua auto­lii­ken­teen kas­vuun Län­si­väy­läl­lä. Mihin­kö­hän ne autot oli­si­vat mat­kal­la? Teke­mään U‑käännöksen Pork­ka­lan­ka­dun koh­dal­la? Katu­verk­koon ei voi­da ottaa enem­pää auto­ja, joten Pork­ka­lan­ka­dun ris­teyk­seen ne jumittuisivat.

  Vas­ta tänä aamu­na tajusin että autot ovat ELY:n suun­ni­tel­mis­sa mat­kal­la Kes­kus­ta­tun­ne­liin. Eli myös tääl­tä tule­vat lisä­ku­lut pitäi­si mer­ki­tä tuon tun­ne­li­fan­t­asian piikkiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.