Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.2.2017

Oli­pas taas lista! Lau­takun­nan jäsen­ten työmäärää voi arvioi­da luke­mal­la lis­tan tästä.

Koivusaaren ase­makaaval­u­on­nos

Esitin tätä viimek­si palautet­tavak­si valmis­teltavak­si niin, että moot­tori­tieli­it­tymä supis­te­taan olen­nais­es­ti pienem­pään tilaan. Kokoomus pyysi tämän sen jäl­keen pöy­dälle. Pidimme tästä palave­ria kaupunkisu­un­nit­teluryh­mämme kanssa emmekä ajatelleet luop­ua palau­tuk­ses­ta. Risteystä pitää pienen­tää – mik­si Hanasaaren liit­tymässä sal­li­taan paljon pienem­mät kaar­resä­teet ja mik­si Län­siväylä on olta­va tässä olen­nais­es­ti lev­eämpi kuin se on myöhem­min Salmisaaren sil­lan kohdal­la? Samal­la voisi lait­taa baanan kulke­maan suo­raan sen sijaan, että siinä tehdään sadan metrin kier­ros liit­tymän kohdal­la. Auto­ja ei voisi koskaan sim­put­taa noin pahasti. Olisi myös hyvä, jos metroase­mal­ta pää­sisi saaren pohjois­puolelle nouse­mat­ta ensin ylös kannelle.

Tässä ELY-keskus on toimin­ut aika itsepin­tais­es­ti. Niil­lä on vain mallili­it­tymiä, jot­ka on suun­nitel­tu toteutet­tavak­si avoimel­la pree­ri­al­la, jos­sa maa on ilmaista. ELY halu­aa varautua autoli­iken­teen kasvu­un Län­siväyläl­lä. Mihinköhän ne autot oli­si­vat matkalla? Tekemään U‑käännöksen Porkkalankadun kohdal­la? Katu­verkkoon ei voi­da ottaa enem­pää auto­ja, joten Porkkalankadun risteyk­seen ne jumittuisivat.

Miten muuten voi olla niin, että ELY-keskuk­set käyt­tävät val­ti­ol­lista val­taa, johon mikään demokraat­tis­es­ti valit­tu elin ei voi puut­tua? Yleen­sä perus­tus­lak­i­juris­tit pitävät kiin­ni tarkasti siitä, ettei näin voi käy­dä kuin oikeuslaitok­sen kohdal­la, mis­tä on perus­tus­lais­sa omat pykälän­sä. ELY-keskusten autonomis­es­ta val­lankäytöstä ei perus­tus­lais­sa ole mitään main­in­taa. Ilmais­es­ti oli tarkoi­tus pois­taa puut­tumis­mah­dol­lisu­udet ympäristömin­is­ter­iöltä, mut­ta samal­la tiehallinnos­ta tuli myös täysin itsenäi­nen vallankäyttäjä.

Hert­toniemen sairaala-alueen asemakaava

Sairaala pure­taan ja tilalle tulee 600 uut­ta hert­toniemeläistä. Hert­toniemeläisit­täin seit­senker­roksisia pis­te­talo­ja tien vierelle ja neljä/viisikerroksisia moni­rap­puisia ker­rostalo­ja niiden taakse. Alueeseen kuu­lu­va liikun­ta­puis­to urheilukent­ti­neen merk­itään kaavaan. Ymmärsin asian niin, että siltä osin kaavaan merk­itään vain ole­mas­sa ole­va tilanne. Liikun­tavi­ras­to halu­aisi urheil­i­javä­tyk­sille lisää parkkipaikkoja.

Käskyn­halti­jantien Jokeri-kaava

Käskyn­halti­jatie nyt
Käskyn­halti­jantie tulevaisuudessa

Jok­eri­radan kaavoitus on ete­nee Oulunkylään Käskyn­halti­jantielle. Tästä kyläti­estä tehdään katu ratikoi­neen nykyisen bule­vardi­tyylin mukaises­ti. Viereiseltä Oppipo­jan­pol­un ympäristön omako­tialueelta on tul­lut paljon palautet­ta siitä, että alueen luonne muut­tuu. Niin kyl­lä muut­tuukin. Omako­tialueen mit­takaavaa on kun­nioitet­tu sil­lä, että tien pohjois­puolelle on kaavoitet­tu mata­laa kolmik­er­roksista taloa. Ker­rostaloalueeseen rajoit­tuvalle eteläpuolelle on kaavoitet­tu kuusik­er­roksisia talo­ja, joi­ta omako­ti­a­sukkaat halu­a­vat madal­taa nelikerroksisiksi.

Uusia asukkai­ta tulee noin 1 800.

Veräjän­mäen Maa­her­rantien asemakaavaehdotus

Tämäkin on raide­jok­erikaavo­ja. Tässä ei tule asum­ista kuin vähän, 250 henkeä. Fil­lariy­hteys – pohjois­baana – suoris­te­taan kulke­maan radan­vart­ta radan ja jok­eri­radan välis­sä, kun nyt on pitänyt kiertää ylikulkusil­lan kaut­ta. Ihan radan var­teen tehdään asuin­talo­ja. Tarvi­taan hyvä melueristys ja vähän tärinäeristystäkin.

Hakaniemen­ran­nan ja Sörnäis­ten ran­nan asemakaavaluonnos

Pöy­dältä

Alue tulee muut­tumaan todel­la merkit­tävästi. Uusia asukkai­ta tulee 3 500. Lisäk­si alueelle tulee hotelli.

Mikko Särelä on tehnyt hyvän ehdo­tuk­sen Hakaniemen­ran­nan arkkite­htik­il­pailus­ta, kos­ka alue on kaupunkiku­van kannal­ta todel­la keskeinen. On myös esitet­ty, että talo­jen väli­in voisi tehdä pienen piaz­zan oleskelua ja terassiravintolaa/kahvilaa varten.

Jotenkin kaupun­ki on onnis­tunut saa­maan asuinalueen kaa­vat­alouden näin eri­no­maisel­la paikalla mii­nus­merkkisek­si. Ton­tin­lu­ovu­tus­tu­lot pyörivät sadan miljoo­nan euron tietämis­sä, mut­ta infrain­vestoin­nit ovat tätä suurem­mat. Ero selit­tyy varautu­misel­la ilmas­ton­muu­tok­seen, eli meren pin­nan nousu­un (20 – 24 M€) ja pysäköin­nil­lä. Alueelle vaa­di­taan noin 900 pysäköin­tipaikkaa, jot­ka mak­sanevat jotain 50 000 €/kpl. Siis pysäköin­tipaikko­ja noin 45 M€:n edestä. Tämä jää kaupun­gin taloudel­lisek­si taakak­si, kos­ka kohtu­ut­toman kallis pysäköin­ti­ratkaisu alen­taa ton­tin hin­taa aivan samal­la taval­la kuin alen­taisi vaikeasti raken­net­ta­va maaperä.

Mei­dän aiko­muk­semme on esit­tää pysäköin­ti­vaa­timuk­sen pois­tamista kokon­aan tai muut­tamista siis markki­nae­htoisek­si niin, että autopaikko­ja saa rak­en­taa niin paljon kuin kat­soo järkeväk­si. Tuol­la seudul­la koti­talouk­sista joka neljäs omis­taa auton, mut­ta tässä vaa­di­taan kuitenkin rak­en­ta­maan autopaikko­ja joka toista asun­toa varten.

Meri-Rasti­lan täy­den­nyskaa­va, luonnos

Pöy­dältä

Kaa­va on muuten jok­seenkin kun­nos­sa. Vaatii vielä vähän hiomista vih­ery­hteyk­sien osalta, mut­ta tämä on vas­ta luon­nos. Voisi tietysti pohtia sitäkin, kan­nat­taisiko joitain talo­ja purkaa.

Isom­pi asia on, pitäisikö Vuotielle tehdä joskus jotain. Tämä moot­tori­tie-ide­olo­gian mukainen väylä jakaa Vuosaaren pahasti kah­tia. Muuten voisi tehdä kuin Laa­jasa­lon tielle tehdään, mut­ta pin­nas­sa kulke­va metro on vähän hankala.

Itäisen saaris­ton tarken­net­tu asemakaavaehdotus

Tässä on kyse erit­täin suuren mah­dol­lisu­u­den menet­tämis­es­tä. Tämä saaris­to pitäisi ava­ta kaikkien helsinkiläis­ten käyt­töön ja siitä pitäisi tehdä houkut­tel­e­va matkailu­valt­ti. Tätä ei voi kuitenkaan suun­nitel­la ase­makaa­va edel­lä, vaan pitäisi suun­nitel­la toim­inta edel­lä ja tehdä sen mukainen asemakaava.

Vas­takkain on saaris­ton yleisem­pi käyt­tö ja sen rajaami­nen pienen joukon pri­vati­soiduk­si kesänviettopaikaksi.

Tässä jän­nit­teessä liiku­taan selvästi pri­vati­soidun kesämökkikäytön suun­taan ja vähen­netään retkeilylle ja muulle sel­l­aiselle osoitet­tu­ja paikkoja.

Helsingis­sä on peri­aat­teena, että ran­nat säi­lytetään kaikkien käytössä, mut­ta se ei näytä koske­van tätä kaavaa.

Kaupung­in­hal­li­tuk­sen pitäisi tehdä saaris­ton matkailu- ja virk­istyskäytöstä projekti.

Var­tio­har­jun Lin­navuoren puis­toon 87 puutarhapalstaa

Tässä tietysti yleistä virk­istysaluet­ta rajataan yksi­tyiseen käyt­töön, mut­ta jos tämä käy paikallisille, niin sit­ten se käy. Kaavoit­ta­ja olet­taa melkein kaikkien ole­van paikalla yhtä aikaa, kos­ka autopaikko­ja tarvi­taan peräti 54.

Heka purkaa talon Itäkeskuk­ses­sa Kaup­pakar­tanonkatu 16:ssa

Taloa ei pide­tä kor­jauskelpoise­na. Tilalle tulee uusi puol­ta isom­pi talo niin, että asukkai­ta tulee lisää 200.Tontilla ole­va päiväkoti siir­tyy päiväko­tien hau­taus­maalle.  Sitä ei siis tarvita?

Kalasa­ta­man kaavaa vähän säädetään

Kalasa­ta­man keskuk­ses­sa toimis­to­torni muut­tuu asun­to­torniksi, hotel­li­torni muut­tuu toimis­to- ja huoneis­to­hotel­likäyt­töön ja toim­i­ti­la­torni hotel­likäyt­töön. Asum­ista tulee vähän lisää, 250 asukas­ta. Kaa­va pakot­taa avaa­maan ravintolan/kahvilan ylimpään ker­rokseen. Kat­so­taan, antaako raken­nus­lau­takun­ta taas tästäkin vapau­tuk­sen. Ai niin, lau­takun­ta­han lopetetaan.

35 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.2.2017”

 1. Alueel­la asu­vana pidän tuo­ta Käskyn­halti­jantien kaavaa aivan riit­tämät­tömänä. Pato­las­ta puut­tuu ihan kaik­ki palve­lut pait­si ruokakaup­pa, ja nyt luon­nos­vai­heessa leikat­ti­in liiketilo­jen min­im­imäärä puoleen. Alun­perin liiketi­laa piti tul­la min­imis­sään 4000 neliötä, nyt 2600. Nämä on vielä pääsään­töis­es­ti pilkot­tu 100 neliömetrin min­im­imäärään per raken­nus. Riskinä on, että jos rak­en­ta­ja rak­en­taa noi­ta pieniä 100 neliömetrin liiketilo­ja min­imin mukaises­ti, niin noista tulee ihan pirun kalli­ita pyöräkel­lare­i­ta Ruo­ho­lah­den tyyliin.

  Lain­aus vuorovaiku­tus­ra­portista: “Kau­pan län­sipuolelle suun­nitel­tua 8‑kerroksista raken­nus­ta on madal­let­tu ker­roksel­la. Kival­terinku­jan var­relta on pois­tet­tu yhden raken­nuk­sen raken­nusala. Kival­ter­in­tie 22 edessä ole­vaa raken­nus­ta on madal­let­tu. Kirkon pohjois­puolen pis­te­talot on pois­tet­tu. Tilal­la on puis­toa ja viereis­ten tont­tien pysäköin­ti­tont­ti. Tavoit­teena on, että kort­telin keskiosa on avoin. Kaare­va talo Käskyn­halti­jantien ja Nor­rtäl­jen­tien risteyk­sessä on pois­tet­tu. Risteysalue on ratkaistu niin, että Käskyn­halti­jantien ja Nor­rtäl­jen­tien var­ren raken­nusten väli­in jää kat­u­aukio­ta ja puistoa.”

  Väl­jen­netään, madal­letaan, pois­te­taan. Nyt olisi tuhan­nen taalan paik­ka tehdä kun­nol­lista kaupunkia eikä väl­jen­tää, madal­taa ja poistaa.

 2. Kaup­pakar­tanon­tie 16:ssa on itseasi­as­sa kak­sikin päiväko­tia, suomen- ja ruotsinkieli­nen. Molem­pi­en van­hempainy­hdis­tyk­set ovat kyselleet mis­tä kor­vaa­vat tilat saa­mat­ta kaupungilta mitään vas­tauk­sia. Ainakin ruotsinkielisel­lä puolel­la (se päiväkoti joka on eril­lisenä kort­telin sisäpi­hal­la) pula hoitopaikoista järkevil­lä sijain­neil­la on niin huono että tun­tuu hie­man groteskil­ta sanoa ettei sitä tarvita. 

  Olisi todel­la mie­lenki­in­toista kuul­la mihin toim­into­ja on suun­nitel­tu siir­ret­täväk­si, yleen­sä nämä tah­to­vat olla viimeisenä selvi­tys­lis­toil­la kun kiin­teistö­muu­tok­sia tapah­tuu, vaik­ka vaiku­tus ihmis­ten arkipäivään voi olla val­ta­va. Esim. Kurkimäen ruotsinkielisen päiväkodin perus­t­a­mi­nen, ja samal­la Myl­ly­puron- ja Kon­tu­lan päiväko­tien lakkau­tus ker­rot­ti­in n. kuukau­den varoi­tusa­jal­la. Ymmär­rän että tilo­jen löytämi­nen ei aina ole help­poa, mut­ta jotain pitkäjän­teisyyt­tä tähän pitäisi saa­da — ihmiset kuitenkin fak­tis­es­ti val­it­se­vat asuin­paikko­jaan sen perus­teel­la että yhtey­det päiväkoti­in ovat sik­si helpot että suht nor­maali työssäkäyn­ti on mahdollista.

  1. Päiväkoti­ti­lanteen kar­toit­ta­mi­nen ei ole kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan asia. Jos päivähoito ilmoit­taa meille luop­u­vansa jostain tilas­ta, meil­lä ei ole eväitä kyseenalais­taa hei­dän päätöstään.

 3. Nyt kun on ollut trendikästä syytel­lä otsikois­sa asumisen kalleu­den aiheut­tamis­es­ta eri taho­ja, niin joku voisi repäistä jutun ELY-mafiasta.

 4. Osana Käskyn­halti­janti­etä hyväksyt­täväk­si tulee myös Nor­rtäl­jen­tien liiken­nesu­un­nitel­ma, Jok­erin heikoin lenk­ki. Nyt on poli­itikko­jen aika ottaa tähän kantaa. 

  Tuo on koko Jok­erin var­rel­la ain­oa koh­ta, jos­sa parkkiru­u­tu­ja on sijoitet­tu radan rin­nalle. Siis vähän kuin Liisankadul­la, mut­ta toki paljon väl­jem­mäl­lä mitoituk­sel­la. Väljyyskään ei lumi­talv­ina silti auta, kuten hyvin tiedämme. Kyse on vain muu­ta­mas­ta parkkipaikas­ta, joille taita­va suun­nit­telu var­masti löytää kor­vaa­van sijain­nin. Sen sijaan ratikan kulku­un niil­lä on arvaam­a­ton vaikutus. 

  Siis­pä palaut­takaa alus­ta­va liiken­nesu­un­nitel­ma ohjeel­la että parkkipaikat sijoite­taan muualle.

 5. Kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton pääl­likkö ker­toi lokaku­us­sa Helsin­gin Sanomis­sa, että nor­jalainen hotel­lim­iljonääri Arthur Buchardt ihas­tui paikkaan Hakaniemen­ran­nas­sa, ja sovit­ti­in että hotellin suun­nit­telus­ta jär­jestetään kil­pailu. Ja kat­so, näin myös tapahtui.

  Mis­sä on päätet­ty täl­laisen jät­ti­hotellin rak­en­tamis­es­ta Hakaniemenrantaan?

 6. Toi Koivusaari kuu­lostaa aina vain järjettömämmältä:

  - Ote­taan saari, jonne ei alku­jaankaan mah­du kovin paljon mitään.

  - Raken­netaan sinne moot­tori­tieli­it­tymä, joka oikeas­t­aan vie jo koko saaren.

  - Siis­pä laa­jen­netaan saar­ta täytöil­lä, jot­ta saarelle mah­tuu muu­takin kuin motari, kuten esimerkik­si asukkaita.

  - Täytetään aluei­ta sekä etelä- että pohjois­puolelta, jot­ta saadaan kak­si toi­sis­taan eril­lään ole­vaa niemeä motarin eri puolilla.

  - Suun­nitel­laan kan­sia ja sil­to­ja noiden kah­den erote­tun täyt­töalueen yhdistämiseksi.

  - Vede­tään kevyen­li­iken­teen baanaa ser­pen­ti­in­inä sinne väli­in aina jon­nekin, mis­tä mah­tuu kiertämään.

  Jos Koivusaari on alku­jaankin haas­teelli­nen, niin kaik­ki, mitä on tähän asti ääneen suun­nitel­tu, kaivaa koko kuop­paa aina vain syvemmälle.

  Tähän ei olisi kuin kak­si järkevää läh­estymistapaa: 1) tehdään bule­var­di ja Koivusaares­ta tiivistä kaupunkia, ja inte­groidaan bule­var­di erot­ta­mat­tomak­si osak­si koko kylää siten, ettei muo­dos­tu määräävää este­vaiku­tus­ta ja saares­ta tulee kokon­ainen, tai 2) jos on pakko olla motari, reititetään se motari kaikkine liit­tym­i­neen Koivusaares­ta pohjoiseen meren päälle täyt­tö­maan ja betonipylväi­den varaan, ja johde­taan sieltä paikalli­nen esplana­di sinne Koivusaaren ytimeen, raken­netaan saari täy­teen tiivistä kaupunkia ja jatke­taan täyt­tö­maal­la niin paljon kuin huvit­taa ja tont­te­ja vain ostetaan.

 7. Osmo Soin­in­vaara:
  Päiväkoti­ti­lanteen kar­toit­ta­mi­nen ei ole kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan asia. Jos päivähoito ilmoit­taa meille luop­u­vansa jostain tilas­ta, meil­lä ei ole eväitä kyseenalais­taa hei­dän päätöstään.

  Ymmär­rän ettei ole kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton tehtävä. Narisen siitä että kaik­il­ta tahoil­ta kysyt­täessä asi­as­ta vas­taus on aina ettei ole mei­dän viras­ton ongel­ma, tai riip­puu siitä mitä joku toinen viras­to päät­tää. Päivähoito- tai ope­tusvi­ras­to ei ole todel­lakaan tiedot­tanut asi­as­ta mitään — päiväkoti­las­ten van­hem­mille tieto tuli kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton suun­nitel­man kaut­ta — kuulemisti­laisu­udessa paikalla oli arkkite­hte­jä joil­la voisi olla vähempää tietoa päiväko­tien kohtalosta. Var­masti menee kau­oun­gin byrokra­t­ian mukaan, mut­ta asi­akaslähtöisyy­destä toim­intat­a­pa on kaukana. Kyl­lä kaikkien muu­tok­seen liit­tyvien viras­to­jen pitäisi olla edustet­tuina kuulemisti­laisuuk­sis­sa — ruuhkavu­osia eläville päiväkoti­las­ten van­hem­mille voi lähen­nel­lä aika lail­la mah­dot­to­muut­ta selvitel­lä mis­tä kaupun­gin tuhannes­ta luukus­ta pitäisi selvitel­lä mihin las­ten­tekoon ere­htyneen kun­nal­lisveron­mak­sa­jan pir­panat seu­raavak­si pompotellaan.

 8. Simo Mele­nius: Mua vähän epäi­lyt­tää toi Koivusaaren tekem­i­nen tiivi­ik­si osak­si kaupunkia. Lähin­nä kos­ka siinä välis­sä on Laut­tasaari, joka on kuin keskeltä espoon met­sää tuo­tu kerrostalolähiö. 

  Siis ihan kiva, jos tykkää sen tyylis­es­tä asuinalueesta, mut­ta ei se kyl­lä ole lähel­läkään keskus­ta tyylistä rakentamista.

 9. Koivusaaren palau­tus on aiheelli­nen, ja ELYä sekä sen saa­maa ase­maa on vaikea ymmärtää.

  “Hakaniemen­ran­nan ja Sörnäis­ten ran­nan asemakaavaluonnos”

  Miten ne muis­taak­seni Tuo­mas Rantasenkin ehdot­ta­mat mer­en­täytöt Her­ne­saaren ja Mer­i­haan välil­lä, niin että siinä välis­sä olisi kapean lah­den sijaan kana­va? Toisi tulo­ja, teho­ja, käyt­töä Kalasa­ta­man maille ja kytk­isi Hanasaaren ja myös Som­pasaaren tiivi­im­min ole­mas­sa ole­vaan kaupunki­rak­en­teeseen. Onko tämä väärä kaa­va näi­den suh­teen, vai ovatko täytöt jostain syys­tä liian vaikea aja­tus saa­da läpi?

  “Heka purkaa talon Itäkeskuk­ses­sa Kaup­pakaer­tanon­tkatu 16:ssa”

  Mik­siköhän tuo­hon viereen jää iso avoparkkikent­tä, eikö sen kort­telin olisi voin­ut vaik­ka tehdä vähän suurempana?

 10. Eikö se omako­tialueen rauha olisi parem­pi jos Käskyn­hal­i­jantien ker­rostalot oli­si­vat korkeampia ja suo­jaisi­vat katumelul­ta paremmin?

 11. Mietit­tekö siel­lä Val­tu­us­tossa, että ihmis­ten pääkop­pa pitäisi saa­da urbaanis­tu­maan. Helsin­gin viihty­isyy­destä on ole­mas­sa kah­den­laista tietoa: se, mitä Helsin­gin päät­täjä­ta­ho­jen toimes­ta jae­taan ja se, mitä ihmiset ker­to­vat face to face. — Ilmeis­es­ti face to face ‑tieto on todem­paa ja näen­hän minä paljon matkus­ta­vana, että ainakin Helsin­gin keskus­ta-alue on city-junt­tikylä. — Saman­henkistä palautet­ta tulee tääl­lä käyviltä. — Oletin aikanaan, että Vihrei­den myötä Helsin­ki kehit­tyy parem­paan. Toisin on käynyt, suun­ta on alaspäin. — Olin juuri Kööpen­ham­i­nas­sa muu­ta­man päivän. Kom­pas­tu­in Strögetil­lä, heti oli kak­si naista nos­ta­mas­sa ylös käsi­var­sista ja oli huolestunei­ta, miten min­ulle kävi. — Tart­tis tehdä jotakin. — Sip­ilän kohtelu on luoka­ton­ta, mut­ta ei sitä ymmär­retä maas­sa, joka on 6/63 epäem­paat­tisin kaik­ista tutk­i­tu­ista. — Työväenopis­toon kaupunkikult­tuurin ope­tus­ta. Minä ensin ‑kult­tuurin tilalle jotakin parempaa.

 12. “Miten muuten voi olla niin, että ELY-keskuk­set käyt­tävät val­ti­ol­lista val­taa, johon mikään demokraat­tis­es­ti valit­tu elin ei voi puuttua?”

  Jos kokeil­isi kaavoit­taa Län­siväylän kaduk­si ja käyt­täisi Maankäyt­tö ja raken­nus­lain suo­maa oikeut­ta ottaa se kaupun­gin hal­tu­un. Sit­ten voisi tehdä ihan sel­l­aisen kadun kun itse halausi..

  Eli siis viimeisen ker­ran: Lopet­takaa ELY:n hakku­mi­nen ja pistäkää Koivusaaren kaavoitus seis. Sit­ten uudelleen siten, että koko Länisväylä Espoon rajalle kaduk­si ja Koivusaari mukaan­lukien yksi kun­nolli­nen täy­den­nyskaa­va. Help­poa ja demokraattista.

 13. Parhail­laan suun­nitel­laan viihdekeskus Flamin­gon yhtey­teen Van­taalle uut­ta hotel­lia, jos­ta tulee Suomen suurin 540 huoneel­laan. Ja tähän ahtaalle paikalle Hakaniemen­ran­taan veden ääreen siis oltaisi­in suun­nit­tele­mas­sa 400 huoneen hotel­li­raken­nus­ta. Vähän suh­teel­lisu­u­den­ta­jua sentään.

 14. Meri-Rasti­lan tiivistämi­nen on var­maan sinän­sä ihan OK, metro ja kaik­ki. Mut­ta mil­lä kaupun­ki aikoo houkutel­la sinne kovan rahan asu­jia? Kan­nat­taako raken­nus­li­ikkei­den tehdä sinne osake­huoneis­to­ja? Vai ollaanko tässä nyt tekemässä Rosengårdia?

 15. Saatan tois­taa itseäni, mut­ta huoltoase­ma Rasti­lan metroase­man vier­essä on ihan perseestä. Tai noh, voihan se jollekin olla kivaa hakea jer­rykan­nul­la ben­saa Kallahdessa sam­muneeseen autoon.
  Vuo­tien itäiset rampit palvelvt lähin­nä huoltoase­maa, ne pois­ta­mal­la metron ympäristöä voi kehit­tää huo­mat­tavasti paremmin.

  Ja Kallah­den perusk­oulua vastapäätä sijoitet­tu parkki­ta­lo on ihan väärässä paikas­sa, vieläpä Meri-Rasti­lantien ja Kallah­den­tien risteysalueella.

  Siihen muo­dos­tuu ihan itse aiheutet­tu liiken­neru­uh­ka, joka vaaran­taa alak­oul­u­lais­ten liikenneturvallisuuden.

 16. Timo Rait­ti­nen se jak­saa painaa tuulimyl­lyä vas­taan. Asi­a­han ratkaisti­in jo vuosia sitten..

  Helsin­gin kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nalle kok­ouk­seen 15.10.2013

  RASTILAN METROASEMAN
  YMPÄRISTÖN
  TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

  VAIHTOEHTOSUUNNITELMA

  RASTILAN RATKAISU

  AHTAAKSI KÄYNYT LEIRINTÄALUE SIIRRETÄÄN
  ÖSTERSUNDOMIIN

  PÄÄOSA KORTTELEISTA RAKENNETAAN
  NYKYISEN ASUNTOVAUNUALUEEN
  PAIKALLE 

  OSTOSKESKUKSEN YMPÄRISTÖÄ TIIVISTETÄÄN

  RADAN KUPEESEEN TORNITALOT

  MERI-RASTILAN KAUPUNKIRAKENNETTA TÄYDENNETÄÄN

  KARTANO YMPÄRISTÖINEEN
  SÄILYY

  MERI-RASTILAN RANTAMETSÄ
  SÄILYY

  TULOS n. 2000 ASUKASTA

  Kaup­Su
  PAREMPI KAUPUNKI-
  yhdistys
  RASTILA — TYÖRYHMÄ 2013
  Lyhennelmä

  LEIRINTÄALUEEN SIIRTÄMINEN SÄÄSTÄISI MERI-RASTILAN RANTAMETSÄN

  Rasti­lan osayleiskaavas­sa Meri-Rasti­lan rantamet­sään on suun­nitel­tu asuinko­rt­telei­ta 2000 asukkaalle. Alue on korkea kallio­har­janne, jos­sa sijait­see mm. Litori­nameren ranta­muo­dostel­ma, ns. pirun­pel­to. Met­sässä on asukkaiden ahk­erasti käyt­tämiä ulkoil­ure­it­te­jä ja hiihtolatuja.

  Suun­nitel­mat perus­tu­vat van­hen­tuneeseen 2002 yleiskaavaan ja tuhoaisi­vat rantamet­sän pohjoisosan kallioi­neen ja rantoi­neen. Vuosaaren asukkaat vas­tus­ta­vat yksis­sä tuumin met­sän hävit­tämistä, se olisi myös täysin vas­toin ilmastopoli­ti­ikan tavoitteita. 

  Metroase­man ympäristön tiivistämi­nen on sinän­sä perustel­tua ja kestävän kehit­tämisen mukaista, se kos­kee kaikkia van­ho­ja asemia Mel­lun­mäestä Kulosaa­reen. Rasti­las­sa sen voi kuitenkin tehdä kaata­mat­ta mon­taakaan puu­ta, suuri osa asuinko­rt­teleista on mah­dol­lista sijoit­taa nykyisen asun­to­vaunualueen paikalle. Rasti­lan kar­tano ympäristöi­neen ja rantamet­sä voidaan ja tulee toki säi­lyt­tää. Asun­to­vaunualue on raken­net­tua aluet­ta eikä siel­lä ole luontoarvoja.

  Leir­in­tä on mah­dol­lisim­man teho­ton­ta maankäyt­töä metroase­man vier­essä. Alueel­la on varsi­naista toim­intaa muu­ta­mana kesäkuukaut­e­na, suurim­man osan vuot­ta se palvelee asun­to­vaunu­jen talvisäi­ly­tys­tä. Leir­in­täalueen nykysi­jain­ti on epä­tarkoituk­sen­mukainen, alue on jäänyt korkean Rasti­lankallion kort­telin ja raskaasti liiken­nöi­dyn Vuo­tien väli­in. Vuosaaren asukkaat eivät itse hyödy aida­tus­ta leir­in­täalueesta mil­lään tavalla. 

  Sesonki­aikaan leiri­nalueen kap­a­siteet­ti on täyn­nä eikä laa­jen­nus­mah­dol­lisu­ut­ta ole. Sekä koti­mainen, että ulko­mainen asun­to­vaunumatkailu tulee lähivu­osi­na lisään­tymään voimakkaasti suurten ikälu­okkien jäädessä eläk­keelle. Leir­in­täalue joudu­taan joka tapauk­ses­sa joidenkin vuosien päästä siirtämään väl­jem­pi­in maisemiin.

  Liikun­tavi­ras­to saat­taa pitää nyky­istä sijain­tia hyvänä kun kesä­tur­is­tit pää­sevät metrol­la keskus­taan. Kuitenkin oleel­lisem­paa on tuhan­nen uuden asukkaan päivit­täiset työ- ja asioin­ti­matkat. Paradok­saalis­es­ti juuri metroase­man läheisyys, joka on etu leir­in­täalueen asi­akkaille, on juuri se syy jon­ka vuok­si se kan­nat­taa siirtää muualle. 

  Kor­vaa­va tont­ti on löy­det­tävis­sä esim. Öster­sun­domin liitos­alueelta jonne ollaan suun­nit­tele­mas­sa yleiskaavaa. Ran­noil­la on Natu­ra-aluei­ta mut­ta sinne on suun­nitel­tu myös vene­sa­tamia, uimaran­to­ja ja ranta­puis­to­ja, Talosaa­res­sa sijait­see rat­su­ti­la. Näi­den yhtey­dessä on ihanteelli­nen paik­ka leir­in­täalueelle. Liityn­täli­ikenne Itäkeskuk­seen on help­po jär­jestää. Sitä pait­si kar­avaa­narit ja per­heet liikku­vat yleen­sä – autolla!

  Leir­in­täalueen nykyi­nen tont­ti on kaupun­gin omis­tuk­ses­sa ja toim­intaa hoitaa Liikun­tavi­ras­to. Siir­to on kaupun­gin omas­sa päätös­val­las­sa. Maapo­h­jan tuo­tol­la on mah­dol­lista kat­taa uuden leir­in­täalueen perustamiskustannukset.. 

  Riip­puen ker­rosko­rkeuk­sista vai­h­toe­hto­su­un­nitel­mas­sa on mah­dol­lista sijoit­taa 1800–2200 asukas­ta alle 500 m:n jalankulkuetäisyy­den päähän metroase­mas­ta (KSV:n nor­mi on 600 m). Radan pohjois­puolelle, pääasi­as­sa asun­to­vaunualueelle mah­tuu n. 1000 asukas­ta. Metro­radan kupeeseen ehdote­taan 1–2 tor­ni­taloa (n. 16 krs) Rasti­lan maamerkik­si ja Vuosaaren ”kaupung­in­por­tik­si”. Ostoskeskuk­sen ympäristöä on tiivis­tet­ty. Harus­puis­ton ja Meri –Rasti­lantien ympäristöä on täy­den­net­ty maltillisesti.

  Leir­in­täalueen siirtämi­nen olisi ns. WIN-WIN-WIN — ratkaisu, jos­sa kaik­ki osa­puo­let hyö­ty­sivät; Meri-Rasti­lan asukkaat saisi­vat pitää lähimet­sän­sä, retkeil­i­jät saisi­vat parem­man laa­jem­man merelli­nen sijain­nin ja tarvit­ta­va lisäk­er­rosala voidaan sijoit­taa metroase­man viereen .

  —————————

  Kaik­ki kolme, leir­in­täalue, uusi asuinalue ja met­sä eivät saman metroase­man viereen mah­du. Jos voi vali­ta uhrataanko metroase­man ympäristön tiivistämiseen asukkaiden lähimet­sä Meri-Rasti­las­ta, vai asun­to­vaunu­jen parkkipaik­ka ja muu­ta­ma lau­tamök­ki leir­in­täalueelta, vas­taus pitäisi olla itses­tään selvä. Leir­in­täalueen voi aina siirtää ja perus­taa muualle, ker­ran kaadet­tua ja raken­net­tua met­sää ei saa koskaan takaisin. 

  ”.
  —————————–

  Kaup­Su –yhdis­tys / RASTILA – työryh­mä, VUOSAARI

  Kaup­Su on avoin yhdis­tys, jon­ka tarkoi­tus on edis­tää parem­paa ympäristö- ja kaupunkisu­un­nit­telua eri­tyis­es­ti pääkaupunkiseudul­la. Yhdis­tys koos­t­uu vart­tuneem­mista insinööreistä, arkkite­hdeista ym. suun­nit­telijoista ja asiantun­ti­joista. Yhdis­tys toimii verkos­tona ja muo­dostaa eril­lisiä työryh­miä tarpeen mukaan. Rasti­la-työryh­mään ovat osal­lis­tuneet mm. Esa Enqvist (liikenne), Sep­po Honka­nen (arkkite­htu­uri, kaavoitus), Arto Peso­nen (luon­nonympäristö), Liisa Tukkimä­ki ( etnolo­gia, yhdis­tyk­sen tiedottaja). 

  Yhtey­det
  Arkkite­htu­u­ri­toimis­to Sep­po Honkanen
  Iilu­odon­tie 7A 00990, Helsin­ki, Vuosaari
  email ram.ses@hotmail.fi, mob. 044–033-4088

  LIITTEENÄ VIITESUUNNITELMA
  RASTILAN RATKAISU, VIITESUUNNITELMA

  Sisällysluet­te­lo

  YLEISKAAVATARKASTELU

  1. Leir­in­täalueen uusi sijain­ti, Östersundom
  2. Vuosaaren lähimetsät
  3. Vuosaaren pää- ja kokoo­jakatu­verkko, metron liityntäliikenne

  OSAYLEISKAAVALUONNOS

  5. Ympäristö­ana­lyysi

  6. Osayleiskaa­va
  6.1. Kaupunki­rakenne, rak­en­tamis- ja viheralueet
  6.2. Ase­makaavail­lus­traa­tio, radan pohjoispuoli

  7. Ker­rosalalaskel­ma
  8. Ref­er­enssiko­htei­ta (puut­tuu)
  9. Panoraa­ma Vartiokylänlahdelta
  10. Vai­h­toe­hto­jen vertailu
  10.1. KSV:n luon­nos, huhtikuu 2011
  10.2. KSV:n luon­nos, huhtikuu 2012
  10.3. Kaup­sun luon­nos, huhtikuu 2012 

  TÄSSÄ LYHENNELMÄSSÄ VAIN KUVAT

  5. Ympäristö­ana­lyysi
  6.1. Kaupunki­rakenne, rak­en­tamis- ja viheralueet
  6.2. Ase­makaavail­lus­traa­tio, metro­radan pohjoispuoli

 17. MikkoR:
  Eli siis viimeisen ker­ran: Lopet­takaa ELY:n hakku­mi­nen ja pistäkää Koivusaaren kaavoitus seis. Sit­ten uudelleen siten, että koko Länisväylä Espoon rajalle kaduk­si ja Koivusaari mukaan­lukien yksi kun­nolli­nen täydennyskaava. 

  Juuri näin. Metro on investoin­ti seu­raavak­si sadak­si vuodek­si. Ei ole vakavaa, jos muu­ta­man ensim­mäisen vuo­den yksi ase­ma (myös Helsin­gin puolel­la) olisi vajaakäytöllä.

  Mik­si rak­en­taa kaupunki­in siir­to­la­pu­u­tarhamökke­jä, jos niihin kul­je­taan autol­la. Parem­pi paik­ka on Kehä III:n ulkop­uolel­la ja säästetään suun­nitel­tu alue yleisenä virk­istysalueena. 54 autopaikkaa on val­ta­va alue.

  Aivan vas­taaval­la taval­la urheilupuis­to­jen yhtey­dessä autopaikoille ei pitäisi olla mitään tarvet­ta. Jos jak­saa kulkea tun­nin pal­lon perässä, ei julkisen liiken­teen pysäkille käve­lyn tai pyöräi­lyn pitäisi olla ongel­ma. Yllä ole­van perus­teel­la liikun­tavi­ras­to olisi se taho, joka niitä sinne halu­aa. Käytän­nössähän kyse on siitä, että pal­lon perässä tun­nin ver­ran liikku­vat äijät ovat sitä mieltä, että hei­dän täy­tyy päästä paikalle katu­maas­turei­neen, vaik­ka alueelle olisi miten hyvät julkisen liiken­teen yhtey­det tahansa. Jos paikko­ja ei ole, asenne saat­taisi jopa muuttua.

  50 miljoon­aa kaupun­gin raho­ja Hakaniemen ran­nan parkkipaikkoi­hin. Alueel­la, jos­sa ris­teävät metro, ratikat ja bus­sit sekä tule­vaisu­udessa pikaratik­ka. Eikö yhteisille miljoonille ole tosi­aan muu­ta osoitetta?

 18. Koti-isä: Yllä ole­van perus­teel­la liikun­tavi­ras­to olisi se taho, joka niitä sinne halu­aa. Käytän­nössähän kyse on siitä, että pal­lon perässä tun­nin ver­ran liikku­vat äijät ovat sitä mieltä, että hei­dän täy­tyy päästä paikalle, vaik­ka alueelle olisi miten hyvät julkisen liiken­teen yhtey­det tahansa. Jos paikko­ja ei ole, asenne saat­taisi jopa muuttua. 

  Lähiym­päristön asukkaat arvosta­vat kyl­lä myös tarkoituk­seen varat­tu­ja paikko­ja. Nimit­täin jos viral­lisia paikko­ja ei ole, pysäköidään autot jalka­käytäville, pyöräteille ja puis­toalueille naa­purien riesaksi. 

  En ole ker­taakaan näh­nyt kan­takaupun­gin ulkop­uolel­la kenenkään saa­van väärin­pysäköin­nistä minkään­laista sank­tio­ta. Keskus­tas­sa kyl­lä tulee mak­sumääräys jos muuten lail­lisel­la paikalla menee viisi min­u­ut­tia yli ajan tai renkaat reunavi­ivan päälle mut­ta lähiöt ovat pysäköin­tipaikko­jen suh­teen vapaa­ta uudisraivausaluetta. 

  Mik­si kukaan sil­loin viit­sisi opetel­la julk­isten käyt­töä kun yhteis­maa­ta voi käyt­tää huoletta.

 19. Atte Rätt:

  Väl­jen­netään, madal­letaan, pois­te­taan. Nyt olisi tuhan­nen taalan paik­ka tehdä kun­nol­lista kaupunkia eikä väl­jen­tää, madal­taa ja poistaa.

  Oletko vastikään muut­tanut Helsinki­in? Suun­nitelmien vesit­tämiselle on tässä kylässä pitkät per­in­teet. Se on keskeinen selit­tävä syy sille, mik­si kaupun­ki lop­puu edelleen Tullinpuomi­in ja Kurvi­in. Niin ja Meche­lininkatu­un lännessä.

  Odotan jo innol­la kaupunkibule­var­di­en toteu­tuk­sen rys­simistä. Mieliku­vi­tus ei riitä kuvit­tele­maan niitä vai­h­toe­hto­ja, mil­lä eri tavoin hom­ma voidaan moka­ta. Mut­ta väl­jen­tämi­nen, pois­t­a­mi­nen, madal­t­a­mi­nen on aina hyvä arvaus.

 20. MikkoR:

  Jos kokeil­isi kaavoit­taa Län­siväylän kaduk­si ja käyt­täisi Maankäyt­tö ja raken­nus­lain suo­maa oikeut­ta ottaa se kaupun­gin hal­tu­un. Sit­ten voisi tehdä ihan sel­l­aisen kadun kun itse halausi..

  Eli siis viimeisen ker­ran: Lopet­takaa ELY:n hakku­mi­nen ja pistäkää Koivusaaren kaavoitus seis. Sit­ten uudelleen siten, että koko Länisväylä Espoon rajalle kaduk­si ja Koivusaari mukaan­lukien yksi kun­nolli­nen täy­den­nyskaa­va. Help­poa ja demokraattista.

  Espoos­sa on siedet­ty aivan liian pitkään Helsinki­in ja sieltä pois vyöryvän liiken­teen hait­to­ja. Ehdot­taisinkin, että Län­si- ja Turun­väylille sekä kehäteille raken­net­taisi­in tietul­li­por­tit Helsin­gin ja Espoon rajalle. Rajan yli­tys­mak­su voisi olla jotain 100 € henkilöau­toil­ta, 1000 € paket­ti- ja kuor­ma-autoil­ta sekä 10000 € rekoil­ta per ker­ta. Espoolaiset toki saisi­vat ilmaiseen yli­tyk­seen oikeut­ta­van tarran.

  Kyl­lähän tämäkin samo­jen lakien mukaan onnis­tuu, kun Espoo vain ottaa hal­tu­un­sa maa-alueen Helsingistä tule­van “bule­vardin” ja val­tion moot­tori­tien välistä…

 21. Suh­teel­lisu­u­den­ta­jua:
  Parhail­laan suun­nitel­laan viihdekeskus Flamin­gon yhtey­teen Van­taalle uut­ta hotel­lia, jos­ta tulee Suomen suurin 540 huoneel­laan. Ja tähän ahtaalle paikalle­Hakaniemen­ran­taan veden ääreen siis oltaisi­in suun­nit­tele­mas­sa 400 huoneen hotel­li­raken­nus­ta. Vähän suh­teel­lisu­u­den­ta­jua sentään.

  Clar­i­onis­sa on veden äärel­lä ja vas­taa­van kaltaisel­la paikalla yli 400 huonet­ta. Näkyy toimi­van. Flamin­goon var­maan kul­je­taankin henkilöau­tol­la kun vai­h­toe­hto­ja ei ole, mut­ta nämä keskus­tan hotel­lit ovat ratikkapysäkkien ja metroasemien vier­essä (Ruo­ho­lahdessa tosin puut­tuu toinen sisäänkäyn­ti Clar­i­on­in päässä).

 22. Mikko H: Clar­i­onis­sa on veden äärel­lä ja vas­taa­van kaltaisel­la paikalla yli 400 huonet­ta. Näkyy toimi­van. Flamin­goon var­maan kul­je­taankin henkilöau­tol­la kun vai­h­toe­hto­ja ei ole, mut­ta nämä keskus­tan hotel­lit ovat ratikkapysäkkien ja metroasemien vier­essä (Ruo­ho­lahdessa tosin puut­tuu toinen sisäänkäyn­ti Clar­i­on­in päässä).

  Kysymys ei ollut siitä, mil­lä keinoin hotel­livier­aat hotel­li­in kulke­vat, vaan siitä että tuol­lainen jät­ti­hotel­li on aivan liian suuri tuo­hon paikkaan Hakaniemenrannassa. 

  Mis­sä muuten on päätet­ty, että Hakaniemeen pitäisi rak­en­taa täl­lainen val­ta­vankokoinen hotel­likolos­si ahtaaseen paikkaan Sil­tavuoren­salmen rantaan?

  Hotel­li­han tukkisi kokon­aan tilan ja näkymän Hakaniemen­to­ril­ta merelle.

 23. Mikko H: Clar­i­onis­sa on veden äärel­lä ja vas­taa­van kaltaisel­la paikalla yli 400 huonet­ta. Näkyy toimi­van. Flamin­goon var­maan kul­je­taankin henkilöau­tol­la kun vai­h­toe­hto­ja ei ole, mut­ta nämä keskus­tan hotel­lit ovat ratikkapysäkkien ja metroasemien vier­essä (Ruo­ho­lahdessa tosin puut­tuu toinen sisäänkäyn­ti Clar­i­on­in päässä).

  Flamin­go on kylpylähotel­li, johon tul­laan ympäri Suomea ja aika paljon myös Venäjältä. Lisäk­si lento­ken­tälle on 4km. Olisiko helsinkiläiset jo aika lopet­taa Jum­bon ole­mas­sa olosta itkem­i­nen, sille kun kuitenkin on kysyn­tää, oli raitei­ta tai ei. Ei kaikkien kaup­pakeskusten tarvitse olla pelkkiä vetele­hti­jöitä varten.

 24. Suh­teel­lisu­u­den­ta­jua:

  Mis­sä muuten on päätet­ty, että Hakaniemeen pitäisi rak­en­taa täl­lainen val­ta­vankokoinen hotel­likolos­si ahtaaseen paikkaan Sil­tavuoren­salmen rantaan?

  Hotel­li­han tukkisi kokon­aan tilan ja näkymän Hakaniemen­to­ril­ta merelle.

  Ei saa rak­en­taa kaupunki­in raken­nuk­sia! Menee näkymät pilalle!

 25. Noista markki­noin­tiku­vis­ta­han oli Hesaris­sa jut­tua. Tosin siel­lä jonkun kor­jaamista kuvista put­tui siltikin vielä se real­is­min nur­ja puoli.

  Suh­teel­lisu­u­den­ta­jua: Mis­sä muuten on päätet­ty, että Hakaniemeen pitäisi rak­en­taa täl­lainen val­ta­vankokoinen hotel­likolos­si ahtaaseen paikkaan Sil­tavuoren­salmen rantaan? 

  Mik­sei sin­nekin kun kaikkialle muuallekin noi­ta rumia ja han­kalia kolosse­ja halutaan.

 26. Pari­i­sis­sa on Boulog­nen met­sässä ler­in­täalue, n. 4 km päässä Riemukas­relta. Jos oikein muistan.

  Voisin jopatark­istaa kartasta.

 27. Mikko H:
  Nyt kun on ollut trendikästä syytel­lä otsikois­sa asumisen kalleu­den aiheut­tamis­es­ta eri taho­ja, niin joku voisi repäistä jutun ELY-mafiasta. 

  Val­tion alue­hallinto on niin sekaisin, ettei maakun­tau­ud­is­tus toden­näköis­es­ti voi sitä ainakaan sitä heiken­nä. Pidän ELY-keskuk­sia nyky­muo­dos­saan hyödyt­tömänä, osin jopa haitallisina.

  Mis­sä päätet­ti­in Hakaniemen hotel­lista?:

  Mis­sä on päätet­ty täl­laisen jät­ti­hotellin rak­en­tamis­es­ta Hakaniemenrantaan?

  Hienoa, että on päätet­ty. Nykyään kuun­nel­laan aivan liikaa kaiken maail­man NIMBY:jä. Kaupun­ki ei kehity.

  Kaupun­ki muut­tuu aina. Jos se ei kehi­ty, niin se rappeutuu.

 28. Miten muuten voi olla niin, että ELY-keskuk­set käyt­tävät val­ti­ol­lista val­taa, johon mikään demokraat­tis­es­ti valit­tu elin ei voi puut­tua? … Ilmais­es­ti oli tarkoi­tus pois­taa puut­tumis­mah­dol­lisu­udet ympäristömin­is­ter­iöltä, mut­ta samal­la tiehallinnos­ta tuli myös täysin itsenäi­nen vallankäyttäjä.

  Onko siis niin että Liiken­nevi­ras­ton rak­en­taes­sa maantien tiehallinto toimii jonkin­laisen demokraat­tisen kon­trol­lin alla, mut­ta ELYn ollessa asial­la tiehallinto onkin itsenäi­nen ja riippumaton?

  1. Olen vähän huono juristi, mut­ta min­ul­la on sel­l­ainen käsi­tys, että min­is­teri pystyy ohjaa­maan liiken­nevi­ras­ton toimintaa.

 29. ksee: Espoos­sa on siedet­ty aivan liian pitkään Helsinki­in ja sieltä pois vyöryvän liiken­teen hait­to­ja. Ehdot­taisinkin, että Län­si- ja Turun­väylille sekä kehäteille raken­net­taisi­in tietul­li­por­tit Helsin­gin ja Espoon rajalle. Rajan yli­tys­mak­su voisi olla jotain 100 € henkilöau­toil­ta, 1000 € paket­ti- ja kuor­ma-autoil­ta sekä 10000 € rekoil­ta per ker­ta. Espoolaiset toki saisi­vat ilmaiseen yli­tyk­seen oikeut­ta­van tarran. 

  Helsingis­sä on siedet­ty aivan liian pitkään Espoos­ta Helsinki­in ja sieltä pois vyöryvän liiken­teen hait­to­ja. Ehdot­taisinkin, että Län­si- ja Turun­väylille sekä kehäteille raken­net­taisi­in toiset tietul­li­por­tit Helsin­gin ja Espoon rajalle. Rajan yli­tys­mak­su voisi olla jotain 1000 € per auto per ker­ta. Espoolaiset toki saisi­vat kaksinker­taiseen hin­taan pakot­ta­van tarran.

 30. Eikös Hagik­ses­sa ole jo ennestään yksi parkki­hal­li jon­ain puuhamaana. Toiv­ot­tavasti tuon uuden kohdal­la mietitään uusiokäyt­tö valmi­ik­si jo raken­nus­vai­heessa, mitähän tuonne nyt voisi vielä keksiä.

 31. Osmo Soin­in­vaara:
  ELY halu­aa varautua autoli­iken­teen kasvu­un Län­siväyläl­lä. Mihinköhän ne autot oli­si­vat matkalla? Tekemään U‑käännöksen Porkkalankadun kohdal­la? Katu­verkkoon ei voi­da ottaa enem­pää auto­ja, joten Porkkalankadun risteyk­seen ne jumittuisivat.

  Vas­ta tänä aamu­na tajusin että autot ovat ELY:n suun­nitelmis­sa matkalla Keskus­tatun­neli­in. Eli myös täältä tule­vat lisäku­lut pitäisi merk­itä tuon tun­neli­fan­tasian piikkiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.