Republikaaneilta vahva ilmastopoliittinen ehdotus

Jouk­ko arvo­val­tai­sia republi­kaa­ne­ja on jul­kais­sut ehdo­tuk­sen kon­ser­va­tii­vi­sia yhteis­kun­nal­li­sia arvo­ja nou­dat­ta­vak­si ilmas­to­po­li­tii­kak­si Yhdysvalloissa.

Sen nel­jä koh­taa ovat

 1. Hii­li­diok­si­di­ve­ro Asteit­tain nouse­va hii­li­diok­si­di­ve­ro oli­si alus­sa 40 $/tonni ja nousi­si ennal­ta ilmoi­tet­tua tah­tia korkeammaksi.
 2. Pie­ni perus­tu­lo. Hii­li­diok­si­di­ve­ron tuo­ton jaka­mi­nen tasan kai­kil­le pie­ne­nä perus­tu­lo­na. (Sanaa perus­tu­lo ei käy­te­tä.) Arvion mukaan tämä perus­tu­lo oli­si neli­hen­ki­sel­le per­heel­le alus­sa 2 000 $/vuosi (150 €/kk) vero­ton­ta tuloa ja nousi­si samas­sa tah­dis­sa hii­li­diok­si­di­ve­ron kanssa.
 3. Vien­ti ja tuon­ti. Vie­täes­sä tai tuo­taes­sa tuot­tei­ta mais­ta, jois­sa ei ole samaa jär­jes­tel­mää, mak­set­tu hii­li­diok­si­di­ve­ro palau­tet­tai­siin vien­nis­sä ja lisät­täi­siin tuontituotteisiin.
 4. Sää­te­lyn pur­ka­mi­nen. Paho­jen demo­kraat­tien aikaan­saa­ma kal­lis, byro­kraat­ti­nen ja teho­ton sää­te­ly ja nor­mioh­jaus pois­tet­tai­siin tar­peet­to­ma­na, kos­ka hii­li­diok­si­di­ve­ro tekee ne tarpeettomiksi.

Tämä tuot­taa minul­le suu­ren hen­ki­lö­koh­tai­sen krii­sin. Olen itse ehdot­ta­nut jok­seen­kin samaa kau­an sit­ten. Pitää­kö vaih­taa kan­taa, jos huo­maa ole­van­sa samaa miel­tä ame­rik­ka­lais­ten pahis­ten kanssa? 🙂

Aloit­teen teki­jät väit­tä­vät, että tämä poli­tiik­ka joh­taa kak­si ker­taa suu­rem­piin pääs­tö­vä­hen­nyk­siin kuin demo­kraat­tien regu­laa­tioon perus­tu­va poli­tiik­ka. Täs­sä he ovat toden­nä­köi­ses­ti oikeas­sa. Hin­taoh­jaus on pal­jon nor­mioh­jaus­ta tehok­kaam­paa. Hyvää täs­sä oli­si myös pit­kä­jän­tei­syys, kun hii­li­diok­si­di­ve­ron nouse­va taso oli­si ennal­ta kaik­kien osa­puol­ten tiedossa.

40 dol­la­rin hii­li­diok­si­di­ve­ro oli­si pal­jon kor­keam­pi kuin pääs­tö­oi­keuk­sien hin­ta on Eurooo­pas­sa ollut kos­kaan, mut­ta alem­pi kuin Suo­men hii­li­diok­si­di­ve­ro (54 €/tonni) jota peri­tään lähin­nä pääs­tö­kaup­pa­sek­to­rin ulko­puo­li­ses­ta polt­toai­nei­den käytöstä.

Tuo pie­ni perus­tu­lo oli­si niin pie­ni, ettei ole edes tar­koi­tet­tu, että sen tur­vin voi­si elää, mut­ta kum­mas­ti se paran­tai­si pie­ni­palk­kais­ten ase­maa. Kir­joit­ta­jat sano­vat, että näin voi­daan vas­ta­ta sii­hen talou­del­li­seen eriar­voi­suu­teen, jota glo­ba­li­saa­tio ja uusi tek­no­lo­gia ovat tuot­ta­neet. Destruk­tii­vi­nen popu­lis­mi ohjau­tui­si raken­ta­vam­paan suuntaan.

Hii­li­tul­lit eivät ole vält­tä­mät­tö­miä takaa­maan Yhdys­val­tain kil­pai­lu­ky­kyä, kos­ka valuut­ta kel­luu, mut­ta glo­baa­lis­ti ne teki­si­vät ilmas­to­po­li­tii­kas­ta tehok­kaam­paa tuk­ki­mal­la hii­li­vuo­toa. Kir­joit­ta­jat sano­vat näi­den tul­lien myös moti­voi­van mui­ta mai­ta yhty­mään samaan poli­tiik­kaan. Jos tämä ehdo­tus toteu­tuu, Euroo­pas­sa oli­si hyvä lait­taa pääs­tö­oi­keuk­sil­le lat­tia­hin­ta samal­le tasol­le Yhdys­val­tain hii­li­diok­si­di­ve­ron kanssa.

Teks­ti on kir­joi­tet­tu sel­väs­ti republi­kaa­nien päät­tä­jiä – ja pre­si­dent­ti Trum­pia sil­mäl­lä pitäen. Sik­si sii­nä kuul­taa läpi teks­tin koko ajan ase­tel­ma hyvä moder­ni ja teho­kas kon­ser­va­tii­vi­nen poli­tiik­ka vas­taan paha byro­kraat­ti­nen demo­kraat­tien politiikka.

Republi­kaa­nien päät­tä­jiin vedo­taan myös vaa­li­tak­ti­ses­ti. Enem­mis­tö Yhdys­val­tain äänes­tä­jis­tä on huo­les­tu­nut ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. Sitä ovat eri­tyi­ses­ti nuo­ret, jot­ka ovat tule­vai­suu­den poliit­ti­nen voimavara.

Ehdo­tus­ta sel­vit­tä­vään yliö­kir­joi­tuk­seen New York Time­sis­sä kolum­niin pää­see täs­tä.

= = = =

Kii­tän Jaak­ko Kan­gas­nie­meä vin­kin antamisesta.

37 vastausta artikkeliin “Republikaaneilta vahva ilmastopoliittinen ehdotus”

 1. Eiä kyl­lä uskoi­si että jon­kin­lai­nen jär­jen hiven on vie­lä pääs­syt säi­ly­mään republi­kaa­nien­kin keskuudessa. 

  Tuo pie­ni perus­tu­lo oli­si niin pieni”

  Tuol­lai­nen on hyvä idea, kos­ka näin saa­daan ostet­tua verol­le kan­sa tuki. Veron täy­si tuot­to pitäi­si­kin jakaa joten­kin takai­sin kan­sa­lai­sil­le, muus­sa tapauk­ses­sa täl­lais­ten vero­jen sää­tä­mi­nen jää tekemättä.

  Täy­sin päin­vas­tai­nen ja jär­je­tön ehdo­tus tämän sijas­ta on esi­mer­kik­si joi­den­kin väläyt­tä­mä hii­li­diok­si­di­ve­ro­jen tuo­ton jaka­mi­nen kehi­tys­a­pu­na ilmas­ton­muu­tok­sen torjuntaan. 

  Täl­lai­nen tekee kysei­se­tä veros­ta niin epä­suo­si­tun, että sen sää­tä­mi­sen voi saman­tien unohtaa.

  (itse kan­na­tan edel­leen päästökauppaa)

 2. Vai­kut­taa lupaa­val­ta ja ällyl­li­sel­ta ajatukselta.
  Jarmo

 3. James Han­sen on aja­nut tuo­ta jo vuo­sia. Mut­ta mitä te vih­reät ilmas­tos­ta, kun Kai­di saa raken­taa 1,3 mil­joo­nan hii­li­diok­si­di­ton­nin met­sä- ja ilmas­to­tu­ho­teh­taan, ja te juh­lit­te sitä vih­reän tek­no­lo­gian läpi­mur­to­na puheen­joh­ta­jan­ne suul­la. Puhu­mat­ta­kaan muis­ta bulk­ki­teh­tais­ta, joi­den pää­tuo­te on met­sien tuhoa­mi­nen ja pääs­töt. Täy­tyy ihail­la tuo­ta pok­kaa ja samal­la ihme­tel­lä mik­si media ei pol­ta teitä.

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  40 dol­la­rin hii­li­diok­si­di­ve­ro oli­si pal­jon kor­keam­pi kuin pääs­tö­oi­keuk­sien hin­ta on Eurooo­pas­sa ollut kos­kaan, mut­ta alem­pi kuin Suo­men hii­li­diok­si­di­ve­ro (54 €/tonni) jota peri­tään lähin­nä pääs­tö­kaup­pa­sek­to­rin ulko­puo­li­ses­ta polt­toai­nei­den käytöstä. 

  Suo­men hii­li­diok­si­di­ve­roa peri­tään kyl­lä myös pääs­tö­kaup­pa­sek­to­ril­la käy­te­tyis­tä polt­toai­neis­ta, kuten kau­ko­läm­mön polt­toai­neis­ta. Yhteis­tuo­tan­to­lai­tok­set eivät mak­sa täyt­tä veroa, mut­ta nekin mak­sa­vat 50 %. Sen sijaan kaik­ki pelk­kää kau­ko­läm­pöä tuot­ta­vat kat­ti­lat mak­sa­vat fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käy­tös­tään sekä täy­den hii­li­diok­si­di­ve­ron että päästökauppakustannukset.

  Hii­li­diok­si­di­ve­roon teh­tiin 1.1.2017 nel­jän euron koro­tus, nykyi­nen vero­ta­so on 58 €/t.

  1. Myön­nän tuon, että kau­ko­läm­mös­tä mak­se­taan molem­pia vero­ja, mikä on tie­tys­ti ihan epis­tä suh­tees­sa talo­koh­tai­seen fos­sii­li­läm­mi­tyk­seen, joka mak­saa vain tois­ta. En vain jak­sa­nut kir­joit­taa tuo­ta poik­keus­ta, vaik­ka oli­si pitä­nyt. Kii­tos tuos­tya kor­jauk­ses­ta hii­li­diok­si­di­ve­ron suu­ruu­tenb. En löy­tä­nyt googlaa­mal­la tie­toa koro­tuk­seds­ta, joten ole­tin sen jää­neen ennalleen.

 5. Trum­pin hal­lin­to on vain täyn­nä öljy­alan pamp­pu­ja ja ilmas­ton­muu­tok­sen kiel­tä­jiä, joten voi olla vai­kea saa­da tukea mut­ta toi­vo­taan. Oba­ma oli­si saa­nut täys­tyr­mäyk­sen mis­tään uudes­ta verosta.

 6. nak­ki:
  James Han­sen on aja­nut tuo­ta jo vuo­sia. Mut­ta mitä te vih­reät ilmas­tos­ta, kun Kai­di saa raken­taa 1,3 mil­joo­nan hii­li­diok­si­di­ton­nin met­sä- ja ilmas­to­tu­ho­teh­taan, ja te juh­lit­te sitä vih­reän tek­no­lo­gian läpi­mur­to­na puheen­joh­ta­jan­ne suul­la. Puhu­mat­ta­kaan muis­ta bulk­ki­teh­tais­ta, joi­den pää­tuo­te on met­sien tuhoa­mi­nen ja pääs­töt. Täy­tyy ihail­la tuo­ta pok­kaa ja samal­la ihme­tel­lä mik­si media ei pol­ta teitä.

  Onpa taas ikä­vän äkäi­nen kir­joi­tus. Meil­lä ei ole (vie­lä) riit­tä­vää ymmär­rys­tä ympä­ris­tö­asiois­ta ja eri­lais­ten toi­mien suh­teis­ta toi­siin­sa ja nii­den vai­ku­tuk­ses­ta koko­nai­suu­teen. Niin­pä kes­kus­te­lu on täyn­nä hyviä, usein vil­pit­tö­miä aja­tuk­sia, jot­ka kui­ten­kin lyö­vät toi­si­aan kor­vil­le niin että raikuu.

  Media ei “pol­ta” vih­rei­tä sik­si, että media(kaan) ei näi­tä asioi­ta oikein ymmär­rä eivät­kä täl­lai­set aiheet ole edes kovin media­sek­sik­käi­tä. Taval­li­nen kan­sa­lai­nen ei oikein jak­sa näis­tä kiin­nos­tua ja sik­si­kin hän ymmär­tää nii­tä vie­lä vähem­män. “Totuus” ei ole yksioikoinen.

  Ylei­nen ymmär­rys alkaa paran­tua vas­ta sit­ten, kun kai­kis­sa yhteis­kun­nal­li­sis­sa rat­kai­suis­sa ote­taan huo­mioon yhte­nä osa­te­ki­jä­nä myös koko­nais­vai­ku­tus ympäristöön.

 7. On ilah­dut­ta­vaa, että republi­kaa­nien älyk­kääm­mäs­sä sii­ves­sä ale­taan miet­tiä näi­tä asioi­ta. Usein­han on vie­lä niin, että kun vank­ku­ma­ton kon­ser­va­tii­vi ryh­tyy toi­meen, hän saa enem­män aikaan­kin kuin me tuu­lel­la käy­vät maailmanparantajat…

  Ikä­vä vain, että Yhdys­val­lat on niin täyn­nä vas­tak­kai­na­set­te­lua, että asial­li­set­kin ehdo­tuk­set täy­tyy kuor­rut­taa vas­ta­puo­len sättimisellä.

  Republi­kaa­nit­han ovat nyt joten­kin sekai­sin. Val­ta on heil­lä, mut­ta taval­la, jota hei­dän­kin par­haim­mis­ton­sa kavah­taa. Toi­vot­ta­vas­ti siel­lä­kin todel­li­suu­teen poh­jaa­va lin­ja nousi­si enem­män esille. 

  Tämä on sel­lai­ses­ta hyvä esi­merk­ki. Ilmas­to­po­li­tiik­ka kun on kui­ten­kin yksi maa­pal­lon koh­ta­lon­ky­sy­myk­sis­tä. Oikeas­ti, aat­teis­ta riippumatta.

 8. Ilmas­ton­muu­tos­kes­kus­te­lu ja hii­li­ve­rot ovat minus­ta aika­mois­ta ajanhukkaa. 

  Kun kat­soo ihmi­sen käyt­täy­ty­mis­tä on hyvin sel­vää, että käy­tän­nös­sä kaik­ki fos­sii­li­set polt­toai­neet kulu­te­taan vii­meis­tään seu­raa­van parin sadan aika­na. Kaik­ki tämän maa­pal­lon asuk­kaat nyt halua­vat län­ti­sen elin­ta­son ja se vaa­tii ener­gi­aa. Kehit­ty­vät maat siis lisää­vät mitä ilmei­sim­min rajus­ti ener­gian­ku­lu­tus­ta ja ainoa fos­sii­li­nen polt­toai­ne, jos­sa on vähän parem­mat varan­not on hii­li. Öljyn ja kaa­sun tar­jon­ta sen sijaan on pal­jon rajoitetumpaa.

  Vii­me aiko­jen poliit­ti­nen tren­di vie­lä koros­taa sitä, että rik­kaat maat, Trump ja USA etu­ne­näs­sä puo­lus­ta­vat omaa elin­ta­soon ja epä­suo­ras­ti ener­gian­käyt­töään pal­jon aggres­sii­vi­sem­min kuin aikai­sem­min. Mik­si mei­dän suo­ma­lais­ten pitäi­si sääs­tää fos­siil­li­sia, kun kukaan muu­kaan ei asias­ta välitä?

  Kai­ken maa­il­man ilmas­to­so­pi­muk­sil­la voi toki olla mer­ki­tys­tä sil­le, pol­te­taan­ko vii­mei­set suu­ret mere­na­lai­set hii­lie­siin­ty­mät 100 vai 150 vuo­den pääs­tä, mut­ta pal­jon sen enem­pää ei voi­da vaikuttaa. 

  Toki maa­pal­lo siir­tyy uusiu­tu­viin ener­gian­läh­tei­siin kun fos­sii­li­set polt­toai­neet on pol­tet­tu lop­puun, var­maan aika­mois­ten krii­sien kaut­ta, mut­ta kui­ten­kin. Ihmi­nen on kui­ten­kin niin sit­keä laji, että elä­mä pal­lol­la jat­kuu sen­kin jäl­keen kun fos­sii­li­nen ener­gia on loppu.

 9. Demo­kraa­teis­sa ja republi­kaa­neis­sa on oma hör­hö­sii­pen­sä. Jos asui­sin USA:ssa, en tie­täi­si kum­pia äänes­täi­sin. Luul­ta­vas­ti en äänes­täi­si lain­kaan. Ain­kan vii­em pressavaaleissa.

  Ihmi­set kui­ten­kin halua­vat yleen­sä hyvää, kuten Aris­to­les jo oivalsi. 

  Sii­nä mie­les­sä pahik­sia ei ole.

  Mut­ta täy­ty myön­tää, että jenk­ki­me­di­aa seu­raa­mal­la … demo­kraa­tit ovat vähem­män vastenmielisiä.

  Mut­ta hyvin näyt­tää maa toi­mi­van, kun kat­soo talou­den kas­vua. USA on maa­il­man toi­von moot­to­ri kai­kes­ta huo­li­mat­ta. Ei voi ihan pas­ka sys­tee­mi olla.

 10. Gre­go­ry Man­kiw on jo pidem­pään puhu­nut hii­li­diok­si­di­ve­ron puo­les­ta. Kan­nat­taa tutus­tua, mie­len­kiin­toi­sia ajatuksia.

 11. Nämä oli­vat pikem­min­kin republi­kaa­ne­ja lähel­lä ole­via eko­no­mis­te­ja kuin var­si­nai­sia poliit­ti­sia vaikuttajia.

 12. Jos ynnäi­lin edes sin­ne päin niin $40/tonni tar­koit­tai­si ben­san hin­taan noin $0,40/gallona. Gal­lo­na mak­saa nyt noin $2,50 ja koro­tuk­sen jäl­keen $2,90, jol­loin tulok­se­na oli­si noin 15% koro­tus nyky­hin­taan. Todet­ta­koon, että Suo­mes­sa ben­sa mak­saa noin $6/gallona.

  Suu­rim­man osan koh­dal­la vero ei juu­ri­kaan vähen­täi­si auton käyt­töä eikä siten hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä. Hin­nan koro­tus on lii­an alhai­nen, eten­kin kun kerät­ty vero palau­tet­tai­siin ben­san osta­jil­le eli taval­li­sil­le auton käyt­tä­jil­le. Ben­san kak­sin­ker­tai­nen hin­ta­kaan Suo­mes­sa ei juu­ri­kaan näy auto­jen käyttömäärissä.

  Askel oike­aan suun­taan mut­ta arvaan että vai­ku­tus pääs­töi­hin jäi­si vähäi­sek­si. Hyvää tilan­tees­sa on se, että Jen­keil­lä oli­si polt­toai­ne­ve­ro­tuk­ses­sa pal­jon liik­ku­ma­va­raa, huo­noa se että kan­san vas­tus­tus on aina­kin samaa tasoa kuin vaik­ka­pa ase­ra­joi­tus­ten kiristämisessä.

 13. Pek­ka T.:
  Media ei “pol­ta” vih­rei­tä sik­si, että media(kaan) ei näi­tä asioi­ta oikein ymmär­rä eivät­kä täl­lai­set aiheet ole edes kovin media­sek­sik­käi­tä. Taval­li­nen kan­sa­lai­nen ei oikein jak­sa näis­tä kiin­nos­tua ja sik­si­kin hän ymmär­tää nii­tä vie­lä vähem­män. “Totuus” ei ole yksioikoinen.

  Media ei pol­ta vih­rei­tä sik­si, että aina­kin suu­ret media­ta­lot ovat täyn­nä vih­rei­tä toi­mit­ta­jia. Jos hesa­rin työn­te­ki­jöis­tä 40 pro­sent­tia äänes­täi­si per­su­ja tai vaik­ka kes­kus­taa, ääni oli­si toi­nen. Vaik­ka toi­mit­ta­jat var­maan puo­lu­eet­to­muu­teen pyr­ki­vät­kin, poliit­ti­sen vihol­li­sen jutuis­ta on vain hel­pom­pi ja mie­lek­kääm­pi kai­vel­la aja­tus­vir­hei­tä kuin face­book-kave­rei­den päivityksistä.

 14. Kun ehdo­tus tulee kon­ser­va­tii­veil­ta ei voi olla ihmet­te­le­mät­tä mis­sä on se hau­dat­tu koi­ra. Kuka sitä hii­li­ve­roa lop­pu­jen lopuk­si mak­sai­si? Jos se on köy­hät, niin riit­tää­kö se n.s. perus­tu­lo kor­vaa­maan sen hii­li­ve­ron köy­hil­le, joil­la ennes­tään ovat tiu­koil­le? Mitä hyö­tyä täs­tä on öky­rik­kail­le? Sitä ei näy, mut­ta eikö­hän sel­lai­nen­kin täs­sä jos­sain on piilossa.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Väi­te, että ben­san hin­ta­jous­to oli­si tasan nol­la, on kyl­lä aika vai­keas­ti perusteltavissa.

  Ei nol­la mut­ta hyvin alhai­nen. Siten vai­ku­tus pääs­töi­hin oli­si vähäi­nen, kuten kir­joi­tin. Jo lin­kin osoit­tees­ta löy­tyy tie­toa Jenk­kien käyttäytymisestä.

  http://www.talouselama.fi/uutiset/bensan-kallistuminen-28-prosenttia-leikkasi-kulutusta-kaksi-prosenttia-3343246

  Se mitä Rep ehdo­tuk­ses­ta seu­rai­si, on koh­tuul­li­sen mer­kit­tä­vä tulon­siir­to pal­jon autoi­le­val­ta isol­ta kes­ki­luo­kal­ta autot­to­mil­le köy­hil­le. Ja auto- ja öljy­teol­li­suus sai­si val­ko­pes­tyä pääs­tö­jään ilman mer­ki­tyk­sel­lis­tä vai­ku­tus­ta nii­den mää­rään. Poli­tiik­kaa sekin, mut­ta kos­tau­tui­si seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa. Enpä usko että kum­pi­kaan puo­lueis­ta uskal­taa ben­sa­ve­ro­tuk­seen näin koskea.

  Meil­lä Suo­mes­sa pää­osa kan­sas­ta on niin lam­pai­ta, että verot­ta­ja voi vie­dä vaik­ka kars­tat moottorista.

 16. Yksi vuo­si on aivan lii­an lyhyt aika tar­kas­tel­la polt­toai­nei­den hin­to­jen vai­ku­tuk­sia autoi­luun, kos­ka sopeu­tu­mi­nen uuteen hin­ta­ta­soon ei tapah­du vähen­tä­mäl­lä välit­tö­mäs­ti ajet­tu­ja kilo­met­re­jä, vaan sii­hen rea­goi­maan pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä mm. auton mal­lia ja asuin­paik­kaa valitessa.

  Mut­ta polt­toai­neen hin­ta­jous­to on vähäis­tä ja sik­si­hän sitä Suo­mes­sa niin pal­jon vero­te­taan­kin. Eihän mei­kä­läi­sel­lä vero­ta­sol­la ole mitään teke­mis­tä ympä­ris­tön kans­sa, kyl­lä polt­toai­ne­ve­rot ovat tääl­lä niin kor­keat ihan fis­kaa­li­sis­ta syis­tä. Ympä­ris­tö on vain teko­syy, verot oli­si­vat yhtä kor­keat vaik­ka ben­san polt­ta­mi­nen kau­pun­geis­sa oli­si terveellistä.

 17. Pet­te­ri:
  Kun kat­soo ihmi­sen käyt­täy­ty­mis­tä on hyvin sel­vää, että käy­tän­nös­sä kaik­ki fos­sii­li­set polt­toai­neet kulu­te­taan vii­meis­tään seu­raa­van parin sadan aikana. 

  No ei muu­ten taa­tus­ti kulu­te­ta. Maa­pal­lon pin­ta-alas­ta lähes 3/4 osaa on meren­poh­jaa. Napa-alu­eet ja meren­poh­ja ovat pää­osin täy­sin hyö­dyn­tä­mä­tön­tä tek­no­lo­gian puut­teen ja talou­del­li­sen kan­nat­ta­muu­den vuok­si. Eikä ole edes kama­las­ti käsi­tys­tä sii­tä, että mil­lai­sia luon­non­va­ro­ja tämä 3/4 osaa maa­pal­lon pin­ta-alas­ta sisältääkään.

 18. Pek­ka T.: On ilah­dut­ta­vaa, että republi­kaa­nien älyk­kääm­mäs­sä sii­ves­sä ale­taan miet­tiä näi­tä asioi­ta. Usein­han on vie­lä niin, että kun vank­ku­ma­ton kon­ser­va­tii­vi ryh­tyy toi­meen, hän saa enem­män aikaan­kin kuin me tuu­lel­la käy­vät maailmanparantajat… 

  Hän saa aikaan asioi­ta, kos­ka muut ovat jo siel­lä odot­te­le­mas­sa, jos­ko hän lopet­tai­si jar­rut­te­lun ja päät­täi­si siir­tyä nykyaikaan.

  Austrian:
  Nämä oli­vat pikem­min­kin republi­kaa­ne­ja lähel­lä ole­via eko­no­mis­te­ja kuin var­si­nai­sia poliit­ti­sia vaikuttajia. 

  Tämä on aika mer­kit­tä­vä ero var­sin­kin, kun kysees­sä tai­ta­vat olla ne sen lai­dan kovin har­vat oikeat eko­no­mis­tit eivät­kä eko­no­mis­teik­si naa­mioi­tu­neet poliit­ti­set toimijat.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Väi­te, että ben­san hin­ta­jous­to oli­si tasan nol­la, on kyl­lä aika vai­keas­ti perusteltavissa. 

  Entä jos yhteis­kun­ta on raken­net­tu yksi­tyi­sau­toi­lun varaan?
  Entä jos samaan aikaan jae­taan perustuloa?

  Ing­mar For­ne: Kun ehdo­tus tulee kon­ser­va­tii­veil­ta ei voi olla ihmet­te­le­mät­tä mis­sä on se hau­dat­tu koira. 

  Niin­pä. Aina­kin toteut­ta­mi­nen aloi­tet­tai­siin nelos­koh­das­ta ja mah­dol­li­ses­ti myös lope­tet­tai­siin siihen.

 19. Tämä tuot­taa minul­le suu­ren hen­ki­lö­koh­tai­sen krii­sin. Olen itse ehdot­ta­nut jok­seen­kin samaa kau­an sit­ten. Pitää­kö vaih­taa kan­taa, jos huo­maa ole­van­sa samaa miel­tä ame­rik­ka­lais­ten pahis­ten kanssa?

  En oli­si tuos­ta kovin huo­lis­sa­ni. Olen val­mis lyö­mään jal­lu­pul­los­ta vetoa, että Trum­pin val­ta­kau­den aika­na ei tule löy­ty­mään republi­kaa­nien enem­mis­töä sen enem­pää senaa­tis­ta kuin edus­ta­jain­huo­nees­ta, joka äänes­täi­si sel­lai­sen mal­lin puo­les­ta, jos­sa rehel­li­sen ame­rik­ka­lai­sen ener­gian­ku­lu­tuk­sen vero­tus­ta kiris­te­tään ja rahat jae­taan vas­tik­keet­ta yhteis­kun­nan sii­vel­lä eläjille.

 20. Tuuk­ka Saa­ri­maa:
  Ei ole häpeä olla samaa miel­tä Har­var­din talous­tie­teen prof­fien kanssa. 

  On häpeä olla jota­kin miel­tä vain sik­si, että joku toi­nen kan­nat­taa tai vas­tus­taa kyseis­tä ajatusta.

 21. Peter: Media ei pol­ta vih­rei­tä sik­si, että aina­kin suu­ret media­ta­lot ovat täyn­nä vih­rei­tä toi­mit­ta­jia. Jos hesa­rin työn­te­ki­jöis­tä 40 pro­sent­tia äänes­täi­si per­su­ja tai vaik­ka kes­kus­taa, ääni oli­si toi­nen. Vaik­ka toi­mit­ta­jat var­maan puo­lu­eet­to­muu­teen pyr­ki­vät­kin, poliit­ti­sen vihol­li­sen jutuis­ta on vain hel­pom­pi ja mie­lek­kääm­pi kai­vel­la aja­tus­vir­hei­tä kuin face­book-kave­rei­den päivityksistä.

  Näin­hän aina seli­tel­lään, että jol­lain — mil­loin mil­lä­kin — aat­teel­la on medias­sa tie­do­tus­mo­no­po­li. Näin­hän ei ole. Väit­tees­sä on hiven tot­ta sii­nä mie­les­sä, että toki toi­mit­ta­jil­la on omat poliit­ti­set näke­myk­sen­sä, ja se näkyy uuti­soin­nin hie­no­va­rai­sis­sa painotuksissa.

  Media on kui­ten­kin oikeas­ti hyvin moni­ää­nis­tä, samoin toi­mit­ta­ja­kun­ta, joten ei mikään aate­suun­ta hal­lit­se koko­nai­suut­ta. Kyl­lä medial­le aina sen­saa­tiot ja kohu-uuti­set kelpaavat.

  Toi­saal­ta, kuten kir­joi­tin, ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set saat­ta­vat olla aika moni­ta­hoi­sia, ja sik­si­kään niis­tä ei sit­ten kui­ten­kaan saa niin mus­ta­val­kois­ta pro­pa­gan­daa kuin jot­kut väittävät.

 22. > suu­ren hen­ki­lö­koh­tai­sen krii­sin. Olen itse
  > ehdot­ta­nut jok­seen­kin samaa kau­an sitten.
  > Pitää­kö vaih­taa kan­taa, jos huo­maa olevansa
  > samaa miel­tä ame­rik­ka­lais­ten pahis­ten kanssa?

  Et ole ainoa, joka menee vel­lo­van jouk­kop­sy­koo­sin muka­na ymmär­tä­mät­tä itse, mis­tä on kyse. Kave­rei­ta on mil­joo­nia. Ja he kaik­ki ovat äänioikeutettuja.

  Nämä sokeat mut­ta suu­ret mas­sat ovat tie valtaan!

 23. Mut­ta hyvin näyt­tää maa toi­mi­van, kun kat­soo talou­den kas­vua. USA on maa­il­man toi­von moot­to­ri kai­kes­ta huo­li­mat­ta. Ei voi ihan pas­ka sys­tee­mi olla.

  Jenk­kien paras omi­nai­suus on käy­tän­nöl­li­syys, joten jos ilmas­ton vas­tai­nen tais­te­lu kat­so­taan tar­peel­li­sek­si, niin toi­miin ryh­dy­tään ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti ja vali­taan toi­mi­vin sys­tee­mi. Aina­kaan euroop­pa­lais­tyy­lis­tä teko­hurs­kas­ta ja kal­liik­si tule­vaa pääs­tö­jen siir­tä­mis­tä pois sil­mis­tä kehi­tys­mai­hin ei suo­ra­sel­käi­nen republi­kaa­ni hyväksy.

 24. Kyl­lä media on muu­ta­mas­sa asias­sa sel­keäs­ti “bia­sed” (sana, jol­le en tie­dä osu­vaa suo­ma­lais­ta vas­ti­net­ta). Syy voi olla moraa­lit­to­muu­des­sa mut­ta useam­min kui­ten­kin tie­tä­mät­tö­myy­des­sä. Sano­taan­ko vaik­ka niin että yhteis­kun­ta syöt­tää tiet­tyä nake­mys­tä, jota sit­ten on vai­kea vastustaa. 

  Tot­ta kai monet toi­mit­ta­jat osai­si­vat vas­tus­taa, jos vain uskal­tai­si­vat, toh­ti­si­vat. Mut­ta eihän sitä moni­kaan toi­mit­ta­ja viit­si ottaa ris­kiä että tulee lei­ma­tuk­si vää­ri­na­jat­te­li­jak­si. Voi men­nä työt eri­tyi­ses­ti, jos on vapaa toimittaja.

  Tut­tu kuvio omal­la­kin uralla.

  Ja jot­ta ei jäi­si ylei­sen höpi­nän tasol­le otan esi­mer­kin: medias­sa, esi­mer­kik­si Hesa­ris­sa, ylei­ses­ti väi­te­tään, että yhtei­kun­ta syr­jii nai­sia. Ei tar­vi olla kovin kum­moi­nen ajat­te­li­ja, jot­ta näki­si, että väi­teä on vähin­tään kysee­na­lai­nen. Ja, jos hiu­kan lisää kat­se­lee ympä­ril­leen, näkee, että väi­te on itse asias­sa absur­di. Sil­ti medias­sa har­voin näkee kenen­kään totea­van tätä sel­väs­ti oikeam­paa näke­mys­ta tai fak­taa. Jos ker­too, voi men­nä työt.

  On mui­ta­kin esimerkkejä. 

  Republi­kaa­nit­kin ovat lopul­ta usein jär­ke­väm­piä kuin demo­kraa­tit aina­kin mei­kä­läi­sen mie­les­tä. Mut­ta median val­tao­sa eten­kin Suo­mes­sa tois­te­lee lähin­nä demo­kraat­ti­sia “totuuk­sia”. Ovat kai enem­män tämän ihan­noi­dun “hyvin­voin­ti­val­tion” mukaisia.

  Kun tämän median vää­ris­ty­mi­sen ymmär­tää, ei tule yllä­tyk­se­nä nämä trum­pit (joi­den maa­il­man­ku­vaa on toki mil­tei pak­ko inhota). 

  Onnek­si on some (jon­ka kom­men­toi­jia on usein mil­tei pak­ko inho­ta 😀 mut­ta jos­sa totuu­det välil­lä pää­se­vät esiin kuin luon­non­voi­ma toi­sin kuin valtamediassa).

 25. Jos täl­lä osa fos­sii­lis­ten kulu­tuk­ses­ta siir­tyy 2100-luvul­le, sil­loin hii­len tal­teen­ot­to, ilmas­ton sää­te­ly ja ilmas­ton­muu­tok­sen sie­to­ky­ky ovat aivan eri tasol­la. Vahin­got jää­vät pal­jon pie­nem­mik­si. Tämä on ainoa jär­ke­vä rat­kai­su: nor­mit ja muu sään­te­ly pois ja pääs­tö­ve­ro tilalle.

 26. R. V.: On häpeä olla jota­kin miel­tä vain sik­si, että joku toi­nen kan­nat­taa tai vas­tus­taa kyseis­tä ajatusta.

  Eli kun tie­deyh­tei­sö on jotain miel­tä vaik­ka­pa suh­teel­li­suus­teo­rias­ta, häpeä estää sinua ole­mas­ta asias­ta samaa miel­tä. Sen sijaan haluat sel­vit­tää asian oikean lai­dan itse?

 27. Ahis­taa: “bia­sed” (sana, jol­le en tie­dä osu­vaa suo­ma­lais­ta vastinetta)

  Vinou­tu­nut toi­mii useis­sa yhteyksissä.

 28. Entäs kun säh­kö­au­to-Musk pitää glo­baa­lia perus­tu­loa ihan vält­tä­mät­tö­mä­nä? Joko vii­mein on alet­tu ymmär­tää nois­sa­kin pii­reis­sä, ettei talous kehi­ty, ellei hyvin­voin­tia myös yllä­pi­de­tä. Vali­tet­ta­van moni vain kuvit­te­lee, että mate­ra­lis­mi on edel­leen talout­ta ja hyvin­voin­tia yllä­pi­tä­vin ratkaisu.

 29. Täs­sä vie­lä yhteys ko. artikkeliin:

  http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/autot/maailmanlaajuinen-perustulo-lopulta-ainoa-vaihtoehto-tesla-laajentaa-sahkoautojen-myynnin-oljyntuotannon-paakallonpaikalle-ja-varoittaa-hurjasta-tulevaisuudesta-6624346

  Ja kun hii­li­diok­si­di­ve­ron tuot­to ei tie­ten­kään riit­täi­si perus­tu­loon, tuli­si kai­kil­le ympä­ris­töä kuor­mit­ta­vil­le mate­ri­aa­leil­le ja kemi­ka­li­soi­vil­le aineil­le aset­taa vas­taa­vat verot.

 30. Tuuk­ka Saa­ri­maa: Eli kun tie­deyh­tei­sö on jotain miel­tä vaik­ka­pa suh­teel­li­suus­teo­rias­ta, häpeä estää sinua ole­mas­ta asias­ta samaa miel­tä. Sen sijaan haluat sel­vit­tää asian oikean lai­dan itse? 

  Itsel­le­ni aina­kin riit­tää pereh­tyä tie­deyh­tei­sön argu­ment­tei­hin ja nii­den poh­jal­la ole­viin (jo vas­taa­val­la peri­aat­teel­la sel­vi­tet­tyi­hin ja itse­ni hyväk­sy­miin) tie­toi­hin. Sen sijaan kokei­ta en teki­si itse, vaik­ka täl­löin otan toki (hyvin pie­nen) ris­kin sii­tä, että useat jos­sain mää­rin riip­pu­mat­to­mat tahot ovat vää­ren­tä­neet mittaustuloksensa.

  Olen­nai­sem­paa siis on, mik­si joku on sitä miel­tä kuin on, eikä se, mitä miel­tä hän on.

 31. 531091” Eli kun tie­deyh­tei­sö on jotain miel­tä vaik­ka­pa suh­teel­li­suus­teo­rias­ta, häpeä estää sinua ole­mas­ta asias­ta samaa miel­tä. Sen sijaan haluat sel­vit­tää asian oikean lai­dan itse?

  Suh­teel­li­suus­teo­ria oli tie­ten­kin kiis­tel­ty aihe aika­naan, muun muas­sa sata tie­de­mies­tä jul­kai­si kir­joi­tuk­sen jos­sa se tyr­mät­tiin. Eins­tei­nil­tä kysyt­tiin mitä miel­tä hän oli kir­joi­tuk­ses­ta, hän vas­ta­si että ei tar­vi­ta sataa tie­de­mies­tä kumoa­maan suh­teel­li­suus­teo­ria, yksi­kin riit­tää jos perus­tel­lus­ti osoit­taa sen vääräksi.
  On help­poa olla ylei­sen mie­li­pi­teen ja tie­deyh­tei­sön enem­mis­tön kans­sa samaa miel­tä, suh­teel­li­suus­teo­rian löy­tä­vät vain oman tien­sä kulkijat.

 32. Ahis­taa:
  Ja jot­ta ei jäi­si ylei­sen höpi­nän tasol­le otan esi­mer­kin: medias­sa, esi­mer­kik­si Hesa­ris­sa, ylei­ses­ti väi­te­tään, että yhtei­kun­ta syr­jii nai­sia. Ei tar­vi olla kovin kum­moi­nen ajat­te­li­ja, jot­ta näki­si, että väi­teä on vähin­tään kysee­na­lai­nen. Ja, jos hiu­kan lisää kat­se­lee ympä­ril­leen, näkee, että väi­te on itse asias­sa absur­di. Sil­ti medias­sa har­voin näkee kenen­kään totea­van tätä sel­väs­ti oikeam­paa näke­mys­ta tai fak­taa. Jos ker­too, voi men­nä työt.

  M.O.T.?

 33. vk: Ei nol­la mut­ta hyvin alhai­nen. Siten vai­ku­tus pääs­töi­hin oli­si vähäi­nen, kuten kir­joi­tin. Jo lin­kin osoit­tees­ta löy­tyy tie­toa Jenk­kien käyttäytymisestä. 

  Ero miles­tä­ni ilmei­sen suu­ri lyhyen ja pit­kän täh­täi­men välil­lä. Autol­laan töi­hin mene­vien pitä­nee men­nä huo­men­na töi­hin yhtä lail­la, vaik­ka mit­ta­ri­hin­ta oli­si +50%. Pitem­mäl­lä aika­vä­lil­lä kal­lis hin­ta nos­taa vähem­män kulut­ta­vien auto­jen, jouk­ko­lii­ken­teen ja lyhyem­pien työ­mat­ko­jen suosiota.

  Yhdys­val­lois­sa on ollut bit­kään ben­sa olen­nai­ses­ti hal­vem­paa kuin tääl­lä ja sanoi­sin, etä äse näkyy sikä­läi­sis­sä valinnoissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.