Miksi kokeilussa oleva perustulomalli ei ole se oikea

Min­ul­la kävi keskivi­ikkona kylässä Kore­an tele­vi­sion joukkue kysymässä perustulosta.

(Tämä perus­tu­lokokeilu taitaa pää­tyä julkisen talouden kannal­ta voitolle pelkästään sen tuot­ta­man suurten matkailu­tu­lo­jen vuok­si. Tämä oli neljäs ulko­maisen medi­an haas­tat­telu, joka min­ul­la on asi­as­ta. Han­kkeen varsi­naiset puuhamiehet eivät kuulem­ma juuri muu­ta teekään kuin vas­taa­vat kan­sain­välisen lehdis­tön kysymyksiin.)

Olin ajatel­lut keskit­tyä kehu­maan perus­tu­loa­ja­tus­ta, mut­ta hepä oli­vatkin saa­neet vihiä, että suh­tauduin tähän kokeilu­un vähän skep­tis­es­ti eikä siinä sit­ten muu aut­tanut kuin yrit­tää selit­tää, mik­si kokeil­tu malli ei ole laa­jen­net­tavis­sa koko kansan­talouteen, kos­ka se veisi val­tion konkurssi­in, mut­ta aito perus­tu­lo­ma­lli olisi val­tion­talouden kannal­ta aivan kunnossa.

Har­voin olen epäon­nis­tunut asian selvit­tämisessä niin pahoin kuin näi­den kore­alais­ten kanssa.

Kos­ka asian selit­tämi­nen on haas­tavaa suomek­si suo­ma­laiselle yleisölle, piirsin asi­as­ta kak­si kuvaa, miten toimii oikea perus­tu­lo­ma­lli ja mil­laista mallia nyt kokeillaan.

Ensin­näkin. Perus­tu­lo on arit­meet­tis­es­ti sama asia kuin negati­ivi­nen tulovero. Negati­ivises­sa tuloverossa osa kansaa – ne joiden tulot ylit­tävät verotet­ta­van tulon alara­jan – mak­sa­vat tuloveroa val­ti­olle ja osa kansaa saa val­ti­ol­la negati­ivista tuloveroa, jos hei­dän tulon­sa alit­ta­vat verotet­ta­van tulon alara­jan. Jos ei ole omia tulo­ja lainkaan, saa täy­den negati­ivisen tuloveron.

Perus­tu­lo­ma­lli on aivan saman­lainen, mut­ta siinä kul­kee rahaa enem­män edestakaisin. Kaik­ki saa­vat perus­tu­lon (täy­den negati­ivisen tuloveron) tililleen, mut­ta se verote­taan pois niin, että veroa alkaa men­nä ensim­mäis­es­tä ansai­tus­ta eurosta. Tämä on yksinker­taisem­pi tapa toteut­taa perus­tu­lo, mut­ta ei siitä nyt enem­pää. Negati­ivi­nen tulovero sen sijaan on helpom­pi ymmärtää. Arit­meet­tis­es­ti saman­laisia molemmat.

Ajatel­laan siis asi­aa negati­ivisen tuloveron kaut­ta, jota kuvaa ensim­mäi­nen kuva.

Nykyi­nen vero ja negati­ivi­nen tulovero

Yht­enäi­nen punainen vii­va kuvaa nyky­istä vero­tus­ta. Asian yksinker­tais­tamisek­si olen piirtänyt siihen vain yhden pro­gres­siopis­teen. Katkovi­i­va kuvaa sitä, mitä tapah­tuu, kun vero­tus täy­den­netään lin­eaarisek­si negati­ivisek­si vero­tu­lok­si. Vero­tus painuu pie­nil­lä tuloil­la negati­ivisek­si, eli val­tio mak­saa kansalaiselle eikä kansalainen valtiolle.

Kuten kuvas­ta näkyy, tavanomaisel­la tulota­sol­la oleville ei tapah­du mitään. Negati­ivi­nen tulovero aut­taa pien­i­t­u­loisia ja kokon­aan tulot­to­mia. Yleen­sä nämä saa­vat jotain tulon­si­ir­toa, mut­ta epäjo­hdon­mukaises­ti niin, että jär­jestelmä on täyn­nä kan­nustin­loukku­ja ja byrokratialoukkuja.

Seu­raavas­sa kuvas­sa on se jär­jestelmä, jota nyt kokeil­laan. Se on muutet­tu negati­ivisen tuloveron mallik­si vähen­tämäl­lä perus­tu­lo veroista. Katkovi­i­va kuvaa siis sitä, kuin­ka paljon asianomainen net­tomääräis­es­ti saa val­ti­ol­ta tai mak­saa val­ti­olle ja kun­nalle. Siinä kaik­ki voit­ta­vat perus­tu­lon ver­ran nykyiseen näh­den, tai eivät kaik­ki, kos­ka työt­tömät saa­vat perus­tu­loa yhtä paljon kuin saisi­vat muuten työ­markki­natukea. Sen sijaan hyvä­palkkaiset jäävät automaat­tis­es­ti voitolle perus­tu­lon ver­ran. Tämä malli on kymme­nen – viisi­toista mil­jar­dia euroa alijäämäinen.

Kokeilus­sa ole­va malli (katkovi­i­va) antaa lisää rahaa kaikille.

Ei tämäkään kokeilu hukkaan mene. Se tulee osoit­ta­maan, mis­sä määrin pitkäaikaistyöt­tömät pyrkivät/pääsevät töi­hin, jos työn­teko tehdään heille todel­la paljon nyky­istä kannattavammaksi.

Tätä on sinän­sä jo kokeil­tu. Työt­tömyys­tur­van 300 euron suo­jao­su­us on osoit­tanut, että pienen sopeu­tu­mis­jak­son jäl­keen se on aktivoin­ut työt­tömiä tart­tumaan silpputöihin.

Jos koe onnis­tuu, perus­tu­lon vas­tus­ta­jat tule­vat sanomaan, ettei täl­lä ole merk­i­tys­tä, kos­ka tämä on hirvit­tävän kallis ja eihän sitä pait­si kukaan voin­ut jäädä perus­tu­lon takia pois täistä laiskot­tele­maan, kos­ka kaik­ki oli­vat alus­sa työttömiä.

Jos koe epäon­nis­tuu, perus­tu­lon kan­nat­ta­jat tule­vat sanomaan, että kohde­joukok­si val­i­tut pitkäaikaistyöt­tömät oli­vat epä­suo­tu­isa koeryh­mä. Vähem­män valikoidus­sa joukos­sa se olisi toiminut.

Harmil­lis­in­ta tässä kuitenkin on, että kokeilus­sa ole­va malli on juuri se, mitä moni kuvit­tele perus­tu­lon tarkoit­ta­van ja minkä vuok­si he pitävät sitä taloudel­lis­es­ti epärealistisena.

38 vastausta artikkeliin “Miksi kokeilussa oleva perustulomalli ei ole se oikea”

 1. Hyödyke­talous on nimi, jota voin suositel­la käytet­täväk­si. Nimeen sisäl­tyy kom­pa, joka romut­taa Karl Marx­in lisä-arvoon perus­tu­van opin. Hyödykkei­den liike luo vai­h­dan­nan ja rahat­alouden. Val­tio puuhailee jar­ru­miehenä verovi­idakos­sa nylkien ahk­er­at suo­ma­laiset puti puh­taik­si ja laiskimuk­set elävät lev­eästi tukivi­idakon kätköis­sä. Tässä vähän pur­tavaa edis­tyk­sel­lis­ten laulukuorolle seu­raavaan Vappumatineaan!

 2. Ymmär­rän point­tisi, mut­ta eikö kuitenkin kaik­ki kiin­nos­tunut pöhinä sinän­sä edis­tä asian omak­sum­ista, ja toisaal­ta pienetkin kokeilut voivat suun­na­ta seu­raavia parem­paan suun­taan. Meil­lä ei ole vain totut­tu täl­laiseen pikkuaskelei­den kokeilustrategiaan.

 3. Perus­tu­lo lask­isi vuokrata­soa kasvukeskuk­sis­sa hyvinkin äkkiä, kos­ka täl­löin kimp­pa asum­i­nen olisi yhtäkkiä todel­la kan­nat­tavaa. Ja juuri tästä syys­tä perus­tu­lo­ma­llia ei uskalleta päästää edes kokeil­tavak­si kun­nol­lise­na ver­siona. Tue­tus­ta vuokra-asumis­es­ta hyö­tyvät niin mon­et tahot joko suo­raan tai välil­lis­es­ti (korkeamp­ina vuok­ri­na), että aja­tus pitää saa­da pois keskustelus­ta jo valmi­ik­si “väären­netyl­lä” kokeilul­la. Suurimp­ina mak­saji­na ovat omil­la rahoil­laan vuokral­la asu­jat, ja pienem­mässä mit­takaavas­sa kaik­ki veron­mak­sa­jat jot­ka eivät asu tue­tusti, tai omista vuokral­la ole­vaa sijoi­tus asun­toa. Ja voi olla etteivät kaik­ki tue­tustikkaan asu­vat juuri hyödy nyky käytännöstä.

 4. Pekka Pietilä:
  Val­tio puuhailee jar­ru­miehenä verovi­idakos­sa nylkien ahk­er­at suo­ma­laiset puti puh­taik­si ja laiskimuk­set elävät lev­eästi tukivi­idakon kätköissä.

  Näin on. Mielel­läni siir­ty­isin perus­tu­lon myötä laiskot­telijoiden joukkoon puuhastele­maan omia kivo­ja har­ras­tuk­sia ja perhe-elämää.

  Perus­tu­los­sa voi olla järkeä vain jos se on parem­pi eli kan­nus­tavampi JA HALVEMPI kuin nykyi­nen täysin älytön ja ylim­i­toitet­tu työt­tömyys­tur­va/­toimeen­tu­lo- ym. tukiviidakko.

  Kaikkein paras­ta olisi kun pöytä voitaisi­in put­sa­ta kaikesta van­has­ta ja aloit­taa alus­ta. Mut­ta tämä poli­ti­ik­ka ja seu­raa­vat vaalit…

 5. Ehkä olin jo valmi­ik­si pes­simisti kun olen koko ajan odot­tanut, että tuloveroa kiris­tetään niin, että kokon­ais­bud­jet­ti ei muu­tu. Näin siis lop­ullises­sa mallis­sa var­maan tehdäänkin.…

  Mut­ta on tosi­aan hyvä huomio, että tämä kokeilu ei toi­mi niin. Tämä kokeilu antaa liian hyvät fiilikset… 

  Toisaal­ta, tulok­sia var­maankin tarkastel­laan henkilöi­dent­tis­es­ti ja sil­loin voidaan kokeilun kannal­ta oleel­liset dynaamiset vaiku­tuk­set selvit­tää joka tapauksessa…käyrän alapäässä, mis­sä ehkä suurin mie­lenki­in­to on.… Ja bonuk­se­na voidaan saa­da myös tulok­sia käyrän yläpäästä, jos­sa Laf­ferin teo­ria saat­taa tul­la todis­te­tuk­si. Sekin olisi mie­lenki­in­toinen tulos. 

  Vaik­ka kokeilu ei olekaan todel­lisu­us, se voi näin toteutet­tuna olla jopa tieteel­lis­es­ti kiin­nos­tavampi kuin mitä (liian) tarkasti ajatellen tehty kokeilu olisi ollut. Use­ampi kär­pä­nen ker­ral­la… ehkä.

 6. Perus­tu­lokokeilu ker­too parhaim­mil­laankin ain­oas­taan, miten työ­markki­nat­uelle pudon­neet pitkäaikaistyöt­tömät hakeu­tu­vat töihin/työllistyvät.

  Ratkai­se­vam­paa kuitenkin olisi nähdä, miten
  1. juuri työt­tömäk­si ja ansiosi­don­naiselle jääneet työl­listy­i­sivät, jos kan­nustin­loukut poistuisivat.
  2. yli 56 vuo­ti­aat hyvä­tu­loiset, jot­ka eivät enää putoa ansiosi­don­naiselta, hakeu­tu­si­vat töi­hin, sen sijaan että jäävät “ennenaikaiselle eläk­keelle”. Ansiosi­don­nais­ta­han voi nos­taa 65 ikävuo­teen saak­ka, siis n. 10 vuot­ta (pl. pari 6kk työ­jak­soa vaikka­pa jos­sakin mukavas­sa jär­jestössä). Tämä hyväo­sais­ten ryh­mä kas­vaa kovaa vauh­tia. Toki tässäkin ryh­mässä suurin osa pienituloisia.

 7. “Perus­tu­lokokeilu” on hal­li­tu­so­hjel­mas­sa. Ei ainakaan tästä voi­da sanoa, että Kepu pet­tää aina.

 8. Jar­mo Heimo:
  …eikö kuitenkin kaik­ki kiin­nos­tunut pöhinä sinän­sä edis­tä asian omaksumista.. 

  No ei var­masti jo sekä lähtöko­h­ta että lop­putu­los ovat sikäli vääriä että poikkea­vat real­is­tis­es­ti ajateltavis­sa ole­van mallin tilanteesta.

  Pieleen men­nyt kokeilu ohjaa mie­lenki­in­non niihin pieleen­menon yksi­tyisko­hti­in. Vaik­ka oppin­ut tulk­it­si­ja voisi eristää pieleen­menot, media ja poli­itikot korosta­vat vain halu­ami­aan detaljeja. 

  Ei kan­na­ta antaa asei­ta vastustajalle.

 9. Aika raju on ollut poli­it­ti­nen epäon­nis­tu­mi­nen perus­tu­loa ajav­il­ta, kun tämän kokeilun nimi on perus­tu­lokokeilu, eikä siitä ole irti­sanoudut­tu näyt­tävästi. Poli­ti­ikas­sa pitäisi oikeasti tehdä töitä saadak­seen suuret mas­sat tietoisik­si, eikä vain lässyt­tää netis­sä oma­lle seurakunnalleen. 

  Toki nyt näyt­tää siltä, että vihreätkin ovat val­umas­sa tuonne ‘right-to-work’-oikeistokusetuksen puolelle, kun Hiil­am­okin ajaa kuripolitiikkaa.

  1. Vihreät eigvät kai ole vas­tu­us­sa Hiil­a­m­on työryh­män esi­tyk­sistä, mut­ta se ei tarkoi­ta, etteikö siinäkin voisi olla harkin­nan­varaista aja­tus­ta takana.

 10. Janne Hieta­lahti: Perus­tu­lo lask­isi vuokrata­soa kasvukeskuk­sis­sa hyvinkin äkkiä, kos­ka täl­löin kimp­pa asum­i­nen olisi yhtäkkiä todel­la kannattavaa.

  Voi olla näin tai sit­ten ei. Kimp­pa-asu­jat pysty­i­sivät han­kki­maan yhdessä isom­man asun­non, jol­loin iso­jen asun­to­jen kysyn­tä kas­vaisi, mis­tä tietysti seu­raa, että hin­ta myös nousisi. Perus­tu­lo voisi siis tasoit­taa pien­ten ja suurten asun­to­jen neliöhin­to­ja. DINK:t val­taisi­vat perheasunnot…

 11. Kan­sain­vä­li­nen kiin­nos­tus ker­tonee sen, että nyt meil­lä kokeil­laan jotain aidosti uut­ta ja kiin­nos­tavaa. Olisiko meil­lä viisaut­ta viedä perus­tu­lo järkevään maali­in ja näin löytää uusi ja inno­vati­ivi­nen ratkaisu yhteen nykyisen yhteiskun­nan ongelmista?

 12. Pekka Pietilä:
  Val­tio puuhailee jar­ru­miehenä verovi­idakos­sa nylkien ahk­er­at suo­ma­laiset puti puh­taik­si ja laiskimuk­set elävät lev­eästi tukivi­idakon kätköissä.

  Sit­ten kun seu­raa­van ker­ran liikut ihmis­ten ilmoil­la, kat­so ympärille­si ja mieti:
  a) mitä yhteiskun­ta saa aikaan per­im­il­lään veroil­la ja
  b) mis­sä ovat ne lev­eästi tukivi­idakos­sa elävät laiskimukset.

  Pip­sa:
  Ansiosi­don­nais­ta­han voi nos­taa 65 ikävuo­teen saak­ka, siis n. 10 vuot­ta (pl. pari 6kk työ­jak­soa vaikka­pa jos­sakin mukavas­sa järjestössä).

  Ansiosi­don­nainen on ansiosi­don­nainen. Ansio työstä “jos­sakin mukavas­sa jär­jestössä” ei toden­näköis­esi ole niin suuri, että sen perus­teel­la saadul­la ansiosi­don­naisel­la elet­täisi­in herroiksi.

  Pekka T.:
  Olisiko meil­lä viisaut­ta viedä perus­tu­lo järkevään maali­in ja näin löytää uusi ja inno­vati­ivi­nen ratkaisu yhteen nykyisen yhteiskun­nan ongelmista?

  Me äänestäjät päätämme seu­raavis­sa eduskuntavaaleissa.

 13. Suomes­sa on ollut vuosia käytössä perus­tu­lo ja se on kulkenut nimel­lä toimeen­tu­lo­tu­ki. Laki on taan­nut jokaiselle ihmiselle peru­sosan nimel­lä kulke­van perus­tu­lon (kohtu­ullis­ten) asumiskus­tan­nusten jäl­keen. Tämä perus­tu­lo on riit­tänyt vält­tämät­tömien tarpei­den ostamiseen.

  Suomes­sa käytössä olleen perus­tu­lon, so. toimeen­tu­lotuen, ongel­mana on ollut yletön byrokra­tia eli se, että tukea on pääsään­töis­es­ti pitänyt hakea kuukausit­tain ja hake­muk­sen liit­teek­si on pitänyt joka ker­ta toimit­taa mit­ta­va kasa pape­ria. Sähköi­nen asioin­ti on ollut vaikeaa. Lisäk­si moni ihmi­nen ei ole tien­nyt miten sys­tee­mi toimii ja tuen alikäyt­tö on ollut sen takia yleistä. Ja sit­ten on se stigma.

  Toimeen­tu­lotuen nimen voisi muut­taa suo­raan perus­tu­lok­si ja se voitaisi­in myön­tää automaat­tis­es­ti ainakin niille asi­akkaille, jot­ka saa­vat työ­markki­natukea tai pien­tä eläket­tä. Näi­den osalta kat­sot­taisi­in vuokra ja las­ket­taisi­in vaikka­pa jonkin­lainen keskimääräi­nen kohtu­ulli­nen sähkö- ja vesikus­tan­nus kuukaudessa ja sen jäl­keen mak­set­taisi­in toineetulo…perustuloa maail­man tap­pi­in kunnes joku asia yhtälössä muut­tuisi. Vuokra nousisi tai työ­markki­nat­uen mak­su keskey­ty­isi tai kuolin­il­moi­tus tulisi.

  1. Toimeen­tu­lo­tu­ki ei ole perus­tu­lo vaan on sen vas­tako­h­ta, kos­ka kaik­ki om,at ansiot vähen­tävät sitä — aiem­min otet­ti­in pois kak­ki, mitä itse ansait­si. Sain perus­palve­lu­mib­nis­ter­inä aikaan sen, wet­tä omista ansio­tu­loista saa pitää peräti 20 %. Toimeen­tu­lo­tuwen muo­dosta­ma kan­nustin­loukku on juuri se, mitä perus­tu­lol­la halu­taan torjua.

 14. Sinän­sä järkevä perus­tu­loa­ja­tus tör­mää ainakin sopimus­va­pau­teen. ”Saat satasen kun pinoat nuo laatikot tuhon sei­nustalle” ei onnis­tu lail­lis­es­ti Suomes­sa. Voitaisi­inko kehit­tää jonkin­lainen reaali­aikainen automaat­ti, joka huole­htisi kaik­ista velvoit­teista ja ihmisille jäisi sopimisen riemu?

 15. Täl­lä het­kel­lä puh­das perus­tu­lo jol­lain järkeväl­lä kokolu­okalla siirtäisi noin 200 miljoon­aa e / vuodessa kotona asuville nuorille.

  Jos täl­lä ei olisi käyt­täy­tymis­vaiku­tuk­sia, niin ei sit­ten mil­lään. Perus­tu­lo näky­isi aivan var­masti lisään­tyneinä väli- ja sap­at­tivu­osi­na ennen opin­toi­hin hakeu­tu­mista. Tai sit­ten perus­tu­lon määrä pitäisi olla todel­la niukka.

  Samat­en joidenkin tutkimusten mukaan perus­tu­lon tulo­vaiku­tus työl­lis­ten kohdal­la aiheut­taa työn tar­jon­nan vähen­tymistä. Kos­ka työt­tömiä on vain n. 10% ja työl­lisiä se 90%, työl­lis­ten ei nyt ihan hirveästi tarvitse työn tar­jon­taa vähen­tää, että se kumoaa kaik­ki työt­tömien kohdal­la saavute­tut edut.

  Eli perus­tu­lo ei ole mitenkään ongel­ma­ton ja saat­taa itseasi­as­sa johtaa siihen, että työn kokon­ais­tar­jon­ta vähe­nee! Tämä olisi täysin päin­vas­tainen tulos siihen näh­den, perus­tu­lol­la yleen­sä haetaan. 

  Sik­si olen skepti­nen perus­tu­lon suh­teen. En usko, että sitä saadaan mitenkään toimi­vak­si. Jot­ta perus­tu­lo saavut­taisi taloudel­lis­es­ti posi­ti­iviset vaiku­tuk­set, siitä pitäisi tehdä niin niukkaa, ettei se kel­paisi kenellekään. 

  Jos tästä ei välitetä, ja ajatuk­se­na on vain paran­taa vaikka­pa opiske­li­joiden ja työt­tömien ase­maa kas­vat­ta­mal­la sosi­aal­i­meno­ja, nin EI EI ja vielä ker­ran EI.

 16. Eero Kär­ki:
  Sinän­sä järkevä perus­tu­loa­ja­tus tör­mää ainakin sopimus­va­pau­teen. ”Saat satasen kun pinoat nuo laatikot tuhon sei­nustalle” ei onnis­tu lail­lis­es­ti Suomes­sa. Voitaisi­inko kehit­tää jonkin­lainen reaali­aikainen automaat­ti, joka huole­htisi kaik­ista velvoit­teista ja ihmisille jäisi sopimisen riemu? 

  Ehdotin ker­ran sitä jokaiselle suo­ma­laiselle perustet­tavaa “peru­palkkatil­iä” johon kaik­ki työ­nan­ta­jan palkat voisi tilit­tää, sieltä tietokone vetäisi välistä kaik­ki mak­sut ja lop­ut siir­ty­i­sivät net­tona työn­tek­i­jän tilille. Sat­un­nainen työ­nan­t­a­mi­nen helpot­tuisi kummasti.

  Vielä joku app­si siihen kyl­keen, joka ker­too paljonko duu­nista jää käteen, niin keikkatyön­tek­i­jä tietää aina, että onko hom­ma vaivan väär­tiä vaiko ei.

 17. Sylt­ty: Perus­tu­lo näky­isi aivan var­masti lisään­tyneinä väli- ja sap­at­tivu­osi­na ennen opin­toi­hin hakeu­tu­mista. Tai sit­ten perus­tu­lon määrä pitäisi olla todel­la niukka.

  Täl­lä het­kel­lä omas­ta mielestäni parhaan tun­tu­inen malli olisi jonkin­lainen sosi­aal­i­tur­vatil­i­malli, johon olisi yhdis­tet­ty niin opiskelun, ter­vey­den­hoidon, kuin työt­tömyy­denkin kus­tan­nuk­set. Tililtä saa mak­saa ter­vey­den­huoltoku­lu­ja ja korkeak­oulu­jen lukukausi­mak­su­ja niin paljon kuin halu­aa. Lisäk­si tililtä saa nos­taa toimeen­tu­lotuen ver­ran kuus­sa elämiseen. Kaik­ki tämä riip­pumat­ta mikä tilin sal­do on. Kuitenkin jos tilin sal­do on alle n. 15 vuo­den kansaneläk­keen, tuloista pitää mak­saa n. 20% (numerot hatus­ta) tälle tilille. Eläk­keel­lä tilin varoista mak­se­taan osa lisäeläk­keenä ja osa pide­tään kat­ta­maan elämän lop­pu­vai­heen terveydenhoitokuluja.

 18. Tääl­lä Suomes­sa on ollut kovin vähän kestustelua tois­es­ta negati­ivisen tuloveron mallista, EITC:stä (Earned Income Tax Cred­it). Siitähän on paljon käytän­nön koke­muk­sia muu­tamista maista.

  Taitaa olla liian kannustava.

 19. Muu­ta­ma huomio:
  1. Mik­si et min­is­ter­inä aloit­tanut ihan OIKEAA perustulokokeilua?
  2. Tun­nus­tan ker­toneeni Kore­an TV-ryh­mälle (joka halusi eri­laisia näke­myk­siä), että olet fik­soitunut tähän 10–15 mil­jardin ali­jäämään. Tuo ali­jäämäisyys on kyl­läkin las­ket­tu ja simu­loitu jo 30.3. 2016 jät­tämässämme esir­a­por­tis­sa. Ei siinä pitäisi olla mitään yllä­tyk­sel­listä kenellekään, joka raportin on lukenut.
  3. Mitä vero­tuk­seen tulee, niin vero­hallinto ei yksinker­tais­es­ti kyen­nyt annetul­la aikataul­ul­la tekemään vaa­dit­tavia toimen­piteitä. Sik­si vero­tus ei ole mukana kokeilumallissa.
  4. Tutkimus­ryh­mämme on täysin selvil­lä mallin puut­teista ja ongelmista. Jostakin on aloitet­ta­va. Tutkimus­ryh­män aja­tus ja suosi­tus oli, että kokeilua laa­jen­net­taisi­in 2018 ja 2019 vero­tuk­sen sisältävil­lä malleil­la. Toki on vaikea tietää, mitä hal­li­tus tässä asi­as­sa halu­aa tehdä. Kokeil­laanko uusia malle­ja, lähde­täänkö kokeile­maan “osal­lis­tavaa” sosi­aal­i­tur­vaa vaiko mitä? Ei myöskään ole takui­ta siitä, että nykyi­nen hal­li­tus pysyy kasas­sa 2019 saak­ka. Ja seu­raavas­ta hal­li­tuk­ses­ta ja sen perus­tu­loa­jatuk­sista taas emme tiedä mitään.

 20. Koti-isä:
  Me äänestäjät päätämme seu­raavis­sa eduskuntavaaleissa.

  Tästä juuri olen huolis­sani. Kuu­lun näet siihen vähem­mistöön, joka ei usko kansan ole­van äänestäessään aina viisas ja oike­as­sa. Eikä varsinkaan nyky­isin, kun pop­ulis­min innos­sa äänestel­lään vähän miten sattuu.

  Pidän näet perus­tu­loa kiin­nos­ta­vana kokeilu­na (vaik­ka olenkin Osmo Soin­in­vaaran kanssa samaa mieltä siitä, että nykyi­nen kokeilu ei ole oikea), joka voisi luo­vasti ratkaista jäykkien työ- ja tuk­i­jär­jestelmien ongelmia. Ei sekään ongel­ma­ton ole, mut­ta vielä vähem­män sitä on men­neisyy­den olo­suhteisi­in perus­tu­va nykyjärjestelmä. 

  En usko, että suuri kansa osaa vaaleis­sa arvioi­da perus­tu­lo­ma­llin hyvyyt­tä, kun ei se ole help­poa asiantun­ti­joillekaan. Eivät luo­vat ja inno­vati­iviset ajatuk­set pär­jää vaaleissa.

 21. Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la ana­ly­y­sisi demar­in­uorten yleis­tur­vas­ta http://demarinuoret.fi/yleisturva/ eri­toten syys­tä että Rin­nehän lupasi tuo­da tuos­ta puolueen viral­lisen esi­tyk­sen nähtäväk­si. Olisiko siinä (edes jotenkin toimi­va) perus­tu­lo­ma­lli / sosi­aal­i­tur­van yksinker­tais­tus Suomeen jon­ka AY-liikekin hyväksyisi?

 22. Otso Kivekäs:
  Rupesin tässä juuri miet­timään työn­teon kan­nat­tavu­u­den lisäämistä myös kun­nan tasol­la. Itse asi­as­sa helsin­ki voisi toteut­taa jonkin­laisen osit­taisen perus­tu­lon tai negati­ivisen tuloveron mallin. Ja vähin­täänkin asi­aa kan­nat­taa miettiä.

  Tässä laa­jmepi ohd­in­ta aiheesta: http://otsokivekas.fi/2017/02/voiko-helsinki-toteuttaa-perustulon/

  Mis­tä syys­tä 45 % olisi siis epäre­al­isti­nen kun­nal­lisvero­pros­ent­ti, olet­taen että val­tion kanssa sovi­taan asi­as­ta ja se soveltaa Helsin­gin kaupungis­sa pienem­pää ansio­tulovero­tus­ta kuin muualla? 

  Kim­mo:
  Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la ana­ly­y­sisi demar­in­uorten yleis­tur­vas­ta http://demarinuoret.fi/yleisturva/ eri­toten syys­tä että Rin­nehän lupasi tuo­da tuos­ta puolueen viral­lisen esi­tyk­sen nähtäväk­si. Olisiko siinä (edes jotenkin toimi­va) perus­tu­lo­ma­lli / sosi­aal­i­tur­van yksinker­tais­tus Suomeen jon­ka AY-liikekin hyväksyisi?

  Demar­in­uorten mallis­sa vaikut­ti hie­man huolestut­taval­ta se, että sitä ei saisi ollenkaan ilman aktivoimis­toimi­in osal­lis­tu­mista. 292 euron toimeen­tu­lotuen peru­sosa on niin pieni, että uskon sil­lä elävil­lä ole­van hyvä syy kieltäy­tyä toimenpiteistä.

 23. Pekka T.: ikä varsinkaan nyky­isin, kun pop­ulis­min innos­sa äänestel­lään vähän miten sattuu. 

  Pop­ulis­min into johtuu siitä, että ei-pop­ulis­tisen poli­ti­ikan ei jol­lain taval­la koeta toimivan.

  tcrown: Kuitenkin jos tilin sal­do on alle n. 15 vuo­den kansaneläk­keen, tuloista pitää mak­saa n. 20% (numerot hatus­ta) tälle tilille. 

  Onko täl­laiseen sosi­aalipuolen “verore­gres­sioon” jotain järkevääkin syytä?

  Sylt­ty: Sik­si olen skepti­nen perus­tu­lon suh­teen. En usko, että sitä saadaan mitenkään toimivaksi. 

  Ongel­ma onkin siinä, että sel­l­aisen työn määrä, jos yleen­säkin voi saa­da ns. kohtu­ullisen elan­non voi hyvinkin olla pahasti laskus­sa tuot­tavu­u­den nousun takia. Mikä siis on vai­h­toe­hto, joku alem­man kansanosan yleinen kur­jis­t­a­mi­nenko vai jonkin­lainen lop­ulli­nen ratkaisu?

  Eikö se ole peri­aat­teessa hyvä asia, jos työn osu­us ihmiselämässä vähe­nee? Tämä toki pitää jotenkin rahoittaa/kustantaa/tuottaa, jos tasa-arvo (=>ihmisoikeudet, lib­er­al­is­mi, tms.) on sydän­tä lähellä.

 24. anonyy­mi: Onko täl­laiseen sosi­aalipuolen “verore­gres­sioon” jotain järkevääkin syytä?

  Toki sosi­aal­i­tilin päälle tulisi jokin pro­gres­si­ivi­nen tulovero­tus jol­la rahoite­taan mui­ta yhteiskun­nan meno­ja, eikä ole mitään syytä mik­si tuo pro­gres­si­ivi­nen kom­po­nent­ti ei voisi olla negati­ivi­nen, joten tätä ei sinän­sä voi sanoa regres­si­ivisek­si otta­mat­ta kan­taa koko malliin.

  Ja syythän ovat aika selviä. Julkisen sek­torin bud­jet­tia (eli veroki­ilaa eli ehkä tämän het­ken merkit­täv­in­tä työl­listymisen estet­tä) saataisi­in pienen­net­tyä rajusti kun merkit­tävä osa suurim­mista meno­eristä siir­ret­täisi­in ihmis­ten itsen­sä mak­samik­si. Tämä myös loisi luon­nos­taan parem­mat kan­nus­teet näi­den asioiden tehokkaaseen tuot­tamiseen. Esimerkik­si Syl­tyn mainit­se­mat välivuodet oli­si­vat kyl­lä tässäkin mallis­sa mah­dol­lisia, mut­ta ne tuli­si­vat yksilön itsen­sä mak­set­tavak­si, eivät yhteiskunnan.

  Toki tässäkin, kuin niin mon­es­sa muus­sakin ajatuk­ses­sa tosi­asial­liset toteu­tuk­seen liit­tyvät poli­it­tiset haas­teet ovat siinä, että vasem­mis­toa kauhis­tut­taa aja­tus siitä, että yhteiskun­ta ei mak­sakaan aivan kaikkea, ja oikeis­to taas ei voi sietää aja­tus­ta, että köy­hiä ei tarpeet­tomasti kiusa­ta, vaan annetaan aito­ja mah­dol­lisuuk­sia elämän­sä eteen­päin viemiseen.

 25. anonyy­mi: Pop­ulis­min into johtuu siitä, että ei-pop­ulis­tisen poli­ti­ikan ei jol­lain taval­la koeta toimivan.

  Epäilemät­tä juuri näin. Itsekin vas­tus­tan nyky­menoa mon­es­sa asi­as­sa, ja sik­si olen peräänku­u­lut­tanut pop­ulis­tisille liikkeille älyl­lisem­pää vai­h­toe­htoa. En näet koe yleen­sä jotenkin hah­mot­tomaan vas­tus­tamiseen perus­tu­via pop­ulis­tisia liikkeitä tai kam­pan­joi­ta itsel­leni läheisik­si. En hyväksy totu­u­den­vas­taisu­ut­ta tai “vai­h­toe­htoisia” totuuksia.

  Mikä on maltil­lisen ja ratkaisu­ja hake­van ihmisen tapa saa­da äänen­sä kuu­lu­vi­in? Sel­l­aisen, joka kokee, että vaik­ka mon­es­sa asi­as­sa on paran­net­tavaa, on meil­lä sen­tään aika moni asia myös hyvin.

 26. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Mis­tä syys­tä 45 % olisi siis epäre­al­isti­nen kun­nal­lisvero­pros­ent­ti, olet­taen että val­tion kanssa sovi­taan asi­as­ta ja se soveltaa Helsin­gin kaupungis­sa pienem­pää ansio­tulovero­tus­ta kuin muualla? 

  Kos­ka se savus­taa kaik­ki yhtään enem­pi tien­aa­vat välit­tömästi ulos kaupungista.

  Jos vuosi­lik­sa on 100 000e, niin helsingis­sä jäisi vero­jen jäl­keen käteen nopeasti arvioiden 20000e vähem­män kuin espoos­sa. Siinä ei mikään 3000e/v perus­tu­lo tai kiin­teistöveron muut­ta­mine. paljon heila­ta suun­taan tai toiseen.

  Asun­to­tu­lon mitätön vero­tus on muutenkin aivan liian lep­sua ja sitä pitäisi kiristää rajusti palkkavero­ja samal­la laskien.

 27. Sylt­ty:
  Täl­lä het­kel­lä puh­das perus­tu­lo jol­lain järkeväl­lä kokolu­okalla siirtäisi noin 200 miljoon­aa e / vuodessa kotona asuville nuorille.

  Saat­taisi olla eri­no­mainen ja hyvinkin tuot­toisa sijoi­tusko­hde yhteiskun­nan miljoonille. Varsinkin, jos vai­h­toe­htona on vaikka­pa Tal­vi­vaara-Ter­rafa­men pääomit­ta­mi­nen, yri­tys­ten ener­giat­uet tai maataloustuet.

  anonyy­mi: Pop­ulis­min into johtuu siitä, että ei-pop­ulis­tisen poli­ti­ikan ei jol­lain taval­la koeta toimivan.

  Eikö se ole peri­aat­teessa hyvä asia, jos työn osu­us ihmiselämässä vähenee?

  Nyky­poli­ti­ikkaa, jos­sa 200 miljoon­aa e vuodessa van­hakan­taisen tuotan­non tuki­in on ok, mut­ta samaa sum­maa ei halu­ta antaa nuo­rille, on vaikea nähdä toimi­vak­si vähänkään pidem­mäl­lä aikajänteellä.

  Mut­ta ain­ut soraääni nyky­menon keskel­lä on edelleen pop­ulisti­nen huoli siitä, mon­tako ei-perus­suo­ma­laista päästetään vuodessa rajan yli. Kukaan ei uskalla ääneen sanoa vaikka­pa, että työn osu­us ihmiselämässä kuu­luukin laskea. 

  Tavoit­teena tulisi olla tila, jos­sa yhä use­am­malle työ ei ole pelkkä väk­inäi­nen ruti­ini­toim­into kahdek­sas­ta neljään, vaan enem­mänkin har­ras­tuk­seno­maista mielekästä tekemistä, jos­ta vielä mak­se­taankin. Tässä on avain myös työn todel­lisen tuot­tavu­u­den kasvu­un ja osaltaan sen mah­dol­lis­taa perustulo.

 28. Jos seli­tit asian samal­la taval­la kore­alaisille, niin en kyl­lä yhtään ihmettele, että epäon­nis­tu­it. Minä olen tääl­lä valit­tanut pari­inkin otteeseen siitä, että lukion pitkä matem­ati­ik­ka ei ollut tarpeek­si haas­tavaa. Jouduin kuitenkin luke­maan jut­tusi kak­si ker­taa läpi ennen kuin kun­nol­la ymmärsin, mitä kuvaa­jil­lasi tarkoitat.

 29. Koti-isä: Tavoit­teena tulisi olla tila, jos­sa yhä use­am­malle työ ei ole pelkkä väk­inäi­nen ruti­ini­toim­into kahdek­sas­ta neljään, vaan enem­mänkin har­ras­tuk­seno­maista mielekästä tekemistä, jos­ta vielä mak­se­taankin. Tässä on avain myös työn todel­lisen tuot­tavu­u­den kasvu­un ja osaltaan sen mah­dol­lis­taa perustulo.

  Useim­miten työ merk­it­see pait­si ruti­in­i­työtä myös kuu­lu­mista työy­hteisöön ja sen kanssa mukana elämiseen.

  Sil­lä on suuri merk­i­tys oli­pa se työ sit­ten har­ras­tuk­seno­maista tai ei. Jos et voi työtäsi kehit­tää (joka tun­tuu usko­mat­toma­l­ta) voit olla työy­hteisön keittäjä.

 30. Sepi: Kos­ka se savus­taa kaik­ki yhtään enem­pi tien­aa­vat välit­tömästi ulos kaupungista.

  Jos vuosi­lik­sa on 100 000e, niin helsingis­sä jäisi vero­jen jäl­keen käteen nopeasti arvioiden 20000e vähem­män kuin espoos­sa. Siinä ei mikään 3000e/v perus­tu­lo tai kiin­teistöveron muut­ta­mine. paljon heila­ta suun­taan tai toiseen.

  Asun­to­tu­lon mitätön vero­tus on muutenkin aivan liian lep­sua ja sitä pitäisi kiristää rajusti palkkavero­ja samal­la laskien.

  Kos­ka ajatuk­se­na on, että perus­tu­lon jäl­keen sosi­aal­ituet yhteen­las­ket­tuna on yhtä suuret kuin nyt, käteen­hän jäisi 100 000 euroa vuodessa tien­aavalle yhtä paljon kuin nytkin. 45 % vaikut­taa hie­man liian korkeal­ta, kos­ka Vihrei­den perus­tu­lo­ma­llis­sa helsinkiläisen vero­pros­ent­ti 45 %, ja 54 % yli 50 000 euron tuloille, ja 9 % yli 50 000 euron vuosi­t­u­loista tuskin riit­tää kat­ta­maan kaikkia mui­ta val­tion meno­ja kuin sosi­aal­i­tukia ja vielä sen lisäk­si työeläkemaksuja. 

  Mut­ta point­ti­ni oli siis se, että vaik­ka kun­nal­lisvero­pros­ent­tia korote­taan rajusti, jos tietyssä kun­nas­sa siir­ry­tään perus­tu­loon, käteen jäävään sum­maan se ei vaikuta.

 31. Olli Kan­gas:
  Muu­ta­ma huomio:
  3. Mitä vero­tuk­seen tulee, niin vero­hallinto ei yksinker­tais­es­ti kyen­nyt annetul­la aikataul­ul­la tekemään vaa­dit­tavia toimen­piteitä. Sik­si vero­tus ei ole mukana kokeilumallissa. 

  Toiv­ot­tavasti Olli Kan­gas on vielä vastaamassa:

  Kai tästä on opit­tu ja vero­hallinto on jo aloit­tanut valmis­te­lut sel­l­aisen perus­tu­lokokeilun valmis­telemisek­si, jos­sa vero­tus on mukana? Vai huo­mataanko sama ongel­ma seu­raa­van kokeilun valmisteluvaiheessa?

 32. Jos halu­aan antaa 200 miljoon­aa euroa lisää nuo­rille, annetaan se niille nuo­rille, jot­ka tekevät töitä, eikä mak­se­ta lisää työttömyydestä.

 33. Koti-isä: Nyky­poli­ti­ikkaa, jos­sa 200 miljoon­aa e vuodessa van­hakan­taisen tuotan­non tuki­in on ok, mut­ta samaa sum­maa ei halu­ta antaa nuo­rille, on vaikea nähdä toimi­vak­si vähänkään pidem­mäl­lä aikajänteellä.

  Ihan turha on tul­la selit­tämään, ettei tuo 200 mli­joon­aa euroa näky­isi käytös­muu­tok­sis­sa. On aivan täysin päivän­selvää, että pääsykoeluku­vuodet, sap­at­tivuodet ja muut vas­taa­vat välivuodet lisään­tyvät, jos niiden lisäämiseen käytetään noin paljon rahaa.

  (onhan tuulivoimakin läht­enyt räjähdys­mäiseen kasvu­un vas­taaval­la vuosit­taisel­la tukipotil­la ja se vas­ta turhaa hom­maa onkin)

  Tästä voidaankin päästä seu­raavn­laiseen lop­putu­lok­seen: merkit­tävälle osalle perus­tu­lon aja­jista perus­tu­lon todel­lise­na ideana ei ole mah­dol­lis­taa työn­tekoa, vaan lorvimi­nen. Perus­tu­lo ei siis näil­lä näkymin tule ole­maan refor­mi, joka nos­taisi tehty­jen työ­tun­tien määrää vaan lask­isi niitä. 

  Ja näi­nollen koko ajatuk­selta tipah­taa poh­ja pois.

 34. Sylt­ty: Perus­tu­lo ei siis näil­lä näkymin tule ole­maan refor­mi, joka nos­taisi tehty­jen työ­tun­tien määrää vaan lask­isi niitä.
  Ja näi­nollen koko ajatuk­selta tipah­taa poh­ja pois. 

  Vain jos uskot, että kaikille työt­tömille löy­ty­isi työpaikka.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.