Toimistoja asunnoiksi? Osa 1

Helsin­gin kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan käsit­telyssä on kysymys siitä, voiko toimis­to­ja muut­taa asun­noik­si ja jos voi, mis­sä, kuin­ka paljon ja mil­lä ehdoin. Kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­to esit­ti varsin kiel­teistä suh­tau­tu­mista kon­ver­sioi­hin Helsin­gin kan­takaupungis­sa, kos­ka se on halu­tu­in paik­ka työ­paikoille ja kos­ka tuot­tavu­us on siel­lä maan suur­in­ta. Me palau­timme asian, kos­ka vähän vapaamielisem­pi pitäisi olla.

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nal­la oli asi­as­ta erit­täin hyvä sem­i­naari. Panen tähän joitakin omia ajatuksiani.
Arja Lehto­nen Capel­la Prop­er­ty Oy:stä ker­toi ennusteista, joiden mukaan asukaslu­vun kasvu (nos­taa toimi­s­toneliöi­den määrää) ja toimis­to­jen tiivistymi­nen (vähem­män neliöitä/työntekijä) kumoa­vat suun­nilleen toisen­sa, joten koko kaupun­gin alueel­la toimi­s­toneliöi­den määrä pysyy suun­nilleen ennal­laan. Kun uut­ta toimis­toa – mod­ern­im­paa, parem­mal­la paikalla – kuitenkin raken­netaan noin 40 000 k‑m2/vuosi, tulee suun­nilleen sama määrä toimis­to­ja purkaa tai muut­taa asun­noik­si. Helsin­gin keskus­ta on kuitenkin koko seudun tasol­la tavoitel­luin­ta aluet­ta toimistoille.

Koko seudul­la on toimis­toti­laa tyhjilleen selvästi yli miljoona ker­rosneliötä, mikä vas­taa 50 000 työ­paikkaa tai 25 000 asukas­ta. Tyhjien toimis­to­jen tuot­tamiseen on seudun kun­nista erikois­tunut lähin­nä Espoo, mut­ta on niitä Helsingis­säkin keskus­tan ulkopuolella.

Jos­sain siis kan­nat­taa toimis­to­ja muut­taa asun­noik­si, mut­ta missä.

Todet­takoon, että Helsin­gin uudessa yleiskaavas­sa Teol­lisu­uskadun alue on kaavail­tu uudek­si, voimakkaak­si toim­i­ti­la-alueek­si, johon mah­tuu toim­i­ti­laa peräti puoli miljoon­aa ker­rosneliötä.  Jos tämä toteu­tuu, pois­tu­vaa toim­i­ti­laa tulee vain lisää.

Suosik­ki-kaupunki­tutk­i­jani Sep­po Laak­so ker­toi mik­si luovien alo­jen yri­tyk­set men­estyvät parhait­en tois­t­en­sa läheisyy­dessä. Ne oppi­vat toisil­taan lähin­nä työ­paikkaa vai­h­tavien vuok­si. Tämä yri­tys­ten väli­nen tiedonva­i­h­to nos­taa alueel­lista tuot­tavu­ut­ta. On erit­täin taval­lista vai­h­taa työ­paikkaa johonkin sel­l­aiseen, joka on lähel­lä van­haa työ­paikkaa. Tämä tuskin on ain­oa syy luovien alo­jen kasautu­mise­tu­i­hin, mut­ta mie­lenki­in­toinen uusi näkökohta.

Se, että Helsin­gin keskus­tas­sa on korkean tuot­tavu­u­den työ­paikko­ja, on yhtä mie­lenki­in­toinen havain­to kuin se, että asum­i­nen kan­takaupungis­sa lisää ihmisen kulu­tus­ta. Kun toim­i­ti­la on kallista, työn on olta­va tuot­tavaa, kos­ka muuten ei korkei­ta toim­i­tilavuokria pystyt­täisi mak­samaan. Pätee myös keskus­tas­sa asuviin.

27 vastausta artikkeliin “Toimistoja asunnoiksi? Osa 1”

 1. Eileisessä HBL:ssa oli entisen jyvä­jem­maus­min­is­ter­iön talon tapaus Krunikas­sa. Taas virkamies vetosi kiel­teisessä kan­nas­sa asumiseen autopaikko­jen vähyy­teen ja alueen elävyy­teen. Herää kysymys, että miten Krunikas­sa nyt pär­jätään yhtä vähillä autopaikoil­la, kos­ka tuo ei ainakaan hin­nois­sa näy. Yhtä lail­la jää virkamieheltä näkemät­tä, että kaupungis­sa on myös illaslis­rav­in­toloi­ta, eikä vain louna­s­paikko­ja, eli tuo­ta elävyyt­tä ja vil­inää on muul­loinkin kuin vain vir­ka-aikaan, jol­loin ilmeis­es­ti Espoos­sa asu­vat virkamiehet ovat Helsingis­sä. Mon­en kymme­nen per­heen kulu­tus jät­tää paaljon enem­män rahaa paikallis­es­ti kuin jokin toimis­to ja kaupun­ki saisi vero­tu­lo­jakin enemmän.
  On hirviää tuh­laus­ta, että komeat asun­noik­si alun­perin tehdyt talot jäävät vajaakäytölle, kun virkamies halu­aa toimis­to­ja noin huonoon paikkaan, joka on alun­perinkin raken­net­tu asuinalueek­si. Mik­si raken­netaan Pasi­laan suuri toimis­toalue, jos samal­la tuho­taan van­hat asuin­talot toimis­toik­si tuol­laises­sa puss­in­perässä, johon ei voi kuvitel­la kovin kovaa kysyn­tää toimis­toille, kun taas arvoa­sun­toina ne vietäisi­in käsistä.

 2. “Suosik­ki kaupunki­tutk­i­jani, Sep­po Laak­so, ker­toi mik­si luovien alo­jen yri­tyk­set men­estyvät parhait­en tois­t­en­sa läheisyy­dessä. Ne oppi­vat toisil­taan lähin­nä työ­paikkaa vai­h­tavien vuoksi.”

  Luovien alo­jen yri­tys­ten sijain­ti­in vaikut­taa myös se, että asi­akkaat ja työn­tek­i­jät ovat lähel­lä. Kun yri­tyk­set kasaan­tu­vat lähelle toisi­aan, syn­tyy kil­pailua ja pitää kehit­tää toim­intaa — yri­tyk­set kirit­tävät toisiaan.

 3. Jos asum­i­nen ei ole vai­h­toe­hto, tyhjien toim­i­tilo­jen tule­vaisu­us on mini­varas­toina tai hotelleina. Vaik­ka kehitet­täisi­in MOW:n tai Urbanmill:n tapaisia yhteisötilo­ja, ne eivät lisää toim­i­ti­lan tarvetta.

 4. Jos kaupun­ki kat­soo oikeudek­seen määritel­lä, miten “yksi­tyis­es­ti” omis­tet­tu­ja raken­nuk­sia käytetään, ne raken­nuk­set omis­taa de fac­to kaupun­ki. Kas kun ei määrää, minkä värisiä kaakelei­ta kylpy­huoneis­sa saa käyttää.

  [natsikortti]Hitler sanoi joskus, että paras hyö­ty omaisu­ud­es­ta saadaan “yhteisölle”, jos sen nimel­lis­es­ti yksi­tyi­nen omis­ta­ja kokee omis­ta­vansa sen, mut­ta val­ti­ol­la on kuitenkin viime kädessä oikeus päät­tää sen käytöstä. Tulee vah­vasti mieleen suo­ma­lainen kaavoitus­poli­ti­ik­ka, ei sil­lä ettei täl­laista olisi muuallakin.[/natsikortti]

 5. Toiv­ot­tavasti dig­i­tal­i­sa­tio, roboti­ik­ka tai joku vähen­täisi toimis­to­jen tarvet­ta. Luulisi, että vaik­ka Kela voitaisi­in kor­va­ta tietokoneel­la. Toki herät­tää kauhua, kun dig­i­tal­i­sa­tio iskee valkokaulusväkeen.

 6. “Suosik­ki kaupunki­tutk­i­jani, Sep­po Laak­so, ker­toi mik­si luovien alo­jen yri­tyk­set men­estyvät parhait­en tois­t­en­sa läheisyydessä”

  Voisi tutkia ihan yhtä hyvin lun­ta luovia tai muyia toimialoja.
  Viiskul­mas­sa ja Hämeen­tien kul­mil­la on (ainakin ollut) levykaup­po­ja ja Tuusu­las­sa on iso läjä käytet­ty­jen auto­jen kaup­po­ja. Jne.

 7. Korkean tuot­tavu­u­den ihmis­ten määrä tuskin ratkai­sev­asti riip­puu siitä, riit­tääkö heille työ­paikko­ja keskus­tas­ta vai lähistöltä. Muut­tamista tapah­tuu vain, jos asun­noista alueel­la on niin paljon pahempi pula kuin toimis­toista, että omis­ta­ja uskaltaa tehdä ris­ki-investoin­nin kon­ver­sioon. Poli­itikot eivät ole luotet­tavampia päät­tämään tois­t­en omaisuudesta.

 8. “[A]sukasluvun kasvu (nos­taa toimi­s­toneliöi­den määrää) ja toimis­to­jen tiivistymi­nen (vähem­män neliöitä/työntekijä) kumoa­vat suun­nilleen toisensa”

  Jän­nä aja­tus ja pätee var­masti lyhyessä tarkastelus­sa. Mut­ta väit­täisin, että pidem­mässä tarkastelus­sa tässä voi olla haas­teen­sa sil­lä dig­i­tal­isaa­tio muut­taa työn luon­net­ta lisäten mah­dol­lis­es­ti toimis­to­työn osu­ut­ta ja toisaal­ta ihmiset eivät viihdy nyky­i­sis­sä tiivi­is­sä toimis­tois­sa, jol­loin neliöt per työn­tek­i­jä saat­ta­vat jos­sain vai­heessa taas kään­tyä kasvuun.

  Toisaal­ta en ymmär­rä, mik­si emme luo­ta tässä markki­noi­hin. Keiltä on pois, jos asun­to­ja muut­tuu välil­lä toimis­toik­si ja taas het­ken päästä tehdään muu­tok­sia toiseen suuntaan?

 9. Kan­takaupun­gin van­ho­jen toimis­to­talo­jen ongel­ma ei ole pelkästään sijain­tion­gel­ma. Suuri osa van­hoista taloista on näet kop­pikont­tor­i­tyyp­pistä huonos­ti muokat­tavaa tilaa, jolle nykyään ja on heikko kysyntä.

  Monille keskus­tan toimis­toki­in­teistöille on ole­mas­sa kolme vai­h­toe­htoa, muut­ta­mi­nen asuinkäyt­töön, purkami­nen ja uuden toimis­to­talon rak­en­t­a­mi­nen tai talon slummiutuminen.

  Viime vuosi­na muu­tok­sen asumiskäyt­töön ovat estäneet toimis­to­talo­jen slum­mi­u­tu­mista muun muas­sa Punavuores­sa ja Kamp­is­sa, nyt kuitenkin tyhjien, ei-kenellekään kel­paavien, toimis­totilo­jen määrä näyt­tää lisään­tyvän nopeasti kun muut­ta­mi­nen asuinkäyt­töön on selvästi vaikeutunut.

 10. > halu­tu­in paik­ka työ­paikoille ja kos­ka tuottavuus
  > on siel­lä maan suurinta

  Mitä enem­män toimis­to­ja sul­je­taan, sitä tuot­tavampia jäl­jelle jääneet fir­mat ovat. – Aina siihen asti kunnes viimeinenkin poistuu.

  > Helsin­gin keskus­ta on kuitenkin koko seudun tasolla
  > tavoitel­luin­ta aluet­ta toimistoille

  Kun toimis­to­jen markki­nat ovat vapaat ja samal­la asun­to­jen sään­nöstel­lyt, syn­tyy kitkaa: Se tuot­ta­va ja hyvä­palkkainen työn­tek­i­jä ei saakaan kallista keskus­ta-asun­toa vaan se menee tuet­tuun asumiseen.

 11. Tule­vaisu­ut­ta on vähän vaikea ennus­taa. Tämän het­ken tren­di todel­lakin paran­taa toimis­totilo­jen tilate­hokku­ut­ta, jopa varsin voimakkaasti, mut­ta tapah­tuuko jos­sain vai­heessa taas käänne? Tyy­tymät­tömät toimis­to­työn­tek­i­jät halu­a­vat pois moni­ti­laym­päristöistä ja takaisin tehot­tomi­in koppikonttoreihin?

  Entäpä keskus­tan vetovoima? Säi­lyykö se ennal­laan, kun kaupun­git muut­tuvat ja monipuolis­tu­vat, aluekeskuk­set voimis­tu­vat ja lähiöt kohenevat? Onko vih­erym­päristö­jen vetovoima yhä nousussa?

 12. Paljon entisiä asuin­talo­ja muutet­ti­in toimis­toik­si aikanaan. Niiden osalta valin­nan luulisi ole­van väl­jem­pää palaut­taa ne asun­noik­si ja tehdä vaik­ka väli­seinäl­lä pienem­piä asuntoja. 

  Helsingis­sä on kovin vähän asun­to­hotelle­ja, siis ilman palvelui­ta toimivia pien­sys­teeme­jä. Mis­tä lie johtuu.

 13. Keskus­tan toimis­tot kan­nat­taa muut­taa asun­noik­si. Uudet toimis­tokeskit­tymät syn­tyvät joka tapauk­ses­sa muualle kun tarvi­taan mod­er­nia tilaa. Keskus­tan ongel­mana on sump­puisu­us joka koros­tuu aloil­la joil­la myy­dään jotakin muuallekin kuin naa­purille. Juuri vierailin asi­akasyri­tyk­sessämme joka katui keskus­taan muut­toa kos­ka myyn­timiehet eivät saa­neet auto­jaan mihinkään parkki­in ja toisaal­ta ajoai­ka asi­akkaille oli läh­es joka suun­taan merkit­tävästi enem­män kuin aikaisem­mas­ta Espoon konttorista. 

  Kun liiken­ney­hteyk­siä ei saa­da parem­mik­si on parem­pi tehdä keskus­tas­ta julkisen liiken­teen päätepiste niille jot­ka pär­jäävät sen avul­la. Osa yri­tyk­sistä muut­taa pois ja toim­i­ti­laa vapau­tuu asunnoiksi.

 14. Her­bert Havu:
  Jän­nä aja­tus ja pätee var­masti lyhyessä tarkastelus­sa. Mut­ta väit­täisin, että pidem­mässä tarkastelus­sa tässä voi olla haas­teen­sa sil­lä dig­i­tal­isaa­tio muut­taa työn luon­net­ta lisäten mah­dol­lis­es­ti toimis­to­työn osu­ut­ta ja toisaal­ta ihmiset eivät viihdy nyky­i­sis­sä tiivi­is­sä toimis­tois­sa, jol­loin neliöt per työn­tek­i­jä saat­ta­vat jos­sain vai­heessa taas kään­tyä kasvuun.

  Kaik­ki tutkimuk­set tun­tu­vat osoit­ta­van, ettei avokont­tor­eista (mitä “moni­ti­laym­päristötkin” de fac­to ovat) ole muu­ta kuin hait­taa työn tehokku­udelle. Eiköhän joku yri­tys jos­sain vai­heessa hok­saa uida nyky­istä muo­tia vas­taan ja jos ja kun “kop­pikont­tor­ei­den” myötä kas­vanut tehokku­us muut­tuu kil­palue­duk­si, niin eiköhän muut seu­raa mukana.

  Sivun­men­nen olisi muka­va nähdä joskus joku organ­isaa­tiop­sykologi­nen tms. seli­tys sille, mik­si kaik­ki tila­jär­jeste­ly­istä päät­tävät johta­jat usko­vat auli­isti kaiken­maail­man toim­i­ti­lakon­sult­tien ja “uusien työ­tapo­jen” evanke­lis­to­jen saluilua — ja samal­la ummis­ta­vat silmän­sä kaikelta siltä tutkimuk­selta, joka osoit­taa aika yksiselit­teis­es­ti sen, että avokont­torit ovat yleis­es­ti huono idea.

 15. “kos­ka se on halu­tu­in paik­ka työ­paikoille ja kos­ka tuot­tavu­us on siel­lä maan suurinta”

  ->

  “Siel­lä mis­sä on kaik­ki paper­in­pyörit­täjät ja virkakyöstit”

 16. ksee:
  Sivun­men­nen olisi muka­va nähdä joskus joku organ­isaa­tiop­sykologi­nen tms. seli­tys sille, mik­si kaik­ki tila­jär­jeste­ly­istä päät­tävät johta­jat usko­vat auli­isti kaiken­maail­man toim­i­ti­lakon­sult­tien ja “uusien työ­tapo­jen” evanke­lis­to­jen saluilua – ja samal­la ummis­ta­vat silmän­sä kaikelta siltä tutkimuk­selta, joka osoit­taa aika yksiselit­teis­es­ti sen, että avokont­torit ovat yleis­es­ti huono idea. 

  Oma ammat­ti­taito ei riitä, jol­loin on help­po ostaa “osaamista” talon ulkop­uolelta. Avokont­tori ei ole yksiselit­teis­es­ti huono. Pitää vain ymmärtää, mihin työte­htävi­in se on hyvä. Avokont­tori on erit­täin huono suorit­tavalle työlle, jos­sa tarvi­taan keskit­tymistä. Sen sijaan asiantun­ti­jatyötä se parhaim­mil­laan tukee.

 17. K‑Veikko: Mitä enem­män toimis­to­ja sul­je­taan, sitä tuot­tavampia jäl­jelle jääneet fir­mat ovat. – Aina siihen asti kunnes viimeinenkin poistuu.

  Kivi­jal­ka­li­iketilois­sa aivan ydinkeskus­taa luku­un otta­mat­ta on pääosin varsin heikosti tuot­tavaa yri­tys­toim­intaa. Isom­mis­sa tilois­sa kirp­putore­ja ym. Kaupunkiku­van kannal­ta tämä voi olla muka­va asia, mut­ta tuot­tavu­us-perustelu pitäisi unohtaa.

 18. Kalle: Oma ammat­ti­taito ei riitä, jol­loin on help­po ostaa “osaamista” talon ulkop­uolelta. Avokont­tori ei ole yksiselit­teis­es­ti huono. Pitää vain ymmärtää, mihin työte­htävi­in se on hyvä. Avokont­tori on erit­täin huono suorit­tavalle työlle, jos­sa tarvi­taan keskit­tymistä. Sen sijaan asiantun­ti­jatyötä se parhaim­mil­laan tukee.

  Olisi mie­lenki­in­toista nähdä edes yksi viite tutkimuk­seen, jos­sa avokont­tor­ei­den hyödyt asiantun­ti­jatyölle olisi pystyt­ty osoit­ta­maan. Itse olen näh­nyt vain tulok­sia, joiden mukaan asiantun­ti­jatyö itseasi­as­sa kär­sii pahiten avokonttoriympäristöstä.

  Toki esim. sosi­aalisen mie­len omaa­van innokkaan nuoren mielestä avokont­tor­eis­sa voi tun­tua ole­van suo­ras­taan käsinkos­ketelta­va “luo­va pöhinä”, mut­ta kyse on taa­tusti use­am­min pelkästä illu­u­sios­ta todel­lis­ten tulosten jäädessä laihaksi.

  Jän­näähän on se, että tutkimusten mukaan avokont­torit han­kaloit­ta­vat ja vähen­tävät ihmis­ten välistä kom­mu­nikaa­tio­ta — vaik­ka juuri kom­mu­nikaa­tion paran­tu­misen piti olla avokont­tor­ei­den suurimpia etuja.

 19. Istun itse täl­laises­sa tilate­hokkaas­sa moni­ti­laym­päristössä, joka on siis paran­net­tu ver­sio takavu­osien avokont­torista. Siinä on hyvät ja huonot puolensa.

  Niitä hyviä puo­lia ovat koke­mus­peräis­es­ti kom­mu­nikaa­tion lisään­tymi­nen, vaik­ka “kseen” mainit­se­mat tutkimuk­set muu­ta väit­täi­sivätkin. Samoin yhteisöl­lisyy­den parane­m­i­nen, mut­ta se kai riip­puu siitä onko sil­lä kus­sakin työy­hteisössä ylipäätään eväitä paran­tua. Ja tietysti tilate­hokku­us tarkoit­taa ennen kaikkea tilakus­tan­nusten säästöä.

  Aika näyt­tää mihin kehi­tys vie.

 20. Pekka T.: Niitä hyviä puo­lia ovat koke­mus­peräis­es­ti kom­mu­nikaa­tion lisään­tymi­nen, vaik­ka “kseen” mainit­se­mat tutkimuk­set muu­ta väittäisivätkin. 

  Tämän hyödyl­lisyys riip­punee suuresti siitä, tarvi­taanko työte­htävis­sä enem­män kom­mu­nikaa­tio­ta vai häir­iötön­tä keskit­tymistä. Keskit­tymistöis­sähän per­in­teis­es­ti pait­si hakeudu­taan kom­mu­nikaa­ti­oti­lanteisi­in tarpeen vaaties­sa itse myös jär­jestetään erik­seen siihen tilaisuuk­sia koko ryh­mälle (kok­ouk­set).

 21. Ja tietysti hyödyl­lisyy­teen vaikut­taa, onko henkilöko­htainen tarve enem­män sitä että jätetään rauhaan vai sitä että on jatku­vas­sa inter­ak­tios­sa tois­t­en kanssa.

 22. anonyy­mi: Tämän hyödyl­lisyys riip­punee suuresti siitä, tarvi­taanko työte­htävis­sä enem­män kom­mu­nikaa­tio­ta vai häir­iötön­tä keskit­tymistä. Keskit­tymistöis­sähän per­in­teis­es­ti pait­si hakeudu­taan kom­mu­nikaa­ti­oti­lanteisi­in tarpeen vaaties­sa itse myös jär­jestetään erik­seen siihen tilaisuuk­sia koko ryh­mälle (kok­ouk­set).

  Tehdään nyt sen­tään ero enti­saiko­jen avokont­torin ja nykyaikaisen moni­ti­la­toimis­ton välillä. 

  Hyvin suun­nitel­tu­un moni­ti­laym­päristöön sisäl­tyy vetäy­tymistilo­ja, jois­sa voi rauhas­sa tehdä keskit­tymistä vaa­tivia töitä. Niihin ei vain yleen­sä voi pystyt­tää pysyvää työpistettä.

  Moni­ti­lan ideaan kuu­luu, että siel­lä on eri­laisia tilo­ja eri­laisia työte­htäviä varten.

 23. Omaa rauhaa vaa­ti­vat työte­htävät on mon­esti hel­poin­ta hoitaa kotona. Jos siis halu­aa tilapäis­es­ti olla tavoit­ta­mat­tomis­sa ja eristyksissä.

 24. Pekka T.:
  Niitä hyviä puo­lia ovat koke­mus­peräis­es­ti kom­mu­nikaa­tion lisään­tymi­nen, vaik­ka “kseen” mainit­se­mat tutkimuk­set muu­ta väittäisivätkin. 

  Tietysti jokaiselle omat koke­muk­set ovat niitä merkit­tävimpiä, mut­ta useim­miten niistä yleistämi­nen on aika vaarallista.

  Tutkimuk­sis­sa on (muis­taak­seni) havait­tu, että avokont­torit vähen­tävät spon­taa­nia kas­vokkain kom­mu­nikon­tia, kos­ka ihmiset pyrkivät vält­tämään muiden häir­it­semistä ja siten rajoit­ta­vat keskustelu­ja. Kom­mu­nikaa­tio siir­tyy enem­män mm. pikavi­es­timi­in (vaik­ka kaveri olisi siinä ser­min toisel­la puolel­l­la) ja kom­mu­nikaa­tion tehokku­us kärsii.

  Kop­pikont­toris­sa voi sen­tään aina kävel­lä jonkun toisen huoneeseen ja keskustel­la kaikessa rauhas­sa. Tietysti moni­toim­i­ti­las­sa keskuste­lut voi hoitaa niille vara­tuis­sa tilois­sa, mut­ta kos­ka hom­ma vaatii kaik­il­ta keskustelun osa­puo­lil­ta akti­ivi­su­ut­ta, niin spon­taanisu­us kärsii.

  Samoin yhteisöl­lisyy­den parane­m­i­nen, mut­ta se kai riip­puu siitä onko sil­lä kus­sakin työy­hteisössä ylipäätään eväitä parantua.

  Paran­taako yhteisöl­lisyys työtehoa?

  Ja tietysti tilate­hokku­us tarkoit­taa ennen kaikkea tilakus­tan­nusten säästöä.

  Muu­ta­man neliön vuokran säästämi­nen per naa­ma on aika äkkiä syö­ty työte­hon pienenemisenä…

 25. Pekka T.: Hyvin suun­nitel­tu­un moni­ti­laym­päristöön sisäl­tyy vetäy­tymistilo­ja, jois­sa voi rauhas­sa tehdä keskit­tymistä vaa­tivia töitä. Niihin ei vain yleen­sä voi pystyt­tää pysyvää työpistettä.

  “Yleen­sä.” Sel­l­ais­takin on tul­lut kuul­tua, että jos­sain fir­moissa täl­laiset vetäy­tymisti­lat tup­paa­vat muo­dos­tu­maan joidenkin tyyp­pi­en työpisteiksi.

  Moni­ti­lan ideaan kuu­luu, että siel­lä on eri­laisia tilo­ja eri­laisia työte­htäviä varten.

  Näistäkin on tul­lut kuul­tua aika lail­la muti­naa siitä, että suun­nit­telu on usein enem­män tai vähem­män päin prinkkalaa. Tietysti mokat voidaan aina kor­ja­ta, mut­ta har­voin­pa uusia tilo­ja lähde­tään heti myl­läämään vaan ennem­min hyväksytään käyt­tämät­tömäk­si jäävät kikottimet.

 26. PRNDL:
  Omaa rauhaa vaa­ti­vat työte­htävät on mon­esti hel­poin­ta hoitaa kotona. Jos siis halu­aa tilapäis­es­ti olla tavoit­ta­mat­tomis­sa ja eristyksissä. 

  Eli pitää sotkea työ ja vapaa-aika, jot­ta työte­htävät voi edes saa­da tehtyä. Minus­ta tässä on suuri ongelma.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.