Taas yksi Soininvaara-Vartiainen ehdotuksista toteutettu

Kissan on tun­netusti nos­tet­ta­va itse häntäänsä.

Lehdet ovat hehkut­ta­neet, kuin­ka osit­tainen varhen­net­tu varhaiseläke on saavut­tanut suur­ta suo­sio­ta. Tätäkin me esitimme Juhana Var­ti­aisen kanssa rapor­tis­samme Lisää mata­la­palkkatyötä. Kut­suimme sitä osaeläk­keek­si, mut­ta byrokra­tia on osan­nut tehdä nimestä vähän pidemmän.

Esitimme, että osaeläke kor­vaisi osa-aikaeläk­keen. Tämä poikkeaa osa-aikaeläk­keestä kahdel­la taval­la. Se EI edel­lytä työa­jan lyhen­tämistä. Saa myös alkaa tehdä töitä hitaam­min tai siir­tyä helpom­pi­in ja sik­si pieni­palkkaisem­pi­in hom­mi­in. Tai saa lyhen­tää työaikaansa.

Toisek­si tämä on eläke­jär­jestelmän kannal­ta kus­tan­nus­neu­traali. Kun ottaa osan eläk­keestä etukä­teen, lop­ulli­nen eläke jää vähän pienem­mäk­si. Aikanaan osa-aikaeläke oli suo­ras­taan törkeän edulli­nen. Eräs eläke­jo­hta­ja sanoi tuo­hon aikaan, että jos joku ei 56 vuot­ta täytet­tyään ymmär­rä siir­tyä osa-aikaeläk­keelle, hänelle pitää myön­tää välit­tömästi täysi työkyvyttömyyseläke.

Myön­nän. Aja­tus tästä eläke­muo­dos­ta syn­tyi min­ulle Sin­ga­poren matkan aikana.

Tästä mei­dän raportis­tamme on toteutet­tu yllät­tävän monta.

28 vastausta artikkeliin “Taas yksi Soininvaara-Vartiainen ehdotuksista toteutettu”

 1. Eläke­jär­jestelmä tarvit­see kokon­aisu­udessaan enem­män jous­toa. On yhtä type­r­ää pakot­taa pro­fes­sori eläk­keelle 70-vuo­ti­aana kuin pitää väki­val­ta-ammat­tien har­joit­ta­jat (poli­isi, brankkari, soti­las) töis­sä yli 45:n. Me emme ole samanlaisia. 

  Kun kat­soo SM:n säästö­tavoitet­ta SOTE-uud­is­tuk­ses­sa, niin äkkiä lask­ien se on mah­dol­lista saavut­ta pelkästään laske­mal­la brankkarien eläkeikä 45:een. Kak­si asi­aa läheltä seu­raavaa puoli­tut­tua on vas­tan­nut, ettei sitä saa sanoa ääneen.

 2. Osaeläke kuu­lostaa läh­es liian hyvältä ollak­seen tot­ta, vieläpä kus­tan­nus­neu­traali. Eläk­keen pienen­e­m­i­nen lie­nee seli­tys? Valin­nan­va­paus on olen­nainen plus­sa, voi ottaa tai jät­tää, voi tehdä työtä entiseen malli­in tai vähen­tää, nuukasti elävä pär­jää pitkälti pelkäl­lä osaeläkkeellä.

 3. Nyt sit­ten vain odotel­laan, kos­ka tämä uutu­us pois­te­taan. Veikkaan pari kolme vuot­ta. Suomen eläke­jär­jestelmä on aivan oman­laisen­sa siinä suh­teessa, että muu­tok­sia tehdään jatkuvasti.

 4. Hyvä on kissan hän­tään­sä nos­taa. Sitähän ei kukaan muu nos­taisi, kos­ka te esi­titte aivan toisen­laista osaeläket­tä. Mallis­sanne työn­tek­i­jä tek­isi entistä työtään alem­mal­la pal­ka­lla. Osit­taises­sa varhen­netus­sa van­hu­useläk­keessä ei ole kysymys siitä. Ohes­sa lain­aus esityksestänne.

  Ehdo­tus:
  Osa-eläke. 60 vuot­ta täyt­tänyt työn­tek­i­jä, joka solmii työ­nan­ta­jansa kanssa uuden työ­sopimuk­sen alem­mal­la pal­ka­lla, voi saa­da osan eläk­keestään etukä­teen osaeläk­keenä. Työe­htosopimuk­sen velvoit­teet eivät koskisi osaeläk­keen ohel­la tehtävää työtä. Jär­jeste­lyn ikära­jan voisi esimerkik­si sitoa työt­tömyys­tur­van lisäpäivien ikärajaan.

  Perustelu:
  Jo ennen van­hu­useläk­keelle siir­tymistä tulisi olla mah­dol­lista voimien vähetessä hidas­taa työn­tekoa, osana pehmeää eläk­keelle siir­tymistä. Jos työ­nan­ta­jan on mak­set­ta­va työ­suorituk­ses­ta täysi palk­ka, työ­nan­ta­ja halu­aa täy­den työ­suorituk­sen. Sik­si olisi taloudel­lisen tehokku­u­den näkökul­mas­ta luon­nol­lista tehdä van­hu­useläk­keen ikära­jo­jen par­taal­la uusi työ­sopimus, jos­sa tehtäviä on keven­net­ty ja palk­ka määritel­ty uusien tehtävien mukaiseksi.

  1. Tuo alem­pi palk­ka tuos­sa johtuu juuri siitä, että siir­ry­tään helpom­paan työhön. Jos työte­htävät räätälöidään henkilön omi­naisuuk­sien mukaan ja hänen toiveitaan kun­nioit­taen, se ei vält­tämät­tä osu mihinkään palkkakategoriaan.
   Ei kai kukaan ole niin hölmö, että sopii SAMAN työn tekemis­es­tä alem­mal­la palkalla.

 5. onko edelleen kus­tan­nus­neu­traali, jos käyt­täjik­si valikoitu­vat ihmiset, joil­la on keskimääräistä mata­lampi eliniänodote?

 6. Osmo Soin­in­vaara: Ei kai kukaan ole niin hölmö, että sopii SAMAN työn tekemis­es­tä alem­mal­la palkalla.

  Voihan sitä sopia, että alem­pi palk­ka ja hitaampi työtahti.

 7. Osmo Soin­in­vaara:

  Ei kai kukaan ole niin hölmö, että sopii SAMAN­työn tekemis­es­tä alem­mal­la palkalla.

  Kyl­lä työ­nan­ta­japuoli on yrit­tänyt mon­ta ker­taa sopia yksipuolis­es­ti palkan mak­sua, yrit­tämäl­lä esimerkik­si vai­h­taa salakavalasti nou­datet­tavaa tyoe­htosopimus­ta toiseen. Hölmöähän se on mut­ta ajan henki.

 8. Tänä vuon­na työeläke­mak­su on 24,4 % palkasta. 

  Siinäpä olisi oikea kohde kil­pailukykyä haikaileville.

  Nuo­ria sukupolvia kusete­taan ihan olan takaa.

  Ensin ei ole töitä, sit­ten kun niitä on, niin viedään tuhkatkin pesästä ja sit­ten kun on aika eläk­keelle, niin jär­jestelmä on jo kaatunut.

 9. Onko Soin­in­vaara tutus­tunut näi­hin uusi­in leiskau­tuk­si­in uusi­u­tu­vas­ta energiasta?

  Selvi­tys: Vaik­ka päästöjä vähen­netään kaikkial­la Suomes­sa, päästöt eivät vähene
  http://yle.fi/uutiset/3–9440450

  Itse val­tioneu­vos­toon selvitys:
  http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/21_Energia-%2Bja%2Bilmastostrategian%2Bvaikutusarviot%2BYhteenvetoraportti/40df1f5f-c99c-47d1-a929-a4c825f71547?version=1.0#page95

  Alkaa läh­estymään Vihrei­den jär­jetön­tä energiapolitiikkaa.

 10. Sylt­ty:
  Onko Soin­in­vaara tutus­tunut näi­hin uusi­in leiskau­tuk­si­in uusi­u­tu­vas­ta energiasta?

  Selvi­tys: Vaik­ka päästöjä vähen­netään kaikkial­la Suomes­sa, päästöt eivät vähene
  http://yle.fi/uutiset/3–9440450

  Itse val­tioneu­vos­toon selvitys:
  http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/21_Energia-%2Bja%2Bilmastostrategian%2Bvaikutusarviot%2BYhteenvetoraportti/40df1f5f-c99c-47d1-a929-a4c825f71547?version=1.0#page95

  Sylt­ty kokeilep­pa: https://tinyurl.com/.

 11. Vaikut­taa siltä, että tässä eläkeu­ud­is­tuk­ses­sa on päädyt­ty vain muut­ta­maan ter­mi­nolo­giaa ja nimeämään osa-aikaeläkkeitä ja vuorot­telu­va­pai­ta uudelleen. On aivan var­maa, että ammat­tiy­hdis­tys­li­ike ei hyväksy millekään aloille sel­l­aisia eläk­keel­lä täy­den­net­täviä palkkatöitä, jois­sa pitkäaikaista koke­mus­ta omaa­van työn­tek­i­jän täyspäiväisen työn palkkaa alen­netaan. Palkan alen­t­a­mi­nen siis kytkey­tyy jatkos­sakin työa­jan vähen­tämiseen, jol­loin kyseessä on käytän­nössä osa-aikaeläke.

  Näin jos­sakin artikke­lin, jos­sa mainit­ti­in, että näitä uuden­tyyp­pisiä varhen­net­tu­ja varhaiseläkkeitä on haet­tu hyvin innokkaasti. Tämä viit­taa siihen, että yksi­tyisen puolen työ­nan­ta­jat ja työn­tek­i­jät oli­si­vat enem­män tai vähem­män yhteisym­mär­ryk­sessä käyt­tämässä tätäkin jär­jestelmää uute­na työt­tömyy­seläkeputke­na. Ehkä menee viisi tai kymme­nen vuot­ta, jot­ta Juhana Var­ti­ainen ja hänen kanssaan asi­as­ta samaan tapaan ajat­tel­e­vat sen huomaavat.

  1. Mikko Num­melin
   Aika moni yrit­täjä on valin­nut tämän. On ihan oma­l­la päätök­sel­lään ammat­tili­itol­ta mitään kysymät­tä höl­len­tänyt tah­tia. Tämä voi tul­la aika suosi­tuk­si myös asiantun­ti­ja-ammateis­sa, joi­ta mikään ammat­tili­it­to ei komentele. Aka­va vähän yrit­tää, mutta…

 12. Osmo Soin­in­vaara:
  Mikko Nummelin
  Aika moni yrit­täjä on valin­nut tämän. On ihan oma­l­la päätök­sel­lään ammat­tili­itol­ta mitään kysymät­tä höl­len­tänyt tah­tia. Tämä voi tul­la aika suosi­tuk­si myös asiantun­ti­ja-ammateis­sa, joi­ta mikään ammat­tili­it­to ei komentele. Aka­va vähän yrit­tää, mutta… 

  Yrit­täjät eivät olekaan ammat­tiy­hdis­tys­li­ik­keen edun­valvon­nan piiris­sä muuten kuin har­vois­sa poikkeustapauk­sis­sa. Mitä tulee asiantun­ti­ja-aloi­hin, niis­sä työ­taakan keven­tämi­nen merk­it­see käytän­nössä aina jonkin­laisia työa­jan lyhennyksiä.

  Vaik­ka sinän­sä tämä uusi jär­jestelmä olisi työn­tek­i­jöi­den kannal­ta hyvä ja jous­tavak­si koet­tavis­sa ole­va, pidän käytän­nössä var­mana, että jo nykyi­nen tai ainakin joku tule­va hal­li­tus alkaa mure­htia sen kus­tan­nuk­sia tai ns. “sen aiheut­tamia kiel­teisiä kan­nustin­vaiku­tuk­sia ja työu­ran katkeamisia liian aikaisin loppupäästä”.

 13. Osmo Soin­in­vaara: Tämä voi tul­la aika suosi­tuk­si myös asiantun­ti­ja-ammateis­sa, joi­ta mikään ammat­tili­it­to ei komentele. Aka­va vähän yrit­tää, mutta… 

  Olet tain­nut ymmärtää työn­tek­i­jöi­den edun­valvon­nan (ideaalit) käsky­suh­teet vähän väärin.

 14. anonyy­mi: Olet tain­nut ymmärtää työn­tek­i­jöi­den edun­valvon­nan (ideaalit) käsky­suh­teet vähän väärin. 

  Soin­in­vaaran aikaisem­mis­sa artikkeleis­sa ilme­nee, että hänel­lä on yksinker­tais­tet­tu lib­er­taarien esit­tämä kuva ammat­tiy­hdis­tys­li­ik­keestä työhalukkaiden työn­tek­i­jöi­den pyrkimys­ten estäjänä min­imi­palkan ja yleis­si­tovu­u­den avul­la. Tosi­asi­as­sa työn­tek­i­jöitä ei ole jonok­si asti ali­palkat­tui­hin tehtävi­in mis­sään tapauk­ses­sa, kos­ka palkan täy­den­tämi­nen sosi­aal­i­tur­val­la koetaan nöyryyt­täväk­si ja se vie vapau­den. Jos sosi­aal­i­tur­van varaan joutuu, fik­suim­mat pyrkivät opti­moimaan niin, että kan­nat­tam­a­ton työ pitää pudot­taa kuvios­ta pois tai vähen­tää min­imi­in. Ansiosi­don­naisel­la toki pitää nou­dat­taa hark­in­taa siinä, kuin­ka järkevää sil­lä on roikkua, jos mah­dol­lista. Ansiosi­don­nainen kan­nat­taa yrit­tää käyt­tää lop­pu­un asti, jos se on niin suuri, että siitä on mah­dol­lista säästää rahaa sivu­un, kos­ka täl­löin muu­ta­man vuo­den ajan säästynyt­tä pot­tia voi käyt­tää vaik­ka yri­tyk­sen pesä­mu­nana. Asiantun­ti­ja-alan ammat­ti­taito­ja toki pitää ylläpitää opiskele­mal­la sil­loin muuten kuin tutk­in­toa varten tai opin­topis­teitä keräten. Yrit­tämi­nen kesken ansiosi­don­naisen ei tietenkään kan­na­ta, kos­ka tuki rom­ah­taa alta siihen.

 15. Tuokin on parem­malle väelle suun­nat­tu etuus.Ikänsä pieni­palkkaises­sa ja pätkä­työssä kikutel­lut joutuu kitkut­tele­maan eläkeikään saak­ka, kso­ka varaa eläk­keen pienen­nyk­seen ei ole

  Nämä pieni­palkkaiste ovat juuri niitä, joiden työ­markki­na-arvo on rom­ah­tanut ja työkun­nos­ta suuri osa hävinnyt

  Hyvä­palkkainen voi siir­tyä 3–4 päiväiseen viikkoon menet­tämät­tä juuri mitään

  Soin­in­vaara ja Var­ti­ainen rak­en­ta­vat tyyp­il­liseen tapaansa lisää eriarvoisuutta¨

 16. Osmo Soin­in­vaara: Mikko Nummelin
  Aika moni yrit­täjä on valin­nut tämän. On ihan oma­l­la päätök­sel­lään ammat­tili­itol­ta mitään kysymät­tä höl­len­tänyt tah­tia. Tämä voi tul­la aika suosi­tuk­si myös asiantun­ti­ja-ammateis­sa, joi­ta mikään ammat­tili­it­to ei komentele. Aka­va vähän yrit­tää, mutta…

  Höpö höpö, Aka­va on kaikkein suurin pilkun­vi­ilaa­ja työe­hdois­sa. Val­taosa aka­teemi­sista on töis­sä julk­isin varoin rahoite­tuis­sa yhteisöis­sä ja niiden työe­htosopimuk­set ovat Raamt­tu­ja niin tulkinnal­taan kuin kooltaankin

  Ja akavalaisil­la on varaa lakkoil­lakin esim Lääkärili­it­to jopa yli puoli vuotta.

  Kaup­pa­pi­ial­la ei ole varaa kuin puolen päivän lakkoon jos siihenkään

  Aka­van ammateisa jär­jestäy­tymisas­te on 90 % luokkaa kun pieni­palkkai­sis­sa töis­sä vain 50 % luokkaa

  Niin hajanainen tyh­mä ei lakkoile eikä kykene aja­maan etu­jaan kuin räikeim­mis­sä hyväksikäyttötapauksissa.

  Osmo propagoi taaskin

 17. Mikko Num­melin: Vaikut­taa siltä, että tässä eläkeu­ud­is­tuk­ses­sa on päädyt­ty vain muut­ta­maan ter­mi­nolo­giaa ja nimeämään osa-aikaeläkkeitä ja vuorot­telu­va­pai­ta uudelleen.

  Käsit­tääk­seni ei pidä paikkaansa. Osit­taiselle varhen­netulle van­hu­useläk­keelle menevät kus­tan­ta­vat sen keskimäärin itse (ainakin osa­puilleen) varhen­nusvähen­nyk­sen kaut­ta. Van­ha osa-aikaeläke ja vuorot­telu­va­paa taas mak­satet­ti­in muilla.

 18. Ossi Sare­so­ja: Käsit­tääk­seni ei pidä paikkaansa. Osit­taiselle varhen­netulle van­hu­useläk­keelle menevät kus­tan­ta­vat sen keskimäärin itse (ainakin osa­puilleen) varhen­nusvähen­nyk­sen kaut­ta. Van­ha osa-aikaeläke ja vuorot­telu­va­paa taas mak­satet­ti­in muilla. 

  Kyl­lä van­has­sakin jär­jestelmässä hävisi paljon, jos eläköi­tyi liian varhain tai jos työu­ra repeili lop­pupäästään muutenkaan. Jos esimerkik­si pystyi työsken­telemään muu­ta­mankin vuo­den yli alim­man eläkeiän, sai eläk­keeseen­sä superkarttuman.

  Tästä on opetuk­se­na se, että todel­lista eläköi­tymisikää on vaikea poli­it­tisin päätöksin nos­taa useim­mil­la aloil­la, vaik­ka elin­iän­odote kas­vaisikin. Mah­dol­liset leikkauk­set ja sään­tö­jen kiristyk­set johta­vat vain lisään­tyvään eläkeläis­ten köy­hyy­teen ja 60 vuot­ta täyt­tänei­den työttömyyteen.

 19. Mikko Num­melin: Kyl­lä van­has­sakin jär­jestelmässä hävisi paljon, jos eläköi­tyi liian varhain tai jos työu­ra repeili lop­pupäästään muutenkaan.

  Siis tuos­sa nyt pois­tu­vas­sa osa-aikaeläk­keessä (joka oli se, jon­ka viestis­säsi mainit­sit), ei itse täysi van­hu­useläke pienen­tynyt ainakaan tarpeek­si suo­raan itse osa-aikaeläk­keen nos­tamisen vuok­si. Itseasi­as­sa, en onnis­tunut löytämään main­in­taa, että se olisi pienen­tynyt ollenkaan (pitääkö paikkansa?). Osa-aikaeläk­keen määrä perus­tui osa-aikatyöhön siir­tymis­es­tä seu­raavaan ansion­alen­emään. Tuo eläke oli vain saa­jalle aivan liian hyvä diili.

  Osit­taises­sa varhen­netus­sa van­hu­useläk­keessä nos­tat olen­nais­es­ti osan eläk­keestäsi hiukan etukä­teen. Varhen­nusvähen­nys kat­taa sen kus­tan­nuk­set keskimäärin, joten siinä ei eläk­keen saa­ja mak­sa­ta etu­ut­taan muil­la. (Yksit­täi­nen eläkeläi­nen voi jäädä voitolle tai tap­pi­olle riip­puen siitä, kuin­ka pitkään elää. Keskimäärin sys­tee­mi on kuitenkin aktu­aaris­es­ti reilu.)

  Mikko Num­melin:Jos esimerkik­si pystyi työsken­telemään muu­ta­mankin vuo­den yli alim­man eläkeiän, sai eläk­keeseen­sä superkarttuman.

  Superkart­tuma taas onkin eri asia kuin osa-aikaeläke (tai vuorot­telu­va­paa, jon­ka myös mainit­sit). Sekin oli kyl­lä hölmö sys­tee­mi ja onnek­si pois­tuu myös. Sen kor­vaa­va eläk­keen lykkäyysko­ro­tus ja nor­maali kart­tuma ovat paljon järkevämpiä.

 20. Aiem­min monien eläkeputkessa ole­vien kan­nat­ti siir­tyä eläk­keelle heti 62-vuo­ti­aana, kun se oli mah­dol­lista. Hei­dän osaltaan ei tehdä varhennusvähennystä.

  Nyt tois­t­en heistä kan­nat­taa jatkaa työt­tömänä pidem­pään. He voivat nos­taa samaan aikaan työt­tömyysko­r­vaus­ta ja osit­tain varhen­net­tua vanhuuseläkettä. 

  Ansiosi­don­nais­es­ta työt­tömyyspäivära­has­ta kart­tuu lisää eläket­tä 63-vuo­den ikään (tai alimpaan van­hu­useläkeikään) asti, joten työt­tömyys- tai silp­putyö­jak­son venyt­tämi­nen ainakin sinne saak­ka saat­taa olla monille houkuttelevaa.

  Osit­tain varhen­net­tua van­hu­useläket­tä nos­ta­va yli 63-vuo­tias ei saa nos­ta­mat­toma­lle eläkeo­su­udelleen kuitenkaan lykkäysko­ro­tus­ta, jos hän nos­taa samal­la työt­tömyysko­r­vaus­ta. Sel­l­aisen heiken­nyk­sen huo­ma­si­vat tehdä nor­maal­isään­töi­hin eduskun­nas­sa. Oliko­han syynä se, että iäkkäi­den työt­tömien lukumäärä olisi muuten kas­vanut liian suureksi?

  Yksit­täisen henkilön osalta jär­jestelmä on melkoisen moni­ta­hoinen. Nyt on jo näkynyt vähän parem­pia esit­teitä, mut­ta eivät ainakaan kaik­ki esit­teet vielä selitä kaikkia kiemuroita.

  Tähän asti työvoimavi­ra­nomaiset eivät ole hätis­telleet iäkkäitä työt­tömiä, mut­ta nythän Sip­ilän hal­li­tus on luvan­nut, että kaikkia työt­tömiä kon­tak­toidaan kol­men kuukau­den välein. Se saat­taa tuo­da vielä uuden lisäele­mentin niiden iäkkäi­den työt­tömien ja silp­putyöläis­ten henkilöi­den pohd­in­taan, jot­ka miet­tivät eläkeratkaisujaan. 

  Voihan niitä silp­putöitä tehdä sit­ten täy­del­läkin van­hu­useläk­keel­lä. Huono puoli siinä kuitenkin on se, että eläkek­er­tymän täy­den eläk­keen eläkeläistöistä saa vas­ta 68-vuo­ti­aana. Siihen asi­aan pitäisi tehdä paran­nus siten, että eläkek­er­tymän voisi saa­da nopeam­min ja että sille las­ket­taisi­in lykäysko­ro­tus. Pieniä sum­mi­a­han siinä pyöriteltäisi­in, mut­ta tieto­jär­jestelmät las­kee ja eikös se hal­li­tuskin nyt yritä paran­taa työl­lisyyt­tä pienistäkin puroista.

 21. Nyt on erik­seen eläke­lakien asiantun­ti­jat ja erik­seen työt­tömyys­tur­van asiantun­ti­jat. Työt­tömyyskas­sat eivät osaa ker­toa eläkkea­sioista eikä eläkey­htiöt työt­tömyys­tur­vas­ta. Se on sitä siiloa­jat­telua, jota esi­in­tyy myös yritysmaailmassa.

  Jos viit­sit­täisi­in tarkastel­la näitä siilosek­tor­e­i­ta yhdessä, niin var­masti löy­det­täisi­in uusia viilausko­htei­ta, jot­ka kan­nus­taisi­vat ihmisiä nyky­istä parem­min työn­tekoon siten, että koko yhteiskun­ta hyötyy.

 22. Ossi Sare­so­ja:Varhen­nusvähen­nys kat­taa sen kus­tan­nuk­set keskimäärin, joten siinä ei eläk­keen saa­ja mak­sa­ta etu­ut­taan muil­la. (Yksit­täi­nen eläkeläi­nen voi jäädä voitolle tai tap­pi­olle riip­puen siitä, kuin­ka pitkään elää. Keskimäärin sys­tee­mi on kuitenkin aktu­aaris­es­ti reilu.)

  Jää tuos­sakin työt tekemät­tä ja suurem­pi vero­ker­tymä samat­ta. Eläk­keestä kun ei työn­tek­i­jän veroisia vero­ja mak­se­ta ihan vain sik­si, että se on pienem­pi. Eikä etenkään jos sitä vielä siitäkin pienen­tää siir­tymäl­lä etu­a­jas­sa eläkkeelle.

  Eli vaik­ka jär­jestelmä on eläke­jär­jestelmän sisäl­lä kus­tan­nus­neu­traali, se tuskin sitä on koko yhteiskun­nan tasol­la. On päivän­selvää, että jos ihmiset siir­tyvät ennem­min eläk­keelle, he myös lopet­ta­vat työn­teon aikaisemmin. 

  Eläkeläisenä sama ihmi­nen kulut­taa palvelui­ta ihan yhtä lail­la kuin työssäkäyvänä. Jopa enem­män, jos alkaa kup­pi maistumaan.

  1. Jos siir­tyy osaeläk­keelle, saat­taa jatkaa työn­tekoaan pidem­pään kuin jos mah­dol­lisu­ut­ta osaeläk­keeseen ei ole, vaan on otet­ta­va joko eläke kokon­aan tai ei ollenkaan.

 23. Sylt­ty, vähin­tään on parem­pi, että jär­jestelmä on edes eläke­jär­jestelmän sisäl­lä aktu­aaris­es­ti reilu. Osa-aikaeläke ei ollut edes sitä ja oli tosi­aan osa-aikaeläkeläiselle yleen­sä aivan liian hyvä diili.

  Sitä­pait­si, pitäähän sitä vähän valin­nan­va­paut­ta olla. Eihän sekään, että esim menee osa-aikatöi­hin ja rahoit­taa sen kulu­tuk­sen vähen­tämisel­lä, ole yhteiskun­nan kannal­ta kus­tan­nus­neu­traalia, mut­ta eihän sitäkään kieltää kannata.

 24. Suo­ma­laises­sa poli­ti­ikas­sa tun­tuu ole­van täl­lainen erikoinen piirre, että tärkeitä uud­is­tuk­sia ulkois­te­taan eri­laisille valmis­teluryh­mille. Kansane­dus­ta­jien tehtävänä on julkises­ti tyr­mistyä ja irti­sanoutua valmis­teluryh­män ehdo­tuk­sista (usein vielä etukä­teen, luke­mat­ta raport­tia), tai korkein­taan kiitel­lä “rohkei­ta avauk­sia, joi­ta tosin ei nyt voi toteuttaa.” 

  Tämän jäl­keen valmis­teluryh­män ehdo­tuk­sia ale­taan kaikessa toteuttaa. 

  Näin kävi Esko Ahon työre­formille (Suomen Kuvale­hti on kir­joit­tanut ansiokkaan raportin tästä).

  Raimo Sailak­sen viimeiset 10 vuot­ta viral­la oli oikeas­t­aan juuri tämän­laista työtä: Sailas sanoo mitä pitää tehdä, poli­itikot irti­sanoutuu, mut­ta lop­ul­ta toteuttavat. 

  Osmon ja Juhanan työ pääsee siis osak­si suo­ma­laisen päätök­sen­teon jatku­moa! Saa nähdä pääseekö Bor­gin ja Var­ti­aisen saman­lainen työ myös. 

  Ei tämän­lainen toimia ehkä suo­ma­laista demokra­ti­aa ja kansalaiskeskustelua sinän­sä imartele, vaik­ka päätök­set ja ehdo­tuk­set sinän­sä varsinkin Var­ti­ainen & Soin­in­vaara ‑rapor­tis­sa oli­vat erit­täin hyviä. 

  Osaatko Osmo muuten luetel­la kuin­ka mon­ta ehdo­tus­ta on jo toteutettu?

 25. Pitäisi olla mah­dol­lisu­us saa­da vapau­tus eläke­mak­su­ista, jos luop­uu eläkkeestään.

  Siis myös työ­nan­ta­ja ei jou­tu­isi mak­samaan sel­l­aisen työn­tek­i­jän kohdal­la eläkemaksuja.

  Nyt 2000-luvun puolel­la syn­tyvien eläkeikä on 70 vuot­ta ja he tule­vat mak­samaan alati nou­se­via eläke­mak­su­ja ja hei­dän työ­nan­ta­jansa samoin.

  Ei kyse ole mis­tään sukupolvien välis­es­tä sopimuk­ses­ta vaan puh­taas­ta pyra­midi­hui­jauk­ses­ta. Nämä 2000-luvun puolel­la syn­tyneet eivät koskaan tule naut­ti­maan eläke­jär­jestelmästä, mut­ta taa­tusti tule­vat mak­samaan siitä itsen­sä kipeäksi.

  Suurten ikälu­okkien jäljiltä Suo­mi on kupat­tu, kitu­va ja liitok­sis­taan nati­se­va per­ife­ria pohjolassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *