Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.1.2017

Tämä oli varsi­nainen pöydällepanokokous.

Her­ne­saaren osayleiskaava

Kaa­va on paran­tunut koko ajan. Aloitet­ti­in jostain noin 4 400 asukkaas­ta ja nyt kaavail­laan 6 900 asukas­ta. Todet­takoon kuitenkin, että yleiskaavas­sa ei lyödä lukkoon raken­nusten korkeuk­sia, joten tuo­ta voidaan vielä ruka­ta, mut­ta näil­lä nurkil­la se tulee olemaan.

Helikopteriken­tän heivaami­nen pois kaavas­ta oli erit­täin hyvä asia. Saati­in läh­es 2 000 lisäa­sukas­ta pelkästään sil­lä ja säästet­ti­in yli 100 M€ kaupun­gin rahaa.

Nyt niemen kär­keen suun­nitel­tua vene­sa­ta­maa on pienen­net­ty olen­nais­es­ti niin, että vene­paikko­ja on enää 400. Ne muuten mak­sa­vat 30 M€ eli 75 000 €/venepaikka. On ihan kiva, että kaupun­ki suosii veneilyä, mut­ta kyl­lä veneil­i­jöi­den pitäisi tuo­hon kus­tan­nuk­seen vähän itsekin osallistua.

Lisää kaupun­ki Helsinki­in ‑keskustelu­pal­stal­la oli vaa­dit­tu asukasluku­tavoit­teen nos­tamista 15 000 asukkaaseen. Tuo­ta suun­nitel­maa virkamiehet kom­men­toi­vat selkeäsanaisesti.

Se tek­isi Her­ne­saares­ta pelkän nukkumalähiön.

Rak­en­tamista on ulotet­tu puis­ton päälle paikkoi­hin, jois­sa maan sta­bili­teet­ti ei järkevin kus­tan­nuksin kestä. Noin suomek­si san­ot­tuna se valuisi mereen. (Täl­lainen tilanne oli myös Kalasa­ta­mas­sa, ja se kor­jat­ti­in korkein kustannuksin)

Asun­to­tuotan­toa on laitet­tu myös ris­teilyalus­ten melu­alueelle, jos­sa esi­tyk­sen mukaan on työ­paikkarak­en­tamista melumuurina.

Kaupun­gin mitoituk­ses­sa n. 15 % ker­rosalas­ta on raken­nu­soikeu­den ulkop­uolel­la saunoina ja pesu­tupina. Nämä ovat vai­h­toe­hdos­sa kaik­ki asun­toina tai sit­ten pitää korot­taa rakennuksia.

Lisäk­si 18 metrin runk­osyvyys olisi aika han­kala. Tulisi huono­ja asuntoja.

Mut­ta ase­makaavavai­heessa voi vielä harki­ta korkeam­paa rak­en­tamista. Kan­nat­taa kuitenkin ottaa huomioon, että tuulisil­la alueil­la korkean rak­en­tamisen hai­tat korostuvat.

Niitä vil­javaras­to­ja ei ole suo­jel­tu. Minus­ta ne ovat siel­lä korkei­den talo­jen välis­sä aika nolon näköisiä. Mut­ta jotain alas repimistä on kai jätet­tävä tulevillekin päättäjille.

 

Koivusaari

Pöy­dälle kahdek­si viikoksi

Ongel­ma tässä on järkyt­tävän iso moot­tori­tieli­it­tymä. Sit­ten joskus, kun tämä saadaan kaupun­gin kaduk­si, tehdään pienem­pi risteys. Sen voisi tehdä heti, jos ELY-keskus suos­tu­isi kah­teen kaistaan nyt, kun bus­sikaistaa ei enää tarvi­ta. Ely-keskus halu­aa pitää kolme kaistaa, kos­ka autoli­ikenne voi tule­vaisu­udessa kas­vaa, eikä hei­dän päätään kään­nä se, ettei Porkkalankadun risteys vedä enem­pää eikä tule vetämään, kos­ka kaupun­ki ei aio päästää enem­pää auto­ja katu­verkkoa jumittamaan.

Olin tänään keskivi­ikkona luen­noimas­sa yleiskaavas­sa Tam­pereel­la. Siel­läkin koke­muk­sen val­tion tievi­ra­nomai­sista oli­vat ihan samanlaisia.

Minä suh­taudun myön­teisek­si Län­siväylän ylit­tävään kan­teen, kos­ka vaik­ka kuin­ka tulisi bule­var­di, hirveä este­vaiku­tus siitä jää.

Meille näytet­ti­in Koivusaares­ta mie­lenki­in­toinen 3D-mallinnusvideo. Sanoin, että tuol­laiset pitäisi voi­da näyt­tää kaikille. Tässä se nyt on.

Allas Oy:n poikkeamislupa

Olimme sopi­neet Ris­to Rauta­van kanssa, että esitämme , että Allas saisi sulkea alueen 1.5. – 15.9 välisenä aikana, kos­ka han­ke ei pysy pystyssä ilman sitä. Katolle tulee joka tapauk­ses­sa teras­si, johon pääsee ilman pääsymaksua.

Asia meni pöy­dälle Mat­ti Niirasen (kok) pyynnöstä.

 

11 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.1.2017”

 1. Vene­paikko­jen hin­noista: olisin valmis mak­samaan tuplahin­nan halu­a­mas­tani vene­paikas­ta (port­ti + sähkö), mut­ta nyt jono­tan ja pidän venet­tä min­ulle huonos­ti sopi­vas­sa paikas­sa. Mik­sei halu­tu­impia vene­paikko­ja huu­tokau­pa­ta vuosittain? 

  Toisaal­ta, olisin myös valmis vuokraa­maan parem­man paikan huhti-toukokuuk­si ja syys-mar­raskuuk­si, keskikesän pitäisin venet­tä muual­la. Näi­hin aikoi­hin pur­jeve­neet eivät enää ole lai­turis­sa, mut­ta min­ul­la olisi sille (kalastus)käyttöä. Täm­möi­nen vuokraami­nen ei ole mahdollista. 

  Eli kaupun­gin olisi mah­dol­lista lisätä tulo­jaan venepaikoista.

 2. “Nyt niemen kär­keen suun­nitel­tua vene­sa­ta­maa on pienen­net­ty olen­nais­es­ti niin että vene­paikko­ja on enää 400. Ne muuten mak­sa­vat 30 M€ eli 75 000 €/venepaikka. On ihan kiva, että kaupun­ki suosii veneilyä, mut­ta kyl­lä veneil­i­jöi­den pitäisi tuo­hon kus­tan­nuk­seen vähän itsekin osallistua.”

  Täl­lä hin­nal­la vene­paik­ka on arvokkaampi kuin 99% sinne tule­vista veneistä. Haloo mis­sä on järki? 

  Järkevä veneilykausi on Suomes­sa kak­si kuukautta!

  Kaupun­gin pitää edel­lyt­tää vene­paikas­ta väh. 5 %:n tuot­to eli 3.750 euroa/paikka/v. Jos täl­laista ei saa­da niin ei raken­neta. Kaupun­gin päät­täjät ovat hul­lu­ja jos han­kkeen muu­toin maksavat.

  Vene­sa­ta­man voisi antaa jonkin yksi­tyisen raken­net­tavak­si ja pyöritet­täväk­si ilman kaupun­gin osal­lis­tu­mista. Eli ei toteutuisi.

 3. Miljoonien euro­jen tyh­mä kysymys: Eikö Län­siväylää voi ottaa kaduk­si ihan vain ase­makaavoit­ta­mal­la ja tekemäl­lä kadun­pitopäätös ennen kuin joutuu rak­en­ta­maan eritasoliittymän?

 4. “Olimme sopi­neet Ris­to Rauta­van kanssa, että esitämme , että Allas saisi sulkea alueen 1.5. – 15.9 välisenä aikana, kos­ka han­ke ei pysy pystyssä ilman sitä. Katolle tulee joka tapauk­ses­sat­eras­si, johon pääsee ilman pääsymaksua.”

  Sulkea? — Yleisöltäkö?
  Alueen? — Minkä alueen?
  Han­ke? — Mikä hanke?
  sitä — Mitä?

  Mitä ihmettä tämä on?

 5. Mikä on se val­ta­va viiva­suo­ra rai­lo, joka halkaisee 3D-mallinnusvideossa koko Koivusaa­reen, jakaa sen erot­ta­mat­tomasti kah­tia ja jatkuu ääret­tömyyk­si­in sen molem­mil­la puo­lil­la. Onko täl­lä raken­nel­mal­la tarkoi­tus kor­va­ta Malmin lento­kent­tä? Vai rak­en­taa jokin super­baana polkupyöräil­i­jöille? Tuskin pikaratikkaakaan kan­nat­taa rak­en­taa, kun maan alla jo kul­kee metro. Ottaen huomioon uuden yleiskaa­van, mitään mui­ta vai­h­toe­htoisia käyt­tö­tapo­ja tälle suurelle kan­ion­ille ei oikein ole.

 6. Vesa:
  Kaupun­gin pitää edel­lyt­tää … väh. 5 %:n tuotto… 

  Eikö tämä sama päde kaikki­in liikunta‑, ulkoilu- ja kult­tuu­ri­tiloi­hin. Raken­net­tui­hin ja rakentamattomiin.

  Puis­to tuot­taa kaupungille vain tap­pi­o­ta siinä mis­sä kadun var­ren parkkipaikkakin.

 7. Velka­sa­neer­auk­ses­sa ole­va yri­tys halusi ensin rak­en­taa Kaup­pa­torin reunalle uima-allashökö­tyk­set ja kaupun­ki lainasikin auli­isti rahaa han­kkeen toteut­tamiseen. Altaille sovit­ti­in 8 vuo­den vuokra­sopimus. Kun muste sopimuk­ses­sa on hädin tuskin kuiv­unut, vuokra­sopimus­ta ollaan nyt jo piden­tämässä 15 vuoteen.

  Luvan ehtona olisi, että ulkoalueet avataan itse allasaluei­ta luku­un otta­mat­ta mak­sut­tomana yleisölle. Se ei kuitenkaan sovi fir­malle, kos­ka se kuulem­ma veisi han­kkeelta kan­nat­tavu­u­den ja hait­taa toim­intaa merkit­tävästi ja han­ke ei pysy pystyssä ilman sitä. Rav­in­to­laan kuitenkin sen­tään pää­sisi ilman pääsymaksua.

 8. Kesäl­lä oli lehdessä uuti­nen, että Kaup­pa­to­rille ollaan taas pystyt­tämässä uusia raken­nelmia edel­lis­ten maail­man­pyörien ja uimalaitosten ja muiden rav­in­tolaviritelmien sekaan. 

  Täl­lä ker­taa oli tarkoi­tus ruve­ta esit­tämään hajustet­tu­ja eloku­via. Hajun lisäk­si eloku­vien tun­nel­maa nos­tatet­taisi­in tuu­likoneel­la, vesiefek­til­lä ja liikkuvil­la penkeillä. 

  Onko kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa mitään tietoa, miten täl­lainen eloku­vateat­ter­i­hanke ete­nee pääkaupungissamme?

 9. Tero:
  Vene­paikko­jen hin­noista: olisin valmis mak­samaan tuplahin­nan halu­a­mas­tani vene­paikas­ta (port­ti + sähkö), mut­ta nyt jono­tan ja pidän venet­tä min­ulle huonos­ti sopi­vas­sa paikas­sa. Mik­sei halu­tu­impia vene­paikko­ja huu­tokau­pa­ta vuosittain? 

  Kos­ka liikun­tavi­ras­to. Luopuisi­vat nyt ensin sukulaisuus/jäsenkirja ‑vaa­timuk­sis­taan ken­tän­hoita­jia palkat­taes­sa. Siinä saat­taisi puti­ikki­in eksyä töi­hin joku joka ker­toisi, että Kekko­nen kuoli, Neu­vos­toli­it­to hajosi, muuri mur­tui jne ja että kenttävuorojen/venepaikkojen jakamises­sa pitäisi näin 2000-luvul­la soveltaa enem­män markki­na­t­alout­ta ja vähem­män suhdetoimintaa.

 10. Mitä tapah­tuu Sedu koskisen lau­tahökke­likylälle? Muovipal­mut ja lau­ta-aita jäävät vai? Tuleeko Her­ne­saa­reesta pääsemään myös Ruo­ho­lah­den suun­taan julkisilla?

 11. “Lisää kaupun­ki Helsinki­in ‑keskustelu­pal­stal­la oli vaa­dit­tu asukasluku­tavoit­teen nos­tamista 15 000 asukkaaseen. Tuo­ta suun­nitel­maa virkamiehet kom­men­toi­vat selkeäsanaisesti.

  Se tek­isi Her­ne­saares­ta pelkän nukkumalähiön.”

  Erikoinen perustelu. Alue voi muo­dos­tua nukku­malähiök­si, vaik­ka siel­lä olisi paljonkin puis­toa ja kaavoitet­tua liiketi­laa. Pienel­lä asukas­määräl­lä ei ylläpi­de­tä kau­pal­lisia palvelui­ta. Aika kolkkoa on esim. Ara­bi­an­ran­nas­sa. Sitä pait­si: luulisin, että joka tapauk­ses­sa Her­ne­saares­ta kul­je­taan paljon Punavuoren ja keskus­tan rav­in­toloi­hin ja kaup­poi­hin, kun mat­ka on niin lyhyt. Mut­ta sehän on vain hyvä asia — lisää vilinää!

  Maapo­h­jan kan­tavu­us on hyvä point­ti, mut­ta silti olisi varaa parem­paan kom­pro­mis­si­in. 10 000 — 12 000? Eihän kan­takaupungis­sa asum­i­nen saa olla vain har­vo­jen etuoikeus. Nämä sata­ma-alueet raken­netaan vain ker­ran. Asun­top­u­la on otet­ta­va vakavasti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *